رویکردی نو به پیشگیری ازاعتیاد و مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان

رویکردی نو به پیشگیری از اعتیاد
مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان
کمک به جوانان برای جستجو در عصر رسانه ها

گزارش شده از طرف: اجلاس مسوولان آموزش های رسانه ای مرکز همایش های کاخ سفید

مقدمه:

در عین حال که تعدادی برنامه آموزش رسانه ای با هدف پیشگیری از مصرف الکل و دخانیات وجود دارد، تعداد بسیار اندکی از آنها به صراحت به موادمخدر م یپردازند. اجلاس,تلاشی توسط برنامه مبارزه رسانه ای برای زمینه سازی رشد آتی پیشگیری از اعتیاد به مواد با گرد هم آوردن گروهی از کارشناسان جهت تولید بهترین محصول فکری در رابطه با برخی مسا یل کلیدی بود.

وظایف به کار گرفته شده زیر به کارشناسان محول شد:
۱) مرور بهترین روش ها و دانش مربوطه در زمینه آموزش رسان های
۲) شناسایی فرصت های آموزشی منحصر به فرد و چال شهای فراروی ایجاد برنام ههای آموزش رسان های در مورد مواد مخدر ( غیر قانونی )
۳) پیش بینی نیازهای آینده در این زمینه مانند حمایت برای گسترش مهارت های دست اندر کاران، ارتباط برقرار کردن با حامیان اصلی و پیش برد تحقیقات نظری و کاربردی.
این گزارش منعکس کننده مباحث میان شرکت کنندگان در اجلاس آموزش رسانه ای در تاریخ ۱ ژوئن است . سازمان دهندگان اجلاس به آماده سازی این گزارش, کمک شایان توجهی کردند.
آموزش رسانه ای و مبارزه رسان های از زمان شروع در سال ۱۹۹۸ ، مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان , کمک فراوانی به آموزش و توانا کردن جوانان آمریکایی برای امتناع از مصرف مواد مخدر و نیز الکل و دخانیات کرده است .
این برنامه شامل موارد زیر بود:
• خرید مبالغ هنگفتی از رسانه های تبلیغاتی
• ایجاد انواع ابزارهای مبتنی بر رسانه برای آموزش
دهندگان و گرو ههای اجتماعی
• دسترسی به خالقین رسانه هایی که بیش از همه توسط نوجوانان آمریکایی مورد استفاده قرار م یگیرند.
تقریب ا یک سال تحقیق به عنوان پشتوانه طراحی برنامه مبارزه مورد استفاده قرار گرفت . با کارشناسی , در زمینه های تغییرات رفتاری، رشد جوانان، پیشگیری از اعتیاد، بازاریابی نوجوانان، تبلیغات و ارتباطات نوجوانان ,مشورت شد . نمایندگانی از سازمان های حرف ه ای، دولتی و اجتماعی نیز به این اجلاس کمک کردند . توصیه ها و یاف ته های آن ها منجر به ایجاد یک راهبرد جامع ارتباطی شد که از رسانه ها و پیام های مختلف برای تماس با جوانان، والدین آن ها و سایر بزرگ سالانی که در بین جوانان صاحب نفوذ هستند , استفاده م یکند. هدف از مبارزه , آموزش دادن و توانا کردن جوانان آمریکایی
برای اجتناب از مصرف مواد مخدر ( غیر قانونی )، بخصوص ماریجوانا و مواد استنشاقی است . پیام های پیشگیری از مصرف مواد مخدر به جوانان سنین ۹ تا ۱۸ سال با ت اکید بیشتر بر نوجوانانی که به سن
مدرسه راهنمایی رسیده اند ( تقریبا ۱۳ – ۱۱ سال ) ارای ه م ی شود , چون دوره انتقال از مدرسه ا بتدایی به مدرسه راهنمایی با افزایش قابل توجه در میزان شروع به استفاده از مواد مخدر همراه است.
اهداف ارتباطی با جوانان:
• تلقین این عقیده که بیشتر جوانان از مواد مخدر استفاده نمی کنند. برای مقابله با این حقیقت که نوجوانان همیشه میزان شیوع استفاده از مواد م خدر در بین هم سالان خود را بیش از حد تخمین م یزنند.
• تقویت این تصور که استفاده از مواد مخدر به احتمال بیشتر منجر به نتایج متفاوت دارای ارزش منفی م یشود.
• تقویت این تصور که اتخاذ یک سبک زندگی عاری از مواد مخدر به احتمال بیشتر منجر به نتایج متفاوت دارای ارزش مثبت می شود.
• تقویت مهارت های فردی و اجتماعی که مشوق انتخاب سبک های مثبت زندگی و مقاومت در برابر استفاده از مواد مخدر باشد ؛ شامل مهار تهای بین فردی و رقابتی.
• تقویت استفاده مثبت از زمان. پیام های برنامه مبارزه جای خود را بیش از پیش در زندگی جوانان آمریکایی و والدین آن ها باز کرده اند . از تبلیغات تلویزیون کابلی گرفته تا مواد آموزش مدارس، از تخته های پشت تور زمین بازی بسکتبال تا سایت های اینترنت، و از بروشورهای مربوط به مهارت های مراقبت از فرزندان تا تبلیغ در سالن های نمایش فیلم .
پیام های برنامه مبارزه به آمریکایی ها در هر کجا که زندگی می کنند، یاد می گیرند ، کار می کنند، بازی می کنند و اعتقادات دینی را به جا میآورند، دسترسی دارد.
برنامه مبارزه , سرمایه گذاری های اساسی در زمینه اهرم نفوذ رسانه ها جهت آموزش جوانان آمریکایی و مقابله با پیام های مشوق مصرف مواد که در رسانه های عمومی ارا یه م یشوند , انجام داده است.
برنامه مبارزه همچنین با حمایت از ایجاد آموزش رسانه ای برای پیشگیری از اعتیاد که یک دوره آموزشی برای معلمان مدارس راهنمایی است و توسط روزنامه نیویورک تایمز در برنامه آموزشی تولید شده است، اقدام اتی برای کمک به جوانان جهت تفسیر رسانه ها و پیام هایی که آن ها در مورد مواد مخدر دریافت می کنند به عمل آورده است . ولی از آنجا که راهبرد کلی برنامه مبارزه , توان و میزان نفوذ رسانه بر جوانان آمریکایی را به رسمیت می شناسد, آنچه برای این برنامه مهم و مناسب است, کمک به جوانان برای ایجاد مهارت های فکری ضروری با سرمایه گذاری بیشتر در مورد آموزش رسان های است.
چرا آموزش رسانه ای ؟
رسانه ها در تمام زوایای زندگی جوانان آمریکایی حضور دارند . بر اساس یافته های رابرتز و همکاران , کودکان به طور متوسط هر روز ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه را با رسانه های مختلف می گذرانند. کودکان هر
هفته ۲۸ ساعت تلویزیون تماشا می کنند که دو برابر مدت زمانی است که ظرف یک سال به حضور در مدرسه اختصاص می دهند .
۶۶ درصد کودکان ۸ ساله در اتاق خواب خود دستگاه تلویزیون دارند . نوجوانان آمریکایی به صورت تخمین ی بین کلاس های هفتم و دوازدهم به ۱۰۵۰۰ ساعت موسیقی راک گوش می دهند که دقیقا
۵۰۰ ساعت کمتر از زمان حضور آن ها در مدرسه ظرف ۱۲ سال تحصیل است . و ۷۲ درصد از نوجوانان ۱۸ – ۷ ساله لااقل هر چند روز یک بار در منزل از اینترنت استفاده م یکنند. علیرغم توصیه های فرهنگس تان آمریکایی طب اطفال و سایر طرفداران بهداشت مبنی بر این که والدین باید میزان استفاده از
رسانه ها توسط فرزند خود را به دقت کنترل کنند، تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از والدین از بابت عادات استفاده فرزندان خود از رسانه ها , احساس نگرانی نمی کنند. یک نظر سنجی انجام شده توسط
انجمن مسیحی مردان جوان , نشان داد در عین حال که ۸۵ درصد از والدین می گویند میزان تماشای تلویزیون توسط فرزندان خود را مکررا کنترل می کنند، ۶۱ درصد از بچ ه ها م یگویند که آن ها بدون
نظارت والدین به تماشای تلویزیون می پردازند. به علاوه ۷۱ درصد از والدین اظهار می دارند که میزان استفاده فرزندان خود از اینترنت را به دفعات کنترل می کنند . با این حال ۴۵ درصد از نوجوانان اظهار
می دارند که آن ها همیشه یا اغلب بدون نظارت والدین به استفاده از اینترنت می پردازند . علاوه بر این ۲۶ درصد از والدین , نگران این هستند که نمی توانند به خوبی سایر والدین به جستجو در اینترنت
بپردازند.
آموزش رسان های به کودکان و نوجوانان کمک می کند مهارت های لازم برای جستجوی هوشمندانه در رسانه ها و تصفیه کردن صدها پیامی را که هر روز دریافت می کنند, به دست آورند . به زبان ساده , آموزش ر سانه ای توانایی پرسیدن س والاتی در مورد آنچه که تماشا می کنید ، می بینید و می خوانید است . آموزش رسانه ای می تواند به جوانان کمک کند نحوه تشکیل رسان ه ه ا، رویکر دهای مورد
استفاده برای افزایش میزان متقاعد ساز ی، منابع مالی و افراد ذینفع در تبلیغات و ایدئولوژ ی پیام هایی را که در رسانه های تجاری و خبری گنجانده می شوند ، درک کنند . علاوه بر فراهم سازی مهارت های حفاظتی در مقابل آثار منفی رسانه ها برای جوانان ، آموزش رسانه ای ممکن است به همان اندازه به جوانان مهارت های آماده سازی برای تبدیل شدن به شهروندانی مس وولیت پذیر را ارا یه دهد . به عنوانمثال ، آموزش رسانه ای می تواند به جوانان این قدرت را بدهد که به جامعه کمک مثبت کنند ، بدبینی و بی تفاوتی را به چالش بکشند و به عنوان عوامل تغییر اجتماعی عمل نمایند . چهار مفهوم عمده که محور آموزش رسانه ای هستند عبارتند از ای ن که تمام رسانه ها دارای ساختار هستند، مقررات و رو ش ه ایی دارن د، پیام های ارزشی منتقل می کنند و دارای علا یق تجاری هستند .رویکرد آموزش رسانه ای احتمالا این مفاهیم را به یک یا چند مورد از فعالی ت های زیر مرتبط خواهد ساخت:
• تحلیل منتقدانه پیام های رسان های
• ارزیابی منبع اطلاعات
• بحث در مورد مسایلی چون جه تگیری و اعتبار
• افزایش آگاهی دراین مورد که چگونه تکنیک های رسانه ای مانند رنگ ، صدا ، ویرایش یا (استفاده از نماد ) برعقاید، نقطه نظرات و رفتارهای مردم تاثیر م یگذارند.
• تولید پیا مهایی با استفاده از اشکال مختلف رسان های. آموزش رسانه ای و پیشگیری از اعتیاد به مواد جوانان هر روز توسط پیام های رسانه ای در مورد مواد مضری همچون الکل ، دخانیات و مواد مخدر(غیر قانونی ) در رسان ه های خبری ،تبلیغات ، اشعار موسیقی ، فیلم ها ، برنامه های تلویزیونی و اینترنت بمباران می شون د. ارزیابی که اخیر ا در مورد سریا ل های تلویزیونی مورد علاقه نوجوانان به عمل آمد , نشان داد که مواد مخدر ( غیر قانونی ) در ۲۰ درصد قسم ت های سریال ذکر یا دیده شده اند که ۲۲ درصد از این موارد مربوط به دخانیات و ۷۷ درصد مربوط به الکل بوده است . یک مطا لعه دیگر نشان داد ,که موادمخدر ( غیر قانونی ) در ۲۲ درصد فیلم ها و ۱۸ درصد آوازها ح ضور دارند . همین داستان در
موردرسانه هایی با مخاطبان بسیار خردسال تر نیز صدق می کند .
مطالعه ای از ۸۱ کارتون با درجه بندی G ( نوعی درجه بندی فیلم به این معنی که تماشای آ ن برای تمام سنین مناسب است ) از سال ۱۹۳۷ تا سال ۲۰۰۰ نشان داد که تقریبا ۵۰ درصد آن ها شخصیت هایی را در ح ال استفاده از الکل یا دخانیات و اغلب بدون بیان عواقب عواقب منفی آن نمایش داده اند.
بسیاری از پیام های رسانه ای مربوط به الکل ، دخانیات یا مواد مخدر به شیوه ای جذاب یا دوست داشتنی ارا یه می شوند .پیام های مشوق اعتیاد ,اغلب در اشعار موسیقی عامه پسند،اشارات شوخ طبعانه به استفاده از مواد مخدر و نشئه شدن در نمایش های کمدی تلویزیون و حتی در حالات تغییر یافته ای که گاهی اوقات در ضمن فروش نوشیدنی های غیرالکلی، کف ش های کتانی، اتومبیل ها و
غذاهای سرپایی نشان داده می شوند , وجود دارند . این پیام ها می توانند باعث تقویت این عقیده شوند که استفاده از مواد مخدر نوعی سرگرمی بی خطر است . با آموزش مهارت های مهم تفکر ،
آموزش رسانه ای می تواند به کودکان و نوجوانان کمک کند رسانه ها و پیام هایی را که در مورد مواد مخدر دریافت می کنند ,تفسیر و ارزیابی کنند. به موازات اینکه جوانان یاد می گیرند راهبرد ها و تکنیک های خلق و استفاده از پیام های رسانه ای را شناسایی کنند ، بهتر قادر خواهند بود تشخیص دهند که چگونه و چرا پیام هایی برای آ ن هاجاذبه دارند و ت اثیر این پیام ها بر رفتار خود را درک نماین د . فرآیند
تفکر مجدد و تفکر انتقا د آمیز در مورد یک پیام به خودی خود آن چیزی را که اثر تلقیحی در مقابل آن پیام است فراهم می سازد .
آموزش شک کردن یکی از وظایف رسانه هاست.راهبرد ارتباطی خود برنامه مبارزه رسانه ای ONDCP نقش مهم آموزش رسانه ای در پیشگیری از اعتیاد را این گونه به رسمیت می شناسد ک ه : حضور
استفاده از موادمخدر در رسانه ها ت اثیر نیرومندی بر نوجوانان دارد به خصوص از آنجا که متوجه ت اثیر فرهنگ عامه نمی شوند . بنابراین مهارت های تماشای انتقادی و حساسیت نسبت به تحریف تصاویر
ارایه شده توسط فرهنگ عامه برای ایجاد مهارت های مقاومتی , حا یز اهمیت است.
فواید رویکرد آموزش رسانه ای
به صورت خاص ، رویکرد آموزش رسانه ای می تواند با آموزش مسا یل زیر به جوانان به تلاش های به عمل آمده جهت پیشگیری از اعتیاد کمک کند:
• تشخیص این که پیام های رسانه ای چگونه برآ ن ها ت اثیر می گذارند.
دانش آموزانی که واژگان رسانه ای را می آموزند , می توانند تکنیک های متقاعد سازی و وسوسه کننده در رسانه ها را شناسایی کنند. آن ها سپس مهارت هایی را که برای محافظت از خود در برابر پیامهایی در مورد مواد مخدر و انتخاب سبک منفی زندگی موجود در بطن رسان ههای اطراف خود که به آن ها نیاز دارند , اتخاذ م یکنند.
• ایجاد تفکر انتقادی زمانی که جوانان می آموزند رسان هها را به صورت انتقادی تحلیل کنند, می توانند پیام های ارزشی موجود در آن ها را کشف ک رده و تصمیم بگیرند که آیا آن پیام ها را قبول یا رد کنند . وقتی دانش آموزان یاد بگیرند پیام ها را از نظر دقت و اعتبار ارزیابی کنند ،  اطلاعات و ابزار بهتری برای تصمیم گیری های مطمئن تر جهت اجتناب از اعتیاد به مواد در اختیار خواهند داش ت.
• تقویت عزت نفس سالم
دانش آموزانی که در مورد رسان ه ها و تکنیک های آن ها مهارت و دانش داشته باشند , می توانند در چهار چوب یک برنامه پیشگیری از اعتیاد به صورتی خلاقانه از رسانه ها برای تولید پیا م های ارضا کننده
و سازنده خاص خود استفاده کنند .آن ها همچنین می توانند بر همسالان خود ت اثیر گذاشته و باعث شوند انتخا ب های مثبتی در مورد استفاده از مواد مخدر انجام گیرد. تشویق عزت نفس و روابط سالم
یکی از اهداف یک برنامه موثر پیشگیری از اعتیاد است.
فرص تها و چال شها در میان آن هایی که مس وول آموزش بهداشت در کلاس درس و سایر محیط ها هستند , سطح نسبتا بالایی از آگاهی و درک آموختن چگونگی تحلیل نقادانه آنچه رسانه ها در رابطه با الکل و دخانیات ارایه می دهند, وجود دارد . این امر تا حدودی ناشی از تبلیغات همه گیر و تبلیغ این محصولات است .

برعکس ، بسیاری از کارشناسان اظهار می دارند که نه تنها نوعی فقدا ن فعالیت در آموزش رسانه ای در خصوص مواد مخدر ( غیر قانونی ) به چشم می خورد بلکه موانع مهمی نیز بر سر راه آموزش این مواد وجود دارند. شناسایی فرصت هایی برای تقویت هر آنچه که م وثر است و درک چالش های خاص مواد مخدر ( غیر قانونی ) برای فراهم سازی شفافیتی که به رشد این رویکرد کمک خواهد کرد, ضروری است.
به طورکلی تحقیق در مورد برنامه های آموزش رسانه ای خاص الکل و دخانیات نشان می دهد که این گونه مداخلات ممکن است بر خصوصیاتی که تصور می شود عوامل حفاظتی علیه اعتیاد به مواد
باشند, ت اثیرگذارند. به عنوان مثال ، یک بر نامه آموزش رسانه ای در مورد تبلیغات الکل و دخانیات برای دانش آموزان مدرسه راهنمایی می تواند باعث بهبود آگاهی ، کاهش تصورات استفاده از الکل و
دخانیات به عنوان یک معیار ، افزایش نقطه نظر های انتقادی در رابطه با تکنیک های تبلیغی صنعت الکل و دخانیات و کاهش قصد نوشیدن در کوتاه مدت شود . یک مطالعه دیگر نشان می دهد که مداخله ممکن است اثرات فوری بر نقطه نظرهای موجود در مورد الکل و دخانیات و تاثیر نیرومندتری در طول زمان داشته باشد .
بهترین رو شها
تعداد کثیری از کارشناسان آموزش و شاغلین حرف ه های بهداشتی نوعی رویک رد آموزش رسانه ای به آموزش بهداشت را که شامل پیشگیری از اعتیاد به مواد و خشونت است , اتخاذ کرده ان د . به عنوان
مثال ، از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ ، تعداد کارشناسان آموزشی که در کنفرانس ملی آموزش رسانه ای شرکت می کردند از کمتر از ۵ درصد به بیش از ۱۷ درصد شرکت کنندگ ان افزایش یاف ت . در میان این کارشناسان ، نوعی شناخت در حال رشد از مجموعه ای از بهترین روش ها که ت اثیر کار کردن با کودکان و جوانان در رابطه با مسا یل رسانه ای را افزایش می دهند ، وجود دارد .

در میان روش هایی که در اجلاس مورد بحث قرار گرفتند, موارد زیر قابل اشاره اند:
نمونه های حاضر رسانه های معاصر
• متکلم وحده نباشید :آموزش رسانه ها زمانی به م وثرترین وجه انجام می شود که آموزگارها به هوش جوانان احترام بگذارند و نوعی رویکرد هم آموزی را به کار گیرند . تاکید فزاینده بر فناوری در کلاس درس به تغییر نقش آموزگارها از فرد خردمند روی صحنه به راهنمای دوشادوش در آموزش رسانه ای منجر شده است.
• به رسمیت شناختن لذت استفاده از رسانه : فرهنگ جوانان ارتباط نزدیکی با رسانه ها و فرهنگ عامه دارد . زمانی که تجربه جوانان و آشنایی با فرهنگ رسانه ای به رسمیت شناخته و معتبر دانسته شود ، مهارت های آموزش رسانه ای به احتمالبیشتری مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد پیام هایی که آن ها
هر روز استفاده می کنند به کار می آیند.
• استفاده از تولیدات خودی : تولید رسان های , فرصتی برای ایجادپیام های رسانه ای مخصوص به خود روش ها یی نیرومند برای کمک به اتخ اذ مهارت ها هستند . تکنیک های آموزش رسانه ای را می توان در برنامه هایی ادغام کرد که هدف آن ها این است که جوانان بیاموزند چگونه پیام های پیشگیری از اعتیاد خود را خلق کرده و در بین هم سالان به نوعی تشخ یص مثبت دست پیدا کنند . جنبه فناوری بالای تولید رسانه ای بخصوص برای نوجوانان جذاب بوده و می توان از آن بعنوان قلابی برای درگیر کردن هد فدار آن ها در برنامههای پیشگیری از موا دمخدر استفاده کرد .
• از سن پایین شروع کنید : کودکان از سن پایین در معرض پیام های رسانه ای قرار دارند . مداخله زودرس می تواند درک کودکان از هدف متقاعد سازی را افزایش دهد ، انتظارات در مورد عواقب مثبت نوشیدن مشروب را تقلیل دهد و احتمال انتخاب یک محصول مربوط به الکل مانند تی شرت یا کلاهی
که نشان آبجو روی آن باشد, توسط آن ها را کاهش می دهد.
• با رسانه ها و فرهنگ ها ی جوانان آشنا باشید : دست اندر کا ران برنامه مبارزه زمانی دارای اعتبار هستند که تسلط کامل به فرهنگ عامه جوانان داشته و قادر باشند از نمون ه های حاضر رسان ههای معاصر استفاده کنن د. در صورتی که آن ها از نمونه های کهنه شده پیام های رسانه ای که دیگر مردم با آن ها آشنا نیستند یا ربطی به جوانان ن دارند, استفاده کنند ، اعتبار
خود را از دست می دهن د.
• با بچه ها , همانند تصمیم گیرندگان برخورد کنید : جوانان را باید به عنوان شرکت کنندگان فعال در ساخت ارز ش ها و باورهای خود به رسمیت شناخت نه به عنوان افراد ساده لوحی که قربانی تصاویر نیرومند رسانه ای هستند .
• رسانه ها را نکوبید : اعتراف کنید که رسانه ها عوامل نفوذی نیرومند و حیرت انگیز ی هستند که می توان از آ ن ها برای مقاصد مثبت و سالم استفاده کرد . افرادی که آگاهی رسانه ای دارند, پیچیدگی ، خلاقیت و توان رسانه ها را به نحو بهتری درک می کنند . آن ها ر سانه ها را مسوول مشکلات جامعه
نم یدانند .
• زمینه ها را به رسمیت بشناسید :جوانان در معرض پیام هایمختلفی که بستگی به محیط جغرافیایی، طبقه اجتماعی , اقتصادی ، نژاد و فرهنگ آن ها دارد قرار خواهند گرفت . این گونه نیست که تمام جوانان به یک شیوه از پیام های رسانه ای تاثیر بپذیرند.
• از پیام ها و فعالیت های مناسب سن استفاده کنید : دست اندرکاران برنامه مبارزه زمانی که مسا یل پیچیده ای مربوط به رسانه ها یا اعتیاد به مواد را با زبانی بیش از حد ساده برای نوجوانان بزرگتر بیان می کنند , ممکن است سبب احساس بیگانگی در آن ها شو ند. برعکس ، از به کار بردن مواد آموزشی
پیچیده که با مرحله رشد نوجوان ارتباط نداشته باشد , اجتناب کنید.
• والدین را دخالت دهید : والدین برای کنترل فعال میزان استفاده فرزند خود از رسانه ها و درگی رشدن در گفتگوی مستمر در مورد پیام های رسانه ای نیاز به انگیزه دار ند. والدین نه تنها میزان تماشای تلویزیون بلکه فعالیت های اینترنتی ، موسیقی و فیلم ها را باید کنترل کنند.
• اعضای اصلی کادر آموزش مدرسه را دخالت دهید : دانش رسانه ای اغلب به عنوان موضوعی فرعی در بین مواد آموزش مدارس در نظر گرفته می شود . در صورت امکان , آموزش رسانه ای باید به یک درس اصلی و مشخص که توسط اعضای اصلی کادر آموزشی تدریس می شود, تبدیل شود.

موانع
در عین حال که یک رویکرد آموزش رسانه ای به عنوان بخشی از یک راهبرد کلی پیشگیری از مصرف مواد مخدر ( غیر قانونی ) دارای توان بالایی است ، برخی چالش های عملی وجود دارند که باید توسط کسانی که مواد آموزشی را تدوین می کنند و پیام های آگاهی رسانه ای را در کلاس ها ارا یه می دهند به رسمیت شناخته شود .

این موانع عبارتند از:
• کسانی که ت اثیر منفی می گذارند چه کسانی هستند؟ تبلیغات مربوط به الکل و دخانیات از موضوعات مورد علا قه برای آموزش آگاهی رسانه ای هستند چون بازاریابان جمعی وجود دارند که به سادگی قابل شناسایی اند و می توان بین آن ها و این پیام ها ارتباط برقرار کر د . در مورد مواد مخدر ( غیر قانونی) شناسایی وسوسه کننده یا نسبت دادن انگیزه ها به محتو ای رسانه ای که جوانان م مکن است با آن برخورد کنند , بسیار دشوارتر است.
• عامل انکار بزرگتر: مواد مخدر( غیر قانونی ) به اندازه دخانیات و الکل فراگیر نیستند و بسیاری از والدین و سایر بزرگ سالان دارای نفوذ باور نمی کنند که تمام کودکان از ناحیه آن ها در معرض خطرند . بسیاری از بزرگ سالا ن از وجود پیام های طرفدار مواد مخدر در رسانه های خاص جوانان آگاه نیستند چون آن ها به سینما نمی روند ، تلویزیون تماشا نمی کنند یا به همان موسیقی که فرزندشان گو ش می کنند, گوش نمی کنند .
کلیشه های رسانه ای در مورد استفاده از مواد مخدر آموزش دهندگان را به صورت خاص به انکار حضور موادمخدر در زندگی دانش آموزان, سوق م یدهد. واقعیت استفاده از موادمخدر, تمام این کلیشه ها را نقض می کند و تمام مرزهای جغرافیایی، اجتماعی – اقتصادی، نژادی و قومی در جامعه آمریکا را در می نوردد .
• ترسیم بی قاعده : مواد مخدر ( غیر قانونی ) به صورت شایعی در برنامه های تلویزیون به تصویر کشیده نمی شون د . هر چند حضور آن ها در موسیقی عامه پسند شامل اشارات مثبت فراوان به حالات تغییر یافته یا طبیعی نشان دادن استفاده از مواد مخدر می باشد . این گونه اقدامات ترسیم گرایانه به ندرت از الگوی قابل پیش بینی پیروی می کنند.
• موسیقی و فرهنگ جوانان : بسیاری از روش ها ی به تصویر کشیدن مواد مخدر ( غیر قانونی ) در زمینه موسیقی عامه
پسند یافت می شوند و بسیاری از جوانان شدید ا به آن فرهنگ علاقه دارند . اثبات نادرستی این تصاویر مشکل تر است چون جوانان با موسیقیدانان هم ذات پنداری می کنند و به آن ها بیش از سایر شخصیت های رسانه ای یا مشاهیر اعتماد دارند .
• اثر بومرنگ : مطرح کردن مساله مواد مخدر در زمینه آموزش رسانه ای, میزان ارثی بودن موا د مخدر را افزایش م ی دهد و
ممکن است ش ان استفاده از مواد مخدر در بین جوانان را ارتقا
دهد.
• چال شهای عملی: معل مها و سایردست اندر کاران با محدودیت هایی برای آموزش آگاهی رسان ه ای بخصوص در محیط کلاس های درس مواجه هستن د . نمونه های رسانه ای از فیلم ها یا تلویزیون را به دلیل مشکلات مربوط به کپی رایت نمی توان به سادگی بسته بندی و همراه با مواد آ موزشی توزیع
کرد. بر خلاف الکل که در تبلیغات به میزان گسترده ای حضور دارد ، اغلب برای آموزش دهندگان دشوار است که نمونه های خاص خود را در تلویزیون یا سینما یافته و ضبط کنند . حتی زمانی که این گونه  نمونه ها شناخته م یشون د،آموز ش دهندگان به دلیل نگرانی در مورد وجود مواد مخصوص بزرگ سالان , اغلب قادر به استفاده از بریده های فیلم ها , تلویزیون یاموسیقی نیستند. به تصور کشیدن احتمالات محققین دریافته اند , مخاطبینی که از همه بیشتر در معرض استفاده بار اول از مواد مخدر هستند عبارتند از کودکان بین سنین ۹ و ۱۲ سال و نوجوانان کم سن و سال . با این حال مفاهیم آموزش
رسانه ای را می توان حتی در سنین پایین تر برای ایجاد نوعی تفکر و تحلیل انتقادی که به کودک در تمام مدت عمر برای تصمیم گیری های دشوار مثلا در مورد مواد مخدر و سایر مواد کمک میکند، انجام داد. از آنجا که نمونه های اندکی از برنامه های جامع پیشگیری از اعتیاد در رابطه با مهارت های آگاهی رسانه ای وجود دارند مهم است که زمینه های احتمالی رشد آتی , شناسایی شوند . برای این کار سه نمونه فرضی ارا یه می شود تا به خلق تصویری از ارزش آموزش رسانه ای و پیشگیری از اعتیاد در چهارچوب های مختلف کمک کنند .
اولین رویکرد , نشان دهنده طرحی برای تشویق ارتباط والدین با فرزندان به منظور کمک به کودکان برای دست یابی به مهار ت های تفکر انتقادی و انجام تصمیم گیری های سالم در مورد سبک زندگی است. رویکرد دوم فرص ت هایی را در برنام ههای مبتنی بر ایمان برای آشنا کردن کودکان مدارس راهنمایی با آموزش رسانه ای و آموزش پیشگیری از اعتیاد نشان می ده د. سومین رویکرد به کنکاش در این مورد می پردازد که چگونه برنامه ها می توانند به جوانان کمک کنند اطلاعاتی را که از اینترنت دریافت م یکنند, تحلیل کنند.
رویکرد فرضی شماره یک رویکردی به آموزش رسانه ای و پیشگیری از اعتیاد برای والدین
تعریف
امروزه بزرگ سالان عادت کرده اند رفتارهای پر خطر یا ضد اجتماعی جوانان را به ت اثیر منفی رسانه ها ارتباط دهند . این موضوع کانون مباحثات اجتماعی متعدد بوده و منجر به طرفداری از کنترل بیشتر والدین بر عادات رسانه ای فرزندان و ایجاد فن اوری های جدید مانند تراش ههای V جهت تلویزیون ها و نرم افزارهای تصفیه کننده برای کامپیوتر شده است که والدین می توانند از آن ها برای محدود کردن دسترسی به محتویات اینترنت استفاده کنند . این اقدامات واکنشی تنها یک راه حل نسبی هستند. آن ها باید با آموزش فعال در زمینه رسانه ها همراه باشند تا به جوانان توان بیشتری جهت تفسیر و واکنش نشان دادن به حجم فراوان پیام های رسانه ای که همچنان دریافت خواهند کرد بدهند . تقویت ارتباط م وثر بین والدین و فرزندان , جز ء اساسی پیشگیری از اعت یاد است , با این حال بیشتر والدین, مشارکت فعالی در کنترل میزان استفاده فرزندان خود از رسانه ها ندارند . با راهنمایی و حمایت، والدین می توانند به تدریج مهارت هایی به فرزندان نوجوان خود بدهند که به آن ها کمک می کند پیام های موجود در تلویزیون، فیلم های ویدیویی ، اینترنت و موسیقی را به شیوه ای نقادانه تحلیل کنند . برنامه های خاص بزرگ سالان را می توان از طریق سازمان های والدینی موجود مانند انجمن ملی اولیا و مربیان یا طرح های مراقبت از کودک مانند امتیاز برتر به انجامرساند.
رویکرد خاص والدین به آموزش رسانه ای و پیشگ یری از مواد سه هدف عمده دارد:
) انگیزه دادن به والدین برای کنترل نزدیکتر میزان استفاده فرزند آن ها از رسانه ها
۲ ) کمک به والدین برای استفاده از بحث های مربوط به محتوای رسان هها برای پیشبرد الگوهای سالم ارتباط
۳) کمک به محافظت از کودکان در مقابل اثرات تصویر ساز یهای مشکل دار رسانه ها در مورد استفاده از مواد.
اساس کنترل به عنوان یک مهارت والدینی از برنامه ملی

مبارزه رسانه ای با مواد مخدر برای جوانان اقتباس گردیده است:
– استفاده از پیام های رسانه ای ضد مواد مخدر به عنوان کاتالیزوری برای بحث و تقویت پیام.
– دخیل بودن در کنترل فعال فعالیت های نوجوان. استدلال این نوع برنامه آموزش رسانه ای برای والدین می تواند چندینگروه سنی و مراحل رشدی مختلف را در بر گیرد؛ ولی باید به صورت زودرس با بچه هایی به سن دو سال شروع شود و ت اکید آن بر اهمیت دخیل ماندن در انتخاب های رسانه ای کودکان طی سال های مدرسه ابتدایی باشد . فرهنگستان آمریکایی طب اطفال , اطلاعات جدیدی را از تحقیق رسانه ای نیلسن جمع آوری کرد و دریافت که یک کودک یا نوجوان به طور متوسط تقریب ا سه ساعت تلویزیون در روز تماشا می کند . این باعث محدودیت زمان ارتباط وا لدین با کودکان که میتواند شامل مباحثاتی در مورد رسان هها باشد, م یشود. ارزیابی نیازها در عین حال که والدین اظهار داشته اند نگران نفوذ رسانه های عمومی بر کودکانشان هستند، شواهد نشان دهنده تناقض فراوان در مورد کنترل والدین بر میزان استفاده از رسانه هاست. به عنوان مثال، والدین ادعا می کنند محدودیت های خاصی برای میزان استفاده از رسانه ها وضع می کنند ولی فرزندان آن ها به احتمال کمتری از دلایل این مقررات اطلاع دارند . موفقیت برنامه مهارت های حیاتی تماشا کردن برای اجتماع و خانواده انجمن ملی تلویزیون کابلی که با هماهنگی انجمی ملی اولیا و مربیان انجام شد نشان م ی دهد که والدین آمادگی راهنمایی شدن در مورد چگونگی انتقال مهارت های آموزش رسانه ای به فرزندان خود را دارن د . وقتی کودکان به سال های اوان نوجوانی می رسند ,نگرانی های والدین به نحو چشمگیری افزایش پیدا می کند .

طبق یک بررسی جدید روی گروه های مورد مطالعه که توسط برنامه ملی مبارزه رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان به انجام رسید ه است , والدین کودکان سنین ۱۴ – ۱۱ ساله نگران ی های زیر را داشتند:
– عدم کنترل آنچه که فرزندانشان در تلویزیون م یبینند.
– خشونت در رسان هها
– تصاویری از زندگی نوجوانان که با نظرات اکثر والدین در تناقض بوده و تاثیر بالقوه این تصاویر بر فرزندان آ نها.
– دسترسی به اطلاعات سانسور نشده و به صورت بالقوه نامناسب موجود در رسانه ها ب ه خصوص اینترنت . برخی والدین مطمئن نیستند آیا فرزند ان آن ها قادر به فرآوری این موارد در عین حفظ ارزش هایی که والدین برای انتقال آن به فرزندان زحمت کشیده اند هستند یا خیر.
– تفاوت بین ارز شهای مورد تاکید در رسانه ها و ارز شهای خانواده رشد مصرف زدگی و تمرکز غیر سالم بر اشیا ی مادی مانند لباس ها ، تلفن های ه مراه و بازی های ویدیویی و فشار در میان والدین برای تسلیم شدن در مقابل خواست های کودکان برای پیشگیری از این که آن ها احساس طرد شدگی کنند .
یک برنامه م وثر آموزش والدین می تواند این نگرانی ها را مورد کاوش قراردهد و به تحویل راهبردهای عملی به والدین برای ا داره بهتر پیچیدگی های بزرگ شدن در عصر اطلاعات کمک کند.
مخاطبین هدف:
کانون اصلی توجه والدین کودکان ۶ تا ۱۱ ساله ، یعنی نسلی است که درصد بیشتری از برنامه های بزرگ سالان را تماشا می کند همراه با اطلاع رسانی در مورد نیازهای کودکان بزرگتر و کوچکتر.
نکات مربوط به رشد:
اطلاعاتی که به والدین ارا یه می شود باید به درک ادراکات متفاوت کودکان و تفاسیر محتوای رسانه ها که ناشی از سطح رشد آن ها است کمک کند .کودکان به همان شیوه بزرگترها با رسانه ها ارتباط برقرار نمی کنند.

در مراحل مختلف رشد، کودکان پیام های رسان های را به گون ههای متفاوتی م یبینند ومی فهمند. مثلا:
– کودکان پیش دبستانی همیشه بین شخصیت های تخیلی و افراد واقعی تمایز قایل می شوند.
– کودکان تا سن ۱۱ سالگی به احتمال بیشتر , رفتارهایی را که همراه با پاداش اجتماعی هستند, تقلید می کنند .
– کودکان نوپا تا پنج سالگی شروع به تشخیص شخصی تهای خوب و بد م ی کنند ولی از نظر درک
خصوصیات پیچیده مانند شخصیت پست و خصوصیاتی که این گونه نقایص را جبران کنند مشکل دارند
– کودکان خردسال قادر به تمایز بین یک برنامه تلویزیونی و آگهی تبلیغاتی نیستند .
– کودکان شش تا هفت ساله مم کن است متوجه رابطه بین عملی در شروع برنامه و نتیجه آن در انتهای برنامه نشوند .
– به دلیل تجربه محدود زندگی، کودکان شش تا ۱۱ ساله اغلب معتقدند که آنچه آن ها در رسانه ها می بینند, انعکاسی از زندگی واقعی است . شخصیت های تلویزیون م ی توانند نقش سرمشق را داشته ب اشند. اگر قهرمان مورد علاقه یک کودک از موادمخدر استفاده کند، کودک ممکن است فکر کند که این کار قابل قبول است.
– شخصیت هایی که کودکان به آن ها احترام می گذارند از جمله کسانی که ممکن است از موادمخدر استفاده کنند یا مشروب بخورند ممکن است برتصمیم گیری کودکان د ر مورد سبک زندگی تاثیر بگذارند.
زمینه ها برنامه های فراگیر آموزش والدین به اشکال فراوان از جمله برنامه های چهره به چهره مبتنی ب ر اجتماع، اعلان های عمومی، قراردادن مطالبی بر روی اینترنت که هدف آن ها والدین است و استفاده از نصایح سودمند در مجله های مربوط ب ه مراقبت از فرزندان و زنان و نیز گفتگوهای بعد از ظهر تلویزیونی و رادیویی قابل اجرا هستند.
توصیه ها
مواد آموزشی والدین باید نیاز به احترام به کودکان و اهمیت تصمیم گیری هایی را که به نفع تمام اعضای خانواده است و بهره برداری از ساعات استفاده از رسانه ها به عنوان فرصت ها و نه موانعی برای ارتباط خانوادگی را به رسمیت بشناسند . برنامه آموزش والدین تا حدودی می تواند در شکل گیری مجدد انتظارات والدین در مورد سطح مناسب مس وولیت در رابطه با عادات استفاده کودک از رسانه ها کمک کننده باشد . فعالیت های مناسب سن باید مشو ق یادگیری، رشد و فرصت هایی برای والدین باشند تا ارز ش های خود رابا فرزندانشان به اشتراک بگذارند.
سنین ۵ – ۲ سالگی :
• تفاوت های بین نمایش های تلویزیونی و آگهی های تجاری را که از تلویزیون پخش می شوند, توضیح دهید.
• مفهوم اساسی مخاطبین هدف را معرفی کنید : برخ ی نمای شها برای بزرگترها و برخی دیگر مخصوص کودکان است.
• تماشای تلویزیون را به یک ساعت در روز یا کمتر محدود کنید.
• از فیلم های ویدیویی برای سرگرمی کودکان استفاده کنید نه راحتی بزرگت رها.
• پاسخ عاطفی خود به پیام های رسانه ای را که از نظر شما ناراحت کننده، مس خره یا جالب توجه هستند , نشان دهید . پاسخ شما به این پیا مها برای فرزندانتان آموزنده خواهد بود.
• سوالاتی برای کمک به فرزندان جهت تمایز بین واقعیت و تخیل بپرسید : آیا واقعاً ممکن است چنین اتفاقی بیافتد؟ اگر این اتفاق برای تو می افتاد باز هم بامزه بود؟
سنین ۸ – ۶ سالگی :
• با هم تماشا کنید : والدین و فرزندان با هم نمایش را نگاه می کنند و سپس والدین از فرزندان می خواهند توضیح دهند چه اتفاقی دارد می افتد تا میزان درک کودک از محتوای پیام را ارزیابی
کنند .
• از والدین بخواهید مقررات و محدودیت هایی با کمک خود فرزندان در مورد زمان و محتوای استفاده از رسانه ها شامل بازی های ویدیویی، تلویزیون، نوارهای ویدیویی و اینترنت وضع کنند .
• از یک راهنمای تلویزیون یا یک ابزار برنامه ریزی دیگر برای انتخاب پیشا پیش نمایش ها جهت حمایت از مفهوم تماشای انتخابی استفاده کنید .
• آدم های خوب و آدم های بد را برای معرفی کلیشه های رسان های بررسی کنید .
• در مورد آنچه باعث می شود یک آگهی توجه بر انگیز باشد
به بحث بپرداز ید و واژه هایی مانند سرعت ، شخصیت ، هنر پیشه ،شعار ، اشعار تبلیغاتی ، تکرار ، شوخی و تعلیق را که باعث درک آگه یها به عنوان ساختارهای رسان های می شود به کودک بیاموزید .
اختلاف بین داروهای طبی و سایر انواع مواد را هنگام مشاهده آگه یهای مربوط به داروهای طبی توضیح دهید .
موقعیت هایی را که در آن ها با آب و تاب به موا د مخدر پرداخته می شوند, مورد ت اکید قرار دهید . اگر برای اجتناب از مش کلی یا حل مشکلی از مواد مخدر یا الکل استفاده شد , پاسخ هیجانی خود را
نمایش داده و سایر راه هایی را که آن شخصیت می توانست از طریق آنها پاسخ دهد, خاطر نشان کنید.

سنین ۱۲ – ۹ سالگی :
• باهم تماشا کنید : والدین و فرزندان یک نمایش را با هم تماشا می کنند و فرزند توضیح بیشتری در مورد شخصیت ها و موقعیت ها می دهد تا شما درک بهتری از ه م ذات پنداری عاطفی
کودک با شخصیت های نمایش به دست آورید . والدین می پرسند : تو از کدام شخصیت بیشتر خوشت م یآید و چرا ؟
• انتخاب ها را توجیه کنید : کودکان فهرست توافق شده ای از نمایش ها را تماشا می کنند. کودک می تواند یک نمایش جدید را که خود انتخاب کرده است در صورتی که دلایل خوبی برای انتخاب آن داشته و توسط والدین نیز مورد ت ایید قرار گرفته باشد , تماشا کند.
• از والدین بخواهید مقررات و محدودیت هایی با کمک فرزندان وضع ک نند: استثناها و تغییر مقر رات بعد از مذاکره بین کودک و والدین تعیین می شوند . اعمال مقررات برای برقراری عواقب تخلف از مقررات ضروری است.
• در محیط زندگی روزمره کودک , تصویر ارا ی ه شده در رسانه ها را با واقعیت مقایسه کنید . به عنوان مثال این که چگونه موقعیت های پیش آمده بین جوانان، خواهر و برادرها و والدین به
گونه ای که در یک نمایش کمدی موقعیت ارا یه شده است با موقعیت خود آ نها مقایسه و مقابله می شود؟
• واکنش هیجانی خود به پیام های رسانه ای را که نشان دهنده تغییر حالات هوشیاری از طریق حرکت سریع، افکت های صوتی یا جلوه های ویژه تصویری هستند به مشارکت بگذارید . فرزند شما در مورد این جلوه ها از چه چیز خوشش و از چه چیز بدش می آید ؟
• هرگونه اشاره به اعتیاد به مواد مخدر در رسانه ها و عواقب استفاده از مواد توسط یک شخصیت را به بحث بگذارید . از کودکان بخواهید تشخیص دهند که استفاده از مواد چگونه می تواند ب ر روابط
و مسایل مالی تاثیر بگذارد.
سنین ۱۸ – ۱۳ سالگی
• باهم تماشا کنید : از والدین و فرزندان بخواهید یک برنامه را با هم ببینند و کودک توضیح دهد چرا دوستان او از این برنامه خوششان می آید. والدین می پرسند : چه چیزی باعث شده است این
برنامه این قدر طرفدار داشته باشد ؟
• موضوع بحث هنگام تماشای مشترک : بحث هایی در مورد طرح داستان و شخصیت باید به تجسس در مورد میزان واقعیت موضوع مطرح شده ادامه دهند . چه چیز باعث می شود رفتار یک شخصیت واقع بینانه یا غیر واقع بینانه به نظر برسد ؟
• کاری کنید که بحث در مورد فیلم ها شر وع انعکاس رویکردی در جهت آینده باشد . به عنوان مثال، استفاده از مواد چه تاثیری بر آینده یک شخصیت دارد ؟
• به عنوان بخشی از فرآیند ارتباط، مقررات و محدودیت هایی وضع کنید که ت اکید آن ها بر ارزش های خانوادگی باشد. برخی رسانه ها حاوی پیام هایی هستند که به ارزش های خانواده تجاوز می کنند و نباید وارد محیط خانواده شوند . بحث در مورد نمایش صحنه های جنسی مستهجن، گفتار کینه جویانه،
فحاشی، خشونت و استفاده از موادمخدر باید به کنکاش در تفاوت ها و مشابه تهای بین عقاید و ارزش های اعضای خانواده بپردازد.
• در این مورد که چرا م ردم از رسانه ها استفاده می کنند و نیز در رابطه با لذت ها و ارضائات متفاوت حاصل از کاربرد رسانه ها، از موسیقی پخش شده از رادیوی اتومبیل گرفته تا جستجو در اینترنت
تا سریا لهای بعد از ظهر تلویزیون، به بحث بپردازید .
• فرصت هایی برای یک بحث خانوادگی در مورد نقش رسانه ها در جامعه ایجاد کنید . بپرسید: نوجوانان, نفوذ رسان ه ها بر کودکان خردسا لتر را چگونه می بینند ؟ رویکرد فرضی شماره دوآموزش رسان های و پیشگیری از اعتیاد در چهار چوب های ایمانی
تعریف
رویکرد رسانه ای به پیشگیری از اعتیاد به رهبران ایمانی امکان خواهد داد تا ارزش های ضد مواد مخدر و سایر ارزش های مثبت را در یک محیط آموزشی حمایتی و انعطاف پذیر به جوانان منتقل کنند . مواد آموزشی که محتو ای غیر مذهبی ولی مبتنی بر ایمان داشته باشند, می توانند با محدوده ای از محیط های مذهبی مانند کلیساها، مساجد، معابد و سایر م وسسات, انطباق داده شوند. در عین حال که
کانون توجه این رویکرد کودکان بین سنین ۱۱ تا ۱۳ سال است، مواد آموزشی مناسب این سن را می توان برای کودکان و نوجوانان خردسال تر نیز به وجود آورد.
استدلال
سازما نهای ایمانی از موقعیت ب یهمتایی برای مخاطب قراردادن مشکل ا عتیاد به مواد در بین جوانان برخوردار هستند . با ارایه فعالیت های تحت نظارت، سرمشق های مثبت و یک چهارچوب اخلاقی برای زندگی، کشیشان جوان از موقعیت مناسبی برای ارا ی ه راهنمایی روحانی به نوجوانان و ابزارهایی که آن ها برای رد کردن موادمخدر نیاز دارند , برخوردار هس تند. به علاوه، والدین و سایر مراقبین بزرگ سال مکرر ا برای کمک جه ت انتقال ارزش های خود و ایمن نگه داشتن جوانان بر اجتماعات ایمانی تکیه می کنند.
علاوه بر این، آموزش رسانه ای به دلیل ت اکید این برنامه برآموزش ارزش ها نوعی مداخله مناسب برای محیط های ایمانی است .
جوانان دارای دانش رسانه ای یاد می گیرند ارزش هایی را که در پیام های رسانه ای نهفته است بخوانند و نقطه نظرات زیر بنا یی آن ها را کشف کنند . آموزش رسانه ای نوعی چهارچوب ساختاری فراهم
می کند که در آن رهبران ایمانی به ایجاد تفکر انعکاسی م ی پردازند دیگر که می ت واند پیام های ضد اعتیاد را علاوه بر یک سریارزش ها ی دیگری (مانند مقابله با مادیت ، پیشگیری از خشونت، مسوولیت جنسی )را که منعکس کننده عقایدایمانی خاص آن هاست , حمایت کنند.
سازمان های ایمانی مزایایی دارند که باعث می شود برای تعلیمآموزش رسانه ای مختص پیشگ یری از اعتیاد به مواد مناسبت داشته باشند.

این مزایا عبارتند از:
● انطباق پذیری: آموزش رسانه ای نوعی ابزار خنثی است که بر اساس آن هر ایمانی می تواند ارزش های خاص خود را تحمیل کند و چهارچوبی انطباق پذیر برای آموزش ارزش ها در اختیار رهبران جوانان قراردهد.
● وسعت دسترسی: ایمان جنسیت، نژاد ، قومیت و شرایط اجتماعی- اقتصادی نمی شناسد. ایمان به عنوان راه بخصوص مناسبی برای ارا یه پیا م های پیشگیری از اعتیاد به مواد برای مخاطبین اقلیت شامل سیا هپوستان امریکایی و افراد اسپانیولی تبار است.
● ارشاد:کودکان معمولا زمانی بهتر از همیشه به آموزش رسانه ای پاسخ می دهند که این آموزش توسط آموزگاران خردمند ارا یه شود و نه شخصیت های رسمی. رهبران ایمانی جوانان اغلب برای ایفای این نقش مناسب اند چون علاوه برآموزش دهنده به عنوان مشاورین روحانی نیز عمل می
کنند.
● دانش آموز محوری: سازما نهای ایمانی, محیط غیررسمی ارا یه می دهند که باعث تقویت آموزش رسانه ای می شود . رهبران جوان قادرند آموزش رسانه ای را به شیوه ای همکارانه و دانش آموز محور به بحث گذاشته و آموزش دهند.
ارزیابی نیازها
براساس اطلاعات مرکز ملی اعتیاد و استفاده از مواد ( ,(CASC نوجوانانی که ماهی چهار بار در مراسم مذهبی شرکت می کنند ۲۶ درصد کمتر از نوجوانانی که در این مراسم شرکت نمی کنند احتمال دارد ماریجوانا بکشند . به علاوه، این گونه نوجوانان به احتمال کمتر از نوجوانانی که کمتر از ماهی یک بار در مراسم مذهبی شرکت می کنند, از سایر مواد استفاده می کنند، فروشندگان مواد را می شناسند یا دوستانی دارند که سیگار می کشند، مشروب می نوشند یا از مواد مخدر استفاده م یکنند .
ولی علیرغم نقش مثبتی که اجتماعات ایمانی در زندگی جوانان بازی می کنند , برخی گرد همای های مذهبی ممکن است تاثیر بیشتری ب رای مقابله با اعتیاد به موادمخدر داشته باشند . بیشتر موسسات ایمانی دارای کشیشان مخصوص جوانان هستند و برخی دارای برنامه های درمان اعتیاد می باشند؛ ولی تعداد اندکی از آنها به فعالیت های پیشگیری از اعتیاد به مواد توجه قابل ملاحظه ای می کنند . یک مطالعه که توسط م وسسه شهری در سال ۱۹۹۸ به انجام رسید نشان داد که از بین ۱۲۳۶ گردهم ایی مذهبی بررسی شده تنها دو درصد دارای برنامه هایی در مورد استفاده از مواد بودند.
مخاطبین هدف : کودکان سنین ۱۱ تا ۱۳ ساله ای که در نوعی برنامه آموزش مذهبی جوانان شرکت می کنند . مواد آمو زشی باید برای بزرگ سالان به عنوان دروازه بانانی که در مورد محتویات برنامه
تصمیم می گیرند, جذابیت داشته باشد .
نکات مربوط به رشد
تاکید بر آموزش رسانه ای می تواند موقعیت برنامه های آموزشی مذهبی را با جذابیت بخشیدن به آن ها در نظر جوانان ارتقا دهد.
فرصت های بیان و اجرای اخلاق به خوبی با این گروه سنی مناسبت دارد : کودکان می توانند اعلا ن های عمومی ضد اعتیاد خاص خود را با استفاده از کاغذ پوستر و ماژیک یا دوربین های ویدیویی و تجهیزات مربوط به ویرایش , طراحی و خلق کنند . آن ها می توانند با نشان دادن این موارد به ا عضای خانواده یا نمایش عمومی آن تشخص مثبتی به دست آورند که باعث افزایش عزت نفس آن ها م یشود .
زمینه ها
مواد برنامه باید شامل محتویاتی باشد که برای رهبران ایمانی جوانان با تجربیات و آموزش های مختلف قابل استفاده باشد . این مواد باید طوری طراحی شوند که ب ه توان آن ها را به شیو ه ای انعطاف پذیر درچهارچوب های مختلف شامل برنامه های بعد از مدرسه، کلاس های روز تعطیل مدرسه، اوقات فراغت، اردوگاه ها وسایر فعالیت های جوانان مورد استفاده قرار داد . محتوای این برنامه را می توان در برنامه های آموزش مذهبی، مراسم وعظ خبرنامه ها و سایر نشریات مربوط به مسایل ایمانی ادغام کرد.
توصیه ها
رهبران ایمانی تشویق می شوند تا دوره آموزشی غیر مذهبی خود را به گونه ای تعدیل کنند که منعکس کننده عقاید مذهبی آن ها باشد. این برنامه ,محدوده وسیعی از فعالیت های آموزشی پایه رسانه ای
را که از نظر ب صری تحریک کننده بوده و در صورت امکان شامل استفاده از فناوری خواهد بود شامل می شود . تاکید پیا م های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر بر ایده مراقبت از بدن، مستقل فکر
کردن، استفاده معتدلانه از رسانه ها ، احترام به خود و اجتناب از صدمه زدن به خود و دیگران است.
فعالیت های توصیه شده زیر می توانند فرصت های معنی داری برای بحث در مورد ارزش های زندگی معاصر فراهم آورند و برای آموزش مذهبی مناسب خواهند بود. مثا لهایی از آن ها عبارتند از:
● از کودکان بخواهید بریده های خاصی از برنامه های تلویزیون، اشعار موسیقی، فیلم ها ی ا اینترنت را تحلیل کرده و ارزش ها و پیام های مکنون در آ ن ها را در رابطه با مس وولیت جنسی، مادیات، ارتباطات اجتماعی و خشونت تحلیل کنند. چگونه ارزش های رسانه ها با ارزش های ایمانی شما مقایسه و مقابله می شوند؟ چگونه ارزش های شخصی شما با ارزش های ارا یه شده در ر سانه ها مقایسه
م یشوند ؟
● پوشش خبری رسان هه ا، برنام ههای تلویزیون، فیل م هاو سای ت های اینترنتی را از نظر مذهبی ارزیابی کنید. مبانی ایمان مذهبی، داستان های انجیل و غیره چگونه در رسانه ها منعکس می شوند؟ این تصاویر چگونه با آنچه کودکان تجربه کرده اند قابل مقایسه هستند؟
● اعتیاد به مواد را در چهارچوب ارزش ها مورد بحث قرار دهید . عقاید و ارزش های کودکان را با ارزش های مکنون در پیام های مشوق اعتیاد در موسیقی پاپ و رپ معاصر مقایسه و مقابله کنید . در
این مورد بحث کنید که چگونه ارا یه تصویر مثبتی از مواد مخدر ( شامل الکل و دخانیات ) در انواع مختلف رسانه های عمومی اتفاق می افتد . بحث کنید که چرا اکثر پیام های مشوق استفاده از مواد مخدر در موسیقی عامه پسند یافت می شوند.
● والدین را تشویق به مشارکت در آموزش رسان های کنید. به کودک و والدین یک تکلیف منزل مشترک بدهید تا به اتفاق یک برنامهتلویزیونی را تماشا و تحلیل کنند . رفتار شخصیت های نمایش چگونه با اید هآل های ایمانی شما قابل مقایسه و مقابله اند ؟ در مورد نقش مشاهیر , در فرهنگ عامه بحث کنید . برخی مردم می گویند که مشاهیر , ایزدان و ایزد بانوان معاصر هستند . در این صورت مرد م به چه شیوه هایی آن ها را پرستش می کنند؟ این پرستش با جاذبه ای که مردم را به سوی مشاهیر می کشاند , چه تفاوتی دارد ؟
● از داستا نگویی شخصی به عنوان اساس پروژه های رسان های تولید شده توسط دانش آموزان استفاده کنید. جوانان را وادار کنید داستان هایی در مورد ب زرگ شدن خود به صورت ویدیویی تولید و در
مورد مسا یل مربوط به نوجوانی مانند چالش ها و ارزش های آن بحث کنند.
● از جوانان بخواهید پیام های عمومی یا کاریکاتورهایی با مضامین ضد اعتیاد را که مبتنی بر ارزش های ایمانی آن هاست تولید کنند. رویکرد فرضی شماره سه
ارزیابی سایت ها ی اینترنت:
تعریف
در سال های اخیر , تعداد سایت های اینترنتی طرفدار موادمخدر، تعداد اتاق های چتی که لذت های فرهنگ موادمخدر را تشویق می کنند و پیام هایی که حاوی لینک هایی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به موادمخدر از منابع موثق متعدد هستند رو به افزایش بوده است. از طریق فعالیت های داخل کلاس و فعالیت های تعاملی از طریق اینترنت ، دانش آموزان کلاس های ۹ تا ۱۲ می توانند طریقه ارزیابی میزان اعتبارسایت های اینترنتی را که اطلاعات متناقض ارا یه می دهند, فراگرفته ومسوولیت بیشتری در زمینه استفاده از این ترنت به عهده بگیرند.

تلاش سایتهای انگلیسی زبان :
http://WWW.Freevibe.com
http://WWW.TheAntiDrug.com
که متعلق به برنامه ملی مبارزه رسانه ای علیه موادمخدر برای جوانان ایالات متحده هستند,

و همچنین سایت های فارسی زبان :

 http://www.pezeshk.us 

http://pezeshkan.org

نوجوانان را به تحلیل نقادانه سایت های طرفدار موادمخدر تشویق کرده است. معلم ها می توانند تحلیل سایت های اینترنت را همراه آموزش بهداشت ارا یه دهند تا توانایی دانش آموزان برای ارزیابی اطلاعات و عقاید در مورد استفاده از مواد مخدر تقویت شود .
استدلال
در اصل هر کس می تواند به شیوه ای نامنظم و کنترل نشده اطلاعاتی روی اینترنت قرار دهد . بنابراین، میزان خطر برای نوجوانی که بدون هدایت, مشغول جستجو در اینترنت است و ممکن است به اطلاعات
بالقوه مضر برخورد کند , بسیار بالاست . ارزیابی که از سایت ها ی مربوط به موادمخدر به عمل آمد نشان داد که هزاران سایت اینترنتی وجود دارند که استفاده از موادمخدر را اشاعه می دهند . به م یزان
محدودتری ، فرد می تواند مواد مخدر ( غیر قانونی ) را از طریق اینترنت خریداری نماید . احتمالا از آن هم خطرناک تر پیام هایی است که توسط سایت ها ی مربوط به مواد مخدر ارا یه می شون د. منابع بی شماری استفاده از مواد مخدر ( غیر قانونی ) را به عنوان سر گرمی، مدیا . ایمنی تبلیغ می کنند.
هر چند استفاده از اینترنت به عنوان بخشی از رسانه های خانگی در بین نوجوانان به شدت فزونی یافته است ولی تحقیقات نسبتا اندکی در این مورد که چگونه می توان به نوجوانان کمک کرد به متفکرانی منتقد در رابطه با کیفیت و محتو ای پیام های مو جود در اینترنت تبدیل شوند, وجود دارد.
ارزیابی نیازها
گروهی از نوجوانان وجود دار ند که بخصوص در معرض خطر هستند که اصطلاحا جستجوگران لذت نامیده می شوند . اینها افرادی هستندکه به دنبال هیجان و فعالیت هایی هستند که نو و ماجراجویانه باشد. به دلیل تمایل به این که اولین استفاده کننده باشند این گروه از نوجوانان همان هایی هستند که بیشترین نگرانی در مورد استفاده از مواد مخدر در سن پایین در مورد آ نها وجود دارد . یکی ازبزرگ ترین چالش هایی که در اینترنت وجود دارد نه صرف تکثیر اطلاعات در سایت های طرفدارمواد مخدر بلکه حمایت از
مصرف این مواد توسط کسانی است که چت می کنند. پیام هایی مانند مورد زیر در همه جای اینترنت یافت می شوند .این همان نوع اطلاعاتی است که ممکن است یک نوجوان طالب لذت به دنبال آن
باشد.

این توضیحات که مربوط به سایت مشهور HYPERLINK  و   http://WWW.Chkclick.com    مخصوص دختران نوجوان است, استفاده از مواد مخدر را طبیعی جلوه می دهد:
پارتی های شبانه ساعت بهترین جا برای رفتن هستند چون همیشه تعداد زیادی آدم اونجاست ، موسیقی عالیه و از همه بهتر این که همه از اکستاسی استفاده می کنند.
یک مطالعه توسط ONDCP در مورد فرهنگ مواد مخدر در اینترنت نتایج زیر را به دست داد:
● استفاده از مواد به عنوان سرگرمی ، مد و یک فعالیت بی خطر در اینترنت معرفی می شود.
سایت های برجسته ای مانند لیکائوم ( (lycaeum http://www.lycaeum.com و هایپررئال ( (H yperlink
http://www.hyperreal بهترین موتورهای جستجو در مورد کلید واژه مواد مخدر هستند.
● سایتهای اینترنتی مرتبط به هم , امکان دسترسی به هزاران لینک در مورد فرهنگ مواد مخدر و سایت ها ی وسا یل جانبی را فراهم می آورند.
● اطلاع رسانی در مورد استفاده از مواد مخدر و ساخت آن به سرعت در حال رشد است.
ملاحظات
در بین نوجوانان کم سن و سال نوعی ناسازگاری بین تصوری که نوجوانان از خود به عنوان مصرف کنندگان شکاک دارند و عادات واقعی خرید آن ها وجود دارد . یعنی، نوجوانان این ایده را که آن ها
هدف فروشنگان هستند , دوست ندارند ولی در عین حال یکی از بزرگ ترین گروه های خریدار را تشکیل می دهند . هرگونه مداخله آموزش رسانه ای برای این گروه باید بر معرفی مفاهیم هدف گیری ،
نشان گذاری و تبلیغ, متمرکز باشد.
زیر گروه های پرخطری مانند جستجو گران لذت نیاز به مداخله اختصاصی دارند که به صورت عام در مورد سایر نوجوانان به کار نمی رود . در این گونه مداخلات باید بر تجاری شدن موسیقی و سایر رسانه ها ت اکید و در عین حال واقعیت های فرهنگی این گروه سنی به رسمیت شناخته شود ( یعنی موسیقی و سایت های اینترنتی که آن ها دوست دارند و متعلق به نسل آن هاست ). مداخلات خاص آموزش رسانه ای باید شامل بحث هایی در مورد این پرسش ها باشد : چرا کسی باید این اطلاعات را روی اینترنت قرار دهد ؟ از نشان دادن آن به تو چه نفعی می برند ؟ وچه راهنماهایی نشان می دهند که نویسنده این پیام منبع قابل اعتمادی است ؟
مخاطبین هدف
نوجوانان سنین ۱۴ تا ۱۸ ساله ای که طیفی از محتویات اینترنت را بررسی کرده و می توانند از مهارت هایی برای تمایز قا یل شدن بین پیام های متفاوت منتفع شوند . این مخاطبین هدف هم در مدارس و هم در چهارچوب آموزش بهداشت و فناوری کامپیوتر و از طریق سایت های اینترنتی مورد علاقه جوانان قابل دسترس هستند.
نکات مربوط به رشد
● طی سال های دبیرستان ، نوجوانان شناسه های متعددی را از طریق هم ذات پنداری گروهی امتحان می کنند . متعلق بودن به یک گروه ممکن است منجر به فشارهایی برای اتخاذ عقاید و نقطه نظرهای خاص شود که با ارزش های خانواده در تعارض بوده و با مهارت های استدلالی و تحلیلی ناسازگاری داشته باشند.
الگوهای استفاده رسانه ای به صورت عادت و عادی در م یآیند به خصوص برای مقاصد تعامل اجتماعی ، تحریک جنسی، رویا پردازی و فرار.
● کنترل خلق به صورت کانون توجه خاص نوجوانانی در می آید که اغلب از موسیقی ، بازی های ویدیویی ، تماشای تلویزیون یا اینترنت برای تغییر مسیر، تفسیر یا مخفی کردن احساسات و عواطف پیچیده خود استفاده می کنند.
زمینه ها
چهارچوب های کلاسی برای مداخلات آموزش رسانه ای مربوط به اینترنت را می توان در رشته های مختلف از جمله هنرهای زبانی، آموزش بهداشت، مطالعات اجتماعی و یا دوره های فناوری ادغام کرد .
سایر چهارچوب ها شامل برنامه های اجتماعی پس از ساعات مدرسه که توسط سازمان های جوانان اجرا می شوند، اردوهای تابستانی و غیره می باشند.
توصیه ها
فعالیت های مداخله گرایانه متعددی برای آموختن طرز ارزیا بی اطلاعات مربوط به مواد مخدر در اینترنت به مخاطبین نوجوان وجود دارد. مواد درسی شامل فهرستی از سایت های کنترل شده ای است که آموزش دهندگان می توانند پیشاپیش آن ها را بررسی کنند تا مطمئن شوند دانش آموزان در معرض اطلاعات ناسالم مربوط به مواد مخدر نخواهند بود. پیام های کلیدی برای این مخاطبین عبارتند از :
● چیزی به نام پیام بدون نقطه نظر وجود ندارد. برخی اتاق های چت حاوی اطلاعات غلط در مورد مواد
مخدر هستند . مردم ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعات نادرست به این سای تها به فرستند.
● شما م یتوانید با تحلیل آگاهانه این که چه کسی پیا مها را می فرستد و با چه انگیزه ای این کار را می کند تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.
● برخی اطلاعات در رابطه با مواد مخدر توسط افرادی ارا ی ه می شوند که می خواهند لوازم استعمال مواد مخدر را فروخته یا از این طریق پول به دست آورند.
● برخی افراد به این دلیل پیا مهای مثبت در رابطه با مواد مخدرمی فرستند که مشکلات جدی دارند و تلاش می کنند تصمیمات نادرست خود را منطقی جلوه دهند .
● برخی مردم به این دلیل پیا مهای مثبت در رابطه با مواد مخدر می فرستند که مشغول امتحال کردن تصویری هستند که از ن ظر خودشان مناسب است با این که از عواقب منفی استفاده از مواد مخدر آگاهی نداشته یا به آن اهمیتی نمی دهند .
● برخی سای ته ای اینترنتی واقعا جذاب به نظر می رسند ولی توسط افرادی بدون تخصص ایجاد می شوند : شما باید به دقتبه محتویات آن ها نگاه کنید تا ببینید آیا یک سایت اینترنتی معتبر است یا نه.
● بحث کنید: آیا نقطه نظر ارایه شده در سایت, قابل قبول به نظر می رسد ؟ از چه تکنیک هایی برای افزایش اعتبار و مقبولیت سایت استفاده می شود؟ چگونه متوجه می شویداطلاعات داده شده دقیق است یا خیر؟ نمون ههایی از فعالی تهای اختصاصی م یتواند شامل موارد زیر باشند:
● راهبردهایی برای شناسایی م ولف سایت اینترنتی یا پیا مهای اتاق چت پیدا کنید.
● دو نقطه نظر متفاوت در مورد ماری جوانا را با هم مقایسه و مقابله کنید .سایت های مشوق استفاده از ماری جوانا و نیزسایت هایی که استفاده از آن را تقبیح می کنند , پیدا کنید . مولف چگونه نقطه نظر خود را نشان می دهد ؟ چه چیز انگیزه ایجاد سایت توسط مولف بوده است ؟
● یک یا دو حقیقت یا پندار نادرست (مانند شایعات، داستان های ناقص در مورد عواقب بهداشتی یک ماده مخدر) در مورد استفاده از مواد مخدر ( غیر قانونی ) را ارا یه دهید و از دانش آموزان بپرسید این قبیل موارد با چه فراوانی در سایت های اینترنتی ارا یه می شوند ؟ کدامیک شایع تر است ؟ حقیقت یا پندار نادرست ؟
● نمونه هایی از مشاهیر و شخصیت های خیالی را که از مواد مخدر استفاده کرده اند , پیدا کنید . عواقب کار آن ها چه بود ؟
● نوعی بازی مشابه سازی اعتیاد توسط نوجوانان به وجود آوریدکه خطرات و آثار منفی استفاده از موادمخدر بر تمام جنبه های زندگی آن ها را مورد تاکید قرار می دهد.
راه پیش رو کارشناسان در پاسخ به س والی در مورد آینده آموزش رسانه ای خاص پیش گیری از اعتیاد ، پاسخ می دهند که موفقیت در این زمینه بستگی دارد به تلاش برای
۱) حمایت از آموزش دهندگان و دست اندر کاران.
۲ )آموزش تصمیم گیرندگان.
۳ ) سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات.
حمایت از دست اندرکاران
حمایت از دست اندرکاران باید شامل فراهم آوردن دسترسی به مواد آموزشی مناسب و نیز آموزش پایدار و فرصت های ایجاد رهبری باشد . اهداف خاص در این مورد عبارتند از:
● برقراری برنامه های درسی خاص مواد مخدر ( غیر قانونی ) با تمرکز بر اینترنت و موسیقی جهت تکمیل مواد درسی موجود. این گونه موارد را از طریق اینترن ت در اختیار آموزش دهندگان قرار دهید.
● یک ارزیابی از آموزش دهندگان بهداشتی که در حال استفاده از مواد آموزشی مربوط به آموزش رسانه ای هستند به عمل آورید تا با استفاده از آن اهدافی برای مواد درسی خاص پیشگیری از مواد مخدر در نظر بگیرید که برای آموزش دهندگان بیشترین فایده را داشته باشند .
● شای عترین و موث رترین مواد درسی آموزش رسانه ای در رابطه با الکل را شناسایی کرده و یک جز ء مربوط به مواد مخدر ( غیرقانونی ) را در ویرایش های جدید بگنجانید . مفاهیم آموزش رسانه ای را با مواد درسی پیشگیری از اعتیاد مانند پروژه آلرت و مهارت های زندگی ادغام کنید.
● مواد آموزش رسانه ای را از طریق ناشرین کتاب های آموزشی در منزل فراهم کنید.
● یک دروازه اینترنتی ایجاد کنید تا به دست اندرکاران امکان دسترسی آسان به مواد درسی آموزش رسان های با کیفیت و برنامه های درسی خاص مواد مخدر ( غیر قانونی ) را بدهید.
● منابع احتمالی تجهیزات رسان های و بودجه برای حمایت از برنامه های تولید رسانه ای را در اختیار آموزش دهندگان قرار دهید . محل هایی مانند سایت های اینترنتی را برای نمایش پروژه های رسانه ای جوانان ایجاد کنید.
● با میزبانی مجموعه ای از م وسسات آموزشی در زمینه آموزش رسانه ای منطقه ای برای معلم هایی که از نظر آکادمیک از اعتبار برخوردارند نوعی ش ان رهبری در این زمینه ایجاد کنید.
آموزش تصمیم گیرندگان
تصمیم گیرندگان کلیدی عبارتند از رهبران آموزشی ، مدیران مدارس و نیز مس وولین ایالتی و فدرال که حمایت و منابعی برای ایجاد افکار و رویکردهای تازه به آموزش پیشگیری از اعتیاد فراهم می کنن د . این افراد در رشد این زمینه کاری و توسعه کاربرد آموزش رسانه ا ی هم در کلاس درس و هم در محل های گردهم ایی غیر سنتی نقش حیاتی ایفا می کنند .

افکار خاص برای ایجاد حمایت در میان این افراد عبارتند از:
● جلب تایید مواد آموزشی برای آموزش رسانه ای توسط سازمان های آموزش و پرورش ایالتی . انطباق برنامه های آموزشی رسانه ای برای حمایت از رهنمود های موجود در مواد درسی آموزشی ایالتی.
● برگزاری سمینارهایی در مورد آموزش رسانه ای به عنوان ابزار پیشگیری از اعتیاد در حاشیه کنفران سهای ملی پیشگیری.
● همکاری با سازمان های فدرال مربوطه در رابطه با فرص ت های پیشبرد آموزش رسانه ای.
● استفاده از اجتماعات خاص که برای دخا لت در آموزش رسانه ای خاص موادمخدر (غیر قانونی ) آمادگی دارند, مانند اجتماعات ایمانی و عدالت جوانان.
پیشنهادهایی برای استفاده از یک اجتماع ایمانی :
شناسایی معیارهایی برای ادغام رسمی محتوای آموزش رسانه ای در برنامه های آموزشی ایمانی .
فراهم سازی آموزش مو اد درسی آموزش رسانه ای برای رهبران جوانان و بزرگ سالان در کنفرانس های سازمان های ملی ایمانی.
توزیع مطالبی در مورد آموزش رسانه ای به ناشرین کتاب های ایمانی .الزام مدارس علوم دینی و سایر م وسسات روحانی و مددکاران جوانان به گنجاندن آموزش پیشگیری از اعت یاد به مواد و آموزش
رسانه ای در تکلیف اجباری .
اعطای بورس برای فراهم سازی آموزش اضافی جهت مددکاران جوانان و روحانیون در زمینه آموزش رسانه ای و پیشگیری از اعتیاد به مواد . برگزاری جلسات ملی یا منطق ه ای مذاهب مختلف در سالن
اجتماعات شهرداری ها برای بحث در م ورد فرص ت های آموزش رسان های .
پیشنهادهایی برای استفاده از اجتماع عدالت مربوط به جوانان
• کارکنان را در زمینه عدالت مربوط به جوانان آموزش دهید تا از مداخلات آموزش رسانه ای در تعلیم جوانان و برنامه های مهارت های زندگی استفاده کنند.
• از گروه های شاهد و افس ران مس وول اصلاح زندانیان برای بحث در مورد استفاده از رسانه ها در دارالتأدی بها استفاده کنید.
• آموزش رسانه ای و پیشگیری از مصرف موا د مخدر (غیر قانونی) را با برنامه های موفقیت آمیز باز پروری، شامل برنامه های مراقبت بعد از درمان اعتیاد ادغام کنید .
سرمایه گذاری روی تحقیقات
بالاخره ، نیاز فراوانی برای تحقیقات در مورد نحوه کارآیی مداخلات آموزش رسانه ای و این که چگونه مهارت هایی که در نتیجه آموزش رسانه ای ایجاد می شوند بر انتخاب جوانان در مورد مواد مخدر ( غیر قانونی ) و سایر رفتارهای پر خطر ت اثیر می گذارند وجو د دارد .
اولوی تهای خاص تحقیقات عبارتند از:
● ارزیابی طولی میدانی برای بررسی تاثیر آموزش رسانه ای بر رفتارهای بهداشتی.
● اطلاعات به دست آمده از مطالعه مواردی که انجام برنامه و راهبردهایی برای ناپایداری برنام ه ها در طول زمان را به اثبات می رساند.
● اتخاذ رویکردهای بهتر برای سنجش این که چگونه فعالیت های تولید رسانه ای و فرص تهایی برای بیان خلاقانه خود بر میزان انعطاف پذیری جوانان در خطر ت اثیر می گذارند .
شواهد رشدی بهتر در مورد این که چگونه دانش و نقطه نظرات مربوط به استفاده از مواد مخدر، عوا طف،تجربیات زندگی و مهارت های استدلال شناختی مانند آموزشی رسان های برای تغییر رفتار جوانان با یکدیگر تعامل می کنند.
● تحقیق در مورد مواد درسی تست شده برای تعیین اثر آموزش توسعه کارکنان بر استفاده از موفقیت برنامه های آموزش رسان های.
صرف نظر از این که جوا نان ما چه تعداد پیام های ضد مواد مخدر دریافت می کنند ، رشد تصاعدی عصر اطلاعات , موقعیتی به وجود می آورد که در آن دانش و ارتباطات متقاعد کننده دیگر به خودی خود کافی نیست . جوانان به مهارت های راهبرد ی برای ارزیابی اطلاعاتی که از منابع مختلف م ی آیند و اخذ تصمیم ات مناسب نیاز دارند. یک بعد مهم حفظ یک سبک سالم و بدون مواد مخدر زندگی ممکن است مستلزم توانایی برای پرسیدن سوالاتی در مورد آنچه تماشا می کنید ، می بینید و می خوانید باشد . آموزش رسانه ای نماینده روش موفقی درپیشگیری است که فرصت هایی ارا یه می دهد که ممکن است به جوانان برای مقاومت در برابر پیام های منفی , مشوق خطر کردن ، ارضای فوری و تغییر خلق آنی که محیط فرهنگی ما را شدیدا منحرف کرده اند, کمک کند. تفکر انتقادی در مورد پیام های رسانه ای که مشوق روابط مخرب، تهاجم و خشونت، استفاده از مواد مخدر و رفتار جنسی نا مناسب هستند می تواند به جوانان کمک کند , تمامی ادراکات خود را شناخته و آن ها را کنترل کنند . در نهایت این شیوه ممکن است نیرومندترین ابزار مبارزه با مواد مخدر باشد.

مطالب مرتبط جهت مطالعه بیشتر

افراد تحصیل کرده کمتر از بیماری آسم آسیب می‌بینند

وزارت بهداشت ایران می گوید : برای مقابله با آنفلوانزای خوکی آمادگی داریم

تیم‌های پزشکی و تخصصی از نیمه دوم اسفند ماه تا پایان ایام نوروز بر عملکرد بیمارستان- ها و مراکز بهداشتی و درمانی ایران نظارت می‌کنند.

به‌گزارش روزجمعه‌خبرگزاری شین هوا، : وزارت بهداشت چین ازابتلای پنجمین نفر دراین‌کشور به‌آنفلوآنزای مرغی خبرداد ‪۸۴/۰۹/۱۹‬

راهنمای پیشگیری از بروز مسمومیت ها در اطفال و کودکان

به گزارش خبرگزاری رویترز از کیف، سخنگوی وزارت کشاورزی اوکراین گفت : یک گونه آنفلوانزای مرغی که احتمالا برای انسان خطرناک است در مرغان خانگی در شبه جزیره کریمه اوکراین مشاهده شده است. *** آنفلوانزای مرغی به اوکراین هم رسید ۱۳/۹/۸۴

رویترز : پزشکان نسبت به افزایش خطر حمله قلبی در میان هواداران فوتبال هشدار دادند

بیمه درمانی اتباع خارجی در کشورایران اجباری شد

تاثیر فیزیولوژیک موسیقی روی فعالیت شیمیایی مغز ، به سلامت قلب کمک می‌کند

به گزارش پایگاه اینترنتی مراقبتهای مستمر برادوی، : تعداد مبتلایان به ایدز در میان سالمندان آمریکا رو به تزاید است ۹/۹/۸۴

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar