آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مختلف در رشته های پرستاری،هوشبری، اتاق عمل و …

مهر ۲۱, ۱۳۸۵ توسط :   موضوع : اخبار پرستاری

آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی
 خراسان شمالی

شرایط احراز

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

عنوان رشته و طبقه شغلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

۲۵ نفر

بیمارستان امام رضا (ع)- بیمارستان امام خمینی شیروان، بیمارستان امام خمینی اسفراین،بیمارستا جواد الائمه جاجرم

پرستاری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

۵ نفر

بیمارستان امام رضا (ع)- بیمارستان امام خمینی شیروان، بیمارستان امام خمینی اسفراین

کاردان اتاق عمل

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

۱ نفر

بیمارستان امام رضا (ع)- بیمارستان امام علی

کاردان هوشبری

       

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

 

 

 

۲نفر

اورژانس ۱۱۵

       

کارشناس کنترل عفونتهای بیمارستانی

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر

 به روزنامه قدس مورخ ۱۶ /۷/۸۵ مراجعه کنید .

آگهی  استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی
 بیرجند
  

   

شرایط احراز

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

عنوان رشته و طبقه شغلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

۹ نفر

شبکه بهداشت و درمان نهبندان،قاین،درمیان و بیرجند

پرستاری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

۴ نفر

بیرجند

کاردان اتاق عمل

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

۵ نفر

 بیرجند ،شبکه بهداشت و درمان نهبندان

کاردان هوشبری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

۹ نفر

بیرجند وخوسف

مسئول فوریتهای پزشکی

برای کسب اطلاعات بیشتر

به روزنامه بازار کار مورخ ۱۵/۷/۸۵ مراجعه کنید .

آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی

گناباد

شرایط احراز

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

عنوان رشته و طبقه شغلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

۳ نفر

بیمارستان ۱۵ خرداد

پرستاری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

۲ نفر

بیمارستان ۱۵ خرداد بیدخت

کاردان اتاق عمل

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

۱ نفر

بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد

کاردان هوشبری

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری ،فوق دیپلم در رشته هوشبری و دارا بودن گواهینامه رانندگی

۲نفر

اورژانس ۱۱۵

مسئول فوریتهای پزشکی

برای کسب اطلاعات بیشتر به روزنامه قدس

 مورخ ۱۶ /۷/۸۵ مراجعه کنید .

آگهی آزمون  استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی
بابل
   

  

شرایط احراز

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

عنوان رشته و طبقه شغلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

۲۰

بابل

پرستاری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

۲نفر مرد

بابل

کاردان اتاق عمل

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

۲ نفر مرد

بابل

کاردان هوشبری

       

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

 

 

 

۶ نفر مرد

بابل

مسئول فوریتهای پزشکی

برای کسب اطلاعات بیشتر

 به روزنامه بازار کار مورخ ۱۵/۷/۸۵ مراجعه کنید .

آگهی آزمون  استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی
قم
  

عنوان رشته و طبقه شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز

پرستار قم ۱۶ نفر مرد و ۱۱ نفر زن

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

برای کسب اطلاعات بیشتر

به روزنامه بازار کار مورخ ۱۵/۷/۸۵ مراجعه کنید .

 

 

 

 

 

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar