پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ (ف،ق،ک،گ)

مرداد ۱۶, ۱۳۸۵ توسط :   موضوع : اخبار آزمون دستیاری پزشکی

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۷۵۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سهیل فاتح

 

نام پدر: عبدالحمید

 

شماره شناسنامه: ۶۹۰

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۰۰۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حمید فاتح مقدم

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: ۳۶۷۷

 

کد رشته-محل: ۵۶۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۱۱۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فرزاد فاتحی

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۳۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۵۹۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: پیروزه فارسی

 

نام پدر: جلال الدین

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۵۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهدی فارغی

 

نام پدر: زین العابدین

 

شماره شناسنامه: ۴۷۰۰۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۱۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: کامران فاضل

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۴۲۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۲۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: نهضت فاضلی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: منصوره فاطمی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۹۱۶۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۹۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نغمه فاطمی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۳۷۸۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۹۵۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عبداله فتاح

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۸

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۴۹۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زینب السادات فتاح جهرمی

 

نام پدر: سیدعلاالدین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۶۴۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: قاسم فتاح زاده اردلانی

 

نام پدر: مرتضی

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: سامرند فتاح قاضی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۲

 

کد رشته-محل: ۳۶۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۰۱۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیده فریبا فتاحی

 

نام پدر: سیداحمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۷۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: عاطفه فتاحیان

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۵

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۷۴۴۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: افشین فتحی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳

 

کد رشته-محل: ۶۲۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۰۰۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علیرضا فتحی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۳۵۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۷۵۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: کوروش فخیمی درخشان

 

نام پدر: خلیل

 

شماره شناسنامه: ۴۸۰

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مرجانه فرازستانان

 

نام پدر: امیر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۶۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فاطمه فرج زاده واجاری

 

نام پدر: فرج

 

شماره شناسنامه: ۵۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۵۹۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: صفورا فرجی

 

نام پدر: یوسف

 

شماره شناسنامه: ۳۶۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۹۶۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمدهادی فرجی هارمی

 

نام پدر: جهانبخش

 

شماره شناسنامه: ۲۰۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۲۳۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیروس فرجی هرمزی

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۸۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۳۴۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: امیر فرخی

 

نام پدر: علی حسین

 

شماره شناسنامه: ۶۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ماهرخ فرخی خانقاه

 

نام پدر: موسی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۵۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محسن فردوست

 

نام پدر: محمدجعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم فرزانه

 

نام پدر: حبیب

 

شماره شناسنامه: ۲۷۱۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۸۲۶۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سعید فرزانه فر

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: ۳۰۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۶۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرزاد فرزبد

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۶۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سعید فرزین نیا

 

نام پدر: صمد

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵۱

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۹۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعیده فرشادپور

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۳۰۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۲۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فرنوش فرشیدی

 

نام پدر: عبدالحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۵۳۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: علی فرنقی

 

نام پدر: فرشاد

 

شماره شناسنامه: ۳۹۰۰

 

کد رشته-محل: ۴۲۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۶۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حامد فرهادی

 

نام پدر: فرهاد

 

شماره شناسنامه: ۳۰۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: سعید فرهادی

 

نام پدر: رمضان

 

شماره شناسنامه: ۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۰۷۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: مریم فرهادی گنجه

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸۵۶

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۱۲۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فریبرز فرهنگ

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۷۱

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: امیررضا فرهود

 

نام پدر: مجید

 

شماره شناسنامه: ۲۱۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۹۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مجید فروتن

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: ۴۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۰۰۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: عظیم فروزان

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۹۶۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عبدالحمید فروزانی

 

نام پدر: عبدالمجید

 

شماره شناسنامه: ۲۲۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۷۱۲۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: امیر فروغی

 

نام پدر: موسی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۶

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۲۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بیتا فریدنیا

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۴۹۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: عبدالحی فریور

 

نام پدر: صفرمحمد

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۳۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فرشته فشارکی

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۷۱۲۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مسعود فشارکی

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۶۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۴۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: علیرضا فضائلی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۱۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۶۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حمید فضائلی یوسف اباد

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۴۹۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهزاد فغانی

 

نام پدر: حبیب اله

 

شماره شناسنامه: ۲۲۴۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۱۸۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی فقیه جویباری

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۹۳۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۶۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدحسین فقیه سبزواری

 

نام پدر: سیدمحمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۶۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: محبوبه فکری اسکی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۸۰۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۳۲۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: جلیل فلاح

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۱۸۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: سیما فلاح ارض پیما

 

نام پدر: رحیم

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵

 

کد رشته-محل: ۵۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۸۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی فلاح پور

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۲۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ازاده فلاح رستگار

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۴۹۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: هادی فلاحتی رباطی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۵۰۹

 

کد رشته-محل: ۱۱۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۳۸۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهناز فلاحی

 

نام پدر: داراب

 

شماره شناسنامه: ۲۵۸۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۱۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: مزدک فلاحی

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۵۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۹۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حلیم فهیم زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۲۸۵۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۸۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: لیلا فیاض

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۰۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۴۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: فرشید فیاض جحانی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۵۷۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۷

نام رشته: طب کار

شماره کارت: ۷۱۸۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرجان فیروزه

 

نام پدر: امرالله

 

شماره شناسنامه: ۱۷۱۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۶۸۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فرح ناز فیروزی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۲۴۶۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۴۷۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: الهام فیروزی بویاغچی

 

نام پدر: فرهاد

 

شماره شناسنامه: ۵۸۵

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۲۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: صادق فیلی شوهانی

 

نام پدر: سلمان

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۸۲

 

کد رشته-محل: ۴۱۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۹۶۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مجتبی قائدی

 

نام پدر: بوشهر

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: تهمینه قائمیان

 

نام پدر: محمدتقی

 

شماره شناسنامه: ۵۶۸

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مرجان قاجاریه بنی اعمام

 

نام پدر: کامران

 

شماره شناسنامه: ۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۵۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حمید قادری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۶۴۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: یاسر قادری

 

نام پدر: سلیم

 

شماره شناسنامه: ۷۴۰

 

کد رشته-محل: ۵۶۵

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: حوری وش قادری گندمانی

 

نام پدر: حیدر

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۴۵۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بابک قاسمی

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۹۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۲۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۵۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احمدرضا قاسمی اسفه

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۵۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: امین قاسمی پژند

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: ۷۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۸۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: هتاو قاسمی طهرانی

 

نام پدر: مهیار

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۳۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شیرین قاضی سرخه

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۸۲۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۱۸۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فاطمه قاضی نور

 

نام پدر: امیرحسین خان

 

شماره شناسنامه: ۵۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۱۸۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مرجان قاضی نور

 

نام پدر: عطاالله

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۵

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۶۴۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علیرضا قانع پور

 

نام پدر: مجید

 

شماره شناسنامه: ۷۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۲۶۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی قانعی

 

نام پدر: رجب

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۱۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرارسلان قباسیاه

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۱۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: شکرالله قدرتی

 

نام پدر: حشمت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۴۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمدعلی قدرتی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۸۷۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۱۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زهرا قدرتی تزنگی

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۴۷۳

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۶۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مجتبی قدسی

 

نام پدر: مسلم

 

شماره شناسنامه: ۲۵۷۹۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۳۸۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: زهرا قدمیاری

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۹۶۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: حامد قدوسی جوهری

 

نام پدر: علی محمد

 

شماره شناسنامه: ۷۲۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۳۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اکرم قرامحمدی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۱۸۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مجید قربان زاده

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۷۴۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۴۱۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمد قربان زاده

 

نام پدر: قربانعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۱۴۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرهاد قربانعلی زاده

 

نام پدر: ولی

 

شماره شناسنامه: ۶۹۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۲۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: زهرا قربانی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: لیلا قربانی

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: ۳۷۹۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۰۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: اردبیل

نام و نام خانوادگی: مریم قربانی پاشاکلایی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۴۱۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: امین قربانی واقعی نفوتی

 

نام پدر: حمید

 

شماره شناسنامه: ۱۰۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۱۸۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمد قزل

 

نام پدر: نورمحمد

 

شماره شناسنامه: ۷۷۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۹۶۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیدعلی قطمیری

 

نام پدر: سیدحسین

 

شماره شناسنامه: ۶۱۱

 

کد رشته-محل: ۵۵۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۰۱۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: الهام قلعه نوی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۴۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۶۴۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: احمد قلی زاده

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۸۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۳۸۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رقیه قلیچ

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۹۰۶۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۶۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدجواد قمری

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۵۸۹

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۵۰۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محجوبه قنبرنژاد

 

نام پدر: رمضانعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۶۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۸۳۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: راضیه قنبری

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سکینه قنبری

 

نام پدر: اسمعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۴۵۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: فریبرز قنبری

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۷۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: الهام قنبری جلفایی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۸۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عاطفه قنبری جلفایی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۳۸

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۲۶۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سعیدرضا قنبری زاده

 

نام پدر: غلامعلی

 

شماره شناسنامه: ۷۱۰

 

کد رشته-محل: ۱۲۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۲۶۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم قنبریان

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۶۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۸۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نفیسه قنبریان علویجه

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۷۷

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رضا قنواتی

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: ۶۰۶

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۴۵۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مژگان قهاری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۳۲۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد قهرمانی

 

نام پدر: میرزااشرف

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۹

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۰۵۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ناهید قهرمانی ده بکری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۳۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اکرم قهقائی نظام ابادی

 

نام پدر: غلامعباس

 

شماره شناسنامه: ۲۸۳۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۶۸۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: لیلا قوجه زاده

 

نام پدر: قوچعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۷

 

کد رشته-محل: ۵۱۱

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۶۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احمد قوچانی خراسانی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۶۱۸۹۳

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۲۳۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محسن قیطاسوند

 

نام پدر: بک رضا

 

شماره شناسنامه: ۱۷

 

کد رشته-محل: ۱۷۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۵۹۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهسا کارگر

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: ۱۷۹۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۸۱۶۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: شیوا کاسبی

 

نام پدر: جابر

 

شماره شناسنامه: ۱۹۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۳۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۵۹۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پروین کاشانی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۲۶

 

کد رشته-محل: ۶۲۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۶۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: امیرحسین کاشی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۷۴۷۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۷۶۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: داود کاشی پزها

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۶۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۰۹۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: مجید کاظم زاده

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۳

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۸۱۹۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد کاظم شیرودی

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۳۴۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۳۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حامد کاظمی

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۸۳۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۷۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: زهره کاظمی

 

نام پدر: عبدالعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱۹۵

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۱۲۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مجتبی کاظمی

 

نام پدر: عطی

 

شماره شناسنامه: ۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۳

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۸۳۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مرضیه کاظمی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲۳۳

 

کد رشته-محل: ۶۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۱۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیده میترا کاظمی پور

 

نام پدر: سیدعبدالله

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۵۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۲۷۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا کاظمی زنجانی لطف اباد

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: ۳۴۳

 

کد رشته-محل: ۵۵۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۷۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی اصغر کاظمی نژاد

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۴۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: جواد کاکوئی شورکائی

 

نام پدر: عبدالعلی

 

شماره شناسنامه: ۸۸۶۵

 

کد رشته-محل: ۴۶۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: احمد کاکوان

 

نام پدر: صالح

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۴۹۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: علا کامرانی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۴۸۸۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۳۹۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: ندا کامکار

 

نام پدر: عبدالرضا

 

شماره شناسنامه: ۷۰۶۶

 

کد رشته-محل: ۱۷۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۷۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی کامیار

 

نام پدر: یوسف

 

شماره شناسنامه: ۸۷۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۴۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی کدخدازاده اصل

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱۵

 

کد رشته-محل: ۳۷۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۷۶۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: بهزیستی

نام و نام خانوادگی: رسول کرامت فر

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۵۷۴

 

کد رشته-محل: ۵۵۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۶۴۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: امیرقاسم کرامتی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۱۴۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهرداد کرباسی صومعه سرایی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۱۴۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۹۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: الهام کردبچه

 

نام پدر: محرم

 

شماره شناسنامه: ۶۸۷۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۱۴۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیروس کردرستمی

 

نام پدر: رستم

 

شماره شناسنامه: ۶۹۲۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۲۶۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم کردونی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۲۰۷۷

 

کد رشته-محل: ۵۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۳۲۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مازیار کرم نژاد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲۸

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۸۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نرجس کرمانی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۳۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۱۲۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سعید کرمی

 

نام پدر: ایازعلی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۱

 

کد رشته-محل: ۴۲۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۱۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه کرمی تیره شبانکاره

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۹۷۷

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۳۲۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محمود کرمی راد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۵۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۴۲۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مریم کریم

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: ۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۶۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: نازیلا کریم پور

 

نام پدر: ایوب

 

شماره شناسنامه: ۶۰۱۰

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۳۲۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمانه کریمان

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۰۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۵۴۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: امین کریمی

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۵۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: پرویز کریمی

 

نام پدر: کریم

 

شماره شناسنامه: ۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۵۴۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سعید کریمی

 

نام پدر: علی مدد

 

شماره شناسنامه: ۶۴۸۲

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۶۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرید کریمی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۹۶۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمدحسین کریمی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۶۷۶

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۵۲۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: محمود کریمی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۲۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۴۴۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مسعود کریمی

 

نام پدر: یحیی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۱

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۳۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مهرداد کریمی

 

نام پدر: مظفر

 

شماره شناسنامه: ۱۹۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهشید کریمی

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۶۴۷۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۴۳۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: کژال کریمی سقزی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۵۲۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عادل کریمی کیوی

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۴۵۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد کریمی وفا

 

نام پدر: سیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۵۴۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسین کریمی یارندی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۳۰

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۳۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: محمودعلی کشاورزترک

 

نام پدر: عبدالعظیم

 

شماره شناسنامه: ۹۵۳

 

کد رشته-محل: ۳۲۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۴۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدشهاب کلانتر

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: ۶۰۳۴۳

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۸۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الهام کلانتری

 

نام پدر: لطفعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۷۶۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سعید کلانتری

 

نام پدر: محمدقاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۶

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۸۲۷۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد کلانتری میبدی

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲

 

کد رشته-محل: ۶۲۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۸۳۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مانا کلباسی انارکی

 

نام پدر: سعید

 

شماره شناسنامه: ۸۵۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۴۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کلکو

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۵۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: غلامرضا کلوندی

 

نام پدر: درویش

 

شماره شناسنامه: ۵

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۵۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: شهریار کمالی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۸۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن کمالی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۹۵۵

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۲۳۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: مالک کنانی

 

نام پدر: جبار

 

شماره شناسنامه: ۸۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۳۸۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اناهیتا کوچکی

 

نام پدر: فضل الله

 

شماره شناسنامه: ۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۶۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی کوشان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۲۹۶۶

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۳۲۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ماندانا کیاست دولت ابادی

 

نام پدر: بزرگمهر

 

شماره شناسنامه: ۷۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۳۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: میترا کیان

 

نام پدر: رستگار

 

شماره شناسنامه: ۱۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۱۴۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: رضا کیان مهر

 

نام پدر: نوروزعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۱۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۹۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عبدالعلی کیانی

 

نام پدر: حسنعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸۰۵۲۵۱۳۷

 

کد رشته-محل: ۳۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: عزت کیانی

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۳۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۳۵۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی کیانی

 

نام پدر: سبزمحمد

 

شماره شناسنامه: ۱۷۵۸۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۱۹۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: عباس کیایی

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۲۳۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: امین کیخا

 

نام پدر: سیف اله

 

شماره شناسنامه: ۶۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۶۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: ایه کیوان

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: ۳۸۱

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۱۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مجید کیوانفر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۳۳۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۹۶۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علی گرامی زاده

 

نام پدر: قباد

 

شماره شناسنامه: ۶۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۸۰۲۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: معصومه گرامی طیبی

 

نام پدر: سرمست

 

شماره شناسنامه: ۹۸۴۹

 

کد رشته-محل: ۶۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: روح انگیز گرجی زاده

 

نام پدر: عبدالمحمد

 

شماره شناسنامه: ۹۷۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۴۷۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عاطفه گرگین کرجی

 

نام پدر: محمدکرم

 

شماره شناسنامه: ۴۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۲۶۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: افسانه گرمسیری

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۲۷۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا گل نژاد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۱۲۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: ناصر گلستانی

 

نام پدر: رمضان

 

شماره شناسنامه: ۴۰۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۱۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: کیهان گلشنی

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۳۳۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا گمرکی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۸۲۷۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: وحید گنجه ای فر

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۴۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۹۷۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علی کرم گنجوی

 

نام پدر: جلیل

 

شماره شناسنامه: ۳۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۸۳۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نرگس گودینی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۳۴

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۳۳۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهرداد گوهرزاد

 

نام پدر: یوسف

 

شماره شناسنامه: ۸۸۱۶

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

مطالب مرتبط جهت مطالعه بیشتر

کارنامه داوطلبان آزمون دستیاری فردا بر روی سایت سنجش قرار می گیرد

سایت اصلی ثبت نام اینترنتی آزمون دستیاری تخصصی پزشکی از کار افتاد جهت ثبت نام آزمون دستیاری به نشانی http://sanjesh.mohme.gov.ir/ مراجعه نمایید

عوامل مهم در حواس پرتی

نتایج سی و هشتمین دوره آزمون پیش کارورزی شهریور ۱۳۸۵ اعلام شد

آموزش تخصص پزشک خانواده از طریق شبکه جهانی (اینترنت) و به صورت e-learning از نیمه دوم امسال آغاز می‌شود.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال ۱۳۸۶-۸۷ ( آسیب شناسی)

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

مهلت ثبت نام آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۷ آذر ۱۳۸۸ تمدید شد

نتایج اولیه آزمون دستیاری وزارت بهداشت ۱۶ اردیبهشت اعلام می‌شود( خبر مجدد )

دکتر جبرائیل نسل سراجی به عنوان قائم مقام معاونت آموزشی در امور مرکز سنجش آموزش پزشکی منصوب شد

  • مجله اطلاعات پزشکیهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar

*