متورال

آذر ۲۱, ۱۳۹۱ توسط :   موضوع: : دارونامه, مشروح اخبار

قرص متورال   Tablet: 50mg

موارد مصرف

متوپرولول در درمان آنژين صدري مزمن، كنترل زيادي فشا رخون (به تنهايي يا همراه با ساير داروهاي كاهنده فشارخون) و پيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد مصرف مي‏شود.

هشدارها

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  مصرف اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان صورت گيرد: سابقه آلرژي، آسم نايژه‏اي، آمفيزم يا برونشيت غيرآلرژيك، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، پركاري تيروئيد، افسردگي رواني يا سابقه ابتلاء به آن.

2- مقدار مصرف اين دارو در سالمندان بايد بر اساس پاسخ بيمار تعيين شود، زيرا از يك طرف به علت كاهش حساسيت اين بيماران به اثر دارو ممكن است افزايش مقدار مصرف لازم باشد و از طرف ديگر به علت كاهش توانايي متابوليسم و دفع دارو، كاهش مقدار مصرف ممكن است ضرورت يابد.

3- در بيماران مبتلا به عيب كار كليه، مقادير مصرف متوپرولول بايد كاهش يابد

4- در صورت بروز افسردگي ناشي از اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود

5- اگر بعد از يك دوره درمان طولاني با اين دارو قطع مصرف آن ضرورت پيدا كند، بايد بتدريج و حداقل طي سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود.

در طول اين مدت، بيمار بايد از فعاليتهاي شديد بدني پرهيز كند تا خطر بروز انفاركتوس ميوكارد يا آريتمي به حداقل برسد. اگر پس از قطع مصرف دارو،

علايم قطع مصرف بروز كرد، بايد مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود و به دنبال بهبود بيمار، مصرف دارو را با احتياط قطع كرد.

6- در طول مصرف اين دارو، پيگيري عملكرد قلب، تعيين نبض، اندازه‏گيري فشار خون و ثبت نوار قلبي و اندازه‏گيري ضربان قلب ضروري است.

فارماكوكينتيك

حدود 95 درصد دارو از مجراي گوارش جذب مي‏شود. پيوند اين دارو به پروتئين كم است. متابوليسم دارو كبدي و نيمه‏عمر آن 7-3 ساعت مي‏باشد. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر از راه خوراكي 4-6 ساعت و از راه تزريق وريدي 20 دقيقه است. دفع دارو از راه كليه است (10-3 درصد دارو بصورت تغييرنيافته دفع مي‏شود

موارد منع مصرف

اين دارو در شوك قلبي، نارسايي آشكار قلب، بلوك قلبي درجه دو يا سه دهليزي – بطني ، برادي‏كاردي سينوسي و كاهش فشار خون سيستوليك به كمتر از 100 ميلي‏متر جيوه (براي پيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد) نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي

برادي‏كاردي علامتي (سرگيجه)، اسپاسم برونش (اشكال در تنفس يا خس‏خس سينه)، نارسايي احتقاني قلب (تورم مچ پا و اندامهاي تحتاني، تنگي نفس)، افسردگي رواني و كاهش گردش خون محيطي (سردي دستها و پاها) با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخل هاي دارويي

مقدار مصرف انسولين و داروهاي خوراكي پايين‏آورنده قند خون، هنگام مصرف همزمان با اين دارو بايد تنظيم گردد تا از كاهش بيش ازحد قند خون جلوگيري شود. در صورت مصرف همزمان داروهاي مسدود‏كننده گيرنده بتا – آدرنرژيك با داروهاي مسدودكننده كانالهاي كلسيمي يا كلونيدين،

اثرات كاهش فشارخون ممكن است تشديد شود. مصرف همزمان داروهاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز با اين دارو (مانند فورازوليدون و پروكاربازين)به علت امكان افزايش شديد فشار خون، توصيه نمي‏شود.

در صورت مصرف همزمان اين دارو با آمين‏هاي مقلد سمپاتيك كه داراي فعاليت بتا -آدرنرژيك هستند، ممكن است اثرات هر دو دسته دارو كاهش يابند. گزانتين‏ها در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است موجب مهار اثرات درماني هر دو دسته دارو شوند. همچنين، كليرانس تئوفيلين افزايش مي‏يابد.

نكات قابل توصيه:

1-هيچيك از نوبتهاي مصرف اين دارو نبايد فراموش شود، بخصوص اگر روزي يك بار مصرف مي‏شود.

2- اين دارو، زيادي فشار خون را درمان نمي‏كند، بلكه آن را كنترل مي‏نمايد. مصرف آن ممكن است تا پايان عمر ضروري باشد.

3- مصرف دارو حتي در صورت احساس بهبودي، بايد ادامه يابد.

4- در صورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به‏يادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود. ولي اگر تا زمان مصرف نوبت بعدي

4 ساعت باقيمانده باشد، از مصرف آن نوبت بايد خودداري شده و مقدار مصرف بعدي نيز دوبرابر نگردد

5- در بيماران مبتلا به ديابت، با مصرف اين دارو علائم كمي قند خون ممكن است پوشانده شود يا غلظت قند خون افزايش پيدا كند يا كاهش قند خون طولاني شود.

6- از مصرف اين دارو با ساير داروها، بويژه داروهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خودداري شود.

7- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

8- به علت احتمال بروز سرگيجه، خواب‏آلودگي و منگي ، هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف
خوراكي بزرگسالان:

در درمان آنژين صدري و به عنوان كاهنده فشار خون، ابتدا 100 ميلي‏گرم يكبار در روز در يك‏نوبت (زيادي فشار خون) يا چند نوبت (آنژين يا زيادي فشارخون) مصرف مي‏شود كه اين مقدار در فواصل يك هفته‏اي بر اساس نياز و تحمل بيمار تا مقدار تام 450mg/day ممكن است افزايش يابد.

در بعضي از بيماران جهت كنترل رضايت‏بخش فشار خون، ممكن است به مصرف مقدار تام دارو در سه مقدار منقسم نياز باشد.

در انفاركتوس ميوكارد، به عنوان درمان سريع، ابتدا 50 ميلي‏گرم (براي بيماراني كه مقدار تام وريدي را تحمل مي‏كنند) يا 50-25 ميلي‏گرم (براي بيماراني كه مقدار تام رويدي را تحمل نمي‏كنند) هر 6 ساعت ، 15 دقيقه پس از شروع آخرين مقدار منقسم وريدي يا به محض اينكه وضعيت باليني بيمار مناسب شود، مصرف مي‏شود. اين مقدار تا 48 ساعت ادامه مي‏يابد.

در درمان تاخيري 100 ميلي‏گرم دو بار در روز براي حداقل 3 ماه و احتمالاً 3-1 سال مصرف مي‏شود.

وراپاميل

آذر ۲۱, ۱۳۹۱ توسط :   موضوع: : دارونامه, مشروح اخبار

Verapamil Hydrochloride ) Vertab SR )

نام ژنريك : وراپاميل

نام تجارتي : ورتب SR

اشكال دارويي : قرص وراپاميل

دسته دارويي : بلوك كننده كانال كلسيم

موارد مصرف

اين داروبراي کنترل آنژين کلاسيک (پايدارمزمن )،کنترل آنژين وازواسپاستيک ياآنژين ناپايداردربيماراني که قادربه تحمل داروهاي مسدودکننده گيرنده بتا-آدرنرژيک يانيتراتهانيستند،ياعلائم بيماري آنهابااين داروهاازبين نمي رود،مصرف مي شود.

هشدارها

۱-  درمواردزيراين داروبايدبااحتياط فراوان مصرف شود:

برادي کاردي شديد،نارسايي قلب ،شوک کارديوژنيک وحساسيت به داروهاي مسدودکننده کانال کلسيمي

۲- اندازه گيري فشارخون ،انجام آزمون ECG واندازه گيري ضربان قلب درطول مصرف داروضروري است .

۳- مقدارمصرف وراپاميل دربيماران مبتلابه عيب کارکبدبايدکاهش داده شود.

فارماكوكينتيك

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  بيش از۹۰درصدداروازراه خوراکي جذب مي شود.به دليل متابوليسم عبوراول ازکبد،فراهمي زيستي آن ۳۵-۲۰درصداست .پيونداين داروباپروتئين حدود۹۰درصداست نيمه عمراين داروازراه خوراکي پس ازمصرف مقدارواحد8/2-7/4ساعت وبراي مقادير تکراري ۱۲-۵/۴ساعت است .نيمه عمروراپاميل درتزريق وريدي دومرحله اي است که درمرحله کوتاهترحدود۴دقيقه ودرمرحله طولاني تر۵-۲ساعت است .

اثروراپاميل ازراه خوراکي پس از۲ساعت واثرضدآريتمي آن ازراه وريدي طي ۱۵-۱دقيقه شروع مي شود.اثرهموديناميک دارونيزازراه وريدي پس از۵-۳دقيقه شروع مي شود.زمان لازم براي رسيدن به اوج اثرازراه خوراکي ۹۰-۳۰دقيقه وازراه تزريقي ۵-۳دقيقه پس ازخاتمه تزريق است .طول اثرداروازراه خوراکي ۱۰-۸ساعت وطول اثردارضدآريتمي وهموديناميک به ترتيب حدود۲ساعت و۲۰-۱۰دقيقه پس ازتزريق وريدي است .وراپاميل ازراه کليه به ميزان ۷۰درصدبه صورت متابوليت طي ۵روزدفع مي شود.

موارد منع مصرف

اين دارودرکمي شديدفشارخون ،انسداددرجه دووسه گره دهليزي –بطني ،سندرم W-P-W همراه بافلوتريافيبريلاسيون دهليزي وپورفيري نبايدمصرف شود.

عوارض جانبي

يبوست ،تهوع استفراغ ،برافروختگي وسردرد،سرگيجه -کسالت خيزمچ پاوبندرت عيب برگشت پذيرکارکبد،واکنش هاي آلرژيک ،ژينکوماستي وهيپرپلازي لثه بامصرف اين داروگزارش شده است .پس ازتزريق وريدي ،کاهش فشارخون ،برادي کاردي ،انسدادقلبي وآسيستول نيزمشاهده شده است .

تداخل هاي دارويي

خطربروزبرادي کاردي و انسداددهليزي –بطني وضعف عضله قلب ناشي ازمصرف آميودارون بامصرف همزمان وراپاميل افزايش مي يابد.افزايش خطربروزضعف عضله قلب وآسيستول درصورت مصرف همزمان اين داروباديسوپيراميدوجوددارد.افزايش غلظت پلاسمايي کينيدين (وکاهش شديدفشارخون )وديگوکسين (انسداددهليزي –بطني وبرادي کاردي )درصورت مصرف همزمان وراپاميل ممکن است بروزکند.اثرکاربامازپين وتئوفيلين بامصرف همزمان باوراپاميل ،افزايش مي يابد.اثروراپاميل درمصرف همزمان بافنوباربيتال وفني توئين کاهش مي يابد.آسيستول ،کاهش شديدفشارخون ونارسايي قلبي درصورت مصرف توام باداروهاي مسدودکننده گيرنده هاي بتا-آدرنرژيک بروزمي نمايد.ريفامپين ممکن است فراهمي زيستي وراپاميل آميدياکينيدين همراه باداروهاي مسدودکننده اثرات کلسيمي بايداحتياط نمود،زيراهردوگروه ازداروهاداراي اثرات اينوتروپيک مثبت هستند.درصورت مصرف همزمان داروهاي کاهنده فشارخون ممکن است تشديدشود.

نكات قابل توصيه

۱-مصرف اين داروحتي درصورت احساس بهبودي بايدادامه يابد.

۲-اين داروافزايش فشارخون رادرمان نمي کند،بلکه آن راکنترل مي نمايد.ازاين رومصرف اين داروممکن است تاآخرعمرضروري باشد.

۳-کاهش دفعات بروزدردقفسه سينه ممکن است بيمارراتشويق به فعاليت بيش ازحدکند.بنابراين ،درموردميزان تمرينات بدني بايدباپزشک مشورت شود.

۴-ازمصرف سايرداروها،بخصوص داروهاي مقلدسمپاتيک که نيازبه نسخه ندارند،بايدخودداري شود.

۵-نبض بيماربايدکنترل شودودرصورتي که کمتراز ۵۰باردردقيقه باشد،مراجعه به پزشک ضروري است .

۶-درصورت فراموش شدن يک نوبت مصرف دارو،به محض بيادآوردن ،آن نوبت بايدمصرف شود،مگراينکه تقريبا”زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد،دراينصورت ،مقدارمصرف بعدي نبايددوبرابرگردد.

مقدار مصرف

خوراکي

بزرگسالان :

ابتدا۱۲۰-۸۰ميلي گرم ۳باردرروزمصرف مي شودکه اين مقداررامي توان برحسب نيازوتحمال بيمارهر۳روزياهرهفته افزايش داد.

مقدارمصرف تام اين دارودرروز۴۸۰-۲۴۰ميلي گرم وبيشينه مقدارمصرف تا۴۸۰ميلي گرم درماديرمنقسم است (دردرمان کارديوميوپاتي هيپرتروفيک تاmg/day۷۲۰).دربيماران سالخورده ،ابتدا۴۰ميلي گرم ۳باردرروزمصرف مي شودوسپس مقدارمصرف براساس نيازوتحمل بيمار،تنظيم مي شود.

مقدارمصرف اشکال دارويي پيوسته رهش دردرمان زيادي فشارخون دربزرگسالان ،mg/day۱۸۰ مي باشدکه برحسب نيازوتحمل بيماربطورروزانه ياهفتگي افزايش مي يابد.

عوارض جانبي :

براديكاردي ، بلوك قلبي ، نارسايي قلبي ، آسيستول گذرا ، سردرد ، سر گيجه ، گرگرفتگي ،يبوست (شايع  ترين عارضه خارج قلبي ) ، تهوع ، خستگي ، ادم محيطي ، هايپرپلازي لثه

تداخلات دارويي:

ديگوكسين ، بتابلوكرها ، داروهاي ضد آريتمي ، داروهاي ضد فشارخون ، ديورتيكها ، كاربامازپين ،  ليتيم ،  ميدازولام ، سيكلوسپورين ، داروهاي ضد افسردگي ، داروهاي ضد سايكوز ، هوشبرها ، داروهاي القاء و مهاركننده متابوليسم كبدي ، شل كننده هاي عضلاني

موارد مصرف :

كنترل آنژين صدري ، كنترل هايپرتانسيون ، آريتمي هاي فوق بطني

موارد احتياط در مصرف :

  AV بلوك درجه اول ، فاز حاد انفاركتوس ميوكارد ( منع مصرف در صورت براديكاردي، هيپوتانسيون   و نارسايي بطن چپ ) ، مصرف همزمان با بتابلوكرها ، نارسايي كبدي ، كودكان ،  بارداري ، شيردهي

موارد منع مصرف :

هيپوتانسيون ، براديكاردي شديد ، AV بلوك درجه 2و3 ،SA بلوك ، سابقه نارسايي قلبي  يا  نارسايي بطن  چپ ، شوك كارديوژنيك ، sick syndrome ( مگر با وجود pacemaker) ، فلوتر يا  فيبريلاسيون  همراه با   سندرم Wolf-Parkinson-White ، پورفيري

  نكات قابل توصيه :

–  از مصرف همزمان دارو با عصاره گريپ فروت اجتناب شود.

–  كاهش دوز دارو در اختلال عملكرد كبدي توصيه مي شود.

–  كودكان به عارضه آريتمي ناشي از دارو حساسترند.

–  قطع مصرف دارو بايد تدريجي باشد.

پسودوتومور سربری

پسودوتومور سربري (pseudotumor cerebral ) يا تومور كاذب مغزي نام يك بيماري مغزی است كه در آن تمام علائم يك تومور مغزي مشاهده شده ولي تومور بصورت فيزيكي وجود ندارد و فقط فشار مايع مغزي داخل جمجمه افزايش مي يايد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، اين افزايش فشار بعلت توليد بيش از حد مايع مغزي و بدنبال آن عدم جذب به موقع آن از جمجمه است.

عارضه شايع اين بيماري بالا رفتن فشار در گره عصبي پشت چشم و بدنبال عدم درمان، قطع اين اعصاب و كوري برگشت ناپذير است.

پسودوتومور سربري با افزايش خوش خيم فشار داخل جمجمه اي تعريف مي گردد. پسودوتومور سربري دلايل مختلفي دارد. البته اغلب موارد ايديوپاتيك است كه به طور تيپيك در دختران چاق ديده مي شود.

در اين افراد مايع مغزي-نخاعي طبيعي بوده و شواهدي از توده داخل جمجمه، ترومبوز سينوس هاي وريدي و يا انسدادي در جريان مايع مغزي-نخاعي وجود ندارد

علل:

دليل شناخته شده اي جهت اين بيماري پيدا نشده است ولي اغلب اين بيماري در زنان جوان و اغلب چاق در دوران بلوغ و بعد از آن ديده شده است كه ميتواند به علت بهم خوردن نظم هورمونها در بدن فرد باشد. اين بهم خوردن نظم ميتواند بطور كم كاري تيروئيد در اين افراد ديده شود.

علت اصلي ايجاد اين بيماري تنگ شدن سينوس وريدي دورال در شبكه عنكبوتي سينوسهاي مغزي است كه باعث عدم جذب بمقدار كافي مايع مغزي ميباشد. بدنبال توليد بيش از حد و عدم جذب اين مايع، فشار آن در داخل جمجمه بالا رفته و ميتواند به اعصاب ديگر آسيب برساند.

علائم:

سردرد اغلب ميگرني در بيماران، تاري ديد، مگس پران چشمها، گز گز و يا انقباض عضلات اندامها مخصوصاً دست و پا، گز گز گوش (اغلب اين علائم پس از خم شدن بيمار به جلو بيشتر ميشود)، در زمان پيشرفت بيماري، كاهش پيشرونده ديد محيطي، ديد بصورت مواج و كوررنگي است كه پايان كوري ناگهاني با قطع اعصاب بينايي.

تشخيص:

پزشك مربوطه ميتواند ابتدا با افتالموسكوپ پشت چشم بيمار را مشاهده نموده و سپس جهت تاًييد بيماري ايشان را جهت ام آر آي راهنمايي نموده و در قدم بعدي پس از تآييد بيماري، بيمار بايد جهت بررسي پيشرفت بيماري و ميزان درگيري اعصاب چشم، فوندوس فوتو (عكس از اعصاب پشت چشم) نزد چشم پزشك متخصص انجام دهد.

درمان:

اين بيماري درمان قطعي ندارد ولي جهت كنترل آن در گام اول، پزشك با توجه به پيشرفت بيماري، روش غيرتهاجمي (درمان دارويي) و يا روش تهاجمي (خارج كردن مايع مغزي از نخاع بيمار) را انتخاب ميكند.

روش درمان دارويي معمولاً با شروع دوز مناسب از قرص استازولاميد آغاز شده و ادم اعصاب پشت چشم بيمار هر هفته توسط پزشك معالج كنترل ميگردد. در صورت عدم جواب به درمان دارويي، ناگزير به خارج كردن مايع نخاعي ( ال پي )از بين مهره هاي كمر بيمار  ميباشد.

اين عمل با سرسوزنهاي مخصوص و در يك محيط استريل توسط پزشك متخصص در چند مرحله (بسته به مقدار مايع مغزي) در فاصله هر دو روز انجام ميگيرد.

پس از ال پي نيز مجدداً قرص استازولاميد تجويز شده و بيمار تا چند مدت بايد توسط پزشك متخصص ويزيت گردد.

به بيماران حتماً بايد توصيه نمود تا از مصرف داروهاي هورموني و آنتي بيوتيكها (مخصوصاً سايكلين دار ها) تا حد امكان و بدون مشورت با پزشك معالج خودداري نمايند.

رعایت نکاتی برای كاهش و کنترل فشارخون

فشار خون بالا باعث آسيب به کليه (نارسايي کليه)، چشم‌ (اختلال بينايي)، قلب (سکته قلبي) و مغز (سکته مغزي) مي‌شود.به طور کلي دلايل اصلي بروز فشار خون ناشناخته است اما مهم‌ترين عوامل خطر شناسايي شده براي اين بيماري سن بالا، چاقي، سابقه خانوادگي ابتلا به فشار خون بالا، کم تحرکي، ديابت، مصرف زياد نمک و الکل است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  فشار خون بالا از این جهت خطرناك می باشد كه سبب می گردد قلب به شدت فعالیت نموده و همچنین در روند تصلب شرایین (سفت شدن دیواره سرخرگها ) دخیل می باشد . پر فشاری خون همچنین خطر بیماریهای قلبی و سكته را افزایش می دهد .

اگر شما دچار پر فشاری خون هستید ، می توانید با رعایت نکات زیر در كاهش و کنترل فشارخون خود اقدام نمایید .

1-  دانستن میزان فشار خون خود. چک کردن منظم آن

اگر از يک دستگاه فشارسنج خانگي استفاده مي ‌کنيد، ساليانه دقت عمل آن را بررسي کنيد. براي انجام اين بررسي، آن را به مطب پزشک خود ببريد. در صورتي که عدد خوانده شده به وسيله دستگاه شما بيش از سه ميلي‌ متر جيوه با فشار واقعي شما که توسط پزشک سنجيده مي شود، تفاوت داشت، آن را تعويض کنيد.

2-  دانستن اینکه وزن شما در چه حدودی باید باشد.نگه داشتن وزن در همان حد یا پایین تر از آن.

هرچه وزن افزایش یابد فشار خون هم افزایش می یابد. حتی کاهش وزنی در حدود4.5 کیلوگرم می تواند به کاهش فشارخون شما کمک کند.

هرچه وزن بیشتری کم کنید فشار خون شما پاینتر می آید.

به علاوه کاهش وزن باعث افزایش تاثیر داروهای فشار خون می شود. شما به کمک پزشک تان می توانید میزان وزن ایده آل خود را محاسبه کنید و راهی برای رسیدن به آن طراحی کنید.

3- از مصرف زیاد نمک در پخت و پز و غذا خودداری کنید.پرهیز از غذاهای شور.

ثابت شده است که شیوع فشار خون بالا در مناطقی از جهان که مصرف نمک  بالاست، بیشتر است. مصرف نمک زیاد از دوران شیرخوارگی پایه‌ ای برای بالا رفتن فشار خون در سنین بالاتر خواهد شد. محدود کردن نمک در سال های بعدی برای بازگرداندن فشار خون به سطح مناسب کافی نیست و کمی منجر به بهبودی می ‌شود.

از مصرف نمک و غذاهای پُر نمک و ادویه بپرهیزید. به جای نمک می ‌توانید از سبزیجات تازه یا خشک، ادویه‌‌جات مفید (زردچوبه- دارچین و…)، پودر سیر  و پیاز و آب لیموی تازه استفاده کنید.

در بسياري از افراد مصرف نمک زمينه افزايش فشار خون را فراهم مي‌کند. بنابراين افرادي که مبتلابه افزايش فشار خون هستند نبايد بيشتر از 5 تا 6 گرم نمک در روز مصرف کنند. اين مقدار تقريبا برابر با يک قاشق چاي خوري است.

اما بيماران مبتلا به فشار خون بالا بايد حتي از اين مقدار هم کمتر نمک مصرف کنند که اين مقدار را پزشک معالج براي اين بيماران مشخص خواهد کرد.

هرگز به غذاي خود در سفره، نمک اضافه نکنيد.

هر نوشيدني يا غذاي آماده‌اي که از فروشگاه مي‌خريد حتما به ميزان نمک موجود در ساخت و تهيه آن توجه کنيد.

4-  غذاهایی مصرف کنید که چربی های اشباع آن کم باشد.

از مصرف غذاهای سرخ کرده یا غذاهایی که در درجه ی حرارت‌های بسیار بالا و یا با مدت زمان طولانی تهیه می ‌شوند، خودداری کنید و به خاطر داشته باشید، استفاده ی چند باره از روغن‌های آشپزی عاملی در بالا بردن فشار خون است.

5-  مصرف الکل را پایین بیاورید. اگر زن هستید بیش از یک بار در روز ننوشید و اگر مرد هستید بیش از دو پیک ننوشید.

 مصرف نوشيدني‌هاي الكلي ابتلا به فشارخون بالا را افزايش مي‌دهد . هر چه مصرف اين قبيل نوشيدني‌ها بيشتر باشد احتمال ابتلا به فشار خون بالا نيز به مراتب افزايش پيدا مي‌كند.

محققین می گویند مصرف روزانه بيش از سه نوشيدنی الکلی فشار را بالا می برد و خطر ابتلا به بيماری فشار خون را افزايش می دهد

6-  داروهای خود را دقیقا طبق تجویز مصرف کنید. از قرصها خسته نشوید حتی برای یک روز هم که باشد.

7-  قرار ملاقات با پزشک خود را فراموش نکنید.

اگر شما دچار پر فشاری خون هستید ، شما و پزشكتان می بایست به عنوان یك تیم جهت كاهش آن اقدام نمایید . هردوی شما می بایست در مورد فشار خون هدفتان به توافق برسید . هر دوی شما باید پایبند یك برنامه بوده و زمان خود را صرف دستیابی به هدف كنید .

8-   توصیه های پزشکتان را در مورد فعالیت جسمانی و نوع ورزش مد نظر داشته باشید.

فعالیت فیزیکی مرتب یعنی حداقل 60-30 دقیقه فعالیت در بیشتر روزهای هفته می تواند فشار خون شما را 9-4 میلیمتر جیوه پایینتر بیاورد. طولی نمی کشد که تاثیر این مسئله را احساس می کنید. اگر تا کنون غیر فعال بودید با افزایش فعالیت ظرف چند هفته می توانید فشار خون خود را کاهش دهید.

9-      مطمئن شوید که پدر و مادر،برادران،خواهران،بچه ها فشار خون خود را مرتبأ چک می کنند.

10-   در هر حال سرزنده به زندگی ادامه دهید و شاداب باشید.

مثبت گرایی نه تنها سبب لذت بخش شدن لحظات زندگی می شود بلکه منجر به کاهش فشار خون در سنین پیری نیز خواهد شد.

مشخص گردید، افرادی که دید مثبت به اطراف خود دارند فشارخون پایین تر و وضعیت جسمی سالم تری دارند؛ زیرا مثبت گرایی نه تنها بر روح بلکه بر جسم انسان نیز تاثیر گذار است.

فتق هياتال

 فتق هیاتال عبارت است از: ورود قسمتی از معده به درون قفسه سینه از طریق هیاتوس مری موجود در دیافراگم.  در واقع فتق‌ هياتال‌  از ضعف‌ يا كشيده‌ شدن‌ سوراخي‌ كه‌ در عضله‌ ديافراگم‌ وجود دارد و مري‌ از طريق‌ آن‌ از قفسه‌ سينه‌ به‌ درون‌ حفره‌ شكم‌ وارد مي‌شود و كمي‌ بعد به‌ معده‌ مي‌رسد. به وجود می آید . زماني‌ كه‌ اين‌ سوراخ‌ ضعيف‌ شود، اسيد معده‌ از درون‌ معده‌ به‌ مري‌ بر مي‌گردد و مري‌ را آزرده‌ مي‌سازد. قسمتي‌ از معده‌ حتي‌ ممكن‌ است‌ از اين‌ سوراخ‌ به‌ قفسه‌ سينه‌ وارد شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  اغلب فتق های هیاتال کوچک ایجاد مشکلی نمی کنند،و شما ممکن است ندانید این گونه فتق را دارید تا زمانی که پزشک آن را پیدا کند آن هم زمانی که شما را برای مشکلات دیگری بررسی می کند.

اما یک فتق بزرگ هیاتال اجازه به غذا و اسید برای برگشت به مری را میدهد، و منجر به درد سینه (صدری) و سوزش میشود.

اقدامات مراقبت های فردی یا داروها معمولا این نشانه ها را تخفیف میدهند، اگر چه فتق های خیلی بزرگ هیاتال اغلب اوقات احتیاج به جراحی ترمیمی دارند.

علايم‌ شايع‌

اغلب فتق های کوچک هیاتال ایجاد مشکلی نمی کنند، اما فتق های بزرگ ایجاد مشکلاتی مانند سوزش معده، آروغ زدن یا درد قفسه سینه در زمانی که اسید به داخل لوله مری بازگشت می کند.

این علائم و نشانه ها تمایل به بدتر شدن دارند زمانی که شما به جلو خم میشوید، در حال کشش یا بلند کردن اجسام سنگین یا خوابیده هستید، و همچنین میتوانند در زمان حاملگی بدتر شوند.
علايم‌ زير معمولاً در عرض‌ يك‌ ساعت‌ يا بيشتر پس‌ از خوردن‌ غذا به‌ وجود مي‌آيند:

سوزش‌ سر دل‌. امكان‌ دارد با حمله‌ قلبي‌ اشتباه‌ گرفته‌ شود.
آروغ‌ زدن‌
ندرتاً مشكل‌ در بلع‌
بالا آوردن‌
علل‌

علت‌ زمينه‌ساز آن‌ مشخص‌ نشده‌ است‌.

عوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر

ضعف‌ مادرزادي‌ در حلقه‌ عضلاني‌ در ديافراگم‌ كه‌ مري‌ از آن‌ عبور كرده‌ و به‌ معده‌ مي‌پيوندد.

ضربه‌ به‌ شكم‌ كه‌ باعث‌ وارد آمدن‌ آن‌ چنان‌ فشاري‌ شود كه‌ در قسمتي‌ از ديافراگم‌ سوراخ‌ ايجاد كند.

يبوست‌ مزمن‌ و زورزدن‌ به‌ هنگام‌ اجابت‌ مزاج‌

چاقي‌

حاملگي‌

زور زدن‌ يا برداشتن‌ بار سنگين‌ به‌ طور مداوم‌ كه‌ باعث‌ مي‌شود عضلات‌ شكم‌ مرتباً منقبض‌ شوند.

سيگار كشيدن‌

سن‌ بالاي‌ 50 سال‌

پيشگيري‌

راه‌ خاصي‌ براي‌ پيشگيري‌ وجود ندارد.

عواقب‌ مورد انتظار

علايم‌ را معمولاً مي‌توان‌ كنترل‌ نمود. اگر علايم‌ را نتوان‌ كنترل‌ نمود و آزردگي‌ مري‌ باعث‌ بروز زخم‌ و تشكيل‌ بافت‌ جوشگاهي‌ شود، اين‌ بيماري‌ را مي‌توان‌ با جراحي‌ برطرف‌ كرد.

عوارض‌ احتمالي‌

خونريزي‌ از مري‌. اين‌ خونريزي‌ ممكن‌ است‌ شديد باشد و منجر به‌ شوك‌ شود.

اشتباه‌ گرفتن‌ آن‌ با حمله‌ قلبي‌

درمان‌

اصول‌ كلي‌

عكسبرداري‌ با اشعه‌ ايكس‌ از مري‌ و معده‌

ديدن‌ مري‌ و معده‌ به‌ كمك‌ آندوسكپي‌. اگر شك‌ به‌ سرطان‌ وجود داشته‌ باشد، مقدار كمي‌ از بافت‌ ممكن‌ است‌ براي‌ بررسي‌ پاتولوژي‌ برداشته‌ شود. امكان‌ دارد براي‌ تأييد ضعف‌ عضلاني‌ در ناحيه‌ پيوستگي‌ مري‌ به‌ معده‌، مانومتري‌ (فشارسنجي‌) انجام‌ شود.

اهداف‌ اصلي‌ درمان‌ عبارتند از تخفيف‌ علايم‌ و نيز پيشگيري‌ و درمان‌ عوارض‌. در ابتدا درمان‌ طبي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

سر تخت‌ خود را 15-10 سانتي‌متر بالا ببريد. اين‌ كار كمك‌ مي‌كند كه‌ اسيد معده‌ به‌ كمك‌ جاذبه‌ از قسمت‌ دچار فتق‌ معده‌ دور شوند.

سيگار نكشيد.

لباس‌ تنگ‌ نپوشيد.

به‌ هنگام‌ اجابت‌ مزاج‌، ادرار، يا بلند كردن‌ بار سنگين‌ زور نزنيد.

ندرتاً جراحي‌ براي‌ ترميم‌ ضعف‌ موجود در ناحيه‌ عبور مري‌ از ديافراگم‌ و حفظ‌ معده‌ در جاي‌ طبيعي‌ خود

داروها

داروهاي‌ ضد اسيد. در بعضي‌ از افراد، وقتي‌ يك‌ ساعت‌ قبل‌ از هر وعده‌ غذايي‌ و قبل‌ از خواب‌ خورده‌ شوند بيشترين‌ اثر را دارند. اما در بعضي‌ ديگر، وقتي‌ 2-1 ساعت‌ بعد از هر وعده‌ غذايي‌ و قبل‌ از خواب‌ خورده‌ شوند بيشترين‌ اثر را دارند. سعي‌ كنيد هر دو روش‌ را امتحان‌ كنيد تا بهترين‌ حالت‌ براي‌ شما مشخص‌ شود.

نرم‌كننده‌هاي‌ مدفوع‌

امكان‌ دارد داروهايي‌ كه‌ تخليه‌ معده‌ را سريع‌تر مي‌كنند تجويز شوند.

فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري

بلافاصله‌ پس‌ از غذا خوردن‌ دراز نكشيد يا خم‌ نشويد.

 رژيم‌ غذايي‌

از خوردن‌ حجم‌ زيادي‌ از غذا در هر وعده‌ خودداري‌ كنيد. در عوض‌، 5-4 وعده‌ غذايي‌ كوچك‌ در روز بخوريد. قبل‌ از خواب‌ حداقل‌ براي‌ 2 ساعت‌ چيزي‌ نخوريد.

اگر اضافه‌ وزن‌ داريد، وزن‌ خود را كم‌ كنيد. خيلي‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ كه‌ علايم‌ پس‌ از پايين‌تر رفتن‌ از يك‌ وزن‌ مشخص‌ برطرف‌ شده‌اند.

از نوشيدني‌هاي‌ الكلي‌، نوشيدني‌هاي‌ حاوي‌ كافئين‌ (قهوه‌، چاي‌، كاكائو، نوشابه‌) و هرگونه‌ غذا، آب‌ ميوه‌ يا ادويه‌اي‌ كه‌ علايم‌ را بدتر مي‌كنند پرهيز كنيد. آهسته‌ غذا بخوريد.

درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟

اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌تان‌ علايم‌ فتق‌ معده‌ را داريد، خصوصاً احساس‌ اين‌ كه‌ غذا در زير جناغ‌ سينه‌ گير مي‌كند. اگر همراه‌ درد تنگي‌ نفس‌، تعريق‌ يا تهوع‌ وجود داشت‌، بلافاصله‌ مراجعه‌ كنيد.
در صورت‌ داشتن‌ موارد ذيل‌:

ـ استفراغ‌ خوني‌ يا استفراغ‌ مكرر ديده‌ شود.

ـ دچار افزايش‌ درجه‌ حرارت‌ به‌ 8/37 سانتي‌گراد شده‌ايد.

ـ علايم‌ با يك‌ ماده‌ درمان‌ بهبود نيابند.

بلاستوميكوز

بلاستومايكوز عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ عفوني‌ قارچي‌ كه‌ در ريه‌ها پديدار مي‌شود. گاهي‌ از راه‌ خون‌ به‌ ساير نقاط‌ بدن‌، به‌ خصوص‌ پوست‌، گسترش‌ مي‌يابد. بلاستوميكوز مستقيماً از انسان‌ به‌ انسان‌ انتقال‌ پيدا نمي‌كند، اما امكان‌ دارد از راه‌ گاز گرفتن‌ سگ‌هاي‌ بيمار انتقال‌ يابد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،   عفونت‌ مي‌تواند در ريه‌ها، دهان‌، پوست‌ و بافت‌هاي‌ زير پوستي‌، پروستات‌، و اپيديدم‌ گسترش‌ پيدا كند.

علايم‌ شايع

علايم‌ ممكن‌ است‌ به‌ آهستگي‌ آغاز شوند، يا برعكس‌ عفونت‌ ممكن‌ است‌ خيلي‌ ناگهاني‌ خود را نشان‌ دهد.

سرفه‌، كه‌ امكان‌ دارد خشك‌ و بدون‌ خلط‌، يا خلط‌دار باشد.

درد قفسه‌ سينه‌

لرز، تب‌، و عرق‌ريزش‌ فراوان‌

تنگي‌ نفس‌

خستگي‌، بي‌اشتهايي‌

ضايعات‌ پوستي‌ يا آبسه‌، در صورت‌ درگيري‌ پوست‌

علل‌

عفونت‌ با قارچ‌ بلاستوميسِس‌ درماتيتيديس‌ ، كه‌ در چوب‌ و خاك‌ پيدا مي‌شود. امكان‌ دارد ارتباطي‌ باخانه‌ سگ‌هاي‌ آبي‌ وجود داشته‌ باشد.

ضايعات‌ پوستي‌ عمدتاً در باغبانان‌ يا كشاورزان‌ رخ‌ مي‌دهد، اما منشأ اصلي‌ اين‌ قارچ‌ در طبيعت‌ هنوز مشخص‌ نشده‌ است‌.

عوامل تشديد كننده بيماري

باغباني‌ و كشاورزي‌

ديابت‌ شيرين‌

مصرف‌ داروهاي‌ سركوب‌كننده‌ ايمني‌

پيشگيري‌

در حال‌ حاضر نمي‌توان‌ از آن‌ پيشگيري‌ كرد.

عواقب‌ مورد انتظار

اين‌ قارچ‌ مي‌تواند باعث‌ بيماري‌ شديد و ناتوان‌كننده‌ شود، كه‌ بدون‌ درمان‌ ممكن‌ است‌ مرگبار باشد. با درمان‌ مجدانه‌، معمولاً در عرض‌ چند هفته‌ معالجه‌ مي‌شود.

عوارض‌ احتمالي‌

گسترش‌ به‌ ساير نقاط‌ بدن‌، كه‌ باعث‌ بيماري‌ جدي‌ و احياناً مرگ‌ مي‌شود. در اثر گسترش‌ عفونت‌ امكان‌ دارد علايم‌ زير ظاهر شوند:

درد در استخوان‌هاي‌ دراز

ضايعات‌ پوستي‌ كه‌ اول‌ به‌ صورت‌ جوش‌هاي‌ كوچك‌ غيرچركي‌ يا چركي‌ در نواحي‌ باز بدن‌ پديدار مي‌شوند. اين‌ جوش‌ها به‌ آهستگي‌ گسترش‌ مي‌يابند. با گذشت‌ زمان‌، ضايعات‌ تبديل‌ به‌ زخم‌هاي‌ دلمه‌ بسته‌ مي‌شوند كه‌ حاشيه‌ آنها فرو رفته‌ و رنگ‌ بنفش‌ رو به‌ قرمز است‌.
تورم‌ كيسه‌ بيضه‌ و ظاهر شدن‌ برجستگي‌هاي‌ دردناك‌ و حساس‌ به‌ لمس‌ روي‌ آن‌

درمان‌

اصولي‌ كلي‌

ممكن‌ است‌ آزمايشات‌ تشخيصي‌ شامل‌ موارد زير باشند: كشت‌ از ضايعات‌ پوستي‌، چرك‌، خلط‌، يا ترشحات‌ ريوي‌؛ نمونه‌برداري‌ از بافت‌ پوست‌ يا ريه‌؛ عكس‌ قفسه‌ سينه‌، و سايرآزمايشات‌

درمان‌ با دارو. در صورت‌ لزوم‌، ساير اقدامات‌ حمايتي‌ انجام‌ مي‌پذيرد.

بيمار معمولاً در بيمارستان‌ بستري‌ مي‌شود و درمان‌ در آنجا آغاز مي‌شود.

استفاده‌ از گرما شايد درد مفصلي‌ را تخفيف‌ دهد.

بيمار بايد روزانه‌ وزن‌ شود و مقادير آن‌ در يك‌ برگه‌ ثبت‌ گردد. در صورت‌ كاهش‌ وزن‌ بدون‌ توجيه‌، بايد به‌ گسترش‌ يافتن‌ عفونت‌ مشكوك‌ شد.

بيمار حتماً بايد به‌ قرارهاي‌ ملاقاتي‌ كه‌ جهت‌ پيگيري‌ وضع‌ وي‌ ترتيب‌ داده‌ مي‌شود پايبند باشد. بررسي‌ اينكه‌ آيا درمان‌ اثربخش‌ بوده‌ است‌ يا خير، و نيز بررسي‌ وجود اثرات‌ جانبي‌ داروها اهميت‌ زيادي‌ دارند.

داروها

داروهاي‌ ضد قارچ‌، داروهاي‌ انتخابي‌ براي‌ مبارزه‌ با اين‌ بيماري‌ هستند.

فعاليت در زمان بيماري

به‌ هنگام‌ مرحله‌ حاد بيماري‌، در رختخواب‌ استراحت‌ كنيد. با برگشت‌ تدريجي‌ قواي‌ جسماني‌، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي‌ خود را تدريجاً از سر گيريد.

رژيم‌ غذايي

هيچ‌ رژيم‌ خاصي‌ توصيه‌ نمي‌شود.

در این‌ شرایط‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ كنید:

۱. اگر شما یا یكی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ بلاستومیكوز را دارید.

۲. اگر دچار علایم‌ جدید و غیرقابل كنترل شده اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌، عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ دارند.

۳. اگر یكی‌ از مشكلات‌ زیر به‌ هنگام‌ درمان‌ رخ‌ دهد: كاهش‌ وزن‌، تب‌، اسهالی‌ كه‌ با درمان‌های‌ خانگی‌ قابل‌ كنترل‌ نباشد، سردرد شدید و سختی‌ گردن.

پوكی استخوان

پوكي استخوان را به دليل عدم وجود درد و هر گونه علائم هشداردهنده‌، قاتل خاموش مي‌نامند، اين عارضه  كاهش تراكم استخوان بوده و افزايش سن، عدم تحرك، يائسگي، رژيم غذايي فاقد پروتئين و كلسيم، مصرف برخي داروها، عدم تماس با نور خورشيد به ويژه در مناطق سردسير و نيز زمينه‌هاي ارثي و عوامل ژنتيكي، از جمله عوامل موثر در پيشرفت و تسريع كاهش تراكم استخوان است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  داروهاي ضد انعقاد خون نظير هپارين، ضدتشنج مثل فنتوئين، داروهاي ادرارآور، مصرف طولاني مدت مسكن‌ها، اختلالات هورموني نظير كم‌كاري و پركاري تيروئيد و ابتلا به ديابت نيز در بروز پوكي استخوان موثر است.

كمبود كلسيم يكي از اصلي‌ترين عوامل ابتلا به پوكي استخوان بوده و  كاهش استروژن، مصرف سيگار و الكل و برخي بيماري‌ها نيز در كاهش توده استخواني موثر است.
علل ابتلا به پوکی استخوان

آسیب شناسی دقیق استئوپورز ناشناخته است. عوامل مستعد کننده عبارتند از:

کاهش و از بین بردن فعالیت عضو به علت حرکت طولانی مدت.

رژیمهای غذایی با کمبود مواد پروتئین ، دریافت ناکافی کلسیم ، کمبود ویتامین D و مصرف زیاد کافئین.

شروع یائسگی:

استروژن هورمون زنانه‌ای که از کاهش توده استخوان جلوگیری می‌کند. تولید استروژن در تخمدانها بعد از یائسگی متوقف می‌شود، ‌در نتیجه از دست رفتن توده استخوان تسریع می‌شود. زنانی که یائسگی زودرس دارند (قبل از 45 سالگی)، مانند بانوانی که تخمدانهای آنها با جراحی از بدن خارج شده است، بیشتر در معرض ابتلاء به پوکی استخوان هستند.

سابقه خانوادگی:

وراثت بر میزان استخوانهای شما و سرعت از دست رفتن آنها تاثیر دارند.

استخوانهای کوچک:

بانوانی که دارای استخوانهایی کوچک بوده یا کوتاه قد و یا لاغر هستند به خاطر وجود توده استخوانی کمتر، ‌به بروز پوکی استخوان مستعد‌ترند.

پیشنیه قومی:

بانوان اروپای شمالی یا آسیایی تبار بیشتر در معرض ابتلاء به پوکی استخوان هستند.

بعضی بیماریها:

بیماریهایی نظیر تیروئید، کلیه و برخی سرطانها ممکن است به پوکی استخوان منتهی شوند.

تجویز بعضی داروها به مدت طولانی مثل کورتیکواستروئیدها و هپارین.

علایم بالینی

توده استخوانی هر فرد معمولا در 30 تا 35 سالگی به بیشترین میزان خود می‌رسد. پس از این سن ، کاهش توده استخوان به صورت یک روند طبیعی پیری آغاز می‌شود. 50 درصد افراد بیش از 65 درصد سال سفید پوست استئوپروز داشته و فقط در 20 درصد از این افراد علایم بالینی وجود دارد. 30 درصد افرادی که به سن 75 سالگی رسیده‌اند، دچار شکستگی ناشی از استئوپروز می‌شوند.

شایعترین علل این شکستگیها عبارتند از: جسم مهره‌ها ، لگن ، گردن ، استخوان ران ، انتهای فوقانی بازو و انتهای تحتانی ساعد ، علاوه بر شکستگیهای این بیماران از درد کمر ، پشت و قوز‌دار شدن پشت شکایت دارند. ولی برخلاف استئومالاسی ، مبتلایان از ضعف عمومی و ضعف عضلانی شکایتی ندارند.

در بعضی از موارد استئوپروز و استئومالاسی تواما وجود دارد. دفورمیتی قفسه سینه به صورت کوتاهی قامت ، مشکل دولاشدن (خم شدن به سمت جلو) ، کیفوز مشخص ستون مهره‌ای سینه‌ای که ممکن است در پشت ایجاد شود. بدشکلی ستون مهره‌ای و فضای دنده‌ای ممکن است باعث نارسایی تنفسی شود.

به علت ناتوانی در بهبودی از آسیب‌های وارده ممکن است دچار پوکی استخوان شوید، بدون آنکه از بیماری خود اطلاع داشته باشید به همین دلیل است که پوکی استخوان بیماری بی‌سر و صدا نامیده می‌شود.

در مراحل اولیه بروز پوکی استخوان،‌ علایم به ندرت ظاهر می‌شود، که این امر تشخیص بیماری را دشوار می‌کند. پوکی استخوان در مراحل بعدی موجب بروز مشکلات ذیل می‌شود.

شکستگی مفاصل‌ ران ، کمر و ستون مهره‌ها که غالبا این اولین علامت است. کمردرد شدیدی در یک نقطه خاص که نشانه یک شکستگی می‌باشد. قوز کردن پشت که موجب انحنای پشت یا قوز درآوردن می‌شود. کوتاه شدن قد در اثر پوکی استخوان در طی سالهای متمادی ایجاد می‌شود.

عوامل خطری قابل کنترل

وزن:

وزن کم بانوان بسیار لاغر که عادت ماهانه آنها را مختل کند، این خانمها در معرض خطر پوکی استخوان قرار می‌گیرند، (زنانی که دارای اضافه وزن هستند معمولا در معرض خطر نیستند ولی احتمال ابتلاء به ناراحتیهای دیگر در آنها زیادتر است).

ورزش نکردن:

نداشتن فعالیت، کاهش توده استخوان را تسریع می‌کند. ورزش مناسب به افزایش مقدار استخوان و سلامتی بیشتر شما کمک می‌کند. مصرف مشروب و یا نوشابه‌های کافئین‌دار این مواد در استفاده بدن شما از کلیسم اختلال ایجاد می‌کنند. همچنین افرادی که مشروب مصرف می‌کنند غالبا برنامه غذایی نامناسبی داشته و کم ورزش می‌کنند.

کمبود کلسیم در برنامه غذایی: کلسیم استخوانها را قدرتمند می‌کند. اگر به قدر کافی کلسیم مصرف نمی‌کنید بدن شما سلولهای استخوانی را تخریب می‌کند تا کلسیم مورد نیاز خود را به دست آورد.

سیگار کشیدن: زنانی که سیگار می‌کشند بیشتر از خانمهایی که سیگار نمی‌کشند دچار پوکی استخوان (و سایر بیماریها) می‌شوند.

بعضی داروهای تجویزی نظیر کورتیکواستروئیدهای خوراکی که معمولا برای درمان آسم و آرتروز مصرف می‌شود.

برنامه غذایی پروتئین – کمبود ویتامین D (ویتامین D به بدن شما کمک می‌کند تا از کلسیم برای ساختن استخوانهای محکم استفاده کنید).

ارزیابی تشخیصی

علایم رادیولوژی

کاهش تراکم استخوان ، همچنین کاهش تعداد و صفحات تیغه‌های استخوان که بخصوص در جسم مهره‌ها ، گردن و استخوان ران مشهود است.

فضای بین مهره‌ای افزایش یافته و سطح بالایی و پایینی جسم مهره گرد می‌شود. شکستگی مرضی در مهره‌ها باعث مقعرالطرفین شدن شکل آنها می‌گردد.

علایم آزمایشگاهی

کلسیم ، فسفر و آلکالین فسفاتاز سرم طبیعی است. بیوپسی استخوان به تشخیص کمک می‌کند.

آزمایشهای سنجش تراکم استخوان

این آزمایشها برای تشخیص و پیگیری درمان پوکی استخوان ،‌ دقیقتر از عکسبرداری با اشعه هستند. پرتوهای ایکس معمولا برای تشخیص پوکی استخوان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

این پرتوها که به دلایل دیگری استفاه می‌شود ممکن است پوکی استخوان را نیز در حالتی که حدود 25 تا 40 درصد توده استخوان از بین رفته باشد نشان دهد. بله ولی این امر دشوار است در بیشتر موارد پوکی استخوان تشخیص داده نمی‌شود تا این که فرد دچار شکستگی استخوان شود.

شیوه درمان

در صورت مشخص بودن علت استئوپروز باید آن را درمان کرد. هدف از درمان ، جلوگیری از پیشرفت بیماری و کمک به بهبود آن می‌باشد. تغییر در رژیم غذایی ، مواد پروتئینی ، کلسیم مکمل ، املاح و ویتامین‌ها و مخصوصا ویتامین D باید، مقدار کافی از راه غذایی و دارویی به این بیماران داده شود. کلسی تونین ، از دست دادن استخوان را مهار می‌کند.

تجویز استروژن یا استروژن همراه با پروژسترون و اندروژن و املاح فلوئور در درمان این بیماران موثر است. اگر چه از علایم هشدار دهنده مهم در شما بروز نکرده باشد، ممکن است مبتلا به پوکی استخوان شده باشید. گرچه پوکی استخوان را نمی‌توان بطور قطعی درمان کرد، ولی درمان نسبی آن امکانپذیرست.

آمبولی ريه

خون داخل سیاهرگهای عمقی گاهاً در شرایط بی حركتی طولانی بعلت تجمع و ساكن ‏بودن در این شرایط مستعد تشكیل لخته می شود. مسافرت طولانی مدت با وسایل نقلیه، ‏بستری در بیمارستان مخصوصاً بعد از عمل جراحی و یا شكستگی اندام تحتانی عوامل ‏خطرساز می باشند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  برخی از افراد به صورت ژنتیكی استعداد به تشكیل لخته های وریدی ‏دارند و ضمناً برخی داروها از قبیل داروهای ضدبارداری خوراكی با افزایش خطر این ‏عارضه همراه می باشند. ‏

تشكیل لخته وریدی اندام تحتانی( ‏DVT‏ )با درد و تورم و گرمی اندام تحتانی مبتلا همراه ‏بوده و معمولاً عضلات پا سفت شده و پوست ملتهب به نظر می رسد. در صورت ایجاد ‏این علایم فرد مبتلا باید از ایستادن برروی پا پرهیز كرده و اندام درگیر شده بی حركت ‏حفظ شود.

مراجعه فوری به بیمارستان الزامی است. بیمار معمولاً برای یك هفته در ‏بیمارستان بستری شده واز داروهای ضد انعقادی استفاده می شود. در اغلب موارد داروی ‏وارفارین برای مدت ۶-۳ ماه توصیه می شود. ‏

خطرناكترین عارضه ایجاد شده براثر تشكیل لخته های وریدی كنده شدن لخته می باشد. ‏لخته كنده شده از طریق سیاهرگ های بزرگ و پس از عبور از حفره های راست قلب ‏وارد سرخرگ ریوی شده ودر این سرخرگها گیر كرده و منجر به انسداد آنها می شود. ‏

این عارضه خطرناك كه اصطلاحاً آمبولی ریه نام دارد با تنگی نفس ناگهانی و گاهاً درد ‏قفسه سینه و یا غش (سنكوپ) همراه افت فشار خون تظاهر می یابد. بیمار مبتلا باید در ‏بخش ویژه بستری شده و داروهای ضد انعقادی سریعاً تزریق شوند. گاهاً در صورت ‏وجود لخته های بزرگ در شریان ریوی استفاده از داروهای حل كننده لخته لازم می ‏باشد.

عمل جراحی باز قفسه سینه برای خارج كردن لخته در تعداد بسیار كمی از مراكز ‏درمانی كشور به صورت اورژانسی انجام می شود. بیمار حداقل یك هفته در بیمارستان ‏بستری بوده و در صورت بهبود وضعیت بالینی با توصیه به مصرف وارفارین برای حداقل ۶ ‏ماه مرخص می شود.
آمبولي ريوي هنگامي‌رخ مي‌دهد كه  لخته خوني از وريد‌هاي بخش ديگري از بدن اغلب ساق‌ پا به رگ‌هاي ريه وارد مي‌شود. لخته‌خون در شريان ريوي گير مي‌كند و انسدادي كه در مسير جريان خون به وجود مي‌آورد ممكن است به آسيب ريه‌ها و ساير اندام‌ها منجر شود. آمبولي ريوي در بسياري موارد مرگبار است.

موسسه ملي  قلب، ريه و خون آمريكا  مي‌گويد كه هر سال در اين كشور تقريبا  ۶۰۰۰۰۰ مورد  آمبولي ريوي تشخيص داده مي‌شود كه ۶۰۰۰۰ مورد آنها به مرگ بيماران مي‌انجامد. افرادي كه به علت دچار بودن به بيماري‌هاي مختلف مجبورند مدت‌ها در بستر دراز بكشند بيش از همه  مستعد آمبولي ريوي‌ هستند.

علل بروز بيماري :

۱ـ بي‌تحركي به مد‌ت طولاني

۲ـ سوختگي‌ها

۳ـ د‌رمان‌هاي شيميايي

۴ـ نارسايي احتقاني قلب

۵ـ سابقه‌ لخته د‌ر وريد‌ عمقي

۶ـ شكستگي‌هاي استخواني

۷ـ همولتيك (كم‌خوني ليزكنند‌ه)

۸ـ هپارين (ضد‌لخته‌اي كه با كاهش گلبول قرمز همراه است)

۹ـ وجود‌ هموسيستين د‌ر اد‌رار

۱۰ـ حاملگي

۱۱ـ د‌اروهاي استروژن (به مقد‌ار زياد‌)

۱۲ـ ازد‌ياد‌ چربي‌هاي خون

۱۳ـ چاقي

۱۴ـ سكته قلبي

۱۵ـ مصرف قرص‌هاي ضد‌بارد‌اري

۱۶ـ سنين بالا

۱۷ـ مصرف فنوتيازين

۱۸ـ گروههاي خوني A

۱۹ـ لوله‌هاي اد‌راري (سوند‌)

۲۰ـ پد‌يد‌ه بهجت (د‌انشمند‌ ترك كه وجود‌ لخته د‌ر شبكيه و از د‌ست رفتن بينايي بر اثر ويروس را كشف كرد‌… البته لخته مي‌تواند‌ د‌ر تمام اند‌ام و اعضاء ايجاد‌ مشكل كند‌.)

وضعيت ظاهري بدن: بنابر گزارش سازمان جهاني بهداشت، افراد چاق در خطر بيشتري براي ايجاد لخته هستند. علت دقيق اين مسئله هنوز معلوم نيست ولي يک فرضيه اين است که هورمون «لپتين» در ايجاد لخته موثر است. اين هورمون توسط سلول‌هاي چربي توليد مي‌شود و افراد چاق هم سلول‌هاي چربي بيشتري دارند. بر پايه گزارش سازمان جهاني بهداشت، همچنين افراد قدبلند (بلندتر از ۱۹۰سانتيمتر) و کوتاه قد (کوتاهتر از ۱۶۰ سانتيمتر) نيز در خطر بيشتري قرار دارند.

جراحي: اعمال جراحي به‌ويژه جراحي‌هاي تعويض مفصل زانو يا لگن از دلايل عمده ايجاد لخته به شمار مي‌روند. به همين دليل در اين افراد قبل و بعد از عمل، داروهاي ضد انعقاد خون تجويز مي‌شود. شکستگي‌هاي عمده که دوره بهبودي طولاني‌مدت دارند، مانند شکستگي استخوان ران پا و لگن نيز وضعيت مشابهي دارند، زيرا در اين حالات بيمار به مدت طولاني نمي‌تواند پاهاي خود را حرکت دهد. به‌طور کلي هر عاملي که باعث شود شما مجبور شويد به مدت طولاني در بستر استراحت کنيد، خطر تشکيل لخته را بالا مي‌برد.

بارداري: خانم‌هاي باردار يا خانم‌هايي که به تازگي زايمان داشته‌اند، در خطر بيشتري براي ابتلا به ترومبوز وريد عمقي هستند. در واقع، آمبولي ريوي شايعترين علت مرگ زنان در هنگام زايمان است.

مصرف قرص‌هاي پيشگيري از بارداري: خانم‌هايي که OCP مصرف مي‌کنند، ۳ تا ۴ برابر بيشتر از ديگران در خطر ابتلا به تشکيل لخته هستند. اين خطر در خانم‌هاي سيگاري يا داراي اضافه وزن بيشتر است. البته هورمون درماني جايگزين در خانم‌هاي يائسه (HRT) هم اين خطر را افزايش مي‌دهد. هورمون استروژن موجود در OCP و HRT باعث افزايش فاکتورهاي انعقادي مي‌شود.

افزايش فاکتورهاي انعقادي در خون: برخي از انواع سرطان‌ها به‌ويژه سرطان پانکراس، ريه و تخمدان باعث افزايش انعقاد‌پذيري خون مي‌شوند و شيمي درماني هم اين وضع را تشديد مي‌کند.

بيماري‌هاي قلبي: افراد مبتلا به بيماري‌هاي قلبي- عروقي يا افرادي که سابقه سکته قلبي يا مغزي دارند، بيشتر در خطر تشکيل لخته در سياهرگ‌ها هستند. فشار خون بالا و ابتلا به بيماري‌هاي التهابي روده (نظير کوليت اولسراتيو و کرون) نيز خطر ايجاد لخته را افزايش مي‌دهند.

سابقه خانوادگي يا شخصي ترومبوز وريد عمقي: بيش از نيمي از موارد آمبولي ريوي ناشي از ترومبوز وريد عمقي، مربوط به يک اختلال انعقادي ارثي است.

فلج: افرادي که به هر دليل فلج شده‌اند، به‌دليل بي‌حرکتي در خطر بيشتري قرار دارند.

سيگار: به‌دلايلي که به‌طور دقيق مشخص نشده، مصرف تنباکو برخي افراد را مستعد تشکيل لخته مي‌کند، به‌ويژه اگر با ساير عوامل خطرساز فوق همراه باشد.

علاوه بر علت‌هاي مطرح‌شد‌ه، د‌و علت شاخص و اساسي د‌يگر وجود‌ د‌ارد‌ كه نقش مهّمي د‌ر بروز آمبولي ريه ايفا مي‌كند‌.

۱ـ ايست د‌ر وريد‌ها به مد‌ت طولاني (د‌ر نتيجه استراحت مطلق يا نسبي)

۲ـ اخيراً به اثبات رسيد‌ه است كه مقاومت به يك نوع پروتئين فعال به نام پروتئين C شايع‌ترين علت ماد‌رزاد‌ي براي لخته‌شد‌ن د‌ر وريد‌ عمقي بود‌ه است.

نارسايي اولّيه يا اكتسابي د‌ر پروتئين C به وجود‌ آورند‌ة لخته د‌ر وريد‌ عمقي شد‌ه كه منجر به آمبولي ريوي مي‌شود‌.

عوامل تشدید کننده بیماری

سن‌ بالاي‌ 60 سال‌
هرگونه‌ آسيب‌ يا بيماري‌ مستلزم‌ استراحت‌ طولاني‌ در بستر
نشستن‌ در يك‌ وضعيت‌ ثابت‌ به‌ مدت‌ طولاني‌ مثلاً در طي‌ مسافرت‌ با هواپيما
جراحي‌ اخير
نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌
اختلالات‌ ريتم‌ قلب‌
پلي‌سيتمي‌؛ كم‌ خوني‌ هموليتيك‌
شكستگي‌ استخوان‌
چاقي‌؛ استعمال‌ دخانيات‌
بارداري‌
مصرف‌ قرص‌هاي‌ ضد بارداري‌ به‌ خصوص‌ در خانم‌هاي‌ سيگاري

‌علایم‌ شایع‌
کوتاهی‌ نفس‌ ناگهانی‌
غش‌ کردن‌ یا حالت‌ غش‌ پیدا کردن‌
درد قفسه‌ سینه‌
سرفه‌ (گاهی‌ همراه‌ با خلط‌ خونی‌)
تندی‌ ضربان‌ قلب‌
تب‌ خفیف‌ قبل‌ از بروز علایم‌ فوق‌ معمولاً تورم‌ و درد اندام‌ تحتانی‌ وجود دارد.

علائم بالینی :

این بیماری به طور ناگهانی ظاهر می شود و درد شدیدی در یک طرف سینه منتشر می شود . بیمار سرفه های خشکی می کند و به سختی نفس می کشد . پوست کبود می شود ، بیمار مضطرب است و احساس سنکوپ به او دست می دهد . درمان :

باید بیمار را بستری کرد و داروهای ضد لخته شدن خون ، اکسیژن و مراقبت شدید تجویز نمود . این بیماری کشنده است و تشخیص آن به دلیل کمی علائم آسان نیست .

تشخيص

تشخیص آمبولی ریه دشوار است، به ویژه اگر فرد مبتلا یک بیماری قلبی یا عروقی زمینه‌ای نیز باشد. پزشک برای یافتن لخته، یک پرونده رادیولوژی از قفسه سینه، اسکن ریه و آنژیوگرافی ریه درخواست می‌کند.

آنژیوگرافی ریه دقیق‌ترین روش تشخیص آمبولی ریه است. طی آنژیوگرافی ریه، یک ماده رنگی به داخل سیاهرگ بازو یا اندام‌ تحتانی تزریق می‌شود. هنگامی که این ماده در شریان‌های ریه گردش می‌یابد، سرخرگ‌ها، روی عکس تهیه شده با اشعه ایکس قابل رویت می‌شوند و اگر لخته‌ای وجود داشته باشد دیده می‌شود. پزشک ممکن است آزمایش‌های دیگری را نیز درخواست دهد.

پیشگیری‌
از استراحت‌ طولانی‌مدت‌ در بستر در طی‌ بیماری‌ خودداری‌ کنید. در طی‌ دوره‌ نقاهت‌ از جوراب‌ کشی‌ استفاده‌ کنید (چه‌ در هنگام‌ استراحت‌ در بستر و چه‌ در هنگام‌ برخاستن‌ از بستر)
پس‌ از جراحی‌ هر چه‌ سریعتر حرکت‌ اندام‌های‌ تحتانی‌ و راه‌ رفتن‌ را شروع‌ کنید.
خودداری‌ از استعمال‌ دخانیات‌، به‌ خصوص‌ در خانم‌های‌ ۳۵ سال‌ به‌ بالا که‌ قرص‌ ضد بارداری‌ مصرف‌ می‌کنند.
اجتناب‌ از جراحی‌های‌ غیر ضروری‌. در این‌ موارد از روش‌های‌ دیگری‌ غیر از جراحی‌ استفاده‌ کنید.
در طی‌ سفر هر ۲-۱ ساعت‌ مدتی‌ ایستاده‌ و راه‌ بروید.
مصرف‌ یک‌ قرص‌ آسپرین در روز ممکن‌ است‌ نقش‌ پیشگیری‌ کننده‌ در این‌ زمینه‌ داشته‌ باشد؛ در این‌ باره‌ با پزشک‌ خود مشورت‌ کنید.

عواقب‌ مورد انتظار

معمولاً مراقبت‌های‌ ویژه‌ در عرض‌ ۱۴-۱۰ روز بهبود می‌یابد.
عوارض‌ احتمالی‌
مرگ‌ سریع‌الوقوع‌ در اثر یک‌ لخته‌ بزرگ‌ که‌ بیش‌ از ۵۰% جریان‌ خون‌ ریه ها را مسدود کند.
خونریزی‌ شدید داخل‌ ریه‌ دراثر لخته‌های‌ کوچکتر

درمان‌
اصول‌ کلی‌
بررسی‌های‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ رادیوگرافی‌ قفسه‌ سینه‌، اسکن‌ ریه‌، آنژیوگرافی ریه‌، نوار قلب‌، سمع‌ قلب‌ و ریه‌، و آزمایش‌های‌ خون‌ جهت‌ اندازه‌گیری‌ عوامل‌ انعقادی‌ و زمان‌ پروترومبین‌ باشد.
هدف‌ درمانی‌ عبارتست‌از:
حفظ‌ عملکرد قلب‌ و ریه‌ در حد قابل‌ قبول‌ (تا برطرف‌ شدن‌ لخته‌) و جلوگیری‌ از عود آمبولی‌
جراحی‌ ممکن‌ است‌ به‌ منظور بستن‌ ورید بزرگ‌ منتهی‌ به‌ قلب‌ و ریه‌ (ورید اجوف‌) یا قرار دادن‌ یک‌ صافی‌ در داخل‌ آن‌ برای‌ جلوگیری‌ از عبور لخته‌ها به‌ سمت‌ قلب‌ لازم‌ باشد (به‌ ندرت‌)
استفاده‌ از جوراب‌کشی‌ یا پیچیدن‌ ساق‌ پا با باند کشی‌
از نشستن‌ به‌ حالتی‌ که‌ ساق‌ها یا مچ‌ پاها را روی‌ یکدیگر بیندازید خودداری‌ کنید.
در هنگام‌ نشستن‌ طولانی‌ مدت‌ طوری‌ بنشینید که‌ پاها بالاتر از ران‌ها قرار گیرند.
در هنگام‌ خوابیدن‌ پاها را بالاتر از سطح‌ بستر قرار دهید.
داروها
داروهای‌ ضد انعقاد در جهت‌ حل‌ کردن‌ لخته‌ و جلوگیری‌ از ایجاد دوباره‌ آن‌. سطح‌ داروهای‌ ضد انعقاد باید به‌ طور مرتب‌ اندازه‌گیری‌ شود تا اطمینان‌ حاصل‌ شود سطح‌ آنها در حد مطلوب‌ و بی‌خطر است‌.
تجویز اکسیژن‌، در صورت‌ نیاز
آنتی بیوتیک ها، در موارد آمبولی‌ عفونی‌
فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

تا هنگام‌ برطرف‌ شدن‌ علایم‌ التهابی‌ ناشی‌ از لخته‌ شدن‌ خون‌ در بستر استراحت‌ نمایید. در طی‌ استراحت‌ در بستر اندام‌های‌ تحتانی‌ را به‌ طور مکرر حرکت‌ دهید تا به‌ جریان‌ یافتن‌ خون‌ در آن‌ها کمک‌ شود.

رژیم‌ غذایی‌

رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌.

زنان بیش از مردان در معرض ابتلا به آنفلوآنزا هستند

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده بهداشت و طب استوایی لندن می گویند نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که زنان بیش از مردان در معرض ابتلا به آنفلوآنزا هستند و احتمالا به این دلیل که آنها بیشتر با کودکان سر و کار دارند و کودکان نیز معمولا اولین گروهی هستند که با رسیدن فصل سرما به این بیماری مبتلا می شوند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، آنفلوآنزا یا گریپ (Grippe) بیماری واگیردار است که توسط نوعی ویروس آران‌ای از خانواده Orthomyxoviridae ایجاد می‌شود.این نوع ویروس‌ها در پرندگان و پستانداران اثر می‌گذارند.این بیماری باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی می‌شود که با سردرد ناگهانی، درد ماهیچه، تب و ضعف و بی‌حالی شدید نمایان می‌شود.

این بیماری در موارد حاد به خصوص در خردسالان ممکن است باعث ذات الریه شود. سه گونه ویروس آنفلوآنزا به نامهای A B C وجود دارد .

در حالت معمولی دورهٔ بیماری ۳ تا ۴ روز است .

اینک یک مطالعه گسترده ملی درباره بیماری آنفلوآنزا در انگلیس نشان داده است که زنان ۱۶ درصد بیشتر از مردان اظهار می کنند که دچار علائم آنفلوآنزا شده اند.

در این مطالعه که از سوی دانشکده بهداشت و طب استوایی لندن انجام گرفته از داده های این مرکز به منظور تهیه نقشه ای کلی از شیوع این بیماری در سراسر انگلیس در طول فصل زمستان استفاده شده است. با کمک این نقشه پزشکان موفق شدند بررسی کنند که ویروس آنفلوانزا چگونه گسترش پیدا کرده و روی چه افرادی بیشتر تاثیر گذاشته است.

این پزشکان بیشتر به بررسی تفاوت های جنسیتی و نرخ ابتلا به آنفلوانزا پرداختند. آنها دریافتند که بیشترین خطر ابتلا به آنفلوآنزا متوجه کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال است و از آنجا که زنان بیشتر با کودکان در ارتباط هستند، بیشتر با خطر ابتلا به این بیماری مواجه می شوند.

سیگار کشیدن بیش از آنچه که تصور می کنید روی بدن تاثیر سوء دارد

پزوهشگران علوم پزشکی می گویند به دلیل اینکه اکثر سیگاری ها از سنین نوجوانی شروع به سیگار کشیدن می کنند اثرات بیماری زایی این ماده مضر را بر روی بدن و سلامتی شان احساس نمی کنند. اما متاسفانه زمانی فرد سیگاری نخستین علائم مضر و مشکلات جسمی ناشی از استعمال سیگار را تجربه می کند که دیگر سیگار کشیدن برای او به یک عادت کهنه تبدیل شده و ترک آن کار بسیار دشواری برای او می باشد .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، سیگار کشیدن  مداوم موجب تسریع روند پیری بدن می شود به طوری که روی تمام بافت ها و اعضای حیاتی و مهم شامل پوست، مو، قلب و عروق و ریه ها و دستگاه هاضمه تاثیر سوء می گذارد. تمام این پیامدهای سیگار کشیدن موجب تسریع روند پیری می گردد.

روند تاثیرگذاری سیگار در پیر شدن بافت های مختلف بدن به قرار زیر است:

رنگ پریدگی پوست؛ سیگارها حاوی ترکیبات و مواد شیمیایی مضر هستند. این مواد مخرب و در عین حال اعتیاد آور می توانند سطح اکسیژن و ریز مغذی را در بدن کاهش داده و در نهایت سلولها را از مولکول های سالم محروم کنند.

بروز چین و چروکهای پوستی؛ چروک های پوستی دائمی از پیامدهای مهم سیگار کشیدن هستند. نیکوتین عروق خونی را تنگ می کند و در نتیجه مانع از رسیدن ذخیره اکسیژنی به پوست می شود. هرچند بروز چین و چروک های پوستی در دوران سالخوردگی اجتناب ناپذیر است اما سیگار باعث می شود این چروک ها زودتر و در سنین پایین تر روی پوست نمایان شوند.

سیاهی و کبودی زیر چشم؛ به همین ترتیب تاثیر مواد شیمیایی سیگار در تنگی عروق، مانع از رسیدن اکسیژن به عروق پوستی اطراف چشم می شود و پوست را تیره و کدر می کند.

چروکیدگی دور لب؛ همانطور که اخم زیاد موجب چین خوردگی روی پیشانی می شود، عضلات اطراف لب نیز که در اثر پک زدن دائم جمع و کشیده می شوند، موجب چروکیدگی پوست اطراف لب می شوند که به مرور زمان و تداوم سیگار کشیدن این چروکها دائمی خواهند شد.

تخریب دندان ها؛ محصولات دخانی قاتل دندانها هستند و کشیدن یا جویدن آنها به یک اندازه در تخریب دندانها نقش دارد.

ریزش مو؛ سیگار کشیدن سرعت ریزش موها را افزایش می دهد. در واقع مواد مضر سیگار ابتدا موجب نازک شدن تارهای مو می شوند و در نهایت نرسیدن اکسیژن و مواد مغذی لازم به سلولهای پوست موجب تسریع ریزش مو می شود.

بوی بد دهان؛ از عوارض مهم استعمال دخانیات تنفس نامطبوع و بروز بوی بد دهان است.

ناشنوایی؛ از دست دادن قدرت شنوایی که در سالمندان شایع است معمولا در افراد سیگاری زودتر و در سنین میانسالی بروز می کند. سیگار حتی بیشتر از هدفون و شنیدن صدای بلند موسیقی در بروز ناشنوایی موثر است.

کمردرد: هرچند هنوز علت آن معلوم نیست اما متخصصان تاکید دارند که استعمال سیگار موجب بروز کمردرد می شود. برخی از کارشناسان معتقدند که علت این ارتباط می تواند کم شدن آب بدن، عدم گردش خون مناسب در بدن و نیز رسوبات شیمیایی حاصل از سیگار در عروق باشد.

افتادگی و شل شدن پوست؛ مواد شیمیایی موجود در سیگار می تواند منجر به تخریب کلاژن و حالت انعطاف پذیری پوست شود به این ترتیب افراد سیگاری اغلب زودتر دچار افتادگی پوست در قسمت داخلی بازوها و در زنان در ناحیه سینه ها می شوند.

همچنین نتایج تحقیقات ثابت کرده است که سیگار با تخریب حافظه و قدرت یادگیری و استدلال، مغز را تحلیل می برد.

مطالعات نشان داد که گرچه افزایش فشار خون و اضافه وزن روی مغز تاثیر مخرب دارند اما اثرات سوء آنها به مراتب کمتر از سیگار است.

مردم باید آگاه شوند که الگوی زندگی غلط و ناسالم نه تنها به جسم بلکه به ذهن و مغز نیز آسیب وارد می کند.

متخصصان کالج کینگ به بررسی ارتباط بین احتمال سکته قلبی و مغزی و وضعیت مغز پرداختند.

در ابتدا اطلاعات مربوط به آزمایشات مغزی این افراد جمع آوری و بررسی شد و سپس در چهار سال و هشت سال آینده تمام آزمایشات دوباره تکرار شد.

نتایج این بررسی ها نشان داد که افزایش خطر سکته قلبی و مغزی به طور کلی ارتباط قوی و بارز با کاهش توان ذهنی دارد. علاوه بر این معلوم شد که بین سیگار کشیدن و کاهش توان ذهنی و تحلیل رفتن مغز ارتباط آشکار و دائمی وجود دارد.

این متخصصان می گویند استعمال سیگار از عوامل موثر و جدی در کاهش کارآیی مغز است.

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »