خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (داخلی )

نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (داخلی )

شماره كارت: 6214

نام و نام خانوادگي: سعيد ابخيز

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 353

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6218

نام و نام خانوادگي: عليرضا ابوعلي

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 599

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6219

نام و نام خانوادگي: كامبيز اخوان رضايت

نام پدر: يوسف

شماره شناسنامه: 355

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6223

نام و نام خانوادگي: حميد اسدزاده عقدائي

نام پدر: سيدكاظم

شماره شناسنامه: 7731

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6225

نام و نام خانوادگي: كاميار اسدي پويا

نام پدر: عبدالرحمن

شماره شناسنامه: 300

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6227

نام و نام خانوادگي: مهرناز اسدي قراباغي

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: 7435

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6229

نام و نام خانوادگي: دل ارام اسكندري

نام پدر: سيف ا000

شماره شناسنامه: 413

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6230

نام و نام خانوادگي: ليلي اسلامي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 481

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6231

نام و نام خانوادگي: كاووس اشراقيان

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 366

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6235

نام و نام خانوادگي: رضا اقابزرگي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 26492

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6236

نام و نام خانوادگي: احسان اكبري

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 194

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6237

نام و نام خانوادگي: محمدامين امامي

نام پدر: مظهر

شماره شناسنامه: 348

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6238

نام و نام خانوادگي: محمد اميدي

نام پدر: بيگ مراد

شماره شناسنامه: 695

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6239

نام و نام خانوادگي: عليرضا اميربيگلو

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 13958

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6240

نام و نام خانوادگي: سعيد اميرخانلو

نام پدر: حبيب

شماره شناسنامه: 107

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6243

نام و نام خانوادگي: تورج اويسي

نام پدر: كريم

شماره شناسنامه: 203

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6245

نام و نام خانوادگي: همت ا000 بابائي

نام پدر: نعمت ا000

شماره شناسنامه: 4189

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6246

نام و نام خانوادگي: مهستي بابائيان كوپايي

نام پدر: مسلم

شماره شناسنامه: 71

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6247

نام و نام خانوادگي: مژگان بابايي لواساني

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: 2480

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6248

نام و نام خانوادگي: محمود باغبانيان

نام پدر: جعفراقا

شماره شناسنامه: 98

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6250

نام و نام خانوادگي: رسول بحريني اصفهاني

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 244

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي بابل

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6251

نام و نام خانوادگي: فرهاد برازنده نويري

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 561

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6253

نام و نام خانوادگي: بيتا بقايي

نام پدر: ذبيح ا000

شماره شناسنامه: 645

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6257

نام و نام خانوادگي: علي بهشتي نامدار

نام پدر: موسي الرضا

شماره شناسنامه: 938

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي سمنان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6258

نام و نام خانوادگي: ازيتا بيژني

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 516

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6259

نام و نام خانوادگي: ليلا پاكدل

نام پدر: محمدتقي

شماره شناسنامه: 2060

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6260

نام و نام خانوادگي: علي پدرزاده

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 325

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6262

نام و نام خانوادگي: سايه پرخيده

نام پدر: شاپور

شماره شناسنامه: 1757

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6263

نام و نام خانوادگي: ايوب پزشكي

نام پدر: يونس

شماره شناسنامه: 452

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زنجان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6265

نام و نام خانوادگي: محمد پناهيان

نام پدر: سرخوش

شماره شناسنامه: 5154

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6266

نام و نام خانوادگي: احمدرضا پيري

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 518

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6267

نام و نام خانوادگي: ترانه تراكمه

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 364

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6268

نام و نام خانوادگي: محمدرضا تعصب

نام پدر: نعمت

شماره شناسنامه: 220

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6269

نام و نام خانوادگي: مهدي تقدسي

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: 186

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي كاشان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6270

نام و نام خانوادگي: كتايون تقي زاده انصاري

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: 5376

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6272

نام و نام خانوادگي: ازيتا تنگستاني نژاد

نام پدر: عبدالرسول

شماره شناسنامه: 610

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6273

نام و نام خانوادگي: معصومه توحيدي

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 447

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6274

نام و نام خانوادگي: اعظم تيموري

نام پدر: رسول

شماره شناسنامه: 646

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6276

نام و نام خانوادگي: امير جباري

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 0

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زنجان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6279

نام و نام خانوادگي: پيمان جواهري حقيقي

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 115

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6280

نام و نام خانوادگي: شهين حاجي قاسم عليان

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 239

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6281

نام و نام خانوادگي: مريم حدادزاده شوشتري

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 228

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6282

نام و نام خانوادگي: مريم حسن زريني

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 246

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6283

نام و نام خانوادگي: سعيدحسين خليل زاده

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 744

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6287

نام و نام خانوادگي: فرشيد حق وردي

نام پدر: قدرت ا000

شماره شناسنامه: 430

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6288

نام و نام خانوادگي: منصوره حقوقي

نام پدر: رحمت ا000

شماره شناسنامه: 211

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6289

نام و نام خانوادگي: حسين حلال خور

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 461

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زنجان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6290

نام و نام خانوادگي: مهران حلبيان

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 971

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6292

نام و نام خانوادگي: حميد حميدي زاده

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 60

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي قزوين

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6293

نام و نام خانوادگي: محمد خداشناس رودسري

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 11552

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6296

نام و نام خانوادگي: شايسته خليلي

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 244

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6297

نام و نام خانوادگي: شعله خواجوئي نيا

نام پدر: عزيز

شماره شناسنامه: 11329

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6298

نام و نام خانوادگي: اعظم خواجه حسيني

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 35

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6299

نام و نام خانوادگي: بيتا دادپور

نام پدر: محمداسماعيل

شماره شناسنامه: 535

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6300

نام و نام خانوادگي: فاطمه دارائي

نام پدر: عزيز

شماره شناسنامه: 9828

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6304

نام و نام خانوادگي: ليلا دورانديش يزدي

نام پدر: جلال

شماره شناسنامه: 7440

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6309

نام و نام خانوادگي: فرشيد ديواني شيشوان

نام پدر: عزيز

شماره شناسنامه: 244

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زنجان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6310

نام و نام خانوادگي: مهرنوش ذاكركيش

نام پدر: لطف ا000

شماره شناسنامه: 10350

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6311

نام و نام خانوادگي: عباس ذوالفقاري

نام پدر: يدا000

شماره شناسنامه: 1076

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي سمنان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6312

نام و نام خانوادگي: سپهر رئيسي دهكردي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 170

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6313

نام و نام خانوادگي: ارش رئيسي مهدي ابادي

نام پدر: شادرخ اقا

شماره شناسنامه: 94

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6314

نام و نام خانوادگي: سارا رادمنش

نام پدر: سيدحسام

شماره شناسنامه: 2082

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6315

نام و نام خانوادگي: معصومه ربيعي پور

نام پدر: محسن

شماره شناسنامه: 173

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6316

نام و نام خانوادگي: الهام رجائي

نام پدر: ايرج

شماره شناسنامه: 96

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6317

نام و نام خانوادگي: بشارت رحيمي

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 473

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي همدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6318

نام و نام خانوادگي: عارف رحيمي

نام پدر: جهانگير

شماره شناسنامه: 104

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6319

نام و نام خانوادگي: عليرضا رحيمي

نام پدر: فتح ا000

شماره شناسنامه: 8920

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6320

نام و نام خانوادگي: جواد رستگارمقدم مولوي

نام پدر: ماشائا000

شماره شناسنامه: 80697

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6321

نام و نام خانوادگي: رضا رشيدي

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 10760

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6325

نام و نام خانوادگي: محمد روشني

نام پدر: رحم خدا

شماره شناسنامه: 337

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي همدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6331

نام و نام خانوادگي: وحدت زنبوري

نام پدر: عسگر

شماره شناسنامه: 683

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زنجان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6333

نام و نام خانوادگي: سينا سالاري

نام پدر: علي برز

شماره شناسنامه: 4783

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6334

نام و نام خانوادگي: رامين سامي

نام پدر: عليرضا

شماره شناسنامه: 208

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6335

نام و نام خانوادگي: محمد سبزي كاريان

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 8421

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6336

نام و نام خانوادگي: وحيد سبقت اللهي

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: 21964

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6338

نام و نام خانوادگي: همايون سخنورمژدهي

نام پدر: قدير

شماره شناسنامه: 6962

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6339

نام و نام خانوادگي: كامران سرامي پوربهبهان

نام پدر: اسماعيل

شماره شناسنامه: 2043

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي بندرعباس

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6340

نام و نام خانوادگي: فروغ سلطاني نژاد

نام پدر: رستم

شماره شناسنامه: 253

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6341

نام و نام خانوادگي: معصومه سليمي

نام پدر: نظامعلي

شماره شناسنامه: 24627

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6342

نام و نام خانوادگي: گلي سيري

نام پدر: سيف ا000

شماره شناسنامه: 5508

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6344

نام و نام خانوادگي: مليحه شادكام فرخي

نام پدر: محمدجواد

شماره شناسنامه: 470

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6345

نام و نام خانوادگي: بابك شازاد

نام پدر: سيروس

شماره شناسنامه: 209

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6348

نام و نام خانوادگي: محمدعلي شعباني پور

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 549

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6353

نام و نام خانوادگي: فهيمه شيخ بهائي

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 49079

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6354

نام و نام خانوادگي: محمدرضا شيخيان

نام پدر: مصطفي

شماره شناسنامه: 78991

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6356

نام و نام خانوادگي: سام صادقي كشكاويج

نام پدر: سعيد

شماره شناسنامه: 132

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي بندرعباس

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6358

نام و نام خانوادگي: ارش صفري

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 416

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6360

نام و نام خانوادگي: نادر صوفي زاده

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 151

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6362

نام و نام خانوادگي: زهرا طهماسبي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 174

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6364

نام و نام خانوادگي: منيره عامريان

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 1060

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6366

نام و نام خانوادگي: محمدرضا عبدا000زاده بقايي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 1932

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زنجان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6373

نام و نام خانوادگي: پژمان علوي نژاد

نام پدر: عبدالعزيز

شماره شناسنامه: 1732

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6374

نام و نام خانوادگي: ناهيد علي اكبري

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 103

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6375

نام و نام خانوادگي: اشرف علي مددي

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 2094

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6377

نام و نام خانوادگي: ناصر عليزاده حقيقي

نام پدر: رجب

شماره شناسنامه: 8

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6380

نام و نام خانوادگي: فرزين غياثي

نام پدر: خالد

شماره شناسنامه: 4039

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6381

نام و نام خانوادگي: رزيتا غيليان

نام پدر: محمدباقر

شماره شناسنامه: 197

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6383

نام و نام خانوادگي: عليرضا فتاحيان

نام پدر: محمدتقي

شماره شناسنامه: 111

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6384

نام و نام خانوادگي: عاطفه فخاريان

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 462

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6385

نام و نام خانوادگي: طاهره فخاريان تربتي

نام پدر: خليل

شماره شناسنامه: 494

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6387

نام و نام خانوادگي: اسمعيل فرجي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 195

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6389

نام و نام خانوادگي: محمدرضا فرزانه فر

نام پدر: فرج ا000

شماره شناسنامه: 48872

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6391

نام و نام خانوادگي: ساسان فلاحي سيچاني

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 181

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6392

نام و نام خانوادگي: حسن فيروزيان

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 408

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6393

نام و نام خانوادگي: ليلا قاسم مهدي

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: 94

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6395

نام و نام خانوادگي: كامران قاسمي

نام پدر: موسي

شماره شناسنامه: 521

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي بندرعباس

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6396

نام و نام خانوادگي: لاله قاسمي

نام پدر: ناصرالدين

شماره شناسنامه: 25

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6397

نام و نام خانوادگي: نواب قاسمي

نام پدر: يوسف

شماره شناسنامه: 2219

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6398

نام و نام خانوادگي: بهرام قاسمي اشكفتگي

نام پدر: خدابخش

شماره شناسنامه: 14

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6399

نام و نام خانوادگي: مريم قاضي زاده

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 19775

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6400

نام و نام خانوادگي: مهران قاضي سعيدي

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: 1026

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زنجان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6402

نام و نام خانوادگي: اكرم قديري اناري

نام پدر: يدا000

شماره شناسنامه: 602

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6403

نام و نام خانوادگي: شيوا قرائي

نام پدر: غلامحسن

شماره شناسنامه: 251

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6404

نام و نام خانوادگي: محمد قزلو

نام پدر: امام علي

شماره شناسنامه: 2

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6405

نام و نام خانوادگي: علي قزويني

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 5285

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6407

نام و نام خانوادگي: صياد كاشف

نام پدر: عطا

شماره شناسنامه: 12439

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6408

نام و نام خانوادگي: ارش كاظمي ويسري

نام پدر: بهلول

شماره شناسنامه: 122

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6409

نام و نام خانوادگي: احمد كدخدايي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1084

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي كاشان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6410

نام و نام خانوادگي: حسين كريم

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 1220

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6413

نام و نام خانوادگي: رضا كريمي

نام پدر: نصرت ا000

شماره شناسنامه: 6695

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي بابل

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6414

نام و نام خانوادگي: ناصر كشاورزخرامه

نام پدر: احمدعلي

شماره شناسنامه: 59

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6415

نام و نام خانوادگي: تورج كشاورزي

نام پدر: حيدرعلي

شماره شناسنامه: 4443

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6416

نام و نام خانوادگي: سينا كوثري

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 313

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي همدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6417

نام و نام خانوادگي: محمدرضا كوچري

نام پدر: قربانعلي

شماره شناسنامه: 1007

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6418

نام و نام خانوادگي: سيدجواد كياني

نام پدر: ميراسماعيل

شماره شناسنامه: 3889

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6419

نام و نام خانوادگي: سيما گل محمدي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 4033

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6421

نام و نام خانوادگي: حسن گنجي زاده زواره

نام پدر: خليل

شماره شناسنامه: 74

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6422

نام و نام خانوادگي: حميد گوهري فر

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 658

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6423

نام و نام خانوادگي: سيده طاهره محدث

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 4835

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6424

نام و نام خانوادگي: نصير محسني جم

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: 374

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6425

نام و نام خانوادگي: هادي محمددوست

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 248

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6427

نام و نام خانوادگي: مستانه محمدي

نام پدر: يارمحمد

شماره شناسنامه: 874

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6429

نام و نام خانوادگي: محسن محمديان

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 14178

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6431

نام و نام خانوادگي: ابنوس مختاري اردكاني

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 324

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6433

نام و نام خانوادگي: اميد مديراماني

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: 5234

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6437

نام و نام خانوادگي: فرهاد مشايخ بخشي

نام پدر: خدابخش

شماره شناسنامه: 264

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6438

نام و نام خانوادگي: مهرداد مشهديان

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 1755

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6442

نام و نام خانوادگي: زهرا مظلوم خراساني

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 14

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6443

نام و نام خانوادگي: مهدي معززي

نام پدر: سيدغني

شماره شناسنامه: 3512

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 6444

نام و نام خانوادگي: مهشيد معصوم بابائي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 3488

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6445

نام و نام خانوادگي: افشين مقدم

نام پدر: باباقلي

شماره شناسنامه: 88

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6446

نام و نام خانوادگي: رامين ملبوس باف اصفهاني

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 273

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6451

نام و نام خانوادگي: مهيار منصوري

نام پدر: كريم

شماره شناسنامه: 802

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6452

نام و نام خانوادگي: ارزو منوري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 8049

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6454

نام و نام خانوادگي: محمدرضا موسي پور

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 391

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6458

نام و نام خانوادگي: بهروز مومني

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 11927

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي سمنان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6460

نام و نام خانوادگي: ناصر مويدنيا

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 508

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6463

نام و نام خانوادگي: مهدي ميربلوك

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 292

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6470

نام و نام خانوادگي: افشين نجاتي افخم

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 496

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6471

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل نجاري

نام پدر: علي محمد

شماره شناسنامه: 20692

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6472

نام و نام خانوادگي: عليرضا نعمتي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 3390

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6477

نام و نام خانوادگي: معصومه نوراني تقي ديزج

نام پدر: يحيي

شماره شناسنامه: 215

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي كاشان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6479

نام و نام خانوادگي: حسن نيشابوري

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 237

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6480

نام و نام خانوادگي: فاطمه نيك صولت رودپشتي

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 2143

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6481

نام و نام خانوادگي: رامين نيكنام

نام پدر: ولي

شماره شناسنامه: 649

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6482

نام و نام خانوادگي: طهمورث نيكنام

نام پدر: جمشيد

شماره شناسنامه: 253

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6483

نام و نام خانوادگي: تينا وثوقي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 1177

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6487

نام و نام خانوادگي: غلامرضا وطني

نام پدر: حميد

شماره شناسنامه: 3139

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6488

نام و نام خانوادگي: محمد هادي زاده

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 4101

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6489

نام و نام خانوادگي: علي هاديان

نام پدر: رمضانعلي

شماره شناسنامه: 0

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: غايب شفاهي

شماره كارت: 6490

نام و نام خانوادگي: زهرا هاديزاده طلاساز

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 78346

رشته: بيماريهاي داخلي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …