خانه / طرح پزشك خانواده / شرح وظایف پزشک ، ماما و دیگر نیروهای درگیر در طرح پزشک خانواده

شرح وظایف پزشک ، ماما و دیگر نیروهای درگیر در طرح پزشک خانواده

گردش كار عملكرد پزشك خانواده در برخورد با مراجعه كنندگان به تيم سلامت

خدمات پزشك خانواده در دو شكل عمده، مراجعه تيم پزشك خانواده به در منازل افراد تحت پوشش در قالب ارائه خدمات به شكل فعال و مراجعه فرد به تيم پزشك خانواده انجام مي شود. در حالت اول: پزشك بعد از استقرار پزشك خانواده، موظف به تشكيل پرونده براي كليه ساكنين منطقه خواهد بود. بعد از تشكيل پرونده و معاينه همه افراد تحت پوشش، موارد بيماري را مطابق آنچه در حالت دوم توضيح داده مي شود، اداره و مديريت خواهد كرد. در حين و پس از پايان معاينه ادواري كليه ساكنين، واحد پزشك خانواده كه شامل خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني است، اعلام آمادگي نموده تا مردم نيازمند خدمات بهداشتي درماني براي دريافت اين خدمات مراجعه نمايند. در حالت دوم، پس از مراجعه فرد به بهورز، در ابتدا فرد توسط بهورز بررسي مي گردد تا از Stable بودن مراجعه كننده اطمينان حاصل شود. در صورتيكه فرد از نظر علائم حياتي Stable نبود پس از انجام اقدامات اوليه توسط بهورز، فرد به پزشك خانواده مربوطه ارجاع مي شود. با حضور پزشك بر بالين بيمار، بايد اقدامات لازم برايStable  كردن او صورت گيرد. پس از آن، بررسي مي شود كه آيا فرد نيازمند ارجاع به بيمارستان مي باشد؟ درصورتيكه چنين است، بايد فرم ارجاع به بيمارستان را تكميل كرد و فرد را به بيمارستان انتقال داد و اطلاعات لازم را ثبت نمود.
در صورتيكه فرد مراجعه كننده به بهورز،Stable  بود، نخستين گام بايد بررسي علل مراجعه باشد. چنانچه مراجعه كننده نيازمند خدمات بهداشتي باشد اين خدمات به وي ارائه مي گردد. در جريان ارائه خدمات بهداشتي  اگر فرد نيازمند دريافت خدمات پزشكي نباشد، توصيه هاي بهداشتي، ثبت اطلاعات در پرونده و تعيين تاريخ مراجعه بعدي براي مراجعه كننده صورت مي¬گيرد. چنانچه درجريان ارائه خدمات بهداشتي فرد نيازمند خدمات پزشكي باشد، فرد به پزشك خانواده ارجاع شده و پزشك  وي را ويزيت مي كند. در صورت نياز به اقدامات تشخيصي، اقدام مي كند و در صورت نياز به خدمات تخصصي او را به متخصص ارجاع مي¬دهد. در جريان دريافت خدمات تخصصي، چنانچه فرد نيازمند بستري شدن باشد، متخصص مربوطه وي را بستري مي كند تا درمان و مشاوره توسط متخصصين انجام شود. پس خوراند خدمات بستري و اقدامات تخصصي به پزشك خانواده اعلام خواهد شد. كليه اطلاعات مربوط به بيمار بستري در پرونده بيمار ثبت و در صورت نياز پي¬گيري مي¬شود. در صورت عدم نياز به متخصص و يابستري شدن بيمار،  اقدامات درماني، مشاوره و توصيه¬هاي بهداشتي توسط پزشك خانواده صورت  مي¬گيرد، اطلاعات در پرونده بيمار ثبت و  در صورت نياز، پي¬گيري مي شود. در مواردي كه فرد مراجعه كننده به دليل دريافت خدمات درماني به بهورز مراجعه كرده باشد، چنانچه، مشكل با درمان علائم ساده علامتي كه در آموزشهاي بهورز آمده است قابل حل باشد، بايد توسط بهورز درمان گردد و در صورتيكه پس از انجام اقدامات لازم بيمار بهبود نيافت، او را  به پزشك خانواده ارجاع مي دهد. در مواردي كه بيمار بدليلي غير از موارد درمان ساده علامتي مراجعه مي كند، بهورز بايد بيمار را مستقيماً  به پزشك خانواده ارجاع دهد و كليه اقداماتي كه در بالا توضيح داده شد براي بيمار توسط پزشك صورت پذيرد.

پيوست شماره 4:  فهرست بسته هاي خدمتي                    1-      پزشك عمومي:                             يك پزشك، براي حداكثر 4000 نفرجمعيت تحت پوشش 2-     ماما يا پرستار براي ارائه خدمات مامايي، پرستاري، داروياري:         براي هر 2 پزشك يك ماما و نفر دوم موردنياز می تواند پرستار باشد و براي مراكز واجد يك پزشك نيز حداقل يك ماما در نظر گرفته مي شود. 


وظايف پزشك

وظايف واحد بهداشت دهان و دندان

وظايف واحد بهداشت خانواده

 

آمار گيري جمعيت تحت پوشش (بر حسب سن – جنس – زنان همسردار – كودكان و داده هاي زيجهاي حياتي و ……)

 

نظارت بر تشكيل پرونده خانوار و به روز كردن اطلاعات در پرونده خانوار

 

تنظيم و تكميل فرم درخواست لوازم مصرفي تنظيم خانواده از واحد دارويي 

 

نظارت بر ثبت ورود و خروج لوازم مصرفي تنظيم خانواده در دفاتر مربوط و بررسي موجودي

 

نظارت بر قفسه چيني  لوازم مصرفي، و كنترل تاريخ انقضاء

 

نظارت بر شناسايي افراد واجدشرايط تنظيم خانواده در جمعيت تحت پوشش

 

آموزش اهميت كنترل جمعيت و عواقب سوء ناشي از رشد بي رويه آن در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و…

 

نظارت بر تشكيل و تنظيم فرم فاصله گذاري

 

آموزش گروه هاي هدف برای آشنايي با روش هاي موجود تنظيم خانواده

 

توزيع لوازم مصرفي جلوگيري از بارداري در جمعيت فعال تنظيم خانواده درخانه هاي بهداشت تحت پوشش

 

اقدامات عملي مربوط به تنظيم خانواده از قبيل (آيودي- تزريق دپو )

 

ترغيب و تشويق زنان همسردار پر اولاد به بستن لوله ها

 

نظارت بر معاينه روتين و دوره اي افراد فعال تنظيم خانواده

 

نظارت بر واكسيناسيون روتين گروه هدف ( زوجين آماده ازدواج )

 

نظارت بر تنظيم معرفي نامه براي انجام آزمايشات روتين قبل از ازدواج  

 

نظارت بر شناسايي زنان  باردار تحت پوشش بصورت اكتيو و پاسيو

 

نظارت بر تشكيل پرونده مراقبت های دوران بارداري براي موارد جديد

 

نظارت بر درخواست آزمايشات روتين بارداري و سونوگرافي

 

نظارت بر ارجاع به پزشك مركز برای نخستين ويزيِت و پيگيري هاي بعدي و ارجاع به دندان پزشك و [در صورت نياز] به متخصص زنان

 

نظارت بر توزيع قرص اسيد فوليك و آهن در زمان بارداري و سه ماه قبل از باردار شدن مشخص زنان

 

نظارت بر كنترل و معاينه روتين مادران باردار

 

نظارت بر ارجاع مادران باردار دارای مشكلات دهان و دندان به مركز بهداشتي درماني

 

نظارت بر شناسايي مادران باردار با علائم ويژه و پرخطر

 

نظارت بر ارجاع و پيگيري مربوط به مادران باردار با علائم ويژه

 

نظارت بر واكسيناسيون توام مادران باردار

 

نظارت بر معاينات روتين پس از زايمان

 

آموزش نحوه جلوگيري از بارداري در دوران شيردهي

 

آموزش مادردرباره زمان واكسيناسيون روتين كودك و مراقبت هاي بعدي

 

نظارت بر مراقبت روز دهم و چهلم مادران پس از زايمان

 

آموزش نحوه مراقبت و تغذيه  نوزاد

 

آموزش اهميت شير مادر – تغذيه كمكي – استفاده از قطره A+D و آهن

 

نظارت بر مراقبت و كنترل روتين دوران كودكي از نظر قد و وزن ، دور سر و…. و ثبت اطلاعات در فرم هاي مربوط

 

نظارت بر شناسايي و ارجاع شيرخواراني كه احتياج به شير خشك دارند

 

صدور كوپن شيرخشك ( در مراكز شهري با جمعيت كمتر از 20000 نفر)

 

نظارت بر شناسايي و ارجاع كودكان مشكل دار در نمودار كنترلي قد و وزن  

 

نظارت بر واكسيناسيون روتين كودكان زير 6 سال در جمعيت تحت پوشش

 

نظارت بر مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (طرح مانا) توسط بهورزان

 

آموزش اهميت تحرك بدني و ورزش

 

آموزش تغذيه صحيح (نمك يددار- اهميت مصرف لبنيات در افراد بخصوص زنان و كودكان و….)

 

آموزش بهداشت فردي آحاد جامعه

 

نظارت بر كنترل و معاينه دهان و دندان در جمعيت تحت پوشش (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه توسط بهورزان ثبت می شود)

 

آموزش بهداشت دهان و دندان (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود)

 

نظارت بر شناسايي و كنترل بيماران مبتلا به معلوليت هاي ذهني و جسمي در جمعيت تحت پوشش و تشكيل پرونده مخصوص توسط بهورزان

 

نظارت بر ارجاع مادران باردار (داراي حالت زوج مينور در ازدواج با همسر خود) به مركز اختصاصي كنترل و بررسي حاملگي در تالاسمي توسط بهورزان

 

نظارت بر غربالگري سرطان پستان به روش فيزيكي توسط بهورزان

 

آموزش طريقه خود آزمايي سرطان پستان

 

آموزش تغذيه صحيح براي زنان و اهميت آن در پيشگيري از استئوپروز

 

آموزش علائم بيماري هاي منتقله از راه تماس جنسي و راههاي پيشگيري از آن

 

نظارت بر تشكيل پرونده مدرسه براي هر شيفت فعال بصورت سالانه توسط بهورزان

 

نظارت بر بازديد دوره اي از مدارس و تكميل فرم مربوطه توسط بهورزان

 

نظارت بر غربالگري روتين دانش  آموزان – ارجاع موارد لازم به مركز و ثبت اطلاعات توسط بهورزان

 

نظارت بر لكه گيري واكسيناسيون  (اول دبستان و اول دبيرستان ) توسط بهورزان

 

آموزش بهداشت عمومي در مدارس و آشنايي با بيماري هاي منتقله در محيط مدرسه

 

نظارت بر نصب و تكميل فرم دماسنجي بر روي يخچال مطابق با دستورعمل موجود توسط بهورزان

 

نظارت بر كنترل آيس پكها ، آب نمك و انجام برفك زدايي در يخچال توسط بهورزان

 

برآورد واكسن مورد نياز براي ماه آينده ، تنظيم فرم درخواست از مركز ، و پيگيري دريافت واكسن

 

نظارت بر كنترل واكسن هاي نگهداري شده از نظر تاريخ انقضاء و نگهداري صحيح آن در داخل قفسه ها توسط بهورزان

 

مشاركت در طرح ها و دستورعمل هاي ابلاغي به صورت موردي

 

شركت در كلاس هاي آموزشي و بازآموزي

 

فعاليت های فني غير پزشكي (دارويار، پرستار يا ماما)

 

تكميل و تنظيم فرم درخواست دارو و مواد مصرفي از داروخانه (داروياري)

 

قفسه چيني  لوازم مصرفي، كنترل تاريخ انقضاء (داروياري)

 

تزريقات و پانسمان، وصل سرم، بخيه زدن، کشيدن بخيه، سونداژ ادراری و معدی، آتل گذاری، درآوردن جسم خارجی از گوش، شستشوي گوش و…. (پرستاري)

 

استريل كردن وسايل و ابزار (پرستاري)

 

جدا كردن زباله هاي عفوني از غير عفوني

 

محاسبه و اعلام هزينه اقدامات درماني بيمار برای گرفتن قبض از صندوق

 

مشاركت در احياء و اقدامات اورژانسي (پرستاري)

 

نظارت بر بيمار تحت نظر در زمان سرم تراپي و.. از نظر كنترل علائم حياتي و اجراي دستورات پزشك. (پرستاري)

 

همكاري در انتقال و جابجايي بيمار در داخل مركز و يا برای اعزام به خارج از مركز (پرستاري)

 

برقراری ارتباط تلفني با اورژانس 115 ،110 و ديگر هماهنگيهاي تلفني

 

تهيه پاپ اسمير (مامايي)

 

گذاردن آي يو دي (مامايي)

 

معاينه پستان (مامايي)

 

معاينه زنان در مورد بيماري هاي مرتبط (مامايي)

 

كنترل حاملگي و معاينات روتين بارداري (مامايي)

 

ارجاع موارد غير طبيعي و مشكل دار به متخصص

 

درخواست آزمايشات روتين بارداري و سونوگرافي (مامايي)

 

ارجاع به پزشك مركزبرای نخستين ويزيت و پيگيري هاي بعدي و ارجاع به دندان پزشك و متخصص زنان در صورت نياز

 

تجويز قرص اسيد فوليك و آهن در زمان بارداري و سه ماه قبل از باردار شدن بين زنان (مامايي)

 

ارجاع مادران باردار دارای مشكلات دهان و دندان به واحد مربوط

 

شناسايي مادران باردار با علائم ويژه و پرخطر (مامايي)

 

ارجاع و پيگيري مربوط به مادران باردار با علائم ويژه (مامايي)

 

انجام زايمان و اقدامات جانبي قبل و بعد از زايمان براي بيمار (درصورت وجود تسهيلات زايماني) (مامايي)

 

تزريق ويتامين K به نوزادان و  واكسيناسيون اول (مامايي و پرستاري)

 

كمك به شيردهي و آموزش شيردهي بعد از زايمان (مامايي)

 


 وظايف واحد مبارزه با بيماريها

 

نصب و تكميل فرم دماسنجي بر روي يخچال مطابق با دستورعمل موجود

 

كنترل آيس پكها ، آب نمك و انجام برفك زدايي در يخچال

 

كنترل واكسن هاي نگهداري شده از نظر تاريخ انقضاء و نگهداري صحيح آن در داخل قفسه ها

 

تلقيح واكسن به گروه هاي مورد نظر

 

مشاركت در طرح ها و دستورعمل هاي ابلاغي به صورت موردي

 

شركت در كلاس هاي آموزشي و بازآموزي

 

سرکشي به خانه هاي بهداشت و بازديد از عملكرد

 

بررسي اپيدميولوژيک گزارش موارد ابتلا به بيماري هاي واگيردار خاص از واحدهاي تابعه

 

گرفتن آمار افاغنه و اتباع خارجي در منطقه تحت پوشش

 

بيماريابي فعال در منطقه تحت پوشش از نظر مالاريا، التور، فلج شل حاد، تب مالت، گال، سل و…و تهيه لام در موارد لازم

 

ارسال نمونه لام هاي تهيه شده در بيماريابي به آزمايشگاه

 

تحويل دارو طبق دستور پزشك به بيماران مالاريايي ، سل ريوي و…

 

گزارش تلفني و تنظيم فرم هاي گزارش دهي فوري، هفتگي، ماهانه و سالانه و ارسال به مركز

 

مراجعه به مطب هاي شخصي و ساير مراكز ارائه خدمات درماني و تشخيصي در سطح منطقه

 

بازديد از خانه هاي بهداشت تحت پوشش و ديگر واحدهاي تحت پوشش

 

برگزاري جلسات آموزشي ماهانه يا دوره اي براي كاركنان مركز و ساير پرسنل

 

بررسي آمار عملكرد خانه هاي بهداشت يا ساير واحدها از نظر مبارزه با بيماري ها

 

گرفتن گزارش صفر از واحدهاي بهداشت خانواده و… در مورد بيماري هاي مرتبط

 

بررسي اپيدميولوژيك هر مورد مثبت از هپاتيت B ،آموزش و انجام واكسيناسيون وبررسي اپيدميولوژيك

 

 بررسي بيماري هاي واگيردار شامل سرخك – سرخجه – اسهال خوني – مالاريا- تب مالت و…..

 

غربالگري دانش آموزان و ارجاع موارد مشكل دار و پيگيري هاي بعدي

 

ثبت اطلاعات در  دفتر بيماري هاي واگيردار

 

اجراي استراتژي DOTS

 

مشاركت در اجرای طرح ها و دستورعمل هاي ابلاغي بصورت موردي

 

شركت در كلاس هاي آموزشي و بازآموزي

 

تشكيل جلسات آموزشي درمورد بيماريهاي غيرشايع منطقه

 

پيش بيني نشده

 


وظايف واحد بهداشت محيط و حرفه اي

 

ثبت فعاليت روزانه در دفتر بهداشت محيط

 

تهيه سهميه كلر از مركز بهداشت شهرستان و توزيع آن

 

نظارت بر كلرسنجي روزانه آب منطقه تحت پوشش توسط بهورزان

 

تنظيم گزارش هفتگي كلرسنجي و ارسال آن به مركز بهداشت شهرستان

 

تهيه و تنظيم گزارش های ماهانه فعاليت بهداشت محيط و ارسال به مركز بهداشت

 

تشكيل پرونده اختصاصي براي اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي و ساير اماكن عمومي و كارگاهي

 

بازديد از اماكن تحت پوشش، ثبت اطلاعات بازرسي و نظارت

 

نمونه برداري ميكروبي و شيميايي آب آشاميدني و پيگيري موارد آلوده

 

اجراي قانون اصلاحي ماده 13 براي متخلفين طبق فرم هاي مدون برابر مقررات

 

نظارت بر نحوه جمع آوري زباله، انتقال و از بين بردن يا دفن آنها

 

اجراي قانون ماده 688 برای برخورد با متخلفيني كه دفع فاضلاب بهداشتي را رعايت نمي كنند

 

آموزش مفاد ماده 688 به صاحبان اماكن مورد نظر

 

پيگيري و اجراي بخشنامه هاي ابلاغي در خصوص بهداشت مواد غذايي

 

برگزاري جلسات آموزشي براي صنوف (كلاس و چهره به چهره)

 

آموزش گروه هاي جمعيتي يا صاحبان اماكن آلوده به بندپايان و جوندگان براي مبارزه لازم

 

بازديد از كارگاه ها و كارخانه ها و تشكيل پرونده بهداشتي

 

همكاري در معاينه دوره اي كارگران كارخانه ها و كارگاه ها

 

آموزش پرسنل و بهگران كارگاه ها و كارخانه ها در خصوص بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي

 

شناسايي عوامل زيان آور كار در كارگاه ها، راه هاي كنترل آن، توصيه ها و پيگيري هاي بعدي

 

ارجاع پرونده كارگاه هاي متخلف در امر بهداشت محيط به مراجع قضايي

 

پايش خانه هاي بهداشت تحت پوشش

 

نظارت بر كنترل بهداشت محيط مدرسه (توالت ها، بوفه توزيع مواد غذايي و..) توسط بهورزان

 

نظارت بر بازديد از مساجد از نظر سرويس هاي بهداشتي، آشپزخانه، بهداشت فردي متوليان آشپزخانه توسط بهورزان

 

معرفي پيشه وران و كارگران به پزشك مركز برای ارجاع به آزمايشگاه و اقدامات بعدي

 

صدور كارت بهداشتي مشاغل

 

همكاري با نماينده شهرداري در امور مربوط به بهداشت محيط منطقه

 

برگزاري كلاس هاي آموزشي براي رابطين و پرسنل زير مجموعه

 

كنترل توزيع نمک يددار در فروشگاه ها

 

مشاركت دراجرای طرح ها و دستورعمل هاي ابلاغي به صورت موردي

 

شركت در كلاس هاي آموزشي و بازآموزي

 

سرکشي به خانه هاي بهداشت و بازديد از عملكرد

 


وظايف بهورزان

 

آمار گيري جمعيت تحت پوشش (بر حسب سن – جنس – زنان همسردار – كودكان و……)

 

تشكيل پرونده خانوار (گرفتن شرح حال شامل مشخصات وضعيت بارداري، وضعيت اجتماعي، سابقه بارداري و زايمان، سابقه ابتلا به بيماري و رفتارهاي پرخطر) و  به روز كردن اطلاعات در پرونده خانوار

 

تنظيم و تكميل فرم درخواست  لوازم مصرفي تنظيم خانواده از واحد دارويي 

 

ثبت ورود و خروج لوازم مصرفي تنظيم خانواده در دفاتر مربوط و بررسي موجودي

 

قفسه چيني  لوازم مصرفي، كنترل تاريخ انقضاء

 

شناسايي افراد واجدشرايط تنظيم خانواده در جمعيت تحت پوشش

 

آموزش اهميت كنترل جمعيت و عواقب سوء ناشي از رشد بي رويه آن در توسعه اجتماعي ،اقتصادي، فرهنگي و…

 

تشكيل و تنظيم فرم فاصله گذار

 

آموزش گروه هاي هدف برای آشنايي با روش هاي موجود تنظيم خانواده

 

توزيع لوازم مصرفي جلوگيري از بارداري در جمعيت فعال تنظيم خانواده

 

اقدامات عملي مربوط به تنظيم خانواده از قبيل (آيودي- تزريق دپو )

 

ترغيب و تشويق زنان باردار پر اولاد به بستن لوله ها

 

معاينه روتين و دوره اي افراد فعال تنظيم خانواده

 

واكسيناسيون روتين گروه هدف (ازدواجي )

 

تنظيم معرفي نامه براي انجام آزمايشات روتين قبل از ازدواج  

 

شناسايي افراد باردار تحت پوشش بصورت اكتيو  

 

تشكيل پرونده مراقبت های دوران بارداري براي موارد جديد

 

درخواست آزمايشات روتين بارداري و سونوگرافي

 

ارجاع به پزشك مركز برای نخستين ويزيِت و پيگيري هاي بعدي و ارجاع به دندان پزشك

 

توزيع قرص اسيد فوليك و آهن در زمان بارداري و سه ماه قبل از باردار شدن بين زنان

 

كنترل و معاينه روتين مادران باردار

 

ارجاع مادران باردار دارای مشكلات دهان و دندان به مركز بهداشتي درماني

 

شناسايي مادران باردار با علائم ويژه و پرخطر

 

ارجاع و پيگيري مربوط به مادران باردار با علائم ويژه

 

واكسيناسيون توام مادران باردار

 

معاينات روتين پس از زايمان

 

آموزش نحوه جلوگيري از بارداري در دوران شيردهي

 

آموزش مادردرباره زمان واكسيناسيون روتين كودك و مراقبت هاي بعدي

 

مراقبت روزهاي دهم و چهلم مادران پس از زايمان

 

آموزش نحوه مراقبت و تغذيه  نوزاد

 

آموزش اهميت شير مادر – تغذيه كمكي – مصرف قطره A+D و آهن

 

مراقبت و كنترل روتين دوران كودكي از نظر قد و وزن، دور سر و…. و ثبت اطلاعات در فرم هاي مربوط

 

شناسايي و ارجاع شيرخواراني كه احتياج به شير خشك دارند

 

شناسايي و ارجاع كودكان مشكل دار در نمودار كنترلي قد و وزن

 

واكسيناسيون روتين كودكان زير 6 سال در جمعيت تحت پوشش

 

مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (طرح مانا)

 

آموزش اهميت تحرك بدني و ورزش

 

آموزش تغذيه صحيح (نمك يد دار- اهميت مصرف لبنيات در افراد بخصوص زنان و كودكان و….)

 

آموزش بهداشت فردي آحاد جامعه

 

كنترل و معاينه دهان و دندان در جمعيت تحت پوشش (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه ثبت می شود)

 

آموزش بهداشت دهان و دندان (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود)

 

شناسايي و كنترل بيماران مبتلا به معلوليت هاي ذهني و جسمي در جمعيت تحت پوشش و تشكيل پرونده مخصوص

 

ارجاع مادران باردار (داراي حالت زوج مينور در ازدواج با همسر خود)به مركز اختصاصي كنترل و بررسي حاملگي در تالاسمي

 

غربالگري سرطان پستان به روش فيزيكي

 

آموزش طريقه خود آزمايي سرطان پستان

 

آموزش تغذيه صحيح براي زنان و اهميت آن در پيشگيري از استئوپروز

 

آموزش علائم بيماري هاي منتقله از راه تماس جنسي و راه هاي پيشگيري از آن

 

تشكيل پرونده مدرسه براي هر شيفت فعال بصورت سالانه

 

بازديد دوره اي از مدارس و تكميل فرم مربوطه

 

غربالگري روتين دانش  آموزان – ارجاع موارد لازم به مركز و ثبت اطلاعات

 

لكه گيري واكسيناسيون  (اول دبستان و اول دبيرستان )

 

آموزش بهداشت عمومي در مدارس و آشنايي با بيماري هاي منتقله در محيط مدرسه

 

نصب و تكميل فرم دماسنجي بر روي يخچال مطابق با دستورعمل موجود

 

كنترل آيس پكها، آب نمك و انجام برفك زدايي در يخچال

 

برآورد واكسن مورد نياز براي ماه آينده، تنظيم فرم درخواست از مركز  و پيگيري دريافت واكسن

 

كنترل واكسن هاي نگهداري شده از نظر تاريخ انقضاء و نگهداري صحيح آن در داخل قفسه ها

 

مشاركت در طرح ها و دستورعمل هاي ابلاغي به صورت موردي

 

شركت در كلاس هاي آموزشي و بازآموزي

 

در مراكز بهداشتي درماني شهري طرف قرارداد بيمه، كليه فعاليتهاي مربوط به بهورز توسط كاردانها و كارشناسان اجرا خواهد شد.

همچنین بررسی کنید

مديرمركز توسعه شبكه وزارت بهداشت ایران ، از ثبت نام پزشكان و اعضاي تيم سلامت برنامه پزشك خانواده در سه استان كشور خبرداد

آغاز ثبت نام از پزشكان و اعضاي تيم سلامت از 15 مهرماه دكتر محمد شريعتي، …

پزشک عمومی مورد نیاز برای برنامه پزشک خانواده به تفکیک شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی در خرداد ماه 89

اعلام نیازهای واحدهای تابعه به پزشک عمومی ( خانواده ) به تفکیک شهرستان و مرکز …