خانه / اخبار اجتماعي / رويكردي نو به پيشگيري ازاعتياد و مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان

رويكردي نو به پيشگيري ازاعتياد و مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان

رويكردي نو به پيشگيري از اعتياد
مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان
كمك به جوانان براي جستجو در عصر رسانه ها

گزارش شده از طرف: اجلاس مسوولان آموزش هاي رسانه اي مركز همايش هاي كاخ سفید

مقدمه:

در عين حال كه تعدادي برنامه آموزش رسانه اي با هدف پيشگيري از مصرف الكل و دخانيات وجود دارد، تعداد بسيار اندكي از آنها به صراحت به موادمخدر م يپردازند. اجلاس,تلاشي توسط برنامه مبارزه رسانه اي براي زمينه سازي رشد آتي پيشگيري از اعتياد به مواد با گرد هم آوردن گروهي از كارشناسان جهت توليد بهترين محصول فكري در رابطه با برخي مسا يل كليدي بود.

وظايف به كار گرفته شده زير به كارشناسان محول شد:
1) مرور بهترين روش ها و دانش مربوطه در زمينه آموزش رسان هاي
2) شناسايي فرصت هاي آموزشي منحصر به فرد و چال شهاي فراروي ايجاد برنام ههاي آموزش رسان هاي در مورد مواد مخدر ( غير قانوني )
3) پيش بيني نيازهاي آينده در اين زمينه مانند حمايت براي گسترش مهارت هاي دست اندر كاران، ارتباط برقرار كردن با حاميان اصلي و پيش برد تحقيقات نظري و كاربردي.
اين گزارش منعكس كننده مباحث ميان شركت كنندگان در اجلاس آموزش رسانه اي در تاريخ 1 ژوئن است . سازمان دهندگان اجلاس به آماده سازي اين گزارش, كمك شايان توجهي كردند.
آموزش رسانه اي و مبارزه رسان هاي از زمان شروع در سال 1998 ، مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان , كمك فراواني به آموزش و توانا كردن جوانان آمريكايي براي امتناع از مصرف مواد مخدر و نيز الكل و دخانيات كرده است .
اين برنامه شامل موارد زير بود:
• خريد مبالغ هنگفتي از رسانه هاي تبليغاتي
• ايجاد انواع ابزارهاي مبتني بر رسانه براي آموزش
دهندگان و گرو ههاي اجتماعي
• دسترسي به خالقين رسانه هايي كه بيش از همه توسط نوجوانان آمريكايي مورد استفاده قرار م يگيرند.
تقريب ا يك سال تحقيق به عنوان پشتوانه طراحي برنامه مبارزه مورد استفاده قرار گرفت . با كارشناسي , در زمينه هاي تغييرات رفتاري، رشد جوانان، پيشگيري از اعتياد، بازاريابي نوجوانان، تبليغات و ارتباطات نوجوانان ,مشورت شد . نمايندگاني از سازمان هاي حرف ه اي، دولتي و اجتماعي نيز به اين اجلاس كمك كردند . توصيه ها و ياف ته هاي آن ها منجر به ايجاد يك راهبرد جامع ارتباطي شد كه از رسانه ها و پيام هاي مختلف براي تماس با جوانان، والدين آن ها و ساير بزرگ سالاني كه در بين جوانان صاحب نفوذ هستند , استفاده م يكند. هدف از مبارزه , آموزش دادن و توانا كردن جوانان آمريكايي
براي اجتناب از مصرف مواد مخدر ( غير قانوني )، بخصوص ماريجوانا و مواد استنشاقي است . پيام هاي پيشگيري از مصرف مواد مخدر به جوانان سنين 9 تا 18 سال با ت اكيد بيشتر بر نوجواناني كه به سن
مدرسه راهنمايي رسيده اند ( تقريبا 13 – 11 سال ) اراي ه م ي شود , چون دوره انتقال از مدرسه ا بتدايي به مدرسه راهنمايي با افزايش قابل توجه در ميزان شروع به استفاده از مواد مخدر همراه است.
اهداف ارتباطي با جوانان:
• تلقين اين عقيده كه بيشتر جوانان از مواد مخدر استفاده نمي كنند. براي مقابله با اين حقيقت كه نوجوانان هميشه ميزان شيوع استفاده از مواد م خدر در بين هم سالان خود را بيش از حد تخمين م يزنند.
• تقويت اين تصور كه استفاده از مواد مخدر به احتمال بيشتر منجر به نتايج متفاوت داراي ارزش منفي م يشود.
• تقويت اين تصور كه اتخاذ يك سبك زندگي عاري از مواد مخدر به احتمال بيشتر منجر به نتايج متفاوت داراي ارزش مثبت مي شود.
• تقويت مهارت هاي فردي و اجتماعي كه مشوق انتخاب سبك هاي مثبت زندگي و مقاومت در برابر استفاده از مواد مخدر باشد ؛ شامل مهار تهاي بين فردي و رقابتي.
• تقويت استفاده مثبت از زمان. پيام هاي برنامه مبارزه جاي خود را بيش از پيش در زندگي جوانان آمريكايي و والدين آن ها باز كرده اند . از تبليغات تلويزيون كابلي گرفته تا مواد آموزش مدارس، از تخته هاي پشت تور زمين بازي بسكتبال تا سايت هاي اينترنت، و از بروشورهاي مربوط به مهارت هاي مراقبت از فرزندان تا تبليغ در سالن هاي نمايش فيلم .
پيام هاي برنامه مبارزه به آمريكايي ها در هر كجا كه زندگي مي كنند، ياد مي گيرند ، كار مي كنند، بازي مي كنند و اعتقادات ديني را به جا ميآورند، دسترسي دارد.
برنامه مبارزه , سرمايه گذاري هاي اساسي در زمينه اهرم نفوذ رسانه ها جهت آموزش جوانان آمريكايي و مقابله با پيام هاي مشوق مصرف مواد كه در رسانه هاي عمومي ارا يه م يشوند , انجام داده است.
برنامه مبارزه همچنين با حمايت از ايجاد آموزش رسانه اي براي پيشگيري از اعتياد كه يك دوره آموزشي براي معلمان مدارس راهنمايي است و توسط روزنامه نيويورك تايمز در برنامه آموزشي توليد شده است، اقدام اتي براي كمك به جوانان جهت تفسير رسانه ها و پيام هايي كه آن ها در مورد مواد مخدر دريافت مي كنند به عمل آورده است . ولي از آنجا كه راهبرد كلي برنامه مبارزه , توان و ميزان نفوذ رسانه بر جوانان آمريكايي را به رسميت مي شناسد, آنچه براي اين برنامه مهم و مناسب است, كمك به جوانان براي ايجاد مهارت هاي فكري ضروري با سرمايه گذاري بيشتر در مورد آموزش رسان هاي است.
چرا آموزش رسانه اي ؟
رسانه ها در تمام زواياي زندگي جوانان آمريكايي حضور دارند . بر اساس يافته هاي رابرتز و همكاران , كودكان به طور متوسط هر روز 6 ساعت و 32 دقيقه را با رسانه هاي مختلف مي گذرانند. كودكان هر
هفته 28 ساعت تلويزيون تماشا مي كنند كه دو برابر مدت زماني است كه ظرف يك سال به حضور در مدرسه اختصاص مي دهند .
66 درصد كودكان 8 ساله در اتاق خواب خود دستگاه تلويزيون دارند . نوجوانان آمريكايي به صورت تخمين ي بين كلاس هاي هفتم و دوازدهم به 10500 ساعت موسيقي راك گوش مي دهند كه دقيقا
500 ساعت كمتر از زمان حضور آن ها در مدرسه ظرف 12 سال تحصيل است . و 72 درصد از نوجوانان 18 – 7 ساله لااقل هر چند روز يك بار در منزل از اينترنت استفاده م يكنند. عليرغم توصيه هاي فرهنگس تان آمريكايي طب اطفال و ساير طرفداران بهداشت مبني بر اين كه والدين بايد ميزان استفاده از
رسانه ها توسط فرزند خود را به دقت كنترل كنند، تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از والدين از بابت عادات استفاده فرزندان خود از رسانه ها , احساس نگراني نمي كنند. يك نظر سنجي انجام شده توسط
انجمن مسيحي مردان جوان , نشان داد در عين حال كه 85 درصد از والدين مي گويند ميزان تماشاي تلويزيون توسط فرزندان خود را مكررا كنترل مي كنند، 61 درصد از بچ ه ها م يگويند كه آن ها بدون
نظارت والدين به تماشاي تلويزيون مي پردازند. به علاوه 71 درصد از والدين اظهار مي دارند كه ميزان استفاده فرزندان خود از اينترنت را به دفعات كنترل مي كنند . با اين حال 45 درصد از نوجوانان اظهار
مي دارند كه آن ها هميشه يا اغلب بدون نظارت والدين به استفاده از اينترنت مي پردازند . علاوه بر اين 26 درصد از والدين , نگران اين هستند كه نمي توانند به خوبي ساير والدين به جستجو در اينترنت
بپردازند.
آموزش رسان هاي به كودكان و نوجوانان كمك مي كند مهارت هاي لازم براي جستجوي هوشمندانه در رسانه ها و تصفيه كردن صدها پيامي را كه هر روز دريافت مي كنند, به دست آورند . به زبان ساده , آموزش ر سانه اي توانايي پرسيدن س والاتي در مورد آنچه كه تماشا مي كنيد ، مي بينيد و مي خوانيد است . آموزش رسانه اي مي تواند به جوانان كمك كند نحوه تشكيل رسان ه ه ا، رويكر دهاي مورد
استفاده براي افزايش ميزان متقاعد ساز ي، منابع مالي و افراد ذينفع در تبليغات و ايدئولوژ ي پيام هايي را كه در رسانه هاي تجاري و خبري گنجانده مي شوند ، درك كنند . علاوه بر فراهم سازي مهارت هاي حفاظتي در مقابل آثار منفي رسانه ها براي جوانان ، آموزش رسانه اي ممكن است به همان اندازه به جوانان مهارت هاي آماده سازي براي تبديل شدن به شهرونداني مس ووليت پذير را ارا يه دهد . به عنوانمثال ، آموزش رسانه اي مي تواند به جوانان اين قدرت را بدهد كه به جامعه كمك مثبت كنند ، بدبيني و بي تفاوتي را به چالش بكشند و به عنوان عوامل تغيير اجتماعي عمل نمايند . چهار مفهوم عمده كه محور آموزش رسانه اي هستند عبارتند از اي ن كه تمام رسانه ها داراي ساختار هستند، مقررات و رو ش ه ايي دارن د، پيام هاي ارزشي منتقل مي كنند و داراي علا يق تجاري هستند .رويكرد آموزش رسانه اي احتمالا اين مفاهيم را به يك يا چند مورد از فعالي ت هاي زير مرتبط خواهد ساخت:
• تحليل منتقدانه پيام هاي رسان هاي
• ارزيابي منبع اطلاعات
• بحث در مورد مسايلي چون جه تگيري و اعتبار
• افزايش آگاهي دراين مورد كه چگونه تكنيك هاي رسانه اي مانند رنگ ، صدا ، ويرايش يا (استفاده از نماد ) برعقايد، نقطه نظرات و رفتارهاي مردم تاثير م يگذارند.
• توليد پيا مهايي با استفاده از اشكال مختلف رسان هاي. آموزش رسانه اي و پيشگيري از اعتياد به مواد جوانان هر روز توسط پيام هاي رسانه اي در مورد مواد مضري همچون الكل ، دخانيات و مواد مخدر(غير قانوني ) در رسان ه هاي خبري ،تبليغات ، اشعار موسيقي ، فيلم ها ، برنامه هاي تلويزيوني و اينترنت بمباران مي شون د. ارزيابي كه اخير ا در مورد سريا ل هاي تلويزيوني مورد علاقه نوجوانان به عمل آمد , نشان داد كه مواد مخدر ( غير قانوني ) در 20 درصد قسم ت هاي سريال ذكر يا ديده شده اند كه 22 درصد از اين موارد مربوط به دخانيات و 77 درصد مربوط به الكل بوده است . يك مطا لعه ديگر نشان داد ,كه موادمخدر ( غير قانوني ) در 22 درصد فيلم ها و 18 درصد آوازها ح ضور دارند . همين داستان در
موردرسانه هايي با مخاطبان بسيار خردسال تر نيز صدق مي كند .
مطالعه اي از 81 كارتون با درجه بندي G ( نوعي درجه بندي فيلم به اين معني كه تماشاي آ ن براي تمام سنين مناسب است ) از سال 1937 تا سال 2000 نشان داد كه تقريبا 50 درصد آن ها شخصيت هايي را در ح ال استفاده از الكل يا دخانيات و اغلب بدون بيان عواقب عواقب منفي آن نمايش داده اند.
بسياري از پيام هاي رسانه اي مربوط به الكل ، دخانيات يا مواد مخدر به شيوه اي جذاب يا دوست داشتني ارا يه مي شوند .پيام هاي مشوق اعتياد ,اغلب در اشعار موسيقي عامه پسند،اشارات شوخ طبعانه به استفاده از مواد مخدر و نشئه شدن در نمايش هاي كمدي تلويزيون و حتي در حالات تغيير يافته اي كه گاهي اوقات در ضمن فروش نوشيدني هاي غيرالكلي، كف ش هاي كتاني، اتومبيل ها و
غذاهاي سرپايي نشان داده مي شوند , وجود دارند . اين پيام ها مي توانند باعث تقويت اين عقيده شوند كه استفاده از مواد مخدر نوعي سرگرمي بي خطر است . با آموزش مهارت هاي مهم تفكر ،
آموزش رسانه اي مي تواند به كودكان و نوجوانان كمك كند رسانه ها و پيام هايي را كه در مورد مواد مخدر دريافت مي كنند ,تفسير و ارزيابي كنند. به موازات اينكه جوانان ياد مي گيرند راهبرد ها و تكنيك هاي خلق و استفاده از پيام هاي رسانه اي را شناسايي كنند ، بهتر قادر خواهند بود تشخيص دهند كه چگونه و چرا پيام هايي براي آ ن هاجاذبه دارند و ت اثير اين پيام ها بر رفتار خود را درك نماين د . فرآيند
تفكر مجدد و تفكر انتقا د آميز در مورد يك پيام به خودي خود آن چيزي را كه اثر تلقيحي در مقابل آن پيام است فراهم مي سازد .
آموزش شك كردن يكي از وظايف رسانه هاست.راهبرد ارتباطي خود برنامه مبارزه رسانه اي ONDCP نقش مهم آموزش رسانه اي در پيشگيري از اعتياد را اين گونه به رسميت مي شناسد ك ه : حضور
استفاده از موادمخدر در رسانه ها ت اثير نيرومندي بر نوجوانان دارد به خصوص از آنجا كه متوجه ت اثير فرهنگ عامه نمي شوند . بنابراين مهارت هاي تماشاي انتقادي و حساسيت نسبت به تحريف تصاوير
ارايه شده توسط فرهنگ عامه براي ايجاد مهارت هاي مقاومتي , حا يز اهميت است.
فوايد رويكرد آموزش رسانه اي
به صورت خاص ، رويكرد آموزش رسانه اي مي تواند با آموزش مسا يل زير به جوانان به تلاش هاي به عمل آمده جهت پيشگيري از اعتياد كمك كند:
• تشخيص اين كه پيام هاي رسانه اي چگونه برآ ن ها ت اثير مي گذارند.
دانش آموزاني كه واژگان رسانه اي را مي آموزند , مي توانند تكنيك هاي متقاعد سازي و وسوسه كننده در رسانه ها را شناسايي كنند. آن ها سپس مهارت هايي را كه براي محافظت از خود در برابر پيامهايي در مورد مواد مخدر و انتخاب سبك منفي زندگي موجود در بطن رسان ههاي اطراف خود كه به آن ها نياز دارند , اتخاذ م يكنند.
• ايجاد تفكر انتقادي زماني كه جوانان مي آموزند رسان هها را به صورت انتقادي تحليل كنند, مي توانند پيام هاي ارزشي موجود در آن ها را كشف ك رده و تصميم بگيرند كه آيا آن پيام ها را قبول يا رد كنند . وقتي دانش آموزان ياد بگيرند پيام ها را از نظر دقت و اعتبار ارزيابي كنند ،  اطلاعات و ابزار بهتري براي تصميم گيري هاي مطمئن تر جهت اجتناب از اعتياد به مواد در اختيار خواهند داش ت.
• تقويت عزت نفس سالم
دانش آموزاني كه در مورد رسان ه ها و تكنيك هاي آن ها مهارت و دانش داشته باشند , مي توانند در چهار چوب يك برنامه پيشگيري از اعتياد به صورتي خلاقانه از رسانه ها براي توليد پيا م هاي ارضا كننده
و سازنده خاص خود استفاده كنند .آن ها همچنين مي توانند بر همسالان خود ت اثير گذاشته و باعث شوند انتخا ب هاي مثبتي در مورد استفاده از مواد مخدر انجام گيرد. تشويق عزت نفس و روابط سالم
يكي از اهداف يك برنامه موثر پيشگيري از اعتياد است.
فرص تها و چال شها در ميان آن هايي كه مس وول آموزش بهداشت در كلاس درس و ساير محيط ها هستند , سطح نسبتا بالايي از آگاهي و درك آموختن چگونگي تحليل نقادانه آنچه رسانه ها در رابطه با الكل و دخانيات ارايه مي دهند, وجود دارد . اين امر تا حدودي ناشي از تبليغات همه گير و تبليغ اين محصولات است .

برعكس ، بسياري از كارشناسان اظهار مي دارند كه نه تنها نوعي فقدا ن فعاليت در آموزش رسانه اي در خصوص مواد مخدر ( غير قانوني ) به چشم مي خورد بلكه موانع مهمي نيز بر سر راه آموزش اين مواد وجود دارند. شناسايي فرصت هايي براي تقويت هر آنچه كه م وثر است و درك چالش هاي خاص مواد مخدر ( غير قانوني ) براي فراهم سازي شفافيتي كه به رشد اين رويكرد كمك خواهد كرد, ضروري است.
به طوركلي تحقيق در مورد برنامه هاي آموزش رسانه اي خاص الكل و دخانيات نشان مي دهد كه اين گونه مداخلات ممكن است بر خصوصياتي كه تصور مي شود عوامل حفاظتي عليه اعتياد به مواد
باشند, ت اثيرگذارند. به عنوان مثال ، يك بر نامه آموزش رسانه اي در مورد تبليغات الكل و دخانيات براي دانش آموزان مدرسه راهنمايي مي تواند باعث بهبود آگاهي ، كاهش تصورات استفاده از الكل و
دخانيات به عنوان يك معيار ، افزايش نقطه نظر هاي انتقادي در رابطه با تكنيك هاي تبليغي صنعت الكل و دخانيات و كاهش قصد نوشيدن در كوتاه مدت شود . يك مطالعه ديگر نشان مي دهد كه مداخله ممكن است اثرات فوري بر نقطه نظرهاي موجود در مورد الكل و دخانيات و تاثير نيرومندتري در طول زمان داشته باشد .
بهترين رو شها
تعداد كثيري از كارشناسان آموزش و شاغلين حرف ه هاي بهداشتي نوعي رويك رد آموزش رسانه اي به آموزش بهداشت را كه شامل پيشگيري از اعتياد به مواد و خشونت است , اتخاذ كرده ان د . به عنوان
مثال ، از سال 1995 تا 2000 ، تعداد كارشناسان آموزشي كه در كنفرانس ملي آموزش رسانه اي شركت مي كردند از كمتر از 5 درصد به بيش از 17 درصد شركت كنندگ ان افزايش ياف ت . در ميان اين كارشناسان ، نوعي شناخت در حال رشد از مجموعه اي از بهترين روش ها كه ت اثير كار كردن با كودكان و جوانان در رابطه با مسا يل رسانه اي را افزايش مي دهند ، وجود دارد .

در ميان روش هايي كه در اجلاس مورد بحث قرار گرفتند, موارد زير قابل اشاره اند:
نمونه هاي حاضر رسانه هاي معاصر
• متكلم وحده نباشيد :آموزش رسانه ها زماني به م وثرترين وجه انجام مي شود كه آموزگارها به هوش جوانان احترام بگذارند و نوعي رويكرد هم آموزي را به كار گيرند . تاكيد فزاينده بر فناوري در كلاس درس به تغيير نقش آموزگارها از فرد خردمند روي صحنه به راهنماي دوشادوش در آموزش رسانه اي منجر شده است.
• به رسميت شناختن لذت استفاده از رسانه : فرهنگ جوانان ارتباط نزديكي با رسانه ها و فرهنگ عامه دارد . زماني كه تجربه جوانان و آشنايي با فرهنگ رسانه اي به رسميت شناخته و معتبر دانسته شود ، مهارت هاي آموزش رسانه اي به احتمالبيشتري مورد پذيرش قرار گرفته و در مورد پيام هايي كه آن ها
هر روز استفاده مي كنند به كار مي آيند.
• استفاده از توليدات خودي : توليد رسان هاي , فرصتي براي ايجادپيام هاي رسانه اي مخصوص به خود روش ها يي نيرومند براي كمك به اتخ اذ مهارت ها هستند . تكنيك هاي آموزش رسانه اي را مي توان در برنامه هايي ادغام كرد كه هدف آن ها اين است كه جوانان بياموزند چگونه پيام هاي پيشگيري از اعتياد خود را خلق كرده و در بين هم سالان به نوعي تشخ يص مثبت دست پيدا كنند . جنبه فناوري بالاي توليد رسانه اي بخصوص براي نوجوانان جذاب بوده و مي توان از آن بعنوان قلابي براي درگير كردن هد فدار آن ها در برنامههاي پيشگيري از موا دمخدر استفاده كرد .
• از سن پايين شروع كنيد : كودكان از سن پايين در معرض پيام هاي رسانه اي قرار دارند . مداخله زودرس مي تواند درك كودكان از هدف متقاعد سازي را افزايش دهد ، انتظارات در مورد عواقب مثبت نوشيدن مشروب را تقليل دهد و احتمال انتخاب يك محصول مربوط به الكل مانند تي شرت يا كلاهي
كه نشان آبجو روي آن باشد, توسط آن ها را كاهش مي دهد.
• با رسانه ها و فرهنگ ها ي جوانان آشنا باشيد : دست اندر كا ران برنامه مبارزه زماني داراي اعتبار هستند كه تسلط كامل به فرهنگ عامه جوانان داشته و قادر باشند از نمون ه هاي حاضر رسان ههاي معاصر استفاده كنن د. در صورتي كه آن ها از نمونه هاي كهنه شده پيام هاي رسانه اي كه ديگر مردم با آن ها آشنا نيستند يا ربطي به جوانان ن دارند, استفاده كنند ، اعتبار
خود را از دست مي دهن د.
• با بچه ها , همانند تصميم گيرندگان برخورد كنيد : جوانان را بايد به عنوان شركت كنندگان فعال در ساخت ارز ش ها و باورهاي خود به رسميت شناخت نه به عنوان افراد ساده لوحي كه قرباني تصاوير نيرومند رسانه اي هستند .
• رسانه ها را نكوبيد : اعتراف كنيد كه رسانه ها عوامل نفوذي نيرومند و حيرت انگيز ي هستند كه مي توان از آ ن ها براي مقاصد مثبت و سالم استفاده كرد . افرادي كه آگاهي رسانه اي دارند, پيچيدگي ، خلاقيت و توان رسانه ها را به نحو بهتري درك مي كنند . آن ها ر سانه ها را مسوول مشكلات جامعه
نم يدانند .
• زمينه ها را به رسميت بشناسيد :جوانان در معرض پيام هايمختلفي كه بستگي به محيط جغرافيايي، طبقه اجتماعي , اقتصادي ، نژاد و فرهنگ آن ها دارد قرار خواهند گرفت . اين گونه نيست كه تمام جوانان به يك شيوه از پيام هاي رسانه اي تاثير بپذيرند.
• از پيام ها و فعاليت هاي مناسب سن استفاده كنيد : دست اندركاران برنامه مبارزه زماني كه مسا يل پيچيده اي مربوط به رسانه ها يا اعتياد به مواد را با زباني بيش از حد ساده براي نوجوانان بزرگتر بيان مي كنند , ممكن است سبب احساس بيگانگي در آن ها شو ند. برعكس ، از به كار بردن مواد آموزشي
پيچيده كه با مرحله رشد نوجوان ارتباط نداشته باشد , اجتناب كنيد.
• والدين را دخالت دهيد : والدين براي كنترل فعال ميزان استفاده فرزند خود از رسانه ها و درگي رشدن در گفتگوي مستمر در مورد پيام هاي رسانه اي نياز به انگيزه دار ند. والدين نه تنها ميزان تماشاي تلويزيون بلكه فعاليت هاي اينترنتي ، موسيقي و فيلم ها را بايد كنترل كنند.
• اعضاي اصلي كادر آموزش مدرسه را دخالت دهيد : دانش رسانه اي اغلب به عنوان موضوعي فرعي در بين مواد آموزش مدارس در نظر گرفته مي شود . در صورت امكان , آموزش رسانه اي بايد به يك درس اصلي و مشخص كه توسط اعضاي اصلي كادر آموزشي تدريس مي شود, تبديل شود.

موانع
در عين حال كه يك رويكرد آموزش رسانه اي به عنوان بخشي از يك راهبرد كلي پيشگيري از مصرف مواد مخدر ( غير قانوني ) داراي توان بالايي است ، برخي چالش هاي عملي وجود دارند كه بايد توسط كساني كه مواد آموزشي را تدوين مي كنند و پيام هاي آگاهي رسانه اي را در كلاس ها ارا يه مي دهند به رسميت شناخته شود .

اين موانع عبارتند از:
• كساني كه ت اثير منفي مي گذارند چه كساني هستند؟ تبليغات مربوط به الكل و دخانيات از موضوعات مورد علا قه براي آموزش آگاهي رسانه اي هستند چون بازاريابان جمعي وجود دارند كه به سادگي قابل شناسايي اند و مي توان بين آن ها و اين پيام ها ارتباط برقرار كر د . در مورد مواد مخدر ( غير قانوني) شناسايي وسوسه كننده يا نسبت دادن انگيزه ها به محتو اي رسانه اي كه جوانان م مكن است با آن برخورد كنند , بسيار دشوارتر است.
• عامل انكار بزرگتر: مواد مخدر( غير قانوني ) به اندازه دخانيات و الكل فراگير نيستند و بسياري از والدين و ساير بزرگ سالان داراي نفوذ باور نمي كنند كه تمام كودكان از ناحيه آن ها در معرض خطرند . بسياري از بزرگ سالا ن از وجود پيام هاي طرفدار مواد مخدر در رسانه هاي خاص جوانان آگاه نيستند چون آن ها به سينما نمي روند ، تلويزيون تماشا نمي كنند يا به همان موسيقي كه فرزندشان گو ش مي كنند, گوش نمي كنند .
كليشه هاي رسانه اي در مورد استفاده از مواد مخدر آموزش دهندگان را به صورت خاص به انكار حضور موادمخدر در زندگي دانش آموزان, سوق م يدهد. واقعيت استفاده از موادمخدر, تمام اين كليشه ها را نقض مي كند و تمام مرزهاي جغرافيايي، اجتماعي – اقتصادي، نژادي و قومي در جامعه آمريكا را در مي نوردد .
• ترسيم بي قاعده : مواد مخدر ( غير قانوني ) به صورت شايعي در برنامه هاي تلويزيون به تصوير كشيده نمي شون د . هر چند حضور آن ها در موسيقي عامه پسند شامل اشارات مثبت فراوان به حالات تغيير يافته يا طبيعي نشان دادن استفاده از مواد مخدر مي باشد . اين گونه اقدامات ترسيم گرايانه به ندرت از الگوي قابل پيش بيني پيروي مي كنند.
• موسيقي و فرهنگ جوانان : بسياري از روش ها ي به تصوير كشيدن مواد مخدر ( غير قانوني ) در زمينه موسيقي عامه
پسند يافت مي شوند و بسياري از جوانان شديد ا به آن فرهنگ علاقه دارند . اثبات نادرستي اين تصاوير مشكل تر است چون جوانان با موسيقيدانان هم ذات پنداري مي كنند و به آن ها بيش از ساير شخصيت هاي رسانه اي يا مشاهير اعتماد دارند .
• اثر بومرنگ : مطرح كردن مساله مواد مخدر در زمينه آموزش رسانه اي, ميزان ارثي بودن موا د مخدر را افزايش م ي دهد و
ممكن است ش ان استفاده از مواد مخدر در بين جوانان را ارتقا
دهد.
• چال شهاي عملي: معل مها و سايردست اندر كاران با محدوديت هايي براي آموزش آگاهي رسان ه اي بخصوص در محيط كلاس هاي درس مواجه هستن د . نمونه هاي رسانه اي از فيلم ها يا تلويزيون را به دليل مشكلات مربوط به كپي رايت نمي توان به سادگي بسته بندي و همراه با مواد آ موزشي توزيع
كرد. بر خلاف الكل كه در تبليغات به ميزان گسترده اي حضور دارد ، اغلب براي آموزش دهندگان دشوار است كه نمونه هاي خاص خود را در تلويزيون يا سينما يافته و ضبط كنند . حتي زماني كه اين گونه  نمونه ها شناخته م يشون د،آموز ش دهندگان به دليل نگراني در مورد وجود مواد مخصوص بزرگ سالان , اغلب قادر به استفاده از بريده هاي فيلم ها , تلويزيون ياموسيقي نيستند. به تصور كشيدن احتمالات محققين دريافته اند , مخاطبيني كه از همه بيشتر در معرض استفاده بار اول از مواد مخدر هستند عبارتند از كودكان بين سنين 9 و 12 سال و نوجوانان كم سن و سال . با اين حال مفاهيم آموزش
رسانه اي را مي توان حتي در سنين پايين تر براي ايجاد نوعي تفكر و تحليل انتقادي كه به كودك در تمام مدت عمر براي تصميم گيري هاي دشوار مثلا در مورد مواد مخدر و ساير مواد كمك ميكند، انجام داد. از آنجا كه نمونه هاي اندكي از برنامه هاي جامع پيشگيري از اعتياد در رابطه با مهارت هاي آگاهي رسانه اي وجود دارند مهم است كه زمينه هاي احتمالي رشد آتي , شناسايي شوند . براي اين كار سه نمونه فرضي ارا يه مي شود تا به خلق تصويري از ارزش آموزش رسانه اي و پيشگيري از اعتياد در چهارچوب هاي مختلف كمك كنند .
اولين رويكرد , نشان دهنده طرحي براي تشويق ارتباط والدين با فرزندان به منظور كمك به كودكان براي دست يابي به مهار ت هاي تفكر انتقادي و انجام تصميم گيري هاي سالم در مورد سبك زندگي است. رويكرد دوم فرص ت هايي را در برنام ههاي مبتني بر ايمان براي آشنا كردن كودكان مدارس راهنمايي با آموزش رسانه اي و آموزش پيشگيري از اعتياد نشان مي ده د. سومين رويكرد به كنكاش در اين مورد مي پردازد كه چگونه برنامه ها مي توانند به جوانان كمك كنند اطلاعاتي را كه از اينترنت دريافت م يكنند, تحليل كنند.
رويكرد فرضي شماره يك رويكردي به آموزش رسانه اي و پيشگيري از اعتياد براي والدين
تعريف
امروزه بزرگ سالان عادت كرده اند رفتارهاي پر خطر يا ضد اجتماعي جوانان را به ت اثير منفي رسانه ها ارتباط دهند . اين موضوع كانون مباحثات اجتماعي متعدد بوده و منجر به طرفداري از كنترل بيشتر والدين بر عادات رسانه اي فرزندان و ايجاد فن اوري هاي جديد مانند تراش ههاي V جهت تلويزيون ها و نرم افزارهاي تصفيه كننده براي كامپيوتر شده است كه والدين مي توانند از آن ها براي محدود كردن دسترسي به محتويات اينترنت استفاده كنند . اين اقدامات واكنشي تنها يك راه حل نسبي هستند. آن ها بايد با آموزش فعال در زمينه رسانه ها همراه باشند تا به جوانان توان بيشتري جهت تفسير و واكنش نشان دادن به حجم فراوان پيام هاي رسانه اي كه همچنان دريافت خواهند كرد بدهند . تقويت ارتباط م وثر بين والدين و فرزندان , جز ء اساسي پيشگيري از اعت ياد است , با اين حال بيشتر والدين, مشاركت فعالي در كنترل ميزان استفاده فرزندان خود از رسانه ها ندارند . با راهنمايي و حمايت، والدين مي توانند به تدريج مهارت هايي به فرزندان نوجوان خود بدهند كه به آن ها كمك مي كند پيام هاي موجود در تلويزيون، فيلم هاي ويديويي ، اينترنت و موسيقي را به شيوه اي نقادانه تحليل كنند . برنامه هاي خاص بزرگ سالان را مي توان از طريق سازمان هاي والديني موجود مانند انجمن ملي اوليا و مربيان يا طرح هاي مراقبت از كودك مانند امتياز برتر به انجامرساند.
رويكرد خاص والدين به آموزش رسانه اي و پيشگ يري از مواد سه هدف عمده دارد:
) انگيزه دادن به والدين براي كنترل نزديكتر ميزان استفاده فرزند آن ها از رسانه ها
2 ) كمك به والدين براي استفاده از بحث هاي مربوط به محتواي رسان هها براي پيشبرد الگوهاي سالم ارتباط
3) كمك به محافظت از كودكان در مقابل اثرات تصوير ساز يهاي مشكل دار رسانه ها در مورد استفاده از مواد.
اساس كنترل به عنوان يك مهارت والديني از برنامه ملي

مبارزه رسانه اي با مواد مخدر براي جوانان اقتباس گرديده است:
– استفاده از پيام هاي رسانه اي ضد مواد مخدر به عنوان كاتاليزوري براي بحث و تقويت پيام.
– دخيل بودن در كنترل فعال فعاليت هاي نوجوان. استدلال اين نوع برنامه آموزش رسانه اي براي والدين مي تواند چندينگروه سني و مراحل رشدي مختلف را در بر گيرد؛ ولي بايد به صورت زودرس با بچه هايي به سن دو سال شروع شود و ت اكيد آن بر اهميت دخيل ماندن در انتخاب هاي رسانه اي كودكان طي سال هاي مدرسه ابتدايي باشد . فرهنگستان آمريكايي طب اطفال , اطلاعات جديدي را از تحقيق رسانه اي نيلسن جمع آوري كرد و دريافت كه يك كودك يا نوجوان به طور متوسط تقريب ا سه ساعت تلويزيون در روز تماشا مي كند . اين باعث محدوديت زمان ارتباط وا لدين با كودكان كه ميتواند شامل مباحثاتي در مورد رسان هها باشد, م يشود. ارزيابي نيازها در عين حال كه والدين اظهار داشته اند نگران نفوذ رسانه هاي عمومي بر كودكانشان هستند، شواهد نشان دهنده تناقض فراوان در مورد كنترل والدين بر ميزان استفاده از رسانه هاست. به عنوان مثال، والدين ادعا مي كنند محدوديت هاي خاصي براي ميزان استفاده از رسانه ها وضع مي كنند ولي فرزندان آن ها به احتمال كمتري از دلايل اين مقررات اطلاع دارند . موفقيت برنامه مهارت هاي حياتي تماشا كردن براي اجتماع و خانواده انجمن ملي تلويزيون كابلي كه با هماهنگي انجمي ملي اوليا و مربيان انجام شد نشان م ي دهد كه والدين آمادگي راهنمايي شدن در مورد چگونگي انتقال مهارت هاي آموزش رسانه اي به فرزندان خود را دارن د . وقتي كودكان به سال هاي اوان نوجواني مي رسند ,نگراني هاي والدين به نحو چشمگيري افزايش پيدا مي كند .

طبق يك بررسي جديد روي گروه هاي مورد مطالعه كه توسط برنامه ملي مبارزه رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان به انجام رسيد ه است , والدين كودكان سنين 14 – 11 ساله نگران ي هاي زير را داشتند:
– عدم كنترل آنچه كه فرزندانشان در تلويزيون م يبينند.
– خشونت در رسان هها
– تصاويري از زندگي نوجوانان كه با نظرات اكثر والدين در تناقض بوده و تاثير بالقوه اين تصاوير بر فرزندان آ نها.
– دسترسي به اطلاعات سانسور نشده و به صورت بالقوه نامناسب موجود در رسانه ها ب ه خصوص اينترنت . برخي والدين مطمئن نيستند آيا فرزند ان آن ها قادر به فرآوري اين موارد در عين حفظ ارزش هايي كه والدين براي انتقال آن به فرزندان زحمت كشيده اند هستند يا خير.
– تفاوت بين ارز شهاي مورد تاكيد در رسانه ها و ارز شهاي خانواده رشد مصرف زدگي و تمركز غير سالم بر اشيا ي مادي مانند لباس ها ، تلفن هاي ه مراه و بازي هاي ويديويي و فشار در ميان والدين براي تسليم شدن در مقابل خواست هاي كودكان براي پيشگيري از اين كه آن ها احساس طرد شدگي كنند .
يك برنامه م وثر آموزش والدين مي تواند اين نگراني ها را مورد كاوش قراردهد و به تحويل راهبردهاي عملي به والدين براي ا داره بهتر پيچيدگي هاي بزرگ شدن در عصر اطلاعات كمك كند.
مخاطبين هدف:
كانون اصلي توجه والدين كودكان 6 تا 11 ساله ، يعني نسلي است كه درصد بيشتري از برنامه هاي بزرگ سالان را تماشا مي كند همراه با اطلاع رساني در مورد نيازهاي كودكان بزرگتر و كوچكتر.
نكات مربوط به رشد:
اطلاعاتي كه به والدين ارا يه مي شود بايد به درك ادراكات متفاوت كودكان و تفاسير محتواي رسانه ها كه ناشي از سطح رشد آن ها است كمك كند .كودكان به همان شيوه بزرگترها با رسانه ها ارتباط برقرار نمي كنند.

در مراحل مختلف رشد، كودكان پيام هاي رسان هاي را به گون ههاي متفاوتي م يبينند ومي فهمند. مثلا:
– كودكان پيش دبستاني هميشه بين شخصيت هاي تخيلي و افراد واقعي تمايز قايل مي شوند.
– كودكان تا سن 11 سالگي به احتمال بيشتر , رفتارهايي را كه همراه با پاداش اجتماعي هستند, تقليد مي كنند .
– كودكان نوپا تا پنج سالگي شروع به تشخيص شخصي تهاي خوب و بد م ي كنند ولي از نظر درك
خصوصيات پيچيده مانند شخصيت پست و خصوصياتي كه اين گونه نقايص را جبران كنند مشكل دارند
– كودكان خردسال قادر به تمايز بين يك برنامه تلويزيوني و آگهي تبليغاتي نيستند .
– كودكان شش تا هفت ساله مم كن است متوجه رابطه بين عملي در شروع برنامه و نتيجه آن در انتهاي برنامه نشوند .
– به دليل تجربه محدود زندگي، كودكان شش تا 11 ساله اغلب معتقدند كه آنچه آن ها در رسانه ها مي بينند, انعكاسي از زندگي واقعي است . شخصيت هاي تلويزيون م ي توانند نقش سرمشق را داشته ب اشند. اگر قهرمان مورد علاقه يك كودك از موادمخدر استفاده كند، كودك ممكن است فكر كند كه اين كار قابل قبول است.
– شخصيت هايي كه كودكان به آن ها احترام مي گذارند از جمله كساني كه ممكن است از موادمخدر استفاده كنند يا مشروب بخورند ممكن است برتصميم گيري كودكان د ر مورد سبك زندگي تاثير بگذارند.
زمينه ها برنامه هاي فراگير آموزش والدين به اشكال فراوان از جمله برنامه هاي چهره به چهره مبتني ب ر اجتماع، اعلان هاي عمومي، قراردادن مطالبي بر روي اينترنت كه هدف آن ها والدين است و استفاده از نصايح سودمند در مجله هاي مربوط ب ه مراقبت از فرزندان و زنان و نيز گفتگوهاي بعد از ظهر تلويزيوني و راديويي قابل اجرا هستند.
توصيه ها
مواد آموزشي والدين بايد نياز به احترام به كودكان و اهميت تصميم گيري هايي را كه به نفع تمام اعضاي خانواده است و بهره برداري از ساعات استفاده از رسانه ها به عنوان فرصت ها و نه موانعي براي ارتباط خانوادگي را به رسميت بشناسند . برنامه آموزش والدين تا حدودي مي تواند در شكل گيري مجدد انتظارات والدين در مورد سطح مناسب مس ووليت در رابطه با عادات استفاده كودك از رسانه ها كمك كننده باشد . فعاليت هاي مناسب سن بايد مشو ق يادگيري، رشد و فرصت هايي براي والدين باشند تا ارز ش هاي خود رابا فرزندانشان به اشتراك بگذارند.
سنين 5 – 2 سالگي :
• تفاوت هاي بين نمايش هاي تلويزيوني و آگهي هاي تجاري را كه از تلويزيون پخش مي شوند, توضيح دهيد.
• مفهوم اساسي مخاطبين هدف را معرفي كنيد : برخ ي نماي شها براي بزرگترها و برخي ديگر مخصوص كودكان است.
• تماشاي تلويزيون را به يك ساعت در روز يا كمتر محدود كنيد.
• از فيلم هاي ويديويي براي سرگرمي كودكان استفاده كنيد نه راحتي بزرگت رها.
• پاسخ عاطفي خود به پيام هاي رسانه اي را كه از نظر شما ناراحت كننده، مس خره يا جالب توجه هستند , نشان دهيد . پاسخ شما به اين پيا مها براي فرزندانتان آموزنده خواهد بود.
• سوالاتي براي كمك به فرزندان جهت تمايز بين واقعيت و تخيل بپرسيد : آيا واقعاً ممكن است چنين اتفاقي بيافتد؟ اگر اين اتفاق براي تو مي افتاد باز هم بامزه بود؟
سنين 8 – 6 سالگي :
• با هم تماشا كنيد : والدين و فرزندان با هم نمايش را نگاه مي كنند و سپس والدين از فرزندان مي خواهند توضيح دهند چه اتفاقي دارد مي افتد تا ميزان درك كودك از محتواي پيام را ارزيابي
كنند .
• از والدين بخواهيد مقررات و محدوديت هايي با كمك خود فرزندان در مورد زمان و محتواي استفاده از رسانه ها شامل بازي هاي ويديويي، تلويزيون، نوارهاي ويديويي و اينترنت وضع كنند .
• از يك راهنماي تلويزيون يا يك ابزار برنامه ريزي ديگر براي انتخاب پيشا پيش نمايش ها جهت حمايت از مفهوم تماشاي انتخابي استفاده كنيد .
• آدم هاي خوب و آدم هاي بد را براي معرفي كليشه هاي رسان هاي بررسي كنيد .
• در مورد آنچه باعث مي شود يك آگهي توجه بر انگيز باشد
به بحث بپرداز يد و واژه هايي مانند سرعت ، شخصيت ، هنر پيشه ،شعار ، اشعار تبليغاتي ، تكرار ، شوخي و تعليق را كه باعث درك آگه يها به عنوان ساختارهاي رسان هاي مي شود به كودك بياموزيد .
اختلاف بين داروهاي طبي و ساير انواع مواد را هنگام مشاهده آگه يهاي مربوط به داروهاي طبي توضيح دهيد .
موقعيت هايي را كه در آن ها با آب و تاب به موا د مخدر پرداخته مي شوند, مورد ت اكيد قرار دهيد . اگر براي اجتناب از مش كلي يا حل مشكلي از مواد مخدر يا الكل استفاده شد , پاسخ هيجاني خود را
نمايش داده و ساير راه هايي را كه آن شخصيت مي توانست از طريق آنها پاسخ دهد, خاطر نشان كنيد.

سنين 12 – 9 سالگي :
• باهم تماشا كنيد : والدين و فرزندان يك نمايش را با هم تماشا مي كنند و فرزند توضيح بيشتري در مورد شخصيت ها و موقعيت ها مي دهد تا شما درك بهتري از ه م ذات پنداري عاطفي
كودك با شخصيت هاي نمايش به دست آوريد . والدين مي پرسند : تو از كدام شخصيت بيشتر خوشت م يآيد و چرا ؟
• انتخاب ها را توجيه كنيد : كودكان فهرست توافق شده اي از نمايش ها را تماشا مي كنند. كودك مي تواند يك نمايش جديد را كه خود انتخاب كرده است در صورتي كه دلايل خوبي براي انتخاب آن داشته و توسط والدين نيز مورد ت اييد قرار گرفته باشد , تماشا كند.
• از والدين بخواهيد مقررات و محدوديت هايي با كمك فرزندان وضع ك نند: استثناها و تغيير مقر رات بعد از مذاكره بين كودك و والدين تعيين مي شوند . اعمال مقررات براي برقراري عواقب تخلف از مقررات ضروري است.
• در محيط زندگي روزمره كودك , تصوير ارا ي ه شده در رسانه ها را با واقعيت مقايسه كنيد . به عنوان مثال اين كه چگونه موقعيت هاي پيش آمده بين جوانان، خواهر و برادرها و والدين به
گونه اي كه در يك نمايش كمدي موقعيت ارا يه شده است با موقعيت خود آ نها مقايسه و مقابله مي شود؟
• واكنش هيجاني خود به پيام هاي رسانه اي را كه نشان دهنده تغيير حالات هوشياري از طريق حركت سريع، افكت هاي صوتي يا جلوه هاي ويژه تصويري هستند به مشاركت بگذاريد . فرزند شما در مورد اين جلوه ها از چه چيز خوشش و از چه چيز بدش مي آيد ؟
• هرگونه اشاره به اعتياد به مواد مخدر در رسانه ها و عواقب استفاده از مواد توسط يك شخصيت را به بحث بگذاريد . از كودكان بخواهيد تشخيص دهند كه استفاده از مواد چگونه مي تواند ب ر روابط
و مسايل مالي تاثير بگذارد.
سنين 18 – 13 سالگي
• باهم تماشا كنيد : از والدين و فرزندان بخواهيد يك برنامه را با هم ببينند و كودك توضيح دهد چرا دوستان او از اين برنامه خوششان مي آيد. والدين مي پرسند : چه چيزي باعث شده است اين
برنامه اين قدر طرفدار داشته باشد ؟
• موضوع بحث هنگام تماشاي مشترك : بحث هايي در مورد طرح داستان و شخصيت بايد به تجسس در مورد ميزان واقعيت موضوع مطرح شده ادامه دهند . چه چيز باعث مي شود رفتار يك شخصيت واقع بينانه يا غير واقع بينانه به نظر برسد ؟
• كاري كنيد كه بحث در مورد فيلم ها شر وع انعكاس رويكردي در جهت آينده باشد . به عنوان مثال، استفاده از مواد چه تاثيري بر آينده يك شخصيت دارد ؟
• به عنوان بخشي از فرآيند ارتباط، مقررات و محدوديت هايي وضع كنيد كه ت اكيد آن ها بر ارزش هاي خانوادگي باشد. برخي رسانه ها حاوي پيام هايي هستند كه به ارزش هاي خانواده تجاوز مي كنند و نبايد وارد محيط خانواده شوند . بحث در مورد نمايش صحنه هاي جنسي مستهجن، گفتار كينه جويانه،
فحاشي، خشونت و استفاده از موادمخدر بايد به كنكاش در تفاوت ها و مشابه تهاي بين عقايد و ارزش هاي اعضاي خانواده بپردازد.
• در اين مورد كه چرا م ردم از رسانه ها استفاده مي كنند و نيز در رابطه با لذت ها و ارضائات متفاوت حاصل از كاربرد رسانه ها، از موسيقي پخش شده از راديوي اتومبيل گرفته تا جستجو در اينترنت
تا سريا لهاي بعد از ظهر تلويزيون، به بحث بپردازيد .
• فرصت هايي براي يك بحث خانوادگي در مورد نقش رسانه ها در جامعه ايجاد كنيد . بپرسيد: نوجوانان, نفوذ رسان ه ها بر كودكان خردسا لتر را چگونه مي بينند ؟ رويكرد فرضي شماره دوآموزش رسان هاي و پيشگيري از اعتياد در چهار چوب هاي ايماني
تعريف
رويكرد رسانه اي به پيشگيري از اعتياد به رهبران ايماني امكان خواهد داد تا ارزش هاي ضد مواد مخدر و ساير ارزش هاي مثبت را در يك محيط آموزشي حمايتي و انعطاف پذير به جوانان منتقل كنند . مواد آموزشي كه محتو اي غير مذهبي ولي مبتني بر ايمان داشته باشند, مي توانند با محدوده اي از محيط هاي مذهبي مانند كليساها، مساجد، معابد و ساير م وسسات, انطباق داده شوند. در عين حال كه
كانون توجه اين رويكرد كودكان بين سنين 11 تا 13 سال است، مواد آموزشي مناسب اين سن را مي توان براي كودكان و نوجوانان خردسال تر نيز به وجود آورد.
استدلال
سازما نهاي ايماني از موقعيت ب يهمتايي براي مخاطب قراردادن مشكل ا عتياد به مواد در بين جوانان برخوردار هستند . با ارايه فعاليت هاي تحت نظارت، سرمشق هاي مثبت و يك چهارچوب اخلاقي براي زندگي، كشيشان جوان از موقعيت مناسبي براي ارا ي ه راهنمايي روحاني به نوجوانان و ابزارهايي كه آن ها براي رد كردن موادمخدر نياز دارند , برخوردار هس تند. به علاوه، والدين و ساير مراقبين بزرگ سال مكرر ا براي كمك جه ت انتقال ارزش هاي خود و ايمن نگه داشتن جوانان بر اجتماعات ايماني تكيه مي كنند.
علاوه بر اين، آموزش رسانه اي به دليل ت اكيد اين برنامه برآموزش ارزش ها نوعي مداخله مناسب براي محيط هاي ايماني است .
جوانان داراي دانش رسانه اي ياد مي گيرند ارزش هايي را كه در پيام هاي رسانه اي نهفته است بخوانند و نقطه نظرات زير بنا يي آن ها را كشف كنند . آموزش رسانه اي نوعي چهارچوب ساختاري فراهم
مي كند كه در آن رهبران ايماني به ايجاد تفكر انعكاسي م ي پردازند ديگر كه مي ت واند پيام هاي ضد اعتياد را علاوه بر يك سريارزش ها ي ديگري (مانند مقابله با ماديت ، پيشگيري از خشونت، مسووليت جنسي )را كه منعكس كننده عقايدايماني خاص آن هاست , حمايت كنند.
سازمان هاي ايماني مزايايي دارند كه باعث مي شود براي تعليمآموزش رسانه اي مختص پيشگ يري از اعتياد به مواد مناسبت داشته باشند.

اين مزايا عبارتند از:
● انطباق پذيري: آموزش رسانه اي نوعي ابزار خنثي است كه بر اساس آن هر ايماني مي تواند ارزش هاي خاص خود را تحميل كند و چهارچوبي انطباق پذير براي آموزش ارزش ها در اختيار رهبران جوانان قراردهد.
● وسعت دسترسي: ايمان جنسيت، نژاد ، قوميت و شرايط اجتماعي- اقتصادي نمي شناسد. ايمان به عنوان راه بخصوص مناسبي براي ارا يه پيا م هاي پيشگيري از اعتياد به مواد براي مخاطبين اقليت شامل سيا هپوستان امريكايي و افراد اسپانيولي تبار است.
● ارشاد:كودكان معمولا زماني بهتر از هميشه به آموزش رسانه اي پاسخ مي دهند كه اين آموزش توسط آموزگاران خردمند ارا يه شود و نه شخصيت هاي رسمي. رهبران ايماني جوانان اغلب براي ايفاي اين نقش مناسب اند چون علاوه برآموزش دهنده به عنوان مشاورين روحاني نيز عمل مي
كنند.
● دانش آموز محوري: سازما نهاي ايماني, محيط غيررسمي ارا يه مي دهند كه باعث تقويت آموزش رسانه اي مي شود . رهبران جوان قادرند آموزش رسانه اي را به شيوه اي همكارانه و دانش آموز محور به بحث گذاشته و آموزش دهند.
ارزيابي نيازها
براساس اطلاعات مركز ملي اعتياد و استفاده از مواد ( ,(CASC نوجواناني كه ماهي چهار بار در مراسم مذهبي شركت مي كنند 26 درصد كمتر از نوجواناني كه در اين مراسم شركت نمي كنند احتمال دارد ماريجوانا بكشند . به علاوه، اين گونه نوجوانان به احتمال كمتر از نوجواناني كه كمتر از ماهي يك بار در مراسم مذهبي شركت مي كنند, از ساير مواد استفاده مي كنند، فروشندگان مواد را مي شناسند يا دوستاني دارند كه سيگار مي كشند، مشروب مي نوشند يا از مواد مخدر استفاده م يكنند .
ولي عليرغم نقش مثبتي كه اجتماعات ايماني در زندگي جوانان بازي مي كنند , برخي گرد هماي هاي مذهبي ممكن است تاثير بيشتري ب راي مقابله با اعتياد به موادمخدر داشته باشند . بيشتر موسسات ايماني داراي كشيشان مخصوص جوانان هستند و برخي داراي برنامه هاي درمان اعتياد مي باشند؛ ولي تعداد اندكي از آنها به فعاليت هاي پيشگيري از اعتياد به مواد توجه قابل ملاحظه اي مي كنند . يك مطالعه كه توسط م وسسه شهري در سال 1998 به انجام رسيد نشان داد كه از بين 1236 گردهم ايي مذهبي بررسي شده تنها دو درصد داراي برنامه هايي در مورد استفاده از مواد بودند.
مخاطبين هدف : كودكان سنين 11 تا 13 ساله اي كه در نوعي برنامه آموزش مذهبي جوانان شركت مي كنند . مواد آمو زشي بايد براي بزرگ سالان به عنوان دروازه باناني كه در مورد محتويات برنامه
تصميم مي گيرند, جذابيت داشته باشد .
نكات مربوط به رشد
تاكيد بر آموزش رسانه اي مي تواند موقعيت برنامه هاي آموزشي مذهبي را با جذابيت بخشيدن به آن ها در نظر جوانان ارتقا دهد.
فرصت هاي بيان و اجراي اخلاق به خوبي با اين گروه سني مناسبت دارد : كودكان مي توانند اعلا ن هاي عمومي ضد اعتياد خاص خود را با استفاده از كاغذ پوستر و ماژيك يا دوربين هاي ويديويي و تجهيزات مربوط به ويرايش , طراحي و خلق كنند . آن ها مي توانند با نشان دادن اين موارد به ا عضاي خانواده يا نمايش عمومي آن تشخص مثبتي به دست آورند كه باعث افزايش عزت نفس آن ها م يشود .
زمينه ها
مواد برنامه بايد شامل محتوياتي باشد كه براي رهبران ايماني جوانان با تجربيات و آموزش هاي مختلف قابل استفاده باشد . اين مواد بايد طوري طراحي شوند كه ب ه توان آن ها را به شيو ه اي انعطاف پذير درچهارچوب هاي مختلف شامل برنامه هاي بعد از مدرسه، كلاس هاي روز تعطيل مدرسه، اوقات فراغت، اردوگاه ها وساير فعاليت هاي جوانان مورد استفاده قرار داد . محتواي اين برنامه را مي توان در برنامه هاي آموزش مذهبي، مراسم وعظ خبرنامه ها و ساير نشريات مربوط به مسايل ايماني ادغام كرد.
توصيه ها
رهبران ايماني تشويق مي شوند تا دوره آموزشي غير مذهبي خود را به گونه اي تعديل كنند كه منعكس كننده عقايد مذهبي آن ها باشد. اين برنامه ,محدوده وسيعي از فعاليت هاي آموزشي پايه رسانه اي
را كه از نظر ب صري تحريك كننده بوده و در صورت امكان شامل استفاده از فناوري خواهد بود شامل مي شود . تاكيد پيا م هاي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر بر ايده مراقبت از بدن، مستقل فكر
كردن، استفاده معتدلانه از رسانه ها ، احترام به خود و اجتناب از صدمه زدن به خود و ديگران است.
فعاليت هاي توصيه شده زير مي توانند فرصت هاي معني داري براي بحث در مورد ارزش هاي زندگي معاصر فراهم آورند و براي آموزش مذهبي مناسب خواهند بود. مثا لهايي از آن ها عبارتند از:
● از كودكان بخواهيد بريده هاي خاصي از برنامه هاي تلويزيون، اشعار موسيقي، فيلم ها ي ا اينترنت را تحليل كرده و ارزش ها و پيام هاي مكنون در آ ن ها را در رابطه با مس ووليت جنسي، ماديات، ارتباطات اجتماعي و خشونت تحليل كنند. چگونه ارزش هاي رسانه ها با ارزش هاي ايماني شما مقايسه و مقابله مي شوند؟ چگونه ارزش هاي شخصي شما با ارزش هاي ارا يه شده در ر سانه ها مقايسه
م يشوند ؟
● پوشش خبري رسان هه ا، برنام ههاي تلويزيون، فيل م هاو ساي ت هاي اينترنتي را از نظر مذهبي ارزيابي كنيد. مباني ايمان مذهبي، داستان هاي انجيل و غيره چگونه در رسانه ها منعكس مي شوند؟ اين تصاوير چگونه با آنچه كودكان تجربه كرده اند قابل مقايسه هستند؟
● اعتياد به مواد را در چهارچوب ارزش ها مورد بحث قرار دهيد . عقايد و ارزش هاي كودكان را با ارزش هاي مكنون در پيام هاي مشوق اعتياد در موسيقي پاپ و رپ معاصر مقايسه و مقابله كنيد . در
اين مورد بحث كنيد كه چگونه ارا يه تصوير مثبتي از مواد مخدر ( شامل الكل و دخانيات ) در انواع مختلف رسانه هاي عمومي اتفاق مي افتد . بحث كنيد كه چرا اكثر پيام هاي مشوق استفاده از مواد مخدر در موسيقي عامه پسند يافت مي شوند.
● والدين را تشويق به مشاركت در آموزش رسان هاي كنيد. به كودك و والدين يك تكليف منزل مشترك بدهيد تا به اتفاق يك برنامهتلويزيوني را تماشا و تحليل كنند . رفتار شخصيت هاي نمايش چگونه با ايد هآل هاي ايماني شما قابل مقايسه و مقابله اند ؟ در مورد نقش مشاهير , در فرهنگ عامه بحث كنيد . برخي مردم مي گويند كه مشاهير , ايزدان و ايزد بانوان معاصر هستند . در اين صورت مرد م به چه شيوه هايي آن ها را پرستش مي كنند؟ اين پرستش با جاذبه اي كه مردم را به سوي مشاهير مي كشاند , چه تفاوتي دارد ؟
● از داستا نگويي شخصي به عنوان اساس پروژه هاي رسان هاي توليد شده توسط دانش آموزان استفاده كنيد. جوانان را وادار كنيد داستان هايي در مورد ب زرگ شدن خود به صورت ويديويي توليد و در
مورد مسا يل مربوط به نوجواني مانند چالش ها و ارزش هاي آن بحث كنند.
● از جوانان بخواهيد پيام هاي عمومي يا كاريكاتورهايي با مضامين ضد اعتياد را كه مبتني بر ارزش هاي ايماني آن هاست توليد كنند. رويكرد فرضي شماره سه
ارزيابي سايت ها ی اينترنت:
تعريف
در سال هاي اخير , تعداد سايت هاي اينترنتي طرفدار موادمخدر، تعداد اتاق هاي چتي كه لذت هاي فرهنگ موادمخدر را تشويق مي كنند و پيام هايي كه حاوي لينك هايي براي دستيابي به اطلاعات مربوط به موادمخدر از منابع موثق متعدد هستند رو به افزايش بوده است. از طريق فعاليت هاي داخل كلاس و فعاليت هاي تعاملي از طريق اينترنت ، دانش آموزان كلاس هاي 9 تا 12 مي توانند طريقه ارزيابي ميزان اعتبارسايت هاي اينترنتي را كه اطلاعات متناقض ارا يه مي دهند, فراگرفته ومسووليت بيشتري در زمينه استفاده از اين ترنت به عهده بگيرند.

تلاش سايتهاي انگلیسی زبان :
http://WWW.Freevibe.com
http://WWW.TheAntiDrug.com
كه متعلق به برنامه ملي مبارزه رسانه اي عليه موادمخدر براي جوانان ایالات متحده هستند,

و همچنین سایت های فارسی زبان :

 http://www.pezeshk.us 

http://pezeshkan.org

نوجوانان را به تحليل نقادانه سايت هاي طرفدار موادمخدر تشويق كرده است. معلم ها مي توانند تحليل سايت هاي اينترنت را همراه آموزش بهداشت ارا يه دهند تا توانايي دانش آموزان براي ارزيابي اطلاعات و عقايد در مورد استفاده از مواد مخدر تقويت شود .
استدلال
در اصل هر كس مي تواند به شيوه اي نامنظم و كنترل نشده اطلاعاتي روي اينترنت قرار دهد . بنابراين، ميزان خطر براي نوجواني كه بدون هدايت, مشغول جستجو در اينترنت است و ممكن است به اطلاعات
بالقوه مضر برخورد كند , بسيار بالاست . ارزيابي كه از سايت ها ي مربوط به موادمخدر به عمل آمد نشان داد كه هزاران سايت اينترنتي وجود دارند كه استفاده از موادمخدر را اشاعه مي دهند . به م يزان
محدودتري ، فرد مي تواند مواد مخدر ( غير قانوني ) را از طريق اينترنت خريداري نمايد . احتمالا از آن هم خطرناك تر پيام هايي است كه توسط سايت ها ي مربوط به مواد مخدر ارا يه مي شون د. منابع بي شماري استفاده از مواد مخدر ( غير قانوني ) را به عنوان سر گرمي، مديا . ايمني تبليغ مي كنند.
هر چند استفاده از اينترنت به عنوان بخشي از رسانه هاي خانگي در بين نوجوانان به شدت فزوني يافته است ولي تحقيقات نسبتا اندكي در اين مورد كه چگونه مي توان به نوجوانان كمك كرد به متفكراني منتقد در رابطه با كيفيت و محتو اي پيام هاي مو جود در اينترنت تبديل شوند, وجود دارد.
ارزيابي نيازها
گروهي از نوجوانان وجود دار ند كه بخصوص در معرض خطر هستند كه اصطلاحا جستجوگران لذت ناميده مي شوند . اينها افرادي هستندكه به دنبال هيجان و فعاليت هايي هستند كه نو و ماجراجويانه باشد. به دليل تمايل به اين كه اولين استفاده كننده باشند اين گروه از نوجوانان همان هايي هستند كه بيشترين نگراني در مورد استفاده از مواد مخدر در سن پايين در مورد آ نها وجود دارد . يكي ازبزرگ ترين چالش هايي كه در اينترنت وجود دارد نه صرف تكثير اطلاعات در سايت هاي طرفدارمواد مخدر بلكه حمايت از
مصرف اين مواد توسط كساني است كه چت مي كنند. پيام هايي مانند مورد زير در همه جاي اينترنت يافت مي شوند .اين همان نوع اطلاعاتي است كه ممكن است يك نوجوان طالب لذت به دنبال آن
باشد.

اين توضيحات كه مربوط به سايت مشهور HYPERLINK  و   http://WWW.Chkclick.com    مخصوص دختران نوجوان است, استفاده از مواد مخدر را طبيعي جلوه مي دهد:
پارتي هاي شبانه ساعت بهترين جا براي رفتن هستند چون هميشه تعداد زيادي آدم اونجاست ، موسيقي عاليه و از همه بهتر اين كه همه از اكستاسي استفاده مي كنند.
يك مطالعه توسط ONDCP در مورد فرهنگ مواد مخدر در اينترنت نتايج زير را به دست داد:
● استفاده از مواد به عنوان سرگرمي ، مد و يك فعاليت بي خطر در اينترنت معرفي مي شود.
سايت هاي برجسته اي مانند ليكائوم ( (lycaeum http://www.lycaeum.com و هايپررئال ( (H yperlink
http://www.hyperreal بهترين موتورهاي جستجو در مورد كليد واژه مواد مخدر هستند.
● سايتهاي اينترنتي مرتبط به هم , امكان دسترسي به هزاران لينك در مورد فرهنگ مواد مخدر و سايت ها ي وسا يل جانبي را فراهم مي آورند.
● اطلاع رساني در مورد استفاده از مواد مخدر و ساخت آن به سرعت در حال رشد است.
ملاحظات
در بين نوجوانان كم سن و سال نوعي ناسازگاري بين تصوري كه نوجوانان از خود به عنوان مصرف كنندگان شكاك دارند و عادات واقعي خريد آن ها وجود دارد . يعني، نوجوانان اين ايده را كه آن ها
هدف فروشنگان هستند , دوست ندارند ولي در عين حال يكي از بزرگ ترين گروه هاي خريدار را تشكيل مي دهند . هرگونه مداخله آموزش رسانه اي براي اين گروه بايد بر معرفي مفاهيم هدف گيري ،
نشان گذاري و تبليغ, متمركز باشد.
زير گروه هاي پرخطري مانند جستجو گران لذت نياز به مداخله اختصاصي دارند كه به صورت عام در مورد ساير نوجوانان به كار نمي رود . در اين گونه مداخلات بايد بر تجاري شدن موسيقي و ساير رسانه ها ت اكيد و در عين حال واقعيت هاي فرهنگي اين گروه سني به رسميت شناخته شود ( يعني موسيقي و سايت هاي اينترنتي كه آن ها دوست دارند و متعلق به نسل آن هاست ). مداخلات خاص آموزش رسانه اي بايد شامل بحث هايي در مورد اين پرسش ها باشد : چرا كسي بايد اين اطلاعات را روي اينترنت قرار دهد ؟ از نشان دادن آن به تو چه نفعي مي برند ؟ وچه راهنماهايي نشان مي دهند كه نويسنده اين پيام منبع قابل اعتمادي است ؟
مخاطبين هدف
نوجوانان سنين 14 تا 18 ساله اي كه طيفي از محتويات اينترنت را بررسي كرده و مي توانند از مهارت هايي براي تمايز قا يل شدن بين پيام هاي متفاوت منتفع شوند . اين مخاطبين هدف هم در مدارس و هم در چهارچوب آموزش بهداشت و فناوري كامپيوتر و از طريق سايت هاي اينترنتي مورد علاقه جوانان قابل دسترس هستند.
نكات مربوط به رشد
● طي سال هاي دبيرستان ، نوجوانان شناسه هاي متعددي را از طريق هم ذات پنداري گروهي امتحان مي كنند . متعلق بودن به يك گروه ممكن است منجر به فشارهايي براي اتخاذ عقايد و نقطه نظرهاي خاص شود كه با ارزش هاي خانواده در تعارض بوده و با مهارت هاي استدلالي و تحليلي ناسازگاري داشته باشند.
الگوهاي استفاده رسانه اي به صورت عادت و عادي در م يآيند به خصوص براي مقاصد تعامل اجتماعي ، تحريك جنسي، رويا پردازي و فرار.
● كنترل خلق به صورت كانون توجه خاص نوجواناني در مي آيد كه اغلب از موسيقي ، بازي هاي ويديويي ، تماشاي تلويزيون يا اينترنت براي تغيير مسير، تفسير يا مخفي كردن احساسات و عواطف پيچيده خود استفاده مي كنند.
زمينه ها
چهارچوب هاي كلاسي براي مداخلات آموزش رسانه اي مربوط به اينترنت را مي توان در رشته هاي مختلف از جمله هنرهاي زباني، آموزش بهداشت، مطالعات اجتماعي و يا دوره هاي فناوري ادغام كرد .
ساير چهارچوب ها شامل برنامه هاي اجتماعي پس از ساعات مدرسه كه توسط سازمان هاي جوانان اجرا مي شوند، اردوهاي تابستاني و غيره مي باشند.
توصيه ها
فعاليت هاي مداخله گرايانه متعددي براي آموختن طرز ارزيا بي اطلاعات مربوط به مواد مخدر در اينترنت به مخاطبين نوجوان وجود دارد. مواد درسي شامل فهرستي از سايت هاي كنترل شده اي است كه آموزش دهندگان مي توانند پيشاپيش آن ها را بررسي كنند تا مطمئن شوند دانش آموزان در معرض اطلاعات ناسالم مربوط به مواد مخدر نخواهند بود. پيام هاي كليدي براي اين مخاطبين عبارتند از :
● چيزي به نام پيام بدون نقطه نظر وجود ندارد. برخي اتاق هاي چت حاوي اطلاعات غلط در مورد مواد
مخدر هستند . مردم ممكن است خواسته يا ناخواسته اطلاعات نادرست به اين ساي تها به فرستند.
● شما م يتوانيد با تحليل آگاهانه اين كه چه كسي پيا مها را مي فرستد و با چه انگيزه اي اين كار را مي كند تصميمات بهتري اتخاذ كنيد.
● برخي اطلاعات در رابطه با مواد مخدر توسط افرادي ارا ي ه مي شوند كه مي خواهند لوازم استعمال مواد مخدر را فروخته يا از اين طريق پول به دست آورند.
● برخي افراد به اين دليل پيا مهاي مثبت در رابطه با مواد مخدرمي فرستند كه مشكلات جدي دارند و تلاش مي كنند تصميمات نادرست خود را منطقي جلوه دهند .
● برخي مردم به اين دليل پيا مهاي مثبت در رابطه با مواد مخدر مي فرستند كه مشغول امتحال كردن تصويري هستند كه از ن ظر خودشان مناسب است با اين كه از عواقب منفي استفاده از مواد مخدر آگاهي نداشته يا به آن اهميتي نمي دهند .
● برخي ساي ته اي اينترنتي واقعا جذاب به نظر مي رسند ولي توسط افرادي بدون تخصص ايجاد مي شوند : شما بايد به دقتبه محتويات آن ها نگاه كنيد تا ببينيد آيا يك سايت اينترنتي معتبر است يا نه.
● بحث كنيد: آيا نقطه نظر ارايه شده در سايت, قابل قبول به نظر مي رسد ؟ از چه تكنيك هايي براي افزايش اعتبار و مقبوليت سايت استفاده مي شود؟ چگونه متوجه مي شويداطلاعات داده شده دقيق است يا خير؟ نمون ههايي از فعالي تهاي اختصاصي م يتواند شامل موارد زير باشند:
● راهبردهايي براي شناسايي م ولف سايت اينترنتي يا پيا مهاي اتاق چت پيدا كنيد.
● دو نقطه نظر متفاوت در مورد ماري جوانا را با هم مقايسه و مقابله كنيد .سايت هاي مشوق استفاده از ماري جوانا و نيزسايت هايي كه استفاده از آن را تقبيح مي كنند , پيدا كنيد . مولف چگونه نقطه نظر خود را نشان مي دهد ؟ چه چيز انگيزه ايجاد سايت توسط مولف بوده است ؟
● يك يا دو حقيقت يا پندار نادرست (مانند شايعات، داستان هاي ناقص در مورد عواقب بهداشتي يك ماده مخدر) در مورد استفاده از مواد مخدر ( غير قانوني ) را ارا يه دهيد و از دانش آموزان بپرسيد اين قبيل موارد با چه فراواني در سايت هاي اينترنتي ارا يه مي شوند ؟ كداميك شايع تر است ؟ حقيقت يا پندار نادرست ؟
● نمونه هايي از مشاهير و شخصيت هاي خيالي را كه از مواد مخدر استفاده كرده اند , پيدا كنيد . عواقب كار آن ها چه بود ؟
● نوعي بازي مشابه سازي اعتياد توسط نوجوانان به وجود آوريدكه خطرات و آثار منفي استفاده از موادمخدر بر تمام جنبه هاي زندگي آن ها را مورد تاكيد قرار مي دهد.
راه پيش رو كارشناسان در پاسخ به س والي در مورد آينده آموزش رسانه اي خاص پيش گيري از اعتياد ، پاسخ مي دهند كه موفقيت در اين زمينه بستگي دارد به تلاش براي
1) حمايت از آموزش دهندگان و دست اندر كاران.
2 )آموزش تصميم گيرندگان.
3 ) سرمايه گذاري در زمينه تحقيقات.
حمايت از دست اندركاران
حمايت از دست اندركاران بايد شامل فراهم آوردن دسترسي به مواد آموزشي مناسب و نيز آموزش پايدار و فرصت هاي ايجاد رهبري باشد . اهداف خاص در اين مورد عبارتند از:
● برقراري برنامه هاي درسي خاص مواد مخدر ( غير قانوني ) با تمركز بر اينترنت و موسيقي جهت تكميل مواد درسي موجود. اين گونه موارد را از طريق اينترن ت در اختيار آموزش دهندگان قرار دهيد.
● يك ارزيابي از آموزش دهندگان بهداشتي كه در حال استفاده از مواد آموزشي مربوط به آموزش رسانه اي هستند به عمل آوريد تا با استفاده از آن اهدافي براي مواد درسي خاص پيشگيري از مواد مخدر در نظر بگيريد كه براي آموزش دهندگان بيشترين فايده را داشته باشند .
● شاي عترين و موث رترين مواد درسي آموزش رسانه اي در رابطه با الكل را شناسايي كرده و يك جز ء مربوط به مواد مخدر ( غيرقانوني ) را در ويرايش هاي جديد بگنجانيد . مفاهيم آموزش رسانه اي را با مواد درسي پيشگيري از اعتياد مانند پروژه آلرت و مهارت هاي زندگي ادغام كنيد.
● مواد آموزش رسانه اي را از طريق ناشرين كتاب هاي آموزشي در منزل فراهم كنيد.
● يك دروازه اينترنتي ايجاد كنيد تا به دست اندركاران امكان دسترسي آسان به مواد درسي آموزش رسان هاي با كيفيت و برنامه هاي درسي خاص مواد مخدر ( غير قانوني ) را بدهيد.
● منابع احتمالي تجهيزات رسان هاي و بودجه براي حمايت از برنامه هاي توليد رسانه اي را در اختيار آموزش دهندگان قرار دهيد . محل هايي مانند سايت هاي اينترنتي را براي نمايش پروژه هاي رسانه اي جوانان ايجاد كنيد.
● با ميزباني مجموعه اي از م وسسات آموزشي در زمينه آموزش رسانه اي منطقه اي براي معلم هايي كه از نظر آكادميك از اعتبار برخوردارند نوعي ش ان رهبري در اين زمينه ايجاد كنيد.
آموزش تصميم گيرندگان
تصميم گيرندگان كليدي عبارتند از رهبران آموزشي ، مديران مدارس و نيز مس وولين ايالتي و فدرال كه حمايت و منابعي براي ايجاد افكار و رويكردهاي تازه به آموزش پيشگيري از اعتياد فراهم مي كنن د . اين افراد در رشد اين زمينه كاري و توسعه كاربرد آموزش رسانه ا ي هم در كلاس درس و هم در محل هاي گردهم ايي غير سنتي نقش حياتي ايفا مي كنند .

افكار خاص براي ايجاد حمايت در ميان اين افراد عبارتند از:
● جلب تاييد مواد آموزشي براي آموزش رسانه اي توسط سازمان هاي آموزش و پرورش ايالتي . انطباق برنامه هاي آموزشي رسانه اي براي حمايت از رهنمود هاي موجود در مواد درسي آموزشي ايالتي.
● برگزاري سمينارهايي در مورد آموزش رسانه اي به عنوان ابزار پيشگيري از اعتياد در حاشيه كنفران سهاي ملي پيشگيري.
● همكاري با سازمان هاي فدرال مربوطه در رابطه با فرص ت هاي پيشبرد آموزش رسانه اي.
● استفاده از اجتماعات خاص كه براي دخا لت در آموزش رسانه اي خاص موادمخدر (غير قانوني ) آمادگي دارند, مانند اجتماعات ايماني و عدالت جوانان.
پيشنهادهايي براي استفاده از يك اجتماع ايماني :
شناسايي معيارهايي براي ادغام رسمي محتواي آموزش رسانه اي در برنامه هاي آموزشي ايماني .
فراهم سازي آموزش مو اد درسي آموزش رسانه اي براي رهبران جوانان و بزرگ سالان در كنفرانس هاي سازمان هاي ملي ايماني.
توزيع مطالبي در مورد آموزش رسانه اي به ناشرين كتاب هاي ايماني .الزام مدارس علوم ديني و ساير م وسسات روحاني و مددكاران جوانان به گنجاندن آموزش پيشگيري از اعت ياد به مواد و آموزش
رسانه اي در تكليف اجباري .
اعطاي بورس براي فراهم سازي آموزش اضافي جهت مددكاران جوانان و روحانيون در زمينه آموزش رسانه اي و پيشگيري از اعتياد به مواد . برگزاري جلسات ملي يا منطق ه اي مذاهب مختلف در سالن
اجتماعات شهرداري ها براي بحث در م ورد فرص ت هاي آموزش رسان هاي .
پيشنهادهايي براي استفاده از اجتماع عدالت مربوط به جوانان
• كاركنان را در زمينه عدالت مربوط به جوانان آموزش دهيد تا از مداخلات آموزش رسانه اي در تعليم جوانان و برنامه هاي مهارت هاي زندگي استفاده كنند.
• از گروه هاي شاهد و افس ران مس وول اصلاح زندانيان براي بحث در مورد استفاده از رسانه ها در دارالتأدي بها استفاده كنيد.
• آموزش رسانه اي و پيشگيري از مصرف موا د مخدر (غير قانوني) را با برنامه هاي موفقيت آميز باز پروري، شامل برنامه هاي مراقبت بعد از درمان اعتياد ادغام كنيد .
سرمايه گذاري روي تحقيقات
بالاخره ، نياز فراواني براي تحقيقات در مورد نحوه كارآيي مداخلات آموزش رسانه اي و اين كه چگونه مهارت هايي كه در نتيجه آموزش رسانه اي ايجاد مي شوند بر انتخاب جوانان در مورد مواد مخدر ( غير قانوني ) و ساير رفتارهاي پر خطر ت اثير مي گذارند وجو د دارد .
اولوي تهاي خاص تحقيقات عبارتند از:
● ارزيابي طولي ميداني براي بررسي تاثير آموزش رسانه اي بر رفتارهاي بهداشتي.
● اطلاعات به دست آمده از مطالعه مواردي كه انجام برنامه و راهبردهايي براي ناپايداري برنام ه ها در طول زمان را به اثبات مي رساند.
● اتخاذ رويكردهاي بهتر براي سنجش اين كه چگونه فعاليت هاي توليد رسانه اي و فرص تهايي براي بيان خلاقانه خود بر ميزان انعطاف پذيري جوانان در خطر ت اثير می گذارند .
شواهد رشدي بهتر در مورد اين كه چگونه دانش و نقطه نظرات مربوط به استفاده از مواد مخدر، عوا طف،تجربيات زندگي و مهارت هاي استدلال شناختي مانند آموزشي رسان هاي براي تغيير رفتار جوانان با يكديگر تعامل مي كنند.
● تحقيق در مورد مواد درسي تست شده براي تعيين اثر آموزش توسعه كاركنان بر استفاده از موفقيت برنامه هاي آموزش رسان هاي.
صرف نظر از اين كه جوا نان ما چه تعداد پيام هاي ضد مواد مخدر دريافت مي كنند ، رشد تصاعدي عصر اطلاعات , موقعيتي به وجود مي آورد كه در آن دانش و ارتباطات متقاعد كننده ديگر به خودي خود كافي نيست . جوانان به مهارت هاي راهبرد ي براي ارزيابي اطلاعاتي كه از منابع مختلف م ي آيند و اخذ تصميم ات مناسب نياز دارند. يك بعد مهم حفظ يك سبك سالم و بدون مواد مخدر زندگي ممكن است مستلزم توانايي براي پرسيدن سوالاتي در مورد آنچه تماشا مي كنيد ، مي بينيد و مي خوانيد باشد . آموزش رسانه اي نماينده روش موفقي درپيشگيري است كه فرصت هايي ارا يه مي دهد كه ممكن است به جوانان براي مقاومت در برابر پيام هاي منفي , مشوق خطر كردن ، ارضاي فوري و تغيير خلق آني كه محيط فرهنگي ما را شديدا منحرف كرده اند, كمك كند. تفكر انتقادي در مورد پيام هاي رسانه اي كه مشوق روابط مخرب، تهاجم و خشونت، استفاده از مواد مخدر و رفتار جنسي نا مناسب هستند مي تواند به جوانان كمك كند , تمامي ادراكات خود را شناخته و آن ها را كنترل كنند . در نهايت اين شيوه ممكن است نيرومندترين ابزار مبارزه با مواد مخدر باشد.

همچنین بررسی کنید

کاربرد شاک ویو تراپی چیست؟

درمان شاک ویو تراپی (ESWT) یک درمان غیر تهاجمی است که شامل تحویل امواج شوک …

علت ضعف عضلات چیست؟

استفاده بیش از حد از کامپیوتر و سیستم‌های مانیتورینگ می‌تواند باعث فشار روی ستون فقرات، …