نتایج نهایی آزمون دانشنامه (بورد) و گواهینامه تخصصی – شهریور ۱۳۸۶ (داخلی )

شهریور ۱۵, ۱۳۸۶ توسط :   موضوع : اخبار آزمون دستیاری پزشکی

شماره کارت: ۶۲۱۴

نام و نام خانوادگی: سعید ابخیز

نام پدر: ابراهیم

شماره شناسنامه: ۳۵۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۱۸

نام و نام خانوادگی: علیرضا ابوعلی

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: ۵۹۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۱۹

نام و نام خانوادگی: کامبیز اخوان رضایت

نام پدر: یوسف

شماره شناسنامه: ۳۵۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۲۳

نام و نام خانوادگی: حمید اسدزاده عقدائی

نام پدر: سیدکاظم

شماره شناسنامه: ۷۷۳۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۲۵

نام و نام خانوادگی: کامیار اسدی پویا

نام پدر: عبدالرحمن

شماره شناسنامه: ۳۰۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۲۷

نام و نام خانوادگی: مهرناز اسدی قراباغی

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: ۷۴۳۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۲۹

نام و نام خانوادگی: دل ارام اسکندری

نام پدر: سیف ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۱۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۲۳۰

نام و نام خانوادگی: لیلی اسلامی

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: ۴۸۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۱

نام و نام خانوادگی: کاووس اشراقیان

نام پدر: علی اکبر

شماره شناسنامه: ۳۶۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۵

نام و نام خانوادگی: رضا اقابزرگی

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۲۶۴۹۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۶

نام و نام خانوادگی: احسان اکبری

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۷

نام و نام خانوادگی: محمدامین امامی

نام پدر: مظهر

شماره شناسنامه: ۳۴۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۸

نام و نام خانوادگی: محمد امیدی

نام پدر: بیگ مراد

شماره شناسنامه: ۶۹۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۳۹

نام و نام خانوادگی: علیرضا امیربیگلو

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۱۳۹۵۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۰

نام و نام خانوادگی: سعید امیرخانلو

نام پدر: حبیب

شماره شناسنامه: ۱۰۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۳

نام و نام خانوادگی: تورج اویسی

نام پدر: کریم

شماره شناسنامه: ۲۰۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۵

نام و نام خانوادگی: همت ا۰۰۰ بابائی

نام پدر: نعمت ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۱۸۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۶

نام و نام خانوادگی: مهستی بابائیان کوپایی

نام پدر: مسلم

شماره شناسنامه: ۷۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۷

نام و نام خانوادگی: مژگان بابایی لواسانی

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: ۲۴۸۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۴۸

نام و نام خانوادگی: محمود باغبانیان

نام پدر: جعفراقا

شماره شناسنامه: ۹۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۰

نام و نام خانوادگی: رسول بحرینی اصفهانی

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۲۴۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بابل

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۲۵۱

نام و نام خانوادگی: فرهاد برازنده نویری

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: ۵۶۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۳

نام و نام خانوادگی: بیتا بقایی

نام پدر: ذبیح ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۶۴۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زاهدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۷

نام و نام خانوادگی: علی بهشتی نامدار

نام پدر: موسی الرضا

شماره شناسنامه: ۹۳۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی سمنان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۸

نام و نام خانوادگی: ازیتا بیژنی

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۵۱۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۵۹

نام و نام خانوادگی: لیلا پاکدل

نام پدر: محمدتقی

شماره شناسنامه: ۲۰۶۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۲۶۰

نام و نام خانوادگی: علی پدرزاده

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: ۳۲۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۲

نام و نام خانوادگی: سایه پرخیده

نام پدر: شاپور

شماره شناسنامه: ۱۷۵۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۳

نام و نام خانوادگی: ایوب پزشکی

نام پدر: یونس

شماره شناسنامه: ۴۵۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۵

نام و نام خانوادگی: محمد پناهیان

نام پدر: سرخوش

شماره شناسنامه: ۵۱۵۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: بقیه ا۰۰۰

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۲۶۶

نام و نام خانوادگی: احمدرضا پیری

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۵۱۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۷

نام و نام خانوادگی: ترانه تراکمه

نام پدر: محمدحسین

شماره شناسنامه: ۳۶۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۸

نام و نام خانوادگی: محمدرضا تعصب

نام پدر: نعمت

شماره شناسنامه: ۲۲۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۶۹

نام و نام خانوادگی: مهدی تقدسی

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: ۱۸۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کاشان

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۲۷۰

نام و نام خانوادگی: کتایون تقی زاده انصاری

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: ۵۳۷۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۲

نام و نام خانوادگی: ازیتا تنگستانی نژاد

نام پدر: عبدالرسول

شماره شناسنامه: ۶۱۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۳

نام و نام خانوادگی: معصومه توحیدی

نام پدر: علی اصغر

شماره شناسنامه: ۴۴۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۴

نام و نام خانوادگی: اعظم تیموری

نام پدر: رسول

شماره شناسنامه: ۶۴۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۶

نام و نام خانوادگی: امیر جباری

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۷۹

نام و نام خانوادگی: پیمان جواهری حقیقی

نام پدر: محمدحسین

شماره شناسنامه: ۱۱۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۰

نام و نام خانوادگی: شهین حاجی قاسم علیان

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۲۳۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی یزد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۱

نام و نام خانوادگی: مریم حدادزاده شوشتری

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۲۲۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۲

نام و نام خانوادگی: مریم حسن زرینی

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۲۴۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۳

نام و نام خانوادگی: سعیدحسین خلیل زاده

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۷۴۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۷

نام و نام خانوادگی: فرشید حق وردی

نام پدر: قدرت ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۳۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۸

نام و نام خانوادگی: منصوره حقوقی

نام پدر: رحمت ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۲۱۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۸۹

نام و نام خانوادگی: حسین حلال خور

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۴۶۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۰

نام و نام خانوادگی: مهران حلبیان

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۹۷۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۲

نام و نام خانوادگی: حمید حمیدی زاده

نام پدر: علی اکبر

شماره شناسنامه: ۶۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی قزوین

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۲۹۳

نام و نام خانوادگی: محمد خداشناس رودسری

نام پدر: عبدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۱۱۵۵۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۶

نام و نام خانوادگی: شایسته خلیلی

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: ۲۴۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۷

نام و نام خانوادگی: شعله خواجوئی نیا

نام پدر: عزیز

شماره شناسنامه: ۱۱۳۲۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۲۹۸

نام و نام خانوادگی: اعظم خواجه حسینی

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۳۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۲۹۹

نام و نام خانوادگی: بیتا دادپور

نام پدر: محمداسماعیل

شماره شناسنامه: ۵۳۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۰۰

نام و نام خانوادگی: فاطمه دارائی

نام پدر: عزیز

شماره شناسنامه: ۹۸۲۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۰۴

نام و نام خانوادگی: لیلا دوراندیش یزدی

نام پدر: جلال

شماره شناسنامه: ۷۴۴۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۰۹

نام و نام خانوادگی: فرشید دیوانی شیشوان

نام پدر: عزیز

شماره شناسنامه: ۲۴۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۰

نام و نام خانوادگی: مهرنوش ذاکرکیش

نام پدر: لطف ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۱۰۳۵۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۱۱

نام و نام خانوادگی: عباس ذوالفقاری

نام پدر: یدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۱۰۷۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی سمنان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۲

نام و نام خانوادگی: سپهر رئیسی دهکردی

نام پدر: مرتضی

شماره شناسنامه: ۱۷۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۱۳

نام و نام خانوادگی: ارش رئیسی مهدی ابادی

نام پدر: شادرخ اقا

شماره شناسنامه: ۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۴

نام و نام خانوادگی: سارا رادمنش

نام پدر: سیدحسام

شماره شناسنامه: ۲۰۸۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۱۵

نام و نام خانوادگی: معصومه ربیعی پور

نام پدر: محسن

شماره شناسنامه: ۱۷۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۳۱۶

نام و نام خانوادگی: الهام رجائی

نام پدر: ایرج

شماره شناسنامه: ۹۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۷

نام و نام خانوادگی: بشارت رحیمی

نام پدر: محمدحسین

شماره شناسنامه: ۴۷۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی همدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۸

نام و نام خانوادگی: عارف رحیمی

نام پدر: جهانگیر

شماره شناسنامه: ۱۰۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۱۹

نام و نام خانوادگی: علیرضا رحیمی

نام پدر: فتح ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۸۹۲۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۲۰

نام و نام خانوادگی: جواد رستگارمقدم مولوی

نام پدر: ماشائا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۸۰۶۹۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۳۲۱

نام و نام خانوادگی: رضا رشیدی

نام پدر: علی اصغر

شماره شناسنامه: ۱۰۷۶۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۲۵

نام و نام خانوادگی: محمد روشنی

نام پدر: رحم خدا

شماره شناسنامه: ۳۳۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی همدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۱

نام و نام خانوادگی: وحدت زنبوری

نام پدر: عسگر

شماره شناسنامه: ۶۸۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۳

نام و نام خانوادگی: سینا سالاری

نام پدر: علی برز

شماره شناسنامه: ۴۷۸۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۴

نام و نام خانوادگی: رامین سامی

نام پدر: علیرضا

شماره شناسنامه: ۲۰۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی یزد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۵

نام و نام خانوادگی: محمد سبزی کاریان

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: ۸۴۲۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۶

نام و نام خانوادگی: وحید سبقت اللهی

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: ۲۱۹۶۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۸

نام و نام خانوادگی: همایون سخنورمژدهی

نام پدر: قدیر

شماره شناسنامه: ۶۹۶۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۳۹

نام و نام خانوادگی: کامران سرامی پوربهبهان

نام پدر: اسماعیل

شماره شناسنامه: ۲۰۴۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بندرعباس

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۰

نام و نام خانوادگی: فروغ سلطانی نژاد

نام پدر: رستم

شماره شناسنامه: ۲۵۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۱

نام و نام خانوادگی: معصومه سلیمی

نام پدر: نظامعلی

شماره شناسنامه: ۲۴۶۲۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۴۲

نام و نام خانوادگی: گلی سیری

نام پدر: سیف ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۵۵۰۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۴

نام و نام خانوادگی: ملیحه شادکام فرخی

نام پدر: محمدجواد

شماره شناسنامه: ۴۷۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۵

نام و نام خانوادگی: بابک شازاد

نام پدر: سیروس

شماره شناسنامه: ۲۰۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۴۸

نام و نام خانوادگی: محمدعلی شعبانی پور

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: ۵۴۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۵۳

نام و نام خانوادگی: فهیمه شیخ بهائی

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: ۴۹۰۷۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۵۴

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شیخیان

نام پدر: مصطفی

شماره شناسنامه: ۷۸۹۹۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۵۶

نام و نام خانوادگی: سام صادقی کشکاویج

نام پدر: سعید

شماره شناسنامه: ۱۳۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بندرعباس

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۵۸

نام و نام خانوادگی: ارش صفری

نام پدر: عبدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۱۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۶۰

نام و نام خانوادگی: نادر صوفی زاده

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: ۱۵۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زاهدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۶۲

نام و نام خانوادگی: زهرا طهماسبی

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: ۱۷۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۶۴

نام و نام خانوادگی: منیره عامریان

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: ۱۰۶۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۳۶۶

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبدا۰۰۰زاده بقایی

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۱۹۳۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۳۷۳

نام و نام خانوادگی: پژمان علوی نژاد

نام پدر: عبدالعزیز

شماره شناسنامه: ۱۷۳۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۷۴

نام و نام خانوادگی: ناهید علی اکبری

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۰۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۷۵

نام و نام خانوادگی: اشرف علی مددی

نام پدر: غلامحسین

شماره شناسنامه: ۲۰۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۷۷

نام و نام خانوادگی: ناصر علیزاده حقیقی

نام پدر: رجب

شماره شناسنامه: ۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۰

نام و نام خانوادگی: فرزین غیاثی

نام پدر: خالد

شماره شناسنامه: ۴۰۳۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۱

نام و نام خانوادگی: رزیتا غیلیان

نام پدر: محمدباقر

شماره شناسنامه: ۱۹۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی یزد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۳

نام و نام خانوادگی: علیرضا فتاحیان

نام پدر: محمدتقی

شماره شناسنامه: ۱۱۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مازندران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۸۴

نام و نام خانوادگی: عاطفه فخاریان

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۴۶۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۵

نام و نام خانوادگی: طاهره فخاریان تربتی

نام پدر: خلیل

شماره شناسنامه: ۴۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زاهدان

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۳۸۷

نام و نام خانوادگی: اسمعیل فرجی

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۹۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۸۹

نام و نام خانوادگی: محمدرضا فرزانه فر

نام پدر: فرج ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۸۸۷۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۱

نام و نام خانوادگی: ساسان فلاحی سیچانی

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۱۸۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۲

نام و نام خانوادگی: حسن فیروزیان

نام پدر: عبدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۴۰۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۳

نام و نام خانوادگی: لیلا قاسم مهدی

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: ۹۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۵

نام و نام خانوادگی: کامران قاسمی

نام پدر: موسی

شماره شناسنامه: ۵۲۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بندرعباس

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۶

نام و نام خانوادگی: لاله قاسمی

نام پدر: ناصرالدین

شماره شناسنامه: ۲۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۳۹۷

نام و نام خانوادگی: نواب قاسمی

نام پدر: یوسف

شماره شناسنامه: ۲۲۱۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: فقطشفاهی مردود

شماره کارت: ۶۳۹۸

نام و نام خانوادگی: بهرام قاسمی اشکفتگی

نام پدر: خدابخش

شماره شناسنامه: ۱۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۳۹۹

نام و نام خانوادگی: مریم قاضی زاده

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۹۷۷۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۴۰۰

نام و نام خانوادگی: مهران قاضی سعیدی

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: ۱۰۲۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زنجان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۲

نام و نام خانوادگی: اکرم قدیری اناری

نام پدر: یدا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۶۰۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۳

نام و نام خانوادگی: شیوا قرائی

نام پدر: غلامحسن

شماره شناسنامه: ۲۵۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۴

نام و نام خانوادگی: محمد قزلو

نام پدر: امام علی

شماره شناسنامه: ۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۵

نام و نام خانوادگی: علی قزوینی

نام پدر: ابراهیم

شماره شناسنامه: ۵۲۸۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۷

نام و نام خانوادگی: صیاد کاشف

نام پدر: عطا

شماره شناسنامه: ۱۲۴۳۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۸

نام و نام خانوادگی: ارش کاظمی ویسری

نام پدر: بهلول

شماره شناسنامه: ۱۲۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مازندران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۰۹

نام و نام خانوادگی: احمد کدخدایی

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۱۰۸۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کاشان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۰

نام و نام خانوادگی: حسین کریم

نام پدر: کاظم

شماره شناسنامه: ۱۲۲۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمانشاه

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۳

نام و نام خانوادگی: رضا کریمی

نام پدر: نصرت ا۰۰۰

شماره شناسنامه: ۶۶۹۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی بابل

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۴

نام و نام خانوادگی: ناصر کشاورزخرامه

نام پدر: احمدعلی

شماره شناسنامه: ۵۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۵

نام و نام خانوادگی: تورج کشاورزی

نام پدر: حیدرعلی

شماره شناسنامه: ۴۴۴۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: فقطشفاهی مردود

شماره کارت: ۶۴۱۶

نام و نام خانوادگی: سینا کوثری

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۳۱۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی همدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۷

نام و نام خانوادگی: محمدرضا کوچری

نام پدر: قربانعلی

شماره شناسنامه: ۱۰۰۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۱۸

نام و نام خانوادگی: سیدجواد کیانی

نام پدر: میراسماعیل

شماره شناسنامه: ۳۸۸۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۱۹

نام و نام خانوادگی: سیما گل محمدی

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: ۴۰۳۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۲۱

نام و نام خانوادگی: حسن گنجی زاده زواره

نام پدر: خلیل

شماره شناسنامه: ۷۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۴۲۲

نام و نام خانوادگی: حمید گوهری فر

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: ۶۵۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۲۳

نام و نام خانوادگی: سیده طاهره محدث

نام پدر: سیدمحمد

شماره شناسنامه: ۴۸۳۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۲۴

نام و نام خانوادگی: نصیر محسنی جم

نام پدر: منصور

شماره شناسنامه: ۳۷۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۲۵

نام و نام خانوادگی: هادی محمددوست

نام پدر: مهدی

شماره شناسنامه: ۲۴۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۲۷

نام و نام خانوادگی: مستانه محمدی

نام پدر: یارمحمد

شماره شناسنامه: ۸۷۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۲۹

نام و نام خانوادگی: محسن محمدیان

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: ۱۴۱۷۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۳۱

نام و نام خانوادگی: ابنوس مختاری اردکانی

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۳۲۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۳۳

نام و نام خانوادگی: امید مدیرامانی

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: ۵۲۳۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۳۷

نام و نام خانوادگی: فرهاد مشایخ بخشی

نام پدر: خدابخش

شماره شناسنامه: ۲۶۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شهیدبهشتی

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۳۸

نام و نام خانوادگی: مهرداد مشهدیان

نام پدر: محمدعلی

شماره شناسنامه: ۱۷۵۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: بقیه ا۰۰۰

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۴۲

نام و نام خانوادگی: زهرا مظلوم خراسانی

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: ۱۴

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۴۳

نام و نام خانوادگی: مهدی معززی

نام پدر: سیدغنی

شماره شناسنامه: ۳۵۱۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: فقطشفاهی غایب

شماره کارت: ۶۴۴۴

نام و نام خانوادگی: مهشید معصوم بابائی

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: ۳۴۸۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۴۵

نام و نام خانوادگی: افشین مقدم

نام پدر: باباقلی

شماره شناسنامه: ۸۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۴۶

نام و نام خانوادگی: رامین ملبوس باف اصفهانی

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: ۲۷۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۵۱

نام و نام خانوادگی: مهیار منصوری

نام پدر: کریم

شماره شناسنامه: ۸۰۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۵۲

نام و نام خانوادگی: ارزو منوری

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: ۸۰۴۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۵۴

نام و نام خانوادگی: محمدرضا موسی پور

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۳۹۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۵۸

نام و نام خانوادگی: بهروز مومنی

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: ۱۱۹۲۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی سمنان

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۴۶۰

نام و نام خانوادگی: ناصر مویدنیا

نام پدر: کاظم

شماره شناسنامه: ۵۰۸

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۶۳

نام و نام خانوادگی: مهدی میربلوک

نام پدر: ابراهیم

شماره شناسنامه: ۲۹۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۷۰

نام و نام خانوادگی: افشین نجاتی افخم

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: ۴۹۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی زاهدان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۷۱

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل نجاری

نام پدر: علی محمد

شماره شناسنامه: ۲۰۶۹۲

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۷۲

نام و نام خانوادگی: علیرضا نعمتی

نام پدر: مرتضی

شماره شناسنامه: ۳۳۹۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۷۷

نام و نام خانوادگی: معصومه نورانی تقی دیزج

نام پدر: یحیی

شماره شناسنامه: ۲۱۵

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کاشان

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۷۹

نام و نام خانوادگی: حسن نیشابوری

نام پدر: علی اکبر

شماره شناسنامه: ۲۳۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

نتیجه: مردودشفاهی

شماره کارت: ۶۴۸۰

نام و نام خانوادگی: فاطمه نیک صولت رودپشتی

نام پدر: علی اکبر

شماره شناسنامه: ۲۱۴۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مازندران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۱

نام و نام خانوادگی: رامین نیکنام

نام پدر: ولی

شماره شناسنامه: ۶۴۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی کرمانشاه

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۲

نام و نام خانوادگی: طهمورث نیکنام

نام پدر: جمشید

شماره شناسنامه: ۲۵۳

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۳

نام و نام خانوادگی: تینا وثوقی

نام پدر: حسین

شماره شناسنامه: ۱۱۷۷

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی اهواز

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۷

نام و نام خانوادگی: غلامرضا وطنی

نام پدر: حمید

شماره شناسنامه: ۳۱۳۹

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

نتیجه: فقطشفاهی قبول

شماره کارت: ۶۴۸۸

نام و نام خانوادگی: محمد هادی زاده

نام پدر: علی

شماره شناسنامه: ۴۱۰۱

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی تهران

نتیجه: قبول

شماره کارت: ۶۴۸۹

نام و نام خانوادگی: علی هادیان

نام پدر: رمضانعلی

شماره شناسنامه: ۰

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی گیلان

نتیجه: غایب شفاهی

شماره کارت: ۶۴۹۰

نام و نام خانوادگی: زهرا هادیزاده طلاساز

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: ۷۸۳۴۶

رشته: بیماریهای داخلی

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

نتیجه: قبول

  •  دیکشنری بارانکهمکاران ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می نمایند

نظر يا مطلب خود درباره اين مقاله را بفرماييد
اگر مي خواهيد تصويري در كنار نظر شما نشان داده شود اينجا را امتحان كنيد . gravatar