خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای داخلی4)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای داخلی4)

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21270

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اعظم زيلوچيان مقدم

 

شماره شناسنامه: 51243

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23649

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: معصومه علي اكبرزاده

 

شماره شناسنامه: 517

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20707

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: فاطمه قادري فهلياني

 

شماره شناسنامه: 1847

 

كد رشته-محل: 327

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14059

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ليلا محمدزاده ننه كران

 

شماره شناسنامه: 4747

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 13977

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: نسترن خداكريم

 

شماره شناسنامه: 1590

 

كد رشته-محل: 333

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16164

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرناز اتابكي

 

شماره شناسنامه: 1121

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21643

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مريم كريمي فرد

 

شماره شناسنامه: 725

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19560

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ثريا دوست محمديان

 

شماره شناسنامه: 776

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19551

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سپيده ناظمي

 

شماره شناسنامه: 523

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24634

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: فرزانه ميرركني

 

شماره شناسنامه: 12528

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12446

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نرگس انصاري اسفه

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21714

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: ازاده صابر

 

شماره شناسنامه: 2992

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10596

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: زهرا نورپناه

 

شماره شناسنامه: 2955

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14175

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيما جعفري

 

شماره شناسنامه: 12240

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23639

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: سمانه سجادي

 

شماره شناسنامه: 460

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23517

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: فرزانه اهنچيان

 

شماره شناسنامه: 82

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18583

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نگين رشيدي

 

شماره شناسنامه: 772

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10190

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نسيم خواجوي راد

 

شماره شناسنامه: 3107

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20529

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه افتخاريان

 

شماره شناسنامه: 327

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23877

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: كتايون صمدي

 

شماره شناسنامه: 2839

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19544

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: فاطمه توفان

 

شماره شناسنامه: 288

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22593

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: بنفشه امين دانشپور

 

شماره شناسنامه: 639

 

كد رشته-محل: 332

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23703

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: شبنم كوهستاني

 

شماره شناسنامه: 755

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16186

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سهره كائيدي مجد

 

شماره شناسنامه: 1336

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18914

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: فرناز حسني

 

شماره شناسنامه: 11165

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18581

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: معصومه دادخواه

 

شماره شناسنامه: 768

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19253

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: زهرا سپهري

 

شماره شناسنامه: 1541

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23542

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: زهرا ادگي

 

شماره شناسنامه: 135

 

كد رشته-محل: 333

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23549

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مهتاب بياني

 

شماره شناسنامه: 145

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11731

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: فاطمه قرباني كهريزسنگي

 

شماره شناسنامه: 1181

 

كد رشته-محل: 334

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16114

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: امور ميرزاده

 

شماره شناسنامه: 665

 

كد رشته-محل: 321

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23743

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مريم جغتائي

 

شماره شناسنامه: 986

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20469

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: درنا مغيثي

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22583

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مرضيه موحدي راد

 

شماره شناسنامه: 486

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16353

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: فريبا مهدي نيا

 

شماره شناسنامه: 5763

 

كد رشته-محل: 334

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 15980

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: فرزانه فتوحي

 

شماره شناسنامه: 61

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 13847

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: عادله رضاقلي زاده شيروان

 

شماره شناسنامه: 157

 

كد رشته-محل: 334

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12477

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرجان علي عبدي

 

شماره شناسنامه: 103

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11945

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: ماندانا خدادوستان شهركي

 

شماره شناسنامه: 42966

 

كد رشته-محل: 332

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22234

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حرمت رحيم زاده اشكلك

 

شماره شناسنامه: 2657

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14489

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اعظم السادات حسينيان

 

شماره شناسنامه: 61

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21258

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم فلاح

 

شماره شناسنامه: 23381

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22576

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: طاهره السادات كلانتريان

 

شماره شناسنامه: 429

 

كد رشته-محل: 321

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19392

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: ژاله كريمي مقدم

 

شماره شناسنامه: 177

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23528

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سهيلا برهاني

 

شماره شناسنامه: 104

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20997

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: فرزانه رمضاني

 

شماره شناسنامه: 1247

 

كد رشته-محل: 313

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …