بانک پاورپوینت
************************************************************

سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

شهریور ۴, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع : سايتهاي پزشكي

 

سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران              

بر اساس حروف الفبا                             

I.R.IRAN   MEDICAL UNIVERSITIES               

http://ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

 http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اراك

 http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل

www.clibmubabol.org

 كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بابل

 http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 http://www.bpums.com

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 http://www.fums.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي فسا

 http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 http://www.gmu.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي گناباد

 http://www.golestangums.ir

دانشگاه علوم پزشكي گرگان

 http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان

 http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

 http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

 http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 http://www.jums.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي جهرم

 http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 http://www.mmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

 http://www.gsms.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي قم

 http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 http://www.medsab.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي سبزوار

 http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

 http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 http://www.shums.org

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي فارس

 http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي يزد

 http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 

 

  • مجله پزشکینظرات مسدود است