خانه / ديابت / ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن

ﻋﻼﻣﺘ‌ﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

‫ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬

– ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ
– اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ‬
– ﺗﺎری دﯾﺪ
– ﻟﺮزش اﻧﺪاﻣﻬﺎ ‬
– ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﮔﺰﮔﺰ و ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن اﻃﺮاف دﻫﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب و ﻋﺮق ﺳﺮد ‬
– رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ

ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ ؟‬

– ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﺎﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ‬

– اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ

– ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ

– ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮﻣﺎ

– ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺎد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ

‫- ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.‬

– دو ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ

– ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آب ﻣﯿﻮه ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ‬

– ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺴﻞ

– ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ آب ﻧﺒﺎت

‫ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ را ﻫﻤـﺮاه‬ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دردرﻣﺎن اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺳـﺮﯾﻊ اﻻﺛـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﮑـﯽ از‬ ﻣﻮاد ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺛﺮ زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎدوﺑﺎره دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ.‬

– ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﯿﻮه

– ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﮑﻮﯾﺖ

– ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ‬

– ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ‬

‫ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ ؟‬

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ در ﭼﺸﻤﻬﺎ، ﮐﻠﯿـﻪ ﻫـﺎ و …… در‬ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬

ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ۰۰۲ ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی ذﯾﻞ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ :‬

– ﮐﺎﻫﺶ وزن

– ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ‬

– اﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل

– اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ادرار

‫ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

– ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ آورﻧﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن‬

– ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ورزﺷﯽ

– ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

– اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا

‫ﺗﻮﺟﻪ:‬

داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ۲ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ وزن و ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

‫آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪه اﻧـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻧﺮﻣـﺸﻬﺎی ﻣـﺪرن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از اﻧﺘـﺸﺎر‬ ‫ﺳﻨﺪروﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.‬

بیماری ﻗﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ:‬

‫ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﭘﺲ از آﻏﺎز درﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻮﯾﺰﻫﺎی داروﯾﯽ ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﭼﺎﻗﺘﺮ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و اﯾـﻦ ﺑـﺪان‬ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ‬ ﮐﺒﺪ ﻣﺎزاد اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫ﭘﺎﻧﮑﺮاس )ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻘﺪاری اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن‬ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ راﻧﺪن ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ درون ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ از وﻗﻮع اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. اﻣـﺎ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺗﻤـﺎم‬ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺪاﻗﺒﺎﻟﯽ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮای ﯾـﮏ‬ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف در ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ‬ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.‬

بیماری ﻗﻨﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻏﺬاﯾﯽ:‬

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ دﭼﺎر دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣـﺼﺮف‬ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﺎﻫﯽ وﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﺪﯾﺪ ﻓـﺮاوردهﻫـﺎی ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘـﺰی و ﺷـﮑﺮ و ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮدن‬ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﭼـﺎر دﯾﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ‬ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ وزن ﺑـﺎﻻ و ﻣـﺼﺮف‬ زﯾﺎد ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻧﻬﺎﺳﺖ.

اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧـﻪﻫـﺎی ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ‬ ﺟﺎی ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﺎن ﭘﺰی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.‬

‫ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﮐـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﺴﯿﺎر زﯾـﺎد ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑـﻪ‬ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﮔﻮﺷـﺖ و ﻣﺎﮐﯿـﺎن و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ‬ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را اﻓـﺰاﯾﺶ‬ و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﮏﭘﯿﻮﻧﺪی و ﭼﻨﺪﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﭼﺮﺑﯿﻬـﺎی اﻣﮕـﺎ۳ ﻣﻮﺟـﻮد در روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﯽ و‬ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﮐﺎﻣﻞ و داﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺠﺎی آرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫـﺪ.

ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻی‬ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدهای ﺳﻤﯽ ( ﺑﺮای سلولها ) ﺑﻨـﺎم‬ ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻋﺼﺎب و ﮐﻠﯿﻪ و ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ زﯾﺎد ﺳـﻄﺢ‬ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺠﺎی ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از آرد ﺗـﺼﻔﯿﻪ‬ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺷﮑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.‬

ورزش و بیماری ﻗﻨﺪ:‬

‫ورزش ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ‬ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺧـﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﻗﻨـﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﺑـﻪ ﯾﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎ‬ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣـﺎدهای زﯾـﺎنآور ﺑﻨـﺎم ﺳـﻮرﺑﯿﺘﻮل ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﭘﺎﻫﺎی ﺳﻮزان و … ﮔﺮدد.‬

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ وارد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﺒﺪ و‬ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﻨﺪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.

اﮔﺮ ذﺧﯿﺮه ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ در ﭘـﯽ ورزش‬ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﺧﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.‬

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ذﺧﯿﺮه ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻫﻤـﻪ‬ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ :‬

بیماری ﻗﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزی یا ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﺴﻢ است .

همچنین بررسی کنید

16 نشانه هشدار برای دیابت

تکرر ادرار و حتی بی اختیاری ادرار در خواب یک نشانه کلاسیک از قرار داشتن …

اینولین چیست؟ کنترل دیابت و حذف یبوست

اینولین فیبری است که به دلیل دارا بودن فواید متعدد امروزه به بسیاری از مواد …