پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / نمرات آخرين فرد قبول در سهميه آزاد -سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي ( منتشر شده از طرف دبيرخانه آموزش پزشكي )

نمرات آخرين فرد قبول در سهميه آزاد -سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي ( منتشر شده از طرف دبيرخانه آموزش پزشكي )

نمرات آخرين فرد قبول در سهميه آزاد -سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي ( منتشر شده از طرف دبيرخانه آموزش پزشكي )

كد رشته محل نمره آخرين فرد پذيرفته شده بيشترين نمره  فردپذيرفته شده رشته دانشگاه كمترين رتبه فرد پذيرفته شده بيشترين رتبه فرد پذيرفته شده
111 370 372 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي اروميه 489 517
112 377 394 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي اصفهان 267 433
113 366 370 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي اهواز 517 575
114 381 388 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي ايران 323 400
115 371 381 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي تبريز 400 504
116 382 420 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي تهران 113 389
117 376 400 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي شهيد بهشتي 214 445
121 372 390 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي شيراز 297 489
122 368 369 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي كرمانشاه 533 546
123 372 373 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي گيلان 479 489
124 370 388 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي مشهد 323 517
125 318 318 بيماري‏هاي كودكان اروميه 1615 1615
126 332 385 بيماري‏هاي كودكان اصفهان 355 1264
127 310 326 بيماري‏هاي كودكان اهواز 1406 1854
131 329 347 بيماري‏هاي كودكان ايران 925 1337
132 343 343 بيماري‏هاي كودكان بابل 1011 1011
133 313 314 بيماري‏هاي كودكان بندر عباس 1736 1767
134 329 362 بيماري‏هاي كودكان تبريز 638 1337
135 338 368 بيماري‏هاي كودكان تهران 546 1111
136 307 310 بيماري‏هاي كودكان زاهدان 1854 1952
137 308 313 بيماري‏هاي كودكان زنجان 1767 1921
141 312 318 بيماري‏هاي كودكان سمنان 1615 1797
142 330 356 بيماري‏هاي كودكان شهيد بهشتي 745 1310
143 326 344 بيماري‏هاي كودكان شيراز 985 1406
144 317 323 بيماري‏هاي كودكان كاشان 1492 1647
145 310 314 بيماري‏هاي كودكان كرمان 1736 1854
146 310 316 بيماري‏هاي كودكان كرمانشاه 1676 1854
147 332 333 بيماري‏هاي كودكان گيلان 1226 1264
151 330 330 بيماري‏هاي كودكان قزوين 1310 1310
152 318 331 بيماري‏هاي كودكان مازندران 1289 1615
153 327 349 بيماري‏هاي كودكان مشهد 884 1383
154 312 321 بيماري‏هاي كودكان همدان 1540 1797
155 317 325 بيماري‏هاي كودكان يزد 1431 1647
156 309 314 بيماري‏هاي كودكان كردستان 1736 1885
157 356 384 آسيب شناسي اروميه 368 745
161 358 425 آسيب شناسي اصفهان 93 706
162 358 384 آسيب شناسي ايران 368 706
163 357 378 آسيب شناسي بابل 423 730
164 365 365 آسيب شناسي بندر عباس 590 590
165 359 373 آسيب شناسي تبريز 479 694
166 363 408 آسيب شناسي تهران 170 621
167 361 408 آسيب شناسي شهيد بهشتي 170 653
171 354 374 آسيب شناسي شيراز 467 792
172 353 376 آسيب شناسي كرمان 445 809
173 381 381 آسيب شناسي كرمانشاه 400 400
174 353 354 آسيب شناسي مازندران 792 809
175 357 398 آسيب شناسي مشهد 227 730
176 355 379 آسيب شناسي همدان 417 768
177 319 353 زنان و زايمان اروميه 809 1585
211 345 377 زنان و زايمان اصفهان 433 970
212 318 353 زنان و زايمان اهواز 809 1615
213 349 355 زنان و زايمان ايران 768 884
214 324 344 زنان و زايمان بابل 985 1455
215 329 345 زنان و زايمان بندر عباس 970 1337
216 330 345 زنان و زايمان تبريز 970 1310
217 361 388 زنان و زايمان تهران 323 653
221 311 343 زنان و زايمان زاهدان 1011 1828
222 323 324 زنان و زايمان سمنان 1455 1492
223 353 379 زنان و زايمان شهيد بهشتي 417 809
224 351 374 زنان و زايمان شيراز 467 854
225 324 340 زنان و زايمان كاشان 1061 1455
226 326 366 زنان و زايمان كرمان 575 1406
227 316 329 زنان و زايمان كرمانشاه 1337 1676
231 333 357 زنان و زايمان گيلان 730 1226
232 340 345 زنان و زايمان قزوين 970 1061
233 338 358 زنان و زايمان مازندران 706 1111
234 335 368 زنان و زايمان مشهد 546 1175
235 326 333 زنان و زايمان همدان 1226 1406
236 334 353 زنان و زايمان يزد 809 1199
237 315 326 زنان و زايمان كردستان 1406 1709
241 395 405 جراحي استخوان و مفاصل اصفهان 183 257
242 388 391 جراحي استخوان و مفاصل اهواز 291 323
243 396 469 جراحي استخوان و مفاصل ايران 11 249
244 393 401 جراحي استخوان و مفاصل تبريز 210 276
245 424 474 جراحي استخوان و مفاصل تهران 8 98
246 397 425 جراحي استخوان و مفاصل شهيد بهشتي 93 236
247 394 447 جراحي استخوان و مفاصل شيراز 37 267
251 389 396 جراحي استخوان و مفاصل كرمان 249 305
252 394 450 جراحي استخوان و مفاصل مشهد 29 267
253 352 352 جراحي استخوان و مفاصل بقيه اله 831 831
254 380 416 بيماريهاي اعصاب اصفهان 130 407
255 372 373 بيماريهاي اعصاب اهواز 479 489
256 387 396 بيماريهاي اعصاب ايران 249 338
257 374 386 بيماريهاي اعصاب تبريز 349 467
261 401 419 بيماريهاي اعصاب تهران 119 210
262 389 397 بيماريهاي اعصاب شهيد بهشتي 236 305
263 379 380 بيماريهاي اعصاب شيراز 407 417
264 387 387 بيماريهاي اعصاب كرمان 338 338
265 374 387 بيماريهاي اعصاب گيلان 338 467
266 375 387 بيماريهاي اعصاب مشهد 338 457
267 353 356 بيماريهاي داخلي اروميه 745 809
271 361 366 بيماريهاي داخلي اصفهان 575 653
272 353 358 بيماريهاي داخلي اهواز 706 809
273 361 367 بيماريهاي داخلي ايران 561 653
274 353 357 بيماريهاي داخلي بابل 730 809
275 352 352 بيماريهاي داخلي بندر عباس 831 831
276 356 361 بيماريهاي داخلي تبريز 653 745
277 374 398 بيماريهاي داخلي تهران 227 467
311 348 348 بيماريهاي داخلي زاهدان 907 907
312 352 354 بيماريهاي داخلي زنجان 792 831
314 370 371 بيماريهاي داخلي شهيد بهشتي 504 517
315 360 422 بيماريهاي داخلي شيراز 107 676
316 355 355 بيماريهاي داخلي كاشان 768 768
317 355 355 بيماريهاي داخلي كرمان 768 768
322 359 359 بيماريهاي داخلي گيلان 694 694
323 358 358 بيماريهاي داخلي قزوين 706 706
324 355 355 بيماريهاي داخلي مازندران 768 768
325 362 370 بيماريهاي داخلي مشهد 517 638
327 355 355 بيماريهاي داخلي يزد 768 768
331 324 333 بيماريهاي داخلي بقيه اله 1226 1455
333 355 355 بيماريهاي داخلي اراک 768 768
335 321 332 بيماريهاي عفوني و گرمسيري اصفهان 1264 1540
336 303 305 بيماريهاي عفوني و گرمسيري اهواز 2000 2063
337 313 320 بيماريهاي عفوني و گرمسيري تبريز 1564 1767
341 331 338 بيماريهاي عفوني و گرمسيري تهران 1111 1289
342 303 308 بيماريهاي عفوني و گرمسيري زاهدان 1921 2063
343 318 346 بيماريهاي عفوني و گرمسيري شهيد بهشتي 944 1615
344 309 325 بيماريهاي عفوني و گرمسيري كرمانشاه 1431 1885
345 313 325 بيماريهاي عفوني و گرمسيري مشهد 1431 1767
346 409 450 بيماريهاي قلب و عروق اصفهان 29 167
347 395 406 بيماريهاي قلب و عروق اهواز 176 257
351 419 480 بيماريهاي قلب و عروق ايران 4 119
352 399 426 بيماريهاي قلب و عروق تبريز 91 220
353 422 477 بيماريهاي قلب و عروق تهران 5 107
354 415 419 بيماريهاي قلب و عروق شهيد بهشتي 119 133
355 420 420 بيماريهاي قلب و عروق شيراز 113 113
356 402 417 بيماريهاي قلب و عروق كرمان 126 204
357 392 392 بيماريهاي قلب و عروق كرمانشاه 283 283
361 403 405 بيماريهاي قلب و عروق مشهد 183 197
362 391 392 بيماريهاي قلب و عروق يزد 283 291
363 314 334 پزشكي اجتماعي اصفهان 1199 1736
364 318 327 پزشكي اجتماعي ايران 1383 1615
365 319 327 پزشكي اجتماعي تهران 1383 1585
366 324 341 پزشكي اجتماعي شهيد بهشتي 1043 1455
367 316 320 پزشكي اجتماعي شيراز 1564 1676
371 293 302 بيهوشي اروميه 2093 2352
372 312 336 بيهوشي اصفهان 1150 1797
373 299 333 بيهوشي اهواز 1226 2170
374 316 319 بيهوشي ايران 1585 1676
375 306 323 بيهوشي بابل 1492 1972
376 319 356 بيهوشي تبريز 745 1585
377 317 345 بيهوشي تهران 970 1647
411 292 305 بيهوشي زاهدان 2000 2395
412 318 349 بيهوشي شهيد بهشتي 884 1615
413 322 338 بيهوشي شيراز 1111 1517
414 303 310 بيهوشي كرمان 1854 2063
415 293 293 بيهوشي كرمانشاه 2352 2352
416 294 301 بيهوشي گيلان 2125 2319
417 299 314 بيهوشي قزوين 1736 2170
421 329 347 بيهوشي مشهد 925 1337
422 294 295 بيهوشي همدان 2291 2319
423 313 324 بيهوشي يزد 1455 1767
424 302 302 بيهوشي بقيه اله 2093 2093
425 389 441 بيماريهاي پوست اصفهان 51 305
426 384 397 بيماريهاي پوست اهواز 236 368
427 388 396 بيماريهاي پوست ايران 249 323
431 395 443 بيماريهاي پوست تبريز 45 257
432 394 463 بيماريهاي پوست تهران 14 267
433 411 449 بيماريهاي پوست شهيد بهشتي 31 157
434 389 412 بيماريهاي پوست شيراز 152 305
435 384 419 بيماريهاي پوست كرمان 119 368
436 388 410 بيماريهاي پوست گيلان 164 323
437 427 473 بيماريهاي پوست مشهد 9 86
441 376 398 بيماريهاي پوست همدان 227 445
442 360 360 جراحي عمومي اروميه 676 676
443 366 381 جراحي عمومي اصفهان 400 575
444 361 361 جراحي عمومي اهواز 653 653
445 368 369 جراحي عمومي ايران 533 546
446 362 364 جراحي عمومي تبريز 606 638
447 384 385 جراحي عمومي تهران 355 368
451 355 356 جراحي عمومي زاهدان 745 768
452 367 388 جراحي عمومي شهيد بهشتي 323 561
453 364 381 جراحي عمومي شيراز 400 606
455 361 361 جراحي عمومي كرمان 653 653
457 361 365 جراحي عمومي گيلان 590 653
462 363 363 جراحي عمومي مازندران 621 621
463 362 413 جراحي عمومي مشهد 144 638
466 328 350 جراحي عمومي بقيه اله 869 1362
467 357 361 جراحي عمومي اراک 653 730
471 377 384 جراحي مغز و اعصاب اصفهان 368 433
472 371 371 جراحي مغز و اعصاب اهواز 504 504
473 384 420 جراحي مغز و اعصاب ايران 113 368
474 372 372 جراحي مغز و اعصاب تبريز 489 489
475 396 456 جراحي مغز و اعصاب تهران 19 249
476 385 389 جراحي مغز و اعصاب شهيد بهشتي 305 355
477 378 378 جراحي مغز و اعصاب شيراز 423 423
511 374 376 جراحي مغز و اعصاب كرمان 445 467
512 376 389 جراحي مغز و اعصاب مشهد 305 445
513 411 424 چشم پزشكي اصفهان 98 157
514 399 411 چشم پزشكي اهواز 157 220
515 428 440 چشم پزشكي ايران 55 82
516 443 451 چشم پزشكي تبريز 27 45
517 454 487 چشم پزشكي تهران 3 22
521 397 402 چشم پزشكي زاهدان 204 236
522 429 449 چشم پزشكي شهيد بهشتي 31 73
523 428 435 چشم پزشكي شيراز 62 82
524 420 435 چشم پزشكي مشهد 62 113
525 364 364 پرتو درماني اصفهان 606 606
526 361 403 پرتو درماني تهران 197 653
527 353 364 پرتو درماني شهيد بهشتي 606 809
531 350 352 پرتو درماني شيراز 831 869
532 365 365 پرتو درماني مشهد 590 590
533 414 436 راديولوژي اصفهان 59 140
534 405 412 راديولوژي اهواز 152 183
535 424 453 راديولوژي ايران 25 98
536 413 464 راديولوژي تبريز 13 144
537 445 500 راديولوژي تهران 1 42
541 398 398 راديولوژي زاهدان 227 227
542 423 459 راديولوژي شهيد بهشتي 17 104
543 415 447 راديولوژي شيراز 37 133
544 400 403 راديولوژي كرمان 197 214
545 405 405 راديولوژي كرمانشاه 183 183
546 409 410 راديولوژي گيلان 164 167
547 404 404 راديولوژي مازندران 192 192
551 413 429 راديولوژي مشهد 73 144
552 356 383 روانپزشكي اصفهان 383 745
553 342 346 روانپزشكي اهواز 944 1031
554 350 376 روانپزشكي ايران 445 869
555 348 362 روانپزشكي تبريز 638 907
556 364 376 روانپزشكي تهران 445 606
557 353 359 روانپزشكي شهيد بهشتي 694 809
561 354 368 روانپزشكي شيراز 546 792
562 347 361 روانپزشكي كرمان 653 925
563 344 344 روانپزشكي كرمانشاه 985 985
564 347 348 روانپزشكي گيلان 907 925
565 345 346 روانپزشكي مازندران 944 970
566 352 356 روانپزشكي مشهد 745 831
567 349 353 روانپزشكي بهزيستي 809 884
571 395 439 گوش وحلق وبيني اصفهان 56 257
572 377 382 گوش وحلق وبيني اهواز 389 433
573 389 390 گوش وحلق وبيني ايران 297 305
574 384 387 گوش وحلق وبيني تبريز 338 368
575 389 441 گوش وحلق وبيني تهران 51 305
576 388 388 گوش وحلق وبيني شهيد بهشتي 323 323
577 385 387 گوش وحلق وبيني شيراز 338 355
611 383 383 گوش وحلق وبيني كرمان 383 383
612 383 383 گوش وحلق وبيني گيلان 383 383
613 386 388 گوش وحلق وبيني مشهد 323 349
614 385 385 گوش وحلق وبيني يزد 355 355
615 421 429 پزشكي هسته اي تهران 73 110
616 412 413 پزشكي هسته اي شهيد بهشتي 144 152
617 427 427 پزشكي هسته اي مشهد 86 86
621 347 359 طب كار ايران 694 925
622 336 376 طب كار تهران 445 1150
623 329 333 طب كار يزد 1226 1337
624 305 337 پزشكي قانوني ايران 1128 2000
625 290 317 پزشكي قانوني تهران 1647 2457
625 255 270 پزشكي قانوني تهران 3201 3803
626 385 397 پزشكي فيزيكي و توانبخشي تبريز 236 355
627 378 443 پزشكي فيزيكي و توانبخشي شهيد بهشتي 45 423
631 378 397 پزشكي فيزيكي و توانبخشي شيراز 236 423
632 373 400 پزشكي فيزيكي و توانبخشي ارتش 214 479
633 319 350 طب اورژانس ايران 869 1585
634 336 354 طب اورژانس تبريز 792 1150
635 330 356 طب اورژانس تهران 745 1310
636 314 324 طب اورژانس شهيد بهشتي 1455 1736
637 343 344 پزشکي ورزشي ايران 985 1011
641 356 365 پزشکي ورزشي تهران 590 745
تلگرام

مطلب پیشنهادی

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …