خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( طب اورژانس)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( طب اورژانس)

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 15716

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرنيما يزداني اسكي

 

شماره شناسنامه: 3256

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 17547

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسينعلي خاكي

 

شماره شناسنامه: 135

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 20906

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرسعيد كريمي

 

شماره شناسنامه: 1080

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 24471

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مجيد حاجي مقصودي

 

شماره شناسنامه: 1906

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 20116

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شهراد تاج الديني

 

شماره شناسنامه: 1039

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 12904

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: امين شمس اختري

 

شماره شناسنامه: 249

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 22775

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدداوود شريفي

 

شماره شناسنامه: 55

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 18891

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پريسا محمدي

 

شماره شناسنامه: 8999

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 10112

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محسن گنجي

 

شماره شناسنامه: 18038

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 15700

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي شاه ابادي

 

شماره شناسنامه: 2865

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 24468

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي كريميان

 

شماره شناسنامه: 1721

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 13812

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فاطمه جهانيان

 

شماره شناسنامه: 518

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 16753

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: روزبه رجائي غفوري

 

شماره شناسنامه: 766

 

كد رشته-محل: 634

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 23588

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پروين دربندسرمازندراني

 

شماره شناسنامه: 251

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 16685

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مسعود محمدي

 

شماره شناسنامه: 468

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 21867

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پرهام تشكري

 

شماره شناسنامه: 208

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 17484

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهزاد خليلي املي

 

شماره شناسنامه: 44

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 22454

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حامد اميني اهي دشتي

 

شماره شناسنامه: 1484

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 12805

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي فهيمي

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 19005

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: الهه رنگياني

 

شماره شناسنامه: 58074

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 17733

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مرتضي قهرماني

 

شماره شناسنامه: 605

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 11153

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيد مجيدي نژاد

 

شماره شناسنامه: 1194

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 16916

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: صمد شمس وحدتي

 

شماره شناسنامه: 2515

 

كد رشته-محل: 634

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 13063

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هژير حيدري بيگوند

 

شماره شناسنامه: 673

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 11196

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرهاد حيدري

 

شماره شناسنامه: 1528

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 10419

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدضيائ هجري پوررفسنجاني

 

شماره شناسنامه: 2869

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 18198

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عبداله حجتي

 

شماره شناسنامه: 7132

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 25543

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي ارشاد

 

شماره شناسنامه: 354

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 14629

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شاهرخ چقازردي

 

شماره شناسنامه: 134

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 10480

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا مهريار

 

شماره شناسنامه: 2740860757

 

كد رشته-محل: 634

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 16691

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: وحيد ثيابي

 

شماره شناسنامه: 493

 

كد رشته-محل: 634

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 24318

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدحسين غلامي نژادثاني ابادي

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 14473

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايرج گلي خطير

 

شماره شناسنامه: 2150758040

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 16801

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهدي قره خاني

 

شماره شناسنامه: 1020

 

كد رشته-محل: 634

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 23242

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهرام كيخا

 

شماره شناسنامه: 1869

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 14718

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا فرنيا

 

شماره شناسنامه: 666

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 13118

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پژمان مريدزاده

 

شماره شناسنامه: 876

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 13646

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسن معتمد

 

شماره شناسنامه: 2130455565

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 21801

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پيمان اسدي

 

شماره شناسنامه: 20

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 10215

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: يونس شيرپور

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 634

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 17648

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا زارعي

 

شماره شناسنامه: 399

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 20209

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرامرز فرهمند

 

شماره شناسنامه: 1881

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 21165

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: جواد مصباحي

 

شماره شناسنامه: 14330

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 18390

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: طاهره كيا

 

شماره شناسنامه: 10

 

كد رشته-محل: 635

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 20029

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهرام عباس نيا

 

شماره شناسنامه: 665

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 17514

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سياوش محجوب

 

شماره شناسنامه: 90

 

كد رشته-محل: 633

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 12840

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميد زماني مقدم دولو

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 11259

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عليرضا مجيدي

 

شماره شناسنامه: 2330

 

كد رشته-محل: 636

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 17794

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسن واعظي

 

شماره شناسنامه: 838

 

كد رشته-محل: 634

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …