خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( زنان و زایمان2)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( زنان و زایمان2)

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22207

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ايدا پرويزي

 

شماره شناسنامه: 1195

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 10207

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: اكرم چوپاني كهكي

 

شماره شناسنامه: 19575

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17388

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: طاهره عليزاده قلعه لر

 

شماره شناسنامه: 94801

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22607

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: مريم خرازي زاده

 

شماره شناسنامه: 1064

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 23732

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: بهاره صدرالسادات

 

شماره شناسنامه: 929

 

كد رشته-محل: 222

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16147

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: پاملا كدخدايان

 

شماره شناسنامه: 944

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 23746

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مليحه محمودي نيا

 

شماره شناسنامه: 1003

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11816

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ندا مقتدري اصفهاني

 

شماره شناسنامه: 1979

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18463

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فاطمه پورعبدالهي

 

شماره شناسنامه: 177

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18542

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: يگانه صادقي دودران

 

شماره شناسنامه: 492

 

كد رشته-محل: 177

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22602

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: ثمانه رخ گيره

 

شماره شناسنامه: 879

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11801

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم محمدبيگي دهقي

 

شماره شناسنامه: 1864

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11899

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم وفائي

 

شماره شناسنامه: 6140

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15953

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زينب صائمي

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 23673

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: الهام يحيائي

 

شماره شناسنامه: 641

 

كد رشته-محل: 222

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11839

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: الهام اولياپناه

 

شماره شناسنامه: 2526

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 13943

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رويا نصيرزاده بافقي

 

شماره شناسنامه: 1438

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 13788

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: شوكت مشتاقيان

 

شماره شناسنامه: 416

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18385

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: ارزو بهزاديان

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 25674

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مريم بغوري

 

شماره شناسنامه: 162

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 10155

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: ميترا عبدلي

 

شماره شناسنامه: 513

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 13783

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهارك منصوري

 

شماره شناسنامه: 395

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11609

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ستاره فاتحي

 

شماره شناسنامه: 450

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15212

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مليحه بارچي نژاد

 

شماره شناسنامه: 25194

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17239

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شهلا كارگرمطلق

 

شماره شناسنامه: 1160

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18624

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: مريم حبيبي كياسرايي

 

شماره شناسنامه: 1075

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22641

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: نزهت السادات دانش پور

 

شماره شناسنامه: 2641

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 23921

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ويدا تقي پوربازرگاني

 

شماره شناسنامه: 7282

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 13726

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: زهرا خاني

 

شماره شناسنامه: 162

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 14066

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: فرين فرج زاده

 

شماره شناسنامه: 4953

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16232

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم خسرومهر

 

شماره شناسنامه: 1952

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18748

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كتايون يزدچي

 

شماره شناسنامه: 3060

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18873

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: اذين اذريان

 

شماره شناسنامه: 7739

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20429

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: پريسا رزمجوئي

 

شماره شناسنامه: 31

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 21239

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم كرمعلي

 

شماره شناسنامه: 1988

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 23946

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بي بي حورا واحدالعين

 

شماره شناسنامه: 16958

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 24801

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: معصومه علي بيك

 

شماره شناسنامه: 167

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 24856

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهتاب بيرانوندي

 

شماره شناسنامه: 45607

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17165

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نسترن كيوان چهر

 

شماره شناسنامه: 521

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17065

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم نبي زاده

 

شماره شناسنامه: 10

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 14992

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سحر رشيدي

 

شماره شناسنامه: 17017

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 13808

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: سارا قهاري

 

شماره شناسنامه: 485

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 12593

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم بقايي نژاد

 

شماره شناسنامه: 1093

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16020

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيده شهرزاد هاشمي ديزجي

 

شماره شناسنامه: 209

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20823

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مرجان محبوبي

 

شماره شناسنامه: 19372

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 21652

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مريم پوررحيمي

 

شماره شناسنامه: 787

 

كد رشته-محل: 226

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20703

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: پگاه روانفر

 

شماره شناسنامه: 1787

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 14122

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلا پيرزاده

 

شماره شناسنامه: 6849

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 13752

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مرضيه نجاري

 

شماره شناسنامه: 234

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15156

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: اوشا مويدي

 

شماره شناسنامه: 311

 

كد رشته-محل: 215

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20670

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فريده خرمي

 

شماره شناسنامه: 1322

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 24798

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: ازاده جفرسته

 

شماره شناسنامه: 83

 

كد رشته-محل: 215

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 24841

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اتوسا جعفري

 

شماره شناسنامه: 13097

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20508

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ژاله بوستاني

 

شماره شناسنامه: 252

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20648

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: رويا درخشان

 

شماره شناسنامه: 1094

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20544

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: الهام وهابي

 

شماره شناسنامه: 380

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22582

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: فاطمه طالبي دادوكلايي

 

شماره شناسنامه: 473

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16375

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: افسانه فرشين

 

شماره شناسنامه: 7107

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16230

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زيور بياتي تروجني

 

شماره شناسنامه: 1944

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20824

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زهرا شمالي

 

شماره شناسنامه: 19426

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 23927

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عزت شباني برج

 

شماره شناسنامه: 10168

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18778

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: طيبه تكلوبيغش

 

شماره شناسنامه: 3775

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16150

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رامش بختياريان

 

شماره شناسنامه: 989

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11685

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: زهرا اسكندري

 

شماره شناسنامه: 919

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19009

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: زهره سالاري دشت بياض

 

شماره شناسنامه: 78675

 

كد رشته-محل: 222

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18944

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: صغري يعقوبي پور

 

شماره شناسنامه: 15153

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 21002

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: فاطمه قربعلي

 

شماره شناسنامه: 1784

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 23532

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محبوبه قرباني رضايي

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11782

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فاطمه گلشاهي

 

شماره شناسنامه: 1638

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18721

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سكينه بني فاطمي

 

شماره شناسنامه: 2381

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 25414

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محدثه كاسب قانع

 

شماره شناسنامه: 7595

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15993

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ندا خيري مطلق

 

شماره شناسنامه: 97

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22174

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: مرجان توفيقي

 

شماره شناسنامه: 544

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11750

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: عذرا صادقي

 

شماره شناسنامه: 1374

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 10565

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: طاهره رحماني

 

شماره شناسنامه: 1204

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 10176

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سپيده خدائي

 

شماره شناسنامه: 1233

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11755

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهشيد كاوياني

 

شماره شناسنامه: 1422

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11773

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم محمودخالصي

 

شماره شناسنامه: 1558

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15159

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه جدكاره

 

شماره شناسنامه: 495

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17268

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: معصومه دوپورفاليزغلامحسين

 

شماره شناسنامه: 1424

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19019

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شيوا هاشمي جم

 

شماره شناسنامه: 1363652958

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19217

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: شهناز رجبي

 

شماره شناسنامه: 350

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11820

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: تهمينه محمودي كل گچي

 

شماره شناسنامه: 2052

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 21016

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: معصومه داداش عليها

 

شماره شناسنامه: 4886

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22586

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: خديجه يزدان مهر

 

شماره شناسنامه: 560

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 23802

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: لعيا شيرين زاده فيض ابادي

 

شماره شناسنامه: 1459

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 25159

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بيتا بها

 

شماره شناسنامه: 1393

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 25667

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيما كبوتري

 

شماره شناسنامه: 115

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19274

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: مريم نخعي مقدم

 

شماره شناسنامه: 23185

 

كد رشته-محل: 236

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 21193

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مرضيه طالبيان

 

شماره شناسنامه: 10

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 21645

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سكينه ميرزائي خليل ابادي

 

شماره شناسنامه: 737

 

كد رشته-محل: 226

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19008

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: سيده سعيده اسدي

 

شماره شناسنامه: 78579

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19268

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهين تدين

 

شماره شناسنامه: 6490

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 25410

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: طرلان حميده خو

 

شماره شناسنامه: 6991

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19558

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرزاد اقاعمو

 

شماره شناسنامه: 751

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20480

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: صديقه حسيني

 

شماره شناسنامه: 157

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 25389

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: فرخنده اشرفي

 

شماره شناسنامه: 675

 

كد رشته-محل: 177

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20588

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهشيد البرزي

 

شماره شناسنامه: 594

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20495

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مژگان غلامي دهزيري

 

شماره شناسنامه: 217

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 25399

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فاطمه كاظمي وندنيار

 

شماره شناسنامه: 1540

 

كد رشته-محل: 216

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …