خانه / اخبار آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی / نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (چشم-پرتو درمانی-رادیولوژی-روانپزشکی-زنان و زایمان)

نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (چشم-پرتو درمانی-رادیولوژی-روانپزشکی-زنان و زایمان)

شماره كارت: 7238

نام و نام خانوادگي: بيژن اب اذر

نام پدر: بيرامعلي

شماره شناسنامه: 2259

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7239

نام و نام خانوادگي: نازنين ابراهيمي اديب

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 1245

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7240

نام و نام خانوادگي: غلامرضا ابرون

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 2102

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7243

نام و نام خانوادگي: عليرضا اسلامپور

نام پدر: حميد

شماره شناسنامه: 147

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7244

نام و نام خانوادگي: بهرام اشراقي

نام پدر: برات ا000

شماره شناسنامه: 2065

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7245

نام و نام خانوادگي: محسن افروزي فر

نام پدر: حبيب

شماره شناسنامه: 206

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7247

نام و نام خانوادگي: شهرام اقارخ

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 211

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7248

نام و نام خانوادگي: حسين اقايي

نام پدر: خيرا000

شماره شناسنامه: 2568

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7250

نام و نام خانوادگي: ميترا اكبري

نام پدر: رحمت

شماره شناسنامه: 36709

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7252

نام و نام خانوادگي: مرجان ايماني فولادي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 122

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7253

نام و نام خانوادگي: مهناز بابائيان

نام پدر: رستم

شماره شناسنامه: 2621

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7255

نام و نام خانوادگي: احمدرضا باقي شهرضايي

نام پدر: غضنفر

شماره شناسنامه: 535

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7257

نام و نام خانوادگي: اذر بيات

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 6820

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7258

نام و نام خانوادگي: هما بيات

نام پدر: عليرضا

شماره شناسنامه: 370

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7259

نام و نام خانوادگي: عليرضا پيمان

نام پدر: حميد

شماره شناسنامه: 923

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7260

نام و نام خانوادگي: حاج محمد جليلي

نام پدر: خدر

شماره شناسنامه: 3

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7261

نام و نام خانوادگي: ارش حبيبي

نام پدر: مسلم

شماره شناسنامه: 126

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7262

نام و نام خانوادگي: حميدرضا حسني

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 927

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7264

نام و نام خانوادگي: تكتم حلمي

نام پدر: عبدالحميد

شماره شناسنامه: 833

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7265

نام و نام خانوادگي: هليا حيدري

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 3229

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7266

نام و نام خانوادگي: ابتين حيرتي اسبق

نام پدر: نادر

شماره شناسنامه: 486

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7268

نام و نام خانوادگي: عليرضا خدابنده

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 26

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7269

نام و نام خانوادگي: عليرضا خطائي بلخكاني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 642

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7271

نام و نام خانوادگي: نارسيس دفتريان

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: 5104

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7272

نام و نام خانوادگي: شاهرخ رامين

نام پدر: جلال

شماره شناسنامه: 1714

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7273

نام و نام خانوادگي: فيروزه رايگان

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 874

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7274

نام و نام خانوادگي: قاسم رحماني

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 136

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7275

نام و نام خانوادگي: محمدرضا رضايي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 10

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7276

نام و نام خانوادگي: حميدرضا رياضي بواني

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 1072

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7279

نام و نام خانوادگي: محمد ساري محمدلي

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 784

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7280

نام و نام خانوادگي: مهتاب سوهاني

نام پدر: محمدهادي

شماره شناسنامه: 653

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7283

نام و نام خانوادگي: ستاره شمالي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 35

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7284

نام و نام خانوادگي: شاهين شيوخي

نام پدر: سعيد

شماره شناسنامه: 728

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7285

نام و نام خانوادگي: احمد صداقت

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 459

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7287

نام و نام خانوادگي: اديب طوسي

نام پدر: فريدون

شماره شناسنامه: 4333

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7288

نام و نام خانوادگي: وحيد عبدالرحيمي

نام پدر: جهانگير

شماره شناسنامه: 320

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7289

نام و نام خانوادگي: روشنك علي اكبرنواحي

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: 2936

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7293

نام و نام خانوادگي: محمد فاتحي

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 1243

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7295

نام و نام خانوادگي: خليل قاسمي فلاورجاني

نام پدر: حجت ا000

شماره شناسنامه: 284

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7297

نام و نام خانوادگي: هومن قطره ساماني

نام پدر: فرج ا000

شماره شناسنامه: 2080

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7298

نام و نام خانوادگي: رضا كاغذكناني

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 6146

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7299

نام و نام خانوادگي: ارزو كريمي مقدم

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 605

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7300

نام و نام خانوادگي: بهارك گلستانه

نام پدر: حسينعلي

شماره شناسنامه: 38

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7301

نام و نام خانوادگي: ابراهيم محمدنشتايي

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: 224

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7302

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن مدرسي قمي

نام پدر: سيداحمد

شماره شناسنامه: 95946

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7303

نام و نام خانوادگي: معصوم بيگم معصوم پور

نام پدر: سيدمرتضي

شماره شناسنامه: 17974

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7304

نام و نام خانوادگي: سيدحسين ملك حسيني

نام پدر: سيدسليمان

شماره شناسنامه: 319

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7306

نام و نام خانوادگي: مژگان مهدي زاده تزنگي

نام پدر: كاوس

شماره شناسنامه: 6397

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 7308

نام و نام خانوادگي: نيلوفر نادري

نام پدر: صفرعلي

شماره شناسنامه: 133

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7310

نام و نام خانوادگي: علي جان نعمتي

نام پدر: قربان

شماره شناسنامه: 2258

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7312

نام و نام خانوادگي: سيدجليل نقيب الذاكرين ميبدي

نام پدر: سيدجلال

شماره شناسنامه: 3055

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7315

نام و نام خانوادگي: منصور وافي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 3081

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7318

نام و نام خانوادگي: زانيار يوسفي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 24980

رشته: چشم

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7320

نام و نام خانوادگي: غلامرضا احتجاب

نام پدر: عبدالكريم

شماره شناسنامه: 658

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7321

نام و نام خانوادگي: صفا اسماعيل پوربزنجاني

نام پدر: علي يار

شماره شناسنامه: 2581

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7322

نام و نام خانوادگي: جمشيد انصاري

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 1099

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7325

نام و نام خانوادگي: فرناز تسليمي

نام پدر: عليرضا

شماره شناسنامه: 5518

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7326

نام و نام خانوادگي: علي تقي زاده كرماني

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 1816

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7329

نام و نام خانوادگي: فرشاد خيرانديش چلارسي

نام پدر: طيب

شماره شناسنامه: 1

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7330

نام و نام خانوادگي: حميدرضا دهقان منشاوي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 1395

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7334

نام و نام خانوادگي: عليرضا عموحيدري

نام پدر: رحمت ا000

شماره شناسنامه: 319

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7335

نام و نام خانوادگي: اذر فاني پاكدل

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 205

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7336

نام و نام خانوادگي: پدرام فدوي

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: 3482

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7337

نام و نام خانوادگي: سعيد كريم خاني زندي

نام پدر: كريم

شماره شناسنامه: 189

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7339

نام و نام خانوادگي: مريم واشقاني

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 0

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7340

نام و نام خانوادگي: الهام السادات هاشمي گرجي

نام پدر: سيدحسن

شماره شناسنامه: 1089

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7341

نام و نام خانوادگي: اميرشهرام يوسفي كاشي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 5654

رشته: پرتودرماني (راديوتراپي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7342

نام و نام خانوادگي: نازيلا اختردانش

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 32589

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7343

نام و نام خانوادگي: زهرا اسدزندي

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 624

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7344

نام و نام خانوادگي: رضا اسدسنگابي

نام پدر: سيدابراهيم

شماره شناسنامه: 223

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7345

نام و نام خانوادگي: مرجان اسلامي تربتي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 3312

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7348

نام و نام خانوادگي: ليلا اقاقزويني

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 1403

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7349

نام و نام خانوادگي: علي اكبرزاده پاشا

نام پدر: ابوطالب

شماره شناسنامه: 42

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7350

نام و نام خانوادگي: محمدرضا اهنگران

نام پدر: ا000قلي

شماره شناسنامه: 20

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7351

نام و نام خانوادگي: عباس بخشي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 7961

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7353

نام و نام خانوادگي: محمد پزشكي

نام پدر: يدا000

شماره شناسنامه: 25886

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7354

نام و نام خانوادگي: داريوش پورتركان

نام پدر: غريب

شماره شناسنامه: 490

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7355

نام و نام خانوادگي: حميده پيوره

نام پدر: قربانعلي

شماره شناسنامه: 1545

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7356

نام و نام خانوادگي: سعيدرضا ترابيان

نام پدر: علي ضامن

شماره شناسنامه: 134

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7358

نام و نام خانوادگي: رقيه جباري

نام پدر: عباد000

شماره شناسنامه: 56895

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7359

نام و نام خانوادگي: بهروز جعفريه

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 4210

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7360

نام و نام خانوادگي: مرتضي جليلوند

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: 7

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7362

نام و نام خانوادگي: نيلوفر حسن زاده

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: 1554

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7363

نام و نام خانوادگي: سيدرضا حسيني

نام پدر: سيدعبدالكريم

شماره شناسنامه: 2629

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7364

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدرضا حسيني

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 1128

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7365

نام و نام خانوادگي: علي حوماني

نام پدر: موسي

شماره شناسنامه: 1998629

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7367

نام و نام خانوادگي: شهرزاد دادگري

نام پدر: رشيد

شماره شناسنامه: 4641

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7368

نام و نام خانوادگي: محسن دارابي

نام پدر: مهديخان

شماره شناسنامه: 779

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7369

نام و نام خانوادگي: فرشيد درويشي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1223

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7370

نام و نام خانوادگي: اميررضا دليلي

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 284

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7371

نام و نام خانوادگي: هومن دهخوارقاني

نام پدر: نصرت

شماره شناسنامه: 8630

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7372

نام و نام خانوادگي: شهرام رستگاري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 10304

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7374

نام و نام خانوادگي: گيتا روحاني

نام پدر: عبدالباقي

شماره شناسنامه: 628

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7375

نام و نام خانوادگي: احسان ا000 روحي

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: 453

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7377

نام و نام خانوادگي: عليرضا زوار

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 796

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7378

نام و نام خانوادگي: حميدرضا زهره اي

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 405

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7379

نام و نام خانوادگي: حميدرضا سلطاني

نام پدر: وجيه ا000

شماره شناسنامه: 105

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7380

نام و نام خانوادگي: ساناز شايگان فر

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 1469

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7382

نام و نام خانوادگي: سيدخليل شريفي

نام پدر: سيداسدا000

شماره شناسنامه: 63

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7383

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود شريفي

نام پدر: سيديحيي

شماره شناسنامه: 1075

رشته: راديولوژي

دانشگاه: فارغ التحصيلان خارج ازك

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7384

نام و نام خانوادگي: سيما شهابي نژاد

نام پدر: شهاب

شماره شناسنامه: 14573

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7385

نام و نام خانوادگي: ندا شهلافر

نام پدر: ميريعقوب

شماره شناسنامه: 5226

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7386

نام و نام خانوادگي: محمود شيرمحمدي

نام پدر: محمدتقي

شماره شناسنامه: 17

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7387

نام و نام خانوادگي: جمشيد صابري فرد

نام پدر: طاهر

شماره شناسنامه: 1133

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7388

نام و نام خانوادگي: مهرداد صادقي علمداري

نام پدر: محمدصادق

شماره شناسنامه: 61

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7389

نام و نام خانوادگي: رضا صالحي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1604

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7390

نام و نام خانوادگي: سيده مينا صالحي

نام پدر: سيدمجتبي

شماره شناسنامه: 1198

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7391

نام و نام خانوادگي: رامبد صلوتي

نام پدر: ابوالفضل

شماره شناسنامه: 60760

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7392

نام و نام خانوادگي: اميد طاهري

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 477

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7393

نام و نام خانوادگي: مرضيه طلوع صادق زاده

نام پدر: شريف

شماره شناسنامه: 13181

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7394

نام و نام خانوادگي: مصطفي طهماسب نژاد

نام پدر: رحمت ا000

شماره شناسنامه: 1427

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7395

نام و نام خانوادگي: نرجس عادلخواه

نام پدر: اسحاق

شماره شناسنامه: 217

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7396

نام و نام خانوادگي: مهزاد عبادا000زاده ملكي

نام پدر: فيروز

شماره شناسنامه: 4

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7397

نام و نام خانوادگي: سيمين دخت عباسلو

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 1

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7399

نام و نام خانوادگي: علي عسلي

نام پدر: قنبر

شماره شناسنامه: 14

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7400

نام و نام خانوادگي: مهدي عطايي فرد

نام پدر: عبدالوهاب

شماره شناسنامه: 12568

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7402

نام و نام خانوادگي: افسانه علي خاصي حبيب ابادي

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 233

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7403

نام و نام خانوادگي: علي غفاريان جلالي مقدم

نام پدر: عليرضا

شماره شناسنامه: 3358

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7405

نام و نام خانوادگي: سعيده فياض فرخاد

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 73354

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7406

نام و نام خانوادگي: احمد قاسمي

نام پدر: اسكندر

شماره شناسنامه: 699

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7407

نام و نام خانوادگي: مجيد كاشي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 3612

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7408

نام و نام خانوادگي: محمدحسن كامياب

نام پدر: محمدمهدي

شماره شناسنامه: 30

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7409

نام و نام خانوادگي: شهرام كاهكوئي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 4170

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7410

نام و نام خانوادگي: ليلا كياني ماركاني

نام پدر: بخش علي

شماره شناسنامه: 11254

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7411

نام و نام خانوادگي: عليرضا محمودابادي

نام پدر: محمدابراهيم

شماره شناسنامه: 2116

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7412

نام و نام خانوادگي: ارش مشكسار

نام پدر: احمدعلي

شماره شناسنامه: 414

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7413

نام و نام خانوادگي: ظفر معصومي مقدم

نام پدر: خدارحم

شماره شناسنامه: 1430

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7414

نام و نام خانوادگي: مهروز ملك

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 8

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7415

نام و نام خانوادگي: احمد ملك محمدي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 2055

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7417

نام و نام خانوادگي: شهربانو منزوي ثاني

نام پدر: ميرزااقا

شماره شناسنامه: 24082

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7418

نام و نام خانوادگي: اميرحسين منصوري

نام پدر: عبدالصمد

شماره شناسنامه: 1986

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7419

نام و نام خانوادگي: مهدي مهدياني

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: 5369

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7422

نام و نام خانوادگي: سرير ناظمي

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 921

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7423

نام و نام خانوادگي: احمد نبي

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 24

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7424

نام و نام خانوادگي: الينا نيكوكار

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 11346

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7425

نام و نام خانوادگي: سكينه واحدي نيا

نام پدر: عين ا000

شماره شناسنامه: 3535

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7426

نام و نام خانوادگي: حسن واعظي نژاد

نام پدر: شاره

شماره شناسنامه: 510

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7427

نام و نام خانوادگي: فيروزه هاشمي

نام پدر: محمدهاشم

شماره شناسنامه: 5691

رشته: راديولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7428

نام و نام خانوادگي: مسلم ابوالحسن زاده

نام پدر: شاهوردي

شماره شناسنامه: 2045

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7430

نام و نام خانوادگي: مسعود اذريبك

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 66284

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7433

نام و نام خانوادگي: شهرام اسدي اقبلاغي

نام پدر: عزيزقلي

شماره شناسنامه: 11

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7434

نام و نام خانوادگي: الهام اسلاميان اميري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 3868

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7435

نام و نام خانوادگي: هما اسماعيلي

نام پدر: جعفرقلي

شماره شناسنامه: 114

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7436

نام و نام خانوادگي: محمودرضا اطمينان

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 387

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم بهزيستي و

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7437

نام و نام خانوادگي: فرناز اعتصام

نام پدر: احسان ا000

شماره شناسنامه: 554

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7440

نام و نام خانوادگي: افشار اميري

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 304

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7441

نام و نام خانوادگي: بهنام اوحدي

نام پدر: بيژن

شماره شناسنامه: 52

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7442

نام و نام خانوادگي: علي ايمانپور

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 2998

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7444

نام و نام خانوادگي: نادر بازوند

نام پدر: ولي جان

شماره شناسنامه: 12347

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7445

نام و نام خانوادگي: اميرهوشنگ باقري ولوجردي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 11187

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7448

نام و نام خانوادگي: سيروس برنا

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 194

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7450

نام و نام خانوادگي: حميدرضا بياتي

نام پدر: يعقوب

شماره شناسنامه: 463

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7451

نام و نام خانوادگي: اكبر تقي زاده

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 1890

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 7454

نام و نام خانوادگي: فرزاد جزائري

نام پدر: حمال

شماره شناسنامه: 5888

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7457

نام و نام خانوادگي: ميترا جودي مشهد

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 88919

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7458

نام و نام خانوادگي: نسترن حبيبي اشتياني

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 16532

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7459

نام و نام خانوادگي: منير حداد

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 7506

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7460

نام و نام خانوادگي: اناهيتا حسيني

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 3815

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7461

نام و نام خانوادگي: اوستا حفيظي

نام پدر: عبدالكريم

شماره شناسنامه: 497

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7462

نام و نام خانوادگي: ماه منير حقيقي

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 924

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7464

نام و نام خانوادگي: فرود حميديان

نام پدر: سعيد

شماره شناسنامه: 4265

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7465

نام و نام خانوادگي: شهرام حيدري

نام پدر: عبدالعلي

شماره شناسنامه: 5041

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7466

نام و نام خانوادگي: نگار خدادادي

نام پدر: شاهرخ

شماره شناسنامه: 284

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7467

نام و نام خانوادگي: مهسا داوري

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 204

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7469

نام و نام خانوادگي: عباس رحماني مهر

نام پدر: غلامعلي

شماره شناسنامه: 9

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7470

نام و نام خانوادگي: فرزانه رحمتي

نام پدر: نقي

شماره شناسنامه: 485

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7473

نام و نام خانوادگي: حمزه زارعي

نام پدر: خداداد

شماره شناسنامه: 12

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 7474

نام و نام خانوادگي: ارميتا سلجوقيان

نام پدر: امان ا000

شماره شناسنامه: 187

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7475

نام و نام خانوادگي: سامرند سليمي

نام پدر: هاشم

شماره شناسنامه: 361

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7477

نام و نام خانوادگي: انيتا شايگي نيك

نام پدر: حميد

شماره شناسنامه: 1303

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7478

نام و نام خانوادگي: عليرضا شفيعي

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 1090

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7479

نام و نام خانوادگي: مصطفي شكريان

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 767

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7481

نام و نام خانوادگي: نازنين شهرياري

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 4207

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7482

نام و نام خانوادگي: فاطمه شيخ مونس

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1618

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7484

نام و نام خانوادگي: طاهره صادقيه

نام پدر: عبدالرحيم

شماره شناسنامه: 55584

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7485

نام و نام خانوادگي: منيره صباغ رضوي

نام پدر: ميرحسين

شماره شناسنامه: 4522

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7486

نام و نام خانوادگي: مهدي صمدي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 10705

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7487

نام و نام خانوادگي: مريم طباطبائي مطلق

نام پدر: سيدكاظم

شماره شناسنامه: 90

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7488

نام و نام خانوادگي: نجف طهماسبي پور

نام پدر: كريم بك

شماره شناسنامه: 1438

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7489

نام و نام خانوادگي: شيرين عابديان

نام پدر: عزيزا000

شماره شناسنامه: 5414

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7490

نام و نام خانوادگي: محمد عسگري

نام پدر: عطاا000

شماره شناسنامه: 1345

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم بهزيستي و

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7491

نام و نام خانوادگي: افشين عطائيان

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 841

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7493

نام و نام خانوادگي: محمد عفت پناه

نام پدر: نقي

شماره شناسنامه: 0

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7494

نام و نام خانوادگي: زينب علي مددي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 14800

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7495

نام و نام خانوادگي: نوشين علي ملايري

نام پدر: فرشيد

شماره شناسنامه: 732

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7496

نام و نام خانوادگي: ارش عليزاده

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 7770

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7497

نام و نام خانوادگي: محمدرضا عليمي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 971

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7499

نام و نام خانوادگي: ميترا سادات فرقاني

نام پدر: سيدهاشم

شماره شناسنامه: 693

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7500

نام و نام خانوادگي: فرهاد فريدحسيني

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 2003

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7501

نام و نام خانوادگي: فرزاد فضيله

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 2136

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7502

نام و نام خانوادگي: فريبا فكري

نام پدر: قربانعلي

شماره شناسنامه: 43091

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7505

نام و نام خانوادگي: اردشير كارامد

نام پدر: بابامحمد

شماره شناسنامه: 466

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7507

نام و نام خانوادگي: افسانه كرباسي عامل

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: 1332

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7508

نام و نام خانوادگي: طاهره كرماني رنجبر

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 6889

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7509

نام و نام خانوادگي: محمدرضا كريمي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 392

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7510

نام و نام خانوادگي: محسن كسائي اصفهاني

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 46164

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7511

نام و نام خانوادگي: اميرعباس كشاورزاخلاقي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 1579

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7512

نام و نام خانوادگي: پونه كيمياقلم

نام پدر: جمشيد

شماره شناسنامه: 1468

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم بهزيستي و

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7513

نام و نام خانوادگي: شراره گلچين

نام پدر: امين ا000

شماره شناسنامه: 838

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7514

نام و نام خانوادگي: سينا گودرزي

نام پدر: سيروس

شماره شناسنامه: 3399

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7515

نام و نام خانوادگي: مهسا گيلاني پور

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 2077

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم بهزيستي و

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7516

نام و نام خانوادگي: شيما محسني شيني

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 46950

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7521

نام و نام خانوادگي: ارش مولا

نام پدر: داريوش

شماره شناسنامه: 867

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7522

نام و نام خانوادگي: فرح مويدي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 43

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7523

نام و نام خانوادگي: بابك نژند

نام پدر: حشمت ا000

شماره شناسنامه: 2367

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7524

نام و نام خانوادگي: جواد نعيمي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 768

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم بهزيستي و

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7525

نام و نام خانوادگي: سيدغلامرضا نوراذر

نام پدر: ميرحسن

شماره شناسنامه: 1178

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7526

نام و نام خانوادگي: مهديه وارث وزيريان

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: 308

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7527

نام و نام خانوادگي: محمد والي پور

نام پدر: ميرزااقا

شماره شناسنامه: 68

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7528

نام و نام خانوادگي: محمدرضا هرمزي

نام پدر: غلام حسن

شماره شناسنامه: 500

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7529

نام و نام خانوادگي: سپيده هريزچي

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 1045

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7530

نام و نام خانوادگي: كيوان همتي

نام پدر: بهروز

شماره شناسنامه: 37

رشته: روانپزشكي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7538

نام و نام خانوادگي: نسرين اسدي

نام پدر: ذبيح ا000

شماره شناسنامه: 1003

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7541

نام و نام خانوادگي: فاطمه اقائي زاده فرح بخش

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 635

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7542

نام و نام خانوادگي: مريم اقايي

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 3868

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7549

نام و نام خانوادگي: ليلا بگلر

نام پدر: رضاقلي

شماره شناسنامه: 68

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7551

نام و نام خانوادگي: طاهره بهروزلك

نام پدر: هاشم

شماره شناسنامه: 184

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7552

نام و نام خانوادگي: شهره بهروزي

نام پدر: رحمان

شماره شناسنامه: 218

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7559

نام و نام خانوادگي: بهناز پورمرادناصري

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 32774

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 7562

نام و نام خانوادگي: مهنوش ترك زبان

نام پدر: فيض ا000

شماره شناسنامه: 3294

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7563

نام و نام خانوادگي: مرضيه تقيه

نام پدر: ذبيح ا000

شماره شناسنامه: 163

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7565

نام و نام خانوادگي: الهه ثناگو

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 354

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7566

نام و نام خانوادگي: سودابه جعفري سيدابادي

نام پدر: ايرج

شماره شناسنامه: 1380

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7568

نام و نام خانوادگي: اناهيتا جليليان

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 547

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7573

نام و نام خانوادگي: بهاره حامدي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 47701

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7576

نام و نام خانوادگي: بهجت السادات حسيني

نام پدر: سيداحمد

شماره شناسنامه: 13870

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 7579

نام و نام خانوادگي: فرزانه حسيني اصل

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 41764

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7580

نام و نام خانوادگي: صغري حسيني اقدم

نام پدر: ميراعلم

شماره شناسنامه: 344

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7581

نام و نام خانوادگي: ترانه حسيني پور

نام پدر: سيدحسن

شماره شناسنامه: 10396

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7584

نام و نام خانوادگي: مريم حيدرزاده

نام پدر: رجبعلي

شماره شناسنامه: 18155

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي سمنان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7588

نام و نام خانوادگي: فرزانه سادات خضري

نام پدر: سيدغلامحسين

شماره شناسنامه: 7350

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي قزوين

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7591

نام و نام خانوادگي: فروغ راستين

نام پدر: رحمت

شماره شناسنامه: 1319

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7592

نام و نام خانوادگي: زهرا رحماني

نام پدر: يدا000

شماره شناسنامه: 8255

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي بابل

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7593

نام و نام خانوادگي: ليلا رحماني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 62

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي قزوين

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7595

نام و نام خانوادگي: اناهيتا رشيدمنافي

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: 98691

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7596

نام و نام خانوادگي: راحله رضاسلطاني

نام پدر: روح ا000

شماره شناسنامه: 25132

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7603

نام و نام خانوادگي: طاهره زارع يوسفي

نام پدر: محمدابراهيم

شماره شناسنامه: 3368

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7607

نام و نام خانوادگي: هديه سالك فرد

نام پدر: سيدحسن

شماره شناسنامه: 1791

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7608

نام و نام خانوادگي: شبنم سالمي

نام پدر: غلامحسن

شماره شناسنامه: 43

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7612

نام و نام خانوادگي: ليلا سعيدي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 17586

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7613

نام و نام خانوادگي: فرنوش سلطاني محمدي

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 163

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7614

نام و نام خانوادگي: بهناز سويزي

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 17

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7617

نام و نام خانوادگي: شكوفه شاملورضايي

نام پدر: نصرت ا000

شماره شناسنامه: 6458

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7618

نام و نام خانوادگي: نگين شفيع زاده

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: 205

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7619

نام و نام خانوادگي: مريم شكرپوررودباري

نام پدر: اسفنديار

شماره شناسنامه: 1646

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي همدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7621

نام و نام خانوادگي: خاطره شهرياري

نام پدر: هژبر

شماره شناسنامه: 6775

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7623

نام و نام خانوادگي: فاطمه صالحي پور

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 301

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7625

نام و نام خانوادگي: خاطره طوبا

نام پدر: رسول

شماره شناسنامه: 108698

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7626

نام و نام خانوادگي: زهرا طهماسبي ابدر

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 823

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7635

نام و نام خانوادگي: شبنم عقدايي

نام پدر: فلامرز

شماره شناسنامه: 2655

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي كاشان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7636

نام و نام خانوادگي: نيكا علوي طبري

نام پدر: سيدحسين

شماره شناسنامه: 6605

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7638

نام و نام خانوادگي: شكوفه علي محمديان

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 1254

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7642

نام و نام خانوادگي: فاطمه عليسايي

نام پدر: ابوالفضل

شماره شناسنامه: 17

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7643

نام و نام خانوادگي: ديدار فخرايي

نام پدر: علي محمد

شماره شناسنامه: 365

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7648

نام و نام خانوادگي: اتوسا قاسمي

نام پدر: عزت ا000

شماره شناسنامه: 461

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7652

نام و نام خانوادگي: ازيتا قنبرپورشياده

نام پدر: قدرت ا000

شماره شناسنامه: 454

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي بابل

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7657

نام و نام خانوادگي: رويا گسيلي

نام پدر: سيف ا000

شماره شناسنامه: 574

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7659

نام و نام خانوادگي: سيما گيتي

نام پدر: فرهاد

شماره شناسنامه: 4

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7660

نام و نام خانوادگي: پروانه لك

نام پدر: محمدقربان

شماره شناسنامه: 4152

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7661

نام و نام خانوادگي: زهرا مالايي كناري

نام پدر: مسلم

شماره شناسنامه: 61

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7662

نام و نام خانوادگي: نوشين مباركي اصل

نام پدر: بختيار

شماره شناسنامه: 6

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7664

نام و نام خانوادگي: مريم محبي

نام پدر: علي احسان ا000

شماره شناسنامه: 6539

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7665

نام و نام خانوادگي: ژاله محمدپورمرزبالي

نام پدر: قربانعلي

شماره شناسنامه: 707

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7670

نام و نام خانوادگي: فتانه مختاري

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 2749

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7674

نام و نام خانوادگي: مريم منصورفر

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 142

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7676

نام و نام خانوادگي: سيده فاطمه ميرسعيدي

نام پدر: ميرحبيب

شماره شناسنامه: 122

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7681

نام و نام خانوادگي: سيمين نصر

نام پدر: نصرا000

شماره شناسنامه: 0

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7684

نام و نام خانوادگي: نوشين نظري

نام پدر: رحمان

شماره شناسنامه: 205

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7686

نام و نام خانوادگي: عطيه نورا

نام پدر: غلامعلي

شماره شناسنامه: 549

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7689

نام و نام خانوادگي: فريبا وفا

نام پدر: جمشيد

شماره شناسنامه: 335

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7690

نام و نام خانوادگي: ليلا ولايي

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 8480

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7691

نام و نام خانوادگي: ازيتا هدف جو

نام پدر: عبدالرحمن

شماره شناسنامه: 1088

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7692

نام و نام خانوادگي: ترانه همتاپور

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 2

رشته: زنان وزايمان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

همچنین بررسی کنید

جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون دوره‌های تكميلی تخصصي (فلوشيپ) را اعلام كرد

تجهيز بخش‌های آموزش دستياری با دستگاههای راديولوژی منوط به نظر دبيرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی شد