حشره شناسی پزشکی در خدمت ارتش ایالات متحده امریکا

حشره شناسی پزشکی در خدمت ارتش

حشره‌شناسى پزشکى مطالعه درباره حشرات است، عنکبوت‌ها، کنه‌ها که مجموعاً اشاردارد به بندپایان و بیماریها یی که آنها ایجاد میکنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ه در پایگاه دانشجویان حشره شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس (  http://insectology.blogfa.com   )  می خوانیم :  پشه‌ها نشان دادند و شرانجام  توانستند که برخورد این بیمارى را روى ارتش آمریکا بکاهند.

 از تیفوس در جنگ جهانى اول، مالاریا در جنگ جهانى دوم، تا لیشمانیاز عراقى،از نیروی  حشره‌شناس‌هاى طبى خواسته شده بود تا از مأموریت ارتش محافظت بکند. در حال حاضر نیروى هوائى ایالات متحده تعداد ۱۷ نیروی فعال حشره‌شناس‌هاى طبى  دارد و به تعداد ۶  نفر نیروی ذخیره در سرتاسر دنیا.

سرچشمه‌هاى حشره‌شناسى پزشکى

 به عنوان یک شاخه حرفه‌ای در نیروى هوائى ایالات متحده

حشرات می توانند ناراحتى هایی را ایجاد کنند، رنج مى دهند و  انسان را با آزردن، نیش‌زنى، و گزش مریض مىکنند. کارمندان نظامى وقتى که در جنگ  فرستاده ‌شده‌اند و در اوضاع ناهموار و دور قرار گرفتند، با حشرات یک برخورد ویرانگر مىتوانند داشته باشند.

یک بیمارى که به وسیله شپش‌ها ایجاد می شود سبب ، کشته شدن ۱۷۰۰۰ سرباز اسپانیولى  در ۱۴۸۹، عاجز شدن۳۰۰۰۰  سرباز فرانسوى در ۱۵۲۸،  شکست ارتش ناپلئون در مسکو به سال ۱۸۱۲ گردید و مرگ میلیون‌ها سرباز را سبب شد.

 دانشمندان حقوقى حشره‌شناسى پزشکى در جنگهای جهانی اول و دوم مطالعه در حشرات را پیگیر شدند،این علم با کشف انتقال پشه‌اى ، یک پارازیت شروع شد. و با مطالعه (کرم‌هاى فیلاریایى) در ۳/۱۸۷۸ ادامه داده‌شد .و به کشف  انتقال خیلى از  بیمارى ها توسط بندپایان  از قبیل مالاریا  و طاعون انجامید.

حشره‌شناسى پزشکى نظامى در سال ۱۹۰۰ ،  با کشف سرگرد والتر رید و همکارانش که  انتقال تب زرد را به وسیله پشه‌ها نشان دادند آغازگردید.

در طول دوران صلح و جنگ، نیروی حشره‌شناس‌هاى طبى وظیفه دارند کارمندان نظامى را از بندپایان، بیماریهایی که آنها ایجاد میکنند و زیانهایی که آنها سبب مىشوند محافظت کنند.

در جنگ جهانی اول، بیماری تیفوس منتقل شده از بندپایان بزرگترین تهدید برای ارتش  اروپایى ها  بود. باوجود، ادامه داشتن جنگ، ارتش اردوگاه‌هایی را در بخش جنوبى ایالات متحده ترتیب داد که حدود ۱۰۰۰۰ مورد مالاریا تولید کرد.

هنوز ، توجه  قسمت ارتش در به مأموریت فرستادن حشره‌شناس‌ها برای مقابله با بیماریهاى بندپایان کم بود؛ در جنگ جهانی اول فقط ۸ حشره‌شناس به وسیله ارتش  مأمورشده بودند، و در فاصله زمانی بین جنگ جهانی اول و دوم این تعداد فقط  ۱۴ حشره شناس بود.

تا ۱۹۴۰، بیشتراروپا در حال جنگ بود. ژاپن  یک ماشین جنگى ترسناک بر ضد ایالات متحده ساخته بود.  ایالات متحده می خواست در صورت احتمال جنگ در اقیانوس آرام   افرادی به مبارزه  درمورد با بیماریهاى بندپایان بپردازند.

مالاریا جدیترین خطر سلامت دربرابر سربازان آمریکایى در جنوب اقیانوس آرام در طول جنگ جهانی دوم بود.برآوردشده که ۸۵ % ازنیروی نظامی ایالات متحده با بیمارى آلوده شده بودند.  که سبب شد سرهنگ داگلاس  نتیجه بگیرد: ”

 این یک جنگ بلند خواهد بود ، اگر براى آماده کردن هر بخش من  برای جنگ با دشمن، من روى یک بخش دوم در بیمارستان مالاریا  باید حساب بکنم در حالی که یک سوم از این بیمارى ناتوان کننده بهبود میابند.”

بخش های دیگر در ارتش تشخیص دادند که برای مبارزه با بیماریهاى بندپایان روى ارتش فعالیت داوطلبانه بکنند. اداره بهدارى نیروى دریایى بیمارستان داوطلب شد تا متخصص گروه را ایجاد کند و حشره‌شناس‌ها به عنوان یک بخش مهم آن گروه مورد توجه بودند. حشره‌شناس‌هاى نیروى دریایى اولین بار در مه ۱۹۴۱  مأمورشده بودند.

در طول جنگ، ارتش ایالات متحده،  یک جمع از ۷۷۱ کارمند متخصص تربیت‌شده مبارزه‌کننده با مالاریا و دیگر بیماریهاى بندپایان داشت. حشره‌شناس‌هاى ارتشى ۱۷ روش مقابله با مالاریا را کشف کردند. در پایان جنگ نیروی دریایی بیشتر از ۲۰۰ متخصص حشره شناس داشت.

پس ازجنگ جهانی دوم حشره‌شناس‌هاى معدودى روى خدمت تمام‌ وقت باقى ماندند وآنها توجه شان به تجهیزات و مواد کنترل حشرات در همکاری با وزارت کشاورزی ایالات متحده جلب کردند

.  در ۱۹۴۷، نیروى هوائى ایالات متحده به عنوان یک بخش  خدمت سربازى جدا، ایجاد شد.

در ابتدا حشره‌شناس‌هاى نیروى هوائى مثل ارتش شغلى تخصصشان معین بود تا مثل همتاهای ارتشی‌شان در نیروى هوائى تخصص ویژه‌ای با رمز(AFSA) ایجاد شد.جنگ کره یک تسریع کننده برای تاسیس زمینه شغل حشره شناسی پزشکی نیروی هوایی جدید بود.

. نیروى هوایی با  برنامه ‌ریزى دو شخص شروع بکار کرد … 

حشره‌شناس‌هاى نیروى هوائى از هواپیما برای انتشار  حشره‌کش‌ها  روى منطقه های بزرگ برای کنترل ناقلین بیماری استفاده بردند…

                                                                                                                    

منابع

 

 

Snyder, J.C. 1959. The Typhus Fevers. in Viral and Rickettsial Infections of Man, T. M. Rivers and F. L. Horsfall, eds., J.B. Lippincott Co, Philidelphia, PA. pages 799-800.
Faust, E.C., P.F. Russell, and R.C. Jung. 1976. Clinical Parasitology. Lea and Febiger, Philadelphia, PA. page 636.
Ibid. page 362.
Peterson, R.V., M.T. Wooster, and J.T. Need. 1993. The History of Navy Entomology. Obtained from the Navy Entomology Website.
Cunnion, S.O., T.H. Dickens, D.A. Ehrhardt, J.T. Need, and J.G. Wallace, editors. 1984. Navy Medical Department Guide to Malaria Prevention and Control. Navy Environmental Health Center, Norfolk, VA. pages 1-2.
Shultz, H.A. 1992. 100 Years of Entomology in the Department of Defense. In: Insect Potpourri, Adventures in Entomology, J. Adams (ed.), Sandhill Crane Press, Gainesville, FL. page 64.
Peterson, R.V., M.T. Wooster, and J.T. Need. 1993. The History of Navy Entomology. Obtained from the Navy Entomology Website

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar