نتایج نهایی آزمون دانشنامه (بورد) و گواهینامه تخصصی – شهریور ۱۳۸۶ (داخلی )

شهریور ۱۵, ۱۳۸۶ توسط :   موضوع : اخبار آزمون دستیاری پزشکی

شماره کارت: ۶۲۱۴

نام و نام خانوادگی: سعید ابخیز

نام پدر: ابراهیم

شماره شناسنامه: ۳۵۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۱۸

نام و نام خانوادگی: علیرضا ابوعلی

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: ۵۹۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۱۹

نام و نام خانوادگی: کامبیز اخوان رضایت

نام پدر: یوسف

شماره شناسنامه: ۳۵۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۲۳

نام و نام خانوادگی: حمید اسدزاده عقدائی

نام پدر: سیدکاظم

شماره شناسنامه: ۷۷۳۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۲۵

نام و نام خانوادگی: کامیار اسدی پویا

نام پدر: عبدالرحمن

شماره شناسنامه: ۳۰۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۲۷

نام و نام خانوادگی: مهرناز اسدی قراباغی

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: ۷۴۳۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۲۹

نام و نام خانوادگی: دل ارام اسکندری

نام پدر: سیف ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۱۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۲۳۰

نام و نام خانوادگی: لیلی اسلامی

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: ۴۸۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۱

نام و نام خانوادگی: کاووس اشراقیان

نام پدر: علی اکبر

شماره شناسنامه: ۳۶۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۵

نام و نام خانوادگی: رضا اقابزرگی

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۲۶۴۹۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۶

نام و نام خانوادگی: احسان اکبری

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۷

نام و نام خانوادگی: محمدامین امامی

نام پدر: مظهر

شماره شناسنامه: ۳۴۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۸

نام و نام خانوادگی: محمد امیدی

نام پدر: بیگ مراد

شماره شناسنامه: ۶۹۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۹

نام و نام خانوادگی: علیرضا امیربیگلو

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۱۳۹۵۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۰

نام و نام خانوادگی: سعید امیرخانلو

نام پدر: حبیب

شماره شناسنامه: ۱۰۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۳

نام و نام خانوادگی: تورج اویسی

نام پدر: کریم

شماره شناسنامه: ۲۰۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۵

نام و نام خانوادگی: همت ا۰۰۰ بابائی

نام پدر: نعمت ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۱۸۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۶

نام و نام خانوادگی: مهستی بابائیان کوپایی

نام پدر: مسلم

شماره شناسنامه: ۷۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۷

نام و نام خانوادگی: مژگان بابایی لواسانی

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: ۲۴۸۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۸

نام و نام خانوادگی: محمود باغبانیان

نام پدر: جعفراقا

شماره شناسنامه: ۹۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۰

نام و نام خانوادگی: رسول بحرینی اصفهانی

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۲۴۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بابل

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۲۵۱

نام و نام خانوادگی: فرهاد برازنده نویری

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: ۵۶۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۳

نام و نام خانوادگی: بیتا بقایی

نام پدر: ذبیح ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۶۴۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زاهدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۷

نام و نام خانوادگی: علی بهشتی نامدار

نام پدر: موسی الرضا

شماره شناسنامه: ۹۳۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی سمنان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۸

نام و نام خانوادگی: ازیتا بیژنی

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۵۱۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۹

نام و نام خانوادگی: لیلا پاکدل

نام پدر: محمدتقی

شماره شناسنامه: ۲۰۶۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۲۶۰

نام و نام خانوادگی: علی پدرزاده

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: ۳۲۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۲

نام و نام خانوادگی: سایه پرخیده

نام پدر: شاپور

شماره شناسنامه: ۱۷۵۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۳

نام و نام خانوادگی: ایوب پزشکی

نام پدر: یونس

شماره شناسنامه: ۴۵۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۵

نام و نام خانوادگی: محمد پناهیان

نام پدر: سرخوش

شماره شناسنامه: ۵۱۵۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: بقیه ا۰۰۰

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۲۶۶

نام و نام خانوادگی: احمدرضا پیری

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۵۱۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۷

نام و نام خانوادگی: ترانه تراکمه

نام پدر: محمدحسین

شماره شناسنامه: ۳۶۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۸

نام و نام خانوادگی: محمدرضا تعصب

نام پدر: نعمت

شماره شناسنامه: ۲۲۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۹

نام و نام خانوادگی: مهدی تقدسی

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: ۱۸۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کاشان

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۲۷۰

نام و نام خانوادگی: کتایون تقی زاده انصاری

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: ۵۳۷۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۲

نام و نام خانوادگی: ازیتا تنگستانی نژاد

نام پدر: عبدالرسول

شماره شناسنامه: ۶۱۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۳

نام و نام خانوادگی: معصومه توحیدی

نام پدر: علی اصغر

شماره شناسنامه: ۴۴۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۴

نام و نام خانوادگی: اعظم تیموری

نام پدر: رسول

شماره شناسنامه: ۶۴۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۶

نام و نام خانوادگی: امیر جباری

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۹

نام و نام خانوادگی: پیمان جواهری حقیقی

نام پدر: محمدحسین

شماره شناسنامه: ۱۱۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۰

نام و نام خانوادگی: شهین حاجی قاسم علیان

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۲۳۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی یزد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۱

نام و نام خانوادگی: مریم حدادزاده شوشتری

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۲۲۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۲

نام و نام خانوادگی: مریم حسن زرینی

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۲۴۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۳

نام و نام خانوادگی: سعیدحسین خلیل زاده

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۷۴۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۷

نام و نام خانوادگی: فرشید حق وردی

نام پدر: قدرت ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۳۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۸

نام و نام خانوادگی: منصوره حقوقی

نام پدر: رحمت ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۲۱۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۹

نام و نام خانوادگی: حسین حلال خور

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۴۶۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۰

نام و نام خانوادگی: مهران حلبیان

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۹۷۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۲

نام و نام خانوادگی: حمید حمیدی زاده

نام پدر: علی اکبر

شماره شناسنامه: ۶۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی قزوین

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۲۹۳

نام و نام خانوادگی: محمد خداشناس رودسری

نام پدر: عبدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۱۱۵۵۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۶

نام و نام خانوادگی: شایسته خلیلی

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: ۲۴۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۷

نام و نام خانوادگی: شعله خواجوئی نیا

نام پدر: عزیز

شماره شناسنامه: ۱۱۳۲۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۸

نام و نام خانوادگی: اعظم خواجه حسینی

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۳۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۲۹۹

نام و نام خانوادگی: بیتا دادپور

نام پدر: محمداسماعیل

شماره شناسنامه: ۵۳۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۰۰

نام و نام خانوادگی: فاطمه دارائی

نام پدر: عزیز

شماره شناسنامه: ۹۸۲۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۰۴

نام و نام خانوادگی: لیلا دوراندیش یزدی

نام پدر: جلال

شماره شناسنامه: ۷۴۴۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۰۹

نام و نام خانوادگی: فرشید دیوانی شیشوان

نام پدر: عزیز

شماره شناسنامه: ۲۴۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۰

نام و نام خانوادگی: مهرنوش ذاکرکیش

نام پدر: لطف ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۱۰۳۵۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۱۱

نام و نام خانوادگی: عباس ذوالفقاری

نام پدر: یدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۱۰۷۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی سمنان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۲

نام و نام خانوادگی: سپهر رئیسی دهکردی

نام پدر: مرتضی

شماره شناسنامه: ۱۷۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۱۳

نام و نام خانوادگی: ارش رئیسی مهدی ابادی

نام پدر: شادرخ اقا

شماره شناسنامه: ۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۴

نام و نام خانوادگی: سارا رادمنش

نام پدر: سیدحسام

شماره شناسنامه: ۲۰۸۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۱۵

نام و نام خانوادگی: معصومه ربیعی پور

نام پدر: محسن

شماره شناسنامه: ۱۷۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۳۱۶

نام و نام خانوادگی: الهام رجائی

نام پدر: ایرج

شماره شناسنامه: ۹۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۷

نام و نام خانوادگی: بشارت رحیمی

نام پدر: محمدحسین

شماره شناسنامه: ۴۷۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی همدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۸

نام و نام خانوادگی: عارف رحیمی

نام پدر: جهانگیر

شماره شناسنامه: ۱۰۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۹

نام و نام خانوادگی: علیرضا رحیمی

نام پدر: فتح ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۸۹۲۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۲۰

نام و نام خانوادگی: جواد رستگارمقدم مولوی

نام پدر: ماشائا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۸۰۶۹۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۳۲۱

نام و نام خانوادگی: رضا رشیدی

نام پدر: علی اصغر

شماره شناسنامه: ۱۰۷۶۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۲۵

نام و نام خانوادگی: محمد روشنی

نام پدر: رحم خدا

شماره شناسنامه: ۳۳۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی همدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۱

نام و نام خانوادگی: وحدت زنبوری

نام پدر: عسگر

شماره شناسنامه: ۶۸۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۳

نام و نام خانوادگی: سینا سالاری

نام پدر: علی برز

شماره شناسنامه: ۴۷۸۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۴

نام و نام خانوادگی: رامین سامی

نام پدر: علیرضا

شماره شناسنامه: ۲۰۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی یزد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۵

نام و نام خانوادگی: محمد سبزی کاریان

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: ۸۴۲۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۶

نام و نام خانوادگی: وحید سبقت اللهی

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: ۲۱۹۶۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۸

نام و نام خانوادگی: همایون سخنورمژدهی

نام پدر: قدیر

شماره شناسنامه: ۶۹۶۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۹

نام و نام خانوادگی: کامران سرامی پوربهبهان

نام پدر: اسماعیل

شماره شناسنامه: ۲۰۴۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بندرعباس

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۰

نام و نام خانوادگی: فروغ سلطانی نژاد

نام پدر: رستم

شماره شناسنامه: ۲۵۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۱

نام و نام خانوادگی: معصومه سلیمی

نام پدر: نظامعلی

شماره شناسنامه: ۲۴۶۲۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۴۲

نام و نام خانوادگی: گلی سیری

نام پدر: سیف ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۵۵۰۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۴

نام و نام خانوادگی: ملیحه شادکام فرخی

نام پدر: محمدجواد

شماره شناسنامه: ۴۷۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۵

نام و نام خانوادگی: بابک شازاد

نام پدر: سیروس

شماره شناسنامه: ۲۰۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۸

نام و نام خانوادگی: محمدعلی شعبانی پور

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: ۵۴۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۵۳

نام و نام خانوادگی: فهیمه شیخ بهائی

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: ۴۹۰۷۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۵۴

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شیخیان

نام پدر: مصطفی

شماره شناسنامه: ۷۸۹۹۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۵۶

نام و نام خانوادگی: سام صادقی کشکاویج

نام پدر: سعید

شماره شناسنامه: ۱۳۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بندرعباس

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۵۸

نام و نام خانوادگی: ارش صفری

نام پدر: عبدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۱۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۶۰

نام و نام خانوادگی: نادر صوفی زاده

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: ۱۵۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زاهدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۶۲

نام و نام خانوادگی: زهرا طهماسبی

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: ۱۷۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۶۴

نام و نام خانوادگی: منیره عامریان

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: ۱۰۶۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۳۶۶

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبدا۰۰۰زاده بقایی

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۱۹۳۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۳۷۳

نام و نام خانوادگی: پژمان علوی نژاد

نام پدر: عبدالعزیز

شماره شناسنامه: ۱۷۳۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۷۴

نام و نام خانوادگی: ناهید علی اکبری

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۰۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۷۵

نام و نام خانوادگی: اشرف علی مددی

نام پدر: غلامحسین

شماره شناسنامه: ۲۰۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۷۷

نام و نام خانوادگی: ناصر علیزاده حقیقی

نام پدر: رجب

شماره شناسنامه: ۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۰

نام و نام خانوادگی: فرزین غیاثی

نام پدر: خالد

شماره شناسنامه: ۴۰۳۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۱

نام و نام خانوادگی: رزیتا غیلیان

نام پدر: محمدباقر

شماره شناسنامه: ۱۹۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی یزد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۳

نام و نام خانوادگی: علیرضا فتاحیان

نام پدر: محمدتقی

شماره شناسنامه: ۱۱۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مازندران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۸۴

نام و نام خانوادگی: عاطفه فخاریان

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۴۶۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۵

نام و نام خانوادگی: طاهره فخاریان تربتی

نام پدر: خلیل

شماره شناسنامه: ۴۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زاهدان

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۸۷

نام و نام خانوادگی: اسمعیل فرجی

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۹۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۹

نام و نام خانوادگی: محمدرضا فرزانه فر

نام پدر: فرج ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۸۸۷۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۱

نام و نام خانوادگی: ساسان فلاحی سیچانی

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۱۸۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۲

نام و نام خانوادگی: حسن فیروزیان

نام پدر: عبدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۰۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۳

نام و نام خانوادگی: لیلا قاسم مهدی

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: ۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۵

نام و نام خانوادگی: کامران قاسمی

نام پدر: موسی

شماره شناسنامه: ۵۲۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بندرعباس

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۶

نام و نام خانوادگی: لاله قاسمی

نام پدر: ناصرالدین

شماره شناسنامه: ۲۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۳۹۷

نام و نام خانوادگی: نواب قاسمی

نام پدر: یوسف

شماره شناسنامه: ۲۲۱۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: فقطشفاهی مردود

شماره کارت: ۶۳۹۸

نام و نام خانوادگی: بهرام قاسمی اشکفتگی

نام پدر: خدابخش

شماره شناسنامه: ۱۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۹

نام و نام خانوادگی: مریم قاضی زاده

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۹۷۷۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۴۰۰

نام و نام خانوادگی: مهران قاضی سعیدی

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: ۱۰۲۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۲

نام و نام خانوادگی: اکرم قدیری اناری

نام پدر: یدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۶۰۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۳

نام و نام خانوادگی: شیوا قرائی

نام پدر: غلامحسن

شماره شناسنامه: ۲۵۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۴

نام و نام خانوادگی: محمد قزلو

نام پدر: امام علی

شماره شناسنامه: ۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۵

نام و نام خانوادگی: علی قزوینی

نام پدر: ابراهیم

شماره شناسنامه: ۵۲۸۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۷

نام و نام خانوادگی: صیاد کاشف

نام پدر: عطا

شماره شناسنامه: ۱۲۴۳۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۸

نام و نام خانوادگی: ارش کاظمی ویسری

نام پدر: بهلول

شماره شناسنامه: ۱۲۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مازندران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۹

نام و نام خانوادگی: احمد کدخدایی

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۱۰۸۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کاشان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۰

نام و نام خانوادگی: حسین کریم

نام پدر: کاظم

شماره شناسنامه: ۱۲۲۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمانشاه

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۳

نام و نام خانوادگی: رضا کریمی

نام پدر: نصرت ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۶۶۹۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بابل

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۴

نام و نام خانوادگی: ناصر کشاورزخرامه

نام پدر: احمدعلی

شماره شناسنامه: ۵۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۵

نام و نام خانوادگی: تورج کشاورزی

نام پدر: حیدرعلی

شماره شناسنامه: ۴۴۴۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: فقطشفاهی مردود

شماره کارت: ۶۴۱۶

نام و نام خانوادگی: سینا کوثری

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۳۱۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی همدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۷

نام و نام خانوادگی: محمدرضا کوچری

نام پدر: قربانعلی

شماره شناسنامه: ۱۰۰۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۱۸

نام و نام خانوادگی: سیدجواد کیانی

نام پدر: میراسماعیل

شماره شناسنامه: ۳۸۸۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۹

نام و نام خانوادگی: سیما گل محمدی

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: ۴۰۳۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۲۱

نام و نام خانوادگی: حسن گنجی زاده زواره

نام پدر: خلیل

شماره شناسنامه: ۷۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۴۲۲

نام و نام خانوادگی: حمید گوهری فر

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: ۶۵۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۲۳

نام و نام خانوادگی: سیده طاهره محدث

نام پدر: سیدمحمد

شماره شناسنامه: ۴۸۳۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۲۴

نام و نام خانوادگی: نصیر محسنی جم

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: ۳۷۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۲۵

نام و نام خانوادگی: هادی محمددوست

نام پدر: مهدی

شماره شناسنامه: ۲۴۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۲۷

نام و نام خانوادگی: مستانه محمدی

نام پدر: یارمحمد

شماره شناسنامه: ۸۷۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۲۹

نام و نام خانوادگی: محسن محمدیان

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۱۴۱۷۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۳۱

نام و نام خانوادگی: ابنوس مختاری اردکانی

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۳۲۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۳۳

نام و نام خانوادگی: امید مدیرامانی

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: ۵۲۳۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۳۷

نام و نام خانوادگی: فرهاد مشایخ بخشی

نام پدر: خدابخش

شماره شناسنامه: ۲۶۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۳۸

نام و نام خانوادگی: مهرداد مشهدیان

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۱۷۵۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: بقیه ا۰۰۰

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۴۲

نام و نام خانوادگی: زهرا مظلوم خراسانی

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: ۱۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۴۳

نام و نام خانوادگی: مهدی معززی

نام پدر: سیدغنی

شماره شناسنامه: ۳۵۱۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: فقطشفاهی غایب

شماره کارت: ۶۴۴۴

نام و نام خانوادگی: مهشید معصوم بابائی

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: ۳۴۸۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۴۵

نام و نام خانوادگی: افشین مقدم

نام پدر: باباقلی

شماره شناسنامه: ۸۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۴۶

نام و نام خانوادگی: رامین ملبوس باف اصفهانی

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: ۲۷۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۵۱

نام و نام خانوادگی: مهیار منصوری

نام پدر: کریم

شماره شناسنامه: ۸۰۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۵۲

نام و نام خانوادگی: ارزو منوری

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: ۸۰۴۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۵۴

نام و نام خانوادگی: محمدرضا موسی پور

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۳۹۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۵۸

نام و نام خانوادگی: بهروز مومنی

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: ۱۱۹۲۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی سمنان

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۴۶۰

نام و نام خانوادگی: ناصر مویدنیا

نام پدر: کاظم

شماره شناسنامه: ۵۰۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۶۳

نام و نام خانوادگی: مهدی میربلوک

نام پدر: ابراهیم

شماره شناسنامه: ۲۹۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۷۰

نام و نام خانوادگی: افشین نجاتی افخم

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: ۴۹۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زاهدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۷۱

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل نجاری

نام پدر: علی محمد

شماره شناسنامه: ۲۰۶۹۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۷۲

نام و نام خانوادگی: علیرضا نعمتی

نام پدر: مرتضی

شماره شناسنامه: ۳۳۹۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۷۷

نام و نام خانوادگی: معصومه نورانی تقی دیزج

نام پدر: یحیی

شماره شناسنامه: ۲۱۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کاشان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۷۹

نام و نام خانوادگی: حسن نیشابوری

نام پدر: علی اکبر

شماره شناسنامه: ۲۳۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۴۸۰

نام و نام خانوادگی: فاطمه نیک صولت رودپشتی

نام پدر: علی اکبر

شماره شناسنامه: ۲۱۴۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مازندران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۱

نام و نام خانوادگی: رامین نیکنام

نام پدر: ولی

شماره شناسنامه: ۶۴۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمانشاه

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۲

نام و نام خانوادگی: طهمورث نیکنام

نام پدر: جمشید

شماره شناسنامه: ۲۵۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۳

نام و نام خانوادگی: تینا وثوقی

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۱۷۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۷

نام و نام خانوادگی: غلامرضا وطنی

نام پدر: حمید

شماره شناسنامه: ۳۱۳۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۴۸۸

نام و نام خانوادگی: محمد هادی زاده

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۴۱۰۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۹

نام و نام خانوادگی: علی هادیان

نام پدر: رمضانعلی

شماره شناسنامه: ۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۹۰

نام و نام خانوادگی: زهرا هادیزاده طلاساز

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: ۷۸۳۴۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

مطالب مرتبط جهت مطالعه بیشتر

حداقل نمرات قبولی درآزمون سال ۱۳۸۵ -- طب کار، طب اورژانس،پزشکی هسته ای،پزشکی اجتماعی،پرتودرمانی،پزشکی فیزیکی و توانبخشی -- زن

با آنکه مهلت ثبت نام در آزمون دستیاری به اتمام رسیده است ولی متاسفانه بسیاری از همکاران موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند

برای اولین بار در کشور ایران دوره فلوشیپ اورولوژی ترمیمی برگزار می‌شود

پذیرفته‌شدگان بورسیه آزمون دستیاری از پرداخت شهریه معاف شدند *** ضریب آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی تغییر کرد

پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ ( حرف الف )

حکم متهمان پرونده آزمون دستیاری صادر شد۱۳/۸/۸۴

مطالعه موفق با تمرکز حواس و دقت به دست می آید

اسامی دور دوم ذخیره پذیرفته‌شدگان سی و دومین دوره آزمون دستیاری اعلام شد ( هنوز به دست ما و هیچ سایتی نرسیده )

وبلاک علوم پرشکی: بررسی تخلف در آزمون دستیاری سال ۱۳۸۲

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران : روند پیگیری تخلفات آزمون دستیاری را در صحن علنی مجلس گزارش می دهم ۲۰/۸/۸۴

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar