دستورالعمل ملی مراقبت آغوشی

اداره سلامت نوزادان
معاونت سلامت

DHS :   بررسي سلامت و دموگرافيك
EBM : شير دوشيده شده پستان
IMR : ميزان مرگ ومير نوزاد
MOH : وزارت سلامت
PHC : مراقبت بهداشت اوليه
RH : سلامت توليد مثل
SCUS : نجات كودكان
SNL : حفظ زندگي نوزادان
UNICEF : صندوق حمايت از كودكان
WHO : سازمان سلامت جهان

مقدمه : 1)

توانايي نوزاد براي بقاء و رشد در دوره نوزادي و در دوره شير خوارگي به طور چشمگيري با وزن زمان تولد بستگي دارد. نوزادان با وزن تولد پايين مهمترين فاكتور دخالت دهنده در مورتاليتي و موربيديتي نوزادان مي باشند.

بين 80 -40 درصد مرگ هاي نوزادي در كودكان با وزن تولد پايين اتفاق مي افتد. در مقايسه ، بچه هايي با وزن تولد پايين ، نسبت به بچه هايي با وزن تولد طبيعي خطر مرگ ومير بيشتري دارند.

در ايران 50% از كل مرگ شيرخواران کمتر از يک سال در دوره نوزادي اتفاق مي افتد. .

تقريبا 10 % از بجه هاي متولد شده کم وزن    هستند كه آسيب پذيري بيشتري دارند و به طور چشمگيري مرگ و مير بالايي دارند.  IMR)  8/12 به ازاي 1000 تولد زنده بر اساس زيج سال 1386) مراقبت از نوزادان کم وزن نياز به توجه ويژه ، به خصوص توجه به تنظيم دما، تغذيه ، اقدامات بهداشتي ، تشخيص سريع و درمان عفونت دارد.

مراقبت آغوشی  يك روش مراقبتي براي تثبيت نوزادان كم وزن مي باشد. به منظور ايجاد  تسهيلاتي براي استقرار و گسترش KMC  به عنوان يك روش مراقبتي براي نوزادان با وزن تولد پايين و پايدار مورد توجه قرار گرفته و دستورالعمل هاي KMC   براي كاركنان سلامت در ايران تدوين شده است.  آموزش در KMC   توسط مربيان واجداشرايط كه دوره آموزشي مناسب را گذرانده اند ، هدايت مي گردد.

2) هدف اصلي
به منظور آساني به كارگيري KMC  ، براي نوزادان كم وزن تثبيت شده مي باشد .
3) هدف
به منظور تهيه راهنمايي كه به افراد برا ي استقرار مراقبت آغوشي مادرانه به عنوان يك روش موثر و ايمن براي نوزادان با وزن تولد پايين در همه سطوح مراقبتي كمك مي نمايد.
4) KMC
مراقبت مادرانه ،  يك روش موثر براي پاسخ به نياز هاي گرما ، تغذيه با شير مادر ،  محافظت از عفونت نوزاد ، تحريك ، امنيت و عشق مي باشد.  در اين روش نوزادان كم وزن از طريق ارتباط پوست با پوست  با  مادر / جانشين  ، مراقبت مي شوند. يك روش قوي و آسان براي ارتقاء  سلامت و بهبود نوزادان نارس به خوبي نوزادان رسيده ،  مي باشد.

ابعاد كليدي آن عبارتند از :

• ارتباط زودهنگام ، مداوم و طولاني مدت پوست با پوست بين مادر و نوزاد
• تغذيه انحصاري شير مادر
• در بيمارستان شروع ميشود و مي تواند در منزل ادامه پيدا كند
• روشي ملايم و  موثراست كه از بيقراري نوزاد كه به طور روتين در بخش هاي شلوغ در مورد نوزادان كم وزن تجربه مي شود جلوگيري ميكند

5) فوايد KMC

• به باقيماندن دما در درجه حرارت مناسب در نوزاد كمك ميكند.
• شير دهي از پستان را بهبود مي بخشد و شير دهي با مقدار بيشتر و مدت طولاني تري صورت مي گيرد .
•  به خاطر بهبود وضعيت تغذيه  و كاهش نياز براي اتلاف هزينه براي درجه حرارت بدن ، وزن گيري و رشد  نوزاد  سريع تر مي شود.
• كاهش استفراغ نوزاد به دليل ريفلاكس گاسترو_ازو فاگال به وجود مي آيد.
• به دليل كاهش تكرار حملات آپنه اي ، تنفس نامنظم و هيپو ترمي ، مرگ ومير نوزادان كم وزن كاهش پيدا مي كند.
• عفونت كمتر و يا در صورت عفونت ، شدت آن كمتر مي شود .
• اعتماد به نفس مادر در مراقبت از نوزادش و بهبود ارتباط عاطفي افزايش پيدا مي كند .
• مدت بستري در بيمارستان براي مادر و نوزاد كمتر مي شود . ( ترخيص زودتر )
• كاهش هزينه براي مراكزسلامت و مادر  به دليل اينكه تجهيزات كمي لازم است و ارزانتر از مراقبت انكوباتوري مي باشد.
• با پرسنل پرستاري كمتر ، مراقبت تعداد بيشتري از نوزادان كم وزن امكان پذير است.
6) چگونگي انجام  KMC

6.1 زمان شروع KMC

توصيه مي شود كه همه نوزادان كمتر از 2500 گرم مي توانند KMC را شروع كنند .
• به محض اينكه نوزاد تثبيت شد.
• توجه ويزه اي به وضعيت  هر مادر شود.

توجه : حداقل همه نوزادان زير 2000 گرم بايد KMC شوند.

6.2 معيار هاي ورود به KMC

• تمايل مادر براي انجام KMC
• نوزاد بايد وضعيت تثبيت شدهاي داشته باشد
o بيماري اصلي وجود نداشته باشد مانند : سپتي سمي ، پنوموني ، مننزيت ، ديسترس تنفسي و تشنج
o نوزاداني كه براي آنها  آنتي بيوتيك به خاطر شك به عفونت شروع شده است مي توانند به محض تثبيت وضعيت نوزاد  KMC را شروع نمايند.

o KMC منقطع تا هنگام تثبيت كامل

• نوزادان زير فتوتراپي ممكن است جهت دريافت KMC منقطع ،  ارزيابي شوند.
همه نوزادان نارس با وزن كمتر از 2000 گرم ، به نزديك ترين مركز با خدمات  KMC يا سطوح بالاتر مراقبتي اعزام شود
• 6.3 قرار گيريKMC
• مراحل قرار گيري KMC

مرحله 1 – جوراب ، پوشك و يك كلاه به نوزاد بپوشاند  .
مرحله 2- نوزاد را بين پستان ها قرار دهد .
مرحله 3- نوزاد با پارچه نخي به قفسه سينه مادر حفظ شود.
مرحله 4- يك پتو يا شال اضافي براي گرماي بيشتر انداخته شود.
مرحله 5- آموزش مادر براي پوشيدن يك تاپ جلو باز
مرحله 6- آموزش مادر به نگه داشتن عمودي نوزاد در حين نشستن و راه رفتن
مرحله 7- پيشنهاد به مادر براي نگه داشتن نوزاد در تماس پوست به پوست مداوم و 24 ساعته ( يا كمتر اگر KMC منقطع انجام ميشود ) در روز .
مرحله 8 _ پيشنهاد به مادر براي خواب در وضعيت نيمه نشسته به منظور باقي ماندن نوزاد در وضعيت عمودي .

6.4 تغذيه در KMC

تغذيه با شير مادر

• شير پستان مادر تنها غذاي انتخابي براي همه نوزادان است.
• همه نوزادان KMC هر چه سريع تر و به طور انحصاري بر اساس تقاضا از سينه مادر تغذيه شوند.
• تغذيه نوزاداني كه قادر به مكيدن نيستند به طور مكرر با شير دوشيده شده ، در ابتدا با فنجان يا در وضعيت قطعي با لوله بيني/معدي صورت مي گيرد.
• هنگاميكه رفلكس مكيدن به وجود آمد ، اين روش ها با قرار دادن نوزاد بر روي سينه مادر براي مدت كوتاه تكميل ميشود.
• هر زمان مكيدن نوزاد خوب شد نوزاد بايد انحصارأ پستان مادرش را مك بزند .

راه چاره هاي تغذيه اي:

• براي مادراني كه اچ آي وي( HIV    (  مثبت هستند ، بر اساس سياست و دستورالعمل تغذيه كودكان و نوزادان روشهاي تغذيه اي مختلف با آنها مشاوره شود .
6.5 مراقبت از نوزاد در طي  KMC

پيشگيري از عفونت :

• شستن دستها

 قبل و بعد تغذيه نوزاد
 قبل و بعد تعويض پوشك
 بعد از دستشويي

• تميز و پاك كردن روزانه نوزاد ( سر تا پا )
• اطمينان از اينكه پوشك نوزاد تميز است .
• اطمينان از اينكه همه فنجان ها و وسايل تغذيه اي قبل و بعد از تغذيه تميز هستند .
• اقدامات پيشگيري از عفونت استاندارد را به كار بگيرند.

كنترل :

• كنترل علايم حياتي دو بار در روز ، و تكرار آن هر زمان كه لازم باشد.
• ثبت تغذيه هاي داده شده در يك جدول زمان بندي شده
• كنترل رشد به وسيله گرفتن روزانه وزن _ حداقل 10 گرم /روز بايد وزن گيري نمايند . اگر وزن گيري ضعيف است علل احتمالي مانند مقدار ناكافي شير و تكرار تغذيه و همچنين عفونت ، مي تواند از علل احتمالي باشد.

ايمن سازي :

• ايمن سازي نوزاد بر اساس جدول زمان بندي شده ملي انجام شود

7) حمايت عاطفي و فيزيكي

براي اينكه KMC موفقيت آميز باشد ، مادران ، اعضا فاميل و كاركنان بايد در مورد استفاده از اين روش متقاعد شوند . مادر /جانشيين كهKMC   انجام مي دهند نياز به حمايت هاي زير دارند .

7.1 حمايت از پرسنل سلامت

• توضيح مفهوم KMC  به مادر و نشان دادن عملي به مادر
• توضيح فوايد KMC
• يك پارچگي اعضاي فاميل مانند پدر ، پدربزرگ ، عمه ها ، خاله ها و ديگر اعضاي فاميل ، بسته به وضعيت فرهنگي .
• كمك به مادران در مورد هر مشكل  ، تغذيه و مراقبت از نوزاد
• صحبت و ارتباط روزانه با مادران در مورد هر مشكلي كه آنها ممكن است داشته باشند و تشويق مداوم آنهابه ادامه  KMC
• تشويق مادران و اعضاي خانواده براي بيان نگراني ها و پرسيدن سوالات
• تهيه پيام هاي بهداشتي آموزشي و بالا بردن آگاهي براي حساس كردن خانواده ها و جامعه  در مورد KMC ، ارتقاء تغييرات رفتاري ، و ايجاد تقاضا براي مراقبت مادرانه به صورت يك روتين براي نوزادان با وزن تولد پايين .
• تسهيلاتي براي شناسايي مدل هاي  نقش پذيري مراقبت مادرانه در جامعه ( مدلينگ ) براي كاهش

خجالت و احساس مسخرگي

• فراهم كردن حمايت فيزيكي و روحي دائم

7.2 حمايت از اعضاي فاميل

تشويق اعضاي خانواده به موارد زير :

• حمايت هم در خانه ، هم در بخش KMC
• گاهي نوزاد را براي اينكه مادرش استراحت نمايد KMC دهد.
• حمايت مادر به ادامه مراقبت آغوشي در منزل

8- معيار هاي ترخيص از بخش KMC

ترخيص از تسهيلات اگر :

• وزن گيري مداومي ايجاد شود : 10 گرم/روز در 3 روز متوالي
• نوزاد حداقل به وزن تولد دوباره برسد و حداقل،  وزن 1500 گرم داشته باشد .
• هم مادر و هم نوزاد با KMC  مدارا كرده باشند
• وضعيت نوزاد تثبيت باشد.
• درجه حرارت بدن نوزاد تثبيت باشد
• نوزاد بيماري ديگري نداشته باشد.

• ماادر توانايي تغذيه با شير پستان  و دوشيدن شير از پستان را داشته باشد  .

•  مادر اين روش را قبول كند و خواهان ادامه مراقبت آغوشي در منزل باشد و از طرف خانواده اش حمايت شود.

9 – دستورالعمل هايي براي پي گيري بعد از ترخيص از واحد KMC
پي گيري طبق برنامه زمان بندي شده

• يك نوزاد كه وزنش كمتر از 1800 گرم است در نزديك ترين مركز بهداشتي /  بخش   KMC  ، هر هفته تا زماني كه وزنش به 1800 گرم برسد ديده شود .
• هر وقت وزن نوزاد به 1800 گرم رسيد ، پي گيري متوالي در نزديك ترين مركز بهداشتي / بخش KMC هر 2 هفته يك بار انجام شود تا وزن نوزاد به 2500 گرم برسد .

مراقبت در طي ويزيت پي گيري

• وزن كردن نوزاد
• گرفتن تاريخچه  از مادر براي ويزيت

 اگر او مراقبت آغوشي را در منزل ادامه مي دهد
 مدت ارتباط پوست با پوست
 چگونه او به نوزاد وضعيت مراقبت آغوشي مي دهد
 اگر تب يا پايين بودن درجه حرارت و جود داشته باشد چگونه برخورد مي كند
 چگونه نوزاد تغذيه مي شود.
 آيا نوزاد علايمي از عدم تحمل KMC را نشان مي دهد؟  ( نوزاد خيلي فعاليت دارد و احساس ناراحتي ميكند )

 آيا علائم خطر در نوزاد وجود دارد؟

• ارزيابي فيزيكي از نوزاد صورت گيرد .
• آموزش به مادر در مورد علائم خطر نوزاد.
• در مورد تجربيات و مشكلاتي كه مادر را براي ادامه مراقبت آغوشي نگران كرده بحث شود و مادر حمايت شود
• تا آنجاييكه امكان دارد مادر و خانواده براي ادامه مراقبت آغوشي حمايت شود
• تاريخ ويزيت بعدي مشخص شود
• تشكر از مادر براي آمدن

10-معيارهايي براي پذيرش مجدد:

پذيرش مجدد نوزاددر بيمارستان اگر :

• وزن گيري كمتر از 10 گرم  / روز در دو ويزيت متوالي
• كاهش وزن
• علايم خطر _  بيماري داشته باشد
• مادر به دليلي كه لازم بوده KMC را ادامه نداده و نوزاد كمتر از 1800 گرم وزن دارد

معيار هايي براي قطع KMC
قطع KMC  نوزاد وقتي :

• وزن نوزاد به 2500 گرم ميرسد
• مادر تمايلي براي ادامه KMC   ندارد
• مادر بيمار است يا توانايي انجام KMC را ندارد.
• نوزاد بيمار است
• نوزاد KMC   را تحمل نمي كند ( خيلي حركت ميكند و ناراحت است )

 

جدول 1: مقدار ي از شير (يا مايع ) مورد نياز به ازاي كيلو گرم

وزن تولد

هر تغذيه

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روزهاي 13-6

روز  جهاردهم

1499-1000

ml/kg

هر 2 ساعت ml/kg

60  ml/kg

80 ml/kg

80 ml/kg

100 ml/kg

110

ml/kg

180-120 ml/kg

200-180

Ml/kg/

مساوي يا بزرگتر از 1500 گرم

هر 3 ساعت

 

 

 

 

 

جدول 2: مقدار تقريبي شير پستان مورد نيلز هر وتغذيه بر اساس وزن و سن

روز چهاردهم

روزهاي13-6

روز پنجم

روز چهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

تعداد تغذيه ها

وزن تولد

17ml

11-16ml

10ml

9ml

8ml

7ml

5ml

12

1000 g

21ml

14-19ml

12ml

11ml

9ml

8ml

6ml

12

1250 g

35ml

23-33ml

21ml

19ml

17ml

15ml

12ml

8

1500 g

45ml

26-42ml

24ml

22ml

20ml

18ml

14ml

8

1750 g

50ml

30-45ml

28ml

25 ml

23ml

20 ml

15ml

8

2000 g

 

ضوابط تاسيس و بهره برداری آزمايشگاههای غير دولتی كنترل مواد غذايي ،آرايشی و بهداشتی

هدف :

اين آئين نامه به منظور صدور مجوز فعاليت آزمايشگاههاي كنترل فرآورده هاي غذائي و آرايشي و بهداشتي و در راستاي اجراي ماده 10 آئين نامه اجرائي ماده 7 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي تدوين شده است.

تعريف :

آزمايشگاههاي غير دولتي كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي ، سم شناسي و ظروف و بسته بندي موضوع اين ضابطه به مراكزي اطلاق مي شوند كه طبق ضوابط و دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايند. اين آزمايشگاهها از اين پس به اختصار ،آزمايشگاههاي كنترل ناميده مي شوند.

دامنه كاربرد:

آزمايشگاههاي كنترل مي توانند بطور تك رشته يا بصورت مجموعه تحت نظر شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي بصورت موسسه يا شركت هاي خصوصي و تعاوني فعاليت نمايند.

هر آزمايشگاه كنترل نسبت به وسعت كار و ظرفيت پذيرش و با توجه به امكانات و تجهيزات خود و نوع تخصص و صلاحيت

علمي و عملي مي تواند يك يا چند بخش آزمايشگاهي بشرح زير داير نمايد:

1- آزمايشگاه شيمي مواد غذائي
2- آزمايشگاه شيمي مواد آرايشي و بهداشتي
3- آزمايشگاه ميكروبشناسي مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي
4- آزمايشگاه سم شناسي مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي
5- آزمايشگاه ظروف و بسته بندي مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي

فصل 1- نحوه صدور پروانه بهره برداري آزمايشگاههاي كنترل

ماده 1 : به منظور بررسي درخواست و شرايط لازم و امتيازات متقاضيان ، كميته اي متشكل از افراد زير در اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو تشكيل مي گردد.

اين كميته نتيجه را جهت تائيد و صدور پروانه به كميته فني موضوع اين
آئين نامه ارجاع خواهند داد.

1- مدير كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو يا نماينده مطلع و تام الاختيار او
2- سرپرست آزمايشگاههاي بخش غذا اداره كل ازمايشگاههاي كنترل غذا و دارو
3- مسئول بخش (هاي) مرتبط با درخواست مورد بررسي از اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو
4- مسئول آزمايشگاه كنترل غذا دانشگاه علوم پزشكي محل فعاليت متقاضي

تبصره – مسئول آزمايشگاه كنترل غذا دانشگاه علوم پزشكي مربوطه طبق پروتكل اعلام شده از طرف اداره كل آزمايشگاههاي كنترل دارو و غذا مسئوليت بررسي وضعيت ساختمان و امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي متقاضي و ارائه نتيجه بررسي به
صورت مكتوب به كميته را بر عهده دارد. در صورت لزوم نماينده اي نيز از طرف اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو

جهت بازديد اعزام خواهد شد.

ماده 2: به منظور بررسي و تائيد نظريه كميته اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو، كميته فني مركب از افراد زير تشكيل مي گردد:

1- معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار ايشان بعنوان رئيس كميته
2- مدير كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3- مدير كل اداره نظارت بر مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4- يك نفر از اساتيد واجد شرايط دانشگاههاي كشور با معرفي معاونت غذا و دارو
5- يك نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو بعنوان دبير كميته فني
تبصره 1- احكام افراد كميته فني توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به مدت 4 سال صادر خواهد شد.

تبصره 2- پروانه بهره برداري بعد از تائيد كميته فني با امضاء مدير كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو صادر مي گردد.

تبصره 3- تصميم گيري در موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه بر عهده كميته فني است.

فصل 2- شرايط متقاضيان پروانه بهره برداري :

ماده 1 : متقاضيان پروانه بهره برداري موضوع اين ضابطه بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي به شرح زير باشند:

الف – شرايط عمومي :

1- تابعيت ايران
2- عدم سوء پيشينه كيفري
3- داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت

ب – شرايط اختصاصي :

1- دارا بودن مدرك تحصيلي معتبر در يكي از رشته هاي ذكر شده ذيل:

1-1- جهت تاسيس آزمايشگاه شيمي مواد غذائي:

ph.D. ، دكترا يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي شيمي مواد غذائي ، بهداشت و كنترل مواد غذائي، صنايع

غذائي ، علوم تغذيه يا داروسازي، دامپزشكي، شيمي و رشته هاي جديد مشابهي كه داراي يكي از گرايش هاي    فوق باشند.

1-2- جهت تاسيس آزمايشگاههاي شيمي مواد آرايشي و بهداشتي :

ph.D ، دكترا يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي داروسازي و يا شيمي

1-3- جهت تاسيس آزمايشگاههاي ميكروبشناسي مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي:

ph.D ، دكترا يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي ميكروبشناسي ، بهداشت و كنترل مواد غذائي ، داروسازي ،    دامپزشكي ، تغذيه و صنايع غذائي

1-4- جهت آزمايشگاههاي سم شناسي مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي :

ph.D ، دكترا يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي سم شناسي ، داروسازي و شيمي
1-5- جهت تاسيس آزمايشگاههاي ظروف و بسته بندي مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي :

ph.D ، دكترا يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي شيمي ، متالوژي ، پليمر و صنايع غذائي

تبصره 1 – افراد داراي مدرك دكترا داروسازي يا دامپزشكي يا فوق ليسانس صنايع غذائي مي توانند درخواست تاسيس

آزمايشگاه كنترل داراي تمام بخش هاي فوق را داشته باشد. در هر حال چنانچه متقاضي بخواهد بيش از يك نوع آزمايشگاه

راه اندازي نمايد بايد براي هر آزمايشگاه نيروي متخصص متناسب را معرفي نمايد.
تبصره 2- تصميم گيري در مورد درخواست افراد با ساير مدارك تحصيلي كه در اين ماده ذكر نشده است به عهده كميته فني است.

2- داشتن حداقل 3 سال فعاليت مفيد در زمينه آزمايشگاههاي كنترل فرآورده هاي غذائي و آرايشي و بهداشتي.

تبصره 1 – متقاضي نبايد كارمند شاغل معاونت غذا و دارو و يا واحدهاي تابعه آن و يا ساير واحدهاي نظارتي بر فرآورده هاي غذائي و آرايشي و بهداشتي در ساير معاونت هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد.

فصل 3- شرايط و نحوه صدور پروانه بهره برداري :

ماده 1- فرم تقاضاي صدور پروانه بهره برداري بايستي پس از تكميل به همراه مدارك لازم از طريق دانشگاه علوم پزشكي

مربوطه به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو ارسال گردد.

تبصره 1- متقاضيان تاسيس آزمايشگاه كنترل در استان تهران لازم است مستقيماً به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو مراجعه نمايند.

تبصره 2- متقاضيان حقوقي بايد بصورت كتبي فردي را به عنوان مسئول آزمايشگاه معرفي و ايشان ضمن تكميل فرم هاي مربوطه در مقابل موارد مذكور در اين آئين نامه مسئول خواهد بود.

ماده 2: متقاضيان موظفند حداكثر يكسال بعد از اخذ مجوز نسبت به راه اندازي آزمايشگاه كنترل مربوطه اقدام نمايند.

تبصره 1- مجوزهاي صادره بنام افراد حقيقي يا حقوقي قابل انتقال نمي باشند و حداكثر يك سال بعد از صدور در صورت عدم راه اندازي آزمايشگاه باطل خواهند شد.

تبصره 2-كميته فني با توجه به تخلفات احتمالي از سوي آزمايشگاه كنترل در صورت صلاحديد مي تواند پروانه صادره را در هر زمان باطل نمايد.

ماده 3 : به متقاضيان بيش از يك پروانه بهره برداري داده نمي شود.

ماده 4: تعطيل موقت آزمايشگاه با اطلاع و موافقت قبلي اداره كل آزمايشگاه كنترل دارو و غذا و حداكثر تا 6 ماه مجاز است و در صورت عدم رعايت اين ماده و با تاييد كميته فني نسبت به ابطال پروانه آزمايشگاه تعطيل شده اقدام و با توجه به نياز منطقه مجوز تاسيس آزمايشگاه ديگري براي متقاضي واجد شرايط جديد صادر خواهد شد.

ماده 5: درخواست انتقال آزمايشگاههاي داير در هر استان به استان ديگر منوط به موافقت مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در دو استان و تصويب كميته فني ميباشد.

ماده 6: تعداد آزمايشگاههاي مودر نياز در هر استان و يا هر منطقه به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و توسط كميته فني تعيين خواهد شد.

ماده 7- شرح وظايف مسئول آزمايشگاه كنترل :

مسئول آزمايشگاه كنترل وظايفي به شرح ذيل به عهده دارد:

1- سرپرستي كليه امور فني و تخصصي آزمايشگاهي

2- حضور فعال در آزمايشگاه در ساعات انجام امور فني در آزمايشگاه و امضاء اوراق پاسخ آزمايشات با در نظر گرفتن كليه شرايط علمي و فني

3- كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي ، ساختماني، مواد شيميائي، تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي و تطبيق آن با استانداردهاي مربوطه

4- كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات و تعرفه هاي قانوني مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

5- نظارت بر كيفيت عملكرد كاركنان فني و جمع آوري اطلاعات و آمار و تهيه گزارش جهت ارائه به مراجع ذيربط و چگونگي تحويل نمونه به آزمايشگاه و ارسال پاسخ آزمايشات

6- رسيدگي به شكايات و پاسخگوئي به مراجع ذيربط در رابطه با فعاليت هاي فني و بهداشتي آزمايشگاه

7- ارائه گزارش هاي منظم در مورد نتايج حاصل از آزمايشات انجام شده به آزمايشگاه كنترل غذا دانشگاه علوم پزشكي مربوطه

فصل 5- شرايط عمومي و نحوه عملكرد آزمايشگاههاي كنترل

ماده 1 :  نام موسسه – نوع فعاليت – شماره پروانه – آدرس و تلفن مي بايد روي سر برگ هاي آزمايشگاه درج شده باشد. استفاده از هرگونه نام و عناوين روي تابلو و اوراق آزمايشگاه بغير از آنچه كه در پروانه قيد شده است ممنوع ميباشد.

ماده 2: آزمايشگاه موظف به داشتن دفتر كل يا گزارش رايانه اي مراجعين جهت ثبت نمونه هاي موسسات با مشخصات كامل نمونه و نوع آزمايشات درخواستي ، تعرفه ، شماره سريال قبض و تاريخ ميباشد

ماده 3: كليه دفاتر آزمايشگاهي بايد حداقل بمدت 3 سال در آزمايشگاه بايگاني شود و در صورت توسعه بخشهاي مختلف هريك از بخشهاي آزمايشگاه بايد دفتر جداگانه جهت ثبت نتايج آزمايش نمونه ها داشته باشد.

ماده 4 : آزمايشگاه كنترل مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي موظف به صدور قبض رسيد در مقابل دريافت نمونه هاي مورد آزمايش مي باشد.

ماده 5 : پذيرش نمونه توسط اين آزمايشگاهها بايد متناسب با پروانه صادر شده و امكانات علمي، فني و پرسنلي آزمايشگاه صورت گيرد.

ماده 6 : محل آزمايشگاه بايد در مالكيت و يا اجاره موسس يا موسسين باشد و هرگونه تغيير محل آن بايد با اجازه كميته فني صورت پذيرد.

ماده 7: ساختمان آزمايشگاه بايد داراي كليه ضوابط بهداشتي و فني و شرايط استاندارد يك آزمايشگاه اعم از ديوارها، پنجره ، سقف ، كف ، ميزهاي آزمايشگاهي ، تهويه، هود ، سيستم هاي ايمني، ميزان فضاي مورد نياز ، نور و ديگر مسائل مربوط به آن باشد.

تبصره 1 : حداقل فضاي آزمايشگاهي ( غير از فضاي اداري مورد نياز ) لازم براي تاسيس آزمايشگاه كه فقط داراي يكي از بخش هاي شيمي مواد غذائي، شيمي مواد آرايشي و بهداشتي ، ميكروبشناسي ، سم شناسي و يا ظروف و بسته بندي باشد 60 متر مربع زير بنا و به ازاي هر بخش جديد 30 متر مربع سطح زير بنا مفيد اضافه مي گردد.

تبصره 2 : دستگاهها ، وسايل ، لوازم آزمايشگاهي ، محلولها ، معرفها و مواد شيميائي مورد نياز مربوط به هر بخش آزمايشگاهي طبق ليست پيوست تعيين مي گردد و لازم است قبل از صدور پروانه امكانات فوق الذكر در محل آزمايشگاه موجود و توسط كارشناس يا كارشناسان بازديد كننده گواهي مي گردد.

ماده 8 : هزينه آزمايشات انجام شده بر مبناي تعرفه هائي كه هر ساله از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد از متقاضي دريافت خواهد شد.
تبصره – آزمايشگاه كنترل موظف است تعرفه هاي اعلام شده را بنحو مقتضي در معرض ديد متقاضيان قرار دهد.

ماده 9 : آزمايشگاه كنترل موظف است آزمايشات بر روي نمونه هاي ارسالي را بر مبناي منابع و استانداردهاي اعلام شده از اداره كل ازمايشگاه كنترل دارو و وغذا انجام دهد.

ماده 9 : آزمايشگاه كنترل موظف است همواره يك نسخه از نتيجه آزمايشات انجام شده بر روي كليه نمونه هاي دريافتي را به آزمايشگاه كنترل غذا دانشگاه علوم پزشكي حوزه فعاليت خود ارسال نمايد.

تبصره – آزمايشگاه كنترل موظف است نمونه شاهد ، نمونه هاي دريافتي را حداثل 6 ماه بعد از ارسال پاسخ آزمايش در محل و شرايط مناسبي نگه داري نمايد.

فصل 6- دستور العمل اجرائي نحوه نظارت بر آزمايشگاههاي كنترل :

ماده 1 : آزمايشگاههاي كنترل فرآورده هاي غذائي و آرايشي و بهداشتي در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استانها مسئول اجراي مقررات و ضوابط بازرسي و كنترل آزمايشگاههاي موضوع اين ضابطه مي باشند. آزمايشگاههاي كنترل غذا در دانشگاههاي علوم پزشكي موظف هستند حداقل هر شش ماه يكبار از طريق اعزام گروههاي كارشناسي براي بازديد از كليه واحدهاي آزمايشگاهي تحت پوشش خود اقدام و گزارش آن را به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل دارو وغذا ارسال نمايند.

تبصره 1- وظيفه نظارت بر آزمايشگاههاي كنترل واقع در استان تهران بر عهده اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو است.

تبصره 2- آزمايشگاههاي كنترل غذا دانشگاههاي علوم پزشكي موظف هستند به محض دريافت هرگونه شكايت يا گزارشي نسبت به بازرسي اضطراري از آزمايشگاههاي كنترل اقدام و نتيجه را به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل دارو و غذا ارسال نمايند.

ماده 2- اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هر زمان كه مقتضي بداند مي تواند راساً اقدام به بازرسي از آزمايشگاه كنترل نمايد. يك نسخه از گزارش بازرس يا بازرسين به مراجع ذيربط در استان مربوطه جهت اقدامات مقتضي ارسال مي گردد.

تبصره – پرسنل آزمايشگاههاي كنترل غذا موظف هستند در صورت صلاحديد اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو در دوره هاي آموزشي مرتبط با فعاليت آزمايشگاه شركت نمايند. هزينه شركت در اين دوره ها بر عهده متقاضي است.

ماده 3 – اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و وداروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در صورت صلاحديد براي تعيين كارآئي آزمايشگاههاي كنترل نمونه هاي مجهولي را براي آنها ارسال و در صورت مردود بودن پاسخ آنها در 3 نوبت متوالي ضمن گزارش به كميته فني درخواست لغو مجوز فعاليت آزمايشگاه مربوطه را خواهد كرد. هزينه شركت در اين آزمون ها بر عهده آزمايشگاههاي كنترل است.

تبصره 1- نمونه هاي ارسالي براي هر آزمايشگاه بايد در حيطه مجوز و فعاليت هاي آن آزمايشگاه باشد.

فصل 7- حداقل دستگاهها و تجهيزات مورد نياز در بخشهاي ازمايشگاهي به شرح ذيل تعيين مي گردد

الف – بخش شيمي مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي و سم شناسي و ظروف و بسته بندي

1- كوره الكتريكي
2- آون تا 250 درجه
3- ترازوي آناليتيكال ( 0001/0 گرم )
4- ترازوي نيمه حساس يك كفه اي (01/0 گرم )
5- بن ماري جوش
6- بن ماري ترموستات دار
7- رفراكتومتر
8- پلاريمتر
9- pH متر
10- تقطير در خلاء روتاري
11- اسپكتروفتومتر VIS/UV
12- دستگاه تعيين نقطه ذوب
13- ويسكوزيمتر
14- ميكروسكوپ
15- سانتريفوژ
16- رطوبت سنج
17- آسياب برقي
18- آب مقطر گيري
19- هيتراستريربا مگنت
20- هيتر
21- دسيكاتور
22- شيكر
23- همزن الكتريكي
24- دستگاههاي اختصاصي بخش بسته بندي مانند سختي سنج، اندازه گيري ميزان عبور گاز، كشش، شاخص جريان مذاب ، اندازه گيري مشخصات فيزيكي قوطي ها
25- هود شيميائي
26- مواد شيميائي و معرفهاي لازم
27- لوازم شيشه اي از قبيل كجلدال، سوكسله، تانك TLC ، تقطير و وسايل مصرفي به اندازه كافي
28- لوازم ريز آزمايشگاهي ( پايه ، گيره ، توري ، سه پايه و …) مورد نياز
29- HPLC ، IR ، GC ، AA ، ‏TLC اسكنر و دستگاههاي پيشرفته در صورت لزوم و چنانچه آزمايشگاه بخواهد داراي بخش هاي تخصصي باشد به نحوي كه انجام آزمايشات بدون داشتن اين دستگاهها امكان پذير نباشد.

ب – بخش ميكروبشناسي مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي :

1- انكوباتور تا 70 درجه ( حداقل 2 عدد)
2- فور يا آون تا 250 درجه قابل تنظيم
3- ميكروسكوپ
4- كلني كانتر
5- pH متر
6- جار بيهوازي
7- اتوكلاو
8- هيتر
9- ترازوي حساس
10- هود ميكروبشناسي
11- بن ماري (حمام آب) قابل تنظيم تا 100 درجه
12- مخلوط كن
13- شيكرهاي مختلف ( ارلني و لوله اي )
14- سانتريفوژ
15- چراغ UV
16- آب مقطر گيري
17- دستگاه صافي باكتريولوژيك همراه با پمپ خلاء
18- لوازم شيشه اي و وسايل مصرفي
19- محيط هاي كشت و مواد شيميائي مورد نياز
تبصره 1- لوازم ايمني مورد نياز در هر بخش آزمايشگاه بايد به ميزان كافي قبل از صدور هر گونه مجوز موجود باشد.
تبصره 2- در صورتي كه آزمايشگاهي با همه بخشهاي فوق الذكر تاسيس گردد بعضي وسايل و تجهيزات ميتواند مشتركاً مورد استفاده قرار گيرد.

دستورالعمل های اتحادیه اروپا در مورد خشونت بر علیه زنان و دختران و مبارزه با هر گونه تبعیض بر علیه ایشان

بهمن ۳, ۱۳۹۰ توسط :   موضوع: : قوانین و مقررات, مشروح اخبار

۱-هدف و دستورالعمل ها
قبول دستورالعمل ها در ارتباط با خشونت بر علیه زنان و دختران یک علامت روشن از خواست سیاسی اتحادیه اروپا می باشد که موضوع حقوق زنان را بعنوان یک الویت مورد بررسی قرار داده و اقدامات دراز مدت در این زمینه انجام دهد. در تمرکز بر روی مسأله خشونت بر علیه زنان و دختران، اتحادیه اروپا اقدامات مؤثری بر علیه یکی از عمده ترین نقض تعهدات حقوق بشر در دنیای امروزه انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  این دستورالعمل ها بر اساس درخواست محکم چندجانبه، که تازه ترین رویدادهای مهم آن مطالعه عمیق دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد تمام اشکال خشونت بر علیه زنان می باشد (۲۰۰۶)، کار بر روی شاخص های در ارتباط با خشونت که بوسیله خانم یاکین ارتوک (Yakin Ertük)، مأمور تحقیق ویژه در مورد خشونت بر علیه زنان (۲۰۰۸) صورت گرفته است، قطعنامه ۱۴۳/۶۱ سازمان ملل متحد در مورد تشدید تلاش ها برای از بین بردن تمام انواع خشونت بر علیه زنان (۲۰۰۶) و قطعنامه های ۱۳۲۵ (۲۰۰۰) و ۱۸۲۰ (۲۰۰۸) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت، و همچنین قطعنامه ۲۲۱۵/۲۰۰۵ از پارلمان اروپا در مورد شرایط زنان در برخوردهای مسلحانه و نقش ایشان در بازسازی و روند دموکراتیک در کشورها بعد از برخورد، بندهای مربوطه از معاهدات حقوق بشر و قانون بشردوستانه بین المللی و مقررات رم در برقراری دادگاه جزائی بین المللی می باشد.
این دستورالعمل ها همچنین به منظور تشویق اجرای تعداد  بیشتری از پروژه های ویژه که هدف آنها در باره زنان و دختران می باشد، که ازجمله، بوسیله دست آویزهای اروپا برای دموکراسی و حقوق بشر، بلکه همچنین برای هرگونه دست آویز مناسب مالی دیگر از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می باشد.
قبول این دستورالعمل ها یک تأکید مجدد در مورد حقوق جهانی بشر می باشد.

۲-تعریف
به منظور اهداف این دستورالعمل ها، تعریف خشونت بر علیه زنان بر اساس اعلامیه حذف خشونت بر علیه زنان می باشد:
“عبارت’ خشونت بر علیه زنان’ به معنی هر گونه اقدام بر اساس خشونت بر مبنی جنسیت که منجر به، یا امکان منجر شدن به، آسیب و لطمه جسمی، جنسی یا روحی با رنج بردن زنان گردد، شامل تهدید به چنین اقدامات، اعمال زورگوئی یا محرومیت خودسرانه از آزادی، چه اینکه در معرض عام صورت گرفته باشد و در زندگی خصوص می باشد”.

۳-دستورالعمل های عملیاتی
اتحادیه اروپا به این سه هدف جدا نشدنی در ارتباط با مبارزه با خشونت بر علیه زنان تأکید می نماید: ممانعت از خشونت، محافظت از و کمک به قربانیان و تحت تعقیب قرار دادن مرتکبین چنین خشونت هائی.
۱/۳-    اهداف عملیاتی
۱/۱/۳-    ارتقاء تساوی جنسی و مبارزه با تبعیض برعلیه زنان
اتحادیه اروپا ذکر می نماید که موانع برای اجرای حقوق سیاسی و اجتماعی – اقتصادی ایشان زنان را در معرض خشونت بیشتری قرار می دهد. در این مورد، و با هدف ممانعت از چنین خشونت هائی، استراتژی کشورهای عضو و اتحادیه اروپا و اقدام خارجی ایشان می باید بویژه در ارتباط با مقررات و خط مشی های عمومی که بر علیه زنان و دختران تبعیض بوجود می آورد، و کمبود پشتکار در مبارزه با تبعیضی که در قلمرو های خصوصی و رفتار قالبی در ارتباط با جنسیت اعمال می گردد، تمرکز یاید.
۲/۱/۳-    گردآوری اطلاعات در مورد خشونت بر علیه زنان و توسعه شاخص ها
علی الرغم موفقیت در سال های اخیر، اطلاعات کیفی و کمی قابل مقایسه صحیح در تمام رویه های متداول خشونت بر علیه زنان و دختران، و همچنین شاخص های مربوطه مورد نیاز می باشد، تا دولت ها قادر باشند که اقدامات و استراتژی های خود را با معلومات کامل در ارتباط با حقایق برنامه ریزی نمایند. هنوز به میزان قابل ملاحظه ای عدم توافق در انواع اطلاعات جمع آوری شده در ارتباط با گروه های جمعیت مطالعه شده و انواع خشونت های برآورد شده وجود دارد. اتحادیه اروپا کوشش می نماید تا دست افزارها بنیادی و سایر ابزارها را که باعث گردآوری اطلاعات گشته و به بالابردن ظرفیت های ملی برای جمع آوری و پخش قابل اعتماد، اطلاعات صحیح کمک می نمایند، تعیین نماید.
۳/۱/۳-    ابداع استراتژی هماهنگ شده مؤثر
اقدام اتحادیه اروپا در مورد خاطر نشان سازی به دولت ها بر مسئولیت دوگانه ایشان برای جلوگیری و پاسخ به خشونت ها بر عیله زنان و دختران تمرکز خواهد یافت. ایشان وظیفه دارند که استراتژی های ممانعت کننده و استراتژی های برای محافظت و حمایت از قربانیان خشونت را به مرحله اجرا در آورده، و در تمام سطوح (محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی)، و در تمام بخش های جامعه، بویژه بوسیله سیاستمداران، بخش های خصوصی و همگانی، انجمن های مدنی و رسانه های گروهی دعوت به اقدام نمایند. مکانیزم های نهادی اجباری در سطح محلی، منطقه -ای و بین المللی می باید به منظور اطمینان حاصل نمودن از اجرا، هماهنگی و ادامه این استراتژی ایجاد گردد.
۴/۱/۳-    مبارزه در مورد کیفرناپذیری اعمال کنندگان خشونت بر علیه زنان و دسترسی به قضاوت برای قربانیان حادثه
اتحادیه اروپا تأکید خواهد نمود که برای کشورها مهم می باشد که اطمینان حاصل نمایند که خشونت بر علیه زنان و دختران بوسیله قانون مجازات گردد و رسیدگی نمایند که اعمال کنندگان خشونت بر علیه زنان و دختران در حضور دادگاه مسئول اعمالشان شناخته خواهند شد. کشورها بویژه می باید در مورد اقدامات خشونت آمیز بر علیه زنان و دختران بسرعت، با دقت، بیطرفانه  و با جدیت تحقیق نمایند، و اطمینان حاصل کنند که سیستم عدالت کیفری، بویژه مقررات اجرائی و شواهد، در شرایطی کار می کند که زنان را به دادن شهادت تشویق نموده و حفاظت از ایشان را هنگامی که آنهائی را که این اعمال خشونت آمیز را بر علیه زنان انجام داده اند، تحت تعقیب قرار می دهند ضمانت می نماید، بویژه بوسیله اجازه دادن به افراد قربانی و نمایندگان ایشان که بر علیه آنها اقدامات مدنی بعمل آورده اند. مبارزه با کیفرناپذیری هم چنین اقدامات مثبتی از قبیل آموزش پلیس و مأمورین اجرای قانون، سازمان کمک های حقوقی رایگان و محافظت کامل از قربانیان و شاهدان و ایجاد شرایطی را که قربانیان دیگر از نقطه نظر اقتصادی به اعمال کنندگان خشونت بستگی نداشته باشند را در بر دارد.

۲/۳-افزارهای های مداخله اتحادیه اروپا
افزارهای مداخله اروپا می باید تمام ایفا کنندگان نقش در اتحادیه اروپا را، با شروع از سفارتخانه های کشورهای عضو، نمایندگان کمیسیون هیئت نمایندگان و دبیر کل عمومی شورای اتحادیه اروپا را دست اندرکار نماید.
اتحادیه اروپا اطمینان حاصل خواهد نمود که در مورد اشتراک مساعی مابین اجرای این دستورالعمل ها و سایر دستورالعمل های اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، بویژه آنهائی که در ارتباط با حقوق کودکان و مدافعان حقوق بشر می باشد بررسی مناسب بعمل آورد.
بر اساس اهداف عملیاتی اتحادیه اروپا در شرایط مبارزه با خشونت بر علیه زنان، افزارهای اصلی مداخله بقرار زیر خواهند بود:

۱/۲/۳-    روش های عمومی
اتحادیه اروپا بصورت منظم مسأله مبارزه با خشونت بر علیه زنان و دختران و انواع اشکال تبعیضاتی که خشونت از آنها سرچشمه می گیرد را در روابطش با کشورهای ثالث و سازمان های منطقه ای مطرح می نماید. چنین روش هائی بویژه تا حدی بستگی به این دارد که از معیارهای بین المللی و تعهدات کشورها در آن منطقه تبعیت نماید، و در ارتباط با اجرای مؤثر از و بانجام رساندن کامل آن تعهدات خواهد بود. اتحادیه اروپا هم چنین اطمینان حاصل خواهد نمود که عطف به حقوق زنان در تمام دستورات نمایندگان ویژه و فرستادگان اتحادیه اروپا و نمایندگان شامل می گردد.
اتحادیه اروپا قبلا از شروع تمام اقداماتش موارد زیر را انجام خواهد داد:
(الف)اشکال مختلف خشونت بر علیه زمان و دختران را تعیین کرده و اطلاعات مربوطه و شاخص های مربوطه آنها را تجزیه و تحلیل می نماید؛
(ب)شناسائی کردن وجود قوانین و بکاربستن آن که صریحاً و بالفعل تبعیض آمیز بوده، و از چه طریقی این خشونت ها سرچشمه می گیرد؛
(ج)شناسائی عدم حضور و / یا کمبود خط مشی های عمومی تعیین شده در پاسخ به خشونت بر علیه زنان؛
(د)شناسائی دست افزارهای بین المللی برای محافظت از حقوق زنان که بوسیله کشورهای مربوطه تصویب شده است، شامل تردیدهای موجود و الحاق چنین مقرراتی به قانون ملی؛
(ه)شناسائی توصیه های داده شده به آن کشورهائی که بوسیله مکانیزم های منطقه ای و بین المللی در ارتباط با قانون زنان و خشونت بر علیه زنان.
در روش های خود، اتحادیه اروپا موقعیت ها و ابتکارات را بویژه در موارد زیر قبول خواهد نمود:
(و)تصویب اجلاس سازمان ملل متحد را در مورد حذف تمام اشکال تبعیض آمیز بر علیه زنان را در تفاهم نامه اختیاری خود، تفاهم نامه منشور آفریقا در مورد حقوق بشر و مردم در ارتباط با حقوق زنان در آفریقا و معاهده داخلی آمریکا د رمورد ممانعت، مجازات و از بین بردن خشونت بر عیله زنان، تشویق خواهد نمود؛
(ز)انصراف از قید و شرط هائی را که در ارتباط با گردهمآئی ثبت گردیده است و بویژه آنهائی که متناقض با اهداف گردهمآئی بوده، از جمله بر اساس تفسیر داده شده در ارتباط با آن قید و شرط هائی که بوسیله کمیسیون حذف تمام اشکال تبعیض بر علیه زنان ((CEDAW می باشد، تشویق خواهد نمود.
(ح)ارائه گزارش ها را بوسیله کمک های فنی در صورت لزوم، به کمیسیون CEDAW در زمان های تعیین شده و باتمام رساندن گزارشات و توصیه های کمیسیون را تشویق خواهد کرد؛
(ط)تبادل نظر و مشاورات منظم با مدافعان حقوق زنان و سازمان های زنان را ارائه خواهد داد؛
(ی)مدافعان حقوق زنان و سازمان های زنان را تشویق خواهد کرد که دست اندر کار توسعه، اجرا و ارزیابی خط مشی ها عمومی در این زمینه گردند؛
(س)کشورهای عضو به قبول تعهدات ویژه ای در مورد مبارزه با خشونت و تبعیضات بر علیه زنان در چهارچوب تجدید نظر دوره ای جهانی (UPR) تشویق خواهد نمود؛
(ع)توسعه دست افزارهای بین المللی و منطقه ای جدید مناسب را تشویق خواهد نمود.

۲/۲/۳-اقدامات اضافی ویژه برای مبارزه با خشونت بر علیه زنان
اقدام برای مبارزه با خشونت بر علیه زنان بوسیله روش های آغازگرانه زیر انجام خواهد گردید:
(الف)از طریق تشویق احضار نماینده تحقیقی ویژه سازمان ملل متحد در ارتباط با خشونت بر علیه زنان در مواردی که چنین خشونت هائی بسیار گسترده شده و عمدتاً مجازات نمی گردد؛
(ب)در شرایطی که ملاقاتی صورت گرفته شده است، بوسیله اطمینان حاصل نمودن از اینکه توصیه ها، نتیجه گیری ها و مشاهدات نماینده تحقیقی ویژه ادامه یابد؛
(ج)بوسیله اقدامات حمایتی برای مبارزه با کیفرناپذیری در ارتباط با خشونت بر علیه زنان و دختران بویژه از طریق بازبینی تمام مراحل قانونی در ارتباط با موارد چنین خشونت- هائی؛
(د)بوسیله حمایت از مدافعان حقوق زنان و مدافعان حقوق انسان مؤنث، بویژه آنهائی که تهدید شده یا کسانی که قربانیان بخصوص آزار و اذیت یا سرکوبی با هدف معین می باشند؛
(ه)بوسیله ارتقاء و حمایت از خط مشی ها و مبارزات برای بالا بردن آگاهی تساوی در امور جنسی و مبارزه با خشونت بر علیه زنان، بویژه مبارزات با هدف تأمین بالا بردن آگاهی بویژه در مورد مردان و پسران؛
(و)بوسیله ارتقاء و حمایت از مبارزات متمرکز شده بر غفلت های سازمان یافته نسبت به دختران، بویژه در ارتباط با ثبت نام رسمی تولد و تحصیل.

۳/۲/۳-    موارد مجزا
اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد که در صورتی که در موارد مجزائی با اهمیت استثنائی، بویژه خشونت های مرتکب شده یا مدارا شده بوسیله دولت برخلاف تعهدات بین المللی و آزادیهای بنیادی نسبت به تمامیت جسمی و غیر تبعیضی، و در غیاب اقدام قانع کننده در سطح ملی اطلاع حاصل نماید، اقدامات ویژه انجام دهد.
این بخصوص در موارد قانون شکنی جنجال برانگیز صدق می نماید که یک یا بیشتر از موازین زیر را برآورده نموده است:
۱/۳/۲/۳ – مواردی در باره مرتکبین خشونت که محکومیت ایشان در دادگاه جزائی در ارتباط با اعمالی که انجام داده اند، به نسبت اهمیت جرمی که مرتکب گردیده اند  غیر محتمل می باشد؛
۲/۳/۲/۳-مواردی که از قربانیان خشونت که ایشان باحتمال زیاد هیچ گونه دسترسی به یک دادگاه مدنی یا جزائی مناسب، بدون تبعیض برای جبران خسارت نخواهند داشت؛
۳/۳/۲/۳-مواردی که منعکس کننده یک عمل مکرر سازمان یافته بوده یا در سطح وسیع در ارتباط با آن قوانین و خط مشی دولتی وجود ندارد یا کافی نمی باشد، بویژه در مورد قضایای بسیار جدی، مانند آنهائی که درگیر قتل یا خودکشی اجباری که با نام شرافت انجام یافته است؛
۴/۳/۲/۳-مواردی که در نتیجه قوانین و اعمال تبعیض آمیز انجام گردیده است؛
۵/۳/۲/۳-مواردی خشونت، تهدیدات، آزار و اذیت و سرکوبی مدافعان حقوق انسان مؤنث.

۴/۲/۳-    چهارچوب تبادل نظر اروپا

اتحادیه اروپا بصورت مکرر موضوع خشونت بر عیله زنان و تبعیضی را که از چنین خشونتی سرچشمه میگیرد در تبادل نظرهای حقوق بشر و در سایر تبادل نظر های خط مشی اتحادیه اروپا در صورت ضروری بودن، مطرح کرده است.
این موضوعات می توانند در دستور جلسه برای چنین تبادل نظرهائی یا بصورت یک موضوع خاص یا از طریق آمیختن با یک یا چند مورد بخصوص در ارتباط با جنیست بحث گردند.
در آن ارتباط، اتحادیه اروپا هرگونه توصیه پیامدهای مکانیزم های منطقه ای و بین المللی را برای محافظت حقوق زنان و مبارزه با خشونت بر علیه زنان، بویژه آنهائی که توسط مأمور تحقیق ویژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر علیه زنان تنظیم شده است، آنهائی را که در ارتباط با زنان در چهارچوب EPU می باشد، پیامدهای توصیه های کمیسیون CEDAW، و آنهائی که بوسیله مکانیزم محافظت منطقه ای پیشنهاد گردیده است را تعقیب خواهد کرد.

۵/۲/۳-    پیش نویس گزارش های حقوق بشر
در گزارش های خود، رؤسای گروه نمایندگی می باید بصورت سامانمند در تمام گزارش های خود بخشی را در مورد پذیرش تحلیل حقوق بشر در ارتباط با آزادی های بنیادی زنان، با عطف ویژه به حقوق ایشان در مورد تمامیت جسمی و عدم تبعیض و پذیرش تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با خشونت بر علیه زنان شامل نمایند.

گزارش ها به مسائل زیر رجوع خواهد نمود:

•سازمان ها و سایر مکانیزم هائی که مسئول جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی در سراسر منطقه و در تمام انواع محیط ها (خانه، محل کار، سازمان های آموزشی، بازداشتگاه ها و سایر سازمان های دولتی، و غیره) می باشند؛
•آمارهائی که بر حسب نوع جنسیت، سن و سایر عوامل و همچنین اطلاعات در مورد اشاعه آن آمار به گردانندگان اصلی مربوطه و عموم مردم تفکیک شده باشد؛

•چهار چوب قانونگذاری همانطور که در روش های اولیه تعیین گردید، و بویژه وجود تبعیضات حقوقی و اجرائی.

نمایندگان و اعزام کنندگان ویژه اتحادیه اروپا می باید حقوق زنان را در نظر بگیرند ولی می باید اطلاعات در مورد این موضوع را شامل گزارشات خود بنمایند.

۶/۲/۳-    ارتقاء حقوق زنان در کنگاشگاه های بین المللی
اتحادیه اروپا نقش فعال خود را در ارتقاء حقوق زنان و به ویژه جلوگیری از خشونت بر علیه زنان را، در کنگاشگاه های بین المللی (بخصوص در سازمان ملل متحد) ادامه خو اهد داد. اتحادیه اروپا اطمینان حاصل خواهد نمود که با تمام واحد های حقوق زنان سازمان ملل متحد هماهنگی یکنواختی خواهد داشت وبه حمایت از کار ایشان و ترویج پیام های واحد و با ارتباط منطقی در چنین کنگاشگاه هائی ادامه خواهد داد، که بدین وسیله تأثیر اقدامات اتحادیه اروپا در آن منطقه تقویت می گردد.

۷/۲/۳-    همکاری دوجانبه و چند جانبه
اقدام به منظور مبارزه با خشونت بر علیه دختران و زنان مطابق با اولویت در چهارچوب همکاری دو جانبه و چند جانبه در دفاع از حقوق بشر، با همکاری با جامعه مدنی، که شامل زمینه های آموزشی و حقوقی می باشد، خواهد بود. توجه ویژه ای به چنین همکاری در ابتکار اروپا برای دموکراسی و حقوق بشر، ولی از طریق سایر دست افزارهای مناسب مالی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو مبذول خواهد گردید.
هدف از چنین همکاری، از جمله، حمایت از برنامه های جامعه مدنی، بویژه تمرکز بر روی قسمت های ارحج زیر خواهد بود:

۱/۷/۳/۲-جبران، توانبخشی و دسترسی به مراقبت

(الف)    کمک به برنامه هائی که ارتقاء و اطمینان به عدالت را برای قربانیان خشونت که در دادگاه حضور می رسانند، فراهم می آورد؛
(ب)کمک به منظور دسترسی به خدمات مناسب مراقبت که بصورت رایگان در زمینه های کمک در روانشناسی، کمک های حقوقی، مسکن و پیوستگی مجدد قربانیان خشونت و کودکان ایشان، از جمله، از طریق مبارزات در ارتباط با اطلاعات عمومی برای چنین خدماتی فراهم می آورد؛
(ج)ارتقاء دسترسی و حق زنان و دختران به اطلاعات و خدمات تندرستی، بویژه در ارتباط با بهداشت در امور جنسی و تولید مثل، از جمله به منظور حفاظت بهتر از ایشان در مقابل عفونت HIV، تأیید اتحادیه برای اجرای کامل برنامه اقدام قاهره که در کنفرانس بین المللی نفوس و توسعه (ICPD) در سال ۱۹۹۴ اتخاذ گردیده و اقدامات اصلی برای کاربرد مداوم برنامه اقدام ICPD موافقت شده در ICPD + 5 و همچنین برای اعلامیه و برنامه  کپنهاک و طرحی برای اقدام پکن و اهداف توسعه هزاره؛
(د)کمک برای ارتقاء برنامه هائی که زنان بصورت آزاد حقوق خود را به منظور اتخاذ تصمیم در ارتباط با تمایلات جنسی خود بدون اینکه تحت فشار قرار گیرندعمل نمایند؛
(ه)کمک برای حمایت از برنامه هائی که هدف آنها گروهی اززنان باشد که ایشان نیاز به توجه ویژه دارند بخاطر این که تحت خطر افزوده بدلیل قربانی خشونت بودن قرار گرفته اند.

۲/۷/۲/۳    جلوگیری از خشونت

(الف)ارتقاء و حمایت برای اقدام به منظور مبارزه با کیفر ناپذیری در مورد کسانی که بر علیه زنان و دختران مرتکب خشونت می شوند؛
(ب)کمک برای آموزش در مورد حقوق بنیادی و دادن اختیار به زنان و دختران؛
(ج)حمایت از مبارزات، از جمله در زمینه بالا بردن آگاهی و ارتباط، که در مورد برابری جنسی و اقدامات به منظور مبارزه با خشونت بر علیه زنان و دختران از طریق از میان برداشتن رفتار کلیشه ای جنسی که به خشونت بر علیه زنان و دختران کمک می کند، تمرکز می نماید؛
(د)حمایت برای برنامه هائی که هدف آنها بهبود اقتصادی و استقلال زنان میباشد؛
(ه)حمایت برای آموزش افسران پلیس و کارکنان دستگاه قضائی در مورد موضوعات در ارتباط با خشونت بر علیه زنان و دختران و عواقب چنین خشونت هائی.

۳/۷/۲/۳    تقویت ظرفیت ها

(الف)تأمین همکاری برای طرح های اقدام ملی برای اجرای توصیه های کمیسیون CEDAW، که شامل اشاعه آن در باره آن می گردد؛
(ب)تأمین همکاری برای شروع مکانیزم های هماهنگ شده مؤثر برای جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت بر علیه زنان و دختران؛
(ج)حمایت از سازمان های زنان و مدافعان حقوق بشر مؤنث، و بصورت کلی تر برای سازمان های جامعه مدنی که با خشونت بر علیه زنان مبارزه می نمایند؛

(د)تأمین آموزش مناسب برای تمام افراد حرفه ای مسئول مواجه با خشونت بر علیه زنان و دلایل و عواقب چنین خشونت هائی (پلیس، کارکنان قضائی، مراقبین تندرستی و بهداشت و افراد حرفه ای آموزشی، رسانه ها)؛
(ه)حمایت از برنامه هائی که قدرت پلیس را برای مصاحبه در باره موارد خشونت آمیز، بویژه خشونت خانگی، از طریق آغاز تفاهم نامه های مداخله همگون شده، عطف به قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد جلوگیری از جنایات و پاسخ های عدالت جزائی به خشونت بر علیه زنان را تقویت مینماید؛
(و)حمایت برای تأسیس مرکز خدمات اداری غیر متمرکز شده برای بهبود وضعیت زنان؛
(ز)تآمین همکاری برای طرح های اقدام ملی که قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت را اجرا می نماید.

۳/۳-ارزیابی

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  گروه کاری شورا درمورد حقوق بشر بصورت منظم اجرای این دستورالعمل ها را، از جمله بر مبنای گزارشی که بوسیله رؤسای هیئت های نمایندگی و بعد از مشاوره غیر رسمی با جامعه مدنی تسلیم نموده ارزیابی خواهد کرد. گروه کاری در مورد حقوق بشر شورا را در مورد کاربرد دستورالعمل ها مطلع خواهد نمود و به شورا هرگونه اصلاحات لازم برای بکار بردن در دستورالعمل ها را پیشنهاد خواهد کرد.

دستورالعمل تزريقات ايمن (Safety Injection Guideline)

هر سال تزريقات غير ايمن موجب حدود 16- 8 ميليون ابتلا به هپاتيت B، 5 – 2 ميليون ابتلاء به هپاتيت C و 160- 80 هزار موردHIV مي‌گردد. همچنين بيماريهاي انگلي ماننـد مالاريـا، عفونتهای باكتريال نظير آبسه‌ها و عفونت‌هاي قارچي نيز در اثر تزريقات غيرايمن اتفاق مي‌افتند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  ندرتاً بعضي از عفونت‌ها ممكن است تا سالها نامشخص باقي بمانند. سازمان جهاني بهداشت تخمين مي‌زند در سال 12 ميليارد تزريق انجام مي‌شود كه 50 درصد آنها غيرايمن هستند، 95درصد تزريقات به‌منظور درمان انجام مي‌گيرد و در حدود 95 – 25 درصد بيماران سرپايي حداقل يك تزريق دريافت مي‌كنند. بسياري از تزريقات ممكن است غيرضروري بوده و يا بي‌تأثير باشند.

هدف و راهكارهاي برنامه عملياتي تزريقات ايمن :‌

هدف :

اطمينان از ارائه ايمن تزريقات و دفع مناسب ضايعات تزريق در كشور.

راهكارها :

–       تأمين و توزيع سرنگAD  * (Auto Disable)يا خود ايستا براي كليه مراكز واكسيناسيون

–       تأمين و توزيع Safety Box براي كليه مراكز واكسيناسيون

–       ايجاد هماهنگي‌هاي برون بخشي در جهت دفع ايمن ضايعات

–       ايجاد هماهنگي‌هاي درون بخشي برحسب نياز

–       سوزاندن كليه ضايعات در مراكز شهري در زباله سوز

–       سوزاندن كليه ضايعات در مناطق روستايي در گودال‌ها يا كوره‌هاي محلي

–       آموزش پرسنل

–       آموزش و اطلاع رساني به جامعه

بيان سياست (Policy Statement) :

برنامه گسترش ايمنسازي كه در سال 1363 در كشور آغاز گرديد، براي اطمينان از حفظ سلامت كودكان استفاده از سرنگ و سرسوزن يكبار مصرف را به‌عنوان يكي از مهمترين اجزاء تزريقات ايمن توصيه نمود. با رعايت اصول ايمني تزريقات، بخصوص در خدمات ايمنسازي والدين اطمينان خاطر مي‌يابند تا كودك خود را براي ايمنسازي به مراكز بهداشتي درماني بياورند. WHO، يونيسف و UNFPA در بيانيه مشتركي تأكيد مي‌كنند كه سرنگهاي AD تجهيزات انتخابي مطمئن براي تزريق واكسن در ايمنسازي جاري و بسيج‌هاي ايمنسازي است. لذا به‌منظور افزايش ايمني تزريقات در خدمات ايمنسازي، از ابتداي سال 1383 بر استفاده از سرنگ   AD تأكيد شـده و علاوه بر آن اسـتفاده از وسايل جمع‌آوري سرنگ و سرسـوزن يعنيSafety Box نيز در خدمات ايمنسازي توصيه شده است. براي امحاء وسايل و ضايعات حاصله از خدمات ايمنسازي (سرنگ و سرسوزن) روش سوزاندن توصيه مي‌شود.

1.  به توضيح در مورد سرنگ AD در صفحه 10 توجه فرمائيد.

کلیات تزريقات ايمن :‌

تزريقات يكي از روش‌هاي شايع در تجويز فرآورده‌هاي دارويي مي‌باشد كه درصورت عدم رعايت موازين توصيه شده خطرات بالقوه و بالفعلي را بر ارائه كنندگان، مصرف كنندگان خدمت و نيز جامعه اعمال مي‌نمايد. ایمنی تزریقات با تکیه بر چهار محور بنیادی ذیل تأمین می‌گردد:

1- كاهش رفتار پرخطر كاركنان بهداشتي درماني به‌منظور پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز و برنده آلوده ؛

2-  افزايش سطح ايمني كاركنان در حين كار با وسايل تيز و برنده درماني ؛

3- جمع آوري، نگهداري، انتقال و دفع مناسب و بهداشتي زباله‌هاي آلوده و پرخطر ؛

4- تغيير رفتار و نگرش افراد جامعه و پزشكان نسبت به مقوله تقاضا و تجويز دارو به ‌روش تزريقي.

1)     كاهش رفتار پرخطر كاركنان بهداشتي درماني

الف) ارتقاء سطح آگاهي و مهارت شاغلين حرف پزشكي، پرستاري، امور تشخيصي، خدمات‌درماني، ‌گروههاي خدماتي پشتيبان، به منظور پيشگيري از بروز جراحات ناشي از سرسوزن و ساير وسايل تيز و برنده امري ضروري است. بنابراين كاركنان بهداشتي درماني بايستي در خصوص چگونگي پيشگيري از صدمات ناشي از وسايل مزبور و نيز اقدامات درماني و پيشگيرانه اوليه به‌صورت مداوم آموزش ببينند.

ب) تشكيل پرونده بهداشتي و واكسيناسيون رايگان علیه هپاتیت ب برای افراد ذیل الزامی است. كليه كاركنان بهداشتي درماني در واحدهايي كه كاركنان الزاماً‌ با توجه به نوع وظايف محوله، اقدامات پرخطر دارند مانند واكسيناتورها، بخش‌هاي ويژه، اطاق عمل اورژانس، ‌كلينيك‌هاي تشخيصي، واحدهاي پاتولوژي، اتوپسي، R‌CS، مراكز جراحي محدود و واحدهايي كه انتقال خون انجام مي‌دهند و يا كاركناني كه روش‌هاي درماني تهاجمي را انجام داده و يا درتماس با خون، سرم و ساير ترشحات آلوده بيماران مي‌باشند و نيز كليه دانشجويان پزشكي، پرستاري و مامايي.

2) افزايش سطح ايمني كاركنان درحين كار با وسايل

تيز و برنده درماني

با توجه به احتمال آلودگي كاركنان بهداشتي درماني از طريق انجام اقدامات پرخطر كه گاهی منجر به فرو رفتن سوزن در دست مي‌شود قوياً توصيه مي‌شود:

الف) ابزارهايي كه ايمني وسايل تيز و برنده را تضمين مي‌كـند نظير Safety Box و فورسپس جهت جدا نمودن تيغ جراحي از Scalples در دسترس كاربران ابزارهاي پرخطر قرار گيرد.

ب) وسايل حفاظتي مناسب نظير دستكش، گان غيرقابل نفوذ بـه آب و ترشحات، پيش‌بند پلاستيكي، ماسك و عينك محافظ جهت استفاده كاركنان بهداشتي درماني متناسب با وضعيت بيمار و روش‌هاي درماني در دسترس باشد.

ج) در ساير واحدهاي تزريقات نيز همانند واحدهاي ايمنسازي از سرنگهاي AD استفاده شود.

3) جمع آوري، نگهداري، انتقال و دفع مناسب و بهداشتي زباله‌هاي تيز و برنده

الف) قوياً‌ توصيه مي‌شود سرسوزن و ساير اشياء تيز و برنده مصرفي (‌آنژيوكت، بيستوري، لانست، اسكالپ وين، ويال‌هاي شكسته و …) بلافاصله پس از مصرف در ظروف جمع‌آوري ايمن (Safety Box) جمع‌آوري شده و ترجيحاً‌ سوزانده و يا به نحو مطلوب دفع گردند.

ب) ضروري است ظروف جمع‌آوري، مستحكم، غيرقابل نفوذ، مقاوم به پارگي و از حجم كافي و ابعاد مناسب برخوردار باشند.

ج) لازم است به‌منظور پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز و برنده ظروف جمع‌آوري ايمن به تعداد كافي و با ابعاد گوناگون در دسترس ارائه دهنده خدمت در كليه واحدهاي ذيربط قرار داشته باشد.

د) استفاده از برچسب هشداردهنده بر روي ظروف جمع‌آوري با مضمون «احتمال آلودگي با اشياء تيز و برنده عفوني»‌ به‌منظور جلب توجه كاركنان بهداشتي درماني الزامي است.

هـ) به‌منظور پيشگيري از سرريز شدن وسايل دفعي، درصورتي كه حداكثر 4/3حجم ظروف مزبور پرشده باشد ضروري است درب ظروف به نحو مناسبي بسته شده و دفع شوند.

و) وجود ظروف جمع‌آوري ايمن (Safety Box) در كليه واحدهاي بهداشتي درماني اعم از خصوصي و دولتي الزامي بوده، و بايد توسط واحدهاي نظارت بر درمان پيگيري شود.

4) تغيير رفتار و نگرش اجتماعي

الف) آموزش : ضروريست به‌منظور تعديل تجويز دارو به ‌روش تزريقي، با توجه به موارد ذيل ايمني تزريقات در برنامة آموزش مداوم جامعة ‌پزشكان قرار گيرد.

از تجويز دارو به روش تزريقي تا زماني كه دارو به ديگر اشكال از جمله خوراكي موجود باشد، حتي الامكان اجتناب گردد،‌ ترجيحاً‌ زماني از روش تزريقي به جاي ساير روشها استفاده شود كه بيمار قادر به مصرف داروهاي خوراكي نبوده، بيهوش و يا دچار اختلالات گوارشي باشد يا با توجه به وضعيت باليني بيمار نتايج درماني مطلوب ناشي از جذب سريع دارو مورد انتظار باشد.

ب) به‌منظور كاهش تقاضاي بيماران ارتقاء سطح آگاهي جامعه درخصوص خطرات بالقوه ناشي از مصرف دارو به‌روش تزريقي، بايستي در برنامه ريزيهاي آموزشي دانشگاه قرارگيرد.

ج) برگزاري دورة‌ آموزشهاي توجيهي جهت كادر خدماتي پشتيباني و ساير گروههاي بهداشتي درماني ضروري مي‌باشد.

د) تمام پرسنل بهداشتي درماني آموزش لازم براي اصلاح نگرش جامعه در خصوص تقاضاي بي‌مورد داروي تزريقي و عوارض احتمالي تزريقات، دريافت نمايند.

تزريقات غيرايمن

تزريقات غير ايمن شامل :‌
·       روش غلط تزريق ؛

·       محل نامناسب تزريق ؛

·       داروي ناصحيح ؛

·       حلال غلط ؛

·       دز غلط دارو ؛

·       دسترسي افراد جامعه به سرنگ و سرسوزن استفاده شده (امحاء ناصحيح).

تزريقات ايمن يعني تهيه و تأمين وسايل و تجهيزات و آموزش‌هائي براي ارائه خدمت تزريق به افراد جامعه به‌صورتي كه ايمني فرد خدمت گيرنده، خدمت دهنده و جامعه فراهم شود.

يك تزريق ايمن به گيرنده خدمت آسيب نمي‌رساند و تزريق كننده را در معرض هيچ خطري قرار نمي‌دهد و باعث تجمع ضايعاتي كه خطر براي جامعه داشته باشد نمي‌گردد به عبارتي:‌

الف) استفاده از سرنگ AD در تزريقات ؛

ب) استفاده از Safety Box براي جمع‌آوري سرنگ و سرسوزن مصرفي ؛

ج) جمع آوري Safety Boxهاي پرشده و سوزاندن در زباله سوز ؛

د) آموزش و ارئه آگاهي‌هاي لازم به ارائه دهنده و گيرندگان خدمت از عوامل تأمين كننده ايمن تزريق مي‌باشند.

همه مايعات بدن بايد حاوي پاتوژن فرض شود. پوست و محيط را بايد حاوي ميكروارگانيسم فرض كرد تزريقات ناصحيح مي‌تواند راحت‌تر از مسيرهاي تنفسي، خوراكي و يا تماس جنسي عفونت را منتقل كند.

چنانچه تزريقات غير ايمن انجام گيرد مي‌توانند باعث بروز عفونت در افراد شوند در اين صورت انتقال مي‌تواند از طريق تماس انگشتان با سرسوزن، از روي پوست، فرورفتن سر سوزن بداخل بدن يا توسط مايعاتي كه تزريق مي‌گردند و يا از طريق سوزن و سرنگي كه قبلاً مصرف شده ايجاد شود.

امروزه ميليون‌ها نفر دچار ضعف سيستم ايمني هستند و بيليون‌ها تزريق توسط افراد غير دوره ديده و يا مردم ناآگاه انجام مي‌شود، لذا فقط بايستي از تزريق در موارد ضروري درماني و يا ايمنسازي استفاده كرد. بسياري از واكسيناتورها علاوه بر ايمنسازي، تزريقات درماني هم انجام مي‌دهند كه بسياري از اين تزريقات مثل تزريق ويتامين‌ها غير ضروري هستند.

چرا تزريقات غير ضروري انجام مي‌شود؟

گاهي اوقات برخلاف آنچه كه كاركنان بهداشتي توصيه مي‌كنند، بعضي از بيماران ممكن است خودشان تقاضاي تزريق كنند. آنها ممكن است به غلط بپندارند كه تزريق لازم بوده و مؤثرتر از درمان خوراكي است و يا باعث بهبودي سريع‌تر بيماري مي‌شود در حاليكه ممكن است درمان خوراكي بهترين روش درمان آنها باشد.

پزشكان نيز ممكن است به دلايل مختلف مانند عدم اطلاع كافي از عوارض تزريقات، كمبود وقت براي توجيه و توضيح به بيمار و يا براي جلب توجه و رضايت بيمار در شرايط مساوي داروي تزريقي به جاي داروي خوراكي تجويز نمايند.

موازين تزريقات ايمن :

الف- محل تميز (Clean work plan) :

در هر مركز براي واكسيناسيون مكاني خاص را تعيين نمائيد. محل دريافت واكسن و آماده‌سازي واكسن بايد در اين مكان در نظر گرفته شود. وسائل لازم براي تزريق شامل پنبه الكل و سرنگ را بر روي ميزي كه به اين امر اختصاص داده‌ايد قرار دهيد. به خاطر داشته باشيد وسائلي كه روي ميز است بايد تميز بوده و خون، پنبه آلوده و …. منظره آن را زشت نكرده باشد.

بهتر است Safety Box را جهت دفع بلافاصله سرنگ در نزديك‌ترين محل به واكسيناسيون يا زير ميزي كه وسائل واكسيناسيون بر روي آن قرار دارد، قرار دهيد.

ب – شستشوي دست (Hand washing) :

از آنجائيكه هر مايعي از بدن ممكن است حاوي عوامل بيماري‌زا باشد و باعث انتقال بيماري گردد بايد دستهاي فرد تزريق كننده قبل از تزريق به‌طور كامل با آب و صابون شسته شود.

ج- سرسوزن و سرنگ استريل :

1- يك سرنگ و سرسوزن استريل برداشته و بسته‌بندي آن را از نظر وجود پارگي و هرگونه صدمه بازبيني نمائيد.

2- تاريخ انقضا آن را كنترل كنيد.

3- در صورت اطمينان از استريل بودن مي‌توانيد از آن استفاده نمائيد.

4- به هيچ قسمتي از سرسوزن قبل و بعد از واكسيناسيون دست نزنيد و از سرپوش‌گذاري مجدد سرسوزن اجتناب كنيد. اگر سرپوش‌گذاري لازم است (براي مثال كودك به‌علت ترس حركاتي انجام مي‌دهد وتزريق با تأخير انجام مي‌شود) تكنيك استفاده از يك دست* را بكار ببريد. سرسوزني را كه با سطح غير استريل تماس داشته است دور بياندازيد.

* سرپوش‌گذاري به‌وسيله تكنيك استفاده از يك دست:

1- سرپوش را روي ميز قرار دهيد.

2- سرنگ و سرسوزن را در يك دست گرفته و بدون استفاده از دست ديگر داخل سرپوشي كه روي ميز گذاشته‌ايد، قرار دهيد.

د- ويال و حلال مناسب :

1- مطمئن شويد حلال مربوط به هر واكسن لئوفيليزه را در اختيار داريد به عبارتي براي هر واكسن از حلال اختصاصي آن استفاده نمائيد.

2- به هنگام بازسازي واكسن، واكسن و حلال بايد داراي درجه حرارت يكسان (8-2 درجه سانتي‌گراد) باشند.

3- براي بازسازي هر ويال واكسن از يك سرنگ و سرسوزن استفاده نمائيد.

4- همه حلال موجود در ويال را استفاده كنيد.

5- بعد از استفاده از سرنگ، آن را بدون سرپوش گذاري در Safety box بيندازيد.

6- به خاطر داشته باشيد همه واكسنهاي بازسازي شده را فقط تا 6 ساعت پس از بازسازي مي‌توان استفاده كرد و پس از آن بايد دور ريخته شوند.

7- هرگز يك سرسوزن را براي كشيدن دوزهاي بعدي يك ويال واكسن، داخل ويال نگذاريد.

ر- تميز كردن محل تزريق (Skin cleaning) :

1- محل واكسيناسيون را در صورت كثيف بودن محل تزريق ابتدا با آب و صابون شستشو دهيد.

2- محل تزريق را با پنبه الكل (70 درصد) به صورت دايره‌اي ضدعفوني كنيد.

3- هرگز از پنبه الكل از قبل آماده شده استفاده نكنيد.

ز- جمع‌آوري صحيح اجسام نوك تيز

(Appropriate collection of sharps) :

1- سرنگ و سرسوزن‌هاي مصرف شده را هميشه در Safety box بيندازيد.

2- براي جلوگيري از فرو رفتن نوك سوزن در دست هرگز بعد از واكسيناسيون، به سرسوزن دست نزنيد و از سرپوش گذاري مجدد سرسوزن اجتناب كنيد.

3- سرنگ و سرسوزن را بلافاصله بعد از استفاده درSafety box  بيندازيد.

4- بيش از 4/3حجمSafety box  را پر نكنيد.

5- دربSafety box هاي پر شده را قبل از حمل براي دفع ببنديد.

6-Safety box هاي پرشده را در يك مكان مطمئن و خشك و دور از دسترس كودكان و مردم نگهداري كنيد. تا مطابق دستورالعمل‌هاي موجود دفع شوند.

7- براي اجتناب از ايجاد صدمه در اثر سرسوزن هرگزSafety box  پر شده را در دست نگيريد، تكان ندهيد، فشار ندهيد، يا روي آن ننشينيد يا نايستيد.

8-  Safety boxپر را دوباره باز نكنيد، خالي نكنيد يا مورد استفاده مجدد قرار ندهيد.

س-دفع‌صحيح ضايعات(Appropriate waste management):

براي حفظ جامعه از خطر تماس با ضايعات حاصله از واكسيناسيون Safety boxها را مطابق دستورالعمل و برنامه ريزي‌هاي انجام شده دفع نمائيد. (صفحه 23)

تجهيزات قابل قبول براي تزريقات :

در خدمات ايمنسازي كشوري توصيه مي‌شود فقط از سرنگ‌هايAD استفاده شود و ضايعات حاصله در Safety Box جمع‌آوري و به‌طور مناسب امحاء گردد.

سرنگهايAD سرنگهايي هستند كه خودبه‌خود قفل مي‌شوند، و در نتيجه فقط يكبار مي‌توانند مورد استفاده قرار گيرند. سرنگهايAD وسيله انتخابي براي همه انواع جلسات ايمنسازي هستند.

هر سرنگ AD استريل شده و به‌وسيله كارخانه بسته‌بندي مي‌شود. انواع مختلفي از سرنگهاي AD وجود دارد. بيشتر سرنگهاي AD داراي سرسوزني ثابت هستند. ساير انواع داراي سرسوزنهاي جدا شدني هستند كه تنها به سرنگهاي AD خاص خودشان متصل مي‌شوند. اين سرسوزنها را با سرنگهاي استاندارد ديگر نمي‌توان استفاده كرد. همه سرنگهاي AD به‌منظور حفظ ستروني سرسوزن داراي سرپوش پلاستيكي هستند و بعضي از آنها حتي جهت پيستون نيز سرپوش دارند. سرنگهاي AD در حجم‌هاي مختلف براي تجويز واكسن BCG و يا ساير واكسنها وجود دارد.

مراحل استفاده از سرنگهاي AD به شرح ذيل است :

گام اول :  سرنگ و سرسوزن را از بسته‌بندي خارج كنيد.

گام دوم : اگر سرسوزن آن ثابت نيست سرسوزن را به سر سرنگ متصل كنيد. سرپوش سوزن را بدون اينكه سوزن را لمس كنيد برداريد.

پيستون را فقط يك بار مي‌توانيد به عقب كشيده و بازگردانيد، بنابراين كاركنان بهداشتي بايد توجه كنند كه نبايد پيستون را بي‌مورد حركت دهند و يا هوا را به داخل ويال تزريق كنند چون اين مسئله موجب غيرقابل استفاده شدن سرنگ مي‌شود.

گام سوم : سرسوزن را روي ويال واكسن قرار دهيد و سوزن را وارد ويال نمائيد. و توجه نمائيد كه سر سوزن حتماً داخل مايع قرار گرفته باشد.

گام چهارم : پيستون را به عقب بكشيد تا سرنگ پر شود. پيستون به‌طور اتوماتيك متوقف مي‌شود چنانچه به‌علامت 5/0 ميلي‌ليتر برسد، شما يك صداي «كليك» خواهيد شنيد.

گام پنجم : سرسوزن را از داخل ويال خارج كنيد. براي از بين بردن حباب‌هاي هوا، سرنگ را مستقيم نگهداريد و به بدنه سرنگ ضربه بزنيد. سپس به‌دقت به سمت علامت توقف فشار دهيد.

گام ششم : سرسوزن را در محل تزريق كه قبلاً‌ آماده كرده‌ايد، داخل كنيد.

گام هفتم : پيستون را به سمت جلو فشار دهيد و واكسن را تزريق كنيد. بعد از تزريق پيستون به‌صورت اتوماتيك قفل مي‌شود و حركت نمي‌كند و سرنگ نمي‌تواند مورد استفاده مجدد قرار گيرد. به خاطر داشته باشيد بعد از استفاده از سرنگ آن را مجدداً سرپوش‌گذاري نكنيد.

تذكر : در تزريقات مربوط به واكسيناسيون نيازي به آسپيراسيون نمي‌باشد.

گام هشتم : سرنگ و سرسوزن استفاده شده را در داخل جعبه ايمن(Safety Box)  غيرقابل نفوذ و مقاوم نسبت به سوراخ‌شدگي كه براي جمع‌آوري ضايعات تعيين شده است، بيندازيد.

امتيازات سرنگ AD :

فقط يكبار قابل استفاده‌اند.
موجب حذف انتقال بيماريهاي منتقله از انسان به انسان كه به‌علت استفاده مجدد از سرنگ و سرسوزن آلوده رخ مي‌داد، مي‌شوند.
نياز براي استريل كردن مجدد توسط كاركنان بهداشتي نداشته بنابراين زمان لازم براي اين امر حفظ مي‌شود.

علاوه بر سرنگ AD از سرنگ و سر سوزن يكبار مصرف براي بازسازي استفاده مي‌ شود .

سرنگ و سرسوزن يكبار مصرف :

به‌علت اينكه استفاده مجدد از سرنگها و سرسوزنهاي يكبار مصرف موجب انتقال بعضي از بيماريها مي‌شوند، سرنگ و سرسوزن يكبار مصرف غيرAD براي تزريق در برنامه ايمنسازي توصيه نمي‌شوند. در سال 1999 سازمان جهاني بهداشت و يونيسف و UNFPA بيانيه مشتركي در مورد عدم استفاده اين نوع سرنگ و سرسوزن در ايمنسازي انتشار دادند.

واكسنهايي كه بايد بازسازي شوند مانند واكسن سرخك، سرخجه و ب.ث.ژ براي مخلوط كردن حلال با واكسن به سرنگ بزرگتري نياز دارند. اين نوع سرنگها فقط براي اين كار توصيه مي‌شوند. تا زماني كه سرنگ‌هاي AD با حجم بيشتري براي بازسازي در دسترس نيستند شما مي‌توانيد از سرنگهاي يكبار مصرف براي اين منظور استفاده كنيد. بخاطر داشته باشيد براي بازسازي نيز از سرنگ و سرسوزني كه قبلاً استفاده شده است، استفاده نكنيد.

ارائه واكسن كارآ و مؤثر با رعايت نكات ايمني :

همانطوريكه استفاده از تجهيزات تزريق ايمن مهم است به‌همان اندازه ارائه واكسني كارآ و مؤثر كه به درستي در زنجيره سرما نگهداري شده باشد، به درستي بازسازي شده باشد و صحيح تجويز شود، داراي اهميت است.

براي تأمين سلامت واكسن نكات ذيل را بررسي نمائيد :

·        كنترل ويال و برچسب ؛

·        نحوه ذخيره واكسن ؛

·        تطابق واكسن با حلال ؛

·        بررسي VVM.

نكاتي كه در بررسي ويال واكسن بايد مورد توجه قرار گيرند شامل :

1- برچسب ؛

2- زمان انقضاء مصرف ؛

3- علائم آلودگي ؛

4- قرار گرفتن در معرض يخ‌زدگي ؛

5- قرارگرفتن در معرض گرماي زياد.

در بررسي آلودگي به نكات ذيل توجه كنيد :

·  اگر هرگونه ترك خوردگي، شكستگي و يا نشت وجود دارد ويال را دور بـريزيد.

·  اگر تغيير ظاهري وجود داشته و يا ذرات معلـق ديده مي‌شود ويال را دور بريزند.

·  اگر ويال در آب غوطه‌ور شده باشد غيرقابل مصرف بوده و بايد دور ريخته شود.

ارزيابي از نظر قرار گرفتن در معرض يخ‌زدگي :

واكسنهاي ثلاث، توأم بالغين، توأم خردسال، كزاز، هپاتيت ب و هموفيلوس آنفلوانزا اگر مظنون به يخ‌زدگي باشند بايد دور ريـخته شوند. در مورد بـررسي يخ‌زدگي بايـد از (Shake test) استفاده نمود.

ارزيابي قرار گرفتن ويالها  در حرارت بالا :

اگر واكسنها حاوي VVM باشند و مربع داخلي همرنگ و يا تيره‌تر از دايره بيرونـي باشد، بايد ويال دور ريخته شود.

اگر واكسن داراي VVM نباشد، نمودار درجه حرارت را چـك نمائيد و كـارت زنجيره سرما را بررسي كنيد.

توجه داشته باشيد :

– تنها سرنگ را هنگامي پركنيد كه گيرنده تزريق آماده باشد.

– هيچگاه ويالهاي ناقص مصرف شده را با هم مخلوط نكنيد.

– ويالهاي باز شده را در داخل يخچال و داخل ظرف مخصوصي با علامت «درحال مصرف»‌ مشخص نمائيد.

– واكسنهاي باز سازي شده، پس از 6 ساعت دور ريخته شوند.

قبل از مصرف واكسن نكات ذيل را كنترل كنيد :‌

آيا هنوز برچسب واكسن به ويال چسبيده است؟

آيا واكسن صحيح و حلال مناسب آن را انتخاب نموده‌ايد؟

زمان انقضاء واكسن را كنترل نموده‌ايد؟‌

آيا آلودگي ظاهري و ذرات شناور ندارند؟

واكسنهاي حساس به سرما علائم يخ‌زدگي ندارند؟

چند روش ساده براي اطمينان از سلامت تزريقات

ارائه خدمات واكسيناسيون بايد در محلي تميز كه مختص واكسيناسيون است و با خون و ترشحات آلوده نشده، انجام شود. هر دز را قبل از تجويز آماده كنيد و هرگز چندين سرنگ را از قبل آماده نكنيد.

هرگز سرسوزن را در بالاي ويال واكسن باقي نگذاريد.

توصيه‌هاي اختصاصي در مورد استفاده، ذخيره و حمل و نقل واكسنها را بكار ببنديد.

مراحل ذيل را براي بازسازي ايمن واكسنها دنبال كنيد :

الف) مطمئن شويد از حلال صحيح براي هر واكسن ليوفليزه استفاده كرده‌ايد و كنترل كنيد كه حلال و واكسن ساخت يك كارخانه باشند.

ب) در هنگام بازسازي درجه حرارت حلال و واكسن بايد يكسان باشد (8-2 درجه سانتي‌گراد).

ج) براي هر ويال واكسن يك سرنگ و سرسوزن استريل استفاده كنيد.

همه حلالي را كه در اختيار داريد براي يك ويال استفاده كنيد. بعد از استفاده سرنگ را در داخل Safety Box بيندازيد.

د) همه واكسنهاي بازسازي شده حداكثر 6 ساعت پس از بازسازي قابل مصرف هستند و پس از آن بايد دور ريخته شوند.

براي هر كودك از يك سرنگ و سرسوزن جديد AD  بارعايت نكات ذيل استفاده نمائيد :

الف) از يك سرنگ و سرسوزن AD جديد كه از نظركيفي كنترل شده است استفاده كنيد.

ب) بسته‌بندي سرنگ و سرسوزن را بخوبي مورد بازبيني قرار دهيد چنانچه بسته‌بندي دچار اشكال و يا پارگي بود، آنرا دور بيندازيد.

ج) به هيچ يك از قسمتهاي سرسوزن دست نزنيد. چنانچه سطح سرسوزن به ‌هرعلت غيراستريل شد، آن را دور بيندازيد.

د) براي جلوگيري از هرگونه حركت در طول تزريق و بعد از آن كودك را محكم نگاه داريد.

صدمه فرو رفتن سوزن در دست و عفونت‌هاي ناشي از آن :

سرسوزن اغلب موجب جراحت كاركنان بهداشتي مي‌شود. ميزان كم اما خطرناكي از عفونت‌هاي منتقله از راه خون مثل هپاتيتB، هپاتيتC، ‌‌HIV يا ساير ويروسها مي‌توانند از طريق جراحت ناشي از  فرو رفتن سوزن در دست منتقل شوند.

فرو رفتن سوزن در دست وقتي رخ مي‌دهد كه:

·       كاركنــان بهداشـتي سرسـوزن را سرپـوش گذاري مـجدد كننـد يا درحـاليـكه سرنـگها و سرسوزنهاي مصرف شده را در دست دارند راه بروند.

·       اگر بيماران، بخصوص كودكان، وضعيت درستي در مدت زمانـي كه تـزريق انجام مي‌شود، نداشته باشند (حركت كودك، گريه و ….)

·       اگر ضايـعات تزريق به خـوبي جمع‌آوري نشـده باشند و مردم در معـرض تــماس بـا ايـن ضايعات (سرنگ و سرسوزن مصرف شده)‌ قرارگيرند.

روش‌هاي پيشگيري از فرو رفتن سوزن در دست

1- بـه حداقـل رسـانـدن حمل و نـقل و جابجايي سرنـگ و سرسوزن‌هاي مصرف شده :‌

صدمه ناشي از فرو رفتن سوزن در دست در هر زماني ممكن است اتفاق بيفتد ولي اغلب در طي و يا بلافاصله بعد از تزريق رخ مي‌دهد. معمولاً جابجايي تجهيزات تزريق براي حمل و نقل بيشترين خطر ايجاد نيش سوزن را در بر دارد. اما صدمه نيش سوزن قابل پيشگيري است. روش‌هاي ساده‌اي براي پيشگيري توسط كاركنان بهداشتي وجود دارد تا خطر صدمات سوزن را كاهش دهد.

به حداقل رساندن حمل و نقل تجهيزات تزريق در جلوگيري از صدمات اهميت زيادي دارد.

مواردي كه در ذيل ذكر مي‌شود حمل و نقل و جابجايي را به حـداقـل مي‌رساند :

·       جعبه ايمن (Safety Box) را در نزديكي فردي كه واكسن دريافت مي‌كند قرار دهيد تا سرنگ و سرسوزن‌هاي مصرف شده را بتوانيد فوراً‌ پس از تزريق داخل آن بيندازيد.

·       از سرپوش گذاري مجدد سرسوزن اجتناب كنيد. اگر سرپوش گذاري لازم است (براي مثال اگر بدليل بيقراري شديد مجبوريد تزريق واكسن را با تأخير انجام دهيد سرپوش‌‌ گذاري با يك دست و با استفاده از سطح ميز را انجام دهيد.

·       هرگز سر سوزن را از سرنگ جدا نكنيد.

·       هرگز سرنگ و سرسوزن‌هاي استفاده شده را در اطراف محل ايمنسازي يا محل كار جابجا نكنيد.

·       هنگاميكه براي واكسينه كردن آماده شديد واكسن را داخل سرنگ كشيده و آن را تزريق كنيد و سپس سرنگ مصرف شده را فوراً‌ داخل Safety Box بيندازيد.

2- حمل و نقل ايمن سرنگ و سرسوزن‌ها :

هر يك از قسمت‌هاي سرنگ كه شما آن را لمس كنيد آلوده مي‌شود، لذا نبايد به هيچ قسمتي از سرنگ كه با مايع داخل ويال واكسن يا كودك تماس خواهد داشت، دست بزنيد.

بنابراين از دست زدن به نقاط ذيل اجتناب نمائيد:

بدنه سوزن ؛
قسمت انتهايي سوزن ؛
قسمت انتهايي محل اتصال سوزن به سرنگ.

شما مي‌توانيد به اين قسمتها دست بزنيد :

استوانه خارجي سرنگ
بالاي پيستون
3- آماده كردن محل ايمنسازي به نحوي كه امكان خطر ايجاد جراحت را كاهش دهد :

كاركنان بهداشتي بايد نحوه قرار گرفتن وسايل كار در فضايي را كه در اختيار دارند تعيين كنند به صورتيكه :

·       جعبه حمل واكسن در محل سايه قرار گيرد.

·       برگه چوب خط ثبت موارد به راحتي قابل استفاده باشد.

·       فرد واكسيناتور بين كودك و همه سوزنها يا اشياء نوك تيز باشد.

·       فرد واكسيناتور  Safety Boxرا طوري قرار دهد. كه‌ سوراخ ورودي Safety Box را در موقع دفع سرنگ و سرسوزن ببيند.

·       واكسيناتور به راحتي و بدون طي مسافتي سرسوزنهاي مصرفي را داخلSafety Box بيندازد.

·       فقط يك كودك در محل واكسيناسيون حضور داشته باشد.

·       در مراكز شلوغ كه ممكن است چند واكسيناتور همزمان ارائه خدمت دهند هر واكسيناتور بايد يك Safety Box داشته باشد.

4- وضعيت صحيح كودك براي انجام تزريقات :

هرگونه حركت غيرقابل پيش بيني كودك به هنگام تزريق مي‌تواند منجر به ايجاد جراحت نيش سوزن براي واكسيناتور شود.

براي جلوگيري از اين سانحه، كودك را با وضعيتي صحيح (طبق شكل شماره 3) قبل از تزريق آماده كنيد:

·       مادر بنشيند و كودك را در بغل او قرار دهيد. مطمئن شويد كه بازوي مادر از پشت كودك را در برگرفته است.

·       براي حفظ ايمني، مادر پاهاي كودك را  نيز در طول تزريق مهار كند.

·       توجه داشته باشيد واكسيناتور نمي‌تواند در حفظ وضعيت كودك كمكي بكند زيرا دو دست خود را براي تزريق احتياج دارد.

5- قراردادن ظروف مخصوص براي جمع‌آوري كليه اجسام نوك تيز در محل واكسيناسيون :

اجسام نوك تيز استفاده شده بايد در Safety Box ريخته شوند و سپس به روشي ايمن دفع شوند.

نحوه دفع تجهيزات تزريق :‌

با توجه به آموزش‌هايي كه در جهت جلوگيري از ابتلاء به بيماريهاي منتقله از راه خون از جمله هپاتيت C,B و ايدز داده شده است، در زمان تزريق توصيه به استفاده از سرنگ و سرسوزن يكبار مصرف واستفاده از كاتر و Safety Box براي جمع‌آوري سرنگ و سرسوزن‌هاي مصرفي در خدمات بهداشتي درماني شده است و طبق توصيه‌هاي به‌عمل آمده ضايعات جمع‌آوري شده تحت عنوان زباله عفوني در شهرها به‌وسيله شهرداري جمع‌آوري و در روستاها در گودالها يا كوره‌هايي كه طراحي شده سوزانده مي‌شود.

دفع سرنگ و سرسوزنهاي مصرف شده

وسايل تزريق بايد فوراً پس از استفاده دور ريخته شوند.

چرا امحاء صحيح ضايعات تزريق اهميت دارد؟

ضايعات تزريق مي‌تواند موجب مشكلات جدي بهداشتي و محيطي شود. دفع غيرايمن مي‌تواند موجب گسترش بيماريهايي شود كه شما با تلاش بسيار آنها را كنترل كرده‌ايد.

خطرات بهداشتي :

رها كردن سرنگ و سرسوزن مصرف شده در فضاي باز و محيط زندگي افراد جامعه را به خطر مي‌اندازد. در اغلب اين موارد نيز، كودكان متأسفانه قربانيان اتفاقي صدمه نيش سوزن هستند.

خطرات زيست محيطي :

انداختن سرنگ و سرسوزنهاي مصرف شده در رودخانه، آب مورد استفاده نوشيدن و شستشو را آلوده مي‌كند.

استفاده از Safety Box :

همه وسايل تزريقي را كه استفاده شده است بايد بلافاصله در Safety Box بيندازيد. اين ظروف بايد ضد آب و مقاوم  بوده و سوزنها آن را سوراخ نكنند.

براي اطمينان از حمل و نقل ايمن Safety Box :‌

·       حمل يا تكان دادن Safety Box را به حداقل برسانيد. هرگز به آن فشار وارد نكنيد، روي آن ننشينيد يا نايستيد.

·       مراقبت ازSafety Box ها را به‌هنگام حمل و نقل تا محل دفع افزايش دهيد.

·       Safety Boxها را در يك مكان خشك و ايمن دور از دسترس كودكان و جامعه قرار دهيد تا به نحو ايمن جمع‌آوري و دفع شوند.

·       فردي را مسئول جمع‌آوري و حمل و نقل Safety Boxها نمائيد و آموزشهاي لازم را در اين زمينه به او بدهيد. هرگز از افرادي كه در اين زمينه آموزش نديده‌اند نخواهيد حمل و نقل جعبه‌ها را به عهده بگيرند.

مراحل دفع ضايعات تزريق :

سرنگها و سرسوزنهاي استفاده شده نبايد در محيط باز كه مردم در آنجا آمد و رفت دارند و يا كودكان به آن دسترسي مي‌يابند انباشته شوند. و هرگز نبايد به همراه ساير زباله‌ها دفع شوند.

گام 1 : Safety Box بايستي در تمام مراكز واكسيناسيون در دسترس كارمند بهداشتي قرار داشته باشد.

گام 2 : وقتي متوجه شديد 4/3 حجم Safety Box پرشده است درب آنرا ببنديد. هرگز سرنگ و سرسوزن‌هاي مصرف شده را از يك Safety Box به ظرف ديگري منتقل نكنيد.

يك Safety Box پنج ليتري گنجايش حدود 100 سرنگ و سرسوزن را دارد. وقتي 4/3 حجم آن پر شد، جهت امحاء آن اقدام نمائيد.

توجه: هرگز تجهيزات ذيل را در داخل Safety Box نيندازيد. اين تجهيزات را با ساير ضايعات پزشكي جمع‌آوري كنيد.

– ويالهاي خالي (به استثناء ويالهاي شكسته)

– ويالهاي واكسن فاسد يا از رده خارج شده (تاريخ انقضاء گذشته)

– پنبه الكل

– دستكش يا ساير ضايعات پلاستيكي

روشهاي از بين بردن Safety Box :‌

چهار روش معمولاً براي از بين بردن Safety Boxهاي پرشده وجود دارد.

الف) زباله سوز :‌

زباله‌سوز مي‌تواند كاملاً سرنگ و سرسوزنها را از بين ببرد. حرارت بيش از 800 درجه سانتي‌گراد كليه ميكروارگانيسم‌ها را از بين مي‌برد و حجم ضايعات حاصله از تزريقات را به حداقل كاهش مي‌دهد.

زباله سوزي كه عملكرد آن خوب باشد ما را از نابودي كامل سرنگ و سرسوزن‌ها مطمئن مي‌كند. زباله سوزها آلودگي هواي كمتري نسبت به سوزاندن در حرارت كمتر ايجاد مي‌كنند. بعضي از بيمارستانها داراي زباله سوز هستند و بعضي از آنها از ساير زباله سوزهاي نزديك به بيمارستان مثل كارخانه‌هاي سيمان استفاده مي‌كنند.

كليه موازين ايمني براي محلي كه زباله سوز قرار دارد بايد در نظر گرفته شود و فردي كه با زباله سوز كار مي‌كند بايد از عينك ايمني و دستكش كلفت (Heavy gloves) استفاده كند.

مـراكزي كه به اين زباله‌‌سوزها دسترسي دارند با هماهنگي‌هاي لازم بهتر است جـهت امحاءSafety Boxها از اين روش استفاده نمايند.

ب) سوزانيدن در ظروف استوانه‌اي فلزي (Metal drum) :

براي سوزاندن ضايعات تزريق در ظروف استوانه‌اي فلزي:

·       محلي براي سوزانيدن ضايعات انتخاب كنيد كه حتي الامكان از ساختمانها و منازل مسكوني دور باشد. مكان مورد نظر بايد حصاركشي شده و تميز باشد.

·       چهار آجر به صورت مستطيل روي زمين قرار دهيد.

·       يك توري فلزي يا شبكه فلزي روي آجرها قرار دهيد.

·       دو انتهاي استوانه فلزي 210 ليتري (55 گالني) را برداريد. اين عمل امكان جريان هوا در داخل ظرف مي‌دهد و محتوي آن بهتر خواهد سوخت. اگر ظرف استوانه‌اي فلزي در دسترس نبود مي‌توانيد يك استوانه از ورق فلزي، آجر يا خاك‌رس بسازيد. يك دودكش بايد به قسمت متحرك بالاي لوله استوانه‌اي اضافه شود.

·       لوله استوانه‌اي را روي شبكه يا توري فلزي قرار دهيد.

·       Safety Boxهاي پرشده را داخل اين ظرف بيندازيد. كاغذ، برگ و ساير مواد قابل اشتعال را به داخل استوانه اضافه كنيد تا به سوختن Safety Boxها كمك كنند.

·       ميزان كمي نفت (اگر در دسترس بود)، روي جعبه‌ها و ساير مواد بريزيد.

·       يك توري فلزي روي لوله استوانه‌اي قرار دهيد تا از گسترش خاكسترها جلوگيري كند.

·       مواد قابل اشتعال مثل چوب يا كاغذ و …. را در پائين استوانه قرار دهيد و آنها را آتش بزنيد.

·        به مردم هشدار بدهيد كه از آن فاصله بگيرند و از سيگار كشيدن و از دود و گاز و خاكستر حاصله از آتش اجتناب كنند.

·       آتش را تا وقتي كه همه Safety Boxها كاملاً‌ بسوزند و از بين بروند روشن نگه داريد.

·       وقتي آتش خاموش شد و باقيمانده داخل استوانه سرد شد، با دقت باقيمانده را جمع آوري كنيد. آنرا در يك محلي كه معمولاً محل                         شكل6- ظرف استوانه‌اي فلزي

رفت و آمد مردم نيست و استفاده نمي‌شود دفن كنيد. حداقل روي آنرا با 13 سانتيمتر خاك بپوشانيد. اگر امكان داشته باشد روي گودال را با سيمان بپوشانيد تا گودال كاملاً پر شود.

توجه : باقيمانده سرسوزن‌ها و جعبه‌هاي ايمن (Safety Box) بايد بعد از سوزاندن دفن شوند، اگر سوزانيدن در يك استوانه فلزي يا در يك گودال سرباز انجام مي‌شود. باقيمانده ضايعات نيز بايد به‌صورت عميق درگودال، يا محل مخصوص دفن بهداشتي زباله‌ها، يا محلي مشابه كه مردم به آنجا دسترسي ندارند دفن شود.

ج) سوزاندن در فضاي آزاد دريك گودال :

سوزاندن در فضاي آزاد در يك گودال هميشه توصيه نمي‌شود به‌دليل آنكه سوزاندن مواد پلاستيكي موجب تخريب محيط زيست مي‌گردد. اگر بخواهيد در فضاي باز ضايعات را بسوزانيد لازم است:

·       يك محل دور از منازل مسكوني و غيرقابل استفاده براي امور ديگر را انتخاب كنيد. اين محل بايد حصاركشي شده و تميز باشد.

·       يك كارمند داراي شرايط لازم براي نظارت بر سوزاندن انتخاب كنيد.

·       يك گودال با عمق حداقل يك متر حفر كنيد، اما مطمئن شويد خيلي عميق نباشد تا بتوانيد براي آماده كردن آن براي قرار دادن مواد قابل اشتعال و Safety Boxها داخل آن بشويد.

·       Safety Boxهاي پرشده را داخل گودال قراردهيد. كاغذ، برگ درختان يا ساير مواد قابل اشتعال را براي كمك به سوختن با آن مخلوط كنيد.

·       اگر نفت در دسترس بود مقدار كمي روي آنها بريزيد و مواد را آتش بزنيد.

·       به مردم هشدار بدهيد از محل سوزاندن و گازها و خاكستر حاصله خود را دور نگه دارند و از كشيدن سيگار اجتناب كنند.

·       آتش را تا زماني كه كاملاً Safety Boxها سوزانده شوند، شعله‌ور نگهداريد و سپس طبق مطالب پيشگفت باقيمانده را دفن كنيد.

د) دفن بهداشتي درگودال :‌

وسايل و تجهيزات تزريق ممكن است در گودال مخصوص اين امر دفن شود. محل را به دقت انتخاب كنيد و يك گودال عميق و بزرگ براي دفن جعبه‌هاي ايمن (Safety Box) حفر كنيد. (شكل 9) اگر سرنگ‌هاي AD آلوده به هر نحوي از جعبه‌ها خارج شوند و وارد رودخانه شده و يا روي زمين پراكنده شوند، مردم ممكن است روي آن گام بردارند يا بچه‌ها با آن بازي كنند، بنابراين:

·       محلي را انتخاب كنيد كه در آينده حفاري نشده و يا جهت ايجاد چاه توالت استفاده نمي‌شود.

·       دور آن محل را حصار بكشيد و تميز كنيد.

·       يك گودال حداقل به عمق 2 متر حفر كنيد. مطمئن شويد كه ضايعات داخل آن در طي فصل بارندگي از داخل آن خارج نمي‌شود.

·       Safety Boxهاي پرشده را قبل از دفن داخل گودال قرار دهيد. هرگز آنها را داخل گودال خالي نكنيد.

·       روي جعبه‌ها را باحداقل 30 سانتيمتر خاك بپوشانيد. اگر امكان دارد روي گودال را با سيمان بپوشانيد. وقتي گودال پر است مطمئن شويد كه كارمندي آموزش ديده بر اين  مراحل نظارت دارد. هرگز اين كار حياتي را به عهده فرد غيرآموزش ديده نگذاريد.

آموزش كاركنان بهداشتي :

كليه كاركناني كه خدمات ايمنسازي را ارائه مي‌دهند بايد در زمينه تزريقات ايمن آموزش ببينند. اين آموزش‌ها به‌صورت آبشاري از سطوح كشوري، دانشگاهي و شهرستاني و مراكز بهداشتي درماني و خانه‌هاي بهداشت خواهد بود.

مديريت و نظارت :‌

با توجه به لزوم رعايت موازين تزريقات ايمن، علاوه بر محاسبه و تأمين ملزومات مورد نياز برنامه،‌ بايد سطوح مختلف شبكه بهداشتي درماني كشور و بخش خصوصي ارائه دهنده خدمات ايمنسازي مورد بازديدهاي نظارتي قرار گرفته و از رعايت موازين تزريقات ايمن اطمينان حاصل آيد. به‌طور كلي:

–       در هر مركز خدمات ايمنسازي بايد سرنگ AD استفاده شود.

–       Safety Box به ميزان كافي وجود داشته باشد.

–       نحوه دفع و امحاء ضايعات مطابق دستورالعمل‌هاي اجرائي كه با همكاري و هماهنگي بهداشت محيط، معاونت درمان و معاونت بهداشتي تدوين شده است، باشد.

–       از سرپوش‌گذاري قبل و بعد از تزريقات خودداري گردد.

–       كاركنان را در زمينه تزريقات ايمن آموزش دهيد.

–       در هر شهرستان يك نفر مسئول براي پايش سلامت تزريقات تعيين نمائيد.

دفع ضايعات :‌

الف : مناطق شهري :

كليه ضايعات مراكز واكسيناسيون (Safety Box) از طريق مركز بهداشت شهرستان تابعه به زباله‌سوز انتقال داده شود و سوزانيده شود. بديهي است مراكز بهداشت شهرستان‌ها از طريق هماهنگي‌هايي كه به‌وسيله مراكز بهداشت استانها (دانشگاهها) انجام مي‌گردد با تشكيل جلسات و هماهنگي‌هاي برون بخشي و درون بخشي، پروسه انتقال ضايعات را تعيين و ابلاغ خواهند كرد.

ب : مناطق روستايي :‌

كليه ضايعات مراكز واكسيناسيون (Safety Box) در خانه‌هاي بهداشت در گودالي كه در محوطه خانه بهداشت كنده مي‌شود سوزانده شود (يا هر امكان موجود ديگر محلي با تائيد مراكز بهداشت و مطابق با موازين تزريقات ايمن).

پايش تزريقات ايمن :

پايش از طريق چك ليست و تكميل فرم اطلاعات شش ماهه/ ساليانه در مورد تجهيزات تزريقات ايمن انجام مي‌گردد.

مديريت و اجرا :

·       تشكيل كميته كشوري تزريقات ايمن دركشور.

·       مركز مديريت بيماريها مسئوليت آموزش، نظارت و پايش برنامه در كشور را به‌عهده دارد.

·       تعيين و اعلام يك نفر مسئول تزريقات ايمن در هر دانشگاه و شهرستان.

·       مسئول تزريقات ايمن دانشگاه مسئول آموزش و ارائه نحوه انجام و اطمينان از تزريقات ايمن و تأمين تجهيزات مورد نياز در شهرستانهاي تابعه دانشگاه مي‌باشد.

·       آموزش‌هاي ارائه شده در هر دانشگاه توسط مسئولين تزريقات ايمن در هر شهرستان براي كليه مراكز تحت پوشش ارائه و پايش و نظارت مي‌شود.

آموزش :

آموزش توسط مركز مديريت بيماريها براي مسئولين تزريقات ايمن، معاونين بهداشتي و مسئولين بيماريهاي دانشگاههاي كشور انجام و هر دانشگاه توسط افراد مذكور آموزش رده‌هاي ديگر را به عهده دارد.

تهيه و توزيع مطالب كمك آموزشي براي گروههاي مختلف هدف برنامه (پمفلت، پوستر و …) و همچنين برنامه بازآموزي ساليانه براي پرسنل كيله رده‌ها نيز پيش‌ بيني و انجام خواهد شد.

نيازهاي آموزشي :

با توجه به پايش برنامه و نيازهاي آموزشي برنامه‌ريزي كنيد مثلا:ً

آيا از تجهيزات در دسترس در مراكز بدرستي استفاده مي‌شود؟‌

آيا برآورد تجهيزات مصرفي  بدرستي محاسبه مي‌شود؟

آيا سرپوش گذاري مجدد قبل و بعد از تزريقات انجام مي‌شود؟

جلب مشاركت :

در جهت انجام صحيح برنامه تزريقات ايمن در كليه سطوح شامل مديران، سياست گزاران، كاركنان و عموم جامعه اقدامات لازم در جهت جلب مشاركت و همكاري بايد انجام شود. از جمله ارائه گزارش از وضعيت موجود، مشكلات و درخواست همكاري به مديران، مردم و … همچنين آموزش و افزايش آگاهي پرسنل در جهت رعايت نكات لازم براي تزريقات ايمن.

دستورالعمل ايمني

الف) اقدامات پيشگيرنده از بروز جراحات و صدمات ناشي از سرسوزن و وسايل تيز و برنده در كاركنان بهداشتي درماني

با توجه به اينكه جراحات ناشي از فرورفتن سرسوزن و وسايل تيز و برنده از مهمترين موارد آلودگي كاركنان بهداشتي درماني با HIV/HCV/HBV محسوب مي‌شود، رعايت نكات ذيل به منظور پيشگيري از جراحات و صدمات مزبور الزامي است:

1- جهت شكستن ويال‌هاي دارويي ترجيحاً‌ از انواعي استفاده شود كه احتياج به تيغ اره نداشته باشد و در صورت نياز به استفاده از تيغ اره و جهت رعايت اصول ايمني در داخل يك محافظ مثل Pad گرفته شوند.

2- پس از تزريق از گذاردن درپوش سرسوزن اكيداً‌ خودداري نمائيد مگر در شرايط خاص از جمله اخذ نمونه خون جهت ABG يا كشت خون.

3- از شكستن و يا خم كردن سرسوزن قبل از دفع خودداري نمائيد.

4- در موارد ضروري جهت گذاردن درپوش سرسوزن از وسيله مكانيكي جهت ثابت نگهداشتن درپوش استفاده نمائيد و يا از يك دست به روش Scoop جهت گذاردن درپوش سرسوزن استفاده كنيد.

5- جهت حمل وسايل تيز و برنده از ريسيور استفاده نمائيد و از حمل وسايل مزبور در دست يا جيب يونيفرم خودداري نمائيد.

6- از دست به دست نمودن وسايل تيز و برنده (بيستوري، سرسوزن و …)‌ اجتناب نمائيد.

7- احتياطات عمومي در حين انجام هرگونه اقدام درماني كه احتمال آلودگي با خون و ساير ترشحات بدن وجود دارد به شرح ذيل مي‌باشد:

1-7- درصورتي كه بريدگي و يا زخمي در دستها وجود دارد، بايستي از دستكش استفاده نمود و موضع با پانسمان ضد آب پوشانده شود.

2-7- جـهت حـفاظت كاركنان بهداشتي درماني در قـبال آلـودگـي با خـون و يا ترشحـات بدن، استـفاده از پيش‌بـند پلاستيكي يكبار مصرف ضروري است.

3-7- درصورتيكه احتمال پاشيده شدن خون و يا قطعاتي از نسوج و يا مايعات آلوده به چشم و غشاء مخاطي وجود دارد، استفاده از ماسك و عينك محافظ ضروري است.

4-7- درصورتيكه بيمار دچار خونريزي وسيع است، استفاده از گان ضدآب ضروري است.

5-7- درصورتيكه كاركنان دچار اگزما و يا زخمهاي باز مي‌باشند، معاينة پزشك جهت مجوز شروع فعاليت در بخش ضروري است.

ب) دستورالعمل كمك‌هاي اوليه فوري پس از تماس در كاركنان بهداشتي، درماني

با توجه به اينكه جراحات و اتفاقات عمده در حين انجام اقدامات و روش‌هاي درماني در موارد ذيل اتفاق مي‌افتد، اقدامات كمك‌هاي اوليه فوري بايستي انجام شود:

·       فرو رفتن سرسوزن بدست كاركنان بهداشتي درماني

·       پاشيده شدن خون و يا ساير ترشحات آلوده بدن بيمار به:‌

–       بريدگيهاي باز

–       ملتحمه (چشمها)

–       غشاء مخاطي (‌براي مثال داخل دهان)

–   گاز گرفتگي كه منجر به پارگي اپيدرم شود.

كمك‌هاي اوليه فوري

الف)  ‌1- شستشوي زخم با صابون و آب ولرم

2- كمك به خونروي در محل اوليه زخم (موضع تماس)

3- خودداري از مالش موضعي چشم

4- شستشوي چشم‌ها و غشا مخاطي با مقادير زياد آب در صورت آلودگي

ب) گزارش فوري سانحه به سوپروايزر باليني

ج) ثبت رسمي مورد گزارش شده در گزارشات حين كار توسط سوپروايزر و تشكيل پرونده بهداشتي كاركنان و اطلاع به مدير و مسئول مركز و طرح در كميته كنترل عفونت بيمارستاني و پيگيري از طريق مراجع مربوطه

د) تشكيل پرونده و پيگيري مورد

هـ) بررسي ميزان خطر بيماريزايي ناشي از تماس در كاركنان:‌ درصورتي كه آلودگي منبع تماس (‌بيمار، گيرنده خدمت)‌ با عفونت HIV محرز باشد، الزامي است فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان ممكن ترجيحاً‌ در عرض ساعت اول تحت مراقبت‌هاي درماني بانظر پزشك متخصص عفوني قرار گيرد.

و) درصورتي كه منبع آلوده به‌عنوان مورد شناخته شده HBV/HIV باشد، 10- 5 ميلي‌ليتر خون از فرد مورد تماس گرفته و به‌منظور پيگيري آتي ذخيره شود.

ز) در صورتيكه آلودگي منبع تماس با عفونت هپاتيت  C/BوHIV نامشخص باشد، 10- 5 ميلي‌ليتر خون از منبع تماس جهت بررسي هپاتيتC/B  وHIV اخذ و مورد آزمايش قرار گيرد.

آشنایی با موارد سقط درمانی

آبان ۲۶, ۱۳۹۰ توسط :   موضوع: : قوانین و مقررات, مشروح اخبار

نظر به اينكه عدم آشنايي همكاران با موارد قانوني امكان سقط جنين (سقط درماني) سبب انجام اعمال خلاف (كورتاژ غيرقانوني) مي‌شود، لذا به منظور رفع ابهام و بيان موارد انديكاسيون‌هاي علمي و شرايط پذيرش درخواست و صدور مجوز سقط مطالب ذيل به استحضار مي‌رسد:

براساس بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكي قانوني كشور:

1-   در صورتي كه ادامه بارداري مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درماني (تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استانها) مورد پذيرش قرار مي‌گيرد، البته در صورت دستور مقام قضايي يا درخواست زوجين يا معرفي نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگي).

2-   معرفي نامه پزشك بايد شامل عكس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج)، مشخصات شناسنامه‌اي جهت احراز هويت، تشخيص بيماري، روش تشخيص (علائم، نشانه‌ها و آزمايش‌هاي پاراكلينيك) بوده و به پيوست آن تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش‌هاي پاراكلينيك (داراي عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه‌اي )ارايه گردد.
3-   در مورد انديكاسيون‌هاي جنيني انجام حداقل دو نوبت سونوگرافي و در مورد انديكاسيون‌هاي مادري حداقل يك نوبت سونوگرافي براي تعيين سن بارداري و ارايه آن به پيوست معرفي نامه پزشك الزامي است.
4-      ارايه حداقل دو مشاوره تخصصي در تائيد تشخيص بيماري به پيوست معرفي نامه پزشك الزامي است.
5-   در موارد خارج از فهرست انديكاسيون‌هاي اعلام شده، ارايه حداقل سه مشاوره تخصصي مبني بر ناهنجاري منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر الزامي است.

انديكاسيونهاي سقط جنين در بيماريهاي مادر

قلب:

1-      هر بيماري دريچه‌اي كه به نارسائي قلبي منجر به FUNCTIONAL CLASS 3 و 4 رسيده باشد و غيرقابل برگشت به 2 باشد.

2-      هرنوع مسائل حاد قلبي غير از كرونر كه به F.CLASS 3 و 4 رسيده باشد از قبيل ميوكارديت و پريكارديت.
3-      سابقه بيماري كارديوميوپاتي ديلاته در حاملگي‌هاي قبلي .
4-      سندرم مارفان در صورتي كه قطر آئورت صعودي بيش از 5 سانتي‌متر باشد.
5-      آيزن منگر.

گوارش:

1-      كبد چرب حاملگي.

2-      واريس مري GRADE  سه.
3-      سابقه خونريزي از واريس مري بدنبال PORTAL HYPERTENSION.
4-      هپاتيت اتوايميون غيرقابل كنترل.

نفرولوژي:

1-      نارسايي كليه

2-      فشار خون غيرقابل كنترل با داروهاي مجاز در دوران حاملگي

ريه:

هر بيماري ريوي اعم از آمفيزم، فيبروز، كيفواسكوليوز و BRONCHIECTASIS بشرط ايجاد PUL. HYPERTENSION حتي از نوع MILD

هماتولوژي:

HYPER COAGULABILITY كه تجويز هپارين منجر به تشديد بيماري ديگري گردد كه جان مادر را تهديد مي‌كند.

عفوني: 

ابتلا به ويروس HIV كه وارد مرحله بيماري AIDS شده باشد.

روماتولوژي:

1-      لوپوس فعال غيرقابل كنترل بادرگيري يك ارگان ماژور.

2-      واسكوليتها زماني كه ارگانهاي ماژور درگير باشند.

جراحي اعصاب:

تمامي توده‌هاي فضاگير CNS باتوجه به نوع و محل آن كه شروع درمان در جنين و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جاني گردد.

پوست:

ديمفيكوس ولگاريس، پسوريازيس شديد و ژنراليزه و ملانوم نوع پيشرفته كه باعث خطر جدي جاني براي مادر شود.

نورولوژي:

1-      اپي‌لپسي‌هايي كه عليرغم درمان چند دارويي مقاوم به درمان باشد.

2-      M.S هايي كه بيمار DISABLE شده باشد.
3-      مياستني گراو در مراحل پيشرفته به شرط اينكه خطر جدي جاني براي مادر داشته باشد.
4-      انواعي از بيماريهاي موتورنرون مثل ALS كه با حاملگي تشديد يابد و براي مادر خطر جدي جاني داشته باشد.
انديكاسيونهاي سقط جنين در بيماريها و ناهنجاريهاي جنيني كه به مرگ جنين داخل رحم (مرده‌زايي) يا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنين منجر مي‌شوند.

جراحي و ارتوپدي:

1-      استئوژنزيس ايمپرفكتاي مادرزادي.

2-      ديسپلازي استخواني – غضروفي كشنده يا استيپل اپي فيزيال.
3-      بيماري استئوپتروزيس انفانتيل (فرم بدخيم).

نفرولوژي و ارولوژي:

1-      آژنزي دوطرفه كليه.

2-      كليه پلي سيستيك نوع مغلوب.
3-      ديسپلازي مولتي سيستيك كليه‌ها .
4-      سندرم پوتر.
5-      سندرم نفروتيك مادرزادي به شرط ايجاد هيدروپس.
6-      اختلال كروموزومي كه موجب ضايعات پيشرفته و به ويژه گرفتاري مغز و كليه گردد (مانند سندرم واكترل).
7-      هيدرونفروز شديد دوطرفه كليه‌ها.

هماتولوژي: 

1-      آلفا تالاسمي (به شكل هيدروپس فتاليس).

2-      اختلال ترومبوتيك مثل كمبود پروتئين C (هموزيگوت) و فاكتور 5 ليدن (هموزيگوت).

نوزادان: 

1-      تريزومي 13 .

2-      تريزومي 18 .
3-      تريزومي 3/8/16.
4-      آنانسفالي .
5-      هيدروپس فتاليس با هر مكانيسم .
6-      سندرم فرياد گربه .
7-      هولوپروز نسفالي .
8-      سيرنگوميليا .
9-      كرانيوشيسيس.
10-   مننگوانسفالوسل، مننگوهيدروانسفالوسل.
11-   ديسپلازي تاناتوفوريك يا كوتولگي كشنده نوزادي.
12-   سيكلوبيا همراه باهولوپروز نسفالي.
13-   ايكتيوزيس گراويس مادرزادي.
14-   شيزنسفالي.
15-   اگزانسفالي.

آيين‌نامه انتظامی رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلين

آبان ۲۶, ۱۳۹۰ توسط :   موضوع: : قوانین و مقررات, مشروح اخبار

با توجه به اينكه گاهاً عدم آشنايي با شرح وظايف، آيين‌نامه‌ها و مواد قانوني سبب بروز قصور پزشكي و در نتيجه منجر به محكوميت به مجازات‌هاي كيفري و انتظامي مقرر در قانون مي‌شود، لذا توجه همكاران را به موارد ذيل جلب مي‌نمايد:

در اجراي ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 16/8/83 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و به نظور تلاش در راستاي پيشبرد و اصلاح امور پزشكي و حفظ شئون جامعه پزشكي و همچنين حفظ و حمايت از حقوق بيماران و حقوق صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به شرح مواد آتي در دادسراها، هياتهاي بدوي انتظامي شهرستانها، هياتهاي تجديد نظر انتظامي استانها و هيات عالي انتظامي مستقر در سازمان نظام پزشكي مركز صورت مي‌گيرد.

فصل اول : تعريف، شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه‌اي

قسمت اول: تعريف

ماده 1- حرفه‌هاي پزشكي و وابسته به امور پزشكي موضوع ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس به اختصار قانون ناميده مي‌شود عبارتند از پزشكان، دندانپزشكان، دكترهاي داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي ( حرفه‌اي و متخصص تشخيص طبي)، مامايي و ساير ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشكي، فارغ‌التحصيلان كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و بالاتر شاغل در رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي، بينايي سنجي، شنوايي سنجي، گفتار درماني، ايمونولوژي، بيوتكنولوژي، راديولوژي، بيوراديولوژي، راديو تراپي، پرستاري، مامايي، اطاق عمل، هوشبري، داروسازي، تغذيه، مبارزه با بيماريها، بهداشت كاري دهان و دندان، شاخه‌هاي مختلف بهداشت،توانبخشي، فيزيوتراپي، بيوشيمي پزشكي، خدمات اجتماعي و مددكاري، علوم پايه پزشكي، روانپزشكي باليني، روانشناسي باليني و كودكان استثنايي، كايرو پراكتيك، ژنتيك پزشكي و نيز ساير حرفه‌هاي وابسته به امور پزشكي كه فعاليت آنان نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دارد.

تبصره: شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقاتي، درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد، مطب يا دفتر كاراشتغال دارند و از اين پس به اختصار «شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته» ناميده مي‌شوند.

قسمت دوم: شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه‌اي

ماده 2- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعي – سياسي و اقتصادي بيماران حداكثر تلاش ممكن را در حدود وظايف حرفه‌اي خود به كار ببرند.

ماده 3- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته بايد طبق موازين علمي، شرعي و قانوني با رعايت نظامات دولتي، صنفي و حرفه‌اي انجام وظيفه كرده و از هرگونه سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني بپرهيزند.

ماده 4- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بيماري بيمار، مگر به موجب قانون را ندارند.

ماده 5- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي موضوع ماده 1 قانون موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند كه بنا به تشخيص و اعلام سازمان نظام پزشكي، حسب مورد ، انجام خدمات آنان در يك زمان مناسب، ميسر باشد.

ماده 6- انجام امور خلاف شئون پزشكي كه مصاديق آن توسط سازمان نظام پزشكي اعلام خواهد گرديد توسط شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ممنوع است و بايد از ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي‌شود خودداري كنند.

ماده 7- تحميل مخارج غيرضروري به بيماران ممنوع است. تعيين مصاديق مخارج غيرضروري براساس نظر كميته كارشناسي تخصصي دادسراها و هيات‌هاي انتظامي مي‌باشد.

ماده 8- ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غيرواقعي وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشك مي‌تواند به نحو مقتضي بيمار و بستگان رادر جريان خطرات، وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار بدهد.

ماده 9- تجويز داروهاي روان‌گردان و مخدر به گونه‌اي كه به حالت اعتياد درآيد ممنوع است، مگر در مواردي كه بيمار از بيماري رواني يااز دردهاي شديد ناشي از بيماري‌هاي غيرقابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجاب كند.

ماده 10- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند در بخش غير دولتي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي مصوب سازمان نظام پزشكي و در بخش دولتي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي مصوب هيات دولت (موضوع بند ك و تبصره ماده 3 قانون) را رعايت كنند.

ماده 11- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته حق ندارند هيچ گونه وجه مالي را از بيماران علاوه بر وجوهي كه توسط مسئولان موسسه درماني ذيربط طبق مقررات دريافت مي‌شود، وصول نمايند.

ماده 12- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند در مواقعي كه به منظور پيشگيري از بيماريهاي واگير يا در هنگام بروز بحران و سوانح از سوي سازمان نظام پزشكي و يا مراجع قانوني ذيربط اعلام مي‌شود، همكاري ممكن و لازم را معمول دارند.

ماده 13- جذب بيمار از مؤسسات بهداشتي درماني دولتي و وابسته به دولت و خيريه به مطب شخصي يا بخش خصوصي اعم از بيمارستان و درمانگاه و… و بالعكس به منظور استفاده مادي توسط شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ممنوع است.

ماده 14- جذب بيمار به صورتي كه مخالف شئون حرفه پزشكي باشد و همچنين هرنوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه‌هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكي ممنوع است. تبليغ تجاري كالاهاي پزشكي و دارويي از سوي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته، همچنين نصب اعلانات تبليغي كه جنبه تجاري دارند، در محل كار آنها مجاز نيست.

ماده 15- انتشار مقالات و گزارشهاي پزشكي و تشريح مطالب فني و حرفه‌اي كه خارج از ضوابط علمي پزشكي بوده و جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشد، ممنوع است.

ماده 16- استفاده شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از عناوين علمي و تخصصي غير تائيد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.

ماده 17- تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در فارماكوپه (مجموعه دارويي كشور) اعلام نشده باشد، بدون توجيه علمي مورد تاييد توسط سازمان نظام پزشكي و يا انجمن‌هاي علمي تخصصي مربوط مجاز نمي‌باشد.

ماده 18- پزشك معالج مسوول ادامه درمان بيمار خود در حد توانايي و تخصص به استثناي موارد ضروري است، مگر اينكه بيمار يا بستگان او مايل نباشند.

تبصره – موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثني است و پزشك مكلف به انجام هرگونه اقدام درماني بدون توجه به نظرو اذن بيمار و يا همراهان او مي‌باشد.

ماده 19- در مواردي كه مشاوره پزشكي لازم باشد، انتخاب پزشك مشاور با پزشك معالج است. در صورتيكه بيمار يا بستگان او مشاوره پزشكي را درخواست نمايند، مشاوره پزشكي با نظر پزشك معالج به عمل مي‌آيد اجراي دستورات پزشك مشاور با نظر پزشك معالج مي‌باشد و چنانچه بيمار يا بستگان او بدون موافقت پزشك معالج، از پزشك ديگري براي درمان بيمار دعوت به عمل آورند، در اين صورت پزشك معالج اول مي‌تواند از ادامه درمان بيمار در موارد غيراورژانسي خودداري نمايد.

ماده 20- فروش دارو و محصولات آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و لوازم پزشكي در محل طبابت توسط شاغلين حرف پزشكي بدون اخذ مجوز رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.

ماده 21 – مشخصات و طرز استفاده داروهاي  تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود.

تبصره – دكتر داروساز موظف به توضيح و درج چگونگي تجويز دارو طبق نسخه پزشك است.

ماده 22- صدور هر نسخه مي‌بايد براساس شرايط بيمار واصول علمي نسخه نويسي صورت گيرد.

ماده 23- مسئولان فني مكلفند در تمام ساعات موظف بر امور فني مؤسسات پزشكي نظارت كنند.

ماده 24- اندازه و ساير مشخصات سرنسخه‌ها، تابلوها و چگونگي درج آگهي در رسانه‌ها بايد طبق ضابطه‌اي باشد كه به تصويب شورايعالي نظام پزشكي مي‌رسد.

ماده 25- به كارگيري و استفاده از افراد فاقد صلاحيت در امور پزشكي و حرفه‌هاي وابسته در مؤسسات پزشكي و مطب ممنوع است.

ماده 26- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي مكلفند نشاني و تغيير نشاني و تعطيل مطب و مؤسسات پزشكي خود رابه سازمان نظام پزشكي محل اطلاع دهند.

ماده 27- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريتهاي پزشكي اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند.

ماده 28- مسئولان فني مؤسسات پزشكي اعم از دولتي، عمومي، خصوصي و خيريه مكلفند علاوه بر قوانين و مقررات موجود در آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي، ضوابط علمي و حرفه‌اي ذيربط را رعايت كنند.

فصل دوم: مجازاتهاي انتظامي

ماده 29- مجازاتهاي موضوع تبصره (1) ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 16/8/83 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اعمال مي‌شود:

الف – متخلفان از مواد 5، 4، 2، 18، 8، 19 و 22، 24 و 26 اين آيين‌نامه حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف) يا (ب)

تبصره – متخلفان از مواد موضوع اين بند به استثناي مواد 8، 4، 2 و 24 در صورت تكرار به مجازاتهاي مقرر در بند (ج) و در مورد موارد 8، 4، 2 و 24 به مجازاتهاي بندهاي (ج) يا (د).

ب0 متخلفان از مواد 9، 15، 16، 17، 20، 21 و 23 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ب)، (ج) يا (د).

پ – متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12، 13، 14 و 25 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج)، (د) يا (ه).

ت- متخلفان از مواد 27 و 28 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج)، (د)، (ه) يا (و).

ث – متخلفان از مواد 3 و 6 به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج)، (د)، (ه)، (و) يا(ز).

ماده 30- مفاد آراي قطعي هياتهاي انتظامي نظام پزشكي در مورد بندهاي (پ) و (ث) در ماده 29 اين آيين‌نامه در نشريات محلي وكثيرالانتشار كشور درج مي‌شود.

ماده 31- در مواردي كه راي قطعي به محروميت از اشتغال به امور پزشكي و حرف وابسته صادر مي‌شود، اشتغال محكوم عليه به حرفه‌هاي ياد شده در مدت محروميت در بخشهاي خصوصي، عمومي، دولتي و يا خيريه ممنوع است.

ماده 32- آثار محروميتهاي انتظامي اعمال شده با گذشت مواعد زير زايل خواهد شد:

الف- مجازاتهاي انتظامي مندرج در بند (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 28 قانون، براي مرتبه اول محسوب نگرديده و در صورت تكرار به مدت يكسال بعد ازاجراي راي قطعي .

ب- مجازاتهاي انتظامي مندرج در بند (ج) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 2 سال از تاريخ اجراي راي قطعي و در صورت تكرار به مدت 3 سال.

ج – مجازاتهاي انتظامي موضوع بندهاي (د)، (و) و (ه) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 5 سال از تاريخ اجراي راي قطعي و در صورت تكرار به مدت 7 سال.

ماده 33 – مرجع تشخيص تمامي موارد تخلف از آيين نامه فوق دادسراها و هياتهاي انتظامي مي‌باشند.

کنوانسیون جهانی حقوق کودک (Convention on the Rights of the Child) چیست ؟

اسفند ۱۲, ۱۳۸۹ توسط :   موضوع: : قوانین و مقررات, مشروح اخبار

سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال ۱۹۸۹ طی اجلاسی عمومی، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد . بر اساس این کنوانسیون تمامی کودکان کره‌ زمین از حق حیات برخوردار شدند و رشد، مصونیت و حضور آنها را تضمین کرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند 193 کشور است که 72 کشور بر آن حق شرط و اعلامیه وارد کرده‌اند.

این کنوانسیون مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است.

جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به عضویت این کنوانسیون درآمد.

مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور سال 1369 اولین نشست جهانی خود را با نام «اجلاس جهانی سران برای کودکان» به بهبود زندگی کودکان اختصاص داد.

در همین رابطه روز 17 مهر برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک نام دارد.

کنوانسیون جهانی حقوق کودک شامل 54 ماده و دو پروتکل اختیاری است که چهار اصل پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:

•هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد
•زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد
•کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند
•کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود این نظرات باید مورد توجه قرار گیرد .

بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی ‌٨٠ تا ‌٩٣ درصد کودکان جهان قربانی تنبیهات فیزیکی در خانه‌ها هستند.

بر اساس این گزارش سالانه 53 هزار کودک در سراسر جهان به قتل می‌رسند، 223 میلیون کودک انواع تجاوزات جنسی را متحمل می‌شوند.

سازمان ملل متحد اعلام کرد: رشد در محیطی آرامش‌بخش که منجر به ایجاد روحیه صلح طلب و وقار، بردباری، آزادی، برابری و همبستگی می‌شود، حق هر کودک است.

حقوق کودکان، معمولا با مسوولیت‌پذیری آن‌ها همراه می‌شود، اما حق چیزی نیست که شخص آن را در اثر انجام وظیفه کسب کند، حق امری ذاتی و مستقل است و ما نمی‌توانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم کنیم.

این قوانین باید با توجه به یگانه بودن هر کودک و نیازهای خاص او و بنابر شرایط سنی، شخصیت و درجه رشد جسمی و ذهنی او انجام شده و مطابق با رشد او تغییر کند.

در این گزارش آمده است: برای نخستین بار پس از تاسیس سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر 1959 جامعه جهانی نسبت به حفظ حقوق کودکان اعلامیه‌ای را در 10 اصل با عنوان اعلامیه حقوق کودک تصویب و نماینده ایران نیز به آن اعلامیه رای مثبت داد.

سی سال بعد با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت کودکان و به علت تضمین‌های اجرایی کم رنگ اعلامیه یاد شده با عنوان پیما‌ن‌نامه جهانی حقوق کودک در سه بخش و 54 ماده به تصویب رسید و کشور ایران نیز در اسفند 1372 به طور مشروط به این پیمان‌نامه ملحق شد.

ضوابط تأسیس شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۹ توسط :   موضوع: : اخبار علمی پزشکی, قوانین و مقررات, مشروح اخبار

ضوابط تأسیس شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی
تاریخ صدور :  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
سازمان مرتبط : وزارت تعاون
 

– به منظور بهره برداری بهینه از امکانات ، تجهیزات و نیروی انسانی پزشکی و بهداشتی درمانی و فارغ التحصیلان گروه پزشکی و در اجرای موافقت نامه مورخ 23/10/76 بین وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون مقررات اجرایی تأسیس شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد:
– شرکت های تعاونی خـدمات بهداشتی درمانی توسط گروهی از دانش آموخته گان رشته های مختلف علوم پزشکی و غیر پزشکـی بـا حیطه کار در زمینه ایجاد مراکز بیمارستانی ، درمانگاهی ، مؤسسات آمبولانس خصوصی ، ویزیت در منازل، ارائه خدمـات پـرستاری در منازل و تأسیس مؤسسات پاراکلینیکی و تولید و توزیع و واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی خدمات مشاوره ای آموزشی و بیمه ای اداره خواهد شد . همچنین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می توانند با شرکت های تعاونی براساس مجوزهای قانونی قرارداد همکاری به صورت مشارکت ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک بیع اقساطی منعقد نماید .
در خصوص اعضای مؤسس شرکت تعاونی ها مقرر گردید نصف به علاوه یک اعضای مؤسسین طبق آئین نامه اجرایی از گروه پزشکی و پیراپزشکی و از مقطـع کاردانی به بعد باشند و بقیه اعضاء می توانند از فارغ التحصیلان دانشگاهی سایر رشته های غیرپزشکی نیز باشند بدیهی است راه اندازی هر مؤسسه پزشکی منوط به معرفی مسئول فنی واجد شرایط آئین نامه مربوطه می باشد .
– حداقل اعضای شرکت تعاونی می بایست 7 نفر باشند.
– تأسیس دو یا چند مؤسسه پزشکی توسط شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی منع قانونی نداشته لیکن باید ضوابط و شاخص های تأسیس مربوط به مؤسسه پزشکی رعایت گردد.
 
مراحل صدور مجوزهای قانونی
 
 
الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی
– ارائه تقاضا نامه کتبی با مهر و امضاء کلیه اعضاء شرکت تعاونی که به امضاء معاونت محترم درمان و مدیریت درمان رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد .
– تقاضای احداث شرکت تعاونی در شبکه های تحت نظارت دانشگاه می بایستی درخواست از طریق شبکه مربوطه به معاونت درمان ارسال گردد .
– تکمیل فرم تائید صلاحیت جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان ( پس از ارائه تقاضانامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود )
– تصویر پروانه دائم پزشکی مصدق جهت کلیه پزشکان
– گواهی عدم محکومیت انتظامی ازسازمان نظام پزشکی
– گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت کلیه افراد ، در صورت اشتغال رسمی دوایر دولتی ارائه آخرین حکم کارگزینی
– تصویر گواهی پایان طرح خدمات قانونی مصدق جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان
– تصویرآخرین مدرک تحصیلی مصدق جهت اعضاء غیر پزشک
– ارائه صفحه شناسنامه
– ارائه تصویریا شماره کارت ملی
– گروه پزشکی عضو هیئت مؤسس و سهام داران نیازی به ارائه پروانه مطب نداشته و پروانه دائم آنها کفایت می نماید ولی درصورتی که بخواهند به عنوان شاغل فنی یا مسئول فنی انجام وظیفه نمایند ارائه پروانه مطب مصدق شهر تقاضا الزامی است .
-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
ب ) پس از تکمیل مدارک پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع ارسال می گردد .
ج ) پس ازطرح پرونده درکمیسیون ماده 20 وصدور رأی موافقت ، با وزارت تعاون جهت ثبت شرکت های تعاونی و ارائه اساس نامه (آگهی ثبت شرکت ها+ روزنامه رسمی) مکاتبه می شود.
د ) پس از وصول موافقت از وزارت تعاون قرارداد تأسیس با تعاونی جهت هر یک از مؤسسات درمانی مورد
تقاضا تنظیم می گردد (به انضمام ارائه قرار داد تاسیس و فیش بانکی جهت هریک از حیطه های کاری).
 
 
بدیهـی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه های تأسیس و مسئولین فنی با توجه به نوع فعالیت اقدام گردد .
 
 
ه ) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری ‘ تأسیس و مسئولین فنی بستگی به نوع مؤسسه مندرج در قرارداد تأسیس و موافقت اصولی می باشد .
و ) پس از طی مراحل مدارک در هر یک از حیطه های کاری با کمیسیون ماده 20 وزارت متبوع مکاتبه شده و مدارک ارسال می گردد و پروانه های مذکور صادر شده به معاونت درمان دانشگاه ارسال شده و به متقاضی اعلام می گردد .
ضوابط احداث
 
 
– کلیه مدارک متقاضیان می بایست از طریق معاونت درمان دانشگاه های مربوطه جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 اخذ شود .
– وزارت تعاون پس از کسب موافقت اصولی با توجه به ضوابط نسبت به ثبت شرکت و تدوین اساس نامه مربوط به آن اقدامـات مقتضـی به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به انعکاس چگونگی ثبت شرکت مزبور اقدام نماید .
– در صورتی که شرکت تعاونی ظرف مدت 6 ماه نتواند نسبت به ثبت شرکت در وزارت تعاون اقدام نماید موافقت اصولی صادره لغو می گردد .
– پس از ثبت شرکت تعاونی و انعکاس آن به دانشگاه متقاضیان می توانند جهـت فعـالیت در هر یک از حیطه های کاری قید شده در اساس نامه با دانشگاه مربوطه قرارداد تأسیس تنظیم نمایند و حداکثر ظرف مدت مندرج در قرارداد تأسیس نسبت به راه اندازی مؤسسـه مـورد اشـاره در قرارداد تأسیس اقدام نمایند . و در صورت عدم آمادگی براساس مفاد قرارداد تأسیس عمل خواهد گردید .
بدیهی است پس از تنظیم فرم قرارداد تأسیس طی مراحل اخذ پروانه های تأسیس و مسئولیـن فنـی هماننـد سایر مؤسسات درمانی خصوصی خواهد بود ) متقاضیان جهت کسب اطلاع در این زمیـنه می تواننـد بـه ضوابـط تأسیس مؤسسات پزشکی مراجعه نمایند (
– فعالیـت شرکت های تعـاونی در هـر یک از حیطه های کاری قید شده در اساس نامه مستلزم رعایت مقررات مربوط به هریک از مراکز می باشد .
– الویت های حمایتی در تأسیس این گونه تعاونی ها به دانش آموخته گان گروه پزشکی جوان ( فارغ تحصیل بعد از سال 1370 ) و سپس فارغ تحصیلان سال های قبل تعلق خواهد گرفت .
– ثبت شرکت تعاونی به منزله داشتن موافقت اصولی جهت کلیه حیطه های کاری قیدشده درشرکت نمی باشد
وشرکت موظف است جهت هر یک از این حیطه ها با دانشگاه مربوطه قرارداد تأسیس منعقد نماید .
– وزارت تعاون باتوجه به ضوابط موجود،اعتبارات مربوطه را فقط به حیطه کاری دارای قراردادتأسیس با دانشگاه به این گونه شرکت ها اعطاء نموده و قبل از قبول طرح توجیهی شرکت ها برای دریافت وام تصویر برابر اصل قرارداد مذکور را طلب می نماید .
– جهت هر یک از حیطه های کاری مندرج در اساس نامه ، پروانه تأسیس به عنوان شرکت تعاونی ثبت شده و پروانه مسئولین فنی افرادمعرفی شده ازسوی هیئت مدیره شرکت به وزارت بهداشت و درمان صادر خواهد شد .
– در صورتی که شرکت های تعاونی بعد از مراحل ثبت و شروع به کار و صدور پروانه های قانونی از ضوابط و شرایط وزارت تعاون تخطی نماید وزارت بهداشت مکلف است پروانه های صادر شده را لغو نموده و همین طور وزارت تعاون با توجه به موافقت های به عمل آمده در صورت رد صلاحیت افراد مؤسس توسط دانشگاه ذی ربط یا عدم رعایت ضوابط این وزارت خانه بنا به درخواست وزارت بهداشت و درمان نسبت به لغو مجوز و امتیازات اعطائی به شرکت های مذکور اقدام می نماید .
 
توضیح :از خرید یا اجاره ساختمان جهت هر نوع فعالیت درمانی قبل از تائید کارشناسی خودداری به عمل آید.

مجموعه مقررات اداره طرح و پیام آوران بهداشت – دانشگاه علوم پزشكی و …

قابل توجه فارغ التحصيلان مشمول خدمت وظيفه بعنوان پيام آوران بهداشت

گردش كار ثبت نام داوطلبان انجام خدمت دوره ضرورت

)اداره خدمات آموزشي دانشگاه محل تحصيل مدارك فارغ التحصيلي را به اداره فارغ التحصيلان وزارت بهداشت و درمان ارسال مي نمايد
2) اخذ دفترچه آماده بخدمت به نيروهاي انتظامي محل زيست و مراجعه به معاونت پشتيباني استان مورد نظر و ثبت نام .
3) قبل از ثبت نام در دانشگاه علوم پزشكي شيراز با شماره تلفن 2309683 و 2305410 داخلي 2183 تماس حاصل نمائيد تا از تاريخ و رشته هاي قابل ثبت نام و نحوه ثبت نام به عنوان پيام آور بهداشت در ماههاي ذكر شده مطلع شويد .
ماههاي ثبت نام
اعزامهاي 3/2/سال اعزام     يكم الي 23 اسفند ماه
اعزامهاي 3/4/سال اعزام     يكم الي 23 ارديبهشت ماه
اعزامهاي 3/6/سال اعزام    يكم الي 23 تير ماه
اعزامهاي 3/8/سال اعزام    يكم الي 23 شهريور ماه
اعزامهاي 3/10/سال اعزام  يكم الي 23 آبان ماه
اعزامهاي 3/12/سال اعزام  يكم الي 23 دي ماه
مدارك لازم جهت ثبت نام 
1- فتوكپي و اصل دفترچه آماده بخدمت
2- فتوكپي و اصل شناسنامه
3-  فتوكپي و اصل شناسنامه زوجين
4-  يك قطعه عكس براي رشته هاي دارو سازي ، دندانپزشكي و پزشكي .
5-  فتوكپي و اصل كارت ملي
تذكرات مهم   
1-مشمولين ثبت نام شده لزوماً جزو سهميه اين دانشگاه نبوده و تقسيم و توزيع نهايي با در نظر گرفتن تعداد كل نيروهاي معرفي شده به وزارت متبوع و نياز كشور و راساً توسط مركز تامين و توزيع نيروي انساني صورت خواهد گرفت و دانشگاه هيچگونه دخالتي در خصوص تقسيم و توزيع نيروهاي پيام آور بهداشت ندارد .
2- ثبت نام فارغ التحصيلان رشته پزشكي صرفاً در تهران و به آدرس زير مي باشد .
آدرس : تهران شهرك قدس ( غرب ) بلوار فرحزاد خيابان سيماي ايران فاز 5 جنب دبيرستان ابوريحان ساختمان نصر 5 معاونت تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تلفن80 ـ 88363560

3- مشمولاني كه ثبت نام را انجام داده اند پس از 2 ماه آموزش نظامي جهت خدمت در مراكز بهداشتي و درماني پادگانهاي نظامي و وزارت بهداشت و درمان تقسيم مي شوند و هر ماهه جهت پذيرش پيام آوران بهداشت با تهران مكاتبه خواهد شد چون تقسيم آنها در تهران انجام مي شود .
نكته : سهيمه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي هر شش ماه يكبار توسط كميسيوني مركب از يك نفر از ستاد كل نيروهاي مسلح و يكنفر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي با معرفي كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر در هر دوره مشخص مي شوند .
4) مدت خدمت مشمولان پيام آوران بهداشت با احتساب مدت آموزش 20 ماه مي باشد و ضريب منطقه مشمولان طرح نيروهاي انساني شاملشان نمي شود و پيام آوران بهداشت بايستي در مناطق 5/4 ، 5/5/3 و 5/3 خدمت نمايند .
نكته : پزشكان عمومي حداقل يكسال اول خدمت را منحصراً در مراكز بهداشتي درماني روستايي با ايجاد امكانات و تسهيلات مسكن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بيتوته كامل انجام دهند .
5) مشمولان پيام آوران بهداشت ، دكترا و كارشناسي پس از گذراندن 20 ماه خدمت مي توانند گواهي معافيت از طرح دريافت نمايند و در صورت تمايل مي توانند بقيه مدت طرح را تا مرز 24 ماه بعنوان طرح نيروي انساني در مراكز بهداشتي و درماني ادامه دهند .
6) كليه مشمولان پيام آوران بهداشت در زمان خدمت حقوق و مزاياي قانوني خود را بر اساس درجه نظامي و همچنين ساير مزاياي مربوطه شامل مزاياي ماده 39 قانون كشوري و غيره را با توجه به بخشنامه و دستور العملهاي صادره از سوي مركز تأمين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت از محل خدمت دريافت خواهند نمود .
7) پيام آوران بهداشت از لحاظ انظباطي و كيفري تابع قوانين و مقررات راجب به افراد وظيفه نيروي مسلح بوده و از لحاظ انجام خدمات بهداشتي و درماني تابع قوانين و مقررات مورد عمل براي ساير افراد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود
8-دانشگاههاي علوم پزشكي مي توانند امكانات زيست پوشاك و خوراك مناسب را در محل خدمت و وسيله اياب و ذهاب وهزينه آن را در هنگام اعزام مشمولان به مرخصي استحقاقي بر اساس ضوابط ستاد كل نيروهاي مسلح براي مشمولان اين آئين نامه فراهم كند .
9) مشمولان موظفند به صورت تمام وقت و بدون كار انتقاعي خصوصي خدمت كنند اما با دو نوبت كار ، علاوه بر حقوق و مزاياي خدمت عمومي مجاز به استفاده از اضافه كاري هستند .
10) مشمولان از نظر بيمه عمر و حوادث مشمول قوانين و مقررات مربوط به كارمندان دولت و از نظر بيمه خدمات درماني مشمول قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و ضوابط مشمولان قانون وظيفه عمومي مي باشند .
11) پيام آوران بهداشت نياز به گزينش ندارند .
12) دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دفترچه مرخصي براي پيام آوران بهداشت صادر خواهند نمود . كه به منزله كارت شناسايي آنان نيز مي باشد  .
13) مشمولين وظيفه كه در مراكز پرتو زا خدمت مي نمايند لازم است به مدت يكماه در سال به دور از محيط مذكور باشند . به همين منظور بايستي در اين مدت در ساير امور بهداشتي درماني مشغول بخدمت شوند .
14) حق اشعه درصدي از حقوق دريافتي كه در قانون مربوط به پرتوكاران مشخص و همه ماهه به آنان پرداخت مي شود و در برخورداري از مزايا حق اشعه فرقي بين نيروهاي پايور وظيفه نمي باشد .
15) مشمولان مجاز به پوشيدن لباس نظامي نمي باشند ولي وزارت متبوع بايستي پوشاك مناسبي ( روپوش براي افراد مشمول تهيه نمايد ) .
16) پرداخت فوق العاده مأموريت و محروميت از مطب براي مشمول ممنوع مي باشد .
17) به پيام آوراني كه در حال گذراندن اضافه خدمت هستند حقوق و مزايا تعلق مي گيرد ( توسط سازمان بكار گيرنده ) همچنين اگر در مدت اضافه خدمت دچار حادثه شوند ضمن تكميل پرونده به كميسيون 134 ايثارگران نزسا معرفي خواهند شد .
18-انتقال پيام آوران در سازمانها از استاني به استان ديگر در صورت موافقت سازمان مركزي بلامانع است و بايستي ابتدا سرباز با تسويه حساب كامل و معرفينامه رسمي به يگان ارشد محل نگهداري پرونده مراجعه نمايد و يگان ارشد كليه سوابق كارگزيني وي را به يگان ارشد محل نگهداري پرونده در استان جديد محل خدمت ارسال تا از آن طريق به اداره كل استان مربوطه جهت ادامه خدمت معرفي گردد .
19) برابر آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به ازاي هر روز غيبت در زمان صلح دو روز اضافه خدمت منظور گرديده و غيبت هاي كمتر از 15 روز توسط سازمان بكار گيرنده مورد بررسي قرار گرفته و به هنگام اعلام گزارش هر شش ماه يكبار مراتب تخلف و نوع و مدت اضافه خدمت در نظر گرفته شده را همراه با حكم ابلاغ تنبيه جهت درج در پرونده ارسال مي گردد و غيبهاي موجه شامل :

1-بيماري مانع از حضور ، به تائيد بهداري يگان ارشد محل خدمت
2- فوت همسر ، پدر و مادر ، فرزند برادر و خواهر ( مراسم اوليه ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنها در صورتي كه به مراقبت وي نياز باشد .
3-ابتلاء‌ به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل ، زلزله .
4- در توقيف يا حبس .
20) اعطاي مرخصي تشويقي به سربازان مأمور حداكثر در طول سال 22 روز مي باشد .
21) مرخصي استحقاقي سربازان مأمور ماهيانه 5/2 روز مي باشد ، كه در مورد مناطق بد آب و هوا سالانه 45 روز مي شود .
22) مدارك لازم جهت صدور كارت پايان خدمت شامل :-
1-6 قطعه عكس 3×2 با مشخصات زير
الف ) عكس رنگي با زمينه قرمز و يا سفيد و سياه با زمينه روشن ( كامپيوتري و روتوش نباشد ، بدون عينك )
 ب ) عكس با لباس نظامي ساده خاكي بدون درجه و هيچ نوع علامت و براي افرادي كه حكم درجه دارند با نصب درجه عكس گرفته شود ، كسانيكه داراي درجه رزم آور سوم يا زرم دار يكم مي باشند فقط درجه روز بازوي چپ مشخص و عكس تمام رخ باشد .
ج)برگ سینه مشخص و لباس زیر پیدا نباشد
د ) محاسن متوسط بطوريكه در عكس مشخص باشد .
 ه )  موي سر براي افراد با مدرك تحصيلي بالاي ديپلم و يا درجه رزم آور سوم به بالا در حد متعارف و شانه خور باشد .
2-فتوكپي صفحه اول و آخر شناسنامه هر كدام دو برگ .
3- مشخص نمودن گروه خوني ( كپي كارت خون )
گواهي اتمام دوره ضرورت از وزارتخانه مربوطه و يا نامه جهت تكميل پرونده از سازمان يا وزارتخانه مربوطه
23 ) چهار ماه قبل از اتمام خدمت سربازي شخصاً براي تكميل پرونده همراه با معرفينامه از سازمان بكار گيرنده به يگان ارشد مراجعه تا روز اتمام خدمت كارت پايان خدمت خود را با معرفينامه مبني بر اتمام خدمت سربازي دريافت داريد .
24 ) براي گرفتن هرگونه گواهي عضويت براي ادارات راهنمائي و رانندگي ثبت اسناد و املاك و ساير ادارات مي بايست با معرفينامه سازمان به كار گيرنده و يك قطعه عكس نظامي به يگان ارشد مراجعه نمايد .
25) كسر خدمت به كليه سربازان مأمور تعلق مي گيرد :
الف ) كسر خدمت اوليه سربازي بايستي توسط ناجا در پشت دفترچه اعزام قيد شده باشد يا نامه رسمي جداگانه بدهد به كسر خدمت بسيجي بايستي با سير مراحل اداري و به تائيد نيروي مقاومت بيسج برسد .
26) درصورتي كه مشمول در دانشگاه قبول شود با ارائه معرفينامه از ناجا محل صدور دفترچه اعزام به يگان ارشد جهت ترخيص مراجعه نمايد و راساً نبايستي بدون تسويه حساب و معرفينامه يگان ارشد ادامه تحصيل دهد .
27) مرخصي استعلاجي بيش از سه روز در صورت بستري نشدن حداكثر پس از 48 ساعت و درصورت بستري شدن حداكثر 72 ساعت پس از ترخيص بايد به تائيد بهداري يگان ارشد رسيده باشد .

اطلاعات مربوط به مشمولين طرح نيروي انساني و مشمولين معافيت از انجام خدمات قانوني

A )مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان چه كساني هستند ؟
 طبق ماده يك قانون مذكور كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ ¼/1367 از مراكز آموزشي عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمات آنان از سوي كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند .
B ) مدت خدمت مشمولان
مدت خدمت در مقطع كارداني يكسال و در مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، دكترا و بالاتر به مدت دو سال مي باشند كه با توجه به ضريب منطقه محل خدمت محاسبه مي گردد .
C ) رشته هاي مورد نياز
الف ) پزشكي ‍ـ دندانپزشكي ـ داروسازي و تخصص هاي مربوطه
 ب ) پرستاري ـ اتاق عمل ـ هوشبري ـ راديولوژي ـ علوم آزمايشگاهي ـ و علوم پايه پزشكي در مقاطع دكتري و بالاتر .
بديهي است ساير رشته ها بعنوان مازاد بر نياز وزارت متبوع شناخته شده و از انجام خدمات موضوع قانون مذكور معاف مي باشند و تنها درصورت تمايل فارغ التحصيلان اين رشته ها و نياز دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور انجام خدمات در چارچوب قانون بلامانع خواهد بود .
تذكر:
1- فارغ التحصيلان رشته هاي مازاد بر نياز كه بعد از تاريخ 1/4/83 فارغ التحصيل شده اند مي توانند درصورت عدم نياز دانشگاهها به خدمات آنان بدون دريافت گواهي معافيت از طرح جهت اخذ گواهينامه موقت تحصيلي به اداره خدمات آموزشي دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند .
2- با مشمولان بيمار طبق شورايعالي پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي رفتار خواهد
D ) وضعيت حقوقي و بيمه مشمولين طرح
     مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي ( مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق ، پاداش ، كمكهاي غير نقدي و بيمه عمر ، درمان و حادثه و ساير مزايا ) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ميباشد
و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشند تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود .

E ) محل خدمت مشمولين طرح
1-عهدات خدمتي دانش آموختگان براساس سهميه پذيرفته شده در آزمون سراسري درسه منطقه يك ، دو و سه انجام خواهد شد .
1- پزشكان عمومي ذكور مكلفند يكسال اول خدمات را در مراكز بهداشتي درماني روستائي خدمت نمايند .
3-كاركنان رسمي دولت از انجام خدمات روستايي معاف مي باشند .
2- شهرهاي شيراز ـ تهران ـ تبريز ـ اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي نقاط غير مجاز اعلام مي گردد .
3- بانوان متاهل و كارمندان رسمي دولت از قاعده مذكور مستثني مي باشند .
مدت خدمت در مناطق مختلف
24 ماه در منطقه 5/5/4 به 21 ماه و 18 روز تقلیل می یابد
24 ماه در منطقه 5/4 به 19 ماه و 6 روز تقلیل می یابد
24 ماه در منطقه 5/5/3 به 16 ماه و 24 روز تقلیل می یابد
24 ماه در منطقه5/3 به14 ماه و12 روز تقلیل می یابد
12 ماه در منطقه 5/5/4 به 10 ماه و 24 روز تقلیل می یابد
12 ماه در منطقه 5/4 به 9 ماه و 18 روز تقلیل می یابد
12 ماه در منطقه 5/5/3 به 8 ماه و 12 روز تقلیل می یابد
12 ماه در منطقه5/3 به 7 ماه و 6روز تقلیل می یابد

نحوه صدور معرفينامه شروع خدمات فارغ التحصيلان پس از تاريخ 1/4/1383
الف ) فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي
فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي سراسر كشوري مي توانند پس از فراغت از تحصيل به مديريت منابع انساني دانشگاه مورد نظر خود كه تمايل دارند طرح نيروي انساني خود را در آنجا سپري نمايند مراجعه نمايند مراجعه و پس از اخذ و تكميل فرم اعلام نياز مهلت تعيين محل خدمت به  معاونت درمان و يا معاونت بهداشتي آن دانشگاه مراجعه نمايند . در صورتيكه محل خدمت نامبردگان در معاونت مربوطه مشخص گرديد مراحل زير به انجام خواهد رسيد .
1-اخذ تائيديه تحصيلي مشمول از معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل توسط مديريت نيروي انساني .
2- تشكيل پرونده شامل : اصل و كپي شناسنامه ( درصورت متاهل بودن ارائه اصل شناسنامه زوجين الزامي است ) اصل و كپي كارت وضعيت نظام وظيفه عمومي ـ 4قطعه عكس ( جهت رشته هاي پروانه دار 5 قطعه عكس مور نياز مي باشد ) يك عدد پوشه روغني .
3-دريافت معرفينامه شروع خدمات و مراجعه به محل خدمت .
تذكر :
درخصوص رشته هاي پروانه دار مشمولان مي توانند پس از دريافت معرفي نامه به سازمان نظام پزشكي شهرستان محل خدمت مراجعه و كارهاي مربوطه را به انجام برسانند .
ب) فارغ التحصيلان دانشگاههاي آزاد اسلامي
1- مراجعه به معاونت درمان و يا بهداشتي دانشگاه مورد نظر و اخذ فرم اعلام نياز
2- مراجعه به مديريت منابع انساني دانشگاه و ارائه اصل و كپي شناسنامه و همچنين فرم تكميل شده اعلام نياز .
3- ارسال ليست متقاضيان طرح توسط مديريت منابع انساني به دفتر طرح تهران
4-اخذ تائيديه تحصيلي مشمولان توسط مديريت منابع انساني و تشكيل پرونده ( مدارك ذكر شده در بالا )
5- دريافت معرفينامه شروع خدمات  مراجعه به محل خدمت .
شرايط معافيت از طرح
مشمولين معافيت از انجام خدمات قانوني پزشكان و پيراپزشكان عبارتند از :
معافيت مشمولين موضوع ماده 2قانون
الف ) فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي
 ب ) خواهر و برادر شهيد
 ج ) آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان
 د ) جانباز بالاي 25%
 ه ) تك فرزند
 و ) مادري كه حضانت فرزند خود را بر عهده دارد

مدارك لازم جهت صدور معافيت موضوع ماده 2 قانون :
1-تائيديه تحصيلي و انطباق با مدارك شناسايي مشمول
2- اصل شناسنامه و كپي (زوجين )
3- چهار قطعه عكس
4- يك عدد پوشه روغني
5- براي فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي و همچنين خواهر و برادر شهيد ارائه اصل كارت كامپيوتري يا نامه از بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز ( تهران )
6- براي جانبازان بالاي 25% ارائه كارت معتبر بنياد مستضعفان و جانبازان و يا نامه از بنياد مستضعفان و جانبازان تهران
7- براي فرزند جانباز بالاي 50% باستناد مصوبه شماره 498 مورخ 28/3/81 شوراي عالي انقلاب فرهنگي گواهي از بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تهران
8- همسر جانباز بالاي 70%
9- براي آزادگان و همسران آزادگان ارائه اصل كارت كامپيوتري و يا گواهي از ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان تهران
10- براي تك فرزند خانواده با ارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدين
11- براي مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حكم حضانت رسمي از دادگستري
معافيت مشمولين موضوع ماده 3 قانون
دانش آموختگان رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه حداقل 17 ماه از خدمت نظام وظيفه را پس از فراغت از تحصيل در حرف پزشكي انجام داده باشد از خدمت موضوع اين قانون معاف مي باشند . اين مدت جهت فارغ التحصيلان مقطع كارداني حداقل يك سال مي باشد .
مدارك لازم جهت صدور معافيت مشمولين ماده 3 قانون :
1-اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه
2-اصل شناسنامه و كپي ( زوجين )
3- 4 قطعه عكس 4-  تائيديه موقت تحصيلي
4-   يك عدد پوشه روغني
تذكر :
 فارغ التحصيلاني كه كسر خدمت دارند و تتمه خدمات قانوني خود را در دانشگاهها انجام ميدهند گواهي انجام خدمات دريافت مي نمايند .

معافيت مشمولين موضوع ماده 12 قانون :
مشمولين اين قانون كه به سن بالاي 45 سال رسيده باشند از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند
**مدارك مورد نياز :
1)اصل شناسنامه و كپي ( زوجين )  ـ 2)   4 قطعه عكس
3)   تائيديه موقت تحصيلي  ـ 4)   يك عدد پوشه روغني
معافيت رشته هاي مازاد بر نياز :
رشته هاي تحصيلي زير به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت در سال 83 اعلام مي گردد و فارغ التحصيلان اين رشته ها از انجام خدمات موضوع قانون معاف مي باشند . بديهي است به كار گيري اين افراد در صورت نياز دانشگاه و تمايل مشمول بلامانع خواهد بود
مامايي ، تغذيه ، مددكاري اجتماعي ، علوم اجتماعي گرايش خدمات اجتماعي ، آمار حياتي ، تمام رشته هاي علوم پايه پزشكي ، اعضاي مصنوعي . كاردرماني ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، گفتار درماني ، مديريت بيمارستاني ، فيزيوتراپي ، راديوتراپي ، علوم صنايع غذايي ، اقتصاد بهداشت ، مهندسي پزشكي ، كليه رشته هاي بهداشتي ، (حرفه اي ، محيط ، مبارزه با بيماريها ، تنظيم خانواده ، عمومي ) ضبط آمار و مدارك پزشكي ، روانشناسي باليني و پروتز دندان .
تذكر :
 فارغ التحصيلان فوق نيازي به دريافت گواهي معافيت ندارند و مي توانند جهت اخذ مدرك موقت به اداره خدمات آموزشي دانشگاه خود مراجعه نمایند.
معافیت گروههای مازاد بر نیاز (کمیسیون موضوع مواد 2و3)
1) فارغ التحصیلان رشته های مختلف مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شزط ارایه گواهی از نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر انجام 6 ماه خدمت داوطلبانه بسیجی در جبهه های جنگ تحمیلی
2) کارمندان رسمی و پیمانی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح با ارایه حکم استخدامی رسمی و معرفینامه معتبر از محل کار.
3) مشمولین سطح اول آیین نامه عملکرد استثنایی و تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان مصوب 8/10/83 شورای هدایت استعدادهای درخشان .

خلاصه اي از قانون تأمين اجتماعي

خلاصه اي از قانون تأمين اجتماعي

بيمه :    لغت بيمه در عربي به معني تأمين است . در لاتين Insuranse و در دنيا Social Security  يا تأمين اجتماعي معروف است.  بيمه را مي توان از بيم دانست ، انسان اصولاً موجودي نيازمند و محدود و نسبي است چون انسان چنين حالتي را دارد به محض ورودش در كره ارض پس از تأمين نيازهاي فيزيولوژيك به دنبال سرپناه رفت براي اينكه از خطرات دور باشد و احساس امنيت كند.

كلان بيمه : ظهور بيمه بر مبناي سه اصل بوده
– بيمه تأمين اجتماعي يا كارگري
– بيمه خدمات درماني يا كارمندي
– بيمه نيروهاي مسلح يا ارتش

«تعاريف»
بيمه شده : شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.
خانواده بيمه شده: شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند.
كارگاه : محلي است كه بيمه شده به دستوركارفرماو يا نماينده او در آنجاكار مي كند.
كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يابه حساب او كار مي كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول  انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند.
مزد يا حقوق يا كارمزد : هرگونه وجوه و مزاياي نقدي وغيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.
حق بيمه : عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون وبراي استنفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد.
بيماري : وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب هردو در آن واحد مي گردد.
كمك ازدواج : مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد.
از كارافتادگي كلي : عبارتست از كاهش قدرت كاربيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد.
از كارافتادگي جزئي : عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كارديگر فقط قسمتي از درآمدخود را بدست آورد.
بازنشتسگي : عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون
مستمري : عبارت است از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي گردد.
كمك هزينه كفن و دفن : مبلغ مقطوعي است كه به منظور تامين هزينه هاي مربوط به كفن ودفن كه خانواده او اين امر را به عهده مي گيرند پرداخت مي گردد.
حق بيمه :  بنابه تبصره «1» ماده « 28» قانون تامين اجتماعي : از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما 20% مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود وبا احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد ( 7% بيمه شده + 3% دولت)
ماده « 39 » قانون تامين اجتماعي : كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداكثر تا آخرين روزماه بعد به سازمان بپردازد .
«حوادث و بيماريها و بارداري»

ماده 54 : بيمه شدگان وافراد خانواده آنها از زماني كه شمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند در صورت مصدوم شدن براي حوادث يا ابتلا به بيماري مي توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند . خدمات پزشكي شامل كليه اقدامات درماني سرپايي ـ بيمارستاني ، تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي باشد.
ماده 57 :  افراد خانواده بيمه شده كه از كمك هاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده مي كنند عبارتند از :
1ـ همسر بيمه شده
2‌ـ شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تامين مي شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي از كارافتاده شناخته شود.
3ـ  فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند.
الف ) كمتر از 18 سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث بشرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصراً طبق گواهي يكي از موسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند.
ب ) در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تامين اجتماعي قادر به كار نباشد.
4 ـ پدر ومادر تحت تكفل بيمه شده مشروط براينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي از كارافتاده باشند و در هرحال از سازمان مستمري دريافت نمايد.
ماده 67 : بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دوسوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده استفاده نمايد.
كمك بارداري دوسوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل وبعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده 68: بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد درصورتي كه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمكها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد. سازمان بنابه درخواست بيمه شده مي تواند بجاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد. مبلغ مزبور در آيين نامه اي كه از طرف هيات مديره سازمان تهيه و به تصويب شورايعالي سازمان مي رسد تعيين خواهد شد.
ماده 69 : در صورتي كه بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهايي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي تحويل خواهدشد.

«بازنشستگي»

ماده 76 :  مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت .
1ـ حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند
2ـ سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55 سال تمام رسيده باشد.
تبصره 1: كساني كه 30 سال تمام كاركرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند درصورتي كه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.
تبصره 2: بيمه شدگاني كه داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي توانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.
تبصره 3: زنان كارگر با داشتن 20 سال سابقه كار و 43 سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با 20 روز حقوق مي‌توانند بازنشسته شوند.
«مرگ»

ماده 8: بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت:
1- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته
2- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير
3- در صورت فوت بيمه شده اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يك سال كار، مشروط بر اينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 90 روز كار را پرداخت كرده باشد.
4- در مواردي كه بيمه شده در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي فوت نمايد.
ماده 81: بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از:
1- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است.
تبصره 1: همراهان بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار نموده اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم ، توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد.
2- فرزندان متوفي در صورتي كه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي قادر به كار نباشند.
3- پدر و مادر متوفي در صورتي كه اولاً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از 55 سال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
ماده 82: بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد:
1- شوهر مشروط بر اينكه اولاً تحت تكفل زن بوده ثانياً سن او از شصت سال تجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي از كار افتاده بود و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند.
2- فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير:
الف) پدر آنها در قيد حيات نبوده و يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند
ب) سن آنها كمتر از 18 سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي قادر به كار نباشند.
3- پدر و مادر در صورتي كه اولاً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
ماده 84: هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

«ازدواج و عائله مندي»

ماده 85: به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي‌كند مبلغي معادل يك ماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت مي‌شود.
1- در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.
2- ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را به سازمان پرداخته باشد.
3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد.
تبصره 1: مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24
تبصره 2: در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده 86: كمك عائله مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي‌شود مشروط بر آنكه :
1- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه 720 روز را داشته باشد.
2- سن فرزندان او از 18 سال كمتر باشد يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي قادر به كار نباشد.
ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در ماه

«قانون بيمه بيكاري»

ماده 1) كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
تبصره : گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند.
1- بازنشستگان و از كار افتادگان كلي.
2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري.
3- اتباع خارجي
ماده 2) بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.
تبصره 1 : بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تائيد شواريعالي كار بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 : بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، جنگ، آتش سوزي و … بيكار مي‌شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.
ماده 3) بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي‌شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.
ماده 4) بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.
تبصره : بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند نمود.
ماده 5) حق بيمه بيكاري به ميزان (3%) مزد بيمه شده مي‌باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره : مزد بيمه شده و نحوه تشخيص، تعيين حق بيمه بيكاري ، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است.
ماده 6) بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت.
الف : بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره 2 ماده 2 اين قانون از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.
ب : بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد.
مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا سه ماه امكان پذير خواهد بود.
ج : بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي و يا ساير واحدهاي ذيربط با تأئيد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود شركت نموده و هر دو ماه يكبار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين اجتماعي تسليم نمايد.
تبصره 1 :‌ كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آنان از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد ما  به التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 : مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه شده از نظر بازنشستگي ، از كار افتنادگي و فوت محسوب خواهد شد.
ماده 7 ) مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است:
الف ‌: جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر 36 ماه و براي متأهلين يا متكلفين حداكثر 50 ماه بر اساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و بشرح جدول ذيل مي‌باشد:
«حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با احتساب دوره هاي قبلي»

سابقه پرداخت حق بيمه براي مجردين براي متأهلين يا متكفين
از 6 ماه لغايت 24 ماه  6 ماه 12 ماه
از 25 ماه لغايت 120 ماه  12 ماه 18 ماه
از 121 ماه لغايت 180 ماه  18 ماه 26 ماه
از 181 ماه لغايت 240 ماه  26 ماه 36 ماه
از 241 ماه به بالا  36 ماه 50 ماه

تبصره : افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي 55 سال سن و بيشتر مي‌باشند ماداميكه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.
ب : ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل 55% متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي‌باشد. به مقرري افراد متأهل يا متكفل ، تا حداكثر 4 نفر از افراد تحت تكفل به ازاء هر يك از آنها به ميزان 10% حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دريافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دستمزد كمتر و از 80%  متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.
ج : مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.
تبصره 1 : متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارتست از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌كنند آخرين مزد عبارتست از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر 90 در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف 3 ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2 : افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از:
1- همسر (زن يا شوهر)
2- فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
3- فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته ويا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كارافتاده كلي باشند.
4- پدر و مادر كه سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشكي معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كار افتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بيمه شده تأمين گردد.
5- خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور ، در بندهاي 2 و 3 اين تبصره.
تبصره 3 : دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي گردد.
تبصره 4 : در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش به ازاء هر يك از فرزندان خواهد بود.
تبصره 5 : بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل، درمدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي «ب» ماده 3 قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.
تبصره 6 : مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تأمين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود.
ماده 8 ) در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد.
الف : زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد.
ب : بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي ، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري نمايد.
ج : بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.
د : بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي شود.
هـ : بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوط اعاده گردد.
تبصره 1 : در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محزر شود كه بيكاري بيمه شده ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. مشمولين بند «هـ» اين ماده نيز مكلف به باز پرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي به سازمان مذكور مي باشند.
تبصره 2 : چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد. ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.
تبصره 3 : دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.
ماده 9 ) كارفرمايان موظفند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان كارگران فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي‌شوند به مراكز خدمات اشتغال محل اعلام نمايند. محلهاي شغلي مذكور (به استثناي رده هاي شغلي كارشناسي به بالا) منحصراً توسط مركز خدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تأمين مي گردد.
تبصره 1 : دولت مكلف است همه ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تأمين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ، طرحهاي اشتغال زاي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش بيني و رأساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و يا از خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجرا گذارد.
تبصره 2 : بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه هاي صنعتي ، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.
تبصره 3 : سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجراي قانون بيمه بيكاري ، آموزش مهارتهاي مورد نياز بازار كار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند «ج» ماده 7 اين قانون را در مراكز آموزشي فني و حرفه اي و يا مراكز آموزشي جوار كارخانجات فراهم نمايد.
هزينه هاي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمانهاي آموزش فني و حرفه اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد، قابل پرداخت است.
تبصره 4 : نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه هاي ذيربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.
ماده 10 ) سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يكبار به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
ماده 11 ) وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.

برگه‌ی بعد »