آشنایی با مراحل لقاح تا رشد جنین انسان

تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد. اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ساخته می شوند و تخمک ها که به وسیله تخمدان های زن تولید می شوند. هر یک از این سلول ها نیمی از مجموعه DNA (ماده ژنتیک) را در خود دارند. آنها از طریق مقاربت جنسی، کنار هم قرار می گیرند؛ اگر یک اسپرم وارد یک تخمک شود و آن را بارور کند، DNA مرد و زن ترکیب شده، سلول های جدیدی حاصل می شوند. بارداری زمانی رخ می دهد که این سلول ها خود را در رحم جای می دهند. در طول بارداری که حدود۴۰ ‌هفته (۹‌‌ماه) طول می کشد، این سلول ها تکامل یافته، نوزاد را به وجود می آورند.

آغاز بارداری

۱۴۸۴۷۸۳۴۳۲۴۳۵۴۳۵.jpg
سلولی که از اتصال تخمک و اسپرم حاصل می شود، تخم نام دارد. در عرض۲ ‌روز پس از بارداری، تخم سفر خود را از طریق لوله حمل تخمک به سمت رحم آغاز می کنند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله میسر می شود. در همین زمان، تخم خود را مکرراً‌ تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نام مورولا حاصل شود. پس از۵ ‌تا۷ ‌روز این مجموعه سلول به رحم می رسد. این مجموعه خود را به صورت امنی در آندومتر (سطح داخلی رحم) جای می دهد و به رشد خود ادامه می دهد. از این لحظه به بعد از بارداری به خوبی تثبیت می شود. یک بخش از مجموعه سلولـی به داخل آندومتر رشد می کند و تبدیل به جــفت می شود کـه نوزاد در حال تکامل را تغذیه می کند. بقیه سلول ها که نوزاد به وسیله آنها رشد خواهد کرد، تبدیل به جنین می شوند
از تخمک تا جنین 
با تقسیم سلول های در حال عبور از لوله حمل تخمک،‌ تعداد آنها هر ۱۲ ‌ساعت دو برابر می شود. وقتی مجموعه سلولی به رحم می رسد، شامل صدها سلول است. وقتی سلول ها در سطح داخلی رحم جای می گیرند،‌ تکامل خود را برای تشکیل یک جنین آغاز می کنند
چگونگی تغذیه جنین

 ۲۸۷۴۵۶۸۹۵۶۵.jpg
جنین برای برآوردن نیازهای خود به اکسیژن، مواد غذایی و پادتن های ضد عفونت و همچنین برای دفع مواد زاید خود به مادرش وابسته است. این مواد در داخل جفت که عضوی متصل به سطح داخلی رحم است و از طریق طناب نافـی به نـوزاد مرتبـط مـی شود، بین خـون مادر و خـون جنیـن مبادله مـی شوند. در جفت، خون مادر و جنین نزدیک هم قرار می گیرند ولی واقعاً مخلوط نمی شوند .

عروق خونی در جفت
 عروق خونی طناب نافی در جایی که به جفت می رسند، ساختارهایی به نام پرز را تشکیل می دهند و پرزها به سمت نواحی حاوی خون مادر پیشروری می کنند. کوریون که غشایی است که مواد غذایی و سـایر مـواد از طـریق آن عبــور مـی کنند، آنها را محصور می کند
تکامل جنین

 ۳۶۵۹۸۶۸۵۶۵.jpg
جنین در کیسـه ای در داخـل رحم تـکامـل می یابد. مایع آمنیوتیک مثل یک ضربه گیر برای این کیسه عمل می کند و تغذیه آن نیز به وسیله خون بندناف انجام می گیرد. محصول بارداری در۸ ‌هفته اول، رویان نام دارد. در این مدت، اندام ها، سر و ظاهر صورت شکل می گیرد؛ بیشتر اعضا تشکیل می شوند و قلب شروع به ضربان می کند. رویـان بعـد از۸‌‌ ‌هـفـتـه، جنیـن نامیـده مـی شود. تکامل ساختارهای بدن در سراسر بارداری ادامه می یابد 

عموما در انسان ھا دوران بارداری تقریبا ۳۸ هفته طول می کشد ‏که از زمان لقاح، یا از حاملگی، ‏تا تولد محاسیه می شود. در مدت ۸ هفته بعد از لقاح، ‏آن انسان در حال رشد را جنین می نامند، ‏که معنی آن “بزرگ شدنی در داخل” است. ‏این زمانی که دوران جنینی نامیده می شود، ‏با تشکیل سیستمھای اصلی بدن ‏مصادف می باشد.

از زمان تکمیل ۸ هفته ای تا آخر وضع حمل، ‏” انسان در حال رشد را رویان می نامند،” ‏که به معنی “اولاد زاییده نشده” می باشد. ‏در خلال این دوران، که دوران رویانی نامیده می شود. ‏بدن بزرگتر شده و سیستمهای آن شروع به کار می کنند.

۴۹۶۵۹۶۵۶۵.jpg

تمام سنین جنینی و رویانی در این برنامه ‏به زمان آغاز شده از زمان لقاح اشاره می کنند.

از دیدگاه زیست شناسی، ‏”رشد انسان از لقاح شروع می شود،” ‏وقتیکه یک زن و یک مرد ‏از هر دو ۲۳ کروموزوم خود را بواسطه ‏اپیوند سلولھای تناسلی خود ترکیب می کنند.

سلول تناسلی یک زن را عموما “تخمک” می نامند ‏ولی کلمه صحیح آن اوسیت است.

‏ھمچنین، سلول تناسلی یک مرد را بیشتر افراد ‏به عنوان “اسپرم” می شناسند ‏ولی اصطلاح صحیح آن منی دانه (اسپر ما تو زون) است.

۵۹۶۵۹۸۶۹۵۶۵.jpg

‏بعد از رھا شدن اوسیت تولید از تخم دان زنی در نتیجه عملی که آن را ‏تولید اوول کردن نامیده می شود. ‏اوسیت و اسپرماتوزون ‏در داخل یکی از مجری ھای رحمی متحد می گردند، ‏که غالبا بنام لوله فالوپ نامیده می شوند.

‏این مجری ھای رحمی تخم دان ھای زن را ‏به بچه دان یا رحمش متصل می کنند.

‏این باعث ایجاد یک جنین تک سلولی که زیگوت نامیده می شود، میگردد.، ‏که معنی آن “جفت یا به ھم وصل شده” می باشد.

۴۶ کروموزوم زیگوت ‏نسخه بی نظیر ‏کامل ژنتیکی فرد جدید را نمایش می دهد. ‏این طرح کلی ‏در ملکولهای بهم پیچیده DNA قرار دارد. ‏آنها حاوی دستورالعملهای رشد ‏برای تمام بدن ھستند.

۶۹۸۴۳۷۹۸۴۳۳.jpg

‏مولکل ھای DNA شبیه یک نردبان مارپیچ می باشند ‏که آن بنام مارپیچ دوبل می شناسند. ‏پله ھای این نردبان از مولکل ھای جفتی ‏یا پایه هایی که گوانین، ‏سیتو سائین، ایندنائین، و تایمائین می نامند،ساخته می شود.

گوانین فقط با سیتو سائین جفت می شود، ‏و ایندنائین با تایمائین. ‏ھر سلول انسان تقریبا ۳ میلیارد از ‏این جفت ھای بنیادی را دارا است.

‏DNA یک تک سلولی حاوی اطلاعات بسیار زیادی است ‏که اگر این اطلاعات در بصورت کلمه آنهم ‏فقط با حرف اول نمایش داده شوند ‏به ۵/۱ میلیون صفح نیاز خواهیم داشت!

‏اگر آن را سرتاسری پخش کنیم ‏در یک سلول انسان این DNA برابر با ۳/۱ ۳ فوت ‏یا یک متر خواهد شد.

اگر ما ھر یک از DNA در داخل ۱۰۰ تریلین سلولھای فرد را، ‏می توانستیم باز کنیم، ‏طول آن به متجاوز از ۶۳ میلیارد مایل می رسید. ‏این مسافت ۳۴۰ برابر مسافت بین ‏زمین و خورشید است.

۷۰۳۷۴۹۸۸۳۴۳.jpg

تقریبا ۲۴ تا ۳۰ ساعت بعد از لقاح، ‏زیگوت نخستین تقسیم سلولی را ‏با استفاده از فرآیند میتوز انجام می دهد ‏یک سلول به دو قسمت، دو به چهارشنبه و به همین صورت این کار ادامه مییابد

بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از شروع لقاح، ‏آبستنی را می توان با شناسایی یک هورمون ‏که به آن “عامل آبستنی اولیه” می گویند آبستنی را تایید کنند.

در مدت ۳ تا ۴ روز بعد از لقاح، ‏سلولهای تقسیم شونده جنین دارای یک شکل کروی می گردند. ‏و این جنین را مورولا می خوانند.

‏در مدّت ۴ تا ۵ روز، در داخل توپ سلولی حفره ای ایجاد می شود. ‏و پس از آن این جنین بلاستوسیست نامیده می شود.

‏سلولھایی که در داخل بلاستوسست ھستند ‏توده داخلی سلول نامیده می شوند. ‏و رشد سر، بدن و ساخت ھای دیگر را ‏که برای انسان در حال رشد حیاتی است را باعث می شود.

‏سلولھای داخل توده سلولی داخلی ‏سلولھای بنیادین نامیده می شوند چون آنها توانایی ساخت ‏بیش از ۲۰۰ نوع سلول که در بدن انسان ‏هستند را تشکیل دهند.

بعد از جابجا شدن بطرف پایین مجرای رحمی، ‏جنین ابتدایی خود را در دیوار داخلی رحم مادر ‏جاسازی می کند. ‏این عمل را القاء می نامند، که ۶ روز بعد از لقاح ‏آغاز و ۱۰ تا ۱۲ روز بعد از آن به پایان می رسد.

‏سلول ھا از جنین ر حال رشد شروع به تولید کردن ھورمون می کنند ‏که نام آن کوریونک گونادوتروفین انسانی ، یا HCG می باشد. ‏ماده ای که در اکثر آزمایشهای آبستنی شناسایی می شود.

‏HCG ھورمن ھای مادری را ‏برای اینکه بعد از لقاح آبستنی را ادامه دهد ‏ بسوی قطع کردن دوره قاعدگی عادی زنان متوجه می سازد. ‏سلولھایی که پیرامون بلاستوسیست قرار گرفته اند ‏قسمتی از یک ساخت را فعال می کنند که آن را جفت جنین (مشیمه) می نامند، ‏که میان سیستمھای گردش خون مادر و جنینی ‏نقش واسطه را ایفا می کند.

‏مشیمه مادری اکسیژن، مواد مغذّی، ھورمن ھا، و داروھا را ‏به انسان در حال رشد می رساند؛ ‏ھمه مواد زائد را برطرف می کند؛ ‏و خون مادر را از مخلوط شدن با خون جنین و رویان ‏باز می دارد.

‏و ھمچنین این مشیمه ھورمن ھا را تولید کرده ‏و درجه حرارت بدن جنینی و رویانی را کمی بالاتر از ‏درجه حرارت بدن مادر نگاه می دارد.

‏این مشیمه بواسطه رگ ھای ریسمان نافی با انسان در حال رشد ‏ارتباط برقرار می کند.

‏توانائی ھای شیمه با دستگاه ھای مراقبت ویژه که در بیمارستان ھای ‏امروزی یافت می شوند رقابت می کند.

در مدّت ۱ هفته، سلولھای توده داخلی سلول دو تا لایه را تشکیل می دھند ‏که آنھا را ‏هیوبلاست و. ‏و اپی بلاست می نامند.

‏غشاء داخلی جنین ‏کیسه محتویات نطفه را ایجاد می کند. ‏که یکی از ساختارهایی است ‏که مادر بواسطه آن مواد مغذّی را ‏برای جنین اولیه تامین می کند.

‏سلولھایی از اپی بلاست ‏پرده ای را تشکیل می دھد که آن آمنیون می نامند ‏که در داخل آن جنین ‏و بعد از آن تا زمان تولد ‏رویان رشد می کند.

در مدت تقریبا ۵/۲ هفته، ‏اپی بلاتست ۳ بافت تخصصی ‏یا طبقات سلول ابتدایی جنین ‏را تشکیل داده است ‏که آنھا را اکتودرم ‏ایندودرم و ‏میزودرم (لایه وسطی جرثومه) می نامند.

۸۴۳۷۴۷۳۶۴۳۴۳.jpg

‏اکتودرم ‏منشاء ساختارهای بسیاری است ‏مانند مغز، ‏نخاع، ‏عصب ھا، ‏پوست، ‏ناخن ھا، ‏و مو.

‏ابندودرم دستگاہ تنفس و مسیر ھاضمه ‏را ایجاد می کند، ‏نیز یخشھایی از اعضای اصلی را بوجود می آورد ‏مانند جگر ‏و لوز المعده.

‏مزودرم قلب، ‏کلیه ھا، ‏استخوان ھا، ‏غضروفها، ‏عضلات، ‏یاخته ھای خون، ‏و ساختھای دیگر را تشکیل می دھد.

در مدّت ۳ هفته ‏مغز به ۳ قسمت اصلی تقسیم می شود ‏که آنھا را جلو مغز ‏مغز میانی ‏و عقب مغز می نامند.

‏رشد دستگاه ھای تنفّس و ھاضمه ھم ‏در پجریان است. در ابتدا یاخته ھای خون ‏در کیسه محتویات نطفه ظاهر می شوند، ‏رگ ھای خونی در سرتاسر ‏جنین تشکیل می شوند، ‏و قلب لوله ای پدیدار می شود.

‏تقریبا بلافاصله، ‏قلب با رشد سریع بزرگ شدنی ‏در خود ‏محفظه هایی را ایجاد ‏و شروع بع رشد می کند.

‏۳ هفته و یک روز ‏بعد از لقاح ‏قلب شروع به تپیدن می کند.

‏دستگاه گردش خون ‏یا گروهی از اعضای مربوطه نخستین دستگاه بدن است که ‏به حالت عملیاتی می رسد.

بی ۳ و ۴ هفته ‏نقشه بدن پدیدار می شود ‏مانند مغز، ‏نخاع، ‏و قلب جنین ‏در کیسه محتویات نطفه ‏به آسانی شناخته می شود.

‏رشد سریع موجب پیچیدن ‏نسبتا جنین مسطح می شود. ‏این عمل شامل پیچیدن قسمتی از کیسه محتویات نطفه ‏را در داخل آستر ‏دستگاه ھاضمه ‏می گردد ‏و قفسه سینه ‏و حفره های شکمی انسان در حال رشد را ‏تشکیل می دھد.

در مدّت ۴ هفته ‏مشیمه زلالی ‏جنین را در کیسه پر از مایع احاطه می کند. ‏این مایع استرلیزه، ‏که مائع مشیمه نامیده می شود، ‏محافظت از جنین در برابر آسیب را برعهده می گیرد.

قلب در یک دقیقه عموماً ۱۱۳ مرتبه ضربان می کند.

‏توجه کنید که رنگ قلب چگونه عوض می شود و خون وارد محفظه ها ‏گردیده و آن را ترک می کند.

‏قبل از تولد قلب تقریبا ‏۵۴ میلیون مرتبه ضربان می کند ‏و در کل دوره ۸۰ ساله زندگی ‏متجاوز از ۲/۳ میلیارد مرتبه می تپد.

بواسطه تبدیل کردن ظواھر جلو مغز، ‏وسطی مغز، ‏و عقب مغز ‏نمود سریع مغز قابل مشاهده است.

با ظھور جوانه های دست و پا رشد عضو بالا و زیرین ‏در مدّت ۴ هفته شروع می شود.

در این مرحله پوست شفاف است ‏زیرا که ضخامتش فقط برابر یک سلول است.

‏هنگامی که پوست ضخیم می شود، ‏این شفافیت را از دست خواھد داد، ‏یعنی ما فقط قابل دیدن اعضاء داخلی خواھیم شد ‏که آنھا برای حدود یک ماه دیگر رشد می کنند.

زنـدگی شـمـا بـا لـقـاح یـافـتـن یـک اسپرم و یک تخمک آغاز گــردیده. در این لحظه ۴۶ کروموزوم با ۳۰ هزار ژن با یکدیگر  ترکـیب می گردند تا تمام مشخصات فیزیکی شما همچون جـنـسیت، تـیـپ بـدن، ویـژگــیهای چهره، رنگ پوست،مو و چـشمـان شمـا را تعیـیـن کنـنـد. هنـگـامی که لقاح صورت می گیرد زیگوت ایجاد می گردد. این زیگوت یا همان تخمک بــارور شده  تکثیر یافته و  پس از گذشت ۵ روز از یک سلول به ۱۰۷ سلول میرسد.

شما در طول مدتی که درون رحم قرار دارید توسط کیسه آمنیوتیک احاطه گشته اید. کیسه آمنیوتیک کیسه ای ست نازک که درون آن از مایع آمنیوتیک پر گردیده است. وظیفه این کیسه محافظت از جنین (شما) در برابر صدمات و همچنین تنظیم درجه حرارت بدن جنین میباشد. شما توسط عضوی بنام جفت که به شکل یک کیک تخت میباشد به رحم متصل گردیده اید. جفت وظیفه تبادل مواد متابولیک را میان شما و مادر به عهده دارد. در واقع شما غذا، خون، اکسیژن را از مادر دریافت کرده و دی اکسید کربن ودیگر مواد زائد را از طریق جفت دفع میکنید. البته شما مستقیما به جفت متصل نشده اید و این بند ناف است که با ۲ سرخرگ و یک سیاهرگ شما را به جفت متصل میسازد. تمام سطح بدن جنین نیز از هفته ۲۰ م به بعد کاملا از یک لایه پنیری و مومی شکل پوشیده میگردد که از پوست جنین در برابر مایع آمنیوتیک محافظت میکند. در غیر اینصورت پوست جنین بسیار چروکیده خواهد شد.

 ۹۴۳۵۴۷۳۶۴۳۴۳.jpg

تقریبا از روز هفتم پس از لقاح جنین ریز در رحم مادر لانه گزینی میکند. از روز ۱۰م نیز قاعدگی مادر متوقف میگردد. از روز ۱۸م قلب و چشمها شروع به شکل گیری میکنند و از روز ۲۱ م به بعد تپش قلب جنین آغاز گردیده و خون جنین را در بدنش به گردش در می آورد البته این خون با خون مادر ارتباطی نداشته و گروه خونی متفاوتی نیز دارا میباشد.

از روز  ۲۸م  به بعد چشمها، گوشها و سیستم تنفسی شروع به شکل گیری میکند. از روز ۴۲م اسکلت بدن کامل میگردد (غضروف) و امواج مغزی قابل ثبت است.

از هفته ۵ م دستها، پاها و چشمها شروع به رشد میکنند. از هفته ۷م پلکها و انگشتان شکل میگیرند و بینی متمایز میگردد. در هفته ۸ م تمام سیستمهای بدن شکل گرفته اند و رشد ناخنها آغاز میگردد.

از هفته ۱۱م (ماه دوم) جنین شروع به تنفس مایع آمنیوتیکی میکند. این روند تا زمان زایمان ادامه می یابد. البته کودک با این عمل خفه نمیشود زیرا اکسیژن را از طریق جفت دریافت میکند. نقش جریان یافتن این  مایع تنها به تکامل و شکل گیری ششها و دیگر اعضای تنفسی مربوط میگردد.

* قلب جنین ۱۲۰ تا ۱۶۰ بار در دقیقه میزند.

* در هـــفته ۸ م شما بصورت یک انسان با ابعاد مینیاتوری میباشید. با ۳ ساتنی متر قد و وزن یک گرم!

* در هـفـتـه ۹ م اثــــر انگشت شما شکل می گـیـرد و کف دستتان حساس به لمس میگردد. اگر کف دست یک جنین را در این زمان لمس کنیم جنین دستانش را مشت خواهد کرد!

*  اگر  یـک جــنـیـن ۸ هفـتـه ای را قـلـقلـک دهیم سرش را بسمت عقب خم خواهد کرد!

* در هفته ۷م تمام جوانه دندانهای شیری شکل گرفته اند. و جنین معمولا انگشتان خود را می مکد!

* جوانه های  چشایی در شما از هفته ۱۳ م تا ۱۵ م  به بعد فعال میگردند!

* پـس از گـذشـت تنـهـا ۱۴ هـفـتـه از لـقـاح جـنـین قادر به شـنـیدن است اما از هفته ۲۶ م به بعد جنین قادر است به صـدا واکـنـش نشـان دهـد. جـالــب است بدانید جنین درون
رحـم تـمام صداهای محیط اطراف را همچون شما میشنود  امـا ۱۰ دسی بـل ضعـیـف تـر. هرگاه جنین  در معرض صدای بـلنـد قـرار گیـرد دست خود را مقابل گوشهایش قرار خواهد داد! جنین اصوات بم را بهتر از اصوات زیر می شـنـود. الـبته ایـن پـایان مـاجـرا نیست چرا که جنین درون رحم در معرض انواع سرو صدا قرار دارد:صدای قلب مادر،سیستم گوارشی  مادر و تنفس مادر نیز توسط جنین باید تحمل گردد. تــصویر روبرو واکنـش جنـیـن را هنـگام شنـیـدن صـدای بـلند نشان میدهد:

* جنین انسان از ۶ ماهگی به بعد به یک انسان احساسی بدل خواهد گشت.

* از ۴ ماهگی به بعد  چنانچه شکم مادر مقابل نور شدیدی قرار گیرد جنین دستانش را مقابل صورتش خواهد گرفت تا مسیر نور را سد کند!

* جنین انسان از هفته ۲۰ م به بعد قادر است مانند یک انسان بالغ درد را حس کند. اما یک جنین ۸ هفته ای نیز قادر به احساس درد است. چنانچه کف دست یک جنین را با یک شیء نوک تیز فشار دهیم، جنین دهانش را باز کرده و دستش را نیز میکشد!

* جنین ۹ هفته ای میتواند سکسکه کند!

* جنین ۹۰ درصد وقت خود را در رحم در خواب سپری میکند.

* از هفته ۱۱ م به بعد جنین قادر است اشیاء را  با دستانش بگیرد!

* از هفته ۱۷ م جنین قادر است خواب ببیند!

* از هفته ۱۸ م تارهای صوتی جنین شکل گرفته و میتواند گریه کند!

* در هفته ۱۶ م اندامهای تناسلی جنین کاملا تمایز یافته و کودک میتواند لگد بزند، شنا کند، بچرخد و یا معلق بزند!

* در ماه ۴ و ۵ برای نخستین بار مادر حکت جنین را درون شکمش احساس میکند.

* در هفته ۲۰ م جنین در سر مو داشته ،۴۵۰ گرم وزن و ۳۰ سانتی متر قد دارد.

* جنین درون رحم میتواند بخندد و یا خمیازه بکشد!

 • مجله اطلاعات پزشکینظرات

۶۴ نظر در موضوع “آشنایی با مراحل لقاح تا رشد جنین انسان”
 1. مجید says:

  بسیار عالی از زحمات شما تشکر میکنم

 2. s.shadmehr says:

  عالی بود واقعا لذت بخش ترین متنی بود که تا به این حال خوانده بودم.واقعا از این همه قدرت و ظرافت خداوند در حیرتم . از همکاران محترمتان کمال تشکر را دارم به خاطر اینچنین موضوع زیبایی .آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان دارم . (شادمهر لیسانس بیولوژی)

 3. اسدالله زارعی says:

  عالی بود .ممنونم

 4. سمیه says:

  سلام مطالب جالبی داشتین منم تو هفته ی ۱۵ بارداری هستم برام جالب بود بدونم الان جنینم در چه مرحله ای از رشدش با تشکر

 5. پریسا says:

  سلام واقعا ممنون ..مطالب خیلی جذاب و خوب بود.مخصوصا برای من وکسانی که باردار هستند پیدایش و چگونگی تکامل رشد فرزندمون جذاب تر هم هست.

 6. بهروز اسدی says:

  با سلام خدمت همه عزیزان جامعه پزشکی که از دل و جان به بشریت خدمت میکنند خسته نباشید عرض میکنم.از شما عزیزان بخاطر مطالب مفید که در اختیار مردم قرار میدهید بی نهایت کمال تشکر دارم .به امید روز سلامتی جهانی

 7. ناصر هرکی says:

  باسلام وخسته نباشید مطالب خیلی مفید وآموزنده بودانشاالله همیشه در این راه پایدار باشید و خداوندتوفیقتان دهد.

 8. سایه says:

  متن لذت بخش و نعمق برانگیزی بود. با سپاس فراوان از علاقه و تلاش شما.

 9. ماری says:

  سلام
  مطلب فوق الهاده بود
  اشک آدم رو در میاره این همه قدرت و نظم کار خداوند

 10. سحر says:

  فتبارک الله احسن الخالقین…..
  از حسن سلیقه شما هم ممنون آرزوی سلامتی برای شما داریم…..

 11. راضیه says:

  سلام
  مطلب خیلی جالبی بود من در هفته ۹ بارداری هستم برام خیلی جالب بود
  ممنونم از شما

 12. مریم says:

  بسیار عالی بود. به خاطر اطلاع رسانی دقیق و علمی اجرتان با پروردگار

 13. مجید says:

  طبق معمول بسیار عالی و قابل استفاده و آموزنده . توفیق روزافزون برای همه خدمتگزاران به بشریت خصوصا پزشکانی که نیت و عملشان خدمت به نوع بشر است

 14. Sara says:

  از آنجایی که فقط نظر همکاراتون رو می خواستید و من همکاراتون نیستم،ولی خیلی نظرم رو جلب کرد ، به حرفهتون گوش ندادم و می خواستم حتماً بهتون بگم:
  خیلی خوشم امد و مرسی

 15. هدهد says:

  دست شما درد نکند!استفاده کردیم. گاهی اغلاطی املایی و نگارشی دیده می‌شود؛ مثلاً در مقاله‌ای نوشته‌اید: مسدوم، به جای مصدوم و… .

 16. ثریا says:

  با سلام. باید بگم متن جالبی بود منم تو هفته ۸ م هستم و الان حس می کنم خیلی بهش نزدیکترم فقط اگه میشه در مورد سطر های آخر که در مورد واکنش ها و احساسات جنین بود دلم می خواد دلایل علمی تر بیان بشه.

 17. ebi says:

  خیلی خوب بود
  تشکر

 18. نازنین says:

  با تشکر از اطلاعات جامع و جالب شما ، منکه مطالب جدیدی رو خواندم. فکر نمی کردم که جنین در مقابل نور ،صداهای بیرون و … عکس العمل نشان دهد.

 19. farnaz says:

  ta behal az hich matni too internet be in andaze lezzat naborde budam vaghean jaleb bud mamnunam

 20. زهره says:

  خیلی عالی بود . از زحمات شما کمال تشکر را دارم

 21. nastaran says:

  سلام مطلبی که نوشته بودید فوق العاده بود , حیرت و شگفتیه انسان رو از خلقت خودش برمی انگیخت, اما من به دلیل سقط جنینم رو از دست دادم و این باعث شد که بی نهایت غمگین و افسرده بشم, نمیتونم بهش فکر نکنم و واسش اشک نریزم اما به هر حال ازتون سپاسگزار و ممنونم عالی بود, فوق العاده بود

 22. manam says:

  سلام. متن خیلی جالبی بود واقعا لذت بردم از اینکه مطالب بزشکی خودتان را در اختیار عموم قرار دادید بسیار متشکرم ویک خسته نباشید از طرف کلیه خوانندگان به شما عرض میکنم .

 23. زهرا says:

  فوق العاده بود.سپاسگزار

 24. غزاله says:

  عالی بود.برای من هم جالب بود بدونم جنینم چطوریه.من هفته ۱۶هم هستم.امیدوارم تمام مادرا نوزدانی سالم بدنیا بیارن.باتشکر

 25. رویا says:

  من واقعا به خلقت خدا تحسین میکنم.

 26. گودرز says:

  من که قفل کردم نمیدونم بخندم یا گریه کنم از یه طرف یاد کارهای عجیب غریب خودم می افتم که باعث می شود مادرم رو ناراحت کنم از یه طرف خدا چطوری ما رو سالم نگه میداره که به دنیا بیایم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ضمنن من تا الان به این فکر نکرده بودم که گروه خونی جنین با مادر فرق میکنه
  ولی از یه جا تغذیه میشه

 27. سولما says:

  عالی بود من ۶ماهه باردارم خیلی دوست داشتم شکل و اندازه بچه ای که در راه دارم رو ببینم واقعا لذت بخش بود.ممنون

 28. ملیحه says:

  مرسی خیلی جالب بود . خیلی کمک کرد . موفق باشید

 29. نارسیس says:

  خیلی مفید بود.ممنون

 30. یک مامان که در انتظار دومیشه says:

  خیلی ممنون .بسیار استفاده کردم .ولی بقیه اش چی ؟

 31. سارا says:

  بسیار جالب بود . موفق باشید

 32. roya says:

  خیلی خیلی مطالب جالب وحیرت انگیزی بود امیدوارم موفق باشید

 33. فهیمه says:

  از اینهمه بزرگی خدا متحیرم.

 34. حسین و فائزه says:

  اطلاعات خیلی جالبی بود ، واقعاً جای تعجب دارد و حیرت انگیز است. با تشکر از زحمات شما .

 35. سپیده says:

  سلام .چه خدای مهربونی داریم .چوند تمام اجزای بدنمون رو خیلی دقیق مهندسی کرده و هر چیزی سرجای خودش هست .

  من دو سال پیش باردار شدم . شوهرم وقتی فهمید باردارم منو بغل کرد و یه دور کامل توی خونه دوید .روزها خیلی شیرین و زیبا بود .هفته ای چند دفعه منو میبرد فروشگاه …میدون میوه و تره بار تا هرچی دلم میخواد و خودم انتخاب کنم .ولی از اون جایی که خدا صلاح میدونست جنین در هفته ۹ حاملگی ضربان قلب نداشت و مجددا سونوی ۲هفته بعد رو پزشک تشخیص داد……..دو هفته بعد رفتیم ولی بی نتیجه بود و دکتر گفت در بهترین جای رحم جنین لانه گزینی کرده ولی دیگه نمیتونه رشد کنه……….دنیا رو سرم خراب شد و صبح تا شب کارم گریه شد ووووووووسقط انجام شد اون هم خیلی بد و دردناک که نمیخوام وارد جزییات بشم…………..
  حالا دو سال از اون واقعه دردناک میگذره و من هنوز منتظر اینم که خدا به من هم نی نی عطا کنه چون تا خود خدا نخواد برگ از درخت نمی افته .

  شوهرم خیلی خیلی با من مهربونه و درکم میکنه و میگه هر موقع خدا صلاح دونست خودش میده و ما بنده ها نمیتونیم به جنگ با خدا بریم.

  وقتی من به فکر بارداری گذشته می افتم شوهرم میگه اگه نازا بودی احتمال داشت که خیلی غصه بخوری ولی تو یه بار باردار شدی و حالا بدنت آمادگی نداره پس بی خودی خودتو داغون نکن زن ………

  ولی خداییش راست میگه من با چنین شوهری که حتی جونشم فدام میکنه واقا بی عقلم اگه بخوام غصه بخورم ولی چکار کنم که نمیتونم به بارداری گذشته فکر نکنم……

  شمایی که اینو خوندی یه صلوات برای براورده شدن حاجتم برام بفرستید ..خیلی ممنون

  • ویدا says:

   این آیه رو خود و شوهرت بخونین . خدا در قران می فرماید بعد از آن که زکریا این دعا رو خوند خدا به ان یک فرزند داد . رَبِّ هَبْ لى مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَةً طَیِّبَةً إنَّکَ سَمیعُ الدُّعاء

  • rooz says:

   سلام عزیزم امیدوارم که زودتر به آرزوت برسی هر روز سوره مریم رو تلاوت کن و هر روز ۱۰۰ مرتبه صلوات و ۱۰۰ مرتبه استغفار بفرست

 36. محبوبه says:

  باتشکر ازمطالب مفیدتان .

 37. زهرا says:

  من دانشجوی مامایی ام خیلی ممنون به دردم خورد

 38. تینا says:

  ممنون. خیلی به دردم خورد…

 39. Titiu says:

  فقط می تونم بگم الله اکبر

 40. محمد says:

  مطالب خوب بود خانمم بارداره منتظریم تا بچه بیاد توکل به خدا

 41. سیمین says:

  من ۲ ماه باردارم از شما می خواهم برای من دعا کنید.ممنو نم

 42. marzieh says:

  با سلام
  خیلی عاااالی بود
  واقعا تکان دهنده بود
  مرحبا به عظمت خدا.واقعا بزرگیشو شکر

 43. نسیم says:

  العظمة لله ربّ العالمین

 44. ازیتا says:

  بسیار عالی بود. بنازم قدرت افریدگارم را که همین بس که به خلقت خودمون اگه فقط نگاه کنیم تمام عمر محو تماشایش خواهیم ماند

 45. علی says:

  سلام.
  مطلب خیلی خوبی بود. متشکرم.
  در عجبم که چگونه عده ای می توانند این همه عجایب مشهود در خلقت را تصادفی فرض کنند و خالق مدبرشان را انکار کنند؟!!!

 46. منتظرهدیه ازخدا... says:

  سلام خسته نباشید من وشوهرم ۱ساله که برای بارداری اقدام کردیم ولی هنوز منتظر هدیه خدا هستیم برای ما وامثال ما خیلی دعاکنید سخته ازدواج کنی مادروپدر نشیم خدااااااااااااااااا فقط از خودت میخوام..

 47. راحله says:

  خیلی با حال بود.امیدوارم همه نوزادانی سالم داشته باشن .
  امیوارم خدا به زودی یه نی نی تپل به سپیده بده من که خیلی دعا کردم

 48. sahar says:

  اگه این تصاویر را به صورت انیمیشن دراورید وضمنا دخول اسپرم از فرج و حرکت ان در طول واژن و ازاد شدن تخمک از فلیکولها و رسیدن انها به رحم و مواجه انها با هزاران اسپرم را نیز به صورت انیمیشن دراورید ممنون میشویم.

 49. mahsa says:

  مرسی از عکساتون…..

 50. yasaman says:

  خیلی عالی بود، تا به حال همچین چیزایی رو نخونده بودم محصوصاً عکس العمل جنین در مقابل صدها. تحت تاثیر قرار گرفتم . بی نظیر بود . مرسی .

 51. رسول says:

  لذت بردم از این مطالب اموزنده

 52. آرش باوی گشین says:

  دم تهیه کنندش گرم گرم یه چیزای یادمون دادی فدات

 53. فاطمه says:

  سلام منم ازخدا یه پسر میخوام.برام دعا کنید باردار بشم.شوهرم خیلی پسر دوست داره.الانم مریضم.تورو خدا برام دعا کنید

 54. دلارام says:

  عالی بود مرسی از متن زیبایی که برای ما گذاشتید منم ۱۵ هفتم مفید بود ممنون ممنون

 55. مینا says:

  عالی بود

  کوچولو ده عفته ای من واقعا عظمت و بزرگی خدا رو بیشتر بهم وثابت کرده

 56. مانی says:

  عالی بود ممنون

 57. هاجر says:

  خیلی عالی بود مرسی .

 58. فاطمه says:

  سلام. ممنونم عالی بود..

 59. گلاره says:

  با سلام.ممنون از مطالب خوبتون. برای من دعا کنید.من از این ماه اقدام به بارداری کردم.دعا کنید زودتر حامله شوم

 60. زینب- ازلاهیجان says:

  سلام من ۴۶ روزه باردارم-بعدازعید دوباره بایدبرم سنو من وهمسرم خیلی خوشحالیم که پدرومادرمیشیم همینطورخانواده هامون.انشالله خدابه همه خانواده ها بچه سالم عطاکنه.ممنون ازمطالب بسیارمفیدتون.آرزوی سلامتی دارم واسه شما

 61. علوی says:

  با سلام
  ضمن تشکر از مطالب مفید شما ممکن است منابعی را که استفاده نموده اید را ذکر کنید. با تشکر

 62. مرتضی مرادی تبار says:

  سلام خیلی عالی بود همیشه سالم وسلامت باشید

همکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar

*