پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ (ن، ه ، و، ی)

مرداد ۱۶, ۱۳۸۵ توسط :   موضوع : اخبار آزمون دستیاری پزشکی

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۲۶۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فاطمه ناجی

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۹۰۶

 

کد رشته-محل: ۶۱۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۸۸۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: بابک نادری

 

نام پدر: ذکرعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۹۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: زهره نادری قمبوانی

 

نام پدر: نظرعلی

 

شماره شناسنامه: ۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۳۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمد نادی سخویدی

 

نام پدر: غضنفر

 

شماره شناسنامه: ۳۱۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۷۷۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مجتبی نادیان

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۷۲

 

کد رشته-محل: ۵۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۲۸۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: حسین ناصح

 

نام پدر: میرزاسلیمان

 

شماره شناسنامه: ۳۴۳

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۹۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی ناصحی

 

نام پدر: عبدالحسین

 

شماره شناسنامه: ۲۸۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۱۴۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا ناصرمقدسی

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۹۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۲۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: سیدحسین ناصری

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۶۵۳

 

کد رشته-محل: ۱۷۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۲۸۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدهاشم ناصری

 

نام پدر: محمدصالح

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۷۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۳۳۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: طیبه ناظران

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۸۷۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۱۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: فاطمه ناظم کازرانی

 

نام پدر: سیدمهدی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۲۸۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مسعود نامجو

 

نام پدر: مظفر

 

شماره شناسنامه: ۸۰۶۹۵

 

کد رشته-محل: ۵۵۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۸۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: اصغر نامداری اکبرابادی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۶۰۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۸۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: لیلا نامورسفیدان

 

نام پدر: اروج

 

شماره شناسنامه: ۵۱۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۵۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: علی اکبر نبوی اصل

 

نام پدر: حسین علی

 

شماره شناسنامه: ۳۳۵۳

 

کد رشته-محل: ۳۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۵۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیراحمد نجات

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۷۹۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۶۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پروانه نجاتی

 

نام پدر: حشمت اله

 

شماره شناسنامه: ۲۷۷۶۵

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۸۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسین نجدسپاس

 

نام پدر: رحیم

 

شماره شناسنامه: ۲۷۹۵۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۵۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محمدحسین نجفی

 

نام پدر: صالح

 

شماره شناسنامه: ۳۲۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه سادات نجیب

 

نام پدر: سیدمحمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۲۴۳۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۸۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: علی نجیب جلالی

 

نام پدر: حبیب

 

شماره شناسنامه: ۳۱۷۲

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۱۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: عباس نداف فهمیده

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۳۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سارا ندایی احمدی

 

نام پدر: یعقوب

 

شماره شناسنامه: ۴۴۸

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۱۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علی اصغر نریمانی زمان ابادی

 

نام پدر: عابد

 

شماره شناسنامه: ۲۱۸۹

 

کد رشته-محل: ۵۶۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مسعود نشیبی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۲۷۲۸۲

 

کد رشته-محل: ۴۱۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۱۴۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: رامین نصرتی وندنمین

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۱۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ویدا نصری

 

نام پدر: غفار

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۸

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۷۸۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: امید نصیری

 

نام پدر: صابر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۶۲

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۷۸۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رحمان نظری

 

نام پدر: خلیل

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۹۰۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرضیه نظری

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۹۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: الهام نظری سام

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: ۳۰۰۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۱۶۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فاطمه نظیفی

 

نام پدر: کرامت اله

 

شماره شناسنامه: ۴۴۰۹۱

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۴۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: روناک نعلینی

 

نام پدر: هادی

 

شماره شناسنامه: ۱۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۵۰۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمودرضا نعمت اللهی

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۵۰۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نعمت الله نعمت اللهی

 

نام پدر: سعید

 

شماره شناسنامه: ۴۰۹۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۷۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: رسول نعمتی

 

نام پدر: فرض اله

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: کیانوش نعمتی

 

نام پدر: خداداد

 

شماره شناسنامه: ۹۲۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۹۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم نعمتی دهکردی

 

نام پدر: براتعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۶۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۸۴۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرناز نعمتی زاده

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۲۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: نصرت نقاب

 

نام پدر: لطفعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۷

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۲۴۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سیدنوید نقیبی

 

نام پدر: سیدمحمود

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۲۸۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نقیبی سیستانی

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷۴

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۱۴۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: بابک نکوئی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۸۷۶

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۰۲۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فاطمه نکویی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۸۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۱۶۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: نسیم نکویی شجاع

 

نام پدر: لطف اله

 

شماره شناسنامه: ۷۸۱۳

 

کد رشته-محل: ۵۵۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۴۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: جمشید نمازی راد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۴۸۷

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۰۴۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مجید نمازی فر

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲۳

 

کد رشته-محل: ۵۶۷

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۸۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی نمازیان

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۶۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۶۲۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۷۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: افسانه نوتی زهی شه بخش

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۵۲۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: زین العابدین نورچشمه

 

نام پدر: توکل

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۸۴۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمیرا نوردی نامیله

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: ۳۶۱۷

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۴۰۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم نورزاده یزدی

 

نام پدر: سیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۴۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ثمیه نوروزی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوروزی

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: ۶۸۴

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۵۵۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علیرضا نوری

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۲۶۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۱۴۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی نوری

 

نام پدر: تقی

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۱۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمود نوری امیرکلایی

 

نام پدر: یوسف

 

شماره شناسنامه: ۴۱۴

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۱۹۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی نوعپرست

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۷۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۹۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: شمسی نیازی

 

نام پدر: نواز

 

شماره شناسنامه: ۳۶۸

 

کد رشته-محل: ۲۳۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۰۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهناز نیاکان

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۳۴۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۲۴۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عبدالله نیسی

 

نام پدر: فندی

 

شماره شناسنامه: ۶۳۹۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۸۴۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نسترن نیشابوری

 

نام پدر: صمد

 

شماره شناسنامه: ۶۴۶۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۱۵۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: محمدرسول نیکخواه رانکوهی

 

نام پدر: کاظم

 

شماره شناسنامه: ۵۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۱۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۰۲۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: دلارام نیکفرجام

 

نام پدر: علیمراد

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۸۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی نیکنام

 

نام پدر: لطیف

 

شماره شناسنامه: ۱۷۱۱

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۴۸۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهدی نیکوبخت

 

نام پدر: ذبیح اله

 

شماره شناسنامه: ۳۹۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۴۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۳۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: اسیه هاتفی اولائی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۶۹۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سکینه هادی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۷۳۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۵۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نادر هارونی

 

نام پدر: عبدالصمد

 

شماره شناسنامه: ۲۶۲۰۵۷۹۰۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۹۸۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم هاشمی

 

نام پدر: صدراله

 

شماره شناسنامه: ۴۱۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۶۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سعید هاشمی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۷

 

کد رشته-محل: ۳۷۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۸۸۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیداحد هاشمی

 

نام پدر: سیدصمد

 

شماره شناسنامه: ۷۵۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۴۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدرضا هاشمی

 

نام پدر: سیدحسن

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷۷۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۹۸۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدجواد هاشمی

 

نام پدر: سیدمحمدصادق

 

شماره شناسنامه: ۲۶۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سیده معصومه هاشمی

 

نام پدر: سیدناصر

 

شماره شناسنامه: ۱۶۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۹۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مرتضی هاشمی

 

نام پدر: روح الدین

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۷۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: طیبه هاشمی ارانی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۱۱۶۸۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۹۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم هاشمی حسین ابادی

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۱۴۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بهروز هاشمی دمنه

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۴۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فاطمه هاشمی فرد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۵۳۴۰

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۷۸۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدحسام هاشمیان

 

نام پدر: سیدابوالفضل

 

شماره شناسنامه: ۱۸۳۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۵۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مرتضی هاشمیان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۲۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۱۴۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محسن هانی طبایی زواره

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰۶

 

کد رشته-محل: ۱۶۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۹۸۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: حسین هجر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۴۶

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۹۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فرانک هدائی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۲

 

کد رشته-محل: ۵۴۴

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۷۸۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: بهزیستی

نام و نام خانوادگی: مهدی هدایت شده

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۹۸۷

 

کد رشته-محل: ۵۵۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۳۸۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: محمدرضا هدایتی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۶۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۱۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهرنگ هدایتی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۵۷

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۸۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: عباس هدایتی اصل

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: ۹۲۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۸۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: کامبیز هرمان مقدم

 

نام پدر: سلیمان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۸۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ارش هروابادی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۸۰۱

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۱۹۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: افراسیاب همایونی کلاریجانی

 

نام پدر: مشهدی جان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۷

 

کد رشته-محل: ۵۶۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: بهزاد همت پور

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: ۳۵۵

 

کد رشته-محل: ۴۱۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۶۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سهراب همتی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۴۲۵۹۵۸۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۹۰۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: طیبه همتی

 

نام پدر: زین العابدین

 

شماره شناسنامه: ۶۵۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۹۸۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: عارف همتی

 

نام پدر: گنجعلی

 

شماره شناسنامه: ۶۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۴۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: پوریا همدانی

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۴۷۸۰۴

 

کد رشته-محل: ۳۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۴۰۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: صدیقه همدانی

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: ۶۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۴۸۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: رقیه همدانیان زابی

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: ۸۷۵۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: کاملیا همیری

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: ۶۷۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه هنرپیشه

 

نام پدر: کرامت

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۳۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۱۹۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: صفا هوده شناس

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۴۳

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۳۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: گلناز هوشمند

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: ۴۲۸

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۲۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهشید هوشنگی دوانی

 

نام پدر: جمشید

 

شماره شناسنامه: ۸۰۲

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۶۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: جلیل هوشیارقراملکی

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: ۸۸۲۵۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۹۸۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: بهروز وارث

 

نام پدر: مندنی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۴۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۷۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: افسانه واعظی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۶۷

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۰۶۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شراره واعظی

 

نام پدر: جلیل

 

شماره شناسنامه: ۲۹

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۳۹۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: صدف واقفی فر

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۱۴۹۴

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۲۴۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: مهدی وجدانیان

 

نام پدر: عزیزمحمد

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۴۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سحر وحدت

 

نام پدر: سعید

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۹۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۲۴۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رضا وحیدگل محمدی

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳۵

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۹۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی ورشویی

 

نام پدر: فیروز

 

شماره شناسنامه: ۷۸۸۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۸۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدمهران وزیری بزرگ

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۷۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۹۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شبنم وظیفه خواه

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۶۸۱۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۲۴۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمد وفائی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۶

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۷۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی وفادارینگجه

 

نام پدر: عدالت

 

شماره شناسنامه: ۸۰۲۸

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۳۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: وحید وفایی

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: امیره وفایی پورکوچ صفهانی

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۶۹۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۴۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمدعلی وکیلی

 

نام پدر: براتعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۲۴۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: رضا ولی زاده

 

نام پدر: شاحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۵۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۸۴۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم یادگاری

 

نام پدر: عبدالصاحب

 

شماره شناسنامه: ۱۹۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۷۸۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: جواد یاراحمدی

 

نام پدر: سعیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۵

 

کد رشته-محل: ۵۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۹۰۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: ملیحه یارمحمدی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۸۷۰۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۳۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: حمیده یاری

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۴۸

 

کد رشته-محل: ۴۱۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۸۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نفیسه یازرلو

 

نام پدر: سلیمان

 

شماره شناسنامه: ۵۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۱۹۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: علیرضا یاسری

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱۴۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۶۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: شاپور یاسمی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۵

 

کد رشته-محل: ۴۲۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۹۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فریبا یزدان پناه

 

نام پدر: دلالت

 

شماره شناسنامه: ۵۲۰۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: فرشته یزدانی

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: ۵۹۸۶

 

کد رشته-محل: ۲۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: گیتا یزدانی سروستانی

 

نام پدر: فریدون

 

شماره شناسنامه: ۵۰۴۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۹۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ارام یزدانی نجف ابادی

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۵۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرحسین یزدی

 

نام پدر: هاشم

 

شماره شناسنامه: ۷۰۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۸۱۹۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی یعقوبی جویباری

 

نام پدر: رجبعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۲۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۵۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: توفیق یعقوبی کلورزی

 

نام پدر: مقدم

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۸۲۹۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اسداله یغمائی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۱۷۴

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۸۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیامک یوسف سیبدری

 

نام پدر: عزیزاله

 

شماره شناسنامه: ۱۷۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۴۱۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: علی اصغر یوسف نیاپاشا

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۶۳۱۶

 

کد رشته-محل: ۴۵۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۶۹۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: ندا یوسفی اقدم

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۸۵۴

 

کد رشته-محل: ۴۲۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۰۲۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مرضیه یوسفیان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۰۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

مطالب مرتبط جهت مطالعه بیشتر

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال ۱۳۸۶-۸۷ ( پرتو درمانی رادیولوژی)

صبح روز برگزاری آزمون، دو برگه حاوی سوالات آزمون توسط عده‌ای از داوطلبان به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران داده شد ولی کارکنان به آن توجهی نکرده بودند

گزارش نهایی پرونده تخلفات آزمون دستیاری برای ارایه آن به صحن علنی مجلس

منابع آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال ۱۳۸۸ PDF

دیوان عدالت اداری حکم توقف اجرای حکم متخلفان آزمون دستیاری ۸۲به وزارت بهداشت داده است

پذیرفته شدگان نهایی سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶

دبیر شورای دستیاران دانشگاه شهید بهشتی ایران: حقوق دستیاران دانشگاه شهید بهشتی ۲ برابر شد ۱۴/۹/۸۴

گزارش تخلفات آزمون دستیاری به هیأت رییسه ارائه شد

اسامی دور دوم ذخیره پذیرفته‌شدگان سی و دومین دوره آزمون دستیاری اعلام شد ( هنوز به دست ما و هیچ سایتی نرسیده )

نظام پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی تغییر خواهد کرد

  • مجله اطلاعات پزشکیهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar

*