پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار پرستاری / آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مختلف در رشته های پرستاری،هوشبری، اتاق عمل و …

آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مختلف در رشته های پرستاری،هوشبری، اتاق عمل و …

آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی
 خراسان شمالی

شرایط احراز

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

عنوان رشته و طبقه شغلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

25 نفر

بیمارستان امام رضا (ع)- بیمارستان امام خمینی شیروان، بیمارستان امام خمینی اسفراین،بیمارستا جواد الائمه جاجرم

پرستاری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

5 نفر

بیمارستان امام رضا (ع)- بیمارستان امام خمینی شیروان، بیمارستان امام خمینی اسفراین

کاردان اتاق عمل

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

1 نفر

بیمارستان امام رضا (ع)- بیمارستان امام علی

کاردان هوشبری

       

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

 

 

 

2نفر

اورژانس 115

       

کارشناس کنترل عفونتهای بیمارستانی

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر

 به روزنامه قدس مورخ 16 /7/85 مراجعه کنید .

آگهی  استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی
 بیرجند
  

   

شرایط احراز

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

عنوان رشته و طبقه شغلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

9 نفر

شبکه بهداشت و درمان نهبندان،قاین،درمیان و بیرجند

پرستاری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

4 نفر

بیرجند

کاردان اتاق عمل

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

5 نفر

 بیرجند ،شبکه بهداشت و درمان نهبندان

کاردان هوشبری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

9 نفر

بیرجند وخوسف

مسئول فوریتهای پزشکی

برای کسب اطلاعات بیشتر

به روزنامه بازار کار مورخ 15/7/85 مراجعه کنید .

آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی

گناباد

شرایط احراز

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

عنوان رشته و طبقه شغلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

3 نفر

بیمارستان 15 خرداد

پرستاری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

2 نفر

بیمارستان 15 خرداد بیدخت

کاردان اتاق عمل

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

1 نفر

بیمارستان 22 بهمن گناباد

کاردان هوشبری

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری ،فوق دیپلم در رشته هوشبری و دارا بودن گواهینامه رانندگی

2نفر

اورژانس 115

مسئول فوریتهای پزشکی

برای کسب اطلاعات بیشتر به روزنامه قدس

 مورخ 16 /7/85 مراجعه کنید .

آگهی آزمون  استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی
بابل
   

  

شرایط احراز

تعداد مورد نیاز

محل جغرافیایی خدمت

عنوان رشته و طبقه شغلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

20

بابل

پرستاری

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته اتاق عمل

2نفر مرد

بابل

کاردان اتاق عمل

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

2 نفر مرد

بابل

کاردان هوشبری

       

 

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته هوشبری

 

 

 

6 نفر مرد

بابل

مسئول فوریتهای پزشکی

برای کسب اطلاعات بیشتر

 به روزنامه بازار کار مورخ 15/7/85 مراجعه کنید .

آگهی آزمون  استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی
قم
  

عنوان رشته و طبقه شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز

پرستار قم 16 نفر مرد و 11 نفر زن

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری

برای کسب اطلاعات بیشتر

به روزنامه بازار کار مورخ 15/7/85 مراجعه کنید .

 

 

 

 

 

تلگرام

مطلب پیشنهادی

دکتر محمدعلي چراغي به عنوان مشاور وزير بهداشت ایران در امور پرستاري منصوب شد

انتصاب مشاور وزير بهداشت ایران در امور پرستاري به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز …

دكتر محمد علي چراغي ، به عنوان سرپرست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران منصوب شد

سرپرست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران منصوب شد . دكتر محمد علي …