خانه / اخبار علمی پزشکی / ایدز و اچ ای وی

ایدز و اچ ای وی

راهنمای بیماری ایدز و اچ ای وی

با نگاهي ديگر بنگريم
هنگامي كه اعضاي يك جامعه ، شناخت درستي از يك بيماري ندارند ، ممكن است در دام باورهاي غلطي گرفتار شوندكه رهايي از آنها به آساني امكان پذير نيست و اين خود زمينه ساز شكل گيري ترسي موهوم و ناشناخته خواهد بود كه روح و جسم انسانها را آزار خواهد داد.


ايدز نيز در بسياري از جوامع به چنين سرنوشتي گرفتار شده است ، عارضه اي ناخواس ته كه بر سر هركسي كه سايه اندازد ، سبب مي شود كه ديگران نيز از سايه آن فرد بهراسند و از او دوري بجويند.
جدايي و طرد انسان در جامعه سبب مي شو دكه آدمي به مرور در خود احساس بي ارزشي كرده و با از دست دادن عزت نفس نهال بي تفاوتي در او روييده شده و در چنين مرحله اي ، شرايط براي زندگي جمعي روز به روز سخت تر مي شود.
ايدز ياد آور داستاني است كه درآن ، شخصي كه ظاهري ترسناك داشت روزي به شهري وارد شد ، به گونه اي كه هركس به آن شخص مي نگريست ، با وحشت از او فرار مي كرد ، به يكباره آن شخص به دو
شخص تبديل مي شد و بدينوسيله تمامي شهر در ترس و وحشت فرو رفت تا اينكه فرد ي در برابر او ايستا د و دستهاي خود را به سويش دراز كرد و به يكباره تمامي آن اشخاص ناپديد شدند.
ايدز نيز همچون آن موجود هراس آور است كه اگر ترس روبرو شدن با آن از بين نرود ، بزودي بايد شاهد انعكاس ي از آن در هر گوشه اي از جامعه بود.
امروزه در هر جامعه ما ضروري است كه هم گ ي دانسته هاي خويش رادر باره ايدز افزايش ده يم و راهها ي عملي مقابله با آن را فرا گيريم تا از اين طريق بتوان يم علاوه بر كنترل ، از وقوع آن پيشگيري نماييم.
در طول هزاران سال ، بشر در رويارويي با طبيعت ، تجربيات فراواني كسب كرده و بسياري از بيماريهاي هولناك را درگذشته ه اي دور به زانو درآورده است . بيماريهايي كه هرك  دام از آنها رعب و وحشت  فراواني دردل انسانها بوجود آورده بودند. هم اكنون هزاران دانشمند درحال پژوهش برروي بيماري ايدز
مي باشند تا بتوانند علاوه بر يافتن راههاي مناسب تر درماني ، راهي مؤثر براي پيشگيري از آن، از طريق واكسيناسيون بيابندو بدون شك درآينده اي نه چندان دور، دريچه اي به سوي رهايي از اين بيماري
گشوده خواهد شد و اين بيماري ترس آور نيز به زانو در خواهد آمد.
به همين علت ضروري است كه در اين ميان از دو نكته مهم غفلت نشود :


۱-  افزايش علم و آگاهي نسبت به اين بيماري و كسب مهارتهاي لازم براي پيشگيري از ايدز و كنترل آن
۲- حمايت از مبتلايان به ايدز و تلاش جهت كاستن از مشكلات آنان به منظور بازگشت آنان به جامعه و همچنين بهره گيري از تجربيات و مشاركت آنان در مبارزه با ايدز مبتلايان به ايدز نيازمند حمايت در حال حاضر شرايط در جامعه ما به گونه اي است كه اگر فردي مبتلا به ويروس ايدز شود دچار فشارهاي روحي و رواني فراواني مي شود كه به دنبال آن مراحل زير رخ مي دهد:

١- انكار
٢- خشم
٣- افسردگي
– پذيرش
گذر از اين مراحل براي مبتلايان طبيعي است و بايد اجازه داده شود تا اين مراحل سپري شود .

به همين خاطر عمده ترين مشكلاتي كه اين گونه افراد به آن دچار مي شوند عبارتند از :
١- از دست دادن حس اعتماد بخاطر ترس از دست دادن خانواده ، همسر و دوستان
٢- از دست دادن عزت نفس كه ناشي از احساس طرد شدگي و انتخاب انزواي اجتماعي است.
٣- احساس گناه بخاطر ترس از سرايت عفونت به افراد ديگر و نگراني از لكه ننگ اجتماعي.
– از دست دادن روابط صميمانه با ديگران.

 – بروز افسردگي كه سبب احساس ياس و نااميدي ،آشفتگي د

 _ خواب (بيداري زودهنگام ،ناتواني در ادامه خواب ) ناتواني در تمركز ، فقدان علاقه و انرژي ،بي اشتهايي عصبي ،سرزنش خود و افكار خودكشي در فرد مي شود.
– اختلالات اضطرابي كه همراه با آن فكر فرد با ياد مرگ

 _ مشوش شده و دچار حملات هراس مي شود. آگاهي مردم درزمينه بيماري ايدز و حمايت آنان از مبتلايان به اين بيماري مي تواندنقش مهمي رادرسلامت فردوجامعه درپي داشته باشد.
ايدز يك مشكل جهاني
در سال 1981 ، پنج فرد مبتلا به ايدز در لوس آنجلس شناسايي شدند و به د نبال آن در عرض يك ماه 26 مورد ديگر نيز در نيويورك و كاليفرنيا گزارش ش دند. در بين سال هاي 1981 تا 1983 بالغ بر 2838 مورد  يدز از آمريكا و 21 كشور ديگر گزارش گرديد ، به گونه اي كه سرعت افزايش بيماري تعجب پژوهشگران را به خود جلب كرد.
در او اخر سال 1983 ، بطور متوسط هشت مورد ايدز در روز گزارش مي شد و در سال 2003 اين تعداد به 14000 مورد در روز رسيد.
در حال حاضر در 208 كشور جهان ، مبتلايان به ايدز وجود دارند و بيشترين تعداد به ترتيب مربوط به قاره هاي آفريقا، آسيا ، آمريكا ، اروپا مي شود و كمترين موارد مربوط به استراليا است و در آسيا منطقه مديترانه شرقي داراي كمترين مبتلايان به ايدز است و آمارها نشان مي دهد كه اين بيماري در كشورهايي كه مردم داراي رفتارهاي پرخطر بوده و از آموزش هاي كم برخوردارند و از طرفي
داراي نگرش هاي منفي و غلط هستند در حال افزايش است د ر جنوب و مركز كشور آفريقا حدود يك سوم بالغيني كه از نظر جنسي فعال هستند مبتلا به ويروس ايدز مي باشند.

از هنگام شروع اين بيماري تا سال 2004 حدود 73 ميليون نفر به بيماري ايدز و ويروس آن مبتلا شده اند و در اين ميان ح دود 29 ميليون نفر، جان خود را از دست داده اند.
اولين مورد ايدز در سال 1366 در ايران در يك كودك 6 ساله مبتلا به هموفيلي رخ داد كه از فرآورده هاي خوني آلوده به ويروس ايدز استفاده كرده بود . اين فرآورده هاي خوني از اروپا به ايران وارد شده بود . با گذشت زمان و بر طبق آمارهاي رسمي كشور ، تعداد 83 به 6746 نفر /1/ مبتلايان به ايدز و ناقل ويروس آن تا تاريخ 1 58 درصد مصرف كنندگان مواد / رسيده است . در ميان مبتلايان ، 2 تزريقي ، هفت درصد از راه تماس جنسي ، سه درصد با دريافت0 درصد انتقال از طريق مادر آلوده / خون و فرآورده هاي خوني ، 4
31 درصد موارد ، راه انتقال / به كودك صورت گرفته است و در 7 اعلام نشده است كه مورد اخير مربوط به كساني است كه داوطلبانه اقدام به آزمايش ايدز كرده اند و از آنها نام و راه انتقال درخواست نشده است تا از اي ن طريق حفظ اسرار صورت پذيرد و افراد با آرامش خاطر به مراكز مشاوره و يا بخش ويژه انتقال خون ( كه مربوط به افراد با رفتارهاي پرخطر است ) مراجعه نمايند . در سازمان انتقال خون به منظور شناسايي بهتر خون هاي آلوده به ويروس ايدز ، از افرادي كه داراي رفتا رهاي پرخطر مي باشند درخواست مي شود جهت خون دادن در بخش ديگري غير از افراد معمولي اقدام نمايند كه در اين
حالت نياز به ثبت اسامي افرادويا رفتارهاي پرخطرآنان نيست2/95  درصد مبتلايان مرد 8/4  درصد زن مي باشند.
شايعترين گروه سني مبتلايان ، ،سن 25 تا 34 سال است . تعداد و ايدز تاكنون 758 نفر بوده است .تعداد HIV موارد فوت شده و ايدز حدود 30000 نفر است و تعداد HIV تخميني مبتلايان به كودكان بي سرپرست به جاي مانده از ايدز هنوز مشخص نيست .
اگر برنام ه ه اي مربوط به پيشگيري و مبارزه با ا يدز بطور فعال به مرحله عمل نرسند ، در آينده نزديك شمار بيماران افزايش خواهد يافت HIV .لازم به ذكر است كه تعداد موارد شناسايي شده مبتلا به ويروس
درسال 2001 سه برابر تعداد موارد شناسايي شده در سالهاي 1999 تا 2000 مي باشد وتعداد زندانيان مبتلاي شناسايي شده در سال 1999 حدود 6 برابر سال 1996 است .
مديرسازمان بهداشت جهاني به مناسبت روز جهاني ايدز بيان كرده است كه ايدز مهمترين و اضطراري ترين چالش بهداشتي جهان است و به همين خاطر سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهاني به
منظور مبارزه با اين مشكل جهاني اقدام به اجرا ي طرحهاي چند ميليارد دلاري نموده اند.
يكي از سياست هاي بهداشتي در جامعه ما ، رفع نگراني مردم از اين بيماري است كه با برخورداري از آموزش هاي لازم ، مردم در مي يابند كه مي توانند به راحتي در كنار مبتلايان زندگي كنند بدون آنكه در معرض خطر ابتلاء قرار گيرن د ، به همين خاطر كليه سياستگزاران بهداشتي در سطح جهان تاكيد مي كنند كه نيازي به جداسازي مبتلايان به ايدز از ساير افراد جامعه نيست . بسيار كوچك اما خطرناك
بدن انسان از ميليارد ها ياخته تشكيل شده است كه با نظم و هماهنگي خارق العاده با يكديگر در ارتباط هستند و سبب انجام فعاليتهاي مورد نياز بدن ميشوند .

اين ياخته ها داراي شكلهاي مختلف هستند و وظايف گوناگوني را انجام مي دهند .

براي مثال مي توانيم از ياخته هاي زير نام ببريم :

ياخته هاي عصبي : پيام ها را انتقال مي دهند.
ياخته هاي ماهيچه اي : بدن را حركت مي دهند.
ياخته هاي خوني : اكسيژن را به ديگر ياخته ها مي رسانند ويا با موجودات بيگانه مبارزه مي كنند و بعضي از آنها در عمل انعقاد خون نقش دارند.
ياخته هاي غده اي : مواد شيميايي مختلفي نظير هورمونها را توليد مي كنند.
اين يا خته ها گهگاه ممكن است توسط موجودات بسيار ريز بيماري زا نظير ويروسها موردحمله واقع شوند.
دانشمندان براي اندازه گيري ابعاد اجسام بسيا ر كوچك ، از واحدهاي اندازه گيري نظير ميكرومتر و نانومتر استفاده مي كنند . هر ميكرومتر برابر هزار نانومتر ميباشد براي مثال اگ ر طول جسم كوچكي را
كه برابر يك ميكرومتر مي باشد ، يك ميليون برابر كنيم يك مترميشود و اگر طول جسمي كه يك نانومتر است ، يك ميليارد برابر كنيم برابر يكمتر خواهد شد.
بيشتر ياخته هاي بدن داراي اندازه اي بين 20 تا 30 ميكرومتر مي باشند . اندازه ويروسها نيز از 17 نانومتر تا 1250 نانومتر متغير است.
براي مثال : اندازه ويروس ايدز 100 نانومتر و اندازه ويروس سرماخوردگي 30 نانومتر مي باشد و اندازه ويروس سرخك 140 نانومتر است.
ويروسها موجودات بسيار ريزي هستند كه نمي توانند به طور مستقل زندگي كنند ، لذا براي ادامه حيات به ياخته هاي بدن موجوداتزنده هجوم ميبرند . بر روي ياخته هاي بدن ، قسمتهايي وجود دارد كه به آنها گيرنده هاي ياخته اي مي گويند . همچنين بر روي ويروسها نيز تركيبات خاصي وجود دارد كه باعث مي شوند ويروس ها بتوانند به اين گيرنده ها اتصال يابند هرگاه يك ويروس بتوان د به گيرنده يك ياخته
اتصال يابد شرايط لازم براي آلوده شدن ياخته مذكور به وجود مي آيد.

براي مثال : بر روي ويروس ايدز يك ماده پروتئيني وجود دارد مي گويند. ويروس هاي (GP-120) كه دانشمندان به آن جي پي 120 ايدز با كمك جي پي 120 قادرند فقط به ياخته هايي بچس بند ك ه
هستند. (CD-4 ) ” داراي گيرنده هايي به نام ” سي دي 4 بعضي از ياخته هاي خوني كه نقش دفاع از بدن و مبارزه  باميكروبها را بر عهده دارند ،داراي گيرنده هاي هستند ، به همين خاطر مورد حم له ( C .D – 4) ” ” سي دي 4 ويروسهاي ايدز قرار مي گيرند و سرانجام ويروسهاي ايدز بامتلاشي كردن اين ياخته ها قدرت دفاعي بدن را ضعيف ميكنند و سبب بيماري ايدز در فرد آلود ه مي شوند . فردي كه سيستم ايمني او ضعيف ميشود
در مقابل بيمار هاي سل ، مالاريا ، ذات الريه آسيب پذيرتر مي شود وباكتريهاي شايع ، قارچ ها و انگل ها كه در شرايط عادي قادر به ايجاد عفونت در بدن نيستند ، از فرصت ايجاد شده بهره برده و به بدن حمله
مي كنند و عوارض مختلفي در بدن ايجاد مي كنند.ازطرفي اين ويروس در طول عمر خود دچار جهش هاي
فراواني مي شود كه سبب مي شود شكل آن بطور دائم تغيير كند،به همين علت دانشمندان هنوز نتوانسته اند براي آن واكسن تهيه كنند.
نام ويروس ايدز ، ويروس نقص ايمني انسان مي باشد كه به ز بان يا به Human Immuno Deficiency Virus انگليسي به آن مي گويند كه سبب بيماري نقص اي مني اكتسابي HIV اختصار Acquired Immuno Deficiency مي شود كه به زبان انگليسي ناميده مي شود . AIDS مي گويند كه به اختصار Syndrome كساني كه ناقل ويروس ايدز مي باشند بعنوان بيمار مبتلا به ايدز محسوب نمي شوند و مي توانند بدون علائم بيماري سالها زندگي كنند و تنها بايد مراقب باشند با رعايت اصول بهداشتي اين
عارضه به ديگران منتقل نشود.
ورود ويروس به بدن
از زمان ورود ويروس به بدن تا زمان شروع علائم بيماري ايدز ، ممكن است حتي بيش از 10 سال هم طول بكشد ، دراين مد ت ، افراد آلوده ، از نظر ظاهري به هيچ وجه قابل تشخيص نيستند اما مي توانند
بيماري را به ديگران منتقل كنند . از زمان ورود ويروس به بدن تا مثبت شدن جواب آزمايش خون ، ممكن است تا 6 ماه طول بكشد.

مي تواند از چند طريق راه ب ه بدن انسان HIV ويروس ايدز يا وارد شود:
1) از طريق خون و فرآورده هاي خوني آلوده
2) تزريق با سرنگ هاي آلوده مخصوصا ” استفاده مجدد از سرنگ هاي يكبار مصرف و وسايل پزشكي كه كاملا” استريل نشده باشند نظير استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقي.
3) تماس جنسي با فردي كه آلوده به ويروس ايدز مي باشد
4) استفاده مشترك از تيغ سلماني ، مسواك و لوازم حجام ت و خال كوبي كه به ويروس ايدز آلوده شده اند.
5) از مادر مبتلا به ايدز به كودك كه ممكن است انتقال قبل از زايمان ، حين زايمان و بعد از زايمان اتفاق افتد . ضمنا ” نوزادان مي توانند از طريق تغذيه با شير مادر مبتلا به آلوده شوند.
در گذشته به علت عدم اطلاع از بيم اري ايدز و همچنين فقدان فن آوري آزمايشگاهي مناسب ، افراد زيادي در جهان كه مبتلا به بيماري هاي خوني بود ند و به علت بيماري نيازمند تعداد بسيار زيادي
كيسه خون و فرآورده هاي آن بودند به علت استفاده حتي يك كيسه خون آلوده ،مبتلا به ايدز شده اند . افرا د مبتلا نيز بدون آنكه بدانند اين آلودگي را به همسر و فرزند خود منتقل نمودند . ولي درحال حاضر در
سطح كشور خونهاي اهدايي ، فرآورده هاي خوني ، اعضاي پيوندي و نسوج بادقت كنترل شده و انتقال از اين طريق گزارش نشده است.
انتقال از روشهاي زير امكان پذير نيست :
١- انتقال از طريق هوا
٢- انتقال ازطريق عطسه و سرفه
٣- دست دادن و بوسيدن
٤- استفاده مشترك از لوازم آشپزي مانند ديگ و چاقو
٥- استفاده از توالت هاي عمومي
٦- از طريق نيش حشرات و گاز جانوران
٧- از طريق شنا در استخرهاي عمومي
تهيه شده باشد HIV ٨- خوردن غذايي كه توسط فرد آلوده به
٩- حضور در كنار فردمبتلا درتاكسي يا اتوبوس
نحوه تشخيص ايدز
زماني كه ويروس عامل ايدز به بدن راه مي يابد ، ، دو تا هشت هفته طول مي كشد تا مورد شناسايي واقع شود . در افرادي كه رفتارهاي پرخطر داشته اند و نتيجه آزمايش آنها منفي بوده ، بايد سه ماه بعد
آزمايش را تك رار كنند و در صورت دارا بودن رفتارهاي پرخطر ، اين آزمايش هر شش ماه يكبار بايد تكرار شود ،در ص ورت مثبت شدن نتيجه آزمايش ، به منظور م شخص شدن نهايي آلودگي ، لازم است
چندين آزمايش ديگر نيز انجام شود.
درمان
هزاران دانشمند در جستجوي يافتن روش هاي جديدتر درماني در زمينه ايدز هستند و روز به روز به نتايج مهم تري دست مي يابند ، به گونه اي كه علاوه بر ارزان قيمت تر شدن داروها ، مصرف داروهاي جديد به افزايش طول عمر بيماران كمك كرده است و اميد مي رود با افزايش طول عمر بيماران و كشف راه هاي جديدتر درماني ، بتوان روزي موفق به درمان كامل بيماري ايدز شد.
پيشگيري از ايدز
رعايت دستورات ذيل ميتواند سبب پيشگيري از ايدز شود.
١- اجتناب از بي بند و باري هاي جنسي
٢- استفاده از كاندوم جهت برقراري ارتباط جنسي با فردي كه باشد. از اين (HIV) احتمال دارد مبتلا به ويروس عامل ايدز طريق يك فرد مبتلا مي تواند در كنار همسر سالم خويش به زندگي ادامه دهد به گونه اي كه كانون خانواده او از هم نپاشد.
٣- عدم استفاده از سرنگ و سوزن مشترك در اعتياد تزريقي
٤- عدم استفاده از سوزن و تيغ مشترك در آرايشگاهها (نظيراستفاده از س وزن هاي مشترك جهت امور خالكوبي در آرايشگاههاي زنانه ) ، مراكز فعال در زمينه حجامت ، و طب سوزني
٥- قبل از بكار بردن هر گونه وسيله سوراخ كننده پوست ، بايد از استريل بودن آن اطمينان حاصل شود.
٦- عدم استفاده از مسواك ، ناخن گير ، تيغ صورت تراشي و برس بطور مشترك رعايت احتياطات لازم توسط پزشكان ،پرستاران و همسر مراقبت كننده از بيمار
١- هنگام كار بايد از آسيب اجسام نوك تيز مانند سرسوزن ، تيغ جراحي و….. جلوگيري شود.
٢- در موقع گرفتن نمونه خون يا ديگر ترشحات مختلف بيماران ، بايد از دستكش استفاده شود.
٣- پس از تماس دست با خون يا ترشحات بيماران ، دستها بايد
با آب و صابون شسته شود ، حتي اگر از دستكش استفاده شود.
٤- هيچ گاه نبايد ازدستكش كهنه يا سوراخ دار استفاده كرد .اصولا شستشوي دست ها پس از معاينه بيماران از اهميت زيادي برخوردار است .
٥- پس از تزريق ، ا ز قرار دادن پوشش سرسوزن برروي سوزن بايد خودداري كرد . سوزن ها بايد در داخل يك قوطي فلزي مثل ( قوطي شيرخشك ) ريخته شوند و پس از ضدعفوني ، به روش بهداشتي معدوم شوند .
٦- در مواردي كه احتمال دارد خون به بدن يا لباس پاشيده شود (مثل جراحي ، زايمان ، آندوسكوپي و نظير اينها) بايد از گان ،ماسك و عينك تواما” استفاده نمود .
٧- خون وترشحات بيماران بايد با احتياط و با دستكش حمل شود
٨- دندانپزشكان بايد هنگام كار از دستكش ، عينك و ماسكاستفاده نمايند.
٩- تمام نمونه هاي خون و مايعات بدن را بايد پرخطر و آلودهفرض كرد.
١٠ – روپوش يا لباسهاي آلوده به خون بايد قبل از شستشو به مدت نيم ساعت در محلول حاوي كلر مانند پركلرين يا هيپوكلريتسديم ( سفيدكننده خانگي ) با غلظت نيم درصد قرار گيرد.
١١ – اگر دست با وسيله آلوده اي خراشيده يا زخم شود بلافاصله بايد محل زخم را فشار داده تا مقداري از خ ون آلوده خارجگردد، آنگاه محل زخم را با آب و صابون شسته وحتي الامكان با محلول ضدعفوني كننده مثل كلرهگزيدين يك 2 درصد ضدعفوني كرد. / درصد يا بتادين 5
١٢ – كاركنان امور بهداشتي و درماني كه داراي ضايعات پوستي،زخم هاي باز و نظير اينها مي باشند بايد تا بهب ودي كاملخود، از مراقبت بيماران مبتلا به ايدز معاف شوند و يا درحين مراقبت ،حداقل از دو دستكش استفاده كنند. مثبت جز درموارد خاص ، غيرعلمي HIV ١٣ – جداسازي بيماران و بي مورد است.
١٤ – اختصاصي كردن ظروف غذاي بيماران ناقل ويروس ايدز ضرورت ندارد و سرويس آنها مانند ساير بيماران است.
١٥ – حرارت دادن ، بهترين روش ضدعفوني واستريل كردن لوازم آلوده است.
١٦ – براي تميزكردن مكان آلوده به خون يا ترشحات بدن لازم است اقدامات زير صورت پذيرد.
الف )- پوشيدن دستكش
ب )- جمع آوري مواد آلوده با يك دستمال داراي قابليت جذب خوب
ج )- شستشوي مكان آلوده با آب و مواد شوينده
د )- ضدعفوني مكان آلوده با محلول يك درصد هيپوكلريت سديم (سفيدكننده خانگي ) كه حداكثر 24 ساعت قبل از مصرف تهيه شده باشد .
واكسيناسيون افراد آلوده به ويروس ايدز
كساني كه آلودگي به ويروس ايدز آنان محرز شده است و بالاي 18 س ال مي باشند ، لازم است اقدام به انجام واكسيناسيون بشرح زير نمايند.
١- واكسن كزاز و ديفتري با رعايت نحوه تزريق و نوبت هاي ياد آور
٢- واكسن پنوموكوك در صورتي كه قبلا ” تلقيح نشده باشد ، تنها يك نوبت تزريق كافي است.
٣- واكسن هپاتيت
٤- واكسن آنفلوآنزا درشروع پاييز هرسال
 

همچنین بررسی کنید

ارتباط آلودگی هوا با شیزوفرنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران کودکی با خطر …

زنجبیل، نابودگر تومورهای مغزی

گلیوبلاستوما یا GBM، رایج‌ترین تومور بدخیم مغزی در افراد بزرگسال است و در بین انواع …