خانه / طرح پزشك خانواده / فصل هفتم: اجراي گردش مالي و شيوه پرداخت به پرسنل در سطوح: مركز بهداشتي درماني، مركز بهداشت شهرستان، و مركز بهداشت استان از وجوه درآمد بيمه روستايي

فصل هفتم: اجراي گردش مالي و شيوه پرداخت به پرسنل در سطوح: مركز بهداشتي درماني، مركز بهداشت شهرستان، و مركز بهداشت استان از وجوه درآمد بيمه روستايي

فصل هفتم: اجراي گردش مالي و شيوه پرداخت  به پرسنل در سطوح: مركز بهداشتي درماني، مركز بهداشت شهرستان،  و مركز بهداشت استان از وجوه درآمد بيمه روستايي
بعد از استقرار برنامه پزشك خانواده، دو مورد از مهمترين اهرمهاي كنترل عبارتنداز:
 گردش مالي اعتبارات و سهم هريك از سطوح و حيطه هاي ارائه خدمات از آن
 مكانيسم پرداخت به پرسنل درگير در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده.
اين اهرمهاي كنترل نيازمند شفاف سازي است به گونه اي كه بدون ايجاد اين شفافيت، نمي توان پياده سازي برنامه پزشك خانواده  را به شكلي كامل و جامع انتظار داشت. در اين فصل از دستورعمل سعي شده است تا با استفاده از نظرات كارشناسي همكاران ستادي و محيطي، به كليه جنبه هاي اصلي مكانيسم پرداخت و گردش مالي پرداخته شود.

منابع تامين مالي و محل تجميع اين منابع
ماده 58: براساس مصوبات هياتهاي امناء دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال 1384، درآمد بيمه روستايي از شمول كليه مقررات درآمدهاي دانشگاه خارج، و تابع اين دستورعمل خواهد بود.

مصوبه هيات امناء:
نامه شماره 62984 مورخ 29/3/1384 مطرح و مقرر گرديد به منظور استقرار و گسترش برنامه بيمه روستايي دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي مكلف هستند كليه اعتبارات تخصيص يافته برنامه بيمه روستايي، اعم از وجوه حاصل از عقد قرارداد با سازمانهاي بيمه و يا ساير درآمدهاي ناشي از بيمه روستايي را منحصرا” در چهارچوب دستورعملهاي ارسالي از وزارت بهداشت در برنامه مربوطه هزينه كرده و نسبت به استقرار تجهيزات و خودروهاي تحويل شده به دانشگاه براي مراكز تعيين شده توسط وزارت بهداشت اقدام كنند. همچنين، اجراي مفاد دستورعمل بيمه روستايي و پزشك خانواده صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي الزامي بوده و دراين راستا مجوز موارد ذيل صادر مي گردد:
• پرداخت كارانه به پرسنل استخدامي (رسمي، پيماني، پيام آور و طرحي) در چهارچوب ضوابط و دستورعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
• عقد قرارداد به منظور ارائه خدمات پزشكي و غيرپزشكي موردنياز برنامه از طريق بخش غيردولتي، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي درصورت نياز.

ماده 59: مركز بهداشت شهرستان موظف است در فواصل 15 روزه تمامي درآمدهاي بيمه روستايي واريز شده به حساب درآمدهاي شهرستان را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب درآمدهاي دانشگاه واريز نمايد.

ماده 60: اداره بيمه استان موظف است تا قبل از بيست و پنجم هرماه، مبلغ مورد تعهد در قرارداد با شبكه را مستقيما” به حساب بانك طرف حساب دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی (درآمد غيرقابل برداشت خزانه) واريز نمايد و به شبكه ها رونوشت كند.

ماده 61: معاون پشتيباني دانشگاه موظف است به محض واريز وجوه درآمد بيمه روستايي شهرستان به حساب درآمد استان، مطابق با آيين نامه مالی معاملاتی، تمامي وجوه واريزي را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب خزانه واريز نمايد.

ماده 62: معاون پشتيباني دانشگاه موظف است به محض بازگشت وجوه درآمدي بيمه روستايي به حساب تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه، موارد را به اطلاع معاون بهداشتي دانشگاه برساند تا معاون بهداشتي نيز مستند به حجم ريالي درآمد هر شهرستان، درصد عملكرد قابل قبول هر يك از سطوح استاني، شهرستاني و محيطي (شامل پزشك، ماما، پرستار و ساير پرسنل) و براساس مواد 71 و 72 همين دستورعمل، دستور خرج ستاد استان و هر شهرستان را به تفكيك تهيه نموده و منابع را براساس اين دستور خرج ميان شهرستانها توزيع نمايد.

ماده 63: معاون پشتيباني دانشگاه موظف است وجوه درآمد بيمه روستايي را هر ماه يكبار با دستور خرجي كه معاون بهداشتي دانشگاه در اختيار وي قرار مي دهد، ميان شهرستانهاي تابعه توزيع نمايد.

ماده 64: مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان يا رئيس مركز بهداشت شهرستان موظف است وجوه درآمد بيمه روستايي تخصيصي هر ماهه را مطابق دستور خرج معاون بهداشتي كه استانداردهاي آن در ماده 76 همين دستورعمل آمده است، هزينه نمايد.

ماده 65: مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان يا رئيس مركز بهداشت شهرستان موظف است اسناد هزينه كرد وجوه درآمد بيمه روستايي را  قبل از ارائه به مديريت مالي دانشگاه به تائيد معاون بهداشتي دانشگاه برساند.

ماده 66: معاون پشتيباني دانشگاه و مديريت امور مالي نبايستي اسناد هزينه كرد وجوه درآمد بيمه روستايي را قبل از تائيد معاون بهداشتي دانشگاه از شهرستانهاي تابعه بپذيرند.

ماده 67: براساس مصوبه هيات امنای دانشگاه هاي علوم پزشكي، درآمد بيمه روستايي از شمول 5% درآمدهاي دراختيار رياست دانشگاه خارج و وجوه آن مطابق آنچه در مواد 71 و 72 اين دستورعمل آمده است، هزينه مي شود.

ماده 68: معاون بهداشتي دانشگاه موظف است ضمن اخذ گزارش عملكرد مالي فصلي از شهرستانهاي تابعه، گزارش سالانه عملكرد مالي و فني خود را با امضاء مشترك مديريت مالي دانشگاه به مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت ارسال نمايد.

استانداردهاي توزيع منابع:
ماده 69: معاون بهداشتي دانشگاه موظف است پس از تعيين سهم هر يك از سطوح براساس مواد 71 و 72 همين دستورعمل، ضرايب عملكرد هر سطح را در سهم همان سطح اعمال نموده و دستور خرج سه ماهه (به تفكيك ماه) را بر اين اساس تنظيم كند و به معاون پشتيباني دانشگاه ارائه دهد و معاون پشتيباني نيز عيناً براساس دستور خرج مذكور نسبت به توزيع منابع اقدام نمايد.

ماده 70: از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي شمول تعاريف فصل اول همين دستورعمل، معاون بهداشتي موظف است 2/0% از كل اعتبارات را به عنوان كارانه و هزينه هاي امور مالي و پشتيباني برنامه بيمه روستايي در اختيار معاون پشتيباني قرار دهد تا بين كاركنان حوزه معاونت پشتيبانی شبکه درگير برنامه بيمه روستايي توزيع كند.

ماده 71: از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي شمول تعاريف فصل اول همين دستورعمل، معاون بهداشتي موظف است به شرح زير، از كل اعتبارات به عنوان كارانه و هزينه هاي امور برنامه ريزي، آموزشي، نظارتي و پشتيباني برنامه بيمه روستايي را در اختيار خود گرفته و به قرار زير توزيع كند:
1. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت كمتر از 200000 نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل 0/2% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
2. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بين 200000 نفر تا كمتر از 400000 نفر تحت پوشش بيمه روستايي و  پزشك خانواده، معادل 9/1% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
3. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بين 400000 نفر تا كمتر از 600000 تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل 8/1% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
4. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بين 600000 نفر تا كمتر از 800000 تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك  خانواده، معادل 7/1% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
5. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بين 800000 نفر تا كمتر از 1000000 تحت پوشش بيمه روستايي و  پزشك خانواده، معادل 6/1% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
6. دانشگاه / دانشكده هاي داراي جمعيت بيش از 1000000 نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل 5/1% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
تبصره 73 : معاون بهداشتي استان موظف است بخشي از اعتبارات تخصيصي را براي پرداخت كارانه به پرسنلي اختصاص دهد كه صرفاً در اجراي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده در سطح اول خدمات سلامت فعاليت مي كنند.
تبصره 74 : توزيع سهم كارانه پرسنل ستاد استاني برحسب شرح وظايف و حجم فعاليت هر گروه به قرار زير تقسيم مي شود:
• حوزه مديريت     تا12%
• گروه گسترش شبكه و ساير گروههاي فني تا68%
• اداري مالي مركز بهداشت استان  تا15%
• دراختيار معاونت بهداشت استان  تا5%
البته اين ارقام با توجه به ميزان فعاليت هريك از گروههاي كاري بنابر نظر معاون بهداشتي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و اعلام به مركز توسعه شبكه قابل تغيير است.
تبصره 75 : حوزه مديريت شامل: معاون بهداشتی، معاون فنی و معاون اجرايي مرکز بهداشت استان، مديريت و ناظرين کشوری (براساس تاييد و ليست ارسالی از مرکز توسعه شبکه) مي باشند. درضمن، دبيرخانه برنامه اجرايي بيمه روستايي و پزشک خانواده در واحد گسترش شبکه دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی مستقر است. بخش اداری مالی مرکز بهداشت استان شامل: واحد اداری و مالی، تدارکات، نقليه، دبيرخانه و … می باشد.

ماده 72: از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي شمول تعاريف فصل اول همين دستورعمل، معاون بهداشتي موظف است به شرح ذيل، از كل اعتبارات به عنوان كارانه پرسنل ستادي و هزينه هاي امور برنامه ريزي، آموزشي، نظارتي و پشتيباني برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده را در اختيار مركز بهداشت شهرستان قرار دهد و مركز بهداشت شهرستان بايد پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي دانشگاه ارائه نمايد:
1. شهرستانهاي داراي جمعيت كمتر از 40000 نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل 5% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
2. شهرستانهاي داراي جمعيت بين 40000 نفر تا كمتر از 70000 نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل 8/4% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
3. شهرستانهاي داراي جمعيت بين 70000 نفر تا كمتر از 100000 تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل 65/4% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
4. شهرستانهاي داراي جمعيت بيش از 100000 نفر تحت پوشش بيمه روستايي و پزشك خانواده، معادل 5/4% از مجموع كل درآمدهاي بيمه روستايي
تبصره 76 : مركز بهداشت شهرستان موظف است بخشي از اعتبارات تخصيصي را براي پرداخت كارانه به پرسنلي اختصاص دهد كه صرفاً در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده در سطح اول خدمات سلامت فعال هستند.
تبصره 77 : توزيع سهم كارانه پرسنل ستاد شهرستاني برحسب شرح وظايف و حجم فعاليت هر گروه به قرار زير تقسيم مي شود:
• حوزه مديريت     تا10%
• گروه گسترش شبكه و ساير گروههاي فني تا70%
• اداري مالي مركز بهداشت شهرستان  تا15%
• دراختيار رييس مرکز بهداشت شهرستان تا5%
البته اين ارقام با توجه به ميزان فعاليت هريك از گروههاي كاري بنابر نظر رييس مركز بهداشت شهرستان و اعلام به ستاد استاني قابل تغيير است.
تبصره 78 : حوزه مديريت شامل: رييس مرکز بهداشت شهرستان و مدير شبکه است. درصورت نبود مدير شبکه، معاون رييس مرکز بهداشت شهرستان در اين گروه قرار مي گيرد. درضمن، دبيرخانه برنامه اجرايي بيمه روستايي و پزشک خانواده در واحد گسترش شبکه مرکز بهداشت شهرستان مستقر است. بخش اداری مالی مرکز بهداشت شهرستان شامل: واحد اداری و مالی، تدارکات، نقليه، دبيرخانه و … می باشند.
تبصره 79 : در صورتيكه ميزان دريافتي مدير شبكه شهرستان با درنظر گرفتن كارانه تعيين شده براي وي در تبصره 76، از متوسط دريافتي پزشكان خانواده آن شهرستان كمتر شد، باتوجه به نتيجه ارزيابي عملكرد سه ماهه مركز بهداشت شهرستان (با استفاده از چك ليست) و با تصويب ستاد اجرايي استان، معاون بهداشتي دانشگاه مي تواند مبلغي از درصد در اختيار خود به دريافتي مدير مذكور اضافه كند.
تبصره 80 : سهم حوزه مديريت شهرستان مطابق با درصد تعيين شده (تا 10%) توسط معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی پرداخت می شود.

ماده 73: مركز بهداشت شهرستان موظف است از باقي مانده اعتبارات تخصيصي، در گام اول مبالغ مورد تعهد در قراردادهاي منعقده را براساس ضريب عملكرد، محاسبه كرده و سپس پرداخت نمايد و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي دانشگاه ارائه دهد.

ماده 74: مركز بهداشت شهرستان موظف است در گام بعد، بين 8 تا 5/8% از كل اعتبارات تخصيصي را براي پرسنل مركز بهداشتي درماني مجري بيمه روستايي (شامل بهورزان، بهياران، داروياران، دندانپزشكان، ماماهايي كه در قرارداد بكار گرفته نشده اند و كاردانها يا كارشناسان بهداشتي مرد و زن اعم از حضور دائم آنها در مركز يا ارائه خدمات به شكل سياري) در نظر بگيرد.

ماده 75: مركز بهداشت شهرستان موظف است 50 تا60% از كل اعتبارات تخصيصي به پرسنل مركز بهداشتي درماني (8 تا 5/8 درصد) را به بهورزان و40% تا 50% ديگر را به ساير كاركنان فني شاغل در مركز بهداشتي درماني اختصاص دهد.

ماده 76: مركز بهداشت شهرستان موظف است سهم پرسنل هر مركز از اعتبارات تخصيصي به پرسنل محيطي را با همان شيوه اي كه در ماده 72 توضيح داده شد، مشخص كند و سپس براساس عملكرد هر مركز كارانه پرسنل را تعيين و پرداخت نمايد.

ماده 77: مركز بهداشت شهرستان موظف است از باقي مانده اعتبارات تخصيصي، هزينه هاي مربوط به ارائه خدمات دارويي، آزمايشگاهي و راديولوژي را در صورت ارائه توسط مركز بهداشت شهرستان تامين و پرداخت نمايد و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي ارائه دهد.

ماده 78: مركز بهداشت شهرستان موظف است از باقي مانده اعتبارات تخصيصي، هزينه هاي مربوط به تامين فضاي زيست يا بيتوته پزشك و مواد مصرفي مورد نياز مركز بهداشتي درماني را تامين و پرداخت نمايد و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي ارائه دهد.

ماده 79: مركز بهداشت شهرستان اجازه خواهد داشت از محل صرفه جويي در اعتبارات تخصيصي به منظور پرداخت كارانه پرسنل محيطي و ستادي مركز بهداشت شهرستان، بهبود استاندارد و خريد مواد مصرفي مورد نياز مركز تا سقف اعتبارات صرفه جويي شده، هزينه كند و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي استان ارائه دهد. بديهي است پرسنلي كه حداقل درصد عملكرد را كسب كرده باشند،  نمي توانند از اين اضافه كارانه بهره مند گردند.

ماده 80:  مسووليت حسن اجراي دستورعمل اجراي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده به عهده معاونين بهداشتي، پشتيباني و به طريق اولي به عهده رييس دانشگاه خواهد بود.

همچنین بررسی کنید

مديرمركز توسعه شبكه وزارت بهداشت ایران ، از ثبت نام پزشكان و اعضاي تيم سلامت برنامه پزشك خانواده در سه استان كشور خبرداد

آغاز ثبت نام از پزشكان و اعضاي تيم سلامت از 15 مهرماه دكتر محمد شريعتي، …

پزشک عمومی مورد نیاز برای برنامه پزشک خانواده به تفکیک شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی در خرداد ماه 89

اعلام نیازهای واحدهای تابعه به پزشک عمومی ( خانواده ) به تفکیک شهرستان و مرکز …