پزشکان بدون مرز درمان
خانه / ديابت / دﯾﺎﺑﺖ به سرعت در جهان در حال گسترش است

دﯾﺎﺑﺖ به سرعت در جهان در حال گسترش است

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ‬ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰاﺳﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﺪه و در ﻋـﯿﻦ‬ ﺣﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮﺣﺠﻢ ﮔﺸﺘﻪ وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻫـﻢ داده و ﺳـﺒﺐ‬ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺸﺮ را ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، در ﺳـﺎل‬ ‫2030 ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ۴۹۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن‬ ﺳﺎل 2050 در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻓﺮاد، روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی رژﯾﻤﯽ ﻏـﺬاﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪ ۳۳۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. در اﯾﺮان بیش از ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و بیش از ۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

دﯾﺎﺑﺖ ﭼﯿﺴﺖ :‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن اﺳﺖ.‬
‫اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﻫﻮرﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ را از ﺧﻮن‬ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻮز اﻟﻤﻌﺪه ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺪن را ﺗﻮﻟﯿـﺪ‬ ﻧﮑﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻟﻮز اﻟﻌﻤﺪه ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧـﺸﻮد .

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﺎ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن آﻧﺎن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ای اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.‬

‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را » ﻫﯿﭙﺮ ﮔﻠﺴﯿﻤﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ زودرس و دﯾﺮرس در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫اﮔﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮای ﻓـﺮد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ او را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬

دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑـﺴﯿﺎری از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ، ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ‬ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻠﯿﻮی و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﺎﺑﺖ ﺑـﺮ‬ روی ﻫﺮ ﮐﺲ و درﻫﺮﮐﺠﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤـﺴﻮﺳﯽ ﻧﻈﯿـﺮ: درد،‬ اﺿﻄﺮاب ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ، ﺳﺮ درد و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و…. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾـﺸﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ‬ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ دﯾﺎﺑـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و‬ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬـﺮه وری و راﻧـﺪﻣﺎن‬ ﮐﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.‬

‫اﻧﻮاع دﯾﺎﺑﺖ :‬
دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ :‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧـﻮع‬ ﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧـﺪ. ﻋـﺪم‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو :‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه رو ﺑـﻪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﻗﯽ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در اﻓﺮاد ﺟﻮان دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو در دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ وﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺧﻮد‬ ‫را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دارو ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﺣﺪوداً ۰۹ در ﺻﺪ ﮐﻞ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﺴﺘﻨﺪ. در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﯾـﺎ دﯾﺎﺑـﺖ‬ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل‬ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪای ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻧﻤـﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ وارد‬ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درﻣﺎن رژﯾﻤﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ داد.‬
‫درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.‬ ‫

دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری:‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ دوران ﺑﺎرداری اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ دارد.‬

‫ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺷـﺪه و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد وﻋـﺪهﻫـﺎ و‬ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ وﻋﺪهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﻓﻘـﻂ در خانم‌ها ﺷـﯿﻮع‬ ‫دارد!

تلگرام

مطلب پیشنهادی

فرمول های گیاهی که قند خون را تثبیت می کند

قند خون بدن همیشه باید کنترل شود چه برای کسانی که دیابت دارند چه ندارند …

ارتباط ترکیب‌های شیمیایی متداول در محیط زندگی با خطر ابتلا به دیابت

ترکیب‌ها و مواد شیمیایی متداول در محیط زندگی با خطر ابتلا به دیابت مرتبط هستند …