پزشکان بدون مرز درمان

در نشريه “ساينس ” به چاپ رسيده : پروتئين موسوم به “پي ‪ “۱۱‬نقش مهمي را در عملكرد ماده “سروتونين ” در مغز به عنوان تنظيم‌كننده خواب ايفا مي‌كند. * اين پروتئين در شماري از بيماراني كه از افسردگي رنج مي‌برند بسيار كاهش يافته است.

توضیحات بیشتر »

در نشريه “ساينس ” به چاپ رسيده : پروتئين موسوم به “پي ‪ “۱۱‬نقش مهمي را در عملكرد ماده “سروتونين ” در مغز به عنوان تنظيم‌كننده خواب ايفا مي‌كند. * اين پروتئين در شماري از بيماراني كه از افسردگي رنج مي‌برند بسيار كاهش يافته است.

توضیحات بیشتر »