خانه / شاخص هاي بهداشتي / تعریف شاخص های جمعیتی

تعریف شاخص های جمعیتی

رشد طبیعی جمعیت :(Natural Growth Rate(NGR   تعریف: عبارت از این است که هرسال به ازای هر هزار نفر جمعیت چند نفر به جمعیت اضافه خواهد شد.

  
میزان خام تولد:  (Crude Birth Rate(CBR

  تعریف : تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزارنفر جمعیت برآورد شده دروسط سال ؛ دریک سال معین.

                                   
 
میزان باروری عمومی : (General Fertility Rate(GFR

تعریف : تعداد موالید زنده درهزار زن گروه سنی 15 تا 49 سال دریک سال معین .


 میزانهای باروری اختصاصی سنی : (Age Specific Fertility Rat(ASFR

 تعریف : تعداد کودکان زنده بدنیا آمده در یکسال بازای هزار زن درهریک از گروههای اختصاصی سنی .

  
 
میزان باروری کلی : (Total Fertility Rate(TFR

 تعریف : نشان دهنده متوسط تعداد کودکان یک زن است به شرط آنکه آن زن بامیزانهای کنونی هریک ازگروههای سنی زنان درسراسر سن باروری خود به زاییدن کودک ادامه دهد .
 
میزان باروری کلی نکاحی: (Total Mirital  Fertility (TMFR

تعریف : نشان دهنده متوسط تعداد کودکانی است که یک زن ازدواج کرده بدنیا خواهد آورد به شرط آنکه  درسراسر عمر باروری خود به الگوی باروری کنونی ادامه دهد .

  
میزان تجدید نسل ناخالص : (Griss Repeproduction Rate(GRR

 تعریف : نشان دهنده  تعداد دخترانی  است که یک زن ازدواج کرده بدنیا خواهد آورد به شرط آنکه  درسراسر عمر باروری خود به الگوی باروری کنونی ادامه دهد .

میزان تجدید نسل خالص : (Net Repeproduction Rate(NRR

تعریف : نشان دهنده  تعداد دخترانی  است که یک دختر تازه زاده شده به فرض ثابت ماندن میزانهای میرایی و باروری اختصاصی سنی ؛ درطول زندکی خود خواهد زایید .

میزان  مرگ خام :(Crude Death Rate(CDR

   تعریف : تعداد مرگهای ناشی از کلیه علل درهزار نفر جمعیت دروسط هرسال ودریک منطقه معین .
میزان مرگ و میر  اختصاصی سنی برای هر دو جنس و کل : (Age Specific Death Rat(ASDR

تعریف: نشان دهنده تعداد مرگهای اتفاق افتاده در یک گروه سنی خاص  به ازای هر هزار نفر جمعیت همان گروه سنی خاص در مدت یکسال .

  
میزان  مرگ  مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان:

 تعریف: نشان دهنده تعداد مرگهای اتفاق افتاده در مادران باردار به علت عوارض بارداری وزایمان درعرض یکسال به ازای هر صدهزار تولد زنده .

  
میزان مرگ اختصاصی علتی در گروه سنی کمتراز5 سال

تعریف : نشان دهنده تعداد مرگ کربوط به علت کورد نظر درکودکان کمترازپنج سال درعرض یکسال به ازای هرصد هزار نفر ازکودکان زیرپنج سال درهمان سال .

*******

بازدید کننده محترم :

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شاخص های بهداشتی اینجا را کلیک کنید

همچنین بررسی کنید

طبق آمارکشور ایران ، در يك سال گذشته از هر ‪ ۸۰۰‬مورد مرگ روازنه ‪ ۳۶۰‬مورد آنها بر اثر بيماري‌هاي قلبي و عروقي بوده است.

دانلود شاخص های مرتبط با جمعیت روستايي ایران طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱