پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار علمی پزشکی / ” مهارت همدلي ” ؛ يكي ازمهارتهاي لازم براي برقراري ارتباط با ديگران است

” مهارت همدلي ” ؛ يكي ازمهارتهاي لازم براي برقراري ارتباط با ديگران است

ساده ولي بسيار مهم :  مهارت همدلي
اين جملات تقريباٌ براي همه ما آشناست يا درجائي شنيده ايم  :  ”  مرادرك نمي كند،باهم تفاهم نداريم،حرف مرانمي فهمد،احساس تنهايي مي كنم. ” يكي ازمهارتهاي لازم براي برقراري ارتباط باديگران ،مهارت همدلي است.
همدلي يعني دنيا راازدريچه چشم ديگري ديدن،خودراجاي ديگران گذاشتن،اينكه ديگري چگونه فكرياادراك ميكند،چه احساسي داردومحيطش راچگونه مي بيند.
اگر رفتارهاي ديگران رابراساس باورهاوملاكهاي ذهني خودمان ارزيابي كنيم ممكن است دچار سوء تفاهم شويم .ريشه بسياري ازاختلافات ،عدم توجه به اين نكته وارزيابي رفتار وگفتارديگران براساس ملاكهاي ذهني خودمان است.
به عبارت ديگر ممكن است آنها براي رفتارشان نيت ديگري داشته باشندومانيت آنها راچيز ديگري استنباط نماييم .ناگفته نماند همدلي باهمدردي كاملا متفاوت است.
درهمدردي بجاي درك احساسات طرف مقابل،باافكار واحساسات اوموافقت مي كنيم.يادچار احساسات اومي گرديم.
همدلي قدرت وظرفيت درك انسانهاراافزايش مي دهد.
موانع همدلي عبارتند از:
1- انتقاد   2- برچسب زدن  3- تشخيص گذاري   4- ستايش همراه باارزيابي    5- نصيحت كردن    6- اغراق كردن يابزرگ كردن مشكل     7- بي اهميت كردن وكوچك كردن مشكل
8- برخ كشيدن ومقايسه كردن    9- سرزنش كردن   10- نصيحت كردن ،راهنمايي كردن وارائه راه حل .
مهمترين شيوه هاي همدلي :
1. گوش دادن فعال   2. انعكاس احساسات  3. انعكاس محتوي كلام  4. تاكيدبرجملات خاص درارتباط كلامي   5. توجه به رفتارهاي غير كلامي  
پرسيدن اين سوال كه اگرمن چنين وضعيتي را تجربه مي كردم چه وضعيتي داشتم.
شيوه هاي برقراري ارتباط موثرباديگران:
انسان همواره نيازمند بيان خويش است.اونياز دارد كه بصورت كلامي يا غير كلامي ومتناسب بافرهنگ وآداب ورسوم جامعه اش عقايد خودراابراز كند.توانايي دربرقراري ارتباط با ديگران ،يك نوع مهارت محسوب مي شود.مهارتي كه بدون وسيله پيام مورد نظر رابي كم وكاست به ديگران اطلاع مي دهيم.
پيامها صرفا بوسيله كلام منتقل نمي گردند.ارتباط مي تواند شفاهي وياكتبي باشد هركدام ازوجوه ازاين اتباط داراي جنبه هاي كلامي وغيركلامي است .
درارتباط شفاهي : بلندي صدا،لحن ،لهجه،سرعت كلام،مكث و…. جزئ اجزا اين ارتباط است.
درارتباط شفاهي غيركلامي : نحوه ارتباط چشمي ،حالت بدن،فاصله دونفر،حركات بدن،حالت چهره ازاجزامهم ارتباط است.
درارتباط كتبي كلامي : نوع خط،رنگ جوهر،شكل واندازه،حروف نوشته شده و… بيانگرچگونگي ارتباط است.
درارتباط كتبي غيركلامي : رنگ زمينه كاغذ،اشكال زمينه كاغذ،طرح بيروني و… جنبه هاي غيركلامي ارتباط رانشان مي دهد.
بنابراين درفرايندارتباط بخش غيركلامي بيش ازنيمي ازارتباط را در انتقال معني بعهده دارد .حدود 55درصد ارتباط.
– حدود 33درصد ارتباط راگوش فعال تشكيل مي دهد.ماگوينده خوبي هستيم آيا شنونده خوبي هستيم؟
– بخش زباني درفرايند ارتباط كمتراز8درصد است.
اما موضوع ارتباط :برخي موانع موجود درمسير برقراري ارتباط موثرباديگران مي توانند عوامل زير باشند:
– دستوردادن، تهديدوتنبيه كردن،انتقاد،قضاوت،نصيحت،اسم گذاشتن روي ديگران،مسخره كردن،تحقير نمودن.
گاه تحسين،تاييد،موافقت،حمايت،اطمينان بخشي وپيشنهاددادن نيز ازموانع برقراري ارتباط موثر محسوب مي شوند.زيرا همه اين پيامها ،درصدد هستند تاافكار احساسات يارفتار فرد مقابل راعوض كنند،يعني اوراچنان كه هست نپذيرفته ايم.
تنظيم :  محمودرضا هاشم ورزي ـ كارشناس ارشدروانشناسي باليني
MPH بهداشت روان – مدرس دانشگاه

RELAX_ 892@YAHOO.COM

تلگرام

مطلب پیشنهادی

علائم و درمان بیماری کرون یا التهاب روده‌

کرون، بیماری التهابی روده‌هاست که اگرچه باعث زخم روده‌های کوچک و بزرگ می‌شود، اما ممکن …

نقش هلیکوباکتر پیلوری در زخم معده

میکروب هلیکوباکتر پیلوری تنها باکتری است که می تواند در معده زنده بماند و رشد …