بانک پاورپوینت
************************************************************

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( پزشكي فيزيكي و توانبخشي)

مرداد ۱۲, ۱۳۸۶ توسط :   موضوع : اخبار آزمون دستیاری پزشکی

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 16824

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: بهزاد خياطاذري فرهاد

 

شماره شناسنامه: 1224

 

كد رشته-محل: 626

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 18382

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهديس هاشمي طاهري

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 627

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 19981

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا فرپور

 

شماره شناسنامه: 537

 

كد رشته-محل: 631

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 22967

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امين اظهري

 

شماره شناسنامه: 397

 

كد رشته-محل: 627

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 13148

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: احمد محمودابادي

 

شماره شناسنامه: 1067

 

كد رشته-محل: 632

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 15399

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: عليرضا عمادي

 

شماره شناسنامه: 314

 

كد رشته-محل: 632

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 16823

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: جليل طوفان

 

شماره شناسنامه: 1216

 

كد رشته-محل: 626

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 17117

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مينا پوررضاباويل سفلايي

 

شماره شناسنامه: 219

 

كد رشته-محل: 626

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 21091

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عباس دقاق زاده

 

شماره شناسنامه: 373

 

كد رشته-محل: 631

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 18867

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: معصومه بيات

 

شماره شناسنامه: 7534

 

كد رشته-محل: 626

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 16687

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بابك كلاهي

 

شماره شناسنامه: 474

 

كد رشته-محل: 627

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 20832

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: پريسا صداقت

 

شماره شناسنامه: 21425

 

كد رشته-محل: 631

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 20537

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فريده رفيعي منصورابادي

 

شماره شناسنامه: 344

 

كد رشته-محل: 631

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 11605

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: پريسا طاهري

 

شماره شناسنامه: 433

 

كد رشته-محل: 631

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 18761

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: سيمين سجادي

 

شماره شناسنامه: 3353

 

كد رشته-محل: 632

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 21416

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محسن حسين زاده پاريزي

 

شماره شناسنامه: 440

  • مجله پزشکینظرات مسدود است