فصل هفتم: اجرای گردش مالی و شیوه پرداخت به پرسنل در سطوح: مرکز بهداشتی درمانی، مرکز بهداشت شهرستان، و مرکز بهداشت استان از وجوه درآمد بیمه روستایی

فصل هفتم: اجرای گردش مالی و شیوه پرداخت  به پرسنل در سطوح: مرکز بهداشتی درمانی، مرکز بهداشت شهرستان،  و مرکز بهداشت استان از وجوه درآمد بیمه روستایی
بعد از استقرار برنامه پزشک خانواده، دو مورد از مهمترین اهرمهای کنترل عبارتنداز:
 گردش مالی اعتبارات و سهم هریک از سطوح و حیطه های ارائه خدمات از آن
 مکانیسم پرداخت به پرسنل درگیر در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده.
این اهرمهای کنترل نیازمند شفاف سازی است به گونه ای که بدون ایجاد این شفافیت، نمی توان پیاده سازی برنامه پزشک خانواده  را به شکلی کامل و جامع انتظار داشت. در این فصل از دستورعمل سعی شده است تا با استفاده از نظرات کارشناسی همکاران ستادی و محیطی، به کلیه جنبه های اصلی مکانیسم پرداخت و گردش مالی پرداخته شود.

منابع تامین مالی و محل تجمیع این منابع
ماده ۵۸: براساس مصوبات هیاتهای امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۴، درآمد بیمه روستایی از شمول کلیه مقررات درآمدهای دانشگاه خارج، و تابع این دستورعمل خواهد بود.

مصوبه هیات امناء:
نامه شماره ۶۲۹۸۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ مطرح و مقرر گردید به منظور استقرار و گسترش برنامه بیمه روستایی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی مکلف هستند کلیه اعتبارات تخصیص یافته برنامه بیمه روستایی، اعم از وجوه حاصل از عقد قرارداد با سازمانهای بیمه و یا سایر درآمدهای ناشی از بیمه روستایی را منحصرا” در چهارچوب دستورعملهای ارسالی از وزارت بهداشت در برنامه مربوطه هزینه کرده و نسبت به استقرار تجهیزات و خودروهای تحویل شده به دانشگاه برای مراکز تعیین شده توسط وزارت بهداشت اقدام کنند. همچنین، اجرای مفاد دستورعمل بیمه روستایی و پزشک خانواده صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی بوده و دراین راستا مجوز موارد ذیل صادر می گردد:
• پرداخت کارانه به پرسنل استخدامی (رسمی، پیمانی، پیام آور و طرحی) در چهارچوب ضوابط و دستورعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• عقد قرارداد به منظور ارائه خدمات پزشکی و غیرپزشکی موردنیاز برنامه از طریق بخش غیردولتی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی درصورت نیاز.

ماده ۵۹: مرکز بهداشت شهرستان موظف است در فواصل ۱۵ روزه تمامی درآمدهای بیمه روستایی واریز شده به حساب درآمدهای شهرستان را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب درآمدهای دانشگاه واریز نماید.

ماده ۶۰: اداره بیمه استان موظف است تا قبل از بیست و پنجم هرماه، مبلغ مورد تعهد در قرارداد با شبکه را مستقیما” به حساب بانک طرف حساب دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی (درآمد غیرقابل برداشت خزانه) واریز نماید و به شبکه ها رونوشت کند.

ماده ۶۱: معاون پشتیبانی دانشگاه موظف است به محض واریز وجوه درآمد بیمه روستایی شهرستان به حساب درآمد استان، مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی، تمامی وجوه واریزی را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب خزانه واریز نماید.

ماده ۶۲: معاون پشتیبانی دانشگاه موظف است به محض بازگشت وجوه درآمدی بیمه روستایی به حساب تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه، موارد را به اطلاع معاون بهداشتی دانشگاه برساند تا معاون بهداشتی نیز مستند به حجم ریالی درآمد هر شهرستان، درصد عملکرد قابل قبول هر یک از سطوح استانی، شهرستانی و محیطی (شامل پزشک، ماما، پرستار و سایر پرسنل) و براساس مواد ۷۱ و ۷۲ همین دستورعمل، دستور خرج ستاد استان و هر شهرستان را به تفکیک تهیه نموده و منابع را براساس این دستور خرج میان شهرستانها توزیع نماید.

ماده ۶۳: معاون پشتیبانی دانشگاه موظف است وجوه درآمد بیمه روستایی را هر ماه یکبار با دستور خرجی که معاون بهداشتی دانشگاه در اختیار وی قرار می دهد، میان شهرستانهای تابعه توزیع نماید.

ماده ۶۴: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان یا رئیس مرکز بهداشت شهرستان موظف است وجوه درآمد بیمه روستایی تخصیصی هر ماهه را مطابق دستور خرج معاون بهداشتی که استانداردهای آن در ماده ۷۶ همین دستورعمل آمده است، هزینه نماید.

ماده ۶۵: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان یا رئیس مرکز بهداشت شهرستان موظف است اسناد هزینه کرد وجوه درآمد بیمه روستایی را  قبل از ارائه به مدیریت مالی دانشگاه به تائید معاون بهداشتی دانشگاه برساند.

ماده ۶۶: معاون پشتیبانی دانشگاه و مدیریت امور مالی نبایستی اسناد هزینه کرد وجوه درآمد بیمه روستایی را قبل از تائید معاون بهداشتی دانشگاه از شهرستانهای تابعه بپذیرند.

ماده ۶۷: براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی، درآمد بیمه روستایی از شمول ۵% درآمدهای دراختیار ریاست دانشگاه خارج و وجوه آن مطابق آنچه در مواد ۷۱ و ۷۲ این دستورعمل آمده است، هزینه می شود.

ماده ۶۸: معاون بهداشتی دانشگاه موظف است ضمن اخذ گزارش عملکرد مالی فصلی از شهرستانهای تابعه، گزارش سالانه عملکرد مالی و فنی خود را با امضاء مشترک مدیریت مالی دانشگاه به مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت ارسال نماید.

استانداردهای توزیع منابع:
ماده ۶۹: معاون بهداشتی دانشگاه موظف است پس از تعیین سهم هر یک از سطوح براساس مواد ۷۱ و ۷۲ همین دستورعمل، ضرایب عملکرد هر سطح را در سهم همان سطح اعمال نموده و دستور خرج سه ماهه (به تفکیک ماه) را بر این اساس تنظیم کند و به معاون پشتیبانی دانشگاه ارائه دهد و معاون پشتیبانی نیز عیناً براساس دستور خرج مذکور نسبت به توزیع منابع اقدام نماید.

ماده ۷۰: از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی شمول تعاریف فصل اول همین دستورعمل، معاون بهداشتی موظف است ۲/۰% از کل اعتبارات را به عنوان کارانه و هزینه های امور مالی و پشتیبانی برنامه بیمه روستایی در اختیار معاون پشتیبانی قرار دهد تا بین کارکنان حوزه معاونت پشتیبانی شبکه درگیر برنامه بیمه روستایی توزیع کند.

ماده ۷۱: از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی شمول تعاریف فصل اول همین دستورعمل، معاون بهداشتی موظف است به شرح زیر، از کل اعتبارات به عنوان کارانه و هزینه های امور برنامه ریزی، آموزشی، نظارتی و پشتیبانی برنامه بیمه روستایی را در اختیار خود گرفته و به قرار زیر توزیع کند:
۱٫ دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۰/۲% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۲٫ دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بین ۲۰۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۴۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و  پزشک خانواده، معادل ۹/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۳٫ دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بین ۴۰۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۶۰۰۰۰۰ تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۸/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۴٫ دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بین ۶۰۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۸۰۰۰۰۰ تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک  خانواده، معادل ۷/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۵٫ دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بین ۸۰۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰ تحت پوشش بیمه روستایی و  پزشک خانواده، معادل ۶/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۶٫ دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۵/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
تبصره ۷۳ : معاون بهداشتی استان موظف است بخشی از اعتبارات تخصیصی را برای پرداخت کارانه به پرسنلی اختصاص دهد که صرفاً در اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در سطح اول خدمات سلامت فعالیت می کنند.
تبصره ۷۴ : توزیع سهم کارانه پرسنل ستاد استانی برحسب شرح وظایف و حجم فعالیت هر گروه به قرار زیر تقسیم می شود:
• حوزه مدیریت     تا۱۲%
• گروه گسترش شبکه و سایر گروههای فنی تا۶۸%
• اداری مالی مرکز بهداشت استان  تا۱۵%
• دراختیار معاونت بهداشت استان  تا۵%
البته این ارقام با توجه به میزان فعالیت هریک از گروههای کاری بنابر نظر معاون بهداشتی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و اعلام به مرکز توسعه شبکه قابل تغییر است.
تبصره ۷۵ : حوزه مدیریت شامل: معاون بهداشتی، معاون فنی و معاون اجرایی مرکز بهداشت استان، مدیریت و ناظرین کشوری (براساس تایید و لیست ارسالی از مرکز توسعه شبکه) می باشند. درضمن، دبیرخانه برنامه اجرایی بیمه روستایی و پزشک خانواده در واحد گسترش شبکه دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی مستقر است. بخش اداری مالی مرکز بهداشت استان شامل: واحد اداری و مالی، تدارکات، نقلیه، دبیرخانه و … می باشد.

ماده ۷۲: از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی شمول تعاریف فصل اول همین دستورعمل، معاون بهداشتی موظف است به شرح ذیل، از کل اعتبارات به عنوان کارانه پرسنل ستادی و هزینه های امور برنامه ریزی، آموزشی، نظارتی و پشتیبانی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده را در اختیار مرکز بهداشت شهرستان قرار دهد و مرکز بهداشت شهرستان باید پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه نماید:
۱٫ شهرستانهای دارای جمعیت کمتر از ۴۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۵% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۲٫ شهرستانهای دارای جمعیت بین ۴۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۷۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۸/۴% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۳٫ شهرستانهای دارای جمعیت بین ۷۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۱۰۰۰۰۰ تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۶۵/۴% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۴٫ شهرستانهای دارای جمعیت بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۵/۴% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
تبصره ۷۶ : مرکز بهداشت شهرستان موظف است بخشی از اعتبارات تخصیصی را برای پرداخت کارانه به پرسنلی اختصاص دهد که صرفاً در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در سطح اول خدمات سلامت فعال هستند.
تبصره ۷۷ : توزیع سهم کارانه پرسنل ستاد شهرستانی برحسب شرح وظایف و حجم فعالیت هر گروه به قرار زیر تقسیم می شود:
• حوزه مدیریت     تا۱۰%
• گروه گسترش شبکه و سایر گروههای فنی تا۷۰%
• اداری مالی مرکز بهداشت شهرستان  تا۱۵%
• دراختیار رییس مرکز بهداشت شهرستان تا۵%
البته این ارقام با توجه به میزان فعالیت هریک از گروههای کاری بنابر نظر رییس مرکز بهداشت شهرستان و اعلام به ستاد استانی قابل تغییر است.
تبصره ۷۸ : حوزه مدیریت شامل: رییس مرکز بهداشت شهرستان و مدیر شبکه است. درصورت نبود مدیر شبکه، معاون رییس مرکز بهداشت شهرستان در این گروه قرار می گیرد. درضمن، دبیرخانه برنامه اجرایی بیمه روستایی و پزشک خانواده در واحد گسترش شبکه مرکز بهداشت شهرستان مستقر است. بخش اداری مالی مرکز بهداشت شهرستان شامل: واحد اداری و مالی، تدارکات، نقلیه، دبیرخانه و … می باشند.
تبصره ۷۹ : در صورتیکه میزان دریافتی مدیر شبکه شهرستان با درنظر گرفتن کارانه تعیین شده برای وی در تبصره ۷۶، از متوسط دریافتی پزشکان خانواده آن شهرستان کمتر شد، باتوجه به نتیجه ارزیابی عملکرد سه ماهه مرکز بهداشت شهرستان (با استفاده از چک لیست) و با تصویب ستاد اجرایی استان، معاون بهداشتی دانشگاه می تواند مبلغی از درصد در اختیار خود به دریافتی مدیر مذکور اضافه کند.
تبصره ۸۰ : سهم حوزه مدیریت شهرستان مطابق با درصد تعیین شده (تا ۱۰%) توسط معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی پرداخت می شود.

ماده ۷۳: مرکز بهداشت شهرستان موظف است از باقی مانده اعتبارات تخصیصی، در گام اول مبالغ مورد تعهد در قراردادهای منعقده را براساس ضریب عملکرد، محاسبه کرده و سپس پرداخت نماید و پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه دهد.

ماده ۷۴: مرکز بهداشت شهرستان موظف است در گام بعد، بین ۸ تا ۵/۸% از کل اعتبارات تخصیصی را برای پرسنل مرکز بهداشتی درمانی مجری بیمه روستایی (شامل بهورزان، بهیاران، دارویاران، دندانپزشکان، ماماهایی که در قرارداد بکار گرفته نشده اند و کاردانها یا کارشناسان بهداشتی مرد و زن اعم از حضور دائم آنها در مرکز یا ارائه خدمات به شکل سیاری) در نظر بگیرد.

ماده ۷۵: مرکز بهداشت شهرستان موظف است ۵۰ تا۶۰% از کل اعتبارات تخصیصی به پرسنل مرکز بهداشتی درمانی (۸ تا ۵/۸ درصد) را به بهورزان و۴۰% تا ۵۰% دیگر را به سایر کارکنان فنی شاغل در مرکز بهداشتی درمانی اختصاص دهد.

ماده ۷۶: مرکز بهداشت شهرستان موظف است سهم پرسنل هر مرکز از اعتبارات تخصیصی به پرسنل محیطی را با همان شیوه ای که در ماده ۷۲ توضیح داده شد، مشخص کند و سپس براساس عملکرد هر مرکز کارانه پرسنل را تعیین و پرداخت نماید.

ماده ۷۷: مرکز بهداشت شهرستان موظف است از باقی مانده اعتبارات تخصیصی، هزینه های مربوط به ارائه خدمات دارویی، آزمایشگاهی و رادیولوژی را در صورت ارائه توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین و پرداخت نماید و پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی ارائه دهد.

ماده ۷۸: مرکز بهداشت شهرستان موظف است از باقی مانده اعتبارات تخصیصی، هزینه های مربوط به تامین فضای زیست یا بیتوته پزشک و مواد مصرفی مورد نیاز مرکز بهداشتی درمانی را تامین و پرداخت نماید و پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی ارائه دهد.

ماده ۷۹: مرکز بهداشت شهرستان اجازه خواهد داشت از محل صرفه جویی در اعتبارات تخصیصی به منظور پرداخت کارانه پرسنل محیطی و ستادی مرکز بهداشت شهرستان، بهبود استاندارد و خرید مواد مصرفی مورد نیاز مرکز تا سقف اعتبارات صرفه جویی شده، هزینه کند و پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی استان ارائه دهد. بدیهی است پرسنلی که حداقل درصد عملکرد را کسب کرده باشند،  نمی توانند از این اضافه کارانه بهره مند گردند.

ماده ۸۰:  مسوولیت حسن اجرای دستورعمل اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به عهده معاونین بهداشتی، پشتیبانی و به طریق اولی به عهده رییس دانشگاه خواهد بود.

همچنین بررسی کنید

مدیرمرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت ایران ، از ثبت نام پزشکان و اعضای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده در سه استان کشور خبرداد

آغاز ثبت نام از پزشکان و اعضای تیم سلامت از ۱۵ مهرماه دکتر محمد شریعتی، …

پزشک عمومی مورد نیاز برای برنامه پزشک خانواده به تفکیک شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی در خرداد ماه ۸۹

اعلام نیازهای واحدهای تابعه به پزشک عمومی ( خانواده ) به تفکیک شهرستان و مرکز …