آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی

آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی
کارورز پزشکی به دانشجوی مرحله پایانی دکترای عمومی پزشکی اطلاق میشود که آموزشهای نظری و دوره عملی کارآموزی را به پایان رسانده باشد و مجاز به کاربرد آموخته های قبلی تحت نظارت اعضای هیات علمی برای کسب مهارتهای حرفه ای برای اخذ مدرک دکترای پزشکی است.

مسوولیت کارورزان در هر گروه یا بخش با مدیر گروه یا رییس آن بخش و در ساعات کشیک با پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار کشیک بخش یا بیمارستان است. تشخیص موارد اورژانس در این آیین نامه بر عهده پزشک معالج و در ساعات کشیک بر عهده پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشد کشیک بخش یا بیمارستان است. پزشک معالج به عضو هیات علمی که بیمار تحت نظارت وی در بیمارستان بستری میشود اطلاق میگردد.
شرح وظایف کارورز مطابق بندهای زیر است:
الف – کلیات:
۱٫ حفظ و رعایت شوون شرعی و اخلاق پزشکی در کلیه ساعات حضور در بیمارستان
۲٫ رعایت مقررات داخلی گروه یا بخش ، بیمارستان ، دانشکده و دانشگاه
• پوشیدن روپوش سفید تمیز و آراسته.
• نصب کارت شناسایی حاوی مشخصات به روپوش.
• حسن رابطه با اساتید ، بیماران و پرسنل بخش.
• استفاده مناسب از گوشی و لوازم پزشکی.
• عدم استفاده از گوشی همراه در بخش.
• هنگام ویزیت بیماران و گذاشتن Note ، امضا و ذکر نام ، ساعت و تاریخ الزامی است.
۳٫ رعایت مفاد آیین نامه و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ب – مراقبت از بیمار و مدارک پزشکی:
۱٫ اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی ، ارزیابی و طرح برنامه تشخیصی درمانی از کلیه بیماران بستری مربوط به خود در اوقات عادی و کشیک و مطرح نمودن تشخیصهای افتراقی مناسب.
۲٫ ویزیت بیماران بستری مربوط در بخش قبل از پزشک معالج و دستیار.
۳٫ پیگیری دریافت جواب آزمایشات (به شکل غیر حضوری مگر در موارد اورژانس) و بررسی آخرین گزارشهای پاراکلینیک بیمار.
۴٫ نوشتن برگه سیر بیماری.
۵٫ نوشتن دستورات پزشکی تحت نظارت پزشک معالج یا دستیار.
۶٫ نوشتن On&Off ServiceNote آغاز و پایان هر دوره
۷٫ نوشتن خلاصه پرونده زیر نظر پزشک معالج یا دستیار مسوول در بخش.
۸٫ نوشتن برگه مشاوره با نظر پزشک معالج یا دستیار مسوول در بخش.
۹٫ نوشتن برگه¬ی درخواست تصویر برداری از جمله CT¬ Scan ,MRI،رادیو گرافی ، سونوگرافی ، آندوسکوپی ، آنژیوگرافی و کلیه¬ی برگه های درخواست پاراکلینیک دیگر در صورتیکه برابر مقررات آن گروه یا بیمارستان یا دانشکده نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد.
۱۰٫ حضور بر بالین بیمارانی که احیامیشوند و انجام CPR.
۱۱٫ حضور بر بالین بیماران بد حال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و هر بیماری که در بخش نیاز به ویزیت مجدد داشته باشد.
۱۲٫ کنترل علایم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی کبد ، بیوپسی کلیه ، یا کسانی که برای آنها تستهای خطرناک نظیر محرومیت از آب یا تست تحمل گلوکز و انسولین انجام میشود ، تحت نظارت پزشک معالج یا دستیار مسوول در بخش.
۱۳٫ همراهی با بیماران بد حال که علایم حیاتی بی ثبات داشته باشند و بیمارانی که نیاز به مراقبتهای خاص پزشکی دارند و امکان بروز عارضه ای آنها را تهدید میکند و در انتقال به بخشهای دیگر و یا سایر بیمارستانها با نظر پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک .

پ – اقدامات تشخیصی درمانی:
۱٫ انجام اقدامات زیر بر عهده کارورز میباشد.
گذاشتن لوله معده ، گذاشتن سوند ادراری در بیماران ترجیحا همجنس به جز در شیرخواران ، گرفتن گازهای خون شریانی ( ABG )، تهیه لام خون محیطی ، نمونه برداری از زخمها ، نمونه گیری برای کشت گلو ، بخیه زدن و کشیدن بخیه ، انجام تست PPD و خواندن آن ، تفسیر مقدماتی ECG  و نوشتن آن در پرونده ، انجام پانسمانهایی که نیاز به دبریدمان ، شستشوی تخصصی( غیر روتین ) و یا بخیه مجدد طبق نظر پزشک معالج دارند و یا عفونی شده باشند ، انجام شستشوی گوش ، تامپون قدامی بینی ، چک کردن مشخصات کیسه خون یا فراورده های خونی برای تزریق خون یا فراورده به بیمار.
۲٫ انجام امور زیر تنها با موافقت و تحت نظارت مستقیم پزشک معالج یا دستیار بر عهده کارورز میباشد:
نوشتن نسخه¬های دارویی بیماران بستری خود ، گذاشتن لوله تراشه و Air Way ، گرفتن زایمان واژینال ، انجام اینداکشن در زایمان ، کنترل ضربان قلب جنین        ( FHR ) و انقباضات رحم و حرکات جنین ، گذاشتن IUD ، کورتاژ ، خارج کردن جسم خارجی از گوش ، حلق ، بینی و چشم ، کوتر خونریزی بینی ، کارگذاشتن کشش پوستی ، آتل گیری ، گچ گیری ساده ، انجام پونکسیون لومبار ( LP ) ، آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان ، پونکسیون مفصل زانو، تزریق داخل نخاعی ( Intrathecal ) و داخل مفصلی ، انجام جراحیهای سرپایی ساده ، ( ختنه ، برداشتن توده های سطحی ، خارج کردن Ingrowing Nail ، تخلیه آبسه ، نمونه گیری سوپرا پوبیک ، گذاشتن Chest Tube ، کشیدن ( Tab ) مایع آسیت و پلور ، Colon Washout ، تزریق داروهای خطرناک ، تعویض لوله نفروستومی یا سیستوتومی ، درناژ سوپرا پوبیک مثانه ، گذاشتن کاتتر وریدی نافی و همکاری در تعویض خون نوزادان ، سونداژ ادراری شیرخواران ، کات¬دان و هر اقدام تشخیصی درمانی تهاجمی دیگر که ممکن است در برنامه آموزشی کارورزان پیشنهاد شده باشد.
۳٫ انجام امور زیر به منظور کسب مهارت تنها در دو دوره کارورزی حداکثر به مدت شش ماه و به تعیین معاونت آموزشی دانشکده بر عهده کارورز میباشد ، مگر در موارد اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک        (چنانچه در دانشکده این مهارتها در دوره کارآموزی کسب شده باشد به تشخیص دانشکده کارورزان از انجام این وظیفه معاف میباشند) :
تزریق، رگ گیری (IV Cannulation) ،نمونه گیری وریدی (Venous Blood Sampling) ، نمونه گیری برای کشت خون ، گرفتن ECG ، پانسمان ساده ، رنگ آمیزی گرم ، تفسیر میکروسکوپی نمونه ادرار و لام خون محیطی ، ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه و فیزیوتراپی تنفسی.
۴٫ انجام امور زیر تنها در موارد ضروری و اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک بر عهده کارورز میباشد:
کنترل و چارت علایم حیاتی و Intake / Out put ، گرفتن نمونه از ترشحات معده ، باز کردن گچ ، فلبوتومی ، نوشتن برگه های درخواست پاراکلینیک که نیاز به نگارش شرح حال ندارند ، انتقال نمونه به آزمایشگاه ، پیگیری حضوری جواب اقدامات پاراکلینیک ، همراهی بیماران به قسمتهای دیگر بیمارستان ، آمبو زدن ، حضور پیوسته  (Standby) بر بالین بیمار ، شیمی درمانی ، انتقال بسته های خون.

ت – شرکت در همایشهای آموزشی:
۱٫ حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشک یا دستیار بخش.
۲٫ شرکت در درمانگاه طبق برنامه ی تعیین شده و گرفتن شرح حال ، انجام معاینه و معرفی به پزشک معالج یا دستیار و نوشتن نسخه با نظارت پزشک معالج یا دستیار.
۳٫ شرکت در راندهای تحویلی و سپردن بیماران باخطر بالا به کارورز کشیک بعد.
۴٫ شرکت منظم و فعال در کلیه ی جلسات آموزشی بخش شامل گزارش صبحگاهی ، کنفرانسهای علمی ، کلاسهای Management ، اتاقهای عمل ، راندهای آموزشی و سایر برنامه های آموزشی مگر در مواردی که به علت حضور در اورژانس یا بر بالین بیماران بد حال در بخش به تایید پزشک معالج یا دستیار مربوط ، امکانپذیر نباشد.
۵٫ معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی یا سایر کنفرانسها طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط شامل : معرفی کوتاه بیمار ، دلیل بستری شدن ، بیان تشخیصهای افتراقی ، بیان علت درخواست اقدامات پاراکلینیک و تفسیر نتایج آنها و اقدامات درمانی.
۶٫ ارایه کنفرانسهای علمی در صورت لزوم طبق برنامه ی تنظیم شده توسط مسوول آموزش بخش یا دستیار ارشد.

ث – حضور در بیمارستان:
۱٫ زمان حضور در بیمارستان در اوقات عادی طبق برنامه تعیین شده از سوی ریاست هر گروه یا بخش یا دانشگاه ( مسوول کارورزان هر بخش موظف است برای کلیه ی ساعات حضور آنان در بخش یا دانشکده برنامه آموزشی مدون تهیه و در آغاز دوره اعلام نمایند).
۲٫ حداکثر تعداد کشیک ده شب در هر ماه است. حداقل تعداد کشیک در گروه های داخلی ، جراحی ، کودکان و زنان هشت شب در ماه و در گروه های دیگر مدیر گروه یا رییس بخش بر اساس تعدا بیمار ، تعداد کارورز ، امکانات رفاهی تعداد تخت بیمارستانی و برنامه آموزشی حد اقل تعداد کشیک را تعیین میکند.
۳٫ تنظیم برنامه¬ی چرخش کارورزان در بخشها و کشیک ها به عهده پزشک یا دستیار مسوول آموزش کارورزان و یا در صورت تفویض اختیار و با نظارت پزشک یا دستیار مسوول آموزش کارورزان به عهده کارورز ارشد است.
۴٫ جابجایی در برنامه کشیک ممکن نیست ، مگر با اطلاع قبلی ( حداقل ۲۴ ساعت قبل ) و یا در موارد اضطراری به شرط  تعیین جانشین و موافقت پزشک یا دستیار مسوول آموزش کارورزان و پس از کسب موافقت پزشک یا دستیار بخش.
۵٫ ترک کشیک جز در موارد اضطراری و با کسب اجازه از پزشک یا دستیار ارشد کشیک مطلقا ممنوع است.
۶٫ خروج از بیمارستان در اوقات عادی با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یا دستیار مستقیم و پزشک یا دستیار مسوول آموزش کارورزان مقدرو است.
۷٫ به طور کلی اولویت با جلسات و همایشهای آموزشی است مگر در مواردی که با نظر پزشک یا دستیار مستقیم ، وجود خطر جانی برای بیمار ، انجام امور تشخیصی – درمانی را در اولویت قرار دهد.
۸٫ در مورد دوره کارورزی پزشکی اجتماعی و بهداشت ، باید مطابق آخرین                     برنامه دوره یک ماهه کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی ؛ مصوب پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۳/۱۱/۷۸ عمل شود و بر این دوره تاکید گردد.
۹٫ موارد تخلف کارورزان از شرح وظایف فوق  یا هرگونه اهمال در انجام وظایف یا شکایات کارورزان در این رابطه حسب مورد در شورای آموزشی بخش ، گروه یا بیمارستان یا دانشکده مطرح و تصمیمات لازم خواهد شد. چنانچه مسایل مطروحه در هر کدام از مراجع رسیدگی کننده اولیه به نتیجه قطعی نرسد مورد به مراجع بالاتر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع خواهد شد. مرجع نهایی تصمیم گیری شورای آموزشی دانشکده خواهد بود.
۱۰٫ مدیران گروها و روسای بخشهای بیمارستان های آموزشی مسوول حسن اجرای این آیین نامه هستند . روسای دانشکده های پزشکی بر حسن اجرای آیین نامه نظارت خواهند داشت.
۱۱٫ این آیین نامه در ۳۷ ماده در تاریخ ۱۱/۳/۸۱ در هجدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تصویب شد و کلیه آیین ها و دستورالعمل های قبلی مغایر با این آیین نامه از تاریخ تصویب این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است.

مندرجات پرونده بیمار
• هرگونه نوشته یا مدرکی در پرونده بیمار می بایست واضح، مستند و دارای تاریخ، مهر و امضا باشد.
• مندرجات پرونده بیماران باید حداقل موارد زیر را در بر داشته باشد:
۱- نام و نام خانوادگی بیمار، تاریخ تولد، جنسیت، زبان و فرهنگ بیمار، نام حداقل یکی از همراهان نزدیک، حداقل دو شماره تماس از بیمار یا همراهان وی، و آدرس دقیق محل سکونت بیمار و  ترجیحا یکی از همراهان وی
۲- تاریخ و ساعت ورود بیمار (توسط پرستار یا منشی مربوطه)
۳- شماره پرونده بیمار  (توسط پرستار یا منشی مربوطه)
۴- اخذ رضایت نامه در صورت لزوم (توسط پرستار یا منشی مربوطه)
۵- اقدامات اورژانس که پیش از ورود برای بیمار انجام شده است.
۶- علت بستری
۷- شرح حال کامل بیمار و تشخیص قطعی یا احتمالی
۸- روشهای تشخیصی، سایر اقدامات تهاجمی و علل انجام آنها
۹- دستورات درمانی پزشکان
۱۰- گزارش سیر بیماری
۱۱- گزارش مشاوره ها
۱۲- کلیه اسناد مربوط به بیماران ارجاعی، و مکاتبات انجام شده  (توسط پرستار یا منشی مربوطه)
۱۳- نتایج حاصله در پایان بستری   (خلاصه پرونده، شرح انتقال یا گزارش پیشرفت و سیر بیماری، توصیه های لازم برای بیمار و همراهان وی و درمانهای توصیه شده در زمان ترخیص).
۱۴- نام و امضای کارورز مسئول
۱۵- مهر و امضای دستیار کشیک
۱۶- مهر و امضای استاد مربوطه
۱۷- نام و امضای پرستاری که دستورات پزشک را چک می نماید.
۱۸- نام پزشکان مسئول، اعم از دستیار، و استاد مربوطه در کارت بستری
توجه به نکات زیر در ثبت پرونده بیماران ضروری است:
• سیر بیماری حتما در برگه ثبت سیر بیماری و دستورات حتما در برگه ثبت دستورات، درج شود.
• در مورد بیماران بدحال و اورژانس، که نیاز به ویزیتهای مکرر توسط پزشک دارند، تمامی ویزیتها با ثبت تاریخ و ساعت دقیق در پرونده بیمار ثبت شود.
• در صورت ترخیص بیمار با رضایت شخصی علی رغم توصیه پزشک به ادامه درمان، علت ترخیص در پرونده بیمار ثبت شود.

سیر بیماری
• یک گزارش سیر بیماری واضح و کامل روزانه برای نشان دادن مرحله بیماری و کفایت مراقبت از بیمار لازم و ضروری است.
• تاریخ و ساعت ویزیت بیمار
• ثبت علائم فعلی بیمار در مقایسه با علائم بیمار در طی روزهای گذشته
• ثبت علائم حیاتی
• ثبت نشانه های فعلی بیمار در مقایسه با نشانه های بیمار در طی روزهای گذشته
• ثبت نتایج آزمایشات و بررسیهای تشخیصی و درمانهایی که تا کنون انجام شده
• ثبت عوارض جدید یا عوارض دارویی
• ثبت برنامه های تشخیصی و درمانی آینده
• مهر و امضای پزشک مسئول
        لازم به ذکر است که نگارشon service note در اولین ویزیت بیمار توسط پزشک جدید  و off service note پیش از تحویل بیمار به پزشک جدید، برای هر بیمار الزامی است.
پرونده اورژانس
باید شامل کلیه موارد زیر باشد:
۱- نام، آدرس، تاریخ تولد، جنسیت بیمار، و نام و نحوه تماس با یکی از همراهان نزدیک بیمار باشد.
۲-تاریخ، ساعت و نحوه ورود بیمار به اورژانس
۳- شماره پرونده بیمار توسط پرستار یا منشی مربوطه
۴- علائم حیاتی در بدو ورود و چگونگی کنترل آن ، شرح حال کامل بیمار و تشخیص ابتدایی
۵- مراقبتهای اورژانس ارائه شده به بیمار قبل از انتقال بیمار به اورژانس
۶- دستورات تشخیصی و درمانی
۷- نتیجه حاصله پس از پایان درمان، شامل وضعیت نهایی و شیوه پیگیری بیمار 
۸-  در صورت انتقال، محل و علت انتقال مشخص شود.
۹- در صورت ترخیص بیمار با رضایت شخصی، علی رغم توصیه پزشک به ادامه درمان، علت محقق شود.
۱۰- مهر و امضای پزشک مسئول

خلاصه پرونده
خلاصه پرونده باید بلافاصله قبل یا اندکی پس از ترخیص بیماران بستری تهیه و تکمیل گردد:
این گزارش باید شامل تمامی موارد زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی بیمار         ۲- شماره پرونده
۳- نام بخش        ۴- مرکز یا پزشک معرف
۵- تاریخ پذیرش      ۶- تاریخ ترخیص
۷- علت و تشخیص اولیه در بدو  بستری
     (بدون استفاده از کلمات اختصاری یا علائم)
۸- تشخیص زمان ترخیص (بدون استفاده از کلمات اختصاری یا علائم)
۹- شرحی از دوران بستری و یافته های بارز  (در معاینه یا آزمایشات)
۱۰- روشهای تشخیصی و درمانی ارائه شده
۱۱- وضعیت بیمار در زمان ترخیص
       ( تفاوتهای حاصل شده در وضعیت بیمار در زمان ترخیص در
          مقایسه با وضعیت بیمار در زمان پذیرش)
۱۲- دستورات و توصیه های لازم برای بیمار و همراهان وی
(رژیم غذایی، درمانها، میزان فعالیت، شیوه پیگیری، و سایر موارد لازم)
۱۳-  مهر و امضائ استاد مسئول
۱۴- مهر و امضائ دستیار مسئول
• در صورتیکه بیمار بمدت کمتر از ۴۸ ساعت بستری بوده است و تنها مداخلات کوچک داشته است، نوشتن یک گزارش سیر بیماری کوتاه بجای خلاصه پرونده کفایت می کند.
• در صورت فوت بیمار، در برگ خلاصه پرونده، شرحی بر فوت بیمار نیز نوشته می شود که شامل تمامی موارد ذکر شده در خلاصه پرونده بعلاوه خلاصه ای از رخدادهای قبل از فوت، شامل علت فوت، تاریخ و ساعت فوت بیمار می باشد.
• در صورت درخواست بیمار برای ترک بیمارستان قبل از موعد ترخیص، باید خلاصه یا گزارش سیر بیماری با مشخصات ذکر شده و ذکر این نکته که ” بیمار علیرغم تاکید بر ادامه بستری اصرار بر ترک بیمارستان دارد.” برای بیمار نوشته شود.
• تمامی خلاصه پرونده ها و گزارشات سیر بیماری باید توسط پزشک مسئول تایید شوند.
• توضیح نسبتا کامل و کافی از شرح عمل در برگ خلاصه پرونده الزامی است.
• ذکرآخرین آزمایشات بیمار در صورتیکه مختل باشد، در خلاصه پرونده الزامی است.

عناوین دانستنی    مربوط به کارورزان داخلی ( جنرال و قلب )
( موضوعاتی که در مورد آنها اطلاعات کسب خواهد شد ) طول دوره ۳۰ روز

عناوین دانستنی    مربوط به کارورزان
۱٫ نحوه تهیه شرح حال کامل از از بیماران داخلی
۲٫ قلب و عروق

 روماتولوژی
۳٫ شرح حال و معاینه بالینی در روماتولوژی
۴٫ آرتریت روماتویید
۵٫ لوپوس
۶٫ آرتروز
۷٫ آرتریت سرونگاتیو به ویژه اسپوندیلیت آنکیلوزان
۸٫ کمردرد ( برخورد علمی و عملی )
۹٫ استئوپورز ، استئو مالاسی ( برخورد علمی و عملی )
 اعصاب
۱۰٫ معاینه بالینی سیستم اعصاب
۱۱٫ اغما و معاینات بالینی بیمار در اغماو رویکرد به آن
۱۲٫ تشنج و بررسی علل و درمان¬های رایج
۱۳٫ بررسی بیمار با سردرد
 گوارش
۱۴٫ درد ، دل درد و نحوه رویکرد به آنها
۱۵٫ معاینات بالینی در گوارش و شکم
۱۶٫ بررسی بیمار با تهوع ، استفراغ واسهال
۱۷٫ یرقان و کلستاز
۱۸٫ خونریزیهای گوارشی
۱۹٫ اتساع شکم و آسیت
 عفونی
۲۰٫ انواع تب و تشخیصهای افتراقی آن
۲۱٫ بیماریهای شایع عفونی
 روماتولوژی
۲۲٫ بررسی بیمار با علایم سرماخوردگی و آنفولانزا
۲۳٫ تنگی نفس و سیانوز
۲۴٫ بررسی مقدمات عکس قفسه سینه
 غدد
۲۵٫ بررسی بیمار با دیابت ملیتوس
۲۶٫ بررسی بیمار با گواتر و انواع اختلالات تیرویید
مطالب دیگر:
۲۷٫ برخورد اولیه با اورژانس های شایع (کلاپس قلبی عروقی و ایست قلبی شامل مراحل ALS,BLS ، شوک ، ادم پولموناری ،سندروم های کروناری حاد،ترومبوآمبولی ریوی،خونریزی گوارشی ،شکم حاد، تشنج ، اغماء ، کتواسیدوزدیابتی،اغمای هیپواسمولار،هیپوگلیسمی
۲۸٫ اصول کلی درمان ها و گروه های دارویی مهم شامل (داروهای اتونوم، درمان های نارسایی قلبی ، درمان داروئی بیماری های ایسکمیک قلب داروهای ضد فشار خون ، مسکن ها، انسولین و داروهای هیپوگلیسمیک، عوارض شایع دارویی ، تغذیه وریدی).
۲۹٫ یادگیری مبانی تئوریک اقدامات تشخیصی درمانی شامل:
Artrial  puncture برای ABG ، گرفتن رگ محیطی ،سونداژ ادراری ،قرار دادن لوله NG نحوه تهیه PBS ،توراکو سنتز ، آبدومینوسنتز ،گرفتن نمونه خلط.
مفاهیم مربوط به تفکر بالینی (مفاهیم حساسیت ، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت و منفی ، اعتبار ، پایایی ، معنی دار بودن و….)
۳۰٫ یافته های شایع پاراکلینیک
CBC,ESR,BS,NA,K,Ca,p,Billirubin,Cr,AST,ALT,ALK,LDH,CK,PBS,U/A,ABG,ECG,CXR))
۳۱٫ اصول نحوه نگارش بالینی ، شرح حال ، On & Off service Notes ، سیر بیماری ،مشاوره های ودرخواست ها نسخه نویسی ،خلاصه پرونده .
۳۲٫ نحوه معرفی مورد  (Case Presentation) وانواع آن ، شامل : ۱- نوع مشروح   (Detailed Type) 2- نوع مختصر (Bullet) و دانستن شرایط و زمان مناسب برای هر نوع.

عناوین توانستنی     برای کارورزان
تهیه شرح حال کامل از بیماران داخلی
۱٫ معاینه فیزیکی بیماران داخلی با تاکید بر معاینه بیمار مبتلا به Chest Pain   ، مفصل دردناک ، کمردرد ، درد گردن ، درد شکم ، یرقان ، اتساع شکم و آسیت ، تنگی نفس ، سیانوز ، کم خونیها ،بیماریهای خونریزی دهنده ، و بیماریهای تب دار.
۲٫ تشخیصهای افتراقی بیماریهای شایع داخلی.

Medical Student Class Topics

History Taking In Cardiac Patient  Approach To Common Cardiac Symptoms

( Chest Pain & Dyspnea )

Common Valvular Heart disease    ( MS, MR , AS , AI )

Acute Pulmonarty Edema

Acute Coronary Syndrom

CPR

ECG Workshop

Patient Presentation

۳٫ تهیه نوار قلب و تفسیر نوار قلبی.
۴٫ تهیه و تفسیر لام خون محیطی.
۵٫ مشاهده و تفسیر یافته های شایع مغز استخوان زیر میکروسکوپ.
۶٫ توانایی تفسیر رادیو گرافی های شایع.
۷٫ Tab مایعات آسیت ، توراکس ، مفصل و پونکسیون آبسه های سطحی تحت نظارت دستیار بخش.
۸٫ گذاشتن N.G tube ، سوند ادراری و کیسه ادراری تحت نظارت دستیار مربوطه.
۹٫ توانائی هایی که به طور منطقی باید از دانش حاصل از عناوین دانستنی ایجاد شود: مثلا توانائی ارائه مناسب یک Caseخاص در گزارش صبگاهی و یا توانائی عملی تفسیر ABG در یک بیمار خاص .
عناوین نگرشی     برای کارورزان
۱٫ درک و فهم درست اهمیت کار کلینیکی، کار گروهی، شیوه رویکرد به انسان به عنوان یک واحد اجتماعی– روانشناختی
۲٫ درک اهمیت بیماریهای روان تنی و تاثیر عوامل محیطی ، اجتماعی ، جغرافیایی و روانی بر بیماریهای انسان ( به عبارتی برخورد Biopsychosocial با بیماریها )
۳٫ ایجاد ارتباط با رده های بالاتر ( دستیاران و اساتید )
۴٫ توجه به ارتباط با بیماران مبتلا به کانسر از دیدگاه مسایل روانشناختی
۵٫ توجه به ارتباط با بیماران عفونی و واگیر و ایزوله نمودن آنها 
۶٫ توجه به آموزش بیماران مبتلا به بیماریهای حاد و مزمن در هنگام درمان و زمان ترخیص.
۷٫ توجه و آماده کردن بیماران در مورد انجام معاینات و اقدامات تشخیصی درمانی مختلف.
اهداف آموزشی
در پایان دوره از فراگیرنده ها انتظار میرود بتوانند
۱٫ نحوه تهیه شرح حال از بیمار را توضیح دهند .
۲٫ نحوه معاینه بیماران داخلی را با تاکید بر موارد زیر شرح دهند .
 معاینه بالینی قفسه صدری و جلوی قلب ( صداها و سوفلهای قلبی ) ، نحوه گرفتن فشار خون ، معاینه بالینی سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ، معاینه بیمار در اغما ، معاینه مفاصل محیطی و محوری.
۳٫ بیماریهای ایسکمیک را فهرست کرده و هر کدام را شرح دهند ، علل و عوامل مستعد کننده ایجاد انها را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند ، روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را شرح دهند.
۴٫ اصول الکتروکاردیوگرافی را شرح دهند و نحوه تهیه الکتروکاردیوگرافی را بیان کنند.
۵٫ هایپرتانسیون را تعریف کنند ، انواع آن را فهرست کرده هرکدام را توضیح دهند ، اتیولوژی آنها را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند ، روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را شرح دهند.
۶٫ اغما را تعریف کنند ، اتیولوژی آنها را نام ببرند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، جهت درمان هریک از علل آن روشهای مناسب را انتخاب نمایند .
۷٫ تشنج را تعریف کنند ، طبقه¬بندی آن را توضیح دهند ، اتیولوژی آنها را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند .
۸٫ آرتریت روماتویید را تعریف کنند ، اتیولوژی آنها را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند .
۹٫ لوپوس را تعریف کنند ، اتیولوژی آنها را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند .
۱۰٫ اسپوندیلیت آنکیلوزان را تعریف کنند ، اتیولوژی آنها را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند .
۱۱٫ آرتروز را تعریف کنند ، اتیولوژی آنها را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را بیان کنند.
۱۲٫ علل کمردرد را فهرست کرده هریک را توضیح دهند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را بیان کنند
۱۳٫ استئوپورز و استئومالاسی را تعریف کنندعلل آنها را بیان کنند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را بیان کنند
۱۴٫ علل درد شکم را فهرست کنند هریک را توضیح دهند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند و جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند
۱۵٫ یرقان کلستاتیک را تعریف کنند، اتیولوژی آن را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آن را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آن را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آن بحث کنند ، تشخیص افتراقی آن را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آن را بیان کنند
۱۶٫ علل خونریزیهای گوارشی را بیان کنند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی همراه آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را بیان کنند
۱۷٫ آسیت را تعریف کنند و علل آن را بیان کنند ، فیزیوپاتولوژی آن را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آن را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آن را بیان کنند، جهت درمان آن روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آن را بیان کنند
۱۸٫ انواع تب را توضیح دهند ، تشخیص افترافی آنها را بیان کنند ، الگوریتم برخورد با یک بیمار تب دار را رسم کرده توضیح دهند
۱۹٫ انواع منحنی تب را در بیماریهای شایع عفونی رسم کرده در مورد هریک از آنها بحث کنند
۲۰٫ بیماریهای شایع عفونی را فهرست کرده هریک را توضیح دهند ، اتیولوژی آن را نام ببرند ، علایم و نشانه های بالینی آن را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آن بحث کنند ، تشخیص افتراقی آن را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آن را شرح دهند
۲۱٫ علل تنگی نفس و سیانوز را بیان کنند، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را بیان کنند.
۲۲٫ دیابت ملیتوس را تعریف کنند ، انواع آن را نام برده هریک را  توضیح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را بیان کنند.
۲۳٫ انواع اختلالات تیرویید را فهرست کنند و هریک را  توضیح دهند، اتیولوژی آنها را نام ببرند ، فیزیوپاتولوژی آنها را شرح دهند ، علایم و نشانه های بالینی آنها را توصیف نمایند ، در مورد روشهای تشخیصی آنها بحث کنند ، تشخیص افتراقی آنها را بیان کنند، جهت درمان آنها روشهای مناسب را انتخاب نمایند و روشهای پیشگیری از ایجاد آنها را بیان کنند.
۲۴٫ الگویتم برخورد با اورژانسهای شایع داخلی نظیر (کلاپس قلبی– عروقی وایست قلبی شامل مراحل ALS-BLS- شوک – ادم پولموناری – سندرومهای کروناری حاد – آسم –  ترومبوآمبولی ریوی – خونریزی گوارش –   شکم حاد – تشنج  – کتواسیدوز دیابتی) را رسم کنند و در مورد آنها بحث کنند.
۲۵٫ اصول کلی درمان در گروههای داروئی مهم شامل (داروهای اتونوم – درمانهای نارسائی قلبی–  درمان داروئی بیماریهای ایسکمیک قلب ، داروهای ضد فشار خون ، مسکن ها ، انسولین و داروهای هیپوگلیسمیک) را توضیح دهند،شامل : اندیکاسیونهای مصرف ،دوزاژ ، عوارض شایع داروها ، ممنوعیتهای مصرف.
۲۶٫ اندیکاسیونهای تغذیه وریدی را بیان کنند و موارد مصرف در هر مورد را توضیح دهند.
۲۷٫ مبانی تئوریک در اقدامات تشخیص – درمانی زیر را شرح دهند.
 Arterial Puncture برای ABG – گرفتن رگ محیطی – سونداژ اداری – قرار دادن لوله NG – نحوه تهیه PBS توراکوستنز – آبدومینوسنتز – گرفتن نمونه خلط
۲۸٫ مفاهیم مربوط به تفکر بالینی شامل (مفاهیم حساسیت ، ویژگی ،ارزش اخباری مثبت و منفی، اعتبار ، پایایی ، معنی داربودن ،….) را توضیح دهند .
۲۹٫ درموارد غیر طبیعی یافته های شایع پاراکلنیک که زیر آورده شده تشخیص افتراقیهای مربوط رابیان کنند.
(CBC,ESR,BS,Na,K,Ca,P,BUN,Cr,PBS,LDH,CK,Billirubin,ALP,AST,U/A,ABG,ECG,CXR)
۳۰٫ اصول نحوه نگارش بالینی ، شرح حال ، On & Off service Note ، سیر بیماری ،مشاوره های ودرخواستها
۳۱٫ نسخه نویسی ،خلاصه پرونده را توضیح دهند.
۳۲٫ انواع نحوه معرفی بیمار  (Case Presentation)را توضیح دهند .
۳۳٫ از بیمار داخلی شرح حال تهیه کنند.
۳۴٫ بیماران داخلی را بطور سیستماتیک معاینه کنند صداهای طبیعی و غیرطبیعی را بعد از معاینه بیماران از یکدیگر افتراق دهند و فشار خون شریانی بیماران را بطور صحیح اندازه گیری کنند
۳۵٫ از بیماران در شرایط مورد نیاز الکتروکاردیوگرام تهیه کنند و آن را تفسیر نمایند.
۳۶٫ بیماران را از نظر اعصاب بطور سیستماتیک معاینه کنند .
۳۷٫ بیماران مبتلا به اغما را معاینه کرده و اقدامات تشخیصی لازم را برای آنها درخواست کنند .
۳۸٫ از بیمار در شرایط مورد نیاز لام خون محیطی تهیه کنند و پس از مشاهده در زیر میکروسکوپ آن را تفسیر کنند.
۳۹٫ پس از تهیه نمونه ادرار از بیمار مبتلا به بیماری کلیوی برای وی آزمایش کامل ادرار انجام دهند و در مورد آن بحث کنند.
۴۰٫ پس از مشاهده رادیو گرافیهای قفسه صدری ، ساده شکم و ستون فقرات آنها را تفسیر نمایند.
۴۱٫ لامهای تهیه شده از مغز استخوان بیماران را زیر میکروسکوپ مشاهده آنها را تفسیر نمایند.

منابع آموزشی کدامند ؟
 رفرانس مصوب :
 منابع دیگر برای مطالعه :
 کتب :
 مجلات :

فعالیتهای آموزشی بخش کدامند ؟
در فرایند یاددهی در علوم پزشکی فنون ، روشها ، استراتژیها و فعالیتهای مختلفی وجود دارند که به تعدادی از آنها در یک جدول زمانبندی شده تحت عنوان برنامه هفتگی فعالیتهای آموزشی بخش ضمیمه میباشد که گروه سعی دارد آموزشهای خود را بر اساس آن جاری نماید . توجه کنید در برنامه های مذکور مشارکت فعال داشته باشید.
تمرینات طول دوره
به منظورفراهم آوردن شرایط مناسب برای تمرینات لازم جهت کسب مهارتهای ذهنی ، عملی و نگرشی از طرف گروه برای شما تکالیفی تعیین خواهد شد که در زیر نمونه های از آن آورده شده است.
در طول دوره آموزش در این بخش در باره یک یا چند موضوع زیر که از طرف مسوول آموزش برای شما تعیین خواهد شد فکر کنید و به تدریج در مورد انجام آن اقدام نموده و در انتهای دوره آن را تحویل نماییدنمره تهیه این موارد در نمره نهایی شما منظور خواهد شد.
 از مجله علمی New England به سلیقه خود یک مقاله کوتاه انتخاب کرده ، پس از ترجمه آن را در ۳ تا ۵ صفحه به مسوول آموزش تحویل دهید.
 بیماریها ، اختلالات و سندرومهایی را که در طول این دوره در مورد آنها نکات آموزنده نظری و عملی آموخته اید در یک صفحه فهرست کنید.
 عنوان یک مشکل تشخیصی درمانی  اخلاقی یا اپیدمیو لوژیک را که در طول دوره مشاهده کرده اید و به نظر شما بارز بوده در نظر گرفته و در باره آن یک عنوان کامل تحقیقاتی بنویسید.
 پرونده یک بیمار را از پذیرش تا ترخیص از لحاظ شرح حال  تشخیص  ،  اقدامات ، برگه های پیگیری روزانه ، آزمایشات ، دستورات و برگه ترخیص در دو صفحه نقد کنید.
 یک بیمار را در بخش انتخاب کنید و با جمع آوری اطلاعات وی شامل : شرح حال ، آزمایشات ، تصاویر رادیولوژیک ، نتایج پاتولوژیک ، اقدامات انجام شده و در صورت امکان عکس ، اسلاید و فیلم آموزشی ( با در نظر گرفتن جمیع ابعاد اخلاقی ) یک بسته آموزشی تهیه کنید.
 یک بیمار را در بخش انتخاب کنید و در صورتیکه شرایط مناسب باشدبا هماهنگی با وی و خانواده¬¬اش پس از مراجعه به محل زندگی ، محل کار یا هر محل دیگر و انجام بررسی¬های محیطی لیستی از استرسورها و عوامل موثر Non Clinical که ممکن است در ایجاد یا تشدید بیماری وی دخیل باشند را تهیه و آن را در دو صفحه گزارش کنید.
 پرونده بیمارانی که در بخش مسوول آن هستید از لحاظ شرح حال ، ‌Progressive note ، On service note ،  Off service note به رویت دستیار مسوول رسانده از ایشان برگه نظریه دریافت نمایید.
 چنانچه به تاثیر متقابل آموزش و هنر معتقدید یک طرح گرافیکی ، نقاشی ،   اسلاید ، یا عکس آموزشی همراه با شرح یا یک شمای آلگوریتمیک در مورد برخورد با یک بیمار تهیه نمایید.
 به یکی از مفاهیم ناشناخته در مورد یکی از موضوعات درسی که در این بخش مورد توجه است فکر کنید و با ذکر چند دلیل یک فرضیه برای آن ارایه کنید.

فهرست عناوین کنفرانسهای کارورزان و که در هر دوره باید ارایه گردند
۱٫ کلستاز
۲٫ اولسر پپتیک – علل
۳٫ خونریذی های گوارشی – بررسی علل و درمان
۴٫ نکات شایع در روماتولوژی
• آرتریت روماتویید – لوپوس – آرتروز و استئوپورز – واسکولیت ها
۵٫ بیماریهای عفونی ( تب ها و تشخیص افتراقی آن ، تیفویید و توبرکولوز )
۶٫ بیماریهای قلبی ( بیماریهای ایسکمیک قلب و درمانهای جدید ، بیماریهای عرق محیطی و درمانهای جدید ، بیماریهای شایع دریچه ای ، آریتمیهای شایع و مهم ، نارسایی احتقانی قلب )
• در شرایط خاص بر حسب مورد

چگونه ارزشیابی خواهید شد ؟
• شیوه ارزشیابی در موضوعات نظری به صورت شفاهی (حضوری ) خواهد بود و درموضوعات عملی به صورت معاینه بیمارو مشاهده نحوه عملکرد کارورزان در طول دروه می¬باشد . البته در شرایط ویژه ممکن است امتحانات عملی به صورت OSCE برگزار شود.

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar