خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( روانپزشکی)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( روانپزشکی)

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13273

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كاوه علوي

 

شماره شناسنامه: 2191

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17831

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نويد هنربخش

 

شماره شناسنامه: 1002

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 19681

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عدنان احمدي ازاد

 

شماره شناسنامه: 25

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 23220

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد مرتضي نيا

 

شماره شناسنامه: 1626

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17545

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: حميد كچوئي

 

شماره شناسنامه: 131

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11837

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: زهرا شفيعي

 

شماره شناسنامه: 2508

 

كد رشته-محل: 553

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13502

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: يوسف مرسلي

 

شماره شناسنامه: 8661

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 18549

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نگار صالحيان زندي

 

شماره شناسنامه: 556

 

كد رشته-محل: 553

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 20555

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ايدا طاهري

 

شماره شناسنامه: 413

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 24496

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرحسين جلالي ندوشن

 

شماره شناسنامه: 3514

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 10903

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حميد محمدبيگي

 

شماره شناسنامه: 278

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 12870

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي اميني

 

شماره شناسنامه: 165

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13435

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: حامد محمدي كنگراني

 

شماره شناسنامه: 5521

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 16524

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فرامرز غياثي

 

شماره شناسنامه: 32

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17916

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن ضمير

 

شماره شناسنامه: 1513

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 14068

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهره امراللهي بيوكي

 

شماره شناسنامه: 4978

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 15843

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: بهراد ضيائقزويني

 

شماره شناسنامه: 8814

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11624

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مطهره ميردامادي

 

شماره شناسنامه: 513

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 20683

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: والا رضايي

 

شماره شناسنامه: 1496

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 18276

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسن فلاح پور

 

شماره شناسنامه: 12854

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11107

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: عليرضا ميرغياثي

 

شماره شناسنامه: 947

 

كد رشته-محل: 562

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13387

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا بيدكي

 

شماره شناسنامه: 4149

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17600

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سهيل پاكدل راد

 

شماره شناسنامه: 261

 

كد رشته-محل: 564

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 20601

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سارا اكرام زاده

 

شماره شناسنامه: 698

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 20907

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: محسن شهسواري

 

شماره شناسنامه: 1089

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 21842

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: هومن رشيدي

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 18839

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ونوس محمودي

 

شماره شناسنامه: 5929

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13422

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهدي هدوي

 

شماره شناسنامه: 5076

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13401

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ارش جديري اسلامي

 

شماره شناسنامه: 4536

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 22050

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مرتضي نخستين لشكاجاني

 

شماره شناسنامه: 11899

 

كد رشته-محل: 553

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11076

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي جواديان

 

شماره شناسنامه: 820

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 18124

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد طباطبائي

 

شماره شناسنامه: 4288

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 16898

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رضا نقدي سده

 

شماره شناسنامه: 2085

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13215

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهرام دانش فر

 

شماره شناسنامه: 1520

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 18052

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: رضا فقيه نصيري

 

شماره شناسنامه: 2959

 

كد رشته-محل: 563

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 22806

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدمرتضي جعفرزاده فدكي

 

شماره شناسنامه: 86

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 21062

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي فيروزي زاده

 

شماره شناسنامه: 166

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 25722

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محدثه باقري قلي اباد

 

شماره شناسنامه: 1192

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17796

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: امين اميري

 

شماره شناسنامه: 850

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 24148

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: علي ايماني

 

شماره شناسنامه: 3846

 

كد رشته-محل: 564

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 22614

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سمانه فرنيا

 

شماره شناسنامه: 1212

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11797

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فريبا فغاني

 

شماره شناسنامه: 1819

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13904

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رئوفه قيومي

 

شماره شناسنامه: 1084

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 18749

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: ماندانا اكبري مهر

 

شماره شناسنامه: 3110

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 21238

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: زهره جعفري

 

شماره شناسنامه: 1785

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 23736

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اعظم السادات حيدري يزدي

 

شماره شناسنامه: 944

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 23991

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: معصومه سادات دستغيب

 

شماره شناسنامه: 80900

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 25688

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: چهره نجدعباسي

 

شماره شناسنامه: 351

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17145

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهرا موسوي

 

شماره شناسنامه: 355

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 23846

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: الهه عبدالهي

 

شماره شناسنامه: 2000

 

كد رشته-محل: 564

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 24543

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: منصوره نصيريان

 

شماره شناسنامه: 45

 

كد رشته-محل: 562

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11682

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ريحانه خدادادي

 

شماره شناسنامه: 883

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11657

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فرناز گل محمدي

 

شماره شناسنامه: 706

 

كد رشته-محل: 553

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13842

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نازنين حضرتي مستقيم

 

شماره شناسنامه: 644

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 23469

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: منصوره ميرزاده نوده

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 14530

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ساناز ازادفروز

 

شماره شناسنامه: 1045

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11694

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پگاه زينليان

 

شماره شناسنامه: 970

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13961

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ليلا زواره

 

شماره شناسنامه: 1726

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 20665

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ميترا كشتكارجهرمي

 

شماره شناسنامه: 1287

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 14523

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فاطمه كوهي

 

شماره شناسنامه: 888

 

كد رشته-محل: 553

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 18893

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: فاطمه رنجبركرماني

 

شماره شناسنامه: 9014

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 14933

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: نسترن رضاييي پيام

 

شماره شناسنامه: 745

 

كد رشته-محل: 563

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 22546

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فروزان الياسي رسكتي

 

شماره شناسنامه: 105

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 19446

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم شاهي

 

شماره شناسنامه: 14019

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11963

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: زهرا جان نثاري لاداني

 

شماره شناسنامه: 61052

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17368

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ليلا همتي

 

شماره شناسنامه: 31425

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 15922

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عباس ناظميان

 

شماره شناسنامه: 64560

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 10431

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد جنگ گو

 

شماره شناسنامه: 5776

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 15294

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: علي مهدي زاده زارع اناري

 

شماره شناسنامه: 93

 

كد رشته-محل: 562

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17472

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمود نصيري

 

شماره شناسنامه: 28

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 13589

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كامبيز زنگنه

 

شماره شناسنامه: 30313

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 17407

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حميدرضا كريم

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11106

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي امامي پارسا

 

شماره شناسنامه: 945

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 24036

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: سعيد فرجي

 

شماره شناسنامه: 103

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 33

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: الهام حسامي

 

شماره شناسنامه: 520

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 24862

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سليمان محمدزاده

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 24169

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: حسن زين العابديني

 

شماره شناسنامه: 12468

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 11479

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: زهرا جمشيديان قلعه سفيدي

 

شماره شناسنامه: 86

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 16110

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سميه شكرگذارچوري

 

شماره شناسنامه: 639

 

كد رشته-محل: 557

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …