پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها
خانه / اخبار آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی / نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (گوش و حلق و بینی -پزشکی قانونی-طب کار-طب اورژانس-پزشکی هسته ای)

نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (گوش و حلق و بینی -پزشکی قانونی-طب کار-طب اورژانس-پزشکی هسته ای)

شماره كارت: 7697

نام و نام خانوادگي: مجيد احمدپوردارياني

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 9652

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7698

نام و نام خانوادگي: شبنم اذري نجف ابادي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 1357

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7699

نام و نام خانوادگي: ونون اصفي

نام پدر: حمدا000

شماره شناسنامه: 16351

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7700

نام و نام خانوادگي: ويدا اماني

نام پدر: نبي

شماره شناسنامه: 538

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7701

نام و نام خانوادگي: رضا بديعي

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 2895

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7702

نام و نام خانوادگي: سامران بهروز

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 127

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7703

نام و نام خانوادگي: علي توسلي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 1175

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7704

نام و نام خانوادگي: عليرضا جان دانه

نام پدر: ابوالفضل

شماره شناسنامه: 509

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7708

نام و نام خانوادگي: مهسا حاجي ماليان

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 456

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7710

نام و نام خانوادگي: حميدرضا حناني

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 296

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7711

نام و نام خانوادگي: جلال خادم

نام پدر: ابوالفضل

شماره شناسنامه: 1483

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 7713

نام و نام خانوادگي: كامران خزائي

نام پدر: فريدون

شماره شناسنامه: 245

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7715

نام و نام خانوادگي: شهريار دادگري

نام پدر: رشيد

شماره شناسنامه: 8093

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7718

نام و نام خانوادگي: نسيم راد

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 2641

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7719

نام و نام خانوادگي: سامان رضائي

نام پدر: نصرت

شماره شناسنامه: 97

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7720

نام و نام خانوادگي: احمد رضائيان

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1166

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7722

نام و نام خانوادگي: سالومه سالاريان

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: 12186

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7723

نام و نام خانوادگي: هما سبزواري

نام پدر: رضاعلي

شماره شناسنامه: 212

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7724

نام و نام خانوادگي: معصومه سعيدي

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 55551

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7725

نام و نام خانوادگي: محمدرضا سلطانمرادي

نام پدر: كريم

شماره شناسنامه: 23609

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7726

نام و نام خانوادگي: مهدي سليمان پور

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 1858

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7729

نام و نام خانوادگي: مهدي صفاري طاهري

نام پدر: خيرا000

شماره شناسنامه: 38

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7730

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل طاهري

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7732

نام و نام خانوادگي: ارتيمس عرفان

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 5342

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7733

نام و نام خانوادگي: پاشا عميدي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 298

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7735

نام و نام خانوادگي: ارين فرشاد

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 81

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7736

نام و نام خانوادگي: شهرام قاسم بيگلو

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1068

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7739

نام و نام خانوادگي: مژگان كياني اسيابر

نام پدر: ولي

شماره شناسنامه: 1947

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7740

نام و نام خانوادگي: علي گلجانيان تبريزي

نام پدر: عزت

شماره شناسنامه: 1589

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7741

نام و نام خانوادگي: صالح محبي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 3050

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7746

نام و نام خانوادگي: مهدي نيكخواه

نام پدر: طالب

شماره شناسنامه: 616

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7747

نام و نام خانوادگي: هديه السادات هاديان امري

نام پدر: سيدجهانگير

شماره شناسنامه: 156

رشته: گلووبيني وجراحي سروگردن

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 7748

نام و نام خانوادگي: فرامرز ابراهيمي فلاح طلب

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 3771

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7751

نام و نام خانوادگي: اسيه جعفري

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 68512

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7755

نام و نام خانوادگي: اسماعيل فرزانه شيخ احمد

نام پدر: عيسي

شماره شناسنامه: 361

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7756

نام و نام خانوادگي: فاضل گودرزي

نام پدر: خدانظر

شماره شناسنامه: 123

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7758

نام و نام خانوادگي: بابك مصطفي زاده

نام پدر: مجيد

شماره شناسنامه: 1626

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7759

نام و نام خانوادگي: سيدرضا موسوي

نام پدر: سيدجعفر

شماره شناسنامه: 0

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7760

نام و نام خانوادگي: بهزاد ولي زاده

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 42

رشته: پزشكي قانوني

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7761

نام و نام خانوادگي: سيده نگار اسعدي

نام پدر: سيدحسن

شماره شناسنامه: 36

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7763

نام و نام خانوادگي: داريوش پهلوان

نام پدر: حسينعلي

شماره شناسنامه: 288

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7765

نام و نام خانوادگي: عليرضا حسيني

نام پدر: ذبيح ا000

شماره شناسنامه: 142

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7766

نام و نام خانوادگي: محمد حقيقت

نام پدر: حشمت ا000

شماره شناسنامه: 2759

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7767

نام و نام خانوادگي: حميدرضا سررشته داري داريزدي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 836

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7769

نام و نام خانوادگي: طناز شوشتري زاده

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 1833

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7772

نام و نام خانوادگي: ياسر لبافي نژاد

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 155

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7773

نام و نام خانوادگي: علي ناصربخت

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 132

رشته: طــب كــار

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7776

نام و نام خانوادگي: محمد افضلي مقدم

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 3228

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7778

نام و نام خانوادگي: مهدي ترابي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 419

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7780

نام و نام خانوادگي: هومن حاجي سيدجوادي

نام پدر: سيدمحمدرضا

شماره شناسنامه: 1565

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7781

نام و نام خانوادگي: جواد حاذقي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 506

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7782

نام و نام خانوادگي: عباس حبيبي

نام پدر: نصرا000

شماره شناسنامه: 54

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7783

نام و نام خانوادگي: پيمان خادم حسيني

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 95

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7784

نام و نام خانوادگي: انيتا سبزقبايي

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 87

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7785

نام و نام خانوادگي: مرتضي سعيدي انجيله

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 13903

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7786

نام و نام خانوادگي: سيدحسين سيدحسيني داوراني

نام پدر: سيدعباس

شماره شناسنامه: 622

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7787

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي شمالي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 381

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7788

نام و نام خانوادگي: علي شهرامي

نام پدر: محمدباقر

شماره شناسنامه: 1951

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7789

نام و نام خانوادگي: علي طاهري نيا

نام پدر: علي عزت

شماره شناسنامه: 1047

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7790

نام و نام خانوادگي: سيداشكان طبيب زاده دزفولي

نام پدر: سيدمحمدحسين

شماره شناسنامه: 1619

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7791

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي ظاهري

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 136

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7792

نام و نام خانوادگي: عليرضا علائ

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 200

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7793

نام و نام خانوادگي: نادر عيسوي

نام پدر: خليل

شماره شناسنامه: 24349

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7795

نام و نام خانوادگي: محمدرضا قانع

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 3779

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7796

نام و نام خانوادگي: حميدرضا كريم پورطاري

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 8643

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7797

نام و نام خانوادگي: پيمان محرم زاده

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 478

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7798

نام و نام خانوادگي: حسينعلي محمدي

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 4930

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7799

نام و نام خانوادگي: صدرا000 محمودي

نام پدر: عيسي

شماره شناسنامه: 303

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7800

نام و نام خانوادگي: حميدرضا مرتضي بگي

نام پدر: امرا000

شماره شناسنامه: 13826

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 7804

نام و نام خانوادگي: محسن ولي زاده

نام پدر: غلام حسن

شماره شناسنامه: 299

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 7806

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ياسين زاده

نام پدر: عبدالمحمد

شماره شناسنامه: 67

رشته: طب اورژانس

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2

نام و نام خانوادگي: مجيد مغزييان

نام پدر:

شماره شناسنامه: 0

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 4

نام و نام خانوادگي: مهدي مقربي

نام پدر:

شماره شناسنامه: 0

رشته: پزشكي هسته اي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

 سامانه تغذیه هوشمند

مطلب پیشنهادی

جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون دوره‌های تكميلی تخصصي (فلوشيپ) را اعلام كرد

تجهيز بخش‌های آموزش دستياری با دستگاههای راديولوژی منوط به نظر دبيرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی شد