پزشکان بدون مرز درمان
خانه / ديابت

ديابت

دﯾﺎﺑﺖ به سرعت در جهان در حال گسترش است

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ‬ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰاﺳﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﺪه و در ﻋـﯿﻦ‬ ﺣﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮﺣﺠﻢ ﮔﺸﺘﻪ وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻫـﻢ داده …

توضیحات بیشتر »

ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ

ﻋﻮارض زودرس دﯾﺎﺑﺖ :‬ ‫ﮐﻤﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﻣﮑﺮر ‬ ‫ ﻋﻮارض دﯾﺮرس دﯾﺎﺑﺖ :‬ ﻋﺎرﺿﻪ در ﭼﺸﻢ به نام “ رﺗﯿﻨﻮ ﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.‬ ﻋﺎرﺿﻪ درﮐﻠﯿﻪ ” ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ …

توضیحات بیشتر »

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن

ﻋﻼﻣﺘ‌ﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ – ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ – اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ‬ – ﺗﺎری دﯾﺪ – ﻟﺮزش اﻧﺪاﻣﻬﺎ ‬ – ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﮔﺰﮔﺰ و ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن اﻃﺮاف دﻫﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب و …

توضیحات بیشتر »

دیابت خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج حاصل از یک مطالعه تحقیقی در انگلستان نشان دارد که افراد دیابتی بیشتر از افراد غیر‌دیابتی، مستعد ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، این مطالعه نشان داد اختلالاتی که از چند جهت، سلامتی را تهدید می‌کنند (از‌ جمله …

توضیحات بیشتر »

نوروپاتی ديابتی چیست؟

آسيب عصبي ناشي از ديابت، مي‏‌تواند سبب كاهش مشكلاتي در دستگاه گوارش، قلب و كاركرد جنسي شود و موجب سوء هاضمه، اسهال يا يبوست، عفونت مثانه، كاهش قدرت جنسي و تعرق بيش از حد گردد. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، در بعضي افراد ممكن است ضعف و تحليل …

توضیحات بیشتر »

عوارض چشمی دیابت

با تشخیص زود هنگام بیماری دیابت و کنترل منظم قند خون می‌توان از بروز عوارض چشمی بخصوص نابینایی در افراد مبتلا جلوگیری کرد. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، لازم به ذکر است دیابت به مرور زمان پیشرفت می کند و با افزایش مدت زمانی که دیابت کنترل نشده …

توضیحات بیشتر »

دیابت یکی از دلایل شایع نارسایی کلیه است

نارسایی کلیوی زمانی برای فرد پیش می‌آید که کلیه نتواند خون را از مواد زائد تصفیه کند. در این صورت مواد زائد و سموم در خون فرد باقی می‌ماند و موجب نارسایی کلیه می‌شود. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، از دیگر دلایل شایع نارسایی کلیوی، بیماری‌های داخلی کلیه …

توضیحات بیشتر »

راهنمای ورزش در افراد دیابتی

ورزش در مبتلايان به ديابت نوع 2 باعث افزايش حساسيت سلولها نسبت به انسولين مي‎شود اما براي رسيدن به پاسخ درماني مناسب ، بايد با رعايت رژيم غذايي صحيح همراه گردد. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، بررسي های مختلف نشان داده است كه پياده روی آثار بهداشتي قابل …

توضیحات بیشتر »

افراد دیابتی کی ورزش کنند؟

دیابت خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد، اما ورزش آن را پایین می آورد. مهم تر از همه این که ورزش کمک می کند تا از زندگی لذت بیشتری ببرند. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، لازم است قبل از شروع ورزش با پزشک خود …

توضیحات بیشتر »