خانه / اخبار صنفي / مكانيزم پرداخت در طرح پزشك خانواده بر اساس دستورالعمل ۳/۷

مكانيزم پرداخت در طرح پزشك خانواده بر اساس دستورالعمل ۳/۷

مكانيزم پرداخت در طرح پزشك خانواده بر اساس دستورالعمل ۳/۷

ویرایش

مكانيسم پرداخت
مكانيسم پرداخت در تعيين رفتار ارائه كننده خدمت درضمن ارائه خدمات، نقش بسيار مهمي دارد. ازجمله اصلي ترين سوالات قابل طرح در استفاده از هر يك از مكانيسمهاي پرداخت عبارتنداز:
۱- ريسك مالي در اين نوع مكانيسم پرداخت بعهده چه كسي خواهد بود؟
۲- اين مكانيسم پرداخت بر پوشش خدمت چه تاثيري دارد؟
۳-  اين مكانيسم پرداخت بر كيفيت خدمت چه تاثيري دارد؟
۴- اين مكانيسم پرداخت بر رضايت مردم چه تاثيري دارد؟
۵- اين مكانيسم پرداخت بر هزينه خدمت چه تاثيري دارد؟
در برنامه پزشك خانواده براي دستيابي به وضعيت مطلوب (اپتيموم) جنبه هاي مختلف خدمت، از روش Mixed Payment استفاده مي شود.

ماده ۴۵: در مكانيسم پرداخت پزشك، عناصر تاثير گذار بر دريافتي پزشك عبارتنداز:
۱- سهم محروميت: ميانگين ضرايب محروميت استان و شهرستان و منطقه كه از عدد ۱ شروع مي شود. عدد ۱=۷۰۰۰۰۰ ريال و هر ۱/۰ اضافي، معادل ۷۰۰۰۰۰ ريال اضافه مي شود. ضرايب استاني بين ۱ تا ۷/۱ و ضرايب شهرستاني بين ۱ تا ۲ در پيوست شماره ۲ دستورعمل اجرايي تعيين شده اند و ضريب منطقه بين ۱ تا ۲ توسط مركز بهداشت استان يا شهرستان مشخص مي شود. دامنه اين گزينه از ۷۰۰۰۰۰ ريال تا ۷۰۰۰۰۰۰ ريال تغيير مي كند.
۲- سنوات: بازاي هر يك سال خدمت به عنوان پزشك خانواده مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال تعيين مي شود. از آنجاكه حدود يك سال از آغاز برنامه مي گذرد اين گزينه شامل عدد صفر يا ۲۰۰۰۰۰ ريال می باشد.
۳- تعداد شب بيتوته: بازاي هر شب كه پزشك در مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده بيتوته مي كند، مبلغی درنظر گرفته می شود شامل: برای مراکز تک پزشکه ۱۰۰۰۰۰ ريال، برای مراکز دو پزشکه ۱۱۰۰۰۰ ريال، برای مراکز سه پزشکه و بالاتر ۱۲۰۰۰۰ ريال و برای مراکز شبانه روزی مصوب طرحهای گسترش شبکه مبلغ ۱۵۰۰۰۰ رِيال. خاطرنشان مي سازد كه براساس دستورعمل، انجام بيتوته ضرورت دارد.
۴- جمعيت: بازاي هرنفر جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده، مبلغ ۱۲۰۰ ريال براي وي درنظر گرفته مي شود.
۵- سهم پراكندگي: اين سهم، خود شامل چند گزينه مي باشد:
• تعداد خانه بهداشت تحت پوشش پزشك: بازاي هر خانه بهداشت مبلغ ۳۰۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
• مجموع فواصل خانه هاي بهداشت تحت پوشش پزشك برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۷۰۰۰ ريال و در جاده خاكي مبلغ ۹۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
• يك چهارم مجموع فواصل روستاهاي قمر تحت پوشش پزشك تا مركز برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۷۰۰۰ ريال و در جاده خاكي مبلغ ۹۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
• يك دوازدهم مجموع فواصل روستاهاي سياري مسكوني تحت پوشش پزشك تا مركز برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۷۰۰۰ ريال و در جاده خاكي مبلغ ۹۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
• فاصله مركز بهداشتي درماني تا مركز بهداشت شهرستان برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۷۰۰۰ ريال و در جاده خاكي مبلغ ۹۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
جمع گزينه هاي مربوط به سهم پراكندگي در فرمول لحاظ مي شود.
۶- ضريب عملكرد: براساس چك ليست پايش مركز كه هر سه ماه يكبار بايد انجام شود و شامل سوالات فني، ساختاري، مديريتي، عملكردي، رضايتمندي، همكاريهاي بين بخشي و اجراي دستورعمل مي باشد، ضريب عملكرد تعيين مي شود (پيوست شماره ۱۹ محتوي چك ليست نظارتي خدمات پزشك به همراه دستورعمل آن مي باشد). درچك ليست پايش، به تعداد سوالاتی که وجود دارد چنانچه پاسخ صحيح برای همه آنها مشخص شود، ضريب عملکرد برابر ۱ ثبت مي گردد. بازاي هر پاسخ ناصحيح متناسب با تعداد کل سوالات و ضريب۱ ، از ضريب عملكرد ۱ كم مي شود. چنانچه ۷۰% پاسخ سوالات قابل قبول نبود يعني ضريب عملكرد ۷/۰ ، پزشك مزبور فقط يك بار ديگر فرصت دارد مشكلات عملكردي خود را اصلاح كند زيرا باکسب ۲ بار عملكرد ۷/۰ ، لغو قرارداد مي شود. البته نبايد هريک از بخشهای چک ليست، کمتراز ۵۰% شود. در چنين شرايطی به پزشک درمورد آن بخش، تذکر داده می شود. كسب ضريب عملكرد۴۰% سبب لغو قرارداد مي شود.
همانطور كه مشاهده مي شود ضريب عملكرد بر جمعيت و سهم پراكندگي تاثير مي گذارد و سهم محروميت، تعداد شب بيتوته و سنوات در هر عملكردي ثابت خواهند بود.

فرمول مكانيسم پرداخت پزشك در مراکز تک پزشکه با بيتوته:
ضريب عملكرد*{سهم پراكندگي+(۱۲۰۰ ريال*جمعيت)}+(۱۰۰۰۰۰ ريال*تعداد شب بيتوته)+سنوات+سهم محروميت

فرمول مكانيسم پرداخت پزشك در مراکز دو پزشکه با بيتوته:
ضريب عملكرد*{سهم پراكندگي+(۱۲۰۰ ريال*جمعيت)}+(۱۱۰۰۰۰ ريال*تعداد شب بيتوته)+سنوات+سهم محروميت

فرمول مكانيسم پرداخت پزشك در مراکز سه پزشکه و بالاتر با بيتوته:
ضريب عملكرد*{سهم پراكندگي+(۱۲۰۰ ريال*جمعيت)}+(۱۲۰۰۰۰ ريال*تعداد شب بيتوته)+سنوات+سهم محروميت

فرمول مكانيسم پرداخت پزشك در مراکز شبانه روزی مصوب طرح با بيتوته:
ضريب عملكرد*{سهم پراكندگي+(۱۲۰۰ ريال*جمعيت)}+(۱۵۰۰۰۰ ريال*تعداد شب بيتوته)+سنوات+سهم محروميت

چند مثال:
 مركزي با ۸۵۰۰ نفر جمعيت، ۶ خانه بهداشت كه جمع فواصل آنها تا مركز ۱۰۰ كيلومتر در جاده آسفالته است، تعداد ۲۱ روستاي قمر كه مجموع فواصل آنها تا مركز ۱۴۶ كيلومتر در جاده آسفالته مي باشد، تعداد ۳ روستاي سياري با جمع فاصله ۱۸ كيلومتر در جاده خاكي. فاصله اين مركز تا شهرستان ۴۲ كيلومتر و جاده آسفالته است. ضريب محروميت استان ۵/۱، ضريب شهرستان ۸/۱ و ضريب منطقه ۷/۱ مي باشند.
براي اين مركز به ۲ پزشك نياز است كه جمعيت هر كدام معادل ۴۲۵۰ نفر مي شود. هركدام ۳ خانه بهداشت با حدود ۵۰ كيلومتر آسفالته است. ۷۳ كيلومتر در جاده آسفالته براي روستاهاي قمر و ۹ كيلومتر در جاده خاكي براي سياريها درنظر گرفته مي شود. ضريب محروميت ۷/۱ است. ضريب عملكرد = ۱.
سهم محروميت= ۵۶۰۰۰۰۰ ريال
سهم پراكندگي= (۳ خانه *۳۰۰۰۰ ريال)+(۵۰ كيلومتر *۷۰۰۰ ريال)+(۴/ ۷۳ كيلومتر*۷۰۰۰ ريال)+(۱۲/۹ كيلومتر* ۹۰۰۰ ريال)+(۴۲* ۷۰۰۰ ريال) = ۸۶۸۵۰۰ ريال
سنوات= ۲۰۰۰۰۰ ريال
تعداد شب بيتوته= ۱۵ شب *۱۱۰۰۰۰ = ۱۶۵۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۴۰۰۰* ۱۲۰۰ ريال= ۴۸۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۸۶۸۵۰۰ ريال+ ۴۸۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۱۶۵۰۰۰۰+ ۲۰۰۰۰۰+ ۵۶۰۰۰۰۰= ۱۳۱۱۸۵۰۰ ريال
بازاي ۲۵۰ نفر اضافه بر ۴۰۰۰ نفر ۰۳/۰ كل حقوق اضافه مي شود يعني ۴۱۰۰۰۰ ريال و كل دريافتي ۱۳۵۲۸۵۰۰ ريال مي شود

 مركزي با ۴۰۰۰ نفر جمعيت و ۵ خانه بهداشت و ۳۵ كيلومتر جمع فواصل مركز تا شهرستان (آسفالت) و ۴۵ كيلومتر جمع فواصل خانه هاي بهداشت تا مركز بهداشتي درماني و ۷۸ كيلومتر جمع فواصل روستاهاي قمر تا مركز(آسفالت) با ضريب محروميت ۷/۱ استان و ۲ شهرستان و ۲ منطقه (ضريب محروميت= ۹/۱) و ضريب عملكرد=۱:
سهم محروميت= ۷۰۰۰۰۰۰ ريال
سهم پراكندگي= (۵ خانه *۳۰۰۰۰ ريال)+(۴۵ كيلومتر *۷۰۰۰ ريال)+(۴/ ۷۸ كيلومتر*۷۰۰۰ ريال)+(۳۵* ۷۰۰۰ ريال) = ۸۴۶۵۰۰  ريال
تعداد شب بيتوته= ۳۰ شب *۱۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۴۰۰۰* ۱۲۰۰ ريال= ۴۸۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۸۴۶۵۰۰ ريال+ ۴۸۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۳۰۰۰۰۰۰+ ۷۰۰۰۰۰۰= ۱۵۶۴۶۵۰۰ ريال

 مركزي با ۲۰۰۰ نفر جمعيت و بدون خانه بهداشت و ۵ كيلومتر جمع فواصل مركز تا شهرستان با ضريب محروميت ۰/۱ استان و ۰/۱ شهرستان و ۰/۱ منطقه (ضريب محروميت=۱) و ضريب عملكرد=۱:
سهم محروميت= ۷۰۰۰۰۰ ريال
سهم پراكندگي= (۵ كيلومتر *۷۰۰۰ ريال) = ۳۵۰۰۰  ريال
تعداد شب بيتوته= ۳۰ شب *۱۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۲۰۰۰* ۱۲۰۰ ريال= ۲۴۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۳۵۰۰۰ ريال+ ۲۴۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۳۰۰۰۰۰۰+ ۷۰۰۰۰۰= ۶۱۳۵۰۰۰ ريال

 مركزي با ۴۰۰۰ نفر جمعيت و بدون خانه بهداشت و بدون فاصله تا شهرستان  با ضريب محروميت ۰/۱ استان و ۰/۱ شهرستان و ۰/۱ منطقه (ضريب محروميت=۱) و ضريب عملكرد=۱:
سهم محروميت= ۷۰۰۰۰۰ ريال
تعداد شب بيتوته= ۳۰ شب *۱۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۴۰۰۰* ۱۲۰۰ ريال= ۴۸۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۴۸۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۳۰۰۰۰۰۰+ ۷۰۰۰۰۰= ۸۵۰۰۰۰۰ ريال
ساير مكانيسمهاي موثر:
 نسبت حضور: نسبت روزهايي كه پزشك در محل خدمت خود حضور داشته است به عدد ۳۰ روز در ماه. اين ضريب بين صفر تا يك تغيير مي كند. بازاي هر روز كامل كه پزشك غيبت داشته باشد معادل يک سی ام دريافتی از حقوق وی كسر مي گردد. البته درمورد كسر نسبت حضور، گزينه تعداد شب بيتوته بايد از فرمول كسر گردد وسپس، آنچه مي ماند بر عدد ۳۰ تقسيم شود.
۳۰/ضريب عملكرد*{سهم پراكندگي+(۱۲۰۰ ريال*جمعيت)}+سنوات+سهم محروميت
 حضور در شيفت يا بيتوته:

تعداد شبهايي كه پزشك به عنوان شيفت يا بيتوته اي كه در وظيفه يا نوبت وي قرار گرفته است، چنانچه برسر شيفت خود حاضر نشود، مبلغ بيتوته آن شب از دريافتي وي كسر مي گردد (براساس بند ۳ ماده ۴۵ اين دستورعمل).
دامنه نوسان دستمزد پزشك خانواده براي جمعيت تحت پوشش ۴۰۰۰ نفري با كمترين ضرايب محروميت، مسافت و پراكندگي و با ضريب عملكرد ۱ و به شرط حضور و بيتوته كامل، رقمي حدود ۸۵۰۰۰۰ تومان مي شود. همين رقم در بالاترين ضرايب و عملكرد ۰/۱و ۵ خانه بهداشت و جمع فواصل حدود ۱۶۰ كيلومتر حدود ۱۵۶۵۰۰۰ تومان مي شود. البته بازاي جمعيت حداقل يعني ۲۰۰۰ نفر با كمترين ضرايب و ضريب عملكرد ۱ به شرط حضور و بيتوته كامل رقمي حدود ۶۱۴۰۰۰ تومان مي شود.
تبصره ۵۸ : در صورتيکه عملکرد پزشک خانواده ای در پايش سه ماهه بالاتر از ۹۰% شود، می توان با نظر کميته اجرايي شهرستان تا مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان به عنوان پاداش برای وی درنظر گرفت.
تبصره ۵۹ : درمورد تعيين تعداد خانه بهداشت، چنانچه مركز موردنظر بيش از يك پزشك دارد، براي محاسبه حقوق هر پزشك بايد تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش آن پزشك درنظر گرفته شود. مثلا” اگر مركزي ۶ خانه بهداشت در پوشش دارد و داراي ۲ پزشك است براي هر پزشك، ۳ خانه بهداشت درنظر گرفته شود.
تبصره ۶۰ : درصورتيكه پزشك بدون عذر موجه ۱۰ روز بطور كامل در محل خدمت خود حضور نيابد، بايد بازای هر روز غيبت به ميزان ۵/۱ روز از دريافتی وی کسر شده و لغو قرارداد مي گردد.
تبصره ۶۱ : چنانچه ضريب عملكرد پزشكي طي دو دوره پشت سرهم پايش عملكرد، ۷/۰ بدست آيد، قرارداد وي لغو مي شود.
تبصره ۶۲ : برای مراکزی که فقط يک پزشک دارند، می توان با توافق اداره بيمه استان، جمعه ها را تعطيل کرد. البته مرکز بهداشت شهرستان موظف است برحسب وضعيت، بين اين مرکز و نزديکترين مرکز قابل دسترس مردم، (با حداکثر نيم ساعت فاصله زمانی دسترسی با خودرو)، يکی را برای ارائه خدمت در روزهای جمعه به مردم تحت پوشش اين مراکز به عنوان کشيک قرار دهد. درضمن، لازم است نام، محل و نشانی مرکز کشيک بنحوی به اطلاع تمامی مردم تحت پوشش مراکز رسانده شود تا مردم بدانند در روزهای تعطيل بايد به کجا مراجعه کنند. پزشکان مستقر در مراکز تک پزشکه نيز بصورت شيفت بندي شده بايد در اين مرکز کشيک دهند.
 
ماده ۴۶: در مراكز بهداشتي درماني مستقر در مناطق فوق العاده محروم كه ليست آنها در پيوست شماره ۲۰ آمده است، براي جذب پزشك خانواده از طرحي شبيه طرح اقماري شركت نفت استفاده مي شود. به اين ترتيب كه با رعايت تمام بخشهاي دستورعمل اجرايي بازاي حداكثر هر ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ نفر جمعيت تحت پوشش با ۲ پزشك در قالب قراردادهاي ۱۵ روز در ماه قرارداد منعقد می شود. به اين ترتيب نيمي از وقت هر پزشك در ماه دراختيار اين برنامه خواهد بود و نيم ديگر دراختيار خودش قرار دارد. بديهي است به اين افراد حقوق يك ماه كامل پرداخت مي شود.

ماده ۴۷: بايستي حداقل هر ۳ ماه يكبار هر مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و خانه هاي بهداشت تابعه مورد پايش تيم نظارت مركز بهداشت شهرستان براساس چک ليست تعيين شده (مطابق پيوست شماره ۲۱ همراه با راهنماي چك ليست)، قرارگيرند تا امكان پرداخت كارانه سهم پرسنل مركز بهداشتي درماني و بهورزان خانه هاي بهداشت تابعه آن فراهم شود.
ماده ۴۸: از پول پزشكان قراردادي حدود ۷۰% هر ماهه (پس از کسر کسورات قانونی) پرداخت مي شود و مابقي دستمزد آنان (۳۰% باقي مانده) هر ۳ ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد (پس از کسر کسورات قانونی) قابل پرداخت است.
 
ماده ۴۹: پزشكان استخدامي هرماه، علاوه بر حقوق، مابه التفاوت حقوق خود (براساس حكم حقوقي) را پس از کسورات قانونی آن تا حدود ۷۰% از كل مبلغ محاسبه شده در مكانيسم پرداخت دريافت مي كنند و مابقي آن (۳۰% باقي مانده) را هر ۳ ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد و پس از کسر کسورات قانونی دريافت مي دارند.

ماده ۵۰: پزشكان، ماماها، و پرستاران طرف قرارداد كه براساس تاييد بنياد جانبازان به عنوان جانباز شناخته شده اند، برمبناي بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت بيمه و ماليات معاف هستند.

ماده ۵۱: در مكانيسم پرداخت ماما يا پرستار، عناصر تاثيرگذار بر دريافتي آنها همانند آنچه درمورد پزشك گفته شد، شامل موارد زير است:
۱- سهم محروميت: ميانگين ضرايب محروميت استان و شهرستان و منطقه كه از عدد ۱ شروع مي شود. براي كارشناسان عدد ۱=۳۵۰۰۰۰ ريال و هر ۱/۰ اضافي معادل ۳۵۰۰۰۰ ريال اضافه مي شود. اين رقم براي كاردانها معادل عدد ۱=۳۰۰۰۰۰ ريال و هر ۱/۰ اضافي معادل ۳۰۰۰۰۰ ريال اضافه مي شود.  ضرايب استاني بين ۱ تا ۷/۱ و ضرايب شهرستاني بين ۱ تا ۲ در دستورعمل اجرايي تعيين شده اند و ضريب منطقه بين ۱ تا ۲ توسط مركز بهداشت استان يا شهرستان مشخص مي شود. اين گزينه براي كارشناسان از ۳۵۰۰۰۰ ريال تا ۳۵۰۰۰۰۰ ريال و براي كاردانها از ۳۰۰۰۰۰ ريال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ريال تغيير     مي كند.
۲- سنوات: بازاي هر يك سال خدمت به عنوان كارشناس مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال و به عنوان كاردان مبلغ ۴۰۰۰۰ ريال تعيين       مي شود. از آنجاكه حدود يك سال از آغاز برنامه مي گذرد اين گزينه شامل عدد صفر يا ۴۰۰۰۰ يا ۵۰۰۰۰ ريال برحسب کاردان يا کارشناس ماما يا پرستار می باشد.
۳- جمعيت: بازاي هرنفر جمعيت تحت پوشش كارشناس مبلغ ۲۵۰ ريال و كاردان مبلغ ۲۰۰ ريال براي وي درنظر گرفته        مي شود.
۴- سهم پراكندگي: اين سهم، خود شامل چند گزينه مي باشد:
• تعداد خانه بهداشت تحت پوشش : بازاي هر خانه بهداشت مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
• مجموع فواصل خانه هاي بهداشت تحت پوشش برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۶۰۰۰ ريال و در جاده خاكي مبلغ ۸۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
• يك چهارم مجموع فواصل روستاهاي قمر تحت پوشش تا مركز برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۶۰۰۰ ريال و در جاده خاكي مبلغ ۸۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
• يك دوازدهم مجموع فواصل روستاهاي سياري مسكوني تحت پوشش تا مركز برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۶۰۰۰ ريال و در جاده خاكي مبلغ ۸۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
• فاصله مركز بهداشتي درماني تا مركز بهداشت شهرستان برحسب كيلومتر: بازاي هر كيلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۶۰۰۰ ريال و در جاده خاكي مبلغ ۸۰۰۰ ريال درنظر گرفته مي شود.
جمع گزينه هاي مربوط به سهم پراكندگي در فرمول لحاظ مي شود.
۵- ضريب عملكرد: :

 براساس چك ليست پايش مركز كه هر سه ماه يكبار بايد انجام شود و شامل سوالات فني، ساختاري، مديريتي، عملكردي، رضايتمندي، همكاريهاي بين بخشي و اجراي دستورعمل مي باشد، ضريب عملكرد تعيين مي شود (پيوست شماره ۲۴ شامل چك ليست سنجش عملكرد ماما يا پرستار به همراه راهنماي آن مي باشد). درچك ليست پايش ماما يا پرستار، به تعداد سوالاتی که وجود دارد چنانچه پاسخ صحيح برای همه آنها مشخص شود، ضريب عملکرد برابر ۱ ثبت مي گردد. بازاي هر پاسخ ناصحيح متناسب با تعداد کل سوالات و ضريب۱ ، از ضريب عملكرد ۱ كم مي شود. چنانچه ۷۰% پاسخ سوالات قابل قبول نبود يعني ضريب عملكرد ۷/۰ ، ماما يا پرستار مزبور فقط يك بار ديگر فرصت دارد مشكلات عملكردي خود را اصلاح كند زيرا باکسب ۲ بار عملكرد ۷/۰، فرد لغو قرارداد مي شود. البته نبايد هريک از بخشهای چک ليست، کمتراز ۵۰% شود. در چنين شرايطی به فرد مزبور درمورد آن بخش، تذکر داده می شود. كسب ضريب عملكرد ۴۰% سبب لغو قرارداد مي شود.
همانطور كه مشاهده مي شود ضريب عملكرد بر جمعيت و سهم پراكندگي تاثير مي گذارد و سهم محروميت، و سنوات در هر عملكردي ثابت خواهند بود.

فرمول مكانيسم پرداخت ماما يا پرستار:

فرمول محاسبه كارشناس:
  ضريب عملكرد*{سهم پراكندگي+(۲۵۰ ريال*جمعيت)}+سنوات+سهم محروميت

فرمول محاسبه كاردان:
  ضريب عملكرد*{سهم پراكندگي+(۲۰۰ ريال*جمعيت)}+سنوات+سهم محروميت

چند مثال:
 مركزي با ۸۵۰۰ نفر جمعيت، ۶ خانه بهداشت كه جمع فواصل آنها تا مركز ۱۰۰ كيلومتر در جاده آسفالته است، تعداد ۲۱ روستاي قمر كه مجموع فواصل آنها تا مركز ۱۴۶ كيلومتر در جاده آسفالته مي باشد، تعداد ۳ روستاي سياري با جمع فاصله ۱۸ كيلومتر در جاده خاكي. فاصله اين مركز تا شهرستان ۴۲ كيلومتر و جاده آسفالته است. ضريب محروميت استان ۵/۱، ضريب شهرستان ۸/۱ و ضريب منطقه ۷/۱ مي باشند.
براي اين مركز به ۲ پزشك و يك ماما نياز است (با فرض ماماي كارشناس). ضريب محروميت ۷/۱ است. ضريب عملكرد = ۱.
سهم محروميت= ۲۸۰۰۰۰۰ ريال
سهم پراكندگي= (۶ خانه *۱۰۰۰۰ ريال)+(۵۰ كيلومتر *۶۰۰۰ ريال)+(۴/ ۷۳ كيلومتر*۶۰۰۰ ريال)+(۱۲/۹ كيلومتر* ۸۰۰۰ ريال)+(۴۲* ۶۰۰۰ ريال) = ۷۲۷۵۰۰ ريال
سنوات= ۵۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۸۵۰۰* ۲۵۰ ريال= ۲۱۲۵۰۰۰ ريال
۱*{(۷۲۷۵۰۰ ريال+ ۲۱۲۵۰۰۰ ريال)}+ ۵۰۰۰۰+ ۲۸۰۰۰۰۰= ۵۷۰۲۵۰۰ ريال
برای مامای کاردان
سهم محروميت= ۲۴۰۰۰۰۰ ريال
سنوات= ۴۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۸۵۰۰* ۲۰۰ ريال= ۱۷۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۷۲۷۵۰۰ ريال+ ۱۷۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۴۰۰۰۰+ ۲۴۰۰۰۰۰= ۴۸۶۷۵۰۰ ريال

 مركزي با ۴۰۰۰ نفر جمعيت و ۵ خانه بهداشت و ۳۵ كيلومتر جمع فواصل مركز تا شهرستان (آسفالت) و ۴۵ كيلومتر جمع فواصل خانه هاي بهداشت تا مركز بهداشتي درماني و ۷۸ كيلومتر جمع فواصل روستاهاي قمر تا مركز(آسفالت) با ضريب محروميت ۷/۱ استان و ۲ شهرستان و ۲ منطقه (ضريب محروميت= ۹/۱)، مامای کارشناس و ضريب عملكرد=۱:
سهم محروميت= ۳۵۰۰۰۰۰ ريال
سهم پراكندگي= (۵ خانه *۱۰۰۰۰ ريال)+(۴۵ كيلومتر *۶۰۰۰ ريال)+(۴/ ۷۸ كيلومتر*۶۰۰۰ ريال)+(۳۵* ۶۰۰۰ ريال) = ۶۴۷۰۰۰  ريال
سنوات= ۵۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۴۰۰۰* ۲۵۰ ريال= ۱۰۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۶۴۷۰۰۰ ريال+ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۵۰۰۰۰+ ۳۵۰۰۰۰۰= ۵۱۹۷۰۰۰ ريال

 مركزي با ۲۴۰۰ نفر جمعيت و بدون خانه بهداشت و ۵ كيلومتر جمع فواصل مركز تا شهرستان با ضريب محروميت ۰/۱ استان و ۰/۱ شهرستان و ۰/۱ منطقه (ضريب محروميت=۱)، مامای کارشناس و ضريب عملكرد=۱:
سهم محروميت= ۳۵۰۰۰۰ ريال
سهم پراكندگي= (۵ كيلومتر *۶۰۰۰ ريال) = ۳۰۰۰۰  ريال
سنوات= ۵۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۴۰۰۰* ۲۵۰ ريال= ۱۰۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۳۰۰۰۰ ريال+ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۵۰۰۰۰+ ۳۵۰۰۰۰= ۱۴۳۰۰۰۰ ريال

 مركزي با ۸۰۰۰ نفر جمعيت و بدون خانه بهداشت و بدون فاصله تا شهرستان  با ضريب محروميت ۰/۱ استان و ۰/۱ شهرستان و ۰/۱ منطقه (ضريب محروميت=۱)، مامای کارشناس و ضريب عملكرد=۱:
سهم محروميت= ۳۵۰۰۰۰ ريال
سنوات= ۵۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۸۰۰۰* ۲۵۰ ريال= ۲۰۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۲۰۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۵۰۰۰۰+ ۳۵۰۰۰۰= ۲۴۰۰۰۰۰ ريال
برای مامای کاردان
سهم محروميت= ۳۰۰۰۰۰ ريال
سنوات= ۴۰۰۰۰ ريال
جمعيت= ۸۰۰۰* ۲۰۰ ريال= ۱۶۰۰۰۰۰ ريال
۱*{(۱۶۰۰۰۰۰ ريال)}+ ۴۰۰۰۰+ ۳۰۰۰۰۰= ۱۹۴۰۰۰۰ ريال
اين مقدار براي ماما يا پرستاركارشناس با جمعيت ۸۰۰۰ نفری تحت پوشش و كمترين مقادير ضرايب مختلف موجود در فرمول و حضور دائم براي خدمت رساني معادل ۲۴۰۰۰۰ تومان و در بالاترين ضرايب، حدود ۵۷۰۰۰۰ تومان است. دامنه تغيير اين پرداختها براي ماماي كاردان بترتيب ۱۹۴۰۰۰ تومان و ۵۱۰۰۰۰ تومان مي باشد (با ضريب عملكرد=۱).

ساير مكانيسمهاي موثر:
 نسبت حضور: نسبت روزهايي كه ماما يا پرستار در محل خدمت خود حضور داشته است به عدد ۳۰ روز در ماه. اين ضريب بين صفر تا يك تغيير مي كند. بازاي هر روز كامل كه ماما يا پرستار غيبت داشته باشد معادل يک سی ام دريافتی از حقوق وی كسر مي گردد.
نسبت حضور= ۳۰/روزهايي كه بطور كامل ماما يا پرستار حضور داشته است
تبصره ۶۳ : روزهای جمعه و تعطيل در صورت کسر اضافه می شود.
تبصره ۶۴ : چنانچه محاسبه دريافتي ماما يا پرستار در يك مركز بهداشتي درماني (براساس ماده ۵۱)، كمتراز حقوق فعلي ماما يا پرستار موجود در آن مركز باشد (درمورد افراد شاغل يا طرحي)، فرد حقوق خود را دريافت كرده و از محل ۸ تا ۵/۸% كارانه پرسنل آن مركز، به وي نيز كارانه پرداخت مي شود.
تبصره ۶۵ : چنانچه محاسبه دريافتي ماما يا پرستار طرف قرارداد در يك مركز بهداشتي درماني (براساس ماده ۵۱)، كمتراز حداقل دريافتی تعيين شده برای وی طبق قانون باشد، فرد حقوق خود را براساس فرمول دريافت كرده و مابه التفاوت تا حداقل دريافتی از محل درآمدهای اين برنامه، به وي پرداخت مي شود.
تبصره ۶۶ : در صورتيکه عملکرد ماما يا پرستار عضو تيم پزشک خانواده در پايش سه ماهه بالاتر از ۹۰% شود، می توان با نظر کميته اجرايي شهرستان تا مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان به عنوان پاداش برای وی درنظر گرفت.
تبصره ۶۷ : درمورد تعداد خانه بهداشت، چنانچه مركز موردنظر بيش از يك ماما يا پرستار دارد، براي محاسبه حقوق هر كدام، بايد تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش براي همان ماما يا پرستار درنظر گرفته شود. مثلا” اگر مركزي ۶ خانه بهداشت دارد و داراي ۲ ماما يا پرستار است براي هريك، ۳ خانه بهداشت درنظر گرفته مي شود.

ماده ۶۵: معادل ۷۰% پول ماماها يا پرستاران قراردادي (پس از کسر کسورات قانونی) هر ماهه پرداخت شده و ۳۰% باقي مانده هر ۳ ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد (پس از کسر کسورات قانونی) قابل پرداخت است.
تبصره ۶۸ : درصورتيكه فرد بدون عذر موجه ۱۰ روز بطور كامل در محل خدمت خود حضور نيابد، بايد بازای هر روز غيبت به ميزان ۵/۱ روز از دريافتی وی کسر شده و لغو قرارداد گردد.

ماده ۵۴: ماماها يا پرستاران استخدامي هرماه، علاوه بر حقوق، مابه التفاوت حقوق تا حدود۷۰% از كل مبلغ محاسبه شده در مكانيسم پرداخت را دريافت مي كنند و  ۳۰% باقي مانده هر ۳ ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد (پس ازکسر کسورات قانونی) قابل پرداخت است.
تبصره ۶۹ : درمورد نيروهاي استخدامي دولتي (رسمي، پيماني، طرحي، پيام آور و …) تمامي پرداختهاي معمول مانند: اضافه كاري، حق ماموريت، و …. منظور مي گردد و از سرجمع مابه التفاوت پرداختي وي حذف مي شود. پرداختهايي از قبيل عيدي، بن غيرنقدي، پاداش و … بايد به نيروهاي استخدامي پرداخت شود ولي عيدي، بن غيرنقدی و… جداگانه به نيروهاي قراردادي پرداخت نمي گردد.

ماده ۵۵: در مكانيسم پرداخت ساير پرسنل شاغل در مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي نيز مهمترين ملاك براي پرداخت، عملكرد پرسنل خواهد بود كه در جريان پايش عملكرد سه ماهه با چک ليست خاص مرکز بهداشتی درمانی تعيين خواهد شد (پيوست شماره ۲۱). در واقع درصدي از عملكرد مركز كه در جريان پايش عملكرد بدست مي آيد براي پرداختي به همه پرسنل شاغل در مركز كاربرد خواهد داشت. اين موضوع به شكل گيري كار تيمي نيز كمك خواهد كرد. فرمول پرداخت به ساير پرسنل شاغل در مركز به شرح زير است:
حجم ريالي قابل پرداخت براي پرسنل شاغل در مركز بهداشتي درماني محل اجراي برنامه بيمه روستايي= ۵/۸% از كل سرانه * ضريب عملكرد*
تبصره ۷۰ : در مكانيسم پرداخت ساير پرسنل شاغل در مراكز بهداشتي درماني محل اجراي برنامه بيمه روستايي، بكارگيري ضريب عملكرد متفاوت از ضريب عملكرد قابل اعمال در فرمولهاي پرداختي به پزشكان و ماماها يا پرستاران است. در اين موارد، هر درصدي كه در جريان پايش عملكرد كسب شود مستقيماً در كل اعتبارات ساير پرسنل ضرب خواهد شد. به عنوان مثال اگر كل اعتبارات ساير پرسنل شاغل در مركز بهداشتي درماني  ۴۰۰۰۰۰۰ ريال است و پايش عملكرد ۷۵% را نشان مي دهد، كل اعتبارات اين پرسنل ۳۰۰۰۰۰۰ ريال خواهد بود كه هر ۳ ماه يكبار قابل پرداخت است.
تبصره ۷۱: واحدهاي تسهيلات زايماني فعال همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند و از ۸ تا ۵/۸% سهم ساير پرسنل مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي، كارانه دريافت مي كنند.

ماده ۵۶: در مكانيسم پرداخت پرسنل ستادي شهرستان درگير در برنامه بيمه روستايي مهمترين ملاك براي پرداخت، عملكرد پرسنل خواهد بود كه در جريان پايش عملكرد پرسنل ستادي در حيطه هاي آموزش و نظارت مطابق چك ليستهاي خاص (پيوست شماره ۲۳)، تعيين مي گردند. در واقع درصدي از عملكرد ستاد كه در جريان پايش عملكرد ستاد مركز بهداشت شهرستان توسط استان بدست مي آيد براي پرداخت به  همه پرسنل ستادي درگير در برنامه بيمه روستايي و پزشک خانواده در سطح شهرستان كاربرد خواهد داشت. اين موضوع به شكل گيري كار تيمي نيز كمك خواهد كرد. فرمول پرداخت به پرسنل شاغل در مركز بهداشت شهرستان عبارتست از:
حجم ريالي قابل پرداخت براي پرسنل ستاد شهرستان درگير در بيمه روستايي ( ۵/۴ تا ۵ درصد )  * ضريب عملكرد نظارتي و آموزشي مطابق چك ليست*
تبصره ۷۲ : ضريب عملكرد، درصدي است كه درجريان پايش عملكرد سه ماهه با چک ليست خاص مرکز بهداشت شهرستان كسب شود و مستقيماً در كل اعتبارات قابل پرداخت به پرسنل مركز بهداشت شهرستان ضرب خواهد شد. به عنوان مثال اگر كل اعتبارات ۱۲۰۰۰۰۰۰ ريال است و پايش عملكرد ۷۵% را نشان مي دهد كل اعتبارات اين پرسنل ۹۰۰۰۰۰۰  ريال خواهد بود كه هر ۳ ماه يكبار قابل پرداخت است.

ماده ۵۷: در مكانيسم پرداخت پرسنل ستادي استان درگير در برنامه بيمه روستايي، مهمترين ملاك براي پرداخت، عملكرد پرسنل خواهد بود كه در جريان پايش عملكرد آنها توسط ستاد مركزي در حيطه هاي آموزش و نظارت مطابق چك ليست مركز بهداشت استان (پيوست شماره ۲۴)، تعيين مي گردند.
فصل هفتم: اجراي گردش مالي و شيوه پرداخت  به پرسنل در سطوح: مركز بهداشتي درماني، مركز بهداشت شهرستان،  و مركز بهداشت استان از وجوه درآمد بيمه روستايي
بعد از استقرار برنامه پزشك خانواده، دو مورد از مهمترين اهرمهاي كنترل عبارتنداز:
 گردش مالي اعتبارات و سهم هريك از سطوح و حيطه هاي ارائه خدمات از آن
 مكانيسم پرداخت به پرسنل درگير در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده.
اين اهرمهاي كنترل نيازمند شفاف سازي است به گونه اي كه بدون ايجاد اين شفافيت، نمي توان پياده سازي برنامه پزشك خانواده  را به شكلي كامل و جامع انتظار داشت. در اين فصل از دستورعمل سعي شده است تا با استفاده از نظرات كارشناسي همكاران ستادي و محيطي، به كليه جنبه هاي اصلي مكانيسم پرداخت و گردش مالي پرداخته شود.

منابع تامين مالي و محل تجميع اين منابع
ماده ۵۸: براساس مصوبات هياتهاي امناء دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال ۱۳۸۴، درآمد بيمه روستايي از شمول كليه مقررات درآمدهاي دانشگاه خارج، و تابع اين دستورعمل خواهد بود.

مصوبه هيات امناء:
نامه شماره ۶۲۹۸۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ مطرح و مقرر گرديد به منظور استقرار و گسترش برنامه بيمه روستايي دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي مكلف هستند كليه اعتبارات تخصيص يافته برنامه بيمه روستايي، اعم از وجوه حاصل از عقد قرارداد با سازمانهاي بيمه و يا ساير درآمدهاي ناشي از بيمه روستايي را منحصرا” در چهارچوب دستورعملهاي ارسالي از وزارت بهداشت در برنامه مربوطه هزينه كرده و نسبت به استقرار تجهيزات و خودروهاي تحويل شده به دانشگاه براي مراكز تعيين شده توسط وزارت بهداشت اقدام كنند. همچنين، اجراي مفاد دستورعمل بيمه روستايي و پزشك خانواده صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي الزامي بوده و دراين راستا مجوز موارد ذيل صادر مي گردد:
• پرداخت كارانه به پرسنل استخدامي (رسمي، پيماني، پيام آور و طرحي) در چهارچوب ضوابط و دستورعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
• عقد قرارداد به منظور ارائه خدمات پزشكي و غيرپزشكي موردنياز برنامه از طريق بخش غيردولتي، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي درصورت نياز.

ماده ۵۹: مركز بهداشت شهرستان موظف است در فواصل ۱۵ روزه تمامي درآمدهاي بيمه روستايي واريز شده به حساب درآمدهاي شهرستان را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب درآمدهاي دانشگاه واريز نمايد.

ماده ۶۰: اداره بيمه استان موظف است تا قبل از بيست و پنجم هرماه، مبلغ مورد تعهد در قرارداد با شبكه را مستقيما” به حساب بانك طرف حساب دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی (درآمد غيرقابل برداشت خزانه) واريز نمايد و به شبكه ها رونوشت كند.

ماده ۶۱: معاون پشتيباني دانشگاه موظف است به محض واريز وجوه درآمد بيمه روستايي شهرستان به حساب درآمد استان، مطابق با آيين نامه مالی معاملاتی، تمامي وجوه واريزي را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب خزانه واريز نمايد.

ماده ۶۲: معاون پشتيباني دانشگاه موظف است به محض بازگشت وجوه درآمدي بيمه روستايي به حساب تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه، موارد را به اطلاع معاون بهداشتي دانشگاه برساند تا معاون بهداشتي نيز مستند به حجم ريالي درآمد هر شهرستان، درصد عملكرد قابل قبول هر يك از سطوح استاني، شهرستاني و محيطي (شامل پزشك، ماما، پرستار و ساير پرسنل) و براساس مواد ۷۱ و ۷۲ همين دستورعمل، دستور خرج ستاد استان و هر شهرستان را به تفكيك تهيه نموده و منابع را براساس اين دستور خرج ميان شهرستانها توزيع نمايد.

ماده ۶۳: معاون پشتيباني دانشگاه موظف است وجوه درآمد بيمه روستايي را هر ماه يكبار با دستور خرجي كه معاون بهداشتي دانشگاه در اختيار وي قرار مي دهد، ميان شهرستانهاي تابعه توزيع نمايد.

ماده ۶۴: مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان يا رئيس مركز بهداشت شهرستان موظف است وجوه درآمد بيمه روستايي تخصيصي هر ماهه را مطابق دستور خرج معاون بهداشتي كه استانداردهاي آن در ماده ۷۶ همين دستورعمل آمده است، هزينه نمايد.

ماده ۶۵: مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان يا رئيس مركز بهداشت شهرستان موظف است اسناد هزينه كرد وجوه درآمد بيمه روستايي را  قبل از ارائه به مديريت مالي دانشگاه به تائيد معاون بهداشتي دانشگاه برساند.

ماده ۶۶: معاون پشتيباني دانشگاه و مديريت امور مالي نبايستي اسناد هزينه كرد وجوه درآمد بيمه روستايي را قبل از تائيد معاون بهداشتي دانشگاه از شهرستانهاي تابعه بپذيرند.

ماده ۶۷: براساس مصوبه هيات امنای دانشگاه هاي علوم پزشكي، درآمد بيمه روستايي از شمول ۵% درآمدهاي دراختيار رياست دانشگاه خارج و وجوه آن مطابق آنچه در مواد ۷۱ و ۷۲ اين دستورعمل آمده است، هزينه مي شود.

ماده ۶۸: معاون بهداشتي دانشگاه موظف است ضمن اخذ گزارش عملكرد مالي فصلي از شهرستانهاي تابعه، گزارش سالانه عملكرد مالي و فني خود را با امضاء مشترك مديريت مالي دانشگاه به مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت ارسال نمايد.

استانداردهاي توزيع منابع:
ماده ۶۹: معاون بهداشتي دانشگاه موظف است پس از تعيين سهم هر يك از سطوح براساس مواد ۷۱ و ۷۲ همين دستورعمل، ضرايب عملكرد هر سطح را در سهم همان سطح اعمال نموده و دستور خرج سه ماهه (به تفكيك ماه) را بر اين اساس تنظيم كند و به معاون پشتيباني دانشگاه ارائه دهد و معاون پشتيباني نيز عيناً براساس دستور خرج مذكور نسبت به توزيع منابع اقدام نمايد.

ماده ۷۰: از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي شمول تعاريف فصل اول همين دستورعمل، معاون بهداشتي موظف است ۲/۰% از كل اعتبارات را به عنوان كارانه و هزينه هاي امور مالي و پشتيباني برنامه بيمه روستايي در اختيار معاون پشتيباني قرار دهد تا بين كاركنان حوزه معاونت پشتيبانی شبکه درگير برنامه بيمه روستايي توزيع كند.

ماده ۷۱: از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي شمول تعاريف فصل اول همين دستورعمل، معاون بهداشتي موظف است به شرح زير، از كل اعتبارات به عنوان كارانه و هزينه هاي امور برنامه ريزي، آموزشي، نظارتي و پشتيباني برنامه بيمه روستايي را در اختيار خود گرفته و به قرار زير توزيع كند:
۱. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت كمتر از ۲۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل ۰/۲% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
۲. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بين ۲۰۰۰۰۰ نفر تا كمتر از ۴۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بيمه روستايي و  پزشك خانواده، معادل ۹/۱% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
۳. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بين ۴۰۰۰۰۰ نفر تا كمتر از ۶۰۰۰۰۰ تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل ۸/۱% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
۴. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بين ۶۰۰۰۰۰ نفر تا كمتر از ۸۰۰۰۰۰ تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك  خانواده، معادل ۷/۱% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
۵. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بين ۸۰۰۰۰۰ نفر تا كمتر از ۱۰۰۰۰۰۰ تحت پوشش بيمه روستايي و  پزشك خانواده، معادل ۶/۱% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
۶. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بيش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل ۵/۱% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
تبصره ۷۳ : معاون بهداشتي استان موظف است بخشي از اعتبارات تخصيصي را براي پرداخت كارانه به پرسنلي اختصاص دهد كه صرفاً در اجراي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده در سطح اول خدمات سلامت فعاليت مي كنند.
تبصره ۷۴ : توزيع سهم كارانه پرسنل ستاد استاني برحسب شرح وظايف و حجم فعاليت هر گروه به قرار زير تقسيم مي شود:
• حوزه مديريت     تا۱۲%
• گروه گسترش شبكه و ساير گروههاي فني تا۶۸%
• اداري مالي مركز بهداشت استان  تا۱۵%
• دراختيار معاونت بهداشت استان  تا۵%
البته اين ارقام با توجه به ميزان فعاليت هريك از گروههاي كاري بنابر نظر معاون بهداشتي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و اعلام به مركز توسعه شبكه قابل تغيير است.
تبصره ۷۵ : حوزه مديريت شامل: معاون بهداشتی، معاون فنی و معاون اجرايي مرکز بهداشت استان، مديريت و ناظرين کشوری (براساس تاييد و ليست ارسالی از مرکز توسعه شبکه) مي باشند. درضمن، دبيرخانه برنامه اجرايي بيمه روستايي و پزشک خانواده در واحد گسترش شبکه دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی مستقر است. بخش اداری مالی مرکز بهداشت استان شامل: واحد اداری و مالی، تدارکات، نقليه، دبيرخانه و … می باشد.

ماده ۷۲: از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي شمول تعاريف فصل اول همين دستورعمل، معاون بهداشتي موظف است به شرح ذيل، از كل اعتبارات به عنوان كارانه پرسنل ستادي و هزينه هاي امور برنامه ريزي، آموزشي، نظارتي و پشتيباني برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده را در اختيار مركز بهداشت شهرستان قرار دهد و مركز بهداشت شهرستان بايد پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي دانشگاه ارائه نمايد:
۱. شهرستانهاي داراي جمعيت كمتر از ۴۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل ۵% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
۲. شهرستانهاي داراي جمعيت بين ۴۰۰۰۰ نفر تا كمتر از ۷۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل ۸/۴% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
۳. شهرستانهاي داراي جمعيت بين ۷۰۰۰۰ نفر تا كمتر از ۱۰۰۰۰۰ تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل ۶۵/۴% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
۴. شهرستانهاي داراي جمعيت بيش از ۱۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل ۵/۴% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
تبصره ۷۶ : مركز بهداشت شهرستان موظف است بخشي از اعتبارات تخصيصي را براي پرداخت كارانه به پرسنلي اختصاص دهد كه صرفاً در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده در سطح اول خدمات سلامت فعال هستند.
تبصره ۷۷ : توزيع سهم كارانه پرسنل ستاد شهرستاني برحسب شرح وظايف و حجم فعاليت هر گروه به قرار زير تقسيم مي شود:
• حوزه مديريت     تا۱۰%
• گروه گسترش شبكه و ساير گروههاي فني تا۷۰%
• اداري مالي مركز بهداشت شهرستان  تا۱۵%
• دراختيار رييس مرکز بهداشت شهرستان تا۵%
البته اين ارقام با توجه به ميزان فعاليت هريك از گروههاي كاري بنابر نظر رييس مركز بهداشت شهرستان و اعلام به ستاد استاني قابل تغيير است.
تبصره ۷۸ : حوزه مديريت شامل: رييس مرکز بهداشت شهرستان و مدير شبکه است. درصورت نبود مدير شبکه، معاون رييس مرکز بهداشت شهرستان در اين گروه قرار مي گيرد. درضمن، دبيرخانه برنامه اجرايي بيمه روستايي و پزشک خانواده در واحد گسترش شبکه مرکز بهداشت شهرستان مستقر است. بخش اداری مالی مرکز بهداشت شهرستان شامل: واحد اداری و مالی، تدارکات، نقليه، دبيرخانه و … می باشند.
تبصره ۷۹ : در صورتيكه ميزان دريافتي مدير شبكه شهرستان با درنظر گرفتن كارانه تعيين شده براي وي در تبصره ۷۶، از متوسط دريافتي پزشكان خانواده آن شهرستان كمتر شد، باتوجه به نتيجه ارزيابي عملكرد سه ماهه مركز بهداشت شهرستان (با استفاده از چك ليست) و با تصويب ستاد اجرايي استان، معاون بهداشتي دانشگاه مي تواند مبلغي از درصد در اختيار خود به دريافتي مدير مذكور اضافه كند.
تبصره ۸۰ : سهم حوزه مديريت شهرستان مطابق با درصد تعيين شده (تا ۱۰%) توسط معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی پرداخت می شود.

ماده ۷۳: مركز بهداشت شهرستان موظف است از باقي مانده اعتبارات تخصيصي، در گام اول مبالغ مورد تعهد در قراردادهاي منعقده را براساس ضريب عملكرد، محاسبه كرده و سپس پرداخت نمايد و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي دانشگاه ارائه دهد.

ماده ۷۴: مركز بهداشت شهرستان موظف است در گام بعد، بين ۸ تا ۵/۸% از كل اعتبارات تخصيصي را براي پرسنل مركز بهداشتي درماني مجري بيمه روستايي (شامل بهورزان، بهياران، داروياران، دندانپزشكان، ماماهايي كه در قرارداد بكار گرفته نشده اند و كاردانها يا كارشناسان بهداشتي مرد و زن اعم از حضور دائم آنها در مركز يا ارائه خدمات به شكل سياري) در نظر بگيرد.

ماده ۷۵: مركز بهداشت شهرستان موظف است ۵۰ تا۶۰% از كل اعتبارات تخصيصي به پرسنل مركز بهداشتي درماني (۸ تا ۵/۸ درصد) را به بهورزان و۴۰% تا ۵۰% ديگر را به ساير كاركنان فني شاغل در مركز بهداشتي درماني اختصاص دهد.

ماده ۷۶: مركز بهداشت شهرستان موظف است سهم پرسنل هر مركز از اعتبارات تخصيصي به پرسنل محيطي را با همان شيوه اي كه در ماده ۷۲ توضيح داده شد، مشخص كند و سپس براساس عملكرد هر مركز كارانه پرسنل را تعيين و پرداخت نمايد.

ماده ۷۷: مركز بهداشت شهرستان موظف است از باقي مانده اعتبارات تخصيصي، هزينه هاي مربوط به ارائه خدمات دارويي، آزمايشگاهي و راديولوژي را در صورت ارائه توسط مركز بهداشت شهرستان تامين و پرداخت نمايد و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي ارائه دهد.

ماده ۷۸: مركز بهداشت شهرستان موظف است از باقي مانده اعتبارات تخصيصي، هزينه هاي مربوط به تامين فضاي زيست يا بيتوته پزشك و مواد مصرفي مورد نياز مركز بهداشتي درماني را تامين و پرداخت نمايد و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي ارائه دهد.

ماده ۷۹: مركز بهداشت شهرستان اجازه خواهد داشت از محل صرفه جويي در اعتبارات تخصيصي به منظور پرداخت كارانه پرسنل محيطي و ستادي مركز بهداشت شهرستان، بهبود استاندارد و خريد مواد مصرفي مورد نياز مركز تا سقف اعتبارات صرفه جويي شده، هزينه كند و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي استان ارائه دهد. بديهي است پرسنلي كه حداقل درصد عملكرد را كسب كرده باشند،  نمي توانند از اين اضافه كارانه بهره مند گردند.

ماده ۸۰:  مسووليت حسن اجراي دستورعمل اجراي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده به عهده معاونين بهداشتي، پشتيباني و به طريق اولي به عهده رييس دانشگاه خواهد بود.

همچنین بررسی کنید

بافت سیلیکونی پیوند پستان تولیدی شرکت پولی ایمپلنت پروتز (Poly Implant prothese (PIP خطرناک است

بافت های سیلیکونی پیوندی شرکت پولی ایمپلنت پروتز (Poly Implant prothese (PIP که مرکز آن …

آدرس بیمارستانهای تهران

1- بيمارستان 501 نزاجا        خيابان فاطمي ، خيابان سرهنگ اعتماد زاده     4-88028931 2-  بيمارستان …