آیین نامه اجرایی اعتبار بخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی

آیین نامه اجرایی اعتبار بخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی
مقدمه:
پس ازاستقرار آموزش مداوم جامعه پزشکی در کشور از سال ۱۳۷۵ ارتقاء کیفیت هدف آموزش مداوم قرار گرفت در این راستا اداره کل آموزش مداوم اقدام به تدوین استانداردهای آموزش مداوم جامعه پزشکی نمودبدین ترتیب حداقل سطح قابل قبول کیفیت در کشور تعریف شد.

استاندارد سازی آموزش مداوم یک پدیده نو ومترقی در جهان بشمار میرود.تدوین استانداردهای آموزش مداوم و نظام اعتبار بخشی درایران بار دیگرمؤید نظر نماینده سازمان بهداشت جهانی است که ایران را بعنوان الگو در کشورهای مدیترانه شرقی معرفی کرده است طبق بند۳-۴ هفدهمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم.

وظیفه تدوین نظام اعتبار بخشی آموزش مداوم بعهده اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی قرار داده شدتا بر اساس استانداردهای مصوب و مورد تائید آن شورا دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی آموزش مداوم تدوین شود.مجموعا” ۳۰ استاندارد مورد قبول وبه تصویب رسید،استانداردهابه دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم شده اند .

استانداردهای ضروری بدین معنااست که عدم رعایت حتی در یک مورد منجر به رد صلاحیت می شود. استانداردهای غیر ضروری ، مواردی هستند که بهتر است رعایت شوند.برای هر استاندارد چهار سطح از یک الی چهار تعریف شده است که سطح چهار بهترین می باشد.ذیلا”دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم اعلام می گردد.

ماده۱- اعتباربخشی مراکز( دولتی و غیردولتی) متعاقب درخواست مرکز انجام می شود مراکزکنونی حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این آئین نامه می بایست درخواست خود را به اداره کل آموزش مداوم ارائه دهند.
تبصره- مراکزی (مراکز کنونی)که در طول دوره مذکور درخواست خود را اعلام نکنند تنهابه مدت یکسال حق ادامه فعالیت آموزش مداوم ، تحت نظارت و کنترل اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی یا مراکز معتبررا دارند.

ماده۲- وظیفه اعتبار بخشی بعهده کمیسیون ارزشیابی واعتبار بخشی آموزش مداوم است که در اداره کل آموزش مداوم مستقر میباشد.
بازنگری ضوابط واستانداردهاورسیدگی به اعتراضات نیزبعهده این کمیسیون میباشد.
اعضاء این کمیسیون عبارتنداز:
مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی
نمایند تام الاختیاررئیس نظام پزشکی
نماینده فرهنگستان علوم پزشکی
نماینده انجمن آموزش پزشکی
سه نفرازاعضاء هیات علمی صاحبنظردرامرآموزش مداوم باپیشنهاد مدیرکل آموزش مداوم وحکم معاون آموزشی
دو نفر از دبیران آموزش مداوم در دانشگاههای علوم پزشکی باپیشنهاد مدیرکل آموزش مداوم وحکم معاون آموزشی
دو نفراز مسئولین آموزش مداوم در انجمن های علمی وتخصصی باپیشنهاد مدیرکل آموزش مداوم وحکم معاون آموزشی
تبصره ۱- مدت زمان عضویت اعضاء کمیسیون ۲ سال بوده وتجدید عضویت بلامانع است.
تبصره ۲- جلسات کمیسیون و مصوبات آن با حضور و رای نصف بعلاوه یک کل اعضاء رسمیت پیدا می کند

ماده ۳- فرآیند اعتباربخشی آموزش مداوم براساس استانداردهای ملی اعلام شده شامل مراحل ذیل می شود :
الف- گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات با استفاده از مدارک و مستندات رسیده از مرکز(خود ارزیابی) و بازدید از محل وبازبینی برنامه توسط کمیته نظارت و بررسی انجام می شود.(اعضاء این کمیته توسط مدیر کل آموزش مداوم و نحوه همکاری ومدت آن توسط کمیسیون ارزشیابی واعتبار بخشی  آموزش مداوم معین می گردد.)
ب- تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات به توسط کمیته ایی متشکل ازهفت نفر نمایندگان دانشگاهها وانجمن ها (با انتخاب مدیر کل آموزش مداوم ) انجام میشود.
ج- تصمیم گیری
تصمیم نهائی در کمیسیون ارزشیابی واعتبار بخشی اخذ می شود.
د- اعلام نتیجه وبازخورد
نتیجه نهایی بهمراه گزارشی ازتحلیل نتایج.حداکثر ظرف یکسال به مرکز اعلام خواهد شد.
تبصره – کمیسیون موظف است گزارش موارد بررسی شده را هر ۶ماه به معاون آموزشی وامور دانشجویی و بصورت دوره ائی به شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی ارائه دهد.

ماده۴-کمیسون ارزشیابی و اعتباربخشی تصمیم نهایی خود را با بهره گیری از اطلاعات دریافتی در چهار حالت اعلام می کند:
اعتبار ممتاز ( تشویقی) ،بمدت:۳سال ،به مفهوم برخورداری از سطحی بالاتر از حداقل سطح قابل قبول برخورداری از تمامی ۳۰ استاندارددر سطح بالاتر از دو.
اعتبار کامل ، بمدت:۲سال ،به مفهوم برخورداری از حداقل سطح قابل قبول
برخورداری از ۲۷ استاندارد ضروری (۳۰ استاندارد تدوین شده به استثناء استانداردهای ۱۸ ، ۲۶ و ۲۷ )حداقل در سطح دو .
اعتبار مشروط ( موقت) ،بمدت:یکسال ،به مفهوم عدم اطمینان از رعایت استانداردهای ضروری
در این نوع اعتبارمرکز از استانداردهای ضروری برخوردار است اما از اجرای آنها در عمل اطمینان حاصل نشده لذادر پایان دوره تعیین شده می بایست وضعیت مرکز در یکی از حالات معین شود.
رد صلاحیت ،به مفهوم عدم برخورداری از استانداردهای ضروری
عدم برخورداری حتی از یک استانداردضروری منجر به رد صلاحیت خواهد شد.درخواست مجدد برای اعتباربخشی پس از طی حداقل ۶ ماه از اعلام نتیجه اعتباربخشی قابل بررسی است.نتیجه بررسی می باید حداکثرتا ۶ماه از زمان ارائه درخواست مجدد اعلام گردد.

ماده۵- مراکز معتبراز اختیارات ومزایای ذیل برخوردار خواهند بود:
۱- ذکر معتبر بودن در معرفی برنامه های خود
۲- صدورمجوزبرنامه های آموزش مداوم درچهارچوب اختیارات تفویض شده و براساس ضوابط مصوب شورایعالی آموزش مداوم
۳- کسب قسمتی از ۱% اعتبارات دانشگاه بمنظور آموزش مداوم پرسنل به نسبت تعداد مشمولین تحت پوشش با تصویب هیات امنا
۴- تحت پوشش قرار دادن مراکز بدون اعتبار
۵- تخصیص سهم بیشتری از بودجه متمرکز آموزش مداوم در مرکز دولتی
۶- افزودن تعرفه های آموزش مداوم تا سقف ۱۰۰% در مراکز غیر دولتی
تبصره ۱- مراکز دارای اعتبار ممتازعلاوه بر موارد فوق اجازه تدوین برنامه های مدون خاص واجرای آنها در سطح مرکز مربوطه را  خواهند داشت.اجرای این نوع از برنامه های مدون تنها پس از تصویب اداره کل آموزش مداوم بصورت کشوری ممکن خواهدبود.
تبصره۲- مراکز دارای اعتبار مشروط نمی توانندازمزایای نوع ۴، ۵و۶ استفاده کنند.

ماده۶-جهت اطمینان از حفظ استانداردها در طول دوره اعتبار کمیته نظارت وبررسی از مراکز معتبر اطلاعات جمع آوری خواهد نمود،  لذااعتبار مراکز تا زمان برخورداری از استانداردهای ضروری معتبربوده و در صورت تخطی از استانداردها، اعتبار مرکز لغو خواهدشد.

ماده ۷- هزینه فرآیند اعتباربخشی در تمامی موارد بعهده مرکزمتقاضی است.

ماده ۸- استانداردها و مصوبات اعتباربخشی در یک دوره ۳ ساله بصورت آزمایشی اجرا شده و پس از این دوره با بهره گیری از گزارشات و مستندات ، درخصوص جنبه های مختلف آن تصمیم گیری خواهد شد.
این دستورالعمل در هشت ماده و شش تبصره در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۴به تصویب شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی رسید. 
 
 

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar