خانه / اخبار آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی / نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 ( بیماریهای عفونی – قلب و عروق )

نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 ( بیماریهای عفونی – قلب و عروق )

شماره كارت: 6498

نام و نام خانوادگي: حميد ابوسعيدي

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 36879

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6500

نام و نام خانوادگي: طناز اسدي

نام پدر: داود

شماره شناسنامه: 43

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6501

نام و نام خانوادگي: رمضانعلي اميري سوادرودباري

نام پدر: حسينعلي

شماره شناسنامه: 819

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6502

نام و نام خانوادگي: محمد امينيان فر

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 2985

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6503

نام و نام خانوادگي: محمد براري

نام پدر: سيف ا000

شماره شناسنامه: 0

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6504

نام و نام خانوادگي: رضا بلندنظر

نام پدر: عبدالعلي

شماره شناسنامه: 2526

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6505

نام و نام خانوادگي: ناصر خسروي

نام پدر: صفقلي

شماره شناسنامه: 10

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6506

نام و نام خانوادگي: ارمان ذرع پيما

نام پدر: هدايت

شماره شناسنامه: 268

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6507

نام و نام خانوادگي: جليل رجبي

نام پدر: حقمراد

شماره شناسنامه: 11130

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6508

نام و نام خانوادگي: فريدون رحماني ساماني

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 182

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6509

نام و نام خانوادگي: رحيم روفي جهرمي

نام پدر: شعبان

شماره شناسنامه: 1315

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6510

نام و نام خانوادگي: علي اصغر سعيدي

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: 19556

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6511

نام و نام خانوادگي: طاهره سوري

نام پدر: حجت ا000

شماره شناسنامه: 1766

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6513

نام و نام خانوادگي: رحمت ا000 شريفي فر

نام پدر: جمشيد

شماره شناسنامه: 2

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6514

نام و نام خانوادگي: مهران شكري

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 661

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6516

نام و نام خانوادگي: سعيد شيخي

نام پدر: نورالدين

شماره شناسنامه: 845

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6517

نام و نام خانوادگي: سعيد طغياني

نام پدر: ولي ا000

شماره شناسنامه: 868

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6518

نام و نام خانوادگي: اكبر عراقي

نام پدر: حيدر

شماره شناسنامه: 2

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6519

نام و نام خانوادگي: امير عزتي كاكلر

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 77

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6520

نام و نام خانوادگي: علي عسكري

نام پدر: يعقوب

شماره شناسنامه: 296

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6521

نام و نام خانوادگي: بهرام علاقي

نام پدر: محمدي

شماره شناسنامه: 126

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6522

نام و نام خانوادگي: علي عليپوران بنايي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 49

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6523

نام و نام خانوادگي: محبوبه عليزاده موتاب كلزاري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 9036

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6525

نام و نام خانوادگي: ايمان قاسم زاده عقياني

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 4

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6526

نام و نام خانوادگي: محمدرضا قاسمي راد

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 42771

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6527

نام و نام خانوادگي: اميرمنصور كلالي

نام پدر: سيدغلام محمد

شماره شناسنامه: 6262

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6528

نام و نام خانوادگي: محمد گدازگر

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 82

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6529

نام و نام خانوادگي: رامين محب دزفولي

نام پدر: عبدالكريم

شماره شناسنامه: 3813

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6530

نام و نام خانوادگي: محمد محمدباقري

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 684

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6531

نام و نام خانوادگي: جعفر محمدشاهي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 357

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6532

نام و نام خانوادگي: وحيد محمودي

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 726

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6533

نام و نام خانوادگي: بهرام مهدوي عمران

نام پدر: روح ا000

شماره شناسنامه: 335

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6534

نام و نام خانوادگي: حسين ناصري

نام پدر: علي محمد

شماره شناسنامه: 3744

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6535

نام و نام خانوادگي: عفت نيك فرجام

نام پدر: غلامعلي

شماره شناسنامه: 880

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6536

نام و نام خانوادگي: علرضا نيك نژاد

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 853

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6537

نام و نام خانوادگي: كورش نيكزاد

نام پدر: حشمت ا000

شماره شناسنامه: 1021

رشته: بيماريهاي عفوني

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6538

نام و نام خانوادگي: نيلوفر احمدبيگي

نام پدر: مصطفي

شماره شناسنامه: 389

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6541

نام و نام خانوادگي: مريم اسمعيلي

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 33

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6542

نام و نام خانوادگي: يوسف اصغرزاده

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: 52

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6543

نام و نام خانوادگي: حميده اميرفخريان

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 12

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6544

نام و نام خانوادگي: عبدا000 اميرفرهنگي انباردان

نام پدر: موسي

شماره شناسنامه: 4160

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6545

نام و نام خانوادگي: اسدا000 اميري پور

نام پدر: ماشائا000

شماره شناسنامه: 498

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6546

نام و نام خانوادگي: احمد امين

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 17

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6547

نام و نام خانوادگي: الهام انصاريپور

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 388

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6549

نام و نام خانوادگي: رضا بهشتي سياهدشت

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 1994

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6551

نام و نام خانوادگي: كامران پورمند

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 1099

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6552

نام و نام خانوادگي: مجيد تقي زاده

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 2254

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6553

نام و نام خانوادگي: فاطمه توكلي

نام پدر: جليل

شماره شناسنامه: 491

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6554

نام و نام خانوادگي: فرهاد جباري

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 1064

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6556

نام و نام خانوادگي: حميدرضا حكمت

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 461

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6557

نام و نام خانوادگي: رضا حيدري مقدم

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 34847

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6558

نام و نام خانوادگي: مزدك خليلي بروجني

نام پدر: بهمن

شماره شناسنامه: 10252

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6559

نام و نام خانوادگي: عليرضا دادپي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 1189

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6560

نام و نام خانوادگي: محمدرضا رسولي

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 5945

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6561

نام و نام خانوادگي: نويد ركني

نام پدر: عين ا000

شماره شناسنامه: 3567

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6562

نام و نام خانوادگي: جواد رمضاني

نام پدر: برات علي

شماره شناسنامه: 122

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6563

نام و نام خانوادگي: ارسلان سالاري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1197

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6564

نام و نام خانوادگي: خاطره سپرهم

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 16951

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6565

نام و نام خانوادگي: بهناز شادافزا

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 5361

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6567

نام و نام خانوادگي: مريم شجاعي فرد

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 270

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6568

نام و نام خانوادگي: شهلا شريعتي

نام پدر: محمدابراهيم

شماره شناسنامه: 18848

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6569

نام و نام خانوادگي: ثريا شهرزاد

نام پدر: نصرت ا000

شماره شناسنامه: 968

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6570

نام و نام خانوادگي: حميدرضا شيرزادي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 797

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6571

نام و نام خانوادگي: هاله صالحي پورمهر

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 563

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6573

نام و نام خانوادگي: امير طاووسي

نام پدر: عبدالرحمن

شماره شناسنامه: 932

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6574

نام و نام خانوادگي: احمد عباسي خلقي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1705

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6575

نام و نام خانوادگي: احمدنور عبدي

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 901

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6576

نام و نام خانوادگي: عليرضا عبدي

نام پدر: عوض ا000

شماره شناسنامه: 1377

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6578

نام و نام خانوادگي: شيوا عطاري پوراصفهاني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 2061

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6580

نام و نام خانوادگي: نرگس علي حسني

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 896

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6581

نام و نام خانوادگي: هديه عليمي

نام پدر: رحمت ا000

شماره شناسنامه: 936

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6582

نام و نام خانوادگي: الهام عمراني

نام پدر: حبيب ا000

شماره شناسنامه: 56

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6583

نام و نام خانوادگي: علي اصغر غديرپور

نام پدر: هادي

شماره شناسنامه: 26

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6584

نام و نام خانوادگي: فوژان فرحمند

نام پدر: فرهاد

شماره شناسنامه: 5592

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6587

نام و نام خانوادگي: شادي فقيهي لنگرودي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 548

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6588

نام و نام خانوادگي: ارش قلوبي

نام پدر: قربانعلي

شماره شناسنامه: 14942

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6589

نام و نام خانوادگي: يونس قليج

نام پدر: حمزه

شماره شناسنامه: 282

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6590

نام و نام خانوادگي: هاجر كامفيروزي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 19249

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6591

نام و نام خانوادگي: زهره كاهه

نام پدر: عليرضا

شماره شناسنامه: 20636

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6592

نام و نام خانوادگي: ارشا كرباسي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 103413

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6594

نام و نام خانوادگي: اسفنديار كريمي

نام پدر: محبوب

شماره شناسنامه: 382

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6596

نام و نام خانوادگي: علي گل محمدي

نام پدر: عيسي

شماره شناسنامه: 96212

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6599

نام و نام خانوادگي: ربابه محمدزاده

نام پدر: ولي

شماره شناسنامه: 983

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6604

نام و نام خانوادگي: پريسا منوچهرطيبي

نام پدر: قربانعلي

شماره شناسنامه: 3388

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6605

نام و نام خانوادگي: كتايون موثقي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 23

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6606

نام و نام خانوادگي: فاطمه مودي

نام پدر: جمشيد

شماره شناسنامه: 2542

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6607

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدرضا موسوي سعادت ابادي

نام پدر: سيدحسين

شماره شناسنامه: 5026

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6608

نام و نام خانوادگي: محمد ميرابادي

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 18945

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6609

نام و نام خانوادگي: مريم نباتي

نام پدر: محمداسماعيل

شماره شناسنامه: 159

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6610

نام و نام خانوادگي: فاطمه نبوي زاده

نام پدر: محسن

شماره شناسنامه: 102264

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6611

نام و نام خانوادگي: فريدون نراقي پور

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 36

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6612

نام و نام خانوادگي: رضوان نورمندچالشتري

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 4965

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6613

نام و نام خانوادگي: سيده ساناز نيري

نام پدر: سيدعلائالدين

شماره شناسنامه: 7441

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

همچنین بررسی کنید

جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون دوره‌های تكميلی تخصصي (فلوشيپ) را اعلام كرد

تجهيز بخش‌های آموزش دستياری با دستگاههای راديولوژی منوط به نظر دبيرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی شد