خانه / اخبار آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی / نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (گوش و حلق و بینی -پزشکی قانونی-طب کار-طب اورژانس-پزشکی هسته ای)

نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (گوش و حلق و بینی -پزشکی قانونی-طب کار-طب اورژانس-پزشکی هسته ای)

شماره كارت: 7697

نام و نام خانوادگي: مجيد احمدپوردارياني

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 9652

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7698

نام و نام خانوادگي: شبنم اذري نجف ابادي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 1357

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7699

نام و نام خانوادگي: ونون اصفي

نام پدر: حمدا000

شماره شناسنامه: 16351

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7700

نام و نام خانوادگي: ويدا اماني

نام پدر: نبي

شماره شناسنامه: 538

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7701

نام و نام خانوادگي: رضا بديعي

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 2895

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7702

نام و نام خانوادگي: سامران بهروز

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 127

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7703

نام و نام خانوادگي: علي توسلي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 1175

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7704

نام و نام خانوادگي: عليرضا جان دانه

نام پدر: ابوالفضل

شماره شناسنامه: 509

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7708

نام و نام خانوادگي: مهسا حاجي ماليان

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 456

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7710

نام و نام خانوادگي: حميدرضا حناني

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 296

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7711

نام و نام خانوادگي: جلال خادم

نام پدر: ابوالفضل

شماره شناسنامه: 1483

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7713

نام و نام خانوادگي: كامران خزائي

نام پدر: فريدون

شماره شناسنامه: 245

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7715

نام و نام خانوادگي: شهريار دادگري

نام پدر: رشيد

شماره شناسنامه: 8093

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7718

نام و نام خانوادگي: نسيم راد

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 2641

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7719

نام و نام خانوادگي: سامان رضائي

نام پدر: نصرت

شماره شناسنامه: 97

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7720

نام و نام خانوادگي: احمد رضائيان

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1166

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7722

نام و نام خانوادگي: سالومه سالاريان

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: 12186

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7723

نام و نام خانوادگي: هما سبزواري

نام پدر: رضاعلي

شماره شناسنامه: 212

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7724

نام و نام خانوادگي: معصومه سعيدي

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 55551

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7725

نام و نام خانوادگي: محمدرضا سلطانمرادي

نام پدر: كريم

شماره شناسنامه: 23609

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7726

نام و نام خانوادگي: مهدي سليمان پور

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 1858

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7729

نام و نام خانوادگي: مهدي صفاري طاهري

نام پدر: خيرا000

شماره شناسنامه: 38

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7730

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل طاهري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7732

نام و نام خانوادگي: ارتيمس عرفان

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 5342

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7733

نام و نام خانوادگي: پاشا عميدي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 298

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7735

نام و نام خانوادگي: ارين فرشاد

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 81

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7736

نام و نام خانوادگي: شهرام قاسم بيگلو

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1068

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7739

نام و نام خانوادگي: مژگان كياني اسيابر

نام پدر: ولي

شماره شناسنامه: 1947

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7740

نام و نام خانوادگي: علي گلجانيان تبريزي

نام پدر: عزت

شماره شناسنامه: 1589

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7741

نام و نام خانوادگي: صالح محبي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 3050

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7746

نام و نام خانوادگي: مهدي نيكخواه

نام پدر: طالب

شماره شناسنامه: 616

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7747

نام و نام خانوادگي: هديه السادات هاديان امري

نام پدر: سيدجهانگير

شماره شناسنامه: 156

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7748

نام و نام خانوادگي: فرامرز ابراهيمي فلاح طلب

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 3771

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7751

نام و نام خانوادگي: اسيه جعفري

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 68512

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7755

نام و نام خانوادگي: اسماعيل فرزانه شيخ احمد

نام پدر: عيسي

شماره شناسنامه: 361

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7756

نام و نام خانوادگي: فاضل گودرزي

نام پدر: خدانظر

شماره شناسنامه: 123

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7758

نام و نام خانوادگي: بابك مصطفي زاده

نام پدر: مجيد

شماره شناسنامه: 1626

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7759

نام و نام خانوادگي: سيدرضا موسوي

نام پدر: سيدجعفر

شماره شناسنامه: 0

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7760

نام و نام خانوادگي: بهزاد ولي زاده

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 42

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7761

نام و نام خانوادگي: سيده نگار اسعدي

نام پدر: سيدحسن

شماره شناسنامه: 36

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7763

نام و نام خانوادگي: داريوش پهلوان

نام پدر: حسينعلي

شماره شناسنامه: 288

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7765

نام و نام خانوادگي: عليرضا حسيني

نام پدر: ذبيح ا000

شماره شناسنامه: 142

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7766

نام و نام خانوادگي: محمد حقيقت

نام پدر: حشمت ا000

شماره شناسنامه: 2759

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7767

نام و نام خانوادگي: حميدرضا سررشته داري داريزدي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 836

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7769

نام و نام خانوادگي: طناز شوشتري زاده

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 1833

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7772

نام و نام خانوادگي: ياسر لبافي نژاد

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 155

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7773

نام و نام خانوادگي: علي ناصربخت

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 132

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7776

نام و نام خانوادگي: محمد افضلي مقدم

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 3228

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7778

نام و نام خانوادگي: مهدي ترابي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 419

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7780

نام و نام خانوادگي: هومن حاجي سيدجوادي

نام پدر: سيدمحمدرضا

شماره شناسنامه: 1565

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7781

نام و نام خانوادگي: جواد حاذقي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 506

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7782

نام و نام خانوادگي: عباس حبيبي

نام پدر: نصرا000

شماره شناسنامه: 54

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7783

نام و نام خانوادگي: پيمان خادم حسيني

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 95

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7784

نام و نام خانوادگي: انيتا سبزقبايي

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 87

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7785

نام و نام خانوادگي: مرتضي سعيدي انجيله

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 13903

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7786

نام و نام خانوادگي: سيدحسين سيدحسيني داوراني

نام پدر: سيدعباس

شماره شناسنامه: 622

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7787

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي شمالي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 381

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7788

نام و نام خانوادگي: علي شهرامي

نام پدر: محمدباقر

شماره شناسنامه: 1951

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7789

نام و نام خانوادگي: علي طاهري نيا

نام پدر: علي عزت

شماره شناسنامه: 1047

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7790

نام و نام خانوادگي: سيداشكان طبيب زاده دزفولي

نام پدر: سيدمحمدحسين

شماره شناسنامه: 1619

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7791

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي ظاهري

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 136

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7792

نام و نام خانوادگي: عليرضا علائ

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 200

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7793

نام و نام خانوادگي: نادر عيسوي

نام پدر: خليل

شماره شناسنامه: 24349

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7795

نام و نام خانوادگي: محمدرضا قانع

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 3779

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7796

نام و نام خانوادگي: حميدرضا كريم پورطاري

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 8643

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7797

نام و نام خانوادگي: پيمان محرم زاده

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 478

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7798

نام و نام خانوادگي: حسينعلي محمدي

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 4930

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7799

نام و نام خانوادگي: صدرا000 محمودي

نام پدر: عيسي

شماره شناسنامه: 303

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7800

نام و نام خانوادگي: حميدرضا مرتضي بگي

نام پدر: امرا000

شماره شناسنامه: 13826

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7804

نام و نام خانوادگي: محسن ولي زاده

نام پدر: غلام حسن

شماره شناسنامه: 299

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7806

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ياسين زاده

نام پدر: عبدالمحمد

شماره شناسنامه: 67

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2

نام و نام خانوادگي: مجيد مغزييان

نام پدر:

شماره شناسنامه: 0

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 4

نام و نام خانوادگي: مهدي مقربي

نام پدر:

شماره شناسنامه: 0

رشته: پزشكي هسته اي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

همچنین بررسی کنید

جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون دوره‌های تكميلی تخصصي (فلوشيپ) را اعلام كرد

تجهيز بخش‌های آموزش دستياری با دستگاههای راديولوژی منوط به نظر دبيرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی شد