خانه / اخبار آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی / نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (پزشکی اجتماعی -آسیب شناسی -پوست-توانبخشی-جراحی عمومی-جراحي مغزواعصاب)

نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (پزشکی اجتماعی -آسیب شناسی -پوست-توانبخشی-جراحی عمومی-جراحي مغزواعصاب)

شماره كارت: 6878

نام و نام خانوادگي: مشيانه حدادي

نام پدر: شعبان

شماره شناسنامه: 5600

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6882

نام و نام خانوادگي: جاويد دهقان حقيقي

نام پدر: اسمعيل

شماره شناسنامه: 19

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6883

نام و نام خانوادگي: فاطمه رجبي

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 8634

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6886

نام و نام خانوادگي: مژده رمضاني

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 3142

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6887

نام و نام خانوادگي: ارمين دخت شاه ثنايي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 906

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6888

نام و نام خانوادگي: سهيلا شقاقيان

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 326

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6889

نام و نام خانوادگي: هلن طاهري بشرويه

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 175

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6890

نام و نام خانوادگي: شاهرخ طهمورس زاده

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 31

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6891

نام و نام خانوادگي: خاطره عنبري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 4

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6892

نام و نام خانوادگي: مرضيه كتيبه

نام پدر: محمدمهدي

شماره شناسنامه: 14534

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6893

نام و نام خانوادگي: الهام معظم سده

نام پدر: سيف ا000

شماره شناسنامه: 6

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6894

نام و نام خانوادگي: انوشه ميرشمس

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 4162

رشته: پزشكي اجتماعي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6898

نام و نام خانوادگي: سحر ميرپور

نام پدر: مصطفي

شماره شناسنامه: 1686

رشته: پزشكي هسته اي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6900

نام و نام خانوادگي: عارف هومن

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 10783

رشته: پزشكي هسته اي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6902

نام و نام خانوادگي: مريم ابوالحسني

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 17526

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6904

نام و نام خانوادگي: ايلين اذري يام

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 84139

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6907

نام و نام خانوادگي: فاطمه اسديان

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 261

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6909

نام و نام خانوادگي: حميدرضا افتخاري

نام پدر: عبدالاحد

شماره شناسنامه: 71

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6910

نام و نام خانوادگي: مريم الماسي اقدم

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 4219

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 6912

نام و نام خانوادگي: كاميار انعامي

نام پدر: محمدتقي

شماره شناسنامه: 2518

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6913

نام و نام خانوادگي: محمد باقري منصوري

نام پدر: محمدباقر

شماره شناسنامه: 2975

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6914

نام و نام خانوادگي: جعفر بردباراذري

نام پدر: رحمن

شماره شناسنامه: 621

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6919

نام و نام خانوادگي: هومن توسليان

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 1110

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6921

نام و نام خانوادگي: الهام جعفري

نام پدر: رضاقلي

شماره شناسنامه: 7120

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6922

نام و نام خانوادگي: اميرحسين جعفريان

نام پدر: كمال

شماره شناسنامه: 1011

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6923

نام و نام خانوادگي: بهنام حسن بگلو

نام پدر: محمدصادق

شماره شناسنامه: 262

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6924

نام و نام خانوادگي: اكرم السادات حسيني

نام پدر: اقابرار

شماره شناسنامه: 7

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6927

نام و نام خانوادگي: منصور خزايي

نام پدر: ماشاا000

شماره شناسنامه: 10643

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6932

نام و نام خانوادگي: وهاب ركابي

نام پدر: رحيم

شماره شناسنامه: 4837

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6935

نام و نام خانوادگي: فاطمه سميعي راد

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 683

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6936

نام و نام خانوادگي: محمد شريعت

نام پدر: زين العابدين

شماره شناسنامه: 666

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي بندرعباس

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6937

نام و نام خانوادگي: پرويز شريف زاده

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 3485

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6938

نام و نام خانوادگي: عليرضا صالحي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 1689

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6939

نام و نام خانوادگي: فروزان صالحي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 1711

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6941

نام و نام خانوادگي: مريم طراوت

نام پدر: اسدا000

شماره شناسنامه: 486

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6942

نام و نام خانوادگي: نيلوفر طياري

نام پدر: حشمت ا000

شماره شناسنامه: 12063

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي بندرعباس

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6944

نام و نام خانوادگي: ميترا عباسي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 591

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6946

نام و نام خانوادگي: مهرنوش عطار

نام پدر: عبدالمجيد

شماره شناسنامه: 1553

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6948

نام و نام خانوادگي: محمدرضا فرشي اسكويي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 5

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6950

نام و نام خانوادگي: فرزانه فرهادي

نام پدر: حسن علي

شماره شناسنامه: 100

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6951

نام و نام خانوادگي: لطف ا000 فولادي

نام پدر: رحيم

شماره شناسنامه: 3

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6952

نام و نام خانوادگي: محمدرضا قائمي كرماني

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1570

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6953

نام و نام خانوادگي: سياوش قادري سهي

نام پدر: بهزاد

شماره شناسنامه: 114

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6955

نام و نام خانوادگي: بابك كبيرنجفي

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 188

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6957

نام و نام خانوادگي: هديه مرادي تبريز

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6958

نام و نام خانوادگي: ارمان مركباتي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 45

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6959

نام و نام خانوادگي: زهرا مستخدمين حسيني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 255

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6961

نام و نام خانوادگي: نيما مفيدي

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 6

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6963

نام و نام خانوادگي: سيدرضا موسوي

نام پدر: سيدحسين

شماره شناسنامه: 651

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6964

نام و نام خانوادگي: سيامند مولوي

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 82

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6966

نام و نام خانوادگي: سيدقاسم ميربهاري شيراباد

نام پدر: نورالدين

شماره شناسنامه: 1314

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6968

نام و نام خانوادگي: اسمعيل نعيمي طبيعي

نام پدر: محمدقاسم

شماره شناسنامه: 289

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6970

نام و نام خانوادگي: نيكفر نيكزاد

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 3171

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6971

نام و نام خانوادگي: لاله واحدي لاريجاني

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 245

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6972

نام و نام خانوادگي: رزيتا وزيري نسب

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 773

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6973

نام و نام خانوادگي: محمدرضا وهابزاده منشي

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 3138

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6974

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدرضا هاديزاده خيرخواه

نام پدر: سيدكمال

شماره شناسنامه: 929

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6975

نام و نام خانوادگي: مسعود يزدي زاده

نام پدر: شكرا000

شماره شناسنامه: 493

رشته: اسيب شناسي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6976

نام و نام خانوادگي: محمد ابراهيمي راد

نام پدر: سليمان

شماره شناسنامه: 40

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6977

نام و نام خانوادگي: بابك احمدي

نام پدر: رضاقلي

شماره شناسنامه: 13

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6978

نام و نام خانوادگي: نادر اربابي

نام پدر: اسمعيل

شماره شناسنامه: 228

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6980

نام و نام خانوادگي: هومن اكرمي

نام پدر: فريدون

شماره شناسنامه: 6634

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6981

نام و نام خانوادگي: پريسا امامقلي تبارملكشاه

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 2748

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6982

نام و نام خانوادگي: داود بكتاش

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 15

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6983

نام و نام خانوادگي: سعيد ثوابي نسب

نام پدر: علي بمان

شماره شناسنامه: 1677

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6984

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل جويا

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 988

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6986

نام و نام خانوادگي: صغري حسين خاني

نام پدر: مظاهر

شماره شناسنامه: 59260

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6987

نام و نام خانوادگي: نازيلا دهري منش

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 683

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6988

نام و نام خانوادگي: محمدرضا رزم اور

نام پدر: نوروزعلي

شماره شناسنامه: 777

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6989

نام و نام خانوادگي: علي رنجبركلاگري

نام پدر: جمشيد

شماره شناسنامه: 31

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6990

نام و نام خانوادگي: مژده سپاس خواه

نام پدر: عليرضا

شماره شناسنامه: 491

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6991

نام و نام خانوادگي: حامي شمشيري

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 252

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6993

نام و نام خانوادگي: اللهيار طاهري

نام پدر: محمدطاهر

شماره شناسنامه: 5

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6995

نام و نام خانوادگي: سياوش طوسي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1285

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6996

نام و نام خانوادگي: امنه علائين

نام پدر: عليرضا

شماره شناسنامه: 4333

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6998

نام و نام خانوادگي: مريم غياثي

نام پدر: ولي ا000

شماره شناسنامه: 117

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6999

نام و نام خانوادگي: مرتضي فريدون نژاد

نام پدر: موسي

شماره شناسنامه: 14

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي همدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7000

نام و نام خانوادگي: زهرا قورچياني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1426

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7001

نام و نام خانوادگي: كامبيز كياني فر

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 19745

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7003

نام و نام خانوادگي: رضا محمودرباطي

نام پدر: هوشنگ

شماره شناسنامه: 2333

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7004

نام و نام خانوادگي: محبوبه مشكي

نام پدر: نعمت ا000

شماره شناسنامه: 481

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7005

نام و نام خانوادگي: سنا مصطفي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1542551

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 7006

نام و نام خانوادگي: شادي مظلومي

نام پدر: برزو

شماره شناسنامه: 15697

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7008

نام و نام خانوادگي: علي ناصرترك

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 4095

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7010

نام و نام خانوادگي: حسين ياوري

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 2905

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7011

نام و نام خانوادگي: شيده يزدانيان

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 252

رشته: پوست

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7012

نام و نام خانوادگي: ليلا اتفاق

نام پدر: كريم

شماره شناسنامه: 2148

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي ارتش

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7013

نام و نام خانوادگي: طناز احدي

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 5583

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7014

نام و نام خانوادگي: فتانه اكبري

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1329

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي ارتش

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7017

نام و نام خانوادگي: رضا ثابت

نام پدر: غلامعباس

شماره شناسنامه: 3149

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7018

نام و نام خانوادگي: نويد حسين زاده

نام پدر: حيدر

شماره شناسنامه: 116

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7019

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي حسيني كبريائي

نام پدر: مصطفي

شماره شناسنامه: 178

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7020

نام و نام خانوادگي: الهام دانش طلب

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 1433

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7021

نام و نام خانوادگي: سيداحمد رئيس السادات

نام پدر: سيداسماعيل

شماره شناسنامه: 13459

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي ارتش

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7023

نام و نام خانوادگي: علي شكري

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 38

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7024

نام و نام خانوادگي: مهسا عاشقان

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 14

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي ارتش

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7025

نام و نام خانوادگي: سيروس عزيزي

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 1555

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7028

نام و نام خانوادگي: علي اصغر قيومي نائيني

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 465

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي ارتش

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7029

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل نظري حسيني

نام پدر: علي محمد

شماره شناسنامه: 46

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7030

نام و نام خانوادگي: فرشاد نوري

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 6047

رشته: توانبخشي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7031

نام و نام خانوادگي: رامين ابراهيميان جيكتاجي

نام پدر: وهاب

شماره شناسنامه: 2339

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7032

نام و نام خانوادگي: بابك ابري اقدم

نام پدر: حميد

شماره شناسنامه: 756

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7033

نام و نام خانوادگي: مهدي ابوالحسن پور

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 525

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7036

نام و نام خانوادگي: رضا ارشادي فارساني

نام پدر: عنايت ا000

شماره شناسنامه: 121

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7037

نام و نام خانوادگي: عليرضا ارياپور

نام پدر: حبيب ا000

شماره شناسنامه: 4884

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7038

نام و نام خانوادگي: علي ارين نيا

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 692

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7039

نام و نام خانوادگي: ارش ازادمهر

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 3418

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7040

نام و نام خانوادگي: رامين اژوغ

نام پدر: اسماعيل

شماره شناسنامه: 780

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7041

نام و نام خانوادگي: مهدي اسدي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 699

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7042

نام و نام خانوادگي: حسين اسفندي

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 63

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7043

نام و نام خانوادگي: فريد اسكندري تربقان

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 12602

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7044

نام و نام خانوادگي: محسن اشراقي

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 188

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7045

نام و نام خانوادگي: محمودرضا اصحاب يمين

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 326

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7047

نام و نام خانوادگي: سيداحمد الهي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 5606

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7049

نام و نام خانوادگي: علي اميراحمدي

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 1851

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7051

نام و نام خانوادگي: مهدي اياز

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 2880

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7052

نام و نام خانوادگي: كامران بابائي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 2385

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7053

نام و نام خانوادگي: حامد باطني

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 0

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7055

نام و نام خانوادگي: عليرضا بخشائي كيا

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: 1083

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7056

نام و نام خانوادگي: جليل برادران حكاك

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 1693

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7059

نام و نام خانوادگي: علي محمد بنان زاده

نام پدر: نادر

شماره شناسنامه: 1565

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7061

نام و نام خانوادگي: فرانك بهرامي

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 13061

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7062

نام و نام خانوادگي: فرزين پاك فطرت

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 918

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7064

نام و نام خانوادگي: شهرام پايدار

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 2

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7065

نام و نام خانوادگي: محمدعلي پكنه

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 6114

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7066

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدكاظم تدين

نام پدر: سيدحسام الدين

شماره شناسنامه: 2

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7068

نام و نام خانوادگي: محمدناصر توتوني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 152

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7070

نام و نام خانوادگي: محمد ثابت

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 9

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7071

نام و نام خانوادگي: جمال جعفري ندوشن

نام پدر: عزيز

شماره شناسنامه: 541

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7072

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدرضا جوادي

نام پدر: سيدعزت ا000

شماره شناسنامه: 63

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7074

نام و نام خانوادگي: وحيد حريري نيا

نام پدر: رحيم

شماره شناسنامه: 379

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7075

نام و نام خانوادگي: محمدعلي حسن زاده نوكاشتي

نام پدر: سيف ا000

شماره شناسنامه: 1052

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7076

نام و نام خانوادگي: سيدحميدرضا حسيني خواه منشاوي

نام پدر: سيدمهدي

شماره شناسنامه: 58023

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7079

نام و نام خانوادگي: محمدرضا حكيميان

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 253

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7080

نام و نام خانوادگي: سليمان حيدري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 703

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7081

نام و نام خانوادگي: الهه خبازپيشه

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 274

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7083

نام و نام خانوادگي: هومن خواجوئي كرماني

نام پدر: ايرج

شماره شناسنامه: 4215

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7084

نام و نام خانوادگي: پژمان خوارزم

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 420

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7089

نام و نام خانوادگي: مهرداد دريابر

نام پدر: احمدعلي

شماره شناسنامه: 19

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7090

نام و نام خانوادگي: كيانوش دلشادنيك

نام پدر: عبدالكريم

شماره شناسنامه: 3561

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7091

نام و نام خانوادگي: موسي دهاز

نام پدر: شرمطلا

شماره شناسنامه: 504

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7094

نام و نام خانوادگي: محمدرضا رادپي

نام پدر: بهمن

شماره شناسنامه: 164

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7095

نام و نام خانوادگي: سيامك راكعي اصفهاني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 570

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7096

نام و نام خانوادگي: جواد رحمتي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 433

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7097

نام و نام خانوادگي: عطائا000 رسولي

نام پدر: نصرت ا000

شماره شناسنامه: 287

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7098

نام و نام خانوادگي: سيف ا000 رضائي

نام پدر: حسينقلي

شماره شناسنامه: 971

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7099

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا روئين تن

نام پدر: علي اشرف

شماره شناسنامه: 14086

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7100

نام و نام خانوادگي: غلامعلي رياحي نوكنده

نام پدر: اسدا000

شماره شناسنامه: 7

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7101

نام و نام خانوادگي: هومن رياضي

نام پدر: يوسف

شماره شناسنامه: 35

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7102

نام و نام خانوادگي: حمزه زارعي

نام پدر: عيسي

شماره شناسنامه: 886

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7106

نام و نام خانوادگي: فرخ سواددار

نام پدر: فريدون

شماره شناسنامه: 10306

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7107

نام و نام خانوادگي: پروين شاپوري

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 264

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7109

نام و نام خانوادگي: مريم شامخي اميري

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 9230

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7111

نام و نام خانوادگي: خسرو شريفي

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 2219

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7112

نام و نام خانوادگي: علي شفيعي

نام پدر: عبدالمجيد

شماره شناسنامه: 184

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7115

نام و نام خانوادگي: فرخ صادقپور

نام پدر: محمدصادق

شماره شناسنامه: 243

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7117

نام و نام خانوادگي: سيدجواد صدرائي موسوي

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 354

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7120

نام و نام خانوادگي: مهرداد صيادي نيا

نام پدر: تقي

شماره شناسنامه: 523

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي بندرعباس

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7123

نام و نام خانوادگي: حسين طاهري

نام پدر: شعبان

شماره شناسنامه: 2375

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7125

نام و نام خانوادگي: ولي ا000 عاليشاهي

نام پدر: رمضان

شماره شناسنامه: 1939

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7126

نام و نام خانوادگي: محمدرضا عبادي عموقين

نام پدر: حبيب ا000

شماره شناسنامه: 3338

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7127

نام و نام خانوادگي: مطهره عبدالهي

نام پدر: سيدحسين

شماره شناسنامه: 96

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7128

نام و نام خانوادگي: بابك عدلي

نام پدر: جلال الدين

شماره شناسنامه: 1

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7129

نام و نام خانوادگي: طاهر عرفاني فام

نام پدر: باباعلي

شماره شناسنامه: 914

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7130

نام و نام خانوادگي: محمدرضا عسگرزاده

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 7

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7131

نام و نام خانوادگي: بهنام عسگري

نام پدر: قربان

شماره شناسنامه: 2239

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7132

نام و نام خانوادگي: علي اكبر عطايي كچوئي

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 12

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7133

نام و نام خانوادگي: سيده مينا علويون

نام پدر: سيدمحمدرضا

شماره شناسنامه: 59

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7134

نام و نام خانوادگي: اسدا000 عميدشاهي

نام پدر: ايرج

شماره شناسنامه: 500

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7137

نام و نام خانوادگي: رسول فاتحي فرد

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 23

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7139

نام و نام خانوادگي: راميار فرزان

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 29844

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7140

نام و نام خانوادگي: علي فرزانه

نام پدر: حيدر

شماره شناسنامه: 25

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7141

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي فرساد

نام پدر: سيدحسن

شماره شناسنامه: 573

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7144

نام و نام خانوادگي: قاسم فغانزاده گنجي

نام پدر: يارعلي

شماره شناسنامه: 4230

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7145

نام و نام خانوادگي: علي فوزي

نام پدر: غازي

شماره شناسنامه: 2195099

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7146

نام و نام خانوادگي: ابراهيم فهيم نيا

نام پدر: بختيار

شماره شناسنامه: 8

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7150

نام و نام خانوادگي: علي قرباني ابدهگاه

نام پدر: شيروان

شماره شناسنامه: 1594

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7151

نام و نام خانوادگي: جمال قزلجي

نام پدر: صديق

شماره شناسنامه: 6511

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7152

نام و نام خانوادگي: بهنام قلي زاده

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 2

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7153

نام و نام خانوادگي: ليلا قهرماني

نام پدر: صدرا000

شماره شناسنامه: 85

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7155

نام و نام خانوادگي: عليرضا كاظميني

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 13149

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7158

نام و نام خانوادگي: فريال كريم

نام پدر: رحيم

شماره شناسنامه: 239

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7160

نام و نام خانوادگي: علي كمالي

نام پدر: جهانگير

شماره شناسنامه: 29

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7161

نام و نام خانوادگي: سيدمرتضي كيائموسوي

نام پدر: سيدمحمدتقي

شماره شناسنامه: 723

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7162

نام و نام خانوادگي: مهيار كيافر

نام پدر: يدا000

شماره شناسنامه: 323

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7167

نام و نام خانوادگي: ارش متين

نام پدر: اردوان

شماره شناسنامه: 6817

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7168

نام و نام خانوادگي: جليل محب زاده

نام پدر: حبيب

شماره شناسنامه: 4746

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7169

نام و نام خانوادگي: مجتبي محجوب

نام پدر: سيروس

شماره شناسنامه: 1443

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7170

نام و نام خانوادگي: سعادت محرابي سي سخت

نام پدر: صفدر

شماره شناسنامه: 1884

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7171

نام و نام خانوادگي: پرويز مرداني

نام پدر: افضل

شماره شناسنامه: 510

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7172

نام و نام خانوادگي: غلامرضا معتضديان

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 161

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7176

نام و نام خانوادگي: ناصر ملك پورعلمداري

نام پدر: موسي

شماره شناسنامه: 1177

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7178

نام و نام خانوادگي: كامران ممقاني

نام پدر: اسدا000

شماره شناسنامه: 463

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7179

نام و نام خانوادگي: مجيد منتظرباويل عليائي

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 85

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7181

نام و نام خانوادگي: سهيل منصوريان

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 1841

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7182

نام و نام خانوادگي: محسن رضا منصوريان

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 68

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7183

نام و نام خانوادگي: هاشم موذن زاده

نام پدر: فتح ا000

شماره شناسنامه: 96197

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7184

نام و نام خانوادگي: محمد موذني بيستگاني

نام پدر: علي قلي

شماره شناسنامه: 59

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7185

نام و نام خانوادگي: نوشين موسوي بيوكي

نام پدر: سيدمحمود

شماره شناسنامه: 4556

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7186

نام و نام خانوادگي: سيدمجتبي موسوي خوشدل

نام پدر: اسماعيل

شماره شناسنامه: 4061

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7187

نام و نام خانوادگي: يدا000 مهدياني

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: 97

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7188

نام و نام خانوادگي: محمدعلي مهري فيروزجائي

نام پدر: علي اقا

شماره شناسنامه: 3870

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 7190

نام و نام خانوادگي: مهرداد ميرزايي روزبهاني

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 135

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7192

نام و نام خانوادگي: سيدهادي ميرهاشمي

نام پدر: سيدحسن

شماره شناسنامه: 30

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7193

نام و نام خانوادگي: فهيمه ناظميان

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 10295

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7195

نام و نام خانوادگي: مجيد نداف كرماني

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 1360

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7197

نام و نام خانوادگي: حبيب نوريزاده

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 230

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7198

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدرضا نيك تبار

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 140

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7199

نام و نام خانوادگي: فرزاد واقف داوري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 30

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7201

نام و نام خانوادگي: هادي هادوي قاسم ابادي

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 290

رشته: جراحي عمومي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7209

نام و نام خانوادگي: علي باباشاهي اشتياني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 5445

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7210

نام و نام خانوادگي: غلامرضا باربدست

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 237

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7215

نام و نام خانوادگي: كمال چوكان

نام پدر: تاش جان

شماره شناسنامه: 2050

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7222

نام و نام خانوادگي: مجيد رضواني جبيب ابادي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 71932

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7225

نام و نام خانوادگي: مهدي زينلي زاده رفسنجانپور

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 406

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7227

نام و نام خانوادگي: كريم طاهرزاده بروجني

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 559

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7230

نام و نام خانوادگي: اكبر فاضل

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 334

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7232

نام و نام خانوادگي: بابك گنجه اي فر

نام پدر: اسماعيل

شماره شناسنامه: 92

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7236

نام و نام خانوادگي: محمدرضا مهربانيان

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 831

رشته: جراحي مغزواعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

همچنین بررسی کنید

جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون دوره‌های تكميلی تخصصي (فلوشيپ) را اعلام كرد

تجهيز بخش‌های آموزش دستياری با دستگاههای راديولوژی منوط به نظر دبيرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی شد