سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

شهریور ۴, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع : سايتهاي پزشكي

 

سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران              

بر اساس حروف الفبا                             

I.R.IRAN   MEDICAL UNIVERSITIES               

http://ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

 http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.clibmubabol.org

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 http://www.bpums.com

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 http://www.fums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی فسا

 http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 http://www.gmu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گناباد

 http://www.golestangums.ir

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 http://www.jums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی جهرم

 http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 http://www.mmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 http://www.gsms.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم

 http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 http://www.medsab.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سبزوار

 http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 http://www.shums.org

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فارس

 http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد

 http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

 

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar