آشنایی با مراکز جراحی محدود و سرپایی

مراکز جراحی محدود و سرپایی:
• مراکز جراحی محدود به مراکزی اطلاق می شود که پس از انجام جراحی، بیمار حداکثر ظرف چند ساعت قادر به ترک مرکز بشود. اعمال جراحی انجام شده اعم از جراحی مینور یا ماژور(جراحی مینور بدون بیهوشی و با بیحسی موضعی، جراحی ماژور، با بیهوشی انجام می گردد) حتی در مورد اعمال جراحی ماژور که با بیهوشی عمومی انجام می گردد نیز باید بیمار پس از به هوش آمدن مرکز را ترک نماید و نیازی به بستری شدن نداشته باشد.
• هدف از تأسیس این گونه مراکز ممانعت از تحمیل هزینه سنگین به بیمار و حذف مخارج و مشکلات ناشی از هتلینگ و ترخیص هرچه سریعتر بیمار می باشد.
• مجموعه متخصصین گروه جراحی که می توانند مبادرت به اعمال جراحی نمایند عبارتند از:
جراحان عمومی، ارولوژی (جراحان مجاری ادراری و کلیه)، ارتوپدی (جراحان استخوان و مفاصل)، زنان و زایمان، جراحی اطفال، گوش و حلق و بینی، ترمیمی و جراحی های چشم.
• متخصصین فوق الذکر عمل هایی را در این مراکز می توانند انجام دهند که حداکثر مدت توقف بیمار بعد از عمل جراحی چند ساعت بیشتر نباشد و تا حد امکان بیمارانی را جهت عمل در این مراکز انتخاب کنند که احتمال خطر ضمن و بعد از عمل حداقل باشد و بعلاوه قبلاً تمام بررسی های پاراکلینیک انجام شده و حتماً لازم است این مراکز با یک بیمارستان در نزدیکی خود قرارداد رسمی داشته باشد تا در صورت پیش آمدن مشکل در ضمن عمل، بیماران به فوریت و بدون قید و شرط در آن بیمارستان بستری و پذیرش شوند، انجام اعمال جراحی در مراکز جراحی محدود در مورد افرادی صورت می گیرد که ریسک عمل جراحی حداقل باشد و بیمارانی که بعلت داشتن مشکلات در سایر ارگان ها باعث افزایش ریسک عمل جراحی می گردند، در این مراکز پذیرفته نشوند، بعلاوه بیمار باید به لحاظ فکری و فرهنگی قدرت انجام دستورات بعد از عمل را به  نحو احسن داشته باشد. نمونه بارز بیمارانی که نباید در این مراکز عمل شوند عبارتند از:
الف) بیمارانی که به عنوان عقب مانده ذهنی شناخته شده باشند.
ب) بیمارانی که دچار عفونت های مجاری تنفسی، ریوی، کلیوی و کبدی (هپاتیتها) یا شکمی باشند.
ج) بیمارانی که علایم حیاتی طبیعی نداشته یا دچار شوک وتروما شده باشند.
د) بیمارانی که نیازمند مانیتورینگ هستند.
هـ) نوزادان و شیرخواران زیر سه ماه.
و) بیماران خیلی چاق، بیماران آسمی، بیماران دچار کم خونی ، بیماران بسیار مسن و بیمارن قلبی، ریوی و هیپرتانسیو (فشار خون بالا).
• پذیرش بیمارانی که نیاز به اقدامات درمانی غیر جراحی داشته باشند جز در موارد فوریت ها (اورژانس) ممنوع است.
لیست اقدامات تشخیصی درمانی و اعمال جراحی سرپایی مجاز و امکانات لازم برای انجام امور مزبور در مراکز جراحی محدود همه ساله از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با پیشرفت های پزشکی اعلام می گردد.
 
لیست اعمال مراکز جراحی محدود
 ۱- جراحی اعصاب
–  سوزن زدن در فضای ساب دورال از راه فونتانل (شیرخوار) یک‌طرفه یا دو‌طرفه
–  پونکسیون ونتریکول از راه برهول (burr hole) قبلی فونتانل یا کانتر مخزن داخل
  ونتریکول با یا بدون تزریق دارو و یا سایر موارد برای تشخیص و درمان
–  پونکسیون سیسترن با یا بدون تزریق دارو یا سایر موارد برای تشخیص یا درمان
–  پونکسیون لوله شانت مربوط به مخزن برای آسپیراسیون یا تزریق
–  سوراخ کردن با مته (ساب دورال یا ونتریکولار) بدون جراحی متعاقب کارگذاری وسیله ثبات فشار یا کاتترونتریکولار
–  آسپیراسیون مجدد آبسه یا کیست داخل جمجمه‌ای
–  ضایعه استریوتاکسیک بوسیله عوامل نورولیتیک (مثل الکل، حرارت، برق و امواج   
  رادیوئی)
–  خارج نمودن تحریک‌کننده‌های عصبی
–  انسیزیون زیرجلدی برای قرار دادن گیرنده اتصال مستقیم یا القائی
–  خارج نمودن گیرنده
–  برداشتن کل سیستم شنت بدون جایگزینی
–  تزریق خون، وصله به کمک لخته خون در ناحیه کمری اپیدورال
–  تزریق ماده بی‌حسی در فضای ساب آراکنوئید نخاع جهت تشخیص یا درمان ساده
–  سوزن زدن برای تزریق درناژ یا آسپیراسیون ساب آراکنوئید یا ساب دورال منقطع
–  سوزن زدن برای تزریق، درناژ یا آسپیراسیون اپیدورال یا کودال ساده
–  تزریق ماده نورولیتیک در فضای ساب آراکنوئید
–  تزریق ماده نورولیتیک در فضای اپیدورال یا کودال
–  تزریق جهت میلوگرافی نخاع یا فضای خلفی
–  تزریق ماده غیر از ماده بی‌حسی و ماده حاجب یا محلول نورولیتیک در فضای ساب    
  آراکنوئید  
–  تزریق ماده غیر از ماده بی‌حسی و ماده حاجب یا محلول نورولیتیک در فضای کودال
  یا اپیدورال
–  تزریق برای دیسکوگرافی یک سطح یا سطوح مختلف کمری یا گردنی
–  تحریک استریوتاکسیک طناب نخاعی از طریق پوست بدون عمل جراحی متعاقب
–  نمونه‌برداری، آسپیراسیون، اکسیزیون ضایعه طناب نخاعی
–  کاشت محرک عصبی از طریق پوست، اپی‌دورال، اینترادورال
–  برداشت الکترودهای محرک عصبی نخاعی
–  انسیزیون برای کاشت گیرنده زیرپوست
–  اصلاح یا خارج کردن گیرنده
–  برداشت کامل سیستم شنت مایع مغزی نخاعی بدون جایگزینی
–  بلوک عصبی اعصاب سوماتیک سمپاتیک
–  کارگذاری محرک عصبی اعصاب محیطی بطور سطحی
–  کاشت الکترودها از طریق پوست، اعصاب جمجمه‌ای، اعصاب محیطی، عصبی عضلانی
–  اصلاح یا خارج کردن الکترودهای محیطی
–  کارگذاری الکترودهای زیرپوستی از طریق انسیزیون
–  اصلاح یا خارج کردن گیرنده محرک عصبی محیطی
–  تخریب بوسیله عوامل نورولیتیک، شیمیائی، حرارتی، الکتریکی یا امواج رادیوئی اعصاب سوماتیک مثل تری‌ژمینال، بین‌دنده‌ای، پاراورتبرال، پودندال سایر اعصاب محیطی یا شاخه‌های آن

  اعصاب محیطی
–  نورولیز اعصاب انگشتی
–  نورولیز عصب اولنار در مچ
–  نورولیز عصب مدیان در تونل کارپ
–  قطع یا تخریب اعصاب فوق حدقه‌ای، زیر‌حدقه‌ای، چانه‌ای، صورتی، پس‌سری بزرگ،
  اوبتراتور، خارج لگنی با یا بدون تنوتومی اداکتور یکطرفه یا دو طرفه
–  اکسیزیون نوروما، عصب پوستی انگشت، دست یا پا
–  ترمیم عصب انگشت
–  ترمیم اعصاب محیطی زیر آرنج و زانو

 ۲- اورولوژی
  اعمال مجاز اورولوژی:
–  تخلیه آبسال رنال یا پری رنال
–  نفروستومی پرکوتانئوس (PCN) ، نفروتومی با تخلیه
–  بیوپسی باز کلیه
–  آسپیراسیون و یا تزریق به کیست کلیوی یا لگنچه
–  عبور کاتتر یا اینتراکاتتر به لگنچه کلیوی، یا استنت به حالب از لگنچه کلیوی جهت‌تخلیه و یا تزریق 
–  بررسی‌های مانومتریک از راه لوله نفروستومی یا پیلوستومی یا کاتتر حالبی
–  تغییر لوله نفروستومی یا پیلوستومی
–  تخلیه مثانه از راه پیشابراه
–  سیستوسکوپی یا سیستویورتروسکوپی با یا بدون جراحی
–  سیستویورتروسکوپی با کاتتریزاسیون پیشابراه
–  تخریب یا برداشتن بافت مثانه از راه پیشابراه
–  ماتوتومی، برش مه‌آ
–  گشاد کردن پیشابراه
–  ختنه، فیموز، پارافیموز
–  ارکیکتومی، ارکیوپکسی
–  اکسیزیون هیدروسل
–  اکسیزیون واریکوسل با لیگاتور وریدهای اسپرماتیک جهت واریکوسل    و یا بدون          
  استفاده از روش شکمی
–  بیوپسی پروستات
–  پروستاتکتومی، تخلیه آبسه پروستات، توسط روشهای لیزر و ترموتراپی
–  وازکتومی
–  وازواپیدیدیموستومی
–  رزکسیون اسپرماتوسل
–  ESWL
–  بعضی از موارد لیتولاپاکسی از راه پیشابراه (  TUL)
–  بیوپسی بیضه
–  شکستگی پنیس
–  سیستوستومی پرکوتانئوس و کلاسیک
–  سنگ مثانه
–  عدم نزول بیضه
–  سنگ حالب
–  سنگ لگنچه
–  پروستات (پروستاتکتومی باز)

۳- E. N. T
–  درناژ آبسه- هماتوم گوش خارجی- مجرای گوش خارجی
–  سوراخ کردن گوش
–  نمونه‌برداری گوش خارجی، مجرای گوش خارجی
–  اکسیزیون گوش خارجی آمپوتاسیون کامل
–  اکسیزیون اگزوستوز ضایعه نسج نرم مجرای خارجی گوش
–  درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی
–  اوتوپلاستی یک‌طرفه
–  باد کردن شیپور استاش با یا بدون کاتتر
–  کاتتریزاسیون شیپور استاش
–  روشهای بافل، کار گذاشتن موضعی در گوش میانی برای کنترل فازphase control) )
–  میرنگوتومی
–  گذاشتن و برداشتن لوله تهویه
–  تمپانوستومی
–  تجسس گوش میانی از طریق برش کانال از خلف گوش
–  آنتروتومی از راه ماستوئید
–  اکسیزیون پولیپ گوش
–  وصله پرده صماخ
–  ترمیم پرده صماخ با گرافت نسجی
–  میرنگوپلاستی
–  پیوند غضروف گوش به بینی یا گوش
–  تخریب ضایعه کام یا زبان کوچک (حرارتی، کرایو یا شیمیایی)
–  ترمیم بریدگی کام
–  ترمیم فیستول نازولابیال
–  درناژ آبسه بناگوشی
–  ایجاد فیستول برای کیست بزاقی زیرزبانی (رانولا) ساده یا با پروتز
–  سیالولیتوتومی غده تحت فکی، تحت زبانی یا بناگوشی داخل یا خارج دهانی
–  نمونه‌برداری سوزنی غده بزاقی
–  نمونه‌برداری انسیزیونال غده بزاقی
–  اکسیزیون یا مارسوپیالیزاسیون کیست بزاقی زیرزبانی (رانولا)
–  اکسیزیون تومور یا غده بنا گوشی در لوب سطحی با یا بدون دیسکسیون عصب
–  اکسیزیون غده تحت فکی و زیرزبانی
–  ترمیم فیستول بزاقی
–  فراخ سازی و کاتتریزاسیون مجرای بزاقی
–  بستن مجرای بزاقی از داخل دهان
–  درناژ آبسه پری تانسیلار
–  نمونه‌برداری اوروفارنکس- هیپوفارنکس- نازوفارنکس
–  برداشت جسم خارجی از حلق
–  اکسیزیون کیست یا زائده چین برونکیال
–  تانسیلکتومی و آدنوئید کتومی
–  اکسیزیون تکمه‌های لوزه‌ای
–  بخیه کردن حلق برای زخم یا صدمه
–  فارنگوستومی خارجی برای تغذیه
–  کنترل خونریزی دهانی حلقی ساده
–  کنترل خونریزی نازوفانکس
–  آندوسکوپی اسفنوئید
 تشخیص
 با اسفنوئیدوتومی
 با برداشتن مخاط
–  لوله‌گذاری داخل تراشه
–  لارنگوسکوپی غیر مستقیم
 با بیوپسی
 با برداشتن جسم خارجی
 با اکسیزیون ضایعه
 با تزریق طنابهای صوتی
 متد میکروسرجری
 با استروبوسکوپی (فیبراپتیک انعطافی)

–  نمونه‌برداری لب
–  برداشتن ورمیلیون با جلو کشیدن مخاط
–  بازسازی لب
–  رزکسیون لب بیش از یک چهارم- بدون بازسازی
–  ترمیم ورمیلیون لب
–  ترمیم پلاستیک لب شکرّی- یک‌طرفه یا دوطرفه اولیه یا ثانویه
–  درناژ آبسه- کیست هماتوم و ستیبول دهان
–  برداشتن جسم خارجی فرورفته و ستیبول دهان
–  انسیزیون فرنوم لب
–  نمونه‌برداری از وستیبول دهان
–  اکسیزیون ضایعه در دهان، مخاطی- زیر مخاطی، عضلانی
–  اکسیزیون مخاط به عنوان دهنده پیوند
–  فرنومکتومی- فرنولکتومی- فرنکتومی
–  ترمیم جراحات دهان
–  انسیزیون فرنوم زبان (فرنوتومی)
–  انسیزیون و درناژ آبسه خارج دهانی- کیست یا هماتوم کف دهان زیر چانه تحت فکی
  ماضغه‌ای
–  نمونه‌برداری زبان
–  نمونه‌برداری کف دهان
–  اکسیزیون ضایعه زبانی بدون ترمیم
–  بخیه کردن زبان به لب برای میکروگناتیا (عمل دوگلاس)
–  فرنولوپلاستی
–  نمونه‌برداری اکسیزیون ضایعه کام
–  یوولکتومی- اکسیزیون ضایعه کوچک
–  پالاتوفارنگوپلاستی
–  برداشتن اگزوستوز کام سخت
–  رینوپلاستی اولیه، غضروفهای طرفی و آلار، بالا بردن نوک بینی با یا بدون ترمیم کل             
  تیغه بینی
–  رینوپلاستی ثانویه
–  ترمیم تیغه بینی با یا بدون کاشت غضروف
–  ترمیم آترزی کوان از داخل بینی
–  آزاد کردن چسبندگی‌های داخل بینی
–  ترمیم فیستول دهانی- فک فوقانی
–  ترمیم اورونازال
–  بازسازی عملکردی داخل بینی (سپتوم یا سایر درموپلاستی‌های داخل بینی)
–  اصلاح سوراخ تیغه بینی
–  کوتریزاسیون توربینت‌ها یک‌طرفه یا دوطرفه سطحی یا اینترامورال
–  کرایوسرجری توربینت‌ها یک‌طرفه یا دوطرفه
–  کنترل خونریزی قدامی بینی، یک‌طرفه یا دوطرفه
–  شکستن توربینت‌های ببینی
–  شستشوی سینوس ماگزیلا از طریق کانولاسیون یک‌طرفه یا دوطرفه       
–  باز کردن سینوس ماگزیلر (آنتروتومی) از داخل بینی، یک‌طرفه یا دوطرفه
–  انسیزیون رادیکال (کالدول لوک) یک‌طرفه یا دوطرفه
–  برداشت پولیپ‌های آنتروکوانال (رادیکال کالدول لوک) یک‌طرفه یا دوطرفه
–  برداشتن اتموئید از داخل بینی قدامی یا کامل
–  برداشتن اتموئید از خارج بینی کامل
–  آندوسکوپی بینی
–  نازوفارنگوسکوپی
–  آندوسکوپی بینی پولیپکتومی بینی
 با اتموئید کتومی ناقص یا کامل
 با آنتروستومی ماگزیلر
 با خارج کردن اجسام خارجی
–  آندوسکوپی سینوس ماگزیلار
 تشخیصی
 با خارج کردن جسم خارجی
 با خارج کردن کیست
 با برداشتن مخاط یا پولیپ
 با خارج کردن توده خارجی
 تشخیصی
 با اسفنوئیدوتومی
–  شکستگی بینی- باز یا بسته- با یا بدون جا اندازی- ساده یا پیچیده- با یا بدون
  فیکساسیون استخوانی داخلی و یا خارجی
–  درمان بازشکستگی نازواتموئید بدون فیکساسیون خارجی
–  جا اندازی بسته قوس زایگوما
–  جا اندازی شکستگی فرورفته زایگوما به روش باز
–  شکستگی کف اربیت و یا گونه، پیچیده (شامل نوع blow out)، جا اندازی ترانس آنترال         
  (روش کالدول- لوک)
–  شکستگی اربیت، درمان محافظه‌کارانه بجز blow out – جا اندازی بسته یا باز با یا  
  بدون پروتز
–  جا اندازی بسته ساده یا پیچیده و یا جا اندازی باز دررفتگی T MJ
–  درمان شکستگی باز یا بسته هیوئید با یا بدون دستکاری
–  نمونه‌برداری بافت نرم گردن
–  نمونه‌برداری- اکسیزیون تومور خوش خیم زیر جلدی، عمقی، زیر فاشیا یا داخل عضله  
  در گردن
–  در ناژ آبسه یا هماتوم بینی- تیغه بینی
–  نمونه‌برداری بافت نرم داخل بینی
–  اکسیزیون پولیپهای بینی
–  اکسیزیون ضایعه داخل بینی از داخل
–  اکسیزیون ضایعه داخل بینی از خارج (رینوتومی جانبی)
–  اکسیزیون کیست درموئید ساده- شکل پوستی و زیر پوستی، زیر استخوان یا
  غضروف
–  اکسیزیون توربینتها، ناقص یا کامل
–  رزکسیون زیر مخاطی توربینت، ناقص یا کامل
–  رینکتومی ناقص یا کامل
–  تزریق به توربینت‌ها
–  پروتز تیغه بینی (کارگذاری تکمه)
–  برداشتن جسم خارجی داخل بینی با یا بدون بیهوشی عمومی با یا بدون رینوتومی          
  جانبی
۴- چشــم
–  تخلیه محتویات چشم با کارگذاری پروتز
–  در آوردن جسم خارجی از ملتحمه، سطحی، فرورفته زیر ملتحمه یا اسکلرا
–  در آوردن جسم خارجی از قرنیه
–  در آوردن جسم خارجی از اطاقک قدامی
–  در آوردن جسم خارجی از عدسی
–  ترمیم پارگی ملتحمه
–  ترمیم پارگی قرنیه بدون سوراخ یا سوراخ شده بدون گرفتاری نسج یوه‌آ
–  ترمیم ضایعه عضله یا تاندون خارج چشمی یا کپسول تنون
–  کراتوتومی
–  اکسیزیون، نمونه‌برداری قرنیه، اکسیزیون یا تغییر محل پتریژیوم با یا بدون گرافت
–  خراشیدن روی قرنیه، تشخیصی برای اسمیریاکشت
–  برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه با یا بدون کموکوتریزاسیون، یا با بکار بردن مواد باند شونده
–  ترموکوتریزاسیون، کرایوتراپی ضایعه قرنیه
–  خالکوبی روی قرنیه، مکانیکی یا شیمیائی
–  کراتوپلاستی
–  کراتوملیوسیس، کراتوپلاستی انکساری
–  کراتوفاکیا
–  اپی کراتوفاکیا
–  انسیزیون شل کننده روی قرنیه برای تصحیح آستیگماتیسم ناشی از جراحی
–  رزکسیون گوه‌ای قرنیه، برای تصحیح آستیگماتیسم منتج از جراحی
–  کراتوتومی شعاعی
–  پاراسنتز اتاقک قدامی چشم با آسپیراسیون تشخیصی مایع زلالیه
–  پاراسنتز اتاقک قدامی چشم با آزاد سازی مایع زلالیه
–  گونیو تومی با یا بدون سوراخ کردن گونیو
–  سوراخ کردن گونیو
–  ترابکولوتومی خارجی
–  ترابکولوپلاستی
–  آزاد کردن چسبندگی‌ها، قسمت قدامی چشم، با یا بدون تزریق هوا یا مایع شامل   
  چسبندگی‌های گونیو
–  آزاد کردن چسبندگی‌های خلفی
–  آزاد کردن چسبندگی‌های قرنیه به ویتره
–  برداشتن رشد اپی تلیوم اتاقک قدامی
–  برداشتن ایمپلنت از قسمت قدامی چشم
–  خارج کردن لخته خون از قسمت قدامی چشم
–  تزریق هوا یا مایع یا دارو بداخل اتاقک قدامی
–  اکسیزیون ضایعات صلبیه
–  فیستولیزاسیون صلبیه برای گلوکوم با ترفین به همراه ایریدکتومی
–  فیستولیزاسیون صلبیه برای گلوکوم با ترموکوتر به همراه ایریدکتومی
–  فیستولیزاسیون صلبیه برای گلوکوم با پانچ یا قیچی به همراه ایریدکتومی
–  ایریدنکلایزیس یا ایریدوتازیس
–  ترابکولکتومی خارجی
–  اصلاح زخم عمل قسمت قدامی
–  ایریدوتومی توسط انسیزیون شکافی با یا بدون ترانس فیکساسیون
–  ایریدکتومی، بریدن قرنیه و صلبیه
–  ایریدکتومی، بریدن قرنیه و صلبیه همراه سیکلکتومی
–  ایریدکتومی، بریدن قرنیه و صلبیه محیطی برای گلوکوم
–  ایریدکتومی، بریدن قرنیه و صلبیه قطاعی
–  ایریدکتومی، بریدن قرنیه و صلبیه نوری
–  ترمیم عنبیه، جسم مژگانی
–  بخیه عنبیه، جسم مژگانی
–  سیکلو دیاترمی
–  سیکلو کرایوتراپی
–  سیکلو دیالیز
–  ایریدوتومی توسط فتوکواگولاسیون
–  کورنئوپلاستی توسط فتوکواگولاسیون
–  تخریب، برداشتن کیست یا ضایعه عنبیه یا جسم مژگانی
–  شکافتن کپسول عدسی
–  شکافتن کپسول عدسی با لیزر
–  در آوردن کاتاراکت ثانویه
–  در آوردن محتویات عدسی با آسپیراسیون
–  فاکو فراگمانتاسیون و آسپیراسیون
–  نمایاندن کاتاراکت
–  در آوردن عدسی با یا بدون ایریدکتومی داخل یا خارج کپسولی
–  در آوردن داخل کپسولی کاتاراکت گذاشتن پروتز عدسی
–  در آوردن خارج کپسولی کاتاراکت
–  گذاردن عدسی داخل چشمی بطور ثانویه به دنبال برداشتن عدسی
–  تخلیه مایع زیر رتین با فتوکواگولاسیون، اشعه گزنون
–  با کلینگ اسکلرا با یا بدون پروتزهای خارجی
–  پروفیلاکسی دکولمان رتین یک یا چند مرحله بدون درناژ با دیاترمی یا کرایوتراپی
–  فتوکواگولاسیون، اشعه گزنون
–  تخریب ضایعه موضعی رتین یا کوروئید، در یک مرحله یا چند مرحله، دیاترمی     
  کرایوتراپی، فتوکوگوالاسیون
–  تحکیم اسکلرا با یا بدون گرافت
–  جراحی استرابیسم
–  نمونه‌برداری عضله خارجی چشم
–  تزریق رتروبولبار دارو، الکل
–  تزریق داخل کپسول تنون
–  بلفاروتومی انسیزیون و در ناژپلک
–  تارسورافی برشی
–  کانتوتومی
–  اکسیزیون شالازیون و ضایعات دیگر
–  نمونه‌برداری پلک
–  اصلاح تریکیازیس در آوردن موبافورسپس، با الکترولیز
–  انسیزیون لبه پلک با یا بدون گرافت مخاطی آزاد
–  تارسورافی
–  ترمیم بلفاروپتوز
–  رزکسیون لواتور
–  رزکسیون ملتحمه، تارس ولواتور (عمل فاسانلا- سروت)
–  ترمیم اصلاح بیش از حد پتوز
–  تصحیح و تراکسیون پلک
–  ترمیم اکتروپیون
–  ترمیم انتروپیون
–  ترمیم زخم تازه پلک
–  در آوردن جسم خارجی فرورفته در پلک
–  کانتو پلاستی
–  اکسیزیون و ترمیم پلک
–  بازسازی همه ضخامت پلک با جابجا کردن فلپ پلکی- ملتحمه‌ای از پلک دیگر
–  انسیزیون ملتحمه تخلیه کیست
–  اکسیزیون فولیکولهای ملتحمه و ضایعات ملتحمه با یا بدون اسکلرای مجاور،
  نمونه‌برداری ملتحمه
–  تخریب ضایعه ملتحمه
–  تزریق زیر ملتحمه
–  کنژنکتیو پلاستی
–  قطع سیمبلفارون با یا بدون کارگذاری کانفورمر یا کنتاکت لنز فلپ ملتحمه ناقص یا
  کامل
–  انسیزیون درناژ غده اشکی، داکریوسیستوستومی
–  انسیزیون، چیدن پونکتوم اشکی
–  اکسیزیون غده اشکی کامل یا ناقص
–  نمونه‌برداری غده اشکی
–  داکریوسیستکتومی
–  برداشتن جسم خارجی یا سنگ در مجاری اشکی
–  در آوردن تومور غده اشکی از طریق پیشانی با یا بدون استئوتومی
–  ترمیم پلاستیک کانالیکولها
–  تصحیح پونکتوم برگشته با کوتر
–  داکریوسیستورینوستومی
–  کژنکتیوورینو ستومی بدون لوله
–  بستن پونکتوم اشکی با کوتر
–  بستن فیستول کیسه اشکی
–  دیلاتاسیون پونکتوم اشکی با یا بدون شستشو
–  میل زدن مجرای نازولاکریمال با یا بدون شستشو با یا بدون وارد کردن لوله یا استنت
–  میل زدن کانالیکولهای اشکی با یا بدون شستشو
–  تزریق به داخل سیستم اشکی برای رادیوگرافی
–  کانتوپلاستی میانی
–  کانتوپکسی طرفی
 
۵- جراحی زنان
–  مارسوپیالیزاسیون کیست بارتولن
–  کولپوسنتز
–  بیوپسی مخاط واژن، شامل کیستهائی که نیازمند بخیه هم باشند
–  اکسیزیون سپتوم واژن
–  دیلاتاسیون واژن زیر بیهوشی
–  معاینه لگن زیر بیهوشی
–  کولدوسکوپی تشخیصی
–  کونیزاسیون سرویکس
–  تراکلورافی، ترمیم پلاستیک سرویکس، از راه واژن
–  دیلاتاسیون و کورتاژ باقیمانده سرویکس
–  دیلاتاسیون و کورتاژ (غیر از حاملگی)
–  لاپاروسکوپی لگن: جهت رؤیت احشاء لگنی، فولگوراسیون ضایعات تخمدانی یا صفاقی،
  لیز چسبندگی با آسپیراسیون با بیوپسی
–  TL
–  IVF و GIFT (در تعهد بیمه همگانی نمی باشد)
–  زایمان بدون درد
–  جراحی کیست تخمدان
–  سیتوسل؟؟ رکتوسل
–  سزارین
–  هیسترکتوی؟؟ وارژینال
 
۶- جراحی عمومی
– انسیزیون و درناژکیست سباسه عفونی یا غیر عفونی، منفرد
– انسیزیون و درناژکیست اپی تلیالی (کیست سباسه) عفونی با برداشت کامل ساک و ترمیم حفره
–  انسیزیون و درناژ فورانکل
–  انسیزیون و درناژ آبسه (برای مثال کربانکل، هیدرآدنیت چرکی و آبسه‌های دیگر جلدی           
  و زیرجلدی)، ساده
–  درناژ کیست پیلونیدال
–  درناژ ناخن یا دور ناخن
–  انسیزیون و برداشت جسم خارجی، بافت زیر جلدی
–  درناژ هماتوم
–  پونکسیون یا آسپیراسیون آبسه، هماتوم یا کیست
–  انسیزیون و درناژ عفونت شدید محل عمل
–  نمونه‌برداری پوست یا بافت زیر جلدی

ضایعات خوش‌خیم
–  اکسیزیون ضایعه پوستی و بافت زیر جلدی (برای مثال سیکاتریسی، فیبرو، التهابی،
  مادرزادی، کیستیک) 
–  اکسیزیون تکمه پوستی
–  قطر ضایعه تا  ۵/۰ سانتیمتر (تنه، بازوها، ساق‌ها، پوست سر و گردن، ناحیه تناسلی،
  ناخنها)
–  دبریدمان، ناخنها، بدون وسیله مخصوص ۵ تا یا کمتر
–  اکسیزیون بستر ناخن بصورت ناقص یا کامل (مثلاً ناخن در گوشت رفته یا تغییر شکل   
  داده)
–  آمپوتاسیون قسمتی از بند دیستال انگشت
–  بازسازی بستر ناخن ساده
–  اکسیزیون گوه‌ای چین پوستی ناخن (برای مثال ناخن در گوشت فرو رفته)

متفرقه
–  اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال، ساده، وسیع
–  قرار دادن لوله آنتروستومی؟؟ دائم و موقت

پستان
–  پونکسیون و آسپیراسیون کیست
–  ماستوتومی یا اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی
–  نمونه‌برداری پستان، سوزنی
–  انسیزیونال
–  اکسپلوراسیون نوک سینه با یا بدون برداشت یک مجرای شیری یا یک پاپیلوم مجرای
  شیری
–  اکسیزیون کیست، فیبرآدنوم یا هر تومور خوش خیم بافت نابجای پستانی، ضایعات
  مجرا یا ضایعات نوک سینه، مرد یا زن، یک ضایعه یا بیشتر
–  ماستکتومی برای ژنیکوماستی از طریق انسیزیون دور آرئول و یا دیگر برشها
–  Lumpectomy و نمونه‌برداری غدد لنفاوی زیر بغل جهت کانسر پستان
–  ماستکتومی
 
دستگاه گوارش
–  پیلورو میوتومی، قطع عضله پیلور (نوع فردت رامستد)
–  تعویض لوله گاستروستومی از راه پوست

اندوسکوپی
– پروکتوسیگموئیدوسکوپی
  با نمونه‌برداری
  با درآوردن جسم خارجی
  با درآوردن پولیپ یا پاپیلوما
  با برداشتن ضایعات برجسته، پاپیلوماتا یا پولیپ‌های متعدد

دستکاری
–  جا اندازی پرولاپس
–  دیلاتاسیون اسفنکتر مقعد زیر بیهوشی عمومی یا بی‌حسی
–  دیلاتاسیون تنگی مقعد زیر بیهوشی عمومی
–  درآوردن تجمع مدفوع یا جسم خارجی زیر بیهوشی
مقعد
–  فیستولوتومی زیر جلدی
–  برداشت ستن، همراه جدا کردن لبه‌های بافتی
–  انسیزیون و درناژ آبسه ایسکیورکتال و یا پری‌رکتال
–  انسیزیون و درناژ آبسه داخل جداری، داخل عضلانی و یا زیر مخاطی از راه مقعد، زیر بیهوشی
– انسیزیون و درناژ آبسه پری آنال سطحی
–  اسفنکتروتومی آنال، قطع اسفنکتر آنال
–  انسیزیون هموروئیدتر و مبوزه خارجی
–  فیشر کتومی با یا بدون اسفنکتروتومی
–  کریپتکتومی منفرد
–  کریپتکتومی متعدد
–  پاپیلکتومی یا اکسیزیون تکمه منفرد
–  هموروئید کتومی، از طریق لیگاتور ساده (حلقه‌کشی) خارجی و یا پاپیلاری متعدد
–  اکسیزیون تکمه‌های هموروئید
–  هموروئید کتومی خارجی، کامل
–  هموروئید کتومی داخل و خارجی، ساده
–  همراه با فیشر کتومی
–  خارج کردن کامل یا اکسیزیون کامل یا اکسیزیون هموروئید خارجی ترومبوزه
–  تزریق محلولهای اسکلروزان به داخل هموروئید.
–  جراحی فیستول آنالی
–  آبدومینوپلاستی؟؟ و یا لیپوساکشن (در تعهد بیمه همگانی قرار ندارد)

تخریب
–  کند یلومالاتا، متعدد
  بخیه
–  لیگاتور کردن هموروئید- داخلی
 
ترمیم ـ هرنیوپلاستی ـ هرنیورافی ـ هرنیوتومی
– مغبنی، با یا بدون هیدروسلکتومی
– ترمیم فتق مغبنی، سن ۵ سالگی یا بیشتر، یک طرفه، با اورکیکتومی، با یا بدون کارگذاری پروتز
– با اکسیزیون هیدروسل یا اسپرماتوسل
– فمورال، با انسیزیون کشاله ران
– اپی گاستریک، ساده چربی پیش صفاقی
– ترمیم فتق نافی
– آپاندکتومی
غده تیروئید
– انسیزیون و درناژکیست تیروگلوس عفونی
– نمونه‌برداری سوزنی از تیروئید
– تیروئیدکتومی
۷- ارتوپدی
انسیزیون و اکسیزیون
– نمونه‌برداری عضلانی، سطحی
– نمونه‌برداری سوزنی از عضله از طریق جلد
– نمونه‌برداری سوزنی از استخوان باتروکار، سطحی(مانند ایلیوم، زوائد شوکی)

وارد کردن و یا خارج کردن
– تزریق داخلی مجرای سینوس، درمانی یا تشخیص(سینوگرام)
– خارج کردن جسم خارجی از عضله
– تزریق داخل غلاف تاندون، لیگامان یا نقاط تری‌گر(واشه‌ای)
– آرتروسنتز، آسپیراسیون یا تزریق، مفصل کوچک مانند انگشتان دست و پا
– مفصل یا بورس متوسط(مانند مفصل فکی گیجگاهی، غرابی ـ ترقوه‌ای ـ مچ دست یا پا ـ آرنج یا بورس اولکرانون)
– مفصل یا بورس بزرگ(مانند شانه، لگن، زانو، بورس تحت غرابی(ساب ؟؟)
– درمان کیست استخوان تزریق و آسپیراسیون
– وارد کردن سیم یا پین به منظور کشش استخوانی
– درآوردن سیم یا پین، پیچ یا نوار فلزی مدفون، میل، میخ یا پلیت سطحی یا عمیق
– مانیتور کردن فشار مایع
شانه
– نمونه‌برداری سطحی و عمقی، بافت نرم
– اکسیزیون تومور، خوش خیم عمقی، زیر فاشیا یا داخل عضلانی
– آرتروتومی(کپسولوتومی) برای نمونه‌برداری، گلنوهومرال
– برداشتن جسم خارجی، زیر جلدی و عمیق
– تزریق برای آرتروگرافی مفصل شانه

شکستگی یا دررفتگی
– شکستگی بسته یا باز ترقوه بدون جا اندازی یا جا اندازی با دست
– دررفتگی استرنوکلاویکولار بسته بدون جا انداختن یا جا اندازی با دست
– دررفتگی اکرومیوکلاویکولار بسته بدون جا انداختن، جا اندازی با دستکاری
– شکستگی بسته استخوان شانه بدون جا اندازی
جا اندازی با دست(با یا بدون شکستگی مفصل شانه)
باز، با بخیه بدون عارضه بافت نرم، جا اندازی با دست
– شکستگی بسته توبروزیته بزرگ بدون جا اندازی یا جا اندازی با دست
– دررفتگی بسته شانه، جا اندازی با دست، با یا بدون بیهوشی
باز، با بخیه بدون عارضه بافت نرم، جا اندازی با دست
– با شکستگی بسته توبروزیته بزرگ، جا اندازی با دست
– با شکستگی گردن جراحی یا تشریحی، بسته یا باز جا اندازی با دست یا جا اندازی باز
– دستکاری زیر بیهوشی، شامل استفاده از وسائل تثبیت کننده(مواردی غیر از دررفتگی)
– بستن ثانویه زخم پس از برداشت جوشکاره(اسکار)
بازو(اندام فوقانی) و آرنج
– انسیزیون و در ناژ ابسه یا هماتوم عمقی یا بورس عفونی
– نمونه‌برداری سطحی و عمقی بافتهای نرم
اکسیزیون تومور خوش خیم، عمقی، زیر فاشیا یا بین عضلانی
– ارتروتومی(کپسولوتومی) آرنج، فقط برای نمونه‌برداری سینوویوم
– با اکسپلوراسیون مفصل، یا بدون خارج کردن جسم خارجی(با یا بدون نمونه‌برداری)
– اکسیزیون سررادیوس
– تطویل یک تاندون
– دوختن تاندون پاره شده عضله دو سر بازویی در آرنج
– فاشیوتومی خارجی یا داخلی(مانند تنیس البویا اپی کوندیلیت)
– با جدا کردن مبداء اکستانسور
– بارز کسیون لیگامان حلقوی
– استریپینگ
آمپوتاسیون
– بستن ثانویه با اصلاح اسکار

ساعد و مچ انسیزیون و اکسیزیون
– انسیزیون غلاف تاندون در محل زائده استیلوئیدرادیوس(بیماری دو کروان)
– انسیزیون مچ(موارد دیگر)
– انسیزیون و درناژ آبسه یا هماتوم عمقی
– آرتروتومی با اکسپلوراسیون و درناژ، با برداشت اجسام آزاد یا خارجی(مفصل رادیوکارپال با مدیو کارپال) برای عفونت
– اکسیزیون تومور خوش خیم عمقی، زیر فاشیا یا داخل عضله
– اکسیزیون ضایعه غلاف تاندون
– اکسیزیون گانگلیون مچ(قدام یا خلف)
– اکسیزیون رادیکال بورس، غلاف تاندون، منفرد یا متعدد، ساعد یا مچ(مانند تنوسینوویت ـ قارچ، سل یا ضایعه گرانولوماتوز دیگر، آرتریت روماتوئید) فلکسورها
– سینووکتومی مچ، غلاف تاندون اکستانسور(یک کمپارتمان)
– رزکسیون قسمت دیستال اولنا
– اکسیزیون یا کورتاژ کیست استخوان یا تومور خوش خیم استخوان کارپ
– کارپکتومی، یک استخوان
– استایلوئید کتومی رادیوس(عمل مستقل)
– اکسیزیون دیستال اولنا(مانند تکنیک داراچ)

وارد کردن یا خارج کردن
– تزریق به منظور آرتروگرافی مفصل رادیو اولنار دیستال یا مچ
– اکسپلوراسیون برای خارج نمودن جسم خارجی عمقی

ترمیم، اصلاح یا بازسازی
– ترمیم تاندونها یا عضلات فلکسور ساعد یا مچ، اولیه منفرد، هر تاندون یا عضله
– ترمیم تاندون یا عضله اکستانسور ساعد یا مچ، اولیه یا ثانویه، هر تاندون یا عضله
– دراز، کوتاه کردن تاندون فلکسوریا اکستانسور(عمل مستقل) هر تاندون یا عضله
– تنوتومی باز، یک تاندون اکستانسور یا فلکسور، هر تاندون یا عضله
– تنولیزتاندون اکسانسور یا فلکسور، هر تاندون یا عضله
– تنودز فلکسوریا فلکسورهای انگشتان در مچ، یک یا چند اکستانسور انگشتان
– پیوند یا جابجایی تاندون، منفرد، اکستانسور یا فلکسور هر تاندون یا عضله
شکستگی یا دررفتگی
– شکستگی تنه رادیوس، بسته، بدون جا اندازی یا جا اندازی با دستکاری
– شکستگی تنه رادیوس، باز با بخیه بدون عارضه نسج نرم، جا اندازی با دستکاری
– شکستگی تنه اولنا، بسته یا باز، بدون جا اندازی یا جا اندازی با دستکاری
– شکستگی دیستال رادیوس(مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) یا جدا شدن اپی‌فیز، با یا بدون شکستگی زائده استیلوئید اولنا،‌ بدون جا اندازی بسته یا جا اندازی با دستکاری بسته، مشکل، نیازمند دستکاری، بدون تثبیت خارجی استخوان یا کارگذاری پین از راه پوست
با تثبیت خارجی استخوان یا پین‌گذاری از راه پوست
باز، با بخیه بدون عارضه نسج نرم، جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز جا اندازی باز، با یا بدون تثبیت داخلی یا خارجی استخوان
– شکستگی اسکافوئید(ناویکولر)، بسته، بدون جا اندازی، جا اندازی با دستکاری
– شکستگی استخوان‌های کارپ، جا اندازی با دستکاری
– شکستگی زائده استیلوئید اولنا، بسته
– دررفتگی اینترکارپال یا رادیو کارپال، بسته منفرد یا متعدد، جا اندازی با دستکاری
– بسته یا باز، جا اندازی باز
– دررفتگی رادیواولنار، دیستال، جا اندازی بسته یا باز با دستکاری، جا اندازی یا ترمیم باز
– شکستگی دررفتگی ترانس اسکافوپری لونار، بسته، جا اندازی با دستکاری
– دررفتگی لونیت، جا اندازی با دستکاری
– بستن ثانویه یا تصحیح جوشگاه
دست
– کلیه اعمال به استثنای عفونت‌ها و مواردی که نیاز به پیوند استخوان و یا تاندون وجود دارد.

لگن و مفاصل ران
– نمونه‌برداری سطحی، بافت نرم
– اکسیزیون بورس ایسکیال
– بورس یا کلسیفیکاسیون تروکانتر

وارد کردن و خارج کردن
– درآوردن جسم خارجی،‌ زیر جلدی، سطحی یا عمقی
– عمل تزریق برای آرتروگرافی مفصل ران با یا بدون بیهوشی

شکستگی و یا دررفتگی
– ساکروم، شکستگی بسته بدون جا اندازی
– دررفتگی ساکروایلیاک یا سمفیز پوبیس بدون جا اندازی
– شکستگی کوکسیکس باز یا بسته
– شکستگی(های) ایلبوم، پوبیس و یا ایسکیوم بسته، بدون جا اندازی
– تروکانتر بزرگ، بسته بدون جا اندازی

فمور و مفصل زانو
– فاشیوتومی ایلبوتیبیال(تنوتومی) باز
– تنوتومی زیر جلدی(بسته) اداکتوریاهامسترینگ دیستال، منفرد(عمل مستقل)
– هامسترینگ‌های دیستال، متعدد با یا بدون اداکتور(عمل مستقل)
– نورکتومی عضله هامسترینگ
– نورکتومی پوپلیته(گاستروکنمیوس)
– نمونه‌برداری سطحی، بافت نرم
– تومور، خوش خیم، زیر جلدی
– آرترتومی(کپسولوتومی) زانو، تنها برای نمونه‌برداری سینوویال
– با اکسپلوراسیون با یا بدون خروج اجسام آزاد و یا نمونه‌برداری
– اکسیزیون بورس پره پاتلار
– اکسیزیون کیست سینوویال فضای پوپلیته(مثل کیست بیکر)
– تزریق به منظور آرتروگرافی زانو
– درآوردن جسم خارجی، عمقی
– بخیه زدن تاندون تحت کشککی، اولیه
– بخیه زدن پارگی عضله یا تاندون چهار سر، اولیه
– تطویل تاندون‌ هامسترینگ، منفرد
– آزادسازی رتیناکولوم خارجی بازسازی لیگامان

شکستگی یا دررفتگی
– انتهای دیستال، کندیل داخلی یا خارجی، بسته، بدون جا اندازی با دستکاری
– شکستگی بسته کشکک
– شکستگی قسمت پروگزیمال(پلاتو) تیبیا، بسته، بدون جا اندازی، با جا اندازی با دستکاری
– خار(های) بین کندیلی، بسته، بدون جا اندازی
– دررفتگی بسته کشکک، جا اندازی با دستکاری، با یا بدون بیهوشی
– دستکاری مفصل زانو تحت بیهوشی عمومی(شامل استفاده از کشش یا دستگاه‌های ثابت کننده دیگر)
– بستن ثانویه یا اصلاح جوشگاه

ساق پا(تیبیا ـ فیبولا) و مچ پا
– انسیزیون و درناژ آبسه یا هماتوم عمقی و بورس عفونی
– تنوتومی تاندون آشیل از طریق پوست تحت بی‌حسی موضعی(عمل مستقل)
– آرتروتومی(کپسولوتومی) مچ همراه با اکسپلوراسیون، درناژ یا درآوردن جسم خارجی
– آزاد کردن کپسول خلفی، با یا بدون تطویل تاندون آشیل
– نمونه‌برداری سطحی و عمقی نسج نرم
– تومور خوش خیم، زیر جلدی
– تومور عمقی در زیر فاشیا یا داخل عضله
– آرتروتومی(کپسولوتومی) مچ پا با یا بدون نمونه‌برداری و یا درآوردن جسم خارجی یا برای سینووکتومی با یا بدون تانسیلکتومی
– اکسیزیون ضایعه در غلاف یا کپسول تاندون(مثل کیست یا گانگلیون)
– اکسیزیون یا کورتاژ کیست یا تومور خوش خیم استخوان تیبیا یا فیبولا
– عمل تزریق برای آرتروگرافی
– ترمیم اولیه یا ثانویه پارگی تاندون آشیل یا تاندونهای دیگر با یا بدون گرافت
– اصلاح دیفکت فاشیای ساق پا
– ترمیم برای دررفتگی تاندونهای پرونئال، با یا بدون استئوتومی فیبولا
– تنولیز، باز، منفرد یا متعدد(از طریق همان انسیزیون)
– کوتاه کردن یا تطویل تاندون، منفرد یا متعدد از طریق همان انسیزیون
– کوتاه نمودن گاستروکنمیوس(مانند عمل استرایر)
– جابجایی یا پیوند تاندون(با تغییر جهت مسیر عضله)، منفرد،‌ سطحی(مثل تیبیال قدامی یا اکستانسورها به قسمت میانی پا)‌
– تیبیال قدامی یا خلفی از میان فضای بین استخوانی
– هر تاندون
– ترمیم اولیه یا ثانویه پارگی، بریدگی یا پیچش شدید لیگامان‌های کولترال مچ پا
– جلوگیری از رشد اپی فیزیااپی فیزیودز یا استاپلینگ، دیستال فیبولا و تیبیا

شکستگی یا دررفتگی
– جا اندازی شکستگی بسته شفت تیبیا بدون دستکاری یا جا اندازی با دستکاری
– شکستگی باز، با بستن بدون عارضه نسج نرم، جا اندازی با دستکاری
– جا اندازی شکستگی انتهای تیبیا(قوزک داخلی یا خلفی)، بسته، بدون دستکاری، جا اندازی با دستکاری
– باز، با بستن بدون عارضه نسج نرم، جا اندازی با دستکاری
– بسته یا باز جا اندازی باز با تثبیت استخوان
– جا اندازی شکستگی بسته انتهای پروگزیمال یا شفت فیبولا، بدون دستکاری، جا اندازی با دستکاری
باز،‌ با بستن بدون عارضه نسج نرم، جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز، جا اندازی با تثبیت استخوان
انتهای استخوان(مالئول خارجی) بسته، بدون جا اندازی با دستکاری
جا اندازی با دستکاری زیر بیهوشی
باز، با بستن بدون عارضه نسج نرم، جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز، جا اندازی با تثبیت استخوان
– شکستگی شفت تیبیا و فیبولا، بسته با دستکاری
باز با بستن بدون عارضه نسج نرم(مثل پین در بالا و پائین)
– شکستگی هر مالئول مچ پا بسته با یا بدون جا اندازی با دستکاری
– باز با بستن بدون عارضه نسج نرم و جا اندازی با دستکاری
– بسته یا باز جا اندازی باز، با یا بدون تثبیت استخوان
– شکستگی سه مالئولی مچ پا بسته بدون جا اندازی با دستکاری یا با بیهوشی
– بسته یا باز جا اندازی باز با یا بدون تثبیت استخوان، فقط مالئول داخل و خارجی
– دررفتگی مفصل پروگزیمال تیبیا و فیبولا، جا اندازی با یا بدون بیهوشی
– جا اندازی باز تثبیت یا اکسیزیون
– دوختن ثانویه یا اصلاح جوشگاه
پــا
– انسیزیون و درناژ بورس عفونی شده، آبسه یا هماتوم سطحی
– عفونت زیر فاشیا، نیازمند دیسکسیون عمقی، با یا بدون گرفتاری غلاف تاندون یک یا چند ناحیه
– فاشیوتومی کف پا و یا انگشت پا زیر جلدی
– تنوتومی زیر جلدی انگشت پا،‌ منفرد یا متعدد
– آرتروتومی(کپسولوتومی) با اکسپلوراسیون،‌ درناژ یا برداشتن جسم خارجی
– آرتروتومی(کپسولوتومی) با اکسپلوراسیون،‌ درناژ یا برداشتن جسم خارجی مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال، متاتارسوفالانژیال، اینترفالانژیال
– عصب‌کشی، عضلات داخلی کف پا
– آزاد کردن تونل تارسال(رفع فشار از روی عصب تیبیال خلفی)
– اکسیزیون تومور خوش خیم زیر جلدی،‌ عمقی، زیر فاشیا، داخل عضله
– آرتروتومی برای نمونه سینوویال، مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال، متاتارسوفالانژیال، اینترفالانژیال
– فاشیکتومی،‌ برداشتن فاشیای کف پایی،‌ ناقص یا رادیکال
– سینووکتومی،‌ مفصل اینترتارسال یا تارسومتاتارسال، متاتارسوفالانژیال
– برداشتن نورومای مورتون، منفرد
– سینووکتومی، غلاف تاندون فلکسور یا اکستانسور
– اکسیزیون ضایعه تاندون یا کپسول یا غلاف فیبرو در پا(مثل کیست یا گانگلیون) یا انگشتان
– اکسیزیون یا کورتاژ کیست یا تومور خوش خیم استخوان تالوس یا پاشنه پا
– دیگر استخوان‌های تارسال یا متاتارسال یا بند انگشتان با یا بدون گرافت
– استکتومی،‌ ناقص، سرمتاتارس پنجم(بونیونت)
– استکتومی، کامل،‌ سر اولین متاتارس
– سر دیگر متاتارس‌ها، منفرد
– سرمتاتارس پنجم
– سر تمام متاتارس‌ها، با یا بدون فالنژکتومی‌های پروگزیمال ناقص(روش کلایتون)
– خار، با یا بدون آزاد کردن فاشیای کف پا
– دیگر استخوانهای تارسال یا متاتارسال
– فالنکس
– کندیلکتومی،‌ پایه فالنکس، هر انگشت پا
– متاتار سکتومی
– فالنژکتومی،‌ منفرد
– رزکسیون سر استخوان مفصل انترفالنژیال، منفرد
– متاتارسال
– فالنکس
– خارج کردن جسم خارجی، زیر جلدی یا عمقی

ترمیم،‌ اصلاح یا بازسازی
– ترمیم تاندون فلکسور یا اکستانسور،‌ منفرد، اولیه یا ثانویه، با یا بدون گرافت آزاد
– تنولیز، فلکسور یا اکستانسور، منفرد یا متعدد
– تنوتومی باز فلکسور پا،‌ منفرد یا متعدد(عمل مستقل)
– انگشت پا، منفرد(عمل مستقل)
– اکستنسور،‌ پا یا انگشت پا برای تنوتومی زیر جلدی
– انتقال تاندون، عضله تیبیال قدامی به استخوان تارسال(لومن ـ یانگ)
– پیش بردن تاندون تیبیال خلفی با برداشت استخوان اسکافوئید فرعی(مثل عمل کیدنر)
– تنوتومی یا آزاد کردن عضله ابداکتورهالوسیس لانگوس(مانند عمل مک‌کالی)
– کپسولوتومی، ‌فقط آزاد کردن نواحی مدیال میدفوت
با افزایش طول تاندون
– وسیع، شامل کپسولوتومی تالوتیبیال خلفی
میدتارسال(مثل عمل هی‌ من)
– کپسولوتومی برای کنتراکتور مفصل متارتارسوفالنژیال،‌ با یا بدون تنورافی،‌ منفرد(عمل مستقل)
– اعمال پرده‌گذاری(مثلاً ایجاد سینداکتیلی انگشتان پا) برای میخچه نرم(مثل عمل کلی کیان)
– انگشت چکشی، یک انگشت یا(مثلاً فیوژن اینترفالنژیال) عمل مستقل
– عمل پلاستیک برای کاک آپ پنجمین انگشت پا(مثل عمل روئیز ـ مورا)
– استکتومی، برداشت ناقص اگزوستوزیاکندیلکتومی سرمتاتارس، منفرد از دوم تا پنجم سرمتاتارس اضافه
– هالوکس والگوس(بونیو نکتومی) تصحیح به وسیله برداشت اگزوستوز(مثل عمل سیلور)
(روش کلر، مک‌براید یا مایو)
بارزکسیون مفصل و گذاشتن پروتز
با پیوند تاندون(مثل عمل ژوپلین)
با استئوتومی متاتارس(مثل عمل میچل یا لاپیدوس)
عمل مشابه لاپیدوس
با استئوتومی متاتارس(مثل عمل میچل یا لاپیدوس)
عمل مشابه لایبدوس
با استئوتومی فالنژیال
سایر روشها
– استراگالوس(تالوس) یا سایر استخوانهای میدتارسال
– متاتارس‌ها، پایه یا تنه، منفرد، برای کوتاه کردن یا تصحیح زاویه، متاتارس اولی
– فالنکس پروگزیمال، اولین انگشت پا برای کوتاه کردن تصحیح چرخشی یا زاویه(عمل مستقل)
– سایر فالنکس‌ها(مربوط به هر کدام از انگشتان پا)
– بازسازی دفرمیتی انگشت پا،‌ فقط نسج نرم(مثل انحنا داشتن انگشت پا یا رو قرار گرفتن انگشت دوم)
– سزامیوئیدکتومی انگشت اول(عمل مستقل)
– بازسازی انگشت پا،‌ ماکروداکتیلی، برداشت نسوج نرم با یا بدون نیاز به برداشت استخوان
– پلی‌داکتیلی
– سین داکتیلی با یا بدون گرفت(های پوستی)
– کلفت فوت(پای شکافدار)

شکستگی یا دررفتگی
– شکستگی استخوان پاشنه، بسته،‌ جا اندازی بدون دستکاری
جا اندازی با دستکاری(مثل روش کاتون یا بوهلر)
باز، یا بسته بدون عارضه بافت نرم، جا اندازی با دستکاری
– شکستگی آستراگالوس، بسته بدون جا اندازی(تالوس)
– استخوان(های) تارسال(به جز آستراگالوس و استخوان پاشنه، شکستگی‌(های) بسته، جا اندازی بدون دستکاری یا با دستکاری
جا اندازی با دستکاری و پین‌گذاری از طریق پوست
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم، جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز،‌ جا اندازی باز،‌ یا بدون تثبیت استخوان
– متاتارس(ها) شکستگی(ها) بسته(ساده) جا اندازی با یا بدون دستکاری
با دستکاری و پین‌گذاری از طریق پوست
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم، جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز، جا اندازی باز، با یا بدون تثبیت استخوان
– بند(ها) انگشت، ‌شکستگی انگشت بزرگ پا بسته جا اندازی با یا بدون دستکاری
با دستکاری یا پین‌گذاری از طریق پوست
باز، بستن بدون عارضه بافت نرم، جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز جا اندازی باز، با یا بدون تثبیت استخوان
– غیر از انگشت بزرگ پا،‌ شکستگی بسته جا اندازی بدون دستکاری
جا اندازی با دستکاری
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم، جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز، جا اندازی باز، با یا بدون تثبیت استخوان
– درمان شکستگی بسته استخوان سزاموئید(کنجدی)
– دررفتگی بسته استخوان تارسال، جا اندازی یا دستکاری با یا بدون بیهوشی با تثبیت استخوان از طریق پوست
باز، یا بستن بدون عارضه بافت نرم جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز، جا اندازی باز، با یا بدون تثبیت استخوان
– دررفتگی بسته مفصل تارسومتاتارسال، جا اندازی با دستکاری با یا بدون بیهوشی با تثبیت استخوان از طریق پوست
باز، بسته بدون عارضه بافت نرم، جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز جا اندازی با یا بدون تثبیت استخوان
– دررفتگی بسته مفصل متاتارسوفالنژیال، جا اندازی با دستکاری با یا بودن بیهوشی
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز، جا اندازی باز، با یا بدون تثبیت استخوان
– دررفتگی بسته مفصل اینترفالنژیال جا اندازی با دستکاری با یا بدون بیهوشی
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم جا اندازی با دستکاری
بسته یا باز، جا اندازی باز، با یا بدون استخوان
– آرترودز مفصل انگشت بزرگ پا،‌ آرترودز مفصل متاتارسوفالنژیال یا مفصل اینترفالانژیال

آمپوتاسیون
– ترانس متاتارسال
– متاتارسال، با انگشت پا منفرد
– مفصل متاتارسوفالنژیال انگشت پا
– مفصل اینترفالنژیال

گچ‌گیری و باندپیچی اندام فوقانی و تنه
– گچ‌گیری بدن(حلقه‌ای)
– ژاکت ریسر، محدود،‌ تنه(و سر)
– سر
– ژاکت ترن باکل، فقط تنه(و سر)
– تنه، از شانه تا لگن(و سر، تیپ مینروا)
– شامل یک ران
– شامل هر دو ران
– باند پیچی به شکل S*(مانند شکستگی ترقوه)
– اسپایکای شانه
– گچ‌گیری و لپو
– شانه تا دست(بلند)
– آرنج تا انگشتان(کوتاه)
– دست و پائین ساعد(به صورت دستکش)

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar