اسامی پذیرفته شدگان در ظرفیت مازاد جهت پوشش مناطق محروم (سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی)

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی


اسامی پذیرفته شدگان در ظرفیت مازاد جهت پوشش مناطق محروم

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام دانشگاه نام رشته
کد رشته
استان شماره شناسنامه نام نام خانوادگی شماره کارت شماره پرونده

محل
محروم
کرمانشاه جراحی عمومی ۴۵۶ ۳۶ ۷۷۸ علی احمدابادی ۲۳۰۸۱ ۴۳۹۰۶
اهواز جراحی عمومی ۴۴۴ ۱۸ ۹۲۷ مجتبی احمدزاده ۱۵۰۸۸ ۳۵۳۰۲
تهران بیماریهای داخلی ۲۷۷ ۱۷ ۱۰۱۲ علیرضا احمدی ۱۴۷۴۸ ۳۴۸۲۵
کرمانشاه رادیولوژی ۵۴۵ ۲۴ ۲۴۹۱ جعفر احمدی کهنعلی ۲۱۵۰۱ ۳۹۵۹۲
تهران جراحی مغز و اعصاب ۴۷۵ ۸۲ ۳۹ رضا اریان پور ۲۱۸۱۴ ۴۷۷۲۵
ارومیه بیماریهای داخلی ۲۶۷ ۳۵ ۲۰۸۱۱۱۱۴۳۸ حسین ازاده ۱۴۴۶۸ ۴۳۳۵۵
گیلان بیماریهای قلب و عروق ۹۹۹ ۲۱ ۷۹۶ جمشید اسدی ۱۶۷۵۹ ۳۷۳۱۹
زنجان بیماری‏های کودکان ۱۳۷ ۸۲ ۶ سیدعلی اقاپور ۲۵۴۵۴ ۴۷۵۸۹
شیراز جراحی استخوان و مفاصل ۲۴۷ ۴۵ ۲۱۱۷ جلال الیاسی ۲۲۴۶۲ ۴۳۳۲۵
اهواز بیماریهای قلب و عروق ۳۴۷ ۳۵ ۱۲۵۲۳ سیدمحمد امینی ۲۲۵۱۲ ۴۳۵۵۳
قزوین بیماریهای داخلی ۳۲۳ ۲۱ ۳۳ زلیخا انگوتی ماهی ابادی ۱۷۰۷۸ ۳۷۴۶۴
کرمانشاه بیماریهای داخلی ۳۲۱ ۴۵ ۱۳۶ نسرین بازگیر ۱۴۸۹۵ ۴۶۸۳۴
تهران جراحی عمومی ۴۴۷ ۴۱ ۳۱۸ محمدرضا برزگرتهمتن ۱۹۸۷۳ ۴۶۳۰۹
اصفهان بیماریهای قلب و عروق ۳۴۶ ۸۰ ۴۲۲ امین بزازعطائی ۲۵۲۴۸ ۴۷۳۷۶
شهید بهشتی بیماریهای قلب و عروق ۳۵۴ ۴۳ ۴ بیتا بیجاری ۱۹۱۸۳ ۳۶۹۰۸
مشهد بیماریهای داخلی ۳۲۵ ۱۳ ۲۱ بهرام پاک زاد ۱۰۶۹۹ ۳۱۰۵۵
زنجان بیماریهای داخلی ۳۱۲ ۳۰ ۵۰۵ بابک پزشکی ۱۹۹۶۴ ۴۱۵۷۶
شهید بهشتی جراحی استخوان و مفاصل ۲۴۶ ۱۷ ۱۳۴۹ سهیل پورشهریاری ۲۳۱۷۶ ۳۴۸۳۸
ایران جراحی عمومی ۴۴۵ ۲۱ ۱۸۰ ایدین پیرزه ۱۵۳۴۱ ۳۵۶۴۰
مشهد بیهوشی ۴۲۱ ۲۸ ۲۶۷۹ علیرضا جعفری ۱۱۲۸۱ ۴۰۴۸۲
اهواز بیهوشی ۳۷۳ ۴۸ ۳۷ حسین جمعه ۱۹۴۶۷ ۴۰۲۲۹
گیلان جراحی عمومی ۴۵۷ ۲۹ ۳۸ شهرام جهان ابادی ۱۹۶۹۵ ۴۱۵۴۴
همدان بیماری‏های کودکان ۱۵۴ ۱۲ ۲۵۰۴ قادر حاتمی قره قشلاقی ۱۰۴۱۶ ۳۰۲۷۴
سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام دانشگاه نام رشته
کد رشته
استان شماره شناسنامه نام نام خانوادگی شماره کارت شماره پرونده

محل
محروم
اراک جراحی عمومی ۴۶۷ ۸۲ ۱۹۲ امیر حاجی محمدی ۲۵۵۲۴ ۴۷۵۸۸
مشهد جراحی عمومی ۴۶۳ ۱۴ ۱۹۲ سیدصاحب حسینی نژاد ۱۲۰۷۷ ۳۲۰۴۹
کرمانشاه بیهوشی ۴۱۵ ۴۹ ۷۵ مهدی حیدری ۱۹۰۵۳ ۳۹۷۷۴
تبریز بیماریهای قلب و عروق ۳۵۲ ۲۴ ۱۴۸ مژده خاتمی ۲۱۵۹۰ ۳۹۵۸۶
گیلان جراحی عمومی ۴۵۷ ۴۱ ۲۹۸ شهرام خادم ۱۹۸۶۰ ۴۶۱۸۲
اهواز بیهوشی ۳۷۳ ۴۳ ۸۳۰۵ علیرضا خالصی ۱۹۱۵۰ ۳۶۹۳۰
شیراز رادیولوژی ۵۴۳ ۱۸ ۲۲۸ رضا خزائیان ۱۵۰۶۴ ۳۵۳۰۰
همدان بیهوشی ۴۲۲ ۴۹ ۱۶۰۶۱ مهدی خسروی ۱۹۱۶۲ ۳۹۷۳۳
ایران بیماریهای داخلی ۲۷۳ ۲۶ ۷۸ نرجس خواصی ۱۹۳۸۴ ۴۰۰۶۷
مشهد بیماریهای داخلی ۳۲۵ ۱۴ ۴۵ عبداله خوان زاده ۱۲۰۲۶ ۳۲۰۶۶
شهید بهشتی زنان و زایمان ۲۲۳ ۱۳ ۳۶۵ سودابه دخانی ۱۱۵۸۶ ۳۱۳۶۹
بابل بیماری‏های کودکان ۱۳۲ ۲۹ ۳۱۰ کریم دلاوری ۱۹۸۶۸ ۴۰۷۵۳
سمنان بیماری‏های کودکان ۱۴۱ ۳۳ ۸۳۱ سودابه دیوسالار ۲۱۶۵۷ ۴۲۳۰۲
یزد بیماری‏های کودکان ۱۵۵ ۲۷ ۳۹۱۵ عباس ذوالفقاری ۱۹۵۱۶ ۴۰۲۵۳
تهران رادیولوژی ۵۳۷ ۴۱ ۱۰۵۷ حمیدرضا رایگان ۲۰۱۲۰ ۴۱۱۸۴
همدان جراحی عمومی ۴۶۴ ۴۵ ۳۹۹۱ مجید رضائی طاویرانی ۱۴۷۷۹ ۴۶۸۵۳
کرمانشاه جراحی عمومی ۴۵۶ ۳۶ ۱۴۱۷ علیرضا رضاپناه ۲۳۱۹۱ ۴۳۹۰۵
ایران بیماریهای داخلی ۲۷۳ ۲۸ ۴۹۵۲ حسین روزبهانی ۱۱۳۱۹ ۴۰۴۲۷
مشهد بیماریهای داخلی ۳۲۵ ۱۴ ۹۲۷۶ فردوس زمان ۱۲۶۶۷ ۳۲۲۰۰
شیراز رادیولوژی ۵۴۳ ۳۷ ۲۴۱ محمدرضا ساعتیان ۲۴۰۵۴ ۴۵۲۶۵
بندر عباس بیماریهای داخلی ۲۷۵ ۸۰ ۱۰۸ احمد سبزواری ۲۵۲۰۷ ۴۷۲۴۵
ارومیه بیماری‏های کودکان ۱۲۵ ۴۰ ۳۲۴۱ جهانبخش سبزواری ۲۴۷۴۸ ۴۵۹۸۶
بندر عباس بیماری‏های کودکان ۱۳۳ ۸۰ ۱۴۵۱۸۳۸۲۱۲ اسد ستایش ۲۵۳۴۸ ۴۷۲۵۷

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام دانشگاه نام رشته
کد رشته
استان شماره شناسنامه نام نام خانوادگی شماره کارت شماره پرونده

محل
محروم
تبریز بیهوشی ۳۷۶ ۳۲ ۳۶۷ حسین ستوده ۲۱۰۹۰ ۴۱۹۶۹
کرمان جراحی عمومی ۴۵۵ ۱۷ ۶۱۵ هنگامه سراوانی ۱۶۱۰۵ ۳۶۴۹۲
ایران بیماریهای داخلی ۲۷۳ ۲۱ ۷۷۸ مسعود سفیدموی اذر ۱۶۷۵۵ ۳۷۷۰۱
شهید بهشتی جراحی مغز و اعصاب ۴۷۶ ۱۲ ۱۶۶ بایرام سلطانی ۱۰۲۷۱ ۳۰۴۴۷
گیلان بیهوشی ۴۱۶ ۳۳ ۶۳۷ بتول سهراب زاده ۲۱۶۴۱ ۴۲۴۷۱
ارومیه جراحی عمومی ۴۴۲ ۱۲ ۶۹۴ سیدمحمدرضا سیدکباری ۱۰۳۳۸ ۳۰۳۲۴
ایران بیماری‏های کودکان ۱۳۱ ۱۲ ۳۴۷ شهین شجاعی ۱۰۵۲۳ ۳۰۶۱۱
سمنان بیماریهای داخلی ۳۱۳ ۳۶ ۲۲۰ علیرضا شریعتی ۲۲۸۸۹ ۴۳۹۰۱
کرمانشاه بیماریهای داخلی ۳۲۱ ۸۰ ۳۴۵ احمد شکردرگاهی ۲۵۲۳۷ ۴۷۲۴۹
تهران زنان و زایمان ۲۱۷ ۲۸ ۳۱۹ شهلا شهرجردی ۱۱۵۷۴ ۴۰۴۱۹
زاهدان بیهوشی ۴۱۱ ۴۹ ۱۸۷ مهدی شیخ ۱۹۰۷۲ ۳۹۷۲۴
اهواز رادیولوژی ۵۳۴ ۱۲ ۱ یونس شیرپور ۱۰۲۱۵ ۳۰۴۶۱
کاشان بیماری‏های کودکان ۱۴۴ ۳۷ ۳۸۳ علی شیری ۲۴۰۷۱ ۴۵۲۲۳
یزد بیماریهای داخلی ۳۲۷ ۴۱ ۵ مصطفی صالحی ۱۹۶۳۰ ۴۶۲۳۴
یزد بیهوشی ۴۲۳ ۴۱ ۱۸۱۷۲۸۷۹۷ حمیدرضا صبوری جهرمی ۲۰۳۸۷ ۴۶۱۹۲
ایران جراحی عمومی ۴۴۵ ۲۳ ۹۵۷ رضا صحرایی ۲۰۰۹۵ ۴۱۰۳۸
کرمان بیهوشی ۴۱۴ ۱۲ ۷ جعفر صفرعلی زاده ۱۰۲۲۷ ۳۰۴۷۰
قزوین بیهوشی ۴۱۷ ۳۵ ۸ نعمت اله عادلی ۱۴۲۵۶ ۳۴۵۰۷
ایران جراحی عمومی ۴۴۵ ۲۶ ۵۷ علیرضا عالی ۱۹۲۹۲ ۴۰۰۰۶
مشهد بیماریهای داخلی ۳۲۵ ۲۷ ۶۳ حمید عبدوس ۱۹۴۷۴ ۴۰۲۱۷
اصفهان بیماریهای قلب و عروق ۳۴۶ ۳۶ ۵۰۲ میرزامحمدکاظم علیزاده نوغانی ۲۳۰۰۰ ۴۴۴۲۳
مشهد بیماریهای داخلی ۳۲۵ ۲۶ ۲۰۸۷ حسین عمارلو ۱۹۳۴۶ ۴۰۱۰۱
اهواز بیماریهای داخلی ۲۷۲ ۳۵ ۵ فرهاد غلامی ۱۴۲۵۲ ۳۴۳۸۳

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام دانشگاه نام رشته
کد رشته
استان شماره شناسنامه نام نام خانوادگی شماره کارت شماره پرونده

محل
محروم
مازندران بیماری‏های کودکان ۱۵۲ ۲۹ ۶۶ غلامرضا فتح پور ۱۹۷۲۳ ۴۱۰۱۴
شهید بهشتی بیماریهای داخلی ۳۱۴ ۱۲ ۱۰۳۸۹ سلیمان فرخی ۱۰۴۵۰ ۳۰۳۵۷
ارومیه بیهوشی ۳۷۱ ۴۳ ۳۴۴ محمود فرخی ۲۲۹۳۹ ۳۶۹۱۲
قزوین جراحی عمومی ۴۶۱ ۴۸ ۲۴۷۴۶ مجتبی فولادی ۲۵۶۴۲ ۴۰۲۴۳
همدان بیماریهای داخلی ۳۲۶ ۱۴ ۳۳۲ عبدالکریم فیروززاده ۱۲۱۱۶ ۳۲۲۲۷
کرمانشاه رادیولوژی ۵۴۵ ۱۲ ۲۵۶۶ یوسف قلی پورمغانجوقی ۱۰۴۱۷ ۳۰۳۹۷
کرمانشاه بیهوشی ۴۱۵ ۱۲ ۱۹ کاوه کریمی ۱۰۲۳۴ ۳۰۴۱۵
گیلان جراحی عمومی ۴۵۷ ۴۵ ۹۶۶ محمد کریمیان ۱۴۷۴۲ ۴۶۸۴۳
شیراز جراحی مغز و اعصاب ۴۷۷ ۱۸ ۴۸۹۱ محمدحسن کشاورز ۱۵۱۱۸ ۳۵۴۴۹
گیلان جراحی عمومی ۴۵۷ ۱۴ ۵۸۱۵ هومن کی فرخی ۱۲۳۵۴ ۳۲۰۵۸
زنجان بیماریهای داخلی ۳۱۲ ۱۲ ۱۱۷۶ جعفر کیاست فر ۱۰۳۷۷ ۳۰۳۳۷
شیراز رادیولوژی ۵۴۳ ۳۷ ۴۹ جعفر کیهان شکوه ۲۴۰۱۹ ۴۵۴۱۰
مازندران رادیولوژی ۵۴۷ ۳۷ ۳۹۰۹ حمید گل محمدی ۲۴۱۵۰ ۴۵۳۴۰
شهید بهشتی بیماری‏های کودکان ۱۴۲ ۳۶ ۲۰۳۷ ابراهیم گلمکانی ۲۳۲۴۹ ۴۴۲۳۸
اهواز جراحی استخوان و مفاصل ۲۴۲ ۱۲ ۶۸ علی گیلانی ۱۰۲۵۲ ۳۰۴۸۷
اهواز بیماریهای داخلی ۲۷۲ ۱۲ ۶۴۰۰۱۷۴۵۷۵ ابراهیم محمدی ۱۰۴۹۵ ۳۰۲۵۱
زاهدان رادیولوژی ۵۴۱ ۱۷ ۵۰۴ طاهر محمدی ۱۴۶۹۹ ۳۴۷۹۸
کاشان بیماریهای داخلی ۳۱۶ ۸۰ ۱۴۵۱۸۷۷۴۷۱ کریم محمدی خیرابادی ۲۵۳۴۹ ۴۷۱۷۱
اراک جراحی عمومی ۴۶۷ ۱۷ ۴۵۴۶ شهرام مرادی پاطاقی ۱۴۷۸۱ ۳۴۸۰۲
ایران جراحی عمومی ۴۴۵ ۳۳ ۱۹ مجتبی مرادی شهربابک ۲۱۳۱۸ ۴۲۳۶۰
شهید بهشتی رادیولوژی ۵۴۲ ۱۸ ۶۵۴ محمدصابر مرتضوی ۱۳۰۵۸ ۳۳۶۳۴
شیراز بیماریهای قلب و عروق ۳۵۵ ۳۳ ۱۰۲۲۷ ناصر مرتضی زاده میمند ۲۱۵۲۲ ۴۲۴۶۴
همدان جراحی عمومی ۴۶۴ ۱۸ ۶ محمودرضا مسعودی ۱۵۰۲۷ ۳۵۲۹۶

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام دانشگاه نام رشته
کد رشته
استان شماره شناسنامه نام نام خانوادگی شماره کارت شماره پرونده

محل
محروم
کرمان جراحی عمومی ۴۵۵ ۸۲ ۲۷۶ سیدمهران مسلمی عقیلی ۲۵۵۳۱ ۴۷۴۸۶
شیراز بیماریهای قلب و عروق ۳۵۵ ۱۳ ۵۰۶ شهرام مظاهری تهرانی ۱۰۹۸۹ ۳۰۹۶۷
تبریز بیماریهای قلب و عروق ۳۵۲ ۲۹ ۱۳ رضا مظفری ۱۹۶۵۹ ۴۱۰۲۶
بندر عباس بیماری‏های کودکان ۱۳۳ ۳۶ ۱۵۱۷ سیدمحمدمهدی منزوی ۲۳۲۰۵ ۴۴۲۵۱
شیراز بیماریهای قلب و عروق ۳۵۵ ۲۹ ۴۰۰ سیدعلیرضا منیری ۱۷۶۵۰ ۳۸۳۸۵
همدان بیماریهای داخلی ۳۲۶ ۴۳ ۵۱ محمدعلی مهدی ابادی ۱۷۴۹۴ ۳۶۹۲۴
زنجان بیماری‏های کودکان ۱۳۷ ۲۱ ۹ میریعقوب موسوی زاده ۱۶۵۰۲ ۳۷۰۰۶
مازندران بیماری‏های کودکان ۱۵۲ ۱۳ ۱۱۰ محمد موسی زاده ۱۰۸۰۹ ۳۱۵۱۲
زاهدان بیماریهای داخلی ۳۱۱ ۲۵ ۱۴۵۹۴ محمدرضا میرادی ۱۹۱۶۰ ۳۹۶۹۲
مشهد بیماریهای داخلی ۳۲۵ ۴۰ ۱۱۱۵۸ احمد میرزاباقی ۱۱۳۵۶ ۴۶۰۰۶
شهید بهشتی جراحی عمومی ۴۵۲ ۴۲ ۹۰۳ شهروز ناهید ۲۴۹۲۹ ۴۶۴۲۰
بندر عباس بیماریهای داخلی ۲۷۵ ۸۲ ۳۲۷ محمد نعیمی طبیعی ۲۵۵۴۰ ۴۷۵۹۰
بابل بیماری‏های کودکان ۱۳۲ ۴۵ ۱۸ سجاد نورالهی ۱۴۵۸۷ ۴۶۸۴۰
زاهدان بیماری‏های کودکان ۱۳۶ ۱۴ ۱۱۴۴۰ فریدون نیروزاد ۱۲۳۸۲ ۳۲۲۲۶
زاهدان بیهوشی ۴۱۱ ۲۵ ۱۵۰۹ فریبا نیکبخت ۱۹۲۵۲ ۳۹۷۶۵
کرمان جراحی مغز و اعصاب ۵۱۱ ۱۸ ۲ مرتضی هاشمی ۱۹۶۰۴ ۴۱۰۸۵
گیلان بیهوشی ۴۱۶ ۲۱ ۲۶۰ مریم واعظی ۱۷۱۲۵ ۳۷۱۲۰
کرمان بیهوشی ۴۱۴ ۴۵ ۳۴۸ امین اله وثیق ۱۲۱۲۱ ۴۶۸۵۰
اصفهان جراحی عمومی ۴۴۳ ۸۰ ۶۰۰ محمدرحیم وکیلی اجارود ۲۵۲۶۸ ۴۷۱۳۴
تبریز بیهوشی ۳۷۶ ۳۶ ۴۴۸ محمدجواد یزدانی ۲۲۹۸۵ ۴۴۱۰۰
کرمان جراحی استخوان و مفاصل ۲۵۱ ۳۱ ۱۷۶۴ مهدی یوسفی ۱۵۶۱۹ ۳۶۱۴۱

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه …