خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / نتايج مرحله اول جايگزيني سي وپنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشکی (قسمت اول )

نتايج مرحله اول جايگزيني سي وپنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشکی (قسمت اول )

اسامي پذيرفته شدگان جايگزين مرحله اول سي و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي

نام نام رشته كد استان محروم سهميه پذيرش نام پدر شماره شناسنامه نام نام شماره
اراك جراحي عمومي آزاد محمود 60 محسن نوروزعليائي 50761 1 ذخيره
اراك جراحي عمومي   آزاد حميد 143 مهدي رشادي 55929 2 ذخيره
اراك جراحي عمومي آزاد عبدالنبي 295 روح اله خواجه 58129 3 ذخيره
اروميه بيهوشي   آزاد محمدتقي 3 الهام اخياني 57701 1 ذخيره
اروميه بيهوشي آزاد ابراهيم 725 شهرام شكوهي 50354 2 ذخيره
اروميه بيهوشي   آزاد محمدرضا 11831 نازلي كرمي 65626 3 ذخيره
اروميه بيهوشي   آزاد فضل احمد 286 سارا جرير احمدي 61949 4 ذخيره
اروميه بيهوشي آزاد سيد محمود 102 سيد محمد هادي زهرائي 58023 5 ذخيره
اروميه بيهوشي آزاد ولي 3074 فاطمه بجائي 55664 6 ذخيره
اروميه زنان و زايمان   آزاد محمود 254 فرزانه تبسمي 60867 1 ذخيره
اروميه زنان و زايمان   آزاد زين العابدين 1060 منيره ميرزايي 65341 2 ذخيره
اروميه زنان و زايمان   آزاد اسماعيل 58 علويه رضازاده 55404 3 ذخيره
اروميه اسيب شناسي   آزاد پرويز 31 طاهره انظاري 55398 1 ذخيره
اروميه اسيب شناسي   آزاد حيدر 99 پري دخت اسماعيل زاده 50533 2 ذخيره
اروميه اسيب شناسي   آزاد مصطفي 157 الهام محمدظاهري 62615 3 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي آزاد احسان 2105 رامين رباني 56584 1 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي آزاد ابوالفضل 5119 محمد عارفي پور 54535 2 ذخيره
اصفهان بيماريهاي داخلي آزاد صمد 6184 شهرام عبادي 65851 3 ذخيره

اسامي پذيرفته شدگان جايگزين مرحله اول سي و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي

نام نام رشته كد استان محروم سهميه پذيرش نام پدر شماره شناسنامه نام نام شماره
اصفهان بيهوشي 40 مناطق محروم محمد حسين 373 زهرا رحيمي 62633 1 ذخيره
اصفهان بيهوشي   آزاد عباس 462 مريم كامران 62996 2 ذخيره
اصفهان بيهوشي   آزاد سيد منصور 772 زهراسادات سجادي 51627 3 ذخيره
اهواز راديولوژي آزاد باقر 2681 توريسا ديلمي 66292 1 ذخيره
اهواز راديولوژي آزاد اكبر 836 بهروز خسروي 50076 2 ذخيره
اهواز راديولوژي آزاد اسدآقا 142 علي كوخايي 50036 3 ذخيره
اهواز جراحي عمومي   آزاد صحبت 496 مجتبي اميدوار 52101 1 ذخيره
اهواز جراحي عمومي آزاد غلامرضا 39312 وهاب آسترکي 51374 2 ذخيره
اهواز جراحي عمومي آزاد مهدي 236 پرهام پروازي نيا 56009 3 ذخيره
اهواز بيهوشي   آزاد جواد 785 شهره بلادي بهبهاني 52496 1 ذخيره
اهواز بيهوشي   آزاد علي 497 فريبا اتحادي 58817 2 ذخيره
اهواز بيهوشي آزاد يحيي 2400 سيامك مرادي بيدهندي 54381 3 ذخيره
اهواز بيهوشي   آزاد ميرزا علي 2079 سميرا عظيمي 60949 4 ذخيره
اهواز بيهوشي   آزاد نعمت اله 953 فريناز مهتري 66266 5 ذخيره
اهواز بيهوشي آزاد علي اکبر 1244 مهدي رئيسي 59130 6 ذخيره
اهواز بيماريهاي عفوني و   آزاد عبدالرحيم 47 عبدالواحد قديرزاده 66021 1 ذخيره
اهواز بيماريهاي عفوني و آزاد محمد 39 كرامت سعيدي 63312 2 ذخيره
اهواز بيماريهاي عفوني و آزاد احمد 72 مجيد ثلاثي 50775 3 ذخيره

اسامي پذيرفته شدگان جايگزين مرحله اول سي و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي

نام نام رشته كد استان محروم سهميه پذيرش نام پدر شماره شناسنامه نام نام شماره
اهواز بيماريهاي داخلي 35 سهميه خانمها فردوس 50 راضيه خزائي پول 52914 1 ذخيره
اهواز بيماريهاي داخلي 14 سهميه خانمها عين اله 375 ندا مكوندي 52459 2 ذخيره
اهواز بيماريهاي داخلي 13 سهميه خانمها غلامرضا 77148 فرشيده اميديان سوار باغي 51923 3 ذخيره
اهواز بيماريهاي اعصاب آزاد مهدي 3086 احمد بادوله 52271 1 ذخيره
اهواز بيماريهاي اعصاب   آزاد ناصر 281 امين صادقي واسكسي 52729 2 ذخيره
اهواز بيماريهاي اعصاب آزاد حسن 3004 مهدي نجفي نشلي 59381 3 ذخيره
اهواز زنان و زايمان   آزاد غلامرضا 2113 مريم زارع 63046 1 ذخيره
اهواز زنان و زايمان   آزاد علي محمد 5631 مريم فريد مجتهدي 64755 2 ذخيره
اهواز زنان و زايمان آزاد ابوالقاسم 97 مژگان مودودي 65185 3 ذخيره
اهواز كودكان آزاد حميدرضا 12 علي ناصري 53707 1 ذخيره
اهواز كودكان آزاد بيژن 687 مهشيد قيدرلو 52490 2 ذخيره
اهواز كودكان   آزاد علي اكبر 8122 شراره بابايي ميمندي 51875 3 ذخيره
اهواز كودكان   آزاد هادي 23751 فرزانه درويش زاده 65056 4 ذخيره
اهواز كودكان   آزاد اسداله 1622 مريم عبدالهي 58933 5 ذخيره
اهواز كودكان آزاد غلامحسن 72208 علي خدائي 61782 6 ذخيره
ايران بيهوشي 35 مناطق محروم محسن 2353 محمد ملا سلطاني 54375 1 ذخيره
ايران بيهوشي 36 مناطق محروم مرتضي 35646 مرجان اميرياني 62342 2 ذخيره
ايران بيهوشي   آزاد عزيز 410 هلينا جان پناه 64039 3 ذخيره

اسامي پذيرفته شدگان جايگزين مرحله اول سي و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي

نام نام رشته كد استان محروم سهميه پذيرش نام پدر شماره شناسنامه نام نام شماره
ايران بيهوشي 26 مناطق محروم قاسم 81 سوگل عسگري 63850 4 ذخيره
ايران بيهوشي آزاد محبوب 19406 زهرا شجاعي 65037 5 ذخيره
ايران بيهوشي   آزاد علي 688 رزيتا خسروي فر 64160 6 ذخيره
ايران كودكان آزاد احمد 9 مصطفي نوذري نيا 59551 1 ذخيره
ايران كودكان آزاد سالار 1324 علي منافي اناري 54240 2 ذخيره
ايران كودكان آزاد حسين 2152 علي اميني هرندي 56594 3 ذخيره
بابل بيهوشي 16 مناطق محروم ناصر 566 كيوان حسينجانزاده سرستي 52764 1 ذخيره
بابل بيهوشي آزاد سهراب 563 حبيب پيرمرادي 50998 2 ذخيره
بابل بيهوشي آزاد محمدهاشم 10203 رضا اسلاميان 60815 3 ذخيره
بندرعباس بيماريهاي داخلي   آزاد محمد 1033 مسعود عزيزي 58367 1 ذخيره
بندرعباس بيماريهاي داخلي آزاد جليل 1040 محمد بهارستان 62855 2 ذخيره
بندرعباس بيماريهاي داخلي آزاد حسن 45 سعيد كسا ئي 57977 3 ذخيره
بندرعباس بيماريهاي داخلي آزاد مهران 261 روزبه مرتضوي 58114 4 ذخيره
بندرعباس بيماريهاي داخلي آزاد حسين 1375 آرش رحيمي 53508 5 ذخيره
بندرعباس بيماريهاي داخلي آزاد سيد علي 1440 سيد حسن فضل آذر شربياني 55173 6 ذخيره
تبريز روانپزشكي آزاد رحمان 2566 عظيم سالاري مقدم 51256 1 ذخيره
تبريز روانپزشكي آزاد احمد 571 غلامرضا رضامند 56215 2 ذخيره
تبريز روانپزشكي   آزاد عزيزاله 706 ابراهيم مقيمي ساراني 58288 3 ذخيره

جهت مطالعه قسمت دوم اسامی جايگزيني سي وپنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار  تخصصي پزشکی اینجا را کلیک کنید .

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …