فصل ششم :مکانیزم پرداخت در طرح پزشک خانواده بر اساس دستورالعمل ۳/۷

مکانیزم پرداخت در طرح پزشک خانواده بر اساس دستورالعمل ۳/۷

مکانیسم پرداخت

مکانیسم پرداخت در تعیین رفتار ارائه کننده خدمت درضمن ارائه خدمات، نقش بسیار مهمی دارد. ازجمله اصلی ترین سوالات قابل طرح در استفاده از هر یک از مکانیسمهای پرداخت عبارتنداز:
۱- ریسک مالی در این نوع مکانیسم پرداخت بعهده چه کسی خواهد بود؟
۲- این مکانیسم پرداخت بر پوشش خدمت چه تاثیری دارد؟
۳-  این مکانیسم پرداخت بر کیفیت خدمت چه تاثیری دارد؟
۴- این مکانیسم پرداخت بر رضایت مردم چه تاثیری دارد؟
۵- این مکانیسم پرداخت بر هزینه خدمت چه تاثیری دارد؟
در برنامه پزشک خانواده برای دستیابی به وضعیت مطلوب (اپتیموم) جنبه های مختلف خدمت، از روش Mixed Payment استفاده می شود.

ماده ۴۵: در مکانیسم پرداخت پزشک، عناصر تاثیر گذار بر دریافتی پزشک عبارتنداز:
۱- سهم محرومیت: میانگین ضرایب محرومیت استان و شهرستان و منطقه که از عدد ۱ شروع می شود. عدد ۱=۷۰۰۰۰۰ ریال و هر ۱/۰ اضافی، معادل ۷۰۰۰۰۰ ریال اضافه می شود. ضرایب استانی بین ۱ تا ۷/۱ و ضرایب شهرستانی بین ۱ تا ۲ در پیوست شماره ۲ دستورعمل اجرایی تعیین شده اند و ضریب منطقه بین ۱ تا ۲ توسط مرکز بهداشت استان یا شهرستان مشخص می شود. دامنه این گزینه از ۷۰۰۰۰۰ ریال تا ۷۰۰۰۰۰۰ ریال تغییر می کند.
۲- سنوات: بازای هر یک سال خدمت به عنوان پزشک خانواده مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود. از آنجاکه حدود یک سال از آغاز برنامه می گذرد این گزینه شامل عدد صفر یا ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
۳- تعداد شب بیتوته: بازای هر شب که پزشک در مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده بیتوته می کند، مبلغی درنظر گرفته می شود شامل: برای مراکز تک پزشکه ۱۰۰۰۰۰ ریال، برای مراکز دو پزشکه ۱۱۰۰۰۰ ریال، برای مراکز سه پزشکه و بالاتر ۱۲۰۰۰۰ ریال و برای مراکز شبانه روزی مصوب طرحهای گسترش شبکه مبلغ ۱۵۰۰۰۰ رِیال. خاطرنشان می سازد که براساس دستورعمل، انجام بیتوته ضرورت دارد.
۴- جمعیت: بازای هرنفر جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده، مبلغ ۱۲۰۰ ریال برای وی درنظر گرفته می شود.
۵- سهم پراکندگی: این سهم، خود شامل چند گزینه می باشد:
• تعداد خانه بهداشت تحت پوشش پزشک: بازای هر خانه بهداشت مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
• مجموع فواصل خانه های بهداشت تحت پوشش پزشک برحسب کیلومتر: بازای هر کیلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۷۰۰۰ ریال و در جاده خاکی مبلغ ۹۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
• یک چهارم مجموع فواصل روستاهای قمر تحت پوشش پزشک تا مرکز برحسب کیلومتر: بازای هر کیلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۷۰۰۰ ریال و در جاده خاکی مبلغ ۹۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
• یک دوازدهم مجموع فواصل روستاهای سیاری مسکونی تحت پوشش پزشک تا مرکز برحسب کیلومتر: بازای هر کیلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۷۰۰۰ ریال و در جاده خاکی مبلغ ۹۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
• فاصله مرکز بهداشتی درمانی تا مرکز بهداشت شهرستان برحسب کیلومتر: بازای هر کیلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۷۰۰۰ ریال و در جاده خاکی مبلغ ۹۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
جمع گزینه های مربوط به سهم پراکندگی در فرمول لحاظ می شود.
۶- ضریب عملکرد: براساس چک لیست پایش مرکز که هر سه ماه یکبار باید انجام شود و شامل سوالات فنی، ساختاری، مدیریتی، عملکردی، رضایتمندی، همکاریهای بین بخشی و اجرای دستورعمل می باشد، ضریب عملکرد تعیین می شود (پیوست شماره ۱۹ محتوی چک لیست نظارتی خدمات پزشک به همراه دستورعمل آن می باشد). درچک لیست پایش، به تعداد سوالاتی که وجود دارد چنانچه پاسخ صحیح برای همه آنها مشخص شود، ضریب عملکرد برابر ۱ ثبت می گردد. بازای هر پاسخ ناصحیح متناسب با تعداد کل سوالات و ضریب۱ ، از ضریب عملکرد ۱ کم می شود. چنانچه ۷۰% پاسخ سوالات قابل قبول نبود یعنی ضریب عملکرد ۷/۰ ، پزشک مزبور فقط یک بار دیگر فرصت دارد مشکلات عملکردی خود را اصلاح کند زیرا باکسب ۲ بار عملکرد ۷/۰ ، لغو قرارداد می شود. البته نباید هریک از بخشهای چک لیست، کمتراز ۵۰% شود. در چنین شرایطی به پزشک درمورد آن بخش، تذکر داده می شود. کسب ضریب عملکرد۴۰% سبب لغو قرارداد می شود.
همانطور که مشاهده می شود ضریب عملکرد بر جمعیت و سهم پراکندگی تاثیر می گذارد و سهم محرومیت، تعداد شب بیتوته و سنوات در هر عملکردی ثابت خواهند بود.

فرمول مکانیسم پرداخت پزشک در مراکز تک پزشکه با بیتوته:
ضریب عملکرد*{سهم پراکندگی+(۱۲۰۰ ریال*جمعیت)}+(۱۰۰۰۰۰ ریال*تعداد شب بیتوته)+سنوات+سهم محرومیت

فرمول مکانیسم پرداخت پزشک در مراکز دو پزشکه با بیتوته:
ضریب عملکرد*{سهم پراکندگی+(۱۲۰۰ ریال*جمعیت)}+(۱۱۰۰۰۰ ریال*تعداد شب بیتوته)+سنوات+سهم محرومیت

فرمول مکانیسم پرداخت پزشک در مراکز سه پزشکه و بالاتر با بیتوته:
ضریب عملکرد*{سهم پراکندگی+(۱۲۰۰ ریال*جمعیت)}+(۱۲۰۰۰۰ ریال*تعداد شب بیتوته)+سنوات+سهم محرومیت

فرمول مکانیسم پرداخت پزشک در مراکز شبانه روزی مصوب طرح با بیتوته:
ضریب عملکرد*{سهم پراکندگی+(۱۲۰۰ ریال*جمعیت)}+(۱۵۰۰۰۰ ریال*تعداد شب بیتوته)+سنوات+سهم محرومیت

چند مثال:
 مرکزی با ۸۵۰۰ نفر جمعیت، ۶ خانه بهداشت که جمع فواصل آنها تا مرکز ۱۰۰ کیلومتر در جاده آسفالته است، تعداد ۲۱ روستای قمر که مجموع فواصل آنها تا مرکز ۱۴۶ کیلومتر در جاده آسفالته می باشد، تعداد ۳ روستای سیاری با جمع فاصله ۱۸ کیلومتر در جاده خاکی. فاصله این مرکز تا شهرستان ۴۲ کیلومتر و جاده آسفالته است. ضریب محرومیت استان ۵/۱، ضریب شهرستان ۸/۱ و ضریب منطقه ۷/۱ می باشند.
برای این مرکز به ۲ پزشک نیاز است که جمعیت هر کدام معادل ۴۲۵۰ نفر می شود. هرکدام ۳ خانه بهداشت با حدود ۵۰ کیلومتر آسفالته است. ۷۳ کیلومتر در جاده آسفالته برای روستاهای قمر و ۹ کیلومتر در جاده خاکی برای سیاریها درنظر گرفته می شود. ضریب محرومیت ۷/۱ است. ضریب عملکرد = ۱.
سهم محرومیت= ۵۶۰۰۰۰۰ ریال
سهم پراکندگی= (۳ خانه *۳۰۰۰۰ ریال)+(۵۰ کیلومتر *۷۰۰۰ ریال)+(۴/ ۷۳ کیلومتر*۷۰۰۰ ریال)+(۱۲/۹ کیلومتر* ۹۰۰۰ ریال)+(۴۲* ۷۰۰۰ ریال) = ۸۶۸۵۰۰ ریال
سنوات= ۲۰۰۰۰۰ ریال
تعداد شب بیتوته= ۱۵ شب *۱۱۰۰۰۰ = ۱۶۵۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۴۰۰۰* ۱۲۰۰ ریال= ۴۸۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۸۶۸۵۰۰ ریال+ ۴۸۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۱۶۵۰۰۰۰+ ۲۰۰۰۰۰+ ۵۶۰۰۰۰۰= ۱۳۱۱۸۵۰۰ ریال
بازای ۲۵۰ نفر اضافه بر ۴۰۰۰ نفر ۰۳/۰ کل حقوق اضافه می شود یعنی ۴۱۰۰۰۰ ریال و کل دریافتی ۱۳۵۲۸۵۰۰ ریال می شود

 مرکزی با ۴۰۰۰ نفر جمعیت و ۵ خانه بهداشت و ۳۵ کیلومتر جمع فواصل مرکز تا شهرستان (آسفالت) و ۴۵ کیلومتر جمع فواصل خانه های بهداشت تا مرکز بهداشتی درمانی و ۷۸ کیلومتر جمع فواصل روستاهای قمر تا مرکز(آسفالت) با ضریب محرومیت ۷/۱ استان و ۲ شهرستان و ۲ منطقه (ضریب محرومیت= ۹/۱) و ضریب عملکرد=۱:
سهم محرومیت= ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
سهم پراکندگی= (۵ خانه *۳۰۰۰۰ ریال)+(۴۵ کیلومتر *۷۰۰۰ ریال)+(۴/ ۷۸ کیلومتر*۷۰۰۰ ریال)+(۳۵* ۷۰۰۰ ریال) = ۸۴۶۵۰۰  ریال
تعداد شب بیتوته= ۳۰ شب *۱۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۴۰۰۰* ۱۲۰۰ ریال= ۴۸۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۸۴۶۵۰۰ ریال+ ۴۸۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۳۰۰۰۰۰۰+ ۷۰۰۰۰۰۰= ۱۵۶۴۶۵۰۰ ریال

 مرکزی با ۲۰۰۰ نفر جمعیت و بدون خانه بهداشت و ۵ کیلومتر جمع فواصل مرکز تا شهرستان با ضریب محرومیت ۰/۱ استان و ۰/۱ شهرستان و ۰/۱ منطقه (ضریب محرومیت=۱) و ضریب عملکرد=۱:
سهم محرومیت= ۷۰۰۰۰۰ ریال
سهم پراکندگی= (۵ کیلومتر *۷۰۰۰ ریال) = ۳۵۰۰۰  ریال
تعداد شب بیتوته= ۳۰ شب *۱۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۲۰۰۰* ۱۲۰۰ ریال= ۲۴۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۳۵۰۰۰ ریال+ ۲۴۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۳۰۰۰۰۰۰+ ۷۰۰۰۰۰= ۶۱۳۵۰۰۰ ریال

 مرکزی با ۴۰۰۰ نفر جمعیت و بدون خانه بهداشت و بدون فاصله تا شهرستان  با ضریب محرومیت ۰/۱ استان و ۰/۱ شهرستان و ۰/۱ منطقه (ضریب محرومیت=۱) و ضریب عملکرد=۱:
سهم محرومیت= ۷۰۰۰۰۰ ریال
تعداد شب بیتوته= ۳۰ شب *۱۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۴۰۰۰* ۱۲۰۰ ریال= ۴۸۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۴۸۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۳۰۰۰۰۰۰+ ۷۰۰۰۰۰= ۸۵۰۰۰۰۰ ریال
سایر مکانیسمهای موثر:
 نسبت حضور: نسبت روزهایی که پزشک در محل خدمت خود حضور داشته است به عدد ۳۰ روز در ماه. این ضریب بین صفر تا یک تغییر می کند. بازای هر روز کامل که پزشک غیبت داشته باشد معادل یک سی ام دریافتی از حقوق وی کسر می گردد. البته درمورد کسر نسبت حضور، گزینه تعداد شب بیتوته باید از فرمول کسر گردد وسپس، آنچه می ماند بر عدد ۳۰ تقسیم شود.
۳۰/ضریب عملکرد*{سهم پراکندگی+(۱۲۰۰ ریال*جمعیت)}+سنوات+سهم محرومیت
 حضور در شیفت یا بیتوته:

تعداد شبهایی که پزشک به عنوان شیفت یا بیتوته ای که در وظیفه یا نوبت وی قرار گرفته است، چنانچه برسر شیفت خود حاضر نشود، مبلغ بیتوته آن شب از دریافتی وی کسر می گردد (براساس بند ۳ ماده ۴۵ این دستورعمل).
دامنه نوسان دستمزد پزشک خانواده برای جمعیت تحت پوشش ۴۰۰۰ نفری با کمترین ضرایب محرومیت، مسافت و پراکندگی و با ضریب عملکرد ۱ و به شرط حضور و بیتوته کامل، رقمی حدود ۸۵۰۰۰۰ تومان می شود. همین رقم در بالاترین ضرایب و عملکرد ۰/۱و ۵ خانه بهداشت و جمع فواصل حدود ۱۶۰ کیلومتر حدود ۱۵۶۵۰۰۰ تومان می شود. البته بازای جمعیت حداقل یعنی ۲۰۰۰ نفر با کمترین ضرایب و ضریب عملکرد ۱ به شرط حضور و بیتوته کامل رقمی حدود ۶۱۴۰۰۰ تومان می شود.
تبصره ۵۸ : در صورتیکه عملکرد پزشک خانواده ای در پایش سه ماهه بالاتر از ۹۰% شود، می توان با نظر کمیته اجرایی شهرستان تا مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان به عنوان پاداش برای وی درنظر گرفت.
تبصره ۵۹ : درمورد تعیین تعداد خانه بهداشت، چنانچه مرکز موردنظر بیش از یک پزشک دارد، برای محاسبه حقوق هر پزشک باید تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش آن پزشک درنظر گرفته شود. مثلا” اگر مرکزی ۶ خانه بهداشت در پوشش دارد و دارای ۲ پزشک است برای هر پزشک، ۳ خانه بهداشت درنظر گرفته شود.
تبصره ۶۰ : درصورتیکه پزشک بدون عذر موجه ۱۰ روز بطور کامل در محل خدمت خود حضور نیابد، باید بازای هر روز غیبت به میزان ۵/۱ روز از دریافتی وی کسر شده و لغو قرارداد می گردد.
تبصره ۶۱ : چنانچه ضریب عملکرد پزشکی طی دو دوره پشت سرهم پایش عملکرد، ۷/۰ بدست آید، قرارداد وی لغو می شود.
تبصره ۶۲ : برای مراکزی که فقط یک پزشک دارند، می توان با توافق اداره بیمه استان، جمعه ها را تعطیل کرد. البته مرکز بهداشت شهرستان موظف است برحسب وضعیت، بین این مرکز و نزدیکترین مرکز قابل دسترس مردم، (با حداکثر نیم ساعت فاصله زمانی دسترسی با خودرو)، یکی را برای ارائه خدمت در روزهای جمعه به مردم تحت پوشش این مراکز به عنوان کشیک قرار دهد. درضمن، لازم است نام، محل و نشانی مرکز کشیک بنحوی به اطلاع تمامی مردم تحت پوشش مراکز رسانده شود تا مردم بدانند در روزهای تعطیل باید به کجا مراجعه کنند. پزشکان مستقر در مراکز تک پزشکه نیز بصورت شیفت بندی شده باید در این مرکز کشیک دهند.
 
ماده ۴۶: در مراکز بهداشتی درمانی مستقر در مناطق فوق العاده محروم که لیست آنها در پیوست شماره ۲۰ آمده است، برای جذب پزشک خانواده از طرحی شبیه طرح اقماری شرکت نفت استفاده می شود. به این ترتیب که با رعایت تمام بخشهای دستورعمل اجرایی بازای حداکثر هر ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش با ۲ پزشک در قالب قراردادهای ۱۵ روز در ماه قرارداد منعقد می شود. به این ترتیب نیمی از وقت هر پزشک در ماه دراختیار این برنامه خواهد بود و نیم دیگر دراختیار خودش قرار دارد. بدیهی است به این افراد حقوق یک ماه کامل پرداخت می شود.

ماده ۴۷: بایستی حداقل هر ۳ ماه یکبار هر مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی و خانه های بهداشت تابعه مورد پایش تیم نظارت مرکز بهداشت شهرستان براساس چک لیست تعیین شده (مطابق پیوست شماره ۲۱ همراه با راهنمای چک لیست)، قرارگیرند تا امکان پرداخت کارانه سهم پرسنل مرکز بهداشتی درمانی و بهورزان خانه های بهداشت تابعه آن فراهم شود.
ماده ۴۸: از پول پزشکان قراردادی حدود ۷۰% هر ماهه (پس از کسر کسورات قانونی) پرداخت می شود و مابقی دستمزد آنان (۳۰% باقی مانده) هر ۳ ماه یکبار براساس نتایج پایش عملکرد (پس از کسر کسورات قانونی) قابل پرداخت است.
 
ماده ۴۹: پزشکان استخدامی هرماه، علاوه بر حقوق، مابه التفاوت حقوق خود (براساس حکم حقوقی) را پس از کسورات قانونی آن تا حدود ۷۰% از کل مبلغ محاسبه شده در مکانیسم پرداخت دریافت می کنند و مابقی آن (۳۰% باقی مانده) را هر ۳ ماه یکبار براساس نتایج پایش عملکرد و پس از کسر کسورات قانونی دریافت می دارند.

ماده ۵۰: پزشکان، ماماها، و پرستاران طرف قرارداد که براساس تایید بنیاد جانبازان به عنوان جانباز شناخته شده اند، برمبنای بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت بیمه و مالیات معاف هستند.

ماده ۵۱: در مکانیسم پرداخت ماما یا پرستار، عناصر تاثیرگذار بر دریافتی آنها همانند آنچه درمورد پزشک گفته شد، شامل موارد زیر است:
۱- سهم محرومیت: میانگین ضرایب محرومیت استان و شهرستان و منطقه که از عدد ۱ شروع می شود. برای کارشناسان عدد ۱=۳۵۰۰۰۰ ریال و هر ۱/۰ اضافی معادل ۳۵۰۰۰۰ ریال اضافه می شود. این رقم برای کاردانها معادل عدد ۱=۳۰۰۰۰۰ ریال و هر ۱/۰ اضافی معادل ۳۰۰۰۰۰ ریال اضافه می شود.  ضرایب استانی بین ۱ تا ۷/۱ و ضرایب شهرستانی بین ۱ تا ۲ در دستورعمل اجرایی تعیین شده اند و ضریب منطقه بین ۱ تا ۲ توسط مرکز بهداشت استان یا شهرستان مشخص می شود. این گزینه برای کارشناسان از ۳۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۵۰۰۰۰۰ ریال و برای کاردانها از ۳۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال تغییر     می کند.
۲- سنوات: بازای هر یک سال خدمت به عنوان کارشناس مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال و به عنوان کاردان مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال تعیین       می شود. از آنجاکه حدود یک سال از آغاز برنامه می گذرد این گزینه شامل عدد صفر یا ۴۰۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰ ریال برحسب کاردان یا کارشناس ماما یا پرستار می باشد.
۳- جمعیت: بازای هرنفر جمعیت تحت پوشش کارشناس مبلغ ۲۵۰ ریال و کاردان مبلغ ۲۰۰ ریال برای وی درنظر گرفته        می شود.
۴- سهم پراکندگی: این سهم، خود شامل چند گزینه می باشد:
• تعداد خانه بهداشت تحت پوشش : بازای هر خانه بهداشت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
• مجموع فواصل خانه های بهداشت تحت پوشش برحسب کیلومتر: بازای هر کیلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۶۰۰۰ ریال و در جاده خاکی مبلغ ۸۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
• یک چهارم مجموع فواصل روستاهای قمر تحت پوشش تا مرکز برحسب کیلومتر: بازای هر کیلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۶۰۰۰ ریال و در جاده خاکی مبلغ ۸۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
• یک دوازدهم مجموع فواصل روستاهای سیاری مسکونی تحت پوشش تا مرکز برحسب کیلومتر: بازای هر کیلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۶۰۰۰ ریال و در جاده خاکی مبلغ ۸۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
• فاصله مرکز بهداشتی درمانی تا مرکز بهداشت شهرستان برحسب کیلومتر: بازای هر کیلومتر در جاده آسفالته مبلغ ۶۰۰۰ ریال و در جاده خاکی مبلغ ۸۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
جمع گزینه های مربوط به سهم پراکندگی در فرمول لحاظ می شود.
۵- ضریب عملکرد: :

 براساس چک لیست پایش مرکز که هر سه ماه یکبار باید انجام شود و شامل سوالات فنی، ساختاری، مدیریتی، عملکردی، رضایتمندی، همکاریهای بین بخشی و اجرای دستورعمل می باشد، ضریب عملکرد تعیین می شود (پیوست شماره ۲۴ شامل چک لیست سنجش عملکرد ماما یا پرستار به همراه راهنمای آن می باشد). درچک لیست پایش ماما یا پرستار، به تعداد سوالاتی که وجود دارد چنانچه پاسخ صحیح برای همه آنها مشخص شود، ضریب عملکرد برابر ۱ ثبت می گردد. بازای هر پاسخ ناصحیح متناسب با تعداد کل سوالات و ضریب۱ ، از ضریب عملکرد ۱ کم می شود. چنانچه ۷۰% پاسخ سوالات قابل قبول نبود یعنی ضریب عملکرد ۷/۰ ، ماما یا پرستار مزبور فقط یک بار دیگر فرصت دارد مشکلات عملکردی خود را اصلاح کند زیرا باکسب ۲ بار عملکرد ۷/۰، فرد لغو قرارداد می شود. البته نباید هریک از بخشهای چک لیست، کمتراز ۵۰% شود. در چنین شرایطی به فرد مزبور درمورد آن بخش، تذکر داده می شود. کسب ضریب عملکرد ۴۰% سبب لغو قرارداد می شود.
همانطور که مشاهده می شود ضریب عملکرد بر جمعیت و سهم پراکندگی تاثیر می گذارد و سهم محرومیت، و سنوات در هر عملکردی ثابت خواهند بود.

فرمول مکانیسم پرداخت ماما یا پرستار:

فرمول محاسبه کارشناس:
  ضریب عملکرد*{سهم پراکندگی+(۲۵۰ ریال*جمعیت)}+سنوات+سهم محرومیت

فرمول محاسبه کاردان:
  ضریب عملکرد*{سهم پراکندگی+(۲۰۰ ریال*جمعیت)}+سنوات+سهم محرومیت

چند مثال:
 مرکزی با ۸۵۰۰ نفر جمعیت، ۶ خانه بهداشت که جمع فواصل آنها تا مرکز ۱۰۰ کیلومتر در جاده آسفالته است، تعداد ۲۱ روستای قمر که مجموع فواصل آنها تا مرکز ۱۴۶ کیلومتر در جاده آسفالته می باشد، تعداد ۳ روستای سیاری با جمع فاصله ۱۸ کیلومتر در جاده خاکی. فاصله این مرکز تا شهرستان ۴۲ کیلومتر و جاده آسفالته است. ضریب محرومیت استان ۵/۱، ضریب شهرستان ۸/۱ و ضریب منطقه ۷/۱ می باشند.
برای این مرکز به ۲ پزشک و یک ماما نیاز است (با فرض مامای کارشناس). ضریب محرومیت ۷/۱ است. ضریب عملکرد = ۱.
سهم محرومیت= ۲۸۰۰۰۰۰ ریال
سهم پراکندگی= (۶ خانه *۱۰۰۰۰ ریال)+(۵۰ کیلومتر *۶۰۰۰ ریال)+(۴/ ۷۳ کیلومتر*۶۰۰۰ ریال)+(۱۲/۹ کیلومتر* ۸۰۰۰ ریال)+(۴۲* ۶۰۰۰ ریال) = ۷۲۷۵۰۰ ریال
سنوات= ۵۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۸۵۰۰* ۲۵۰ ریال= ۲۱۲۵۰۰۰ ریال
۱*{(۷۲۷۵۰۰ ریال+ ۲۱۲۵۰۰۰ ریال)}+ ۵۰۰۰۰+ ۲۸۰۰۰۰۰= ۵۷۰۲۵۰۰ ریال
برای مامای کاردان
سهم محرومیت= ۲۴۰۰۰۰۰ ریال
سنوات= ۴۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۸۵۰۰* ۲۰۰ ریال= ۱۷۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۷۲۷۵۰۰ ریال+ ۱۷۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۴۰۰۰۰+ ۲۴۰۰۰۰۰= ۴۸۶۷۵۰۰ ریال

 مرکزی با ۴۰۰۰ نفر جمعیت و ۵ خانه بهداشت و ۳۵ کیلومتر جمع فواصل مرکز تا شهرستان (آسفالت) و ۴۵ کیلومتر جمع فواصل خانه های بهداشت تا مرکز بهداشتی درمانی و ۷۸ کیلومتر جمع فواصل روستاهای قمر تا مرکز(آسفالت) با ضریب محرومیت ۷/۱ استان و ۲ شهرستان و ۲ منطقه (ضریب محرومیت= ۹/۱)، مامای کارشناس و ضریب عملکرد=۱:
سهم محرومیت= ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
سهم پراکندگی= (۵ خانه *۱۰۰۰۰ ریال)+(۴۵ کیلومتر *۶۰۰۰ ریال)+(۴/ ۷۸ کیلومتر*۶۰۰۰ ریال)+(۳۵* ۶۰۰۰ ریال) = ۶۴۷۰۰۰  ریال
سنوات= ۵۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۴۰۰۰* ۲۵۰ ریال= ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۶۴۷۰۰۰ ریال+ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۵۰۰۰۰+ ۳۵۰۰۰۰۰= ۵۱۹۷۰۰۰ ریال

 مرکزی با ۲۴۰۰ نفر جمعیت و بدون خانه بهداشت و ۵ کیلومتر جمع فواصل مرکز تا شهرستان با ضریب محرومیت ۰/۱ استان و ۰/۱ شهرستان و ۰/۱ منطقه (ضریب محرومیت=۱)، مامای کارشناس و ضریب عملکرد=۱:
سهم محرومیت= ۳۵۰۰۰۰ ریال
سهم پراکندگی= (۵ کیلومتر *۶۰۰۰ ریال) = ۳۰۰۰۰  ریال
سنوات= ۵۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۴۰۰۰* ۲۵۰ ریال= ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۳۰۰۰۰ ریال+ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۵۰۰۰۰+ ۳۵۰۰۰۰= ۱۴۳۰۰۰۰ ریال

 مرکزی با ۸۰۰۰ نفر جمعیت و بدون خانه بهداشت و بدون فاصله تا شهرستان  با ضریب محرومیت ۰/۱ استان و ۰/۱ شهرستان و ۰/۱ منطقه (ضریب محرومیت=۱)، مامای کارشناس و ضریب عملکرد=۱:
سهم محرومیت= ۳۵۰۰۰۰ ریال
سنوات= ۵۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۸۰۰۰* ۲۵۰ ریال= ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۲۰۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۵۰۰۰۰+ ۳۵۰۰۰۰= ۲۴۰۰۰۰۰ ریال
برای مامای کاردان
سهم محرومیت= ۳۰۰۰۰۰ ریال
سنوات= ۴۰۰۰۰ ریال
جمعیت= ۸۰۰۰* ۲۰۰ ریال= ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
۱*{(۱۶۰۰۰۰۰ ریال)}+ ۴۰۰۰۰+ ۳۰۰۰۰۰= ۱۹۴۰۰۰۰ ریال
این مقدار برای ماما یا پرستارکارشناس با جمعیت ۸۰۰۰ نفری تحت پوشش و کمترین مقادیر ضرایب مختلف موجود در فرمول و حضور دائم برای خدمت رسانی معادل ۲۴۰۰۰۰ تومان و در بالاترین ضرایب، حدود ۵۷۰۰۰۰ تومان است. دامنه تغییر این پرداختها برای مامای کاردان بترتیب ۱۹۴۰۰۰ تومان و ۵۱۰۰۰۰ تومان می باشد (با ضریب عملکرد=۱).

سایر مکانیسمهای موثر:
 نسبت حضور: نسبت روزهایی که ماما یا پرستار در محل خدمت خود حضور داشته است به عدد ۳۰ روز در ماه. این ضریب بین صفر تا یک تغییر می کند. بازای هر روز کامل که ماما یا پرستار غیبت داشته باشد معادل یک سی ام دریافتی از حقوق وی کسر می گردد.
نسبت حضور= ۳۰/روزهایی که بطور کامل ماما یا پرستار حضور داشته است
تبصره ۶۳ : روزهای جمعه و تعطیل در صورت کسر اضافه می شود.
تبصره ۶۴ : چنانچه محاسبه دریافتی ماما یا پرستار در یک مرکز بهداشتی درمانی (براساس ماده ۵۱)، کمتراز حقوق فعلی ماما یا پرستار موجود در آن مرکز باشد (درمورد افراد شاغل یا طرحی)، فرد حقوق خود را دریافت کرده و از محل ۸ تا ۵/۸% کارانه پرسنل آن مرکز، به وی نیز کارانه پرداخت می شود.
تبصره ۶۵ : چنانچه محاسبه دریافتی ماما یا پرستار طرف قرارداد در یک مرکز بهداشتی درمانی (براساس ماده ۵۱)، کمتراز حداقل دریافتی تعیین شده برای وی طبق قانون باشد، فرد حقوق خود را براساس فرمول دریافت کرده و مابه التفاوت تا حداقل دریافتی از محل درآمدهای این برنامه، به وی پرداخت می شود.
تبصره ۶۶ : در صورتیکه عملکرد ماما یا پرستار عضو تیم پزشک خانواده در پایش سه ماهه بالاتر از ۹۰% شود، می توان با نظر کمیته اجرایی شهرستان تا مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان به عنوان پاداش برای وی درنظر گرفت.
تبصره ۶۷ : درمورد تعداد خانه بهداشت، چنانچه مرکز موردنظر بیش از یک ماما یا پرستار دارد، برای محاسبه حقوق هر کدام، باید تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش برای همان ماما یا پرستار درنظر گرفته شود. مثلا” اگر مرکزی ۶ خانه بهداشت دارد و دارای ۲ ماما یا پرستار است برای هریک، ۳ خانه بهداشت درنظر گرفته می شود.

ماده ۶۵: معادل ۷۰% پول ماماها یا پرستاران قراردادی (پس از کسر کسورات قانونی) هر ماهه پرداخت شده و ۳۰% باقی مانده هر ۳ ماه یکبار براساس نتایج پایش عملکرد (پس از کسر کسورات قانونی) قابل پرداخت است.
تبصره ۶۸ : درصورتیکه فرد بدون عذر موجه ۱۰ روز بطور کامل در محل خدمت خود حضور نیابد، باید بازای هر روز غیبت به میزان ۵/۱ روز از دریافتی وی کسر شده و لغو قرارداد گردد.

ماده ۵۴: ماماها یا پرستاران استخدامی هرماه، علاوه بر حقوق، مابه التفاوت حقوق تا حدود۷۰% از کل مبلغ محاسبه شده در مکانیسم پرداخت را دریافت می کنند و  ۳۰% باقی مانده هر ۳ ماه یکبار براساس نتایج پایش عملکرد (پس ازکسر کسورات قانونی) قابل پرداخت است.
تبصره ۶۹ : درمورد نیروهای استخدامی دولتی (رسمی، پیمانی، طرحی، پیام آور و …) تمامی پرداختهای معمول مانند: اضافه کاری، حق ماموریت، و …. منظور می گردد و از سرجمع مابه التفاوت پرداختی وی حذف می شود. پرداختهایی از قبیل عیدی، بن غیرنقدی، پاداش و … باید به نیروهای استخدامی پرداخت شود ولی عیدی، بن غیرنقدی و… جداگانه به نیروهای قراردادی پرداخت نمی گردد.

ماده ۵۵: در مکانیسم پرداخت سایر پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی نیز مهمترین ملاک برای پرداخت، عملکرد پرسنل خواهد بود که در جریان پایش عملکرد سه ماهه با چک لیست خاص مرکز بهداشتی درمانی تعیین خواهد شد (پیوست شماره ۲۱). در واقع درصدی از عملکرد مرکز که در جریان پایش عملکرد بدست می آید برای پرداختی به همه پرسنل شاغل در مرکز کاربرد خواهد داشت. این موضوع به شکل گیری کار تیمی نیز کمک خواهد کرد. فرمول پرداخت به سایر پرسنل شاغل در مرکز به شرح زیر است:
حجم ریالی قابل پرداخت برای پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی محل اجرای برنامه بیمه روستایی= ۵/۸% از کل سرانه * ضریب عملکرد*
تبصره ۷۰ : در مکانیسم پرداخت سایر پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی محل اجرای برنامه بیمه روستایی، بکارگیری ضریب عملکرد متفاوت از ضریب عملکرد قابل اعمال در فرمولهای پرداختی به پزشکان و ماماها یا پرستاران است. در این موارد، هر درصدی که در جریان پایش عملکرد کسب شود مستقیماً در کل اعتبارات سایر پرسنل ضرب خواهد شد. به عنوان مثال اگر کل اعتبارات سایر پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی  ۴۰۰۰۰۰۰ ریال است و پایش عملکرد ۷۵% را نشان می دهد، کل اعتبارات این پرسنل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود که هر ۳ ماه یکبار قابل پرداخت است.
تبصره ۷۱: واحدهای تسهیلات زایمانی فعال همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و از ۸ تا ۵/۸% سهم سایر پرسنل مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی، کارانه دریافت می کنند.

ماده ۵۶: در مکانیسم پرداخت پرسنل ستادی شهرستان درگیر در برنامه بیمه روستایی مهمترین ملاک برای پرداخت، عملکرد پرسنل خواهد بود که در جریان پایش عملکرد پرسنل ستادی در حیطه های آموزش و نظارت مطابق چک لیستهای خاص (پیوست شماره ۲۳)، تعیین می گردند. در واقع درصدی از عملکرد ستاد که در جریان پایش عملکرد ستاد مرکز بهداشت شهرستان توسط استان بدست می آید برای پرداخت به  همه پرسنل ستادی درگیر در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در سطح شهرستان کاربرد خواهد داشت. این موضوع به شکل گیری کار تیمی نیز کمک خواهد کرد. فرمول پرداخت به پرسنل شاغل در مرکز بهداشت شهرستان عبارتست از:
حجم ریالی قابل پرداخت برای پرسنل ستاد شهرستان درگیر در بیمه روستایی ( ۵/۴ تا ۵ درصد )  * ضریب عملکرد نظارتی و آموزشی مطابق چک لیست*
تبصره ۷۲ : ضریب عملکرد، درصدی است که درجریان پایش عملکرد سه ماهه با چک لیست خاص مرکز بهداشت شهرستان کسب شود و مستقیماً در کل اعتبارات قابل پرداخت به پرسنل مرکز بهداشت شهرستان ضرب خواهد شد. به عنوان مثال اگر کل اعتبارات ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال است و پایش عملکرد ۷۵% را نشان می دهد کل اعتبارات این پرسنل ۹۰۰۰۰۰۰  ریال خواهد بود که هر ۳ ماه یکبار قابل پرداخت است.

ماده ۵۷: در مکانیسم پرداخت پرسنل ستادی استان درگیر در برنامه بیمه روستایی، مهمترین ملاک برای پرداخت، عملکرد پرسنل خواهد بود که در جریان پایش عملکرد آنها توسط ستاد مرکزی در حیطه های آموزش و نظارت مطابق چک لیست مرکز بهداشت استان (پیوست شماره ۲۴)، تعیین می گردند.
فصل هفتم: اجرای گردش مالی و شیوه پرداخت  به پرسنل در سطوح: مرکز بهداشتی درمانی، مرکز بهداشت شهرستان،  و مرکز بهداشت استان از وجوه درآمد بیمه روستایی
بعد از استقرار برنامه پزشک خانواده، دو مورد از مهمترین اهرمهای کنترل عبارتنداز:
 گردش مالی اعتبارات و سهم هریک از سطوح و حیطه های ارائه خدمات از آن
 مکانیسم پرداخت به پرسنل درگیر در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده.
این اهرمهای کنترل نیازمند شفاف سازی است به گونه ای که بدون ایجاد این شفافیت، نمی توان پیاده سازی برنامه پزشک خانواده  را به شکلی کامل و جامع انتظار داشت. در این فصل از دستورعمل سعی شده است تا با استفاده از نظرات کارشناسی همکاران ستادی و محیطی، به کلیه جنبه های اصلی مکانیسم پرداخت و گردش مالی پرداخته شود.

منابع تامین مالی و محل تجمیع این منابع
ماده ۵۸: براساس مصوبات هیاتهای امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۴، درآمد بیمه روستایی از شمول کلیه مقررات درآمدهای دانشگاه خارج، و تابع این دستورعمل خواهد بود.

مصوبه هیات امناء:
نامه شماره ۶۲۹۸۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ مطرح و مقرر گردید به منظور استقرار و گسترش برنامه بیمه روستایی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی مکلف هستند کلیه اعتبارات تخصیص یافته برنامه بیمه روستایی، اعم از وجوه حاصل از عقد قرارداد با سازمانهای بیمه و یا سایر درآمدهای ناشی از بیمه روستایی را منحصرا” در چهارچوب دستورعملهای ارسالی از وزارت بهداشت در برنامه مربوطه هزینه کرده و نسبت به استقرار تجهیزات و خودروهای تحویل شده به دانشگاه برای مراکز تعیین شده توسط وزارت بهداشت اقدام کنند. همچنین، اجرای مفاد دستورعمل بیمه روستایی و پزشک خانواده صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی بوده و دراین راستا مجوز موارد ذیل صادر می گردد:
• پرداخت کارانه به پرسنل استخدامی (رسمی، پیمانی، پیام آور و طرحی) در چهارچوب ضوابط و دستورعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• عقد قرارداد به منظور ارائه خدمات پزشکی و غیرپزشکی موردنیاز برنامه از طریق بخش غیردولتی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی درصورت نیاز.

ماده ۵۹: مرکز بهداشت شهرستان موظف است در فواصل ۱۵ روزه تمامی درآمدهای بیمه روستایی واریز شده به حساب درآمدهای شهرستان را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب درآمدهای دانشگاه واریز نماید.

ماده ۶۰: اداره بیمه استان موظف است تا قبل از بیست و پنجم هرماه، مبلغ مورد تعهد در قرارداد با شبکه را مستقیما” به حساب بانک طرف حساب دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی (درآمد غیرقابل برداشت خزانه) واریز نماید و به شبکه ها رونوشت کند.

ماده ۶۱: معاون پشتیبانی دانشگاه موظف است به محض واریز وجوه درآمد بیمه روستایی شهرستان به حساب درآمد استان، مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی، تمامی وجوه واریزی را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب خزانه واریز نماید.

ماده ۶۲: معاون پشتیبانی دانشگاه موظف است به محض بازگشت وجوه درآمدی بیمه روستایی به حساب تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه، موارد را به اطلاع معاون بهداشتی دانشگاه برساند تا معاون بهداشتی نیز مستند به حجم ریالی درآمد هر شهرستان، درصد عملکرد قابل قبول هر یک از سطوح استانی، شهرستانی و محیطی (شامل پزشک، ماما، پرستار و سایر پرسنل) و براساس مواد ۷۱ و ۷۲ همین دستورعمل، دستور خرج ستاد استان و هر شهرستان را به تفکیک تهیه نموده و منابع را براساس این دستور خرج میان شهرستانها توزیع نماید.

ماده ۶۳: معاون پشتیبانی دانشگاه موظف است وجوه درآمد بیمه روستایی را هر ماه یکبار با دستور خرجی که معاون بهداشتی دانشگاه در اختیار وی قرار می دهد، میان شهرستانهای تابعه توزیع نماید.

ماده ۶۴: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان یا رئیس مرکز بهداشت شهرستان موظف است وجوه درآمد بیمه روستایی تخصیصی هر ماهه را مطابق دستور خرج معاون بهداشتی که استانداردهای آن در ماده ۷۶ همین دستورعمل آمده است، هزینه نماید.

ماده ۶۵: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان یا رئیس مرکز بهداشت شهرستان موظف است اسناد هزینه کرد وجوه درآمد بیمه روستایی را  قبل از ارائه به مدیریت مالی دانشگاه به تائید معاون بهداشتی دانشگاه برساند.

ماده ۶۶: معاون پشتیبانی دانشگاه و مدیریت امور مالی نبایستی اسناد هزینه کرد وجوه درآمد بیمه روستایی را قبل از تائید معاون بهداشتی دانشگاه از شهرستانهای تابعه بپذیرند.

ماده ۶۷: براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی، درآمد بیمه روستایی از شمول ۵% درآمدهای دراختیار ریاست دانشگاه خارج و وجوه آن مطابق آنچه در مواد ۷۱ و ۷۲ این دستورعمل آمده است، هزینه می شود.

ماده ۶۸: معاون بهداشتی دانشگاه موظف است ضمن اخذ گزارش عملکرد مالی فصلی از شهرستانهای تابعه، گزارش سالانه عملکرد مالی و فنی خود را با امضاء مشترک مدیریت مالی دانشگاه به مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت ارسال نماید.

استانداردهای توزیع منابع:
ماده ۶۹: معاون بهداشتی دانشگاه موظف است پس از تعیین سهم هر یک از سطوح براساس مواد ۷۱ و ۷۲ همین دستورعمل، ضرایب عملکرد هر سطح را در سهم همان سطح اعمال نموده و دستور خرج سه ماهه (به تفکیک ماه) را بر این اساس تنظیم کند و به معاون پشتیبانی دانشگاه ارائه دهد و معاون پشتیبانی نیز عیناً براساس دستور خرج مذکور نسبت به توزیع منابع اقدام نماید.

ماده ۷۰: از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی شمول تعاریف فصل اول همین دستورعمل، معاون بهداشتی موظف است ۲/۰% از کل اعتبارات را به عنوان کارانه و هزینه های امور مالی و پشتیبانی برنامه بیمه روستایی در اختیار معاون پشتیبانی قرار دهد تا بین کارکنان حوزه معاونت پشتیبانی شبکه درگیر برنامه بیمه روستایی توزیع کند.

ماده ۷۱: از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی شمول تعاریف فصل اول همین دستورعمل، معاون بهداشتی موظف است به شرح زیر، از کل اعتبارات به عنوان کارانه و هزینه های امور برنامه ریزی، آموزشی، نظارتی و پشتیبانی برنامه بیمه روستایی را در اختیار خود گرفته و به قرار زیر توزیع کند:
۱. دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۰/۲% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۲. دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بین ۲۰۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۴۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و  پزشک خانواده، معادل ۹/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۳. دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بین ۴۰۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۶۰۰۰۰۰ تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۸/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۴. دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بین ۶۰۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۸۰۰۰۰۰ تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک  خانواده، معادل ۷/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۵. دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بین ۸۰۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰ تحت پوشش بیمه روستایی و  پزشک خانواده، معادل ۶/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۶. دانشگاه / دانشکده های دارای جمعیت بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۵/۱% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
تبصره ۷۳ : معاون بهداشتی استان موظف است بخشی از اعتبارات تخصیصی را برای پرداخت کارانه به پرسنلی اختصاص دهد که صرفاً در اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در سطح اول خدمات سلامت فعالیت می کنند.
تبصره ۷۴ : توزیع سهم کارانه پرسنل ستاد استانی برحسب شرح وظایف و حجم فعالیت هر گروه به قرار زیر تقسیم می شود:
• حوزه مدیریت     تا۱۲%
• گروه گسترش شبکه و سایر گروههای فنی تا۶۸%
• اداری مالی مرکز بهداشت استان  تا۱۵%
• دراختیار معاونت بهداشت استان  تا۵%
البته این ارقام با توجه به میزان فعالیت هریک از گروههای کاری بنابر نظر معاون بهداشتی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و اعلام به مرکز توسعه شبکه قابل تغییر است.
تبصره ۷۵ : حوزه مدیریت شامل: معاون بهداشتی، معاون فنی و معاون اجرایی مرکز بهداشت استان، مدیریت و ناظرین کشوری (براساس تایید و لیست ارسالی از مرکز توسعه شبکه) می باشند. درضمن، دبیرخانه برنامه اجرایی بیمه روستایی و پزشک خانواده در واحد گسترش شبکه دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی مستقر است. بخش اداری مالی مرکز بهداشت استان شامل: واحد اداری و مالی، تدارکات، نقلیه، دبیرخانه و … می باشد.

ماده ۷۲: از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی شمول تعاریف فصل اول همین دستورعمل، معاون بهداشتی موظف است به شرح ذیل، از کل اعتبارات به عنوان کارانه پرسنل ستادی و هزینه های امور برنامه ریزی، آموزشی، نظارتی و پشتیبانی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده را در اختیار مرکز بهداشت شهرستان قرار دهد و مرکز بهداشت شهرستان باید پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه نماید:
۱. شهرستانهای دارای جمعیت کمتر از ۴۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۵% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۲. شهرستانهای دارای جمعیت بین ۴۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۷۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۸/۴% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۳. شهرستانهای دارای جمعیت بین ۷۰۰۰۰ نفر تا کمتر از ۱۰۰۰۰۰ تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۶۵/۴% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
۴. شهرستانهای دارای جمعیت بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده، معادل ۵/۴% از مجموع کل درآمدهای بیمه روستایی
تبصره ۷۶ : مرکز بهداشت شهرستان موظف است بخشی از اعتبارات تخصیصی را برای پرداخت کارانه به پرسنلی اختصاص دهد که صرفاً در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در سطح اول خدمات سلامت فعال هستند.
تبصره ۷۷ : توزیع سهم کارانه پرسنل ستاد شهرستانی برحسب شرح وظایف و حجم فعالیت هر گروه به قرار زیر تقسیم می شود:
• حوزه مدیریت     تا۱۰%
• گروه گسترش شبکه و سایر گروههای فنی تا۷۰%
• اداری مالی مرکز بهداشت شهرستان  تا۱۵%
• دراختیار رییس مرکز بهداشت شهرستان تا۵%
البته این ارقام با توجه به میزان فعالیت هریک از گروههای کاری بنابر نظر رییس مرکز بهداشت شهرستان و اعلام به ستاد استانی قابل تغییر است.
تبصره ۷۸ : حوزه مدیریت شامل: رییس مرکز بهداشت شهرستان و مدیر شبکه است. درصورت نبود مدیر شبکه، معاون رییس مرکز بهداشت شهرستان در این گروه قرار می گیرد. درضمن، دبیرخانه برنامه اجرایی بیمه روستایی و پزشک خانواده در واحد گسترش شبکه مرکز بهداشت شهرستان مستقر است. بخش اداری مالی مرکز بهداشت شهرستان شامل: واحد اداری و مالی، تدارکات، نقلیه، دبیرخانه و … می باشند.
تبصره ۷۹ : در صورتیکه میزان دریافتی مدیر شبکه شهرستان با درنظر گرفتن کارانه تعیین شده برای وی در تبصره ۷۶، از متوسط دریافتی پزشکان خانواده آن شهرستان کمتر شد، باتوجه به نتیجه ارزیابی عملکرد سه ماهه مرکز بهداشت شهرستان (با استفاده از چک لیست) و با تصویب ستاد اجرایی استان، معاون بهداشتی دانشگاه می تواند مبلغی از درصد در اختیار خود به دریافتی مدیر مذکور اضافه کند.
تبصره ۸۰ : سهم حوزه مدیریت شهرستان مطابق با درصد تعیین شده (تا ۱۰%) توسط معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی پرداخت می شود.

ماده ۷۳: مرکز بهداشت شهرستان موظف است از باقی مانده اعتبارات تخصیصی، در گام اول مبالغ مورد تعهد در قراردادهای منعقده را براساس ضریب عملکرد، محاسبه کرده و سپس پرداخت نماید و پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه دهد.

ماده ۷۴: مرکز بهداشت شهرستان موظف است در گام بعد، بین ۸ تا ۵/۸% از کل اعتبارات تخصیصی را برای پرسنل مرکز بهداشتی درمانی مجری بیمه روستایی (شامل بهورزان، بهیاران، دارویاران، دندانپزشکان، ماماهایی که در قرارداد بکار گرفته نشده اند و کاردانها یا کارشناسان بهداشتی مرد و زن اعم از حضور دائم آنها در مرکز یا ارائه خدمات به شکل سیاری) در نظر بگیرد.

ماده ۷۵: مرکز بهداشت شهرستان موظف است ۵۰ تا۶۰% از کل اعتبارات تخصیصی به پرسنل مرکز بهداشتی درمانی (۸ تا ۵/۸ درصد) را به بهورزان و۴۰% تا ۵۰% دیگر را به سایر کارکنان فنی شاغل در مرکز بهداشتی درمانی اختصاص دهد.

ماده ۷۶: مرکز بهداشت شهرستان موظف است سهم پرسنل هر مرکز از اعتبارات تخصیصی به پرسنل محیطی را با همان شیوه ای که در ماده ۷۲ توضیح داده شد، مشخص کند و سپس براساس عملکرد هر مرکز کارانه پرسنل را تعیین و پرداخت نماید.

ماده ۷۷: مرکز بهداشت شهرستان موظف است از باقی مانده اعتبارات تخصیصی، هزینه های مربوط به ارائه خدمات دارویی، آزمایشگاهی و رادیولوژی را در صورت ارائه توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین و پرداخت نماید و پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی ارائه دهد.

ماده ۷۸: مرکز بهداشت شهرستان موظف است از باقی مانده اعتبارات تخصیصی، هزینه های مربوط به تامین فضای زیست یا بیتوته پزشک و مواد مصرفی مورد نیاز مرکز بهداشتی درمانی را تامین و پرداخت نماید و پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی ارائه دهد.

ماده ۷۹: مرکز بهداشت شهرستان اجازه خواهد داشت از محل صرفه جویی در اعتبارات تخصیصی به منظور پرداخت کارانه پرسنل محیطی و ستادی مرکز بهداشت شهرستان، بهبود استاندارد و خرید مواد مصرفی مورد نیاز مرکز تا سقف اعتبارات صرفه جویی شده، هزینه کند و پس از هزینه کرد، اسناد را به معاونت بهداشتی استان ارائه دهد. بدیهی است پرسنلی که حداقل درصد عملکرد را کسب کرده باشند،  نمی توانند از این اضافه کارانه بهره مند گردند.

ماده ۸۰:  مسوولیت حسن اجرای دستورعمل اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به عهده معاونین بهداشتی، پشتیبانی و به طریق اولی به عهده رییس دانشگاه خواهد بود.

همچنین بررسی کنید

مدیرمرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت ایران ، از ثبت نام پزشکان و اعضای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده در سه استان کشور خبرداد

آغاز ثبت نام از پزشکان و اعضای تیم سلامت از ۱۵ مهرماه دکتر محمد شریعتی، …

پزشک عمومی مورد نیاز برای برنامه پزشک خانواده به تفکیک شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی در خرداد ماه ۸۹

اعلام نیازهای واحدهای تابعه به پزشک عمومی ( خانواده ) به تفکیک شهرستان و مرکز …