خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای داخلی 2)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای داخلی 2)

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10872

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا نقدي

 

شماره شناسنامه: 197

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14403

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدتقي حميديان ديوكلايي

 

شماره شناسنامه: 1178

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16642

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: عليرضا خرمي فر

 

شماره شناسنامه: 309

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20238

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: امين ازاد

 

شماره شناسنامه: 2340

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12951

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرحسين انتظاري

 

شماره شناسنامه: 347

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19090

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فرشيد فرداد

 

شماره شناسنامه: 410

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22700

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمود محبي

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23817

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: لادن گشايشي

 

شماره شناسنامه: 1626

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24520

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: سعيد بلوراني

 

شماره شناسنامه: 54260

 

كد رشته-محل: 327

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21277

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي عليزاده

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23277

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميرعباس حسن زاده

 

شماره شناسنامه: 2424

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 13523

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احمد يوسفي

 

شماره شناسنامه: 11231

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10805

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سينا بابازاده

 

شماره شناسنامه: 108

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12985

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي پهلواني

 

شماره شناسنامه: 417

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18186

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدفرشاد علامه

 

شماره شناسنامه: 6535

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 15815

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كاميار صديق افشار

 

شماره شناسنامه: 7165

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11767

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم برخوردار

 

شماره شناسنامه: 1513

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 13262

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: محمد اصغري نوسري

 

شماره شناسنامه: 2081

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12850

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايوب غفوريان

 

شماره شناسنامه: 131

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19595

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: غلامرضا سيوندزاده

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11249

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: بابك پيروشعباني

 

شماره شناسنامه: 2165

 

كد رشته-محل: 333

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21859

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: كمال مهربان جعفرلو

 

شماره شناسنامه: 183

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 25460

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: اميد ثنائي

 

شماره شناسنامه: 10

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11674

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اعظم طاهري

 

شماره شناسنامه: 809

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 25178

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: محمد اماني

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16789

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: تورج روستا

 

شماره شناسنامه: 965

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10743

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: صالح ازادبخت

 

شماره شناسنامه: 47

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10261

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: عوض بياني

 

شماره شناسنامه: 109

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23232

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: غلامعلي سرپرست

 

شماره شناسنامه: 1785

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22757

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي پاكدامن شهري

 

شماره شناسنامه: 36

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11347

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: احسان رجبي رستمي

 

شماره شناسنامه: 9140

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 17810

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي پورقاسميان

 

شماره شناسنامه: 907

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12190

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: محمد شكوري

 

شماره شناسنامه: 654

 

كد رشته-محل: 332

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14376

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: ياسر تقوي جلودار

 

شماره شناسنامه: 758

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12421

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: اباذر پارسي

 

شماره شناسنامه: 42680

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 17586

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: احسان زابلي

 

شماره شناسنامه: 236

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16713

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: جعفر اردا

 

شماره شناسنامه: 573

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 13355

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: عليرضا سياح

 

شماره شناسنامه: 3465

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21148

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: احمد حرمتي

 

شماره شناسنامه: 3505

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 17879

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: بابك مجيدي ديزج

 

شماره شناسنامه: 1312

 

كد رشته-محل: 327

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16798

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: وحيد وحدت خواه

 

شماره شناسنامه: 999

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11025

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: مجيد صلواتي حسين ابادي

 

شماره شناسنامه: 630

 

كد رشته-محل: 331

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 25535

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: سيدعليرضا ميركريمي

 

شماره شناسنامه: 299

 

كد رشته-محل: 331

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12036

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: هادي خواجه پور

 

شماره شناسنامه: 58

 

كد رشته-محل: 331

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16885

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: اميررضا ميرزائي

 

شماره شناسنامه: 1844

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10066

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: مهدي اسدي

 

شماره شناسنامه: 648

 

كد رشته-محل: 316

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24694

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: محسن بهرامي

 

شماره شناسنامه: 255

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11727

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: هنگامه جمشيدي

 

شماره شناسنامه: 1168

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11923

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سميرا ساعيان

 

شماره شناسنامه: 14515

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14874

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پرستو ناظمي

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 15169

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: فريبا منصوري

 

شماره شناسنامه: 1101

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16320

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ندا كلانترمهرجردي

 

شماره شناسنامه: 4259

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 17245

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فرهنوش فرنود

 

شماره شناسنامه: 1211

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18811

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيده مهشيد حيدري

 

شماره شناسنامه: 4880

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21589

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ميترا عباسي فرد

 

شماره شناسنامه: 144

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20407

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فرانك قاسمي

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21718

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: الهام محمدزاده

 

شماره شناسنامه: 3661

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23697

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مريم ارغياني

 

شماره شناسنامه: 739

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 25756

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عفت كاهه

 

شماره شناسنامه: 27336

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 25698

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شبنم طبسي

 

شماره شناسنامه: 636

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11756

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نوشين هاشمي

 

شماره شناسنامه: 1424

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11527

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: راحله سادات سجاد

 

شماره شناسنامه: 211

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14233

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پوپك اسدي

 

شماره شناسنامه: 2581593903

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 17177

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مريم زارع نهندي

 

شماره شناسنامه: 601

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18520

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم كيا

 

شماره شناسنامه: 396

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20724

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ميترا كاظمي جهرمي

 

شماره شناسنامه: 2089

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22125

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: انسيه رجب پورنيكو

 

شماره شناسنامه: 218

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22150

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حبيبه تقوي كجيدي

 

شماره شناسنامه: 341

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23933

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سمانه اميدوار

 

شماره شناسنامه: 12511

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23506

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عسل سادات اعظمي نسب

 

شماره شناسنامه: 54

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 25697

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: مريم زاهدي

 

شماره شناسنامه: 608

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11875

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مريم حيدرپور

 

شماره شناسنامه: 3585

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12580

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شهلا احمدي هليلي

 

شماره شناسنامه: 893

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12582

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سارا صفاريان

 

شماره شناسنامه: 931

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12598

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: النا لك

 

شماره شناسنامه: 1192

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18495

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سلما اهي

 

شماره شناسنامه: 276

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22081

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مريم كهني

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22541

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: پرستو كريمي علي ابادي

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22537

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: مهرنوش سهراب

 

شماره شناسنامه: 79

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23540

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زينب صارمي

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11578

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: شادي كاظمي نجف ابادي

 

شماره شناسنامه: 326

 

كد رشته-محل: 316

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11668

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ميترا شعبانزاده چايجان

 

شماره شناسنامه: 775

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11732

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فيروزه معين زاده

 

شماره شناسنامه: 1189

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11630

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فريده شيخ بهايي

 

شماره شناسنامه: 528

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14107

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هديه باقرزادگان

 

شماره شناسنامه: 6329

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14128

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: شيوا شاه نظري

 

شماره شناسنامه: 7241

 

كد رشته-محل: 323

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18773

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عصمت عبداله پور

 

شماره شناسنامه: 3627

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11650

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سميه صادقي حدادزواره

 

شماره شناسنامه: 659

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11568

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: سميرا ال سعيدي

 

شماره شناسنامه: 291

 

كد رشته-محل: 327

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 15195

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: زهره دادور

 

شماره شناسنامه: 3009

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16414

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: معصومه حيدرنژاد

 

شماره شناسنامه: 11869

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16063

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: منصوره يحيائي

 

شماره شناسنامه: 399

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16464

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: طاهره صباغيان دلويي

 

شماره شناسنامه: 45547

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18671

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيده اشرفي موغاري

 

شماره شناسنامه: 1510

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20458

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه السادات حميدي

 

شماره شناسنامه: 89

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22142

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پگاه اقاجان زاده

 

شماره شناسنامه: 293

 

كد رشته-محل: 277

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …