حداقل نمرات قبولی در آزمون دستیاری اسفند ۱۳۸۴ جنس زن -زن آزاد و زن متقاضی سهمیه زنان(کلیه رشته های تخصصی )

حداقل نمرات قبولی درآزمون دستیاری  اسفند سال  ۱۳۸۴ 

جنس  : زن

زن آزاد  و زن متقاضی سهمیه زنان

داخلیزنان — سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیه۳۱۹http://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۲۸http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۲۲http://www.pezeshk.us/
ایران۳۳۶http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیل۳۱۸http://www.pezeshk.us/
تبریز۳۲۴http://www.pezeshk.us/
تهران۳۵۹http://www.pezeshk.us/
سمنان۳۲۳http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۴۲http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۳۰http://www.pezeshk.us/
کاشان۳۳۰http://www.pezeshk.us/
کرمان۳۲۹http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۳۱۹http://www.pezeshk.us/
گیلان۳۲۷http://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجان۳۲۲http://www.pezeshk.us/
قزوین۳۳۱http://www.pezeshk.us/
مازندران۳۲۶http://www.pezeshk.us/
مشهد۳۴۸http://www.pezeshk.us/
همدان۳۲۴http://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بندرعباس۳۲۶http://www.pezeshk.us/
بابل۳۲۵http://www.pezeshk.us/
جراحیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیه—-http://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهواز—-http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهران۳۶۹http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی—-http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۳۹http://www.pezeshk.us/
کاشان۳۳۳http://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدان—-http://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوین۳۳۳http://www.pezeshk.us/
مازندران۳۳۳http://www.pezeshk.us/
مشهد۳۵۱http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
http://www.pezeshk.us/
********
اطفالزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۵۰http://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایران۳۴۵http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهران۳۷۴http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۴۸http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۴۶http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد۳۴۷http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بابلhttp://www.pezeshk.us/
بندرعباسhttp://www.pezeshk.us/
کردستانhttp://www.pezeshk.us/
بیهوشیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۳۳http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۲۲http://www.pezeshk.us/
ایران۳۳۳http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۳۴http://www.pezeshk.us/
تهران۳۳۴http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۳۹http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۳۴http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۳۲۶http://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدان۳۲۲http://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بابل۳۲۳http://www.pezeshk.us/
*****http://www.pezeshk.us/
http://www.pezeshk.us/
آسیب شناسیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیه۳۸۳http://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۸۷http://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایران۳۹۰http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهران۳۹۸http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۹۳http://www.pezeshk.us/
شیراز۴۰۸http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۳۸۴http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۳۸۰http://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندران۳۹۲http://www.pezeshk.us/
مشهد۴۱۲http://www.pezeshk.us/
همدان۳۸۳http://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بابلhttp://www.pezeshk.us/
بندرعباس۳۸۱http://www.pezeshk.us/
*******http://www.pezeshk.us/
گوش و حلق و بینیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۸۰http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۷۷http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۸۸http://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان—-http://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد۳۸۵http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزد۳۸۱http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
چشم پزشکیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۴۱۵http://www.pezeshk.us/
اهواز۴۰۲http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۴۱۶http://www.pezeshk.us/
تهران۴۳۹http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیراز۴۲۳http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد۴۰۵http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
جراحی کلیه و مجاری ادراریزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
بیماریهای قلب و عروقزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۹۱http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۸۳http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۳۸۰http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۳۸۶http://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد۳۹۱http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزد۳۸۵http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
بیماریهای اعصابزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۴۱۵http://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهران۴۱۲http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیراز۴۰۰http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
جراحی استخوان و مفاصلزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهواز۳۶۲http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۸۱http://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان—-http://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد—-http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
بیماریهای پوستزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۴۷۱http://www.pezeshk.us/
اهواز۴۱۶http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۴۶۱http://www.pezeshk.us/
تهران۴۸۱http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۴۶۵http://www.pezeshk.us/
شیراز۴۶۱http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلان۴۵۷http://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد۴۵۶http://www.pezeshk.us/
همدان۴۵۵http://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
بیماریهای گرمسیریزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۶۴http://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۵۴http://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدان۳۴۳http://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
روانپزشکیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۷۰http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۳۷http://www.pezeshk.us/
ایران۳۵۵http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۴۹http://www.pezeshk.us/
تهران۳۷۹http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۷۵http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۶۶http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۳۷۰http://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلان۳۵۵http://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندران۳۷۴http://www.pezeshk.us/
مشهد۳۶۵http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بهزیستی۳۵۲http://www.pezeshk.us/
*****
رادیولوژیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۴۳۹http://www.pezeshk.us/
اهواز۴۲۲http://www.pezeshk.us/
ایران۴۳۹http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۴۲۵http://www.pezeshk.us/
تهران۴۶۲http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۴۴۱http://www.pezeshk.us/
شیراز۴۳۴http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۴۱۳http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۴۱۷http://www.pezeshk.us/
گیلان۴۲۴http://www.pezeshk.us/
زاهدان۴۰۰http://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندران۴۱۷http://www.pezeshk.us/
مشهد۴۲۹http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
پرتو درمانیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۷۸http://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
پزشکی اجتماعیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۵۳http://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایران۳۵۰http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهران۳۵۴http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۵۳http://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
طب اورژانسزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
پزشکی فیزیکی و توانبخشیزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۴۰۳http://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۴۳۶http://www.pezeshk.us/
شیراز۴۰۶http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
ارتش
۱۱۱۱۱
طب کار تهران– سهمیه خانمها۳۷۸
پزشکی قانونیتهران– سهمیه خانمها
پزشکی ورزشیتهران– سهمیه خانمها۳۶۲
پزشکی ورزشیایران– سهمیه خانمها۳۳۶
پزشکی هسته ایتهران– سهمیه خانمها
پزشکی هسته ایشهید بهشتی– سهمیه خانمها۴۵۸
جراحی مغز و اعصابزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهواز۳۵۴http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد—-http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
زنان و زایمانزنان– سهمیه خانمها
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیه۳۳۶http://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۶۳http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۳۶http://www.pezeshk.us/
ایران۳۵۳http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۵۰http://www.pezeshk.us/
تهران۳۶۶http://www.pezeshk.us/
سمنان۳۴۰http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۵۵http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۵۳http://www.pezeshk.us/
کاشان۳۴۸http://www.pezeshk.us/
کرمان۳۴۹http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۳۳۲http://www.pezeshk.us/
گیلان۳۴۱http://www.pezeshk.us/
زاهدان۳۲۹http://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوین۳۴۵http://www.pezeshk.us/
مازندران۳۵۰http://www.pezeshk.us/
مشهد۳۵۰http://www.pezeshk.us/
همدان۳۳۷http://www.pezeshk.us/
یزد۳۵۱http://www.pezeshk.us/
بابل۳۴۴http://www.pezeshk.us/
بندرعباس۳۳۰http://www.pezeshk.us/
http://www.pezeshk.us/
جراحیزنان – آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیه۳۷۹http://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۸۶http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۷۵http://www.pezeshk.us/
ایران۳۹۰http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۸۰http://www.pezeshk.us/
تهران۳۹۲http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۹۲http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۸۳http://www.pezeshk.us/
کاشان۳۸۲http://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۳۷۷http://www.pezeshk.us/
گیلان۳۸۲http://www.pezeshk.us/
زاهدان۳۷۴http://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوین—-http://www.pezeshk.us/
مازندران۳۸۳http://www.pezeshk.us/
مشهد۳۸۹http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
زنان و زایمانزنان—آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیه۳۳۶http://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۶۳http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۶۶http://www.pezeshk.us/
ایران۳۵۳http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۵۰http://www.pezeshk.us/
تهران۳۶۶http://www.pezeshk.us/
سمنان۳۴۰http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۵۵http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۵۳http://www.pezeshk.us/
کاشان۳۴۸http://www.pezeshk.us/
کرمان۳۴۹http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۳۳۲http://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدان۳۲۹http://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندران۳۵۰http://www.pezeshk.us/
مشهد۳۵۰http://www.pezeshk.us/
همدان۳۳۷http://www.pezeshk.us/
یزد۳۵۱http://www.pezeshk.us/
بابل۳۴۴
بندرعباس۳۳۰
آسیب شناسیزنان—آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیه۳۸۳http://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۸۷http://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایران۳۹۰http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهران۳۹۸http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیراز۴۰۸http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۳۸۴http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۳۸۰http://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندران۳۹۲http://www.pezeshk.us/
مشهد۴۱۲http://www.pezeshk.us/
همدان۳۸۳http://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بابل—-
بندرعباس۳۸۱
۸۸۸۸۸۸
بیهوشیزنان—آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۳۳http://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایران۳۳۳http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهران۳۳۴http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۳۹http://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بابل۳۳۲
بندرعباس
۸۸۸۸۸۸
بیماریهای قلبزنان—آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهواز۴۱۷http://www.pezeshk.us/
ایران۴۳۵http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۴۱۴http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۴۲۰http://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد۴۳۴http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزد۴۲۰http://www.pezeshk.us/
بابل
بندرعباس
۸۸۸۸۸۸
گوشو حلق و بینیزنان—آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهواز۴۰۵http://www.pezeshk.us/
ایران۴۱۷http://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۴۰۵http://www.pezeshk.us/
تهران۴۱۹http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۴۰۴http://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهد۴۱۳http://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزد۴۰۵http://www.pezeshk.us/
بابل
بندرعباس
۸۸۸۸۸۸
پوستزنان—آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهواز۴۱۶http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۴۶۱http://www.pezeshk.us/
تهرانhttp://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتیhttp://www.pezeshk.us/
شیراز۴۶۱http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان—-http://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بابل
بندرعباس
۸۸۸۸۸۸
چشم پزشکیزنان—آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهانhttp://www.pezeshk.us/
اهوازhttp://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریزhttp://www.pezeshk.us/
تهران۴۴۷http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۴۳۹http://www.pezeshk.us/
شیرازhttp://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانhttp://www.pezeshk.us/
کرمانشاهhttp://www.pezeshk.us/
گیلانhttp://www.pezeshk.us/
زاهدانhttp://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندرانhttp://www.pezeshk.us/
مشهدhttp://www.pezeshk.us/
همدانhttp://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بابل
بندرعباس
۸۸۸۸۸۸
طب کار تهران– زن – آزاد
پزشکی قانونیتهران– زن – آزاد
پزشکی ورزشیتهران– زن – آزاد
پزشکی ورزشیتهران– زن – آزاد
پزشکی هسته ایتهران– زن – آزاد—-
پزشکی هسته ایتهران– زن – آزاد۴۵۸
داخلیزنان—آزاد
سایت پزشکان بدون مرزhttp://www.pezeshk.us/
ارومیهhttp://www.pezeshk.us/
اصفهان۳۸۹http://www.pezeshk.us/
اهواز۳۷۴http://www.pezeshk.us/
ایرانhttp://www.pezeshk.us/
اراکhttp://www.pezeshk.us/
اردبیلhttp://www.pezeshk.us/
تبریز۳۷۴http://www.pezeshk.us/
تهران۳۹۲http://www.pezeshk.us/
سمنانhttp://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی۳۸۲http://www.pezeshk.us/
شیراز۳۷۷http://www.pezeshk.us/
کاشانhttp://www.pezeshk.us/
کرمان۳۷۳http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه۳۷۶http://www.pezeshk.us/
گیلان۳۸۰http://www.pezeshk.us/
زاهدان۳۷۳http://www.pezeshk.us/
زنجانhttp://www.pezeshk.us/
قزوینhttp://www.pezeshk.us/
مازندران۳۷۳http://www.pezeshk.us/
مشهد۳۸۸http://www.pezeshk.us/
همدان۳۷۴http://www.pezeshk.us/
یزدhttp://www.pezeshk.us/
بابل۳۷۷
بندرعباس۳۷۴
۸۸۸۸۸۸
  • مجله اطلاعات پزشکیهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar

*