نتایج مرحله اول جایگزینی سی وپنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی (قسمت اول )

اسامی پذیرفته شدگان جایگزین مرحله اول سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام نام رشته کد استان محروم سهمیه پذیرش نام پدر شماره شناسنامه نام نام شماره
اراک جراحی عمومی آزاد محمود ۶۰ محسن نوروزعلیائی ۵۰۷۶۱ ۱ ذخیره
اراک جراحی عمومی   آزاد حمید ۱۴۳ مهدی رشادی ۵۵۹۲۹ ۲ ذخیره
اراک جراحی عمومی آزاد عبدالنبی ۲۹۵ روح اله خواجه ۵۸۱۲۹ ۳ ذخیره
ارومیه بیهوشی   آزاد محمدتقی ۳ الهام اخیانی ۵۷۷۰۱ ۱ ذخیره
ارومیه بیهوشی آزاد ابراهیم ۷۲۵ شهرام شکوهی ۵۰۳۵۴ ۲ ذخیره
ارومیه بیهوشی   آزاد محمدرضا ۱۱۸۳۱ نازلی کرمی ۶۵۶۲۶ ۳ ذخیره
ارومیه بیهوشی   آزاد فضل احمد ۲۸۶ سارا جریر احمدی ۶۱۹۴۹ ۴ ذخیره
ارومیه بیهوشی آزاد سید محمود ۱۰۲ سید محمد هادی زهرائی ۵۸۰۲۳ ۵ ذخیره
ارومیه بیهوشی آزاد ولی ۳۰۷۴ فاطمه بجائی ۵۵۶۶۴ ۶ ذخیره
ارومیه زنان و زایمان   آزاد محمود ۲۵۴ فرزانه تبسمی ۶۰۸۶۷ ۱ ذخیره
ارومیه زنان و زایمان   آزاد زین العابدین ۱۰۶۰ منیره میرزایی ۶۵۳۴۱ ۲ ذخیره
ارومیه زنان و زایمان   آزاد اسماعیل ۵۸ علویه رضازاده ۵۵۴۰۴ ۳ ذخیره
ارومیه اسیب شناسی   آزاد پرویز ۳۱ طاهره انظاری ۵۵۳۹۸ ۱ ذخیره
ارومیه اسیب شناسی   آزاد حیدر ۹۹ پری دخت اسماعیل زاده ۵۰۵۳۳ ۲ ذخیره
ارومیه اسیب شناسی   آزاد مصطفی ۱۵۷ الهام محمدظاهری ۶۲۶۱۵ ۳ ذخیره
اصفهان بیماریهای داخلی آزاد احسان ۲۱۰۵ رامین ربانی ۵۶۵۸۴ ۱ ذخیره
اصفهان بیماریهای داخلی آزاد ابوالفضل ۵۱۱۹ محمد عارفی پور ۵۴۵۳۵ ۲ ذخیره
اصفهان بیماریهای داخلی آزاد صمد ۶۱۸۴ شهرام عبادی ۶۵۸۵۱ ۳ ذخیره

اسامی پذیرفته شدگان جایگزین مرحله اول سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام نام رشته کد استان محروم سهمیه پذیرش نام پدر شماره شناسنامه نام نام شماره
اصفهان بیهوشی ۴۰ مناطق محروم محمد حسین ۳۷۳ زهرا رحیمی ۶۲۶۳۳ ۱ ذخیره
اصفهان بیهوشی   آزاد عباس ۴۶۲ مریم کامران ۶۲۹۹۶ ۲ ذخیره
اصفهان بیهوشی   آزاد سید منصور ۷۷۲ زهراسادات سجادی ۵۱۶۲۷ ۳ ذخیره
اهواز رادیولوژی آزاد باقر ۲۶۸۱ توریسا دیلمی ۶۶۲۹۲ ۱ ذخیره
اهواز رادیولوژی آزاد اکبر ۸۳۶ بهروز خسروی ۵۰۰۷۶ ۲ ذخیره
اهواز رادیولوژی آزاد اسدآقا ۱۴۲ علی کوخایی ۵۰۰۳۶ ۳ ذخیره
اهواز جراحی عمومی   آزاد صحبت ۴۹۶ مجتبی امیدوار ۵۲۱۰۱ ۱ ذخیره
اهواز جراحی عمومی آزاد غلامرضا ۳۹۳۱۲ وهاب آسترکی ۵۱۳۷۴ ۲ ذخیره
اهواز جراحی عمومی آزاد مهدی ۲۳۶ پرهام پروازی نیا ۵۶۰۰۹ ۳ ذخیره
اهواز بیهوشی   آزاد جواد ۷۸۵ شهره بلادی بهبهانی ۵۲۴۹۶ ۱ ذخیره
اهواز بیهوشی   آزاد علی ۴۹۷ فریبا اتحادی ۵۸۸۱۷ ۲ ذخیره
اهواز بیهوشی آزاد یحیی ۲۴۰۰ سیامک مرادی بیدهندی ۵۴۳۸۱ ۳ ذخیره
اهواز بیهوشی   آزاد میرزا علی ۲۰۷۹ سمیرا عظیمی ۶۰۹۴۹ ۴ ذخیره
اهواز بیهوشی   آزاد نعمت اله ۹۵۳ فریناز مهتری ۶۶۲۶۶ ۵ ذخیره
اهواز بیهوشی آزاد علی اکبر ۱۲۴۴ مهدی رئیسی ۵۹۱۳۰ ۶ ذخیره
اهواز بیماریهای عفونی و   آزاد عبدالرحیم ۴۷ عبدالواحد قدیرزاده ۶۶۰۲۱ ۱ ذخیره
اهواز بیماریهای عفونی و آزاد محمد ۳۹ کرامت سعیدی ۶۳۳۱۲ ۲ ذخیره
اهواز بیماریهای عفونی و آزاد احمد ۷۲ مجید ثلاثی ۵۰۷۷۵ ۳ ذخیره

اسامی پذیرفته شدگان جایگزین مرحله اول سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام نام رشته کد استان محروم سهمیه پذیرش نام پدر شماره شناسنامه نام نام شماره
اهواز بیماریهای داخلی ۳۵ سهمیه خانمها فردوس ۵۰ راضیه خزائی پول ۵۲۹۱۴ ۱ ذخیره
اهواز بیماریهای داخلی ۱۴ سهمیه خانمها عین اله ۳۷۵ ندا مکوندی ۵۲۴۵۹ ۲ ذخیره
اهواز بیماریهای داخلی ۱۳ سهمیه خانمها غلامرضا ۷۷۱۴۸ فرشیده امیدیان سوار باغی ۵۱۹۲۳ ۳ ذخیره
اهواز بیماریهای اعصاب آزاد مهدی ۳۰۸۶ احمد بادوله ۵۲۲۷۱ ۱ ذخیره
اهواز بیماریهای اعصاب   آزاد ناصر ۲۸۱ امین صادقی واسکسی ۵۲۷۲۹ ۲ ذخیره
اهواز بیماریهای اعصاب آزاد حسن ۳۰۰۴ مهدی نجفی نشلی ۵۹۳۸۱ ۳ ذخیره
اهواز زنان و زایمان   آزاد غلامرضا ۲۱۱۳ مریم زارع ۶۳۰۴۶ ۱ ذخیره
اهواز زنان و زایمان   آزاد علی محمد ۵۶۳۱ مریم فرید مجتهدی ۶۴۷۵۵ ۲ ذخیره
اهواز زنان و زایمان آزاد ابوالقاسم ۹۷ مژگان مودودی ۶۵۱۸۵ ۳ ذخیره
اهواز کودکان آزاد حمیدرضا ۱۲ علی ناصری ۵۳۷۰۷ ۱ ذخیره
اهواز کودکان آزاد بیژن ۶۸۷ مهشید قیدرلو ۵۲۴۹۰ ۲ ذخیره
اهواز کودکان   آزاد علی اکبر ۸۱۲۲ شراره بابایی میمندی ۵۱۸۷۵ ۳ ذخیره
اهواز کودکان   آزاد هادی ۲۳۷۵۱ فرزانه درویش زاده ۶۵۰۵۶ ۴ ذخیره
اهواز کودکان   آزاد اسداله ۱۶۲۲ مریم عبدالهی ۵۸۹۳۳ ۵ ذخیره
اهواز کودکان آزاد غلامحسن ۷۲۲۰۸ علی خدائی ۶۱۷۸۲ ۶ ذخیره
ایران بیهوشی ۳۵ مناطق محروم محسن ۲۳۵۳ محمد ملا سلطانی ۵۴۳۷۵ ۱ ذخیره
ایران بیهوشی ۳۶ مناطق محروم مرتضی ۳۵۶۴۶ مرجان امیریانی ۶۲۳۴۲ ۲ ذخیره
ایران بیهوشی   آزاد عزیز ۴۱۰ هلینا جان پناه ۶۴۰۳۹ ۳ ذخیره

اسامی پذیرفته شدگان جایگزین مرحله اول سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

نام نام رشته کد استان محروم سهمیه پذیرش نام پدر شماره شناسنامه نام نام شماره
ایران بیهوشی ۲۶ مناطق محروم قاسم ۸۱ سوگل عسگری ۶۳۸۵۰ ۴ ذخیره
ایران بیهوشی آزاد محبوب ۱۹۴۰۶ زهرا شجاعی ۶۵۰۳۷ ۵ ذخیره
ایران بیهوشی   آزاد علی ۶۸۸ رزیتا خسروی فر ۶۴۱۶۰ ۶ ذخیره
ایران کودکان آزاد احمد ۹ مصطفی نوذری نیا ۵۹۵۵۱ ۱ ذخیره
ایران کودکان آزاد سالار ۱۳۲۴ علی منافی اناری ۵۴۲۴۰ ۲ ذخیره
ایران کودکان آزاد حسین ۲۱۵۲ علی امینی هرندی ۵۶۵۹۴ ۳ ذخیره
بابل بیهوشی ۱۶ مناطق محروم ناصر ۵۶۶ کیوان حسینجانزاده سرستی ۵۲۷۶۴ ۱ ذخیره
بابل بیهوشی آزاد سهراب ۵۶۳ حبیب پیرمرادی ۵۰۹۹۸ ۲ ذخیره
بابل بیهوشی آزاد محمدهاشم ۱۰۲۰۳ رضا اسلامیان ۶۰۸۱۵ ۳ ذخیره
بندرعباس بیماریهای داخلی   آزاد محمد ۱۰۳۳ مسعود عزیزی ۵۸۳۶۷ ۱ ذخیره
بندرعباس بیماریهای داخلی آزاد جلیل ۱۰۴۰ محمد بهارستان ۶۲۸۵۵ ۲ ذخیره
بندرعباس بیماریهای داخلی آزاد حسن ۴۵ سعید کسا ئی ۵۷۹۷۷ ۳ ذخیره
بندرعباس بیماریهای داخلی آزاد مهران ۲۶۱ روزبه مرتضوی ۵۸۱۱۴ ۴ ذخیره
بندرعباس بیماریهای داخلی آزاد حسین ۱۳۷۵ آرش رحیمی ۵۳۵۰۸ ۵ ذخیره
بندرعباس بیماریهای داخلی آزاد سید علی ۱۴۴۰ سید حسن فضل آذر شربیانی ۵۵۱۷۳ ۶ ذخیره
تبریز روانپزشکی آزاد رحمان ۲۵۶۶ عظیم سالاری مقدم ۵۱۲۵۶ ۱ ذخیره
تبریز روانپزشکی آزاد احمد ۵۷۱ غلامرضا رضامند ۵۶۲۱۵ ۲ ذخیره
تبریز روانپزشکی   آزاد عزیزاله ۷۰۶ ابراهیم مقیمی سارانی ۵۸۲۸۸ ۳ ذخیره

جهت مطالعه قسمت دوم اسامی جایگزینی سی وپنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار  تخصصی پزشکی اینجا را کلیک کنید .

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …