شیوه نامه اجرایی نحوه تشویق دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی براساس ثبت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آنها

شیوه نامه اجرایی نحوه تشویق دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی براساس ثبت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آنها

متن قانون:
 
مقدمه (از دستورالعمل ها)
 این شیوه نامه اجرایی برای ضابطه مند کردن و یکسان سازی نحوه ثبت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان و یکسان سازی تشویق آنان با استفاده از این مدارک به اجرا گذاشته میشود.
 
ماده ۱ (از دستورالعمل ها)
 هر دانشگاه موظف می باشد که شورای مرکزی تشویق فعالیتهای دانشجویی را در معاونت آموزشی دانشگاه و شوراهای تشویق دانشکده را در هر دانشکده تشکیل دهد.
اعضاء شورای مرکزی عبارتند از:
۱- معاون آموزشی دانشگاه (مسئول شورا)
۲- معاون پژوهشی دانشگاه
۳- معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
۴- دو نفر از اساتید بر جسته دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه
۵- دو نفر از اساتید مورد وثوق دانشجویان به انتخاب شوراهای صنفی دانشجویان
۶- مدیر امور آموزشی دانشگاه (دبیر شورا)
اعضای شورای تشویق دانشکده عبارتند از :
۱- رئیس دانشکده یا نماینده او (مسئول شورا)
۲- معاون آموزشی دانشکده
۳- معاون پژوهشی دانشکده
۴– دو نفر از اساتید عضو شورای آموزشی پژوهشی دانشکده به انتخاب رئیس دانشکده
۵- کارشناس مسئول آموزش دانشکده (دبیر شورا)
 
ماده ۲ (از دستورالعمل ها)
 نحوه ثبت فعالیتهای دانشجویی به صورت زیر می باشد :
۱- شیوه نامه اجرائی ثبت این فعالیتها توسط معاونت آموزش و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده و به دانشگاهها ابلاغ می گردد.
۲- فعالیتهای دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی ثبت و به صورت سالیانه ارزیابی خواهد شد.
۳- رؤسای دانشکده ها (یا نماینده وی در شورا ) موظفند حداکثر یک ماه پس از هر سال تحصیلی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان را بررسی کرده و پس از طرح در شورای تشویق دانشکده، کارنامه دانشجویان واجد شرایط را به دبیر شورای تشویق دانشگاه تحویل دهند.
۴- معاونین پژوهشی دانشگاه موظفند حداکثر یک ماه پس از هر سال تحصیلی کارنامه فعالیتهای پژوهشی دانشجویانی را که مستقیمًا زیر نظر حوزه های معاونت پژوهشی انجام شده است را به دبیر شورای تشویق دانشگاه تحویل دهند.
۵- معاونین دانشجویی – فرهنگی دانشگاه موظفند حداکثر یک ماه پس از هر سال تحصیلی کارنامه فعالیتهای فرهنگی دانشجویانی را که مستقیمًا زیر نظر حوزه های معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه انجام شده تکمیل و به دبیر شورای تشویق دانشگاه تحویل دهند . امتیاز فعالیتهای فرهنگی توسط معاونین دانشجویی – فرهنگی و یا شورای فرهنگی دانشگاه با رعایت سقف امتیازات، پیشنهاد خواهد شد.
۶- دبیر شورای تشویق دانشگاه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه کارنامه های فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان معرفی شده از دانشکده ها و معاونتهای پژوهشی و دانشجویی – فرهنگی را جمع آوری، بررسی و جمع بندی نموده و جهت طرح در شورای تشویق دانشگاه آماده نماید.
۷- شورای تشویق دانشگاه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از هر سال تحصیلی تشکیل جلسه داده و به کارنامه های ارسال شده رسیدگی نماید.
تبصره : در مورد دانشجویان ورودی بهمن ماه، سال تحصیلی از بهمن ماه محاسبه خواهد شد.۸- تعیین میزان امتیاز برای هر فعالیت به شورای تشویق دانشگاه واگذار شده است . سقف امتیاز در نظر گرفته شده برای هر فعالیت در جداول این شیوه نامه اجرایی آمده است.
۹- یک نسخه از کارنامه دانشجویان برگزیده باید در پرونده تحصیلی آنان قرار گیرد.
 
ماده ۳ (از دستورالعمل ها)
 شرح وظائف شورای تشویق دانشگاه به قرار زیر است :
۱- نظارت بر نحوه تکمیل و ارسال کارنامه دانشجویان از دانشکده ها و معاونت های پژوهشی و دانشجویی، فرهنگی دانشگاه.
۲- تعیین میزان امتیاز هر فعالیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با توجه به سقف امتیاز در نظر گرفته شده.
۳- برگزاری مراسم تشویق در دانشگاه در شروع هر سال تحصیلی و یا در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه.
۴- تعیین نوع تشویق بر اساس موارد پیشنهادی این شیوه نامه اجرایی و اقدام لازم برای انجام تشویق.
۵- معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تشویق.
 
ماده ۴ (از دستورالعمل ها)
 سطح بندی تشویق دانشجویان به صورت ذیل خواهد بود:
۱- تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده
۲- تشویق کتبی توسط معاونت آموزشی
۳- اهداء لوح تقدیر در مراسم سالیانه
۴- اهداء لوح تقدیر در مراسم سالیانه همراه با جوایز غیرنقدی
۵- اهداء لوح تقدیر در مراسم سالیانه همراه با جوایز نقدی
۶- معرفی دانشجوی نمونه به وزارت متبوع
 
ماده ۵ (از دستورالعمل ها)
 دانشجویان شایسته تشویق و نحوه تشویق آنان و درصد هر گروه عبارتند از :
۱- سه درصد از دانشجویانی که بالاترین نمرات تحصیلی را در بین هم ورودی های خود در هر سال تحصیلی کسب کرده اند. نفر اول هر سال تحصیلی تشویق کتبی توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا ریاست دانشگاه با درج در خبرنامه و نفرات بعدی تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده خواهند شد.
۲- سه درصد از دانش آموختگان هر دانشکده که بالاترین میانگین نمرات را کسب کرده اند نفر اول دانش آموختگان هر دانشکده لوح تقدیر با جایزه نقدی یا غیر نقدی و نفرات بعد لوح تقدیر در مراسم سالیانه دریافت خواهند کرد.
تبصره : در دانشکده هایی که چند رشته تحصیلی تدریس می شود، در اجرای مفاد بندهای ۱و ۲ فوق نفر اول هر رشته لوح تقدیر با جایزه نقدی یا غیر نقدی و نفرات دوم و سوم لوح تقدیر دریافت می کنند.
۳- نفرات اول امتحانات جامع کشوری چنانچه رتبه در سطح کشور کسب نموده باشند، تا رتبه سوم به وزارت مت بوع معرفی و تا رتبه دهم شامل دریافت لوح تقدیر با جایزه نقدی خواهد بود . پنج درصد از دانشجویانی که در سطح دانشگاه رتبه کسب نموده باشند، نفر اول لوح تقدیر با جایزه نقدی و نفرات بعدی تا دو درصد لوح تقدیر و نفرات بعد تشویق کتبی معاونت آموزشی یا ریاست دانشگاه خواهند شد.
۴- ۵درصد از دانشجویانی که بیشترین امتیاز فعالیت پژوهشی را در دانشگاه در هر سال تحصیلی کسب نموده اند. دو درصد اول با اهداء لوح تقدیر همراه با جوایز نقدی یا غیر نقدی و ۳% بقیه با اهداء لوح تقدیر تشویق خواهند شد.
۵- ۴درصد از دانشجویانی که بیشترین امتیاز فعالیت فرهنگی را در دانشگاه و با تشخیص شورای فرهنگی دانشگاه در هر سال تحصیلی کسب نموده اند. دو درصد اول با اهداء لوح تقدیر همراه با جوایز نقدی یا غیر نقدی و بقیه با اهداء لوح تقدیر تشویق خواهند شد.
۶- ۳درصد از دانشجویانی که بالاترین امتیاز از فعالیتهای آموزشی همراه با فعالیت پژوهشی یا فرهنگی را در هر سال تحصیلی کسب نموده باشند . نفر اول به وزارت متبوع معرفی و بقیه نفرات با اهداء لوح تقدیر همراه با جوایز نقدی و غیر نقدی تشویق خواهند شد.
۷- دانشجویانی که به تأیید شورای تشویق دانشگاه فعالیت برجسته ای از جمله اختراع، ارائه کار جدید، فعالیت پژوهشی یا فرهنگی برجسته داشته اند و یا در جشنواره های کشوری موفق به دریافت جایزه گردیده اند شامل تشویق در سطح معرفی به وزارت متبوع و یا اهداء لوح تقدیر همراه با جوایز نقدی و یا غیر نقدی و یا تشویق کتبی به امضای ریاست دانشگاه خواهند شد.
۸- دانشجویانی که بیش از سه نمره افزایش میانگین نمرات درسی نسبت به سال تحصیلی قبل داشت هاند تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده خواهند شد.
۹- دو نفر از نمایندگان فعال صنفی دانشجویان توسط رئیس هر دانشکده تشویق خواهند شد. و چنانچه این نمایندگان منشاء خدمات شایسته ای در دانشگاه شوند، بر اساس معرفی ریاست دانشکده و تصمیم شورای تشویق دانشگاه شامل تشویق در سطوح بالاتر نیز خواهند شد.
۱۰ – دانشجویانی که بتوانند دوره تحصیلی خود را به میزان ۱۵ درصد زودتر از زمان پیش بینی شده عادی مندرج در آیین نامه تحصیلی رشته خود تمام نمایند، توسط رئیس دانشگاه تشویق خواهند شد . (مثلا به جای ۸ نیمسال دوره خود را در ۷ نیمسال تمام نمایند.)
۱۱- ۵درصد از دانشجویانی که بیشترین امتیاز پژوهشی و ۴ درصد از دانشجویانی که بیشترین امتیاز فرهنگی را در طول دوران تحصیل کسب کرده اند. ۲درصد اول به وزارت متبوع معرفی یا لوح تقدیر با جوایز نقدی و غیرنقدی و بقیه لوح تقدیر با جوایز غیر نقدی دریافت خواهند کرد.
۱۲ – در احتساب تعداد دانشجویان براساس درصد، کسر زیر ۵/۱، یک نفر محاسبه خواهد شد و بالاتر از ۵۱/۱ به عدد بالاتر گرد خواهد شد.
۱۳-حداکثر تا ۱/۰درصد از تعداد کل دانشجویان هر دانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه به وزارت متبوع در هر سال تحصیلی معرفی خواهد شد.
۱۴ – تعیین امتیاز و نحوه تشویق فعالیتهایی که در این شیوه نامه اجرائی به آن اشاره نشده است بعهده شورای تشویق دانشگاه خواهد بود.
 
ماده ۶ (از دستورالعمل ها)
 به تشخیص شورای تشویق دانشگاه، تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی نیز می تواند صورت گیرد . در مورد دستیاران تخصصی امتحانات ارتقاء و گواهینامه و دانشنامه تخصصی می تواند ملاک تصمیم گیری باشد، بدیهی است دستیاران تخصصی و فوق تخصصی که رتبه های کشو ری بدست آورده باشند توسط وزارت متبوع و دستیارانی که رتبه های دورن دانشگاهی کسب کرده باشند توسط دانشگاه تشویق خواهند شد.
 
ماده ۷ (از دستورالعمل ها)
 ستاد تشویق وزارت متبوع در معاونت آموزشی و امور دانشگاهی و با مسئولیت مدیر کل دانشجویان داخل تشکیل و امور مرتبط با این شیوه نامه و هماهنگی و اجرای مراسم تشویق دانشجویان معرفی شده به آن ستاد را بر عهده خواهد داشت.
 
ماده ۸ (از دستورالعمل ها)
 بودجه لازم برای تشویق با اهداء جوایز نقدی یا غیر نقدی و نیز حق الزحمه کارشناسان همکار در جم عآوری و جمع بندی کارنامه ها توسط وزارت متبوع اختصاص خواهد یافت.
 
ماده ۹ (از دستورالعمل ها)
 نرم افزار مناسب برای تشکیل بانک اطلاعاتی ثبت فعالیتهای دانشجویان توسط وزارت متبوع تهیه و در اختیار دانشگاهها قرار خواهد گرفت.
 
ماده ۱۰ (از دستورالعمل ها)
 شیوه نامه اجرائی ثبت فعالیتهای دانشجویان و نحوه تشویق آنان باید به نحو مقتضی به اطلاع عموم دانشجویان رسانده شود و ب هتر است در هنگام ثبت نام سالیانه یک نسخه از آن در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
* بر اساس مفاد بند ۶ مصوبه نهمین جلسه مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ هیأت امناء صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی ” اجازه داده می شود وام ضروری و وام تحصیلی دانشجویان ممتاز و نمونه طبق آیین نامه تشویق ابلاغ شده توسط مقام محترم وزارت تا ۳ برابر (به تشخیص صندوق) قابل افزایش باشد.”
 

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar