خانه / اخبار اجتماعي / آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان موثر است

آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان موثر است

آموزش مهارت هاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان موثر است .

تحقيقي در مورد نقش شناخت درماني و آموزش مهارت هاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان در دانشگاه تربيت مدرس نشان داد که ميزان اضطراب امتحان در افرادي که تحت آموزش مهارت هاي مطالعه و شناخت درماني قرار مي گيرند، کاهش مي يابد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از  ایرنا  ، نتيجه يک تحقيق در دانشگاه تربيت مدرس که با عنوان ” بررسي اثر بخشي شناخت درماني و آموزش مهارت هاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و افزايش عملکرد تحصيلي با توجه به مولفه هاي شخصيتي دانشجويان ” انجام شد،‌ اثر بخشي دو روش شناخت درماني و آموزش مهارت هاي مطالعه و تعامل آنها با مولفه شخصيتي در کاهش اضطراب امتحان و افزايش عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت.
نمونه پژوهش شامل 102 دانشجوي مبتلا به اضطراب امتحان بود که شناسايي و سپس به طور تصادفي در گروه هاي آزمايشي و کنترل قرار گرفتند. دانشجويان به سه گروه 34 نفره تقسيم شدند يک گروه شناخت درماني و يک گروه آموزش مهارت هاي مطالعه را تجربه کردند و گروه سوم گروه کنترل را تشکيل دادند.
دراين تحقيق روش هاي درماني اضطراب ( آمورش مهارت هاي مطالعه و شناخت درماني) و مولفه هاي شخصيتي (درون گرا و برون گرا بودن دانشجويان) به عنوان متغير مستقل و نمرات اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي (معدل دروس) به عنوان متغير وابسته بکار رفتند.
نتابج تحليل داده ها نشان داد که اضطراب امتحان در گرو ههاي شناخت درماني و آموزش مهارت هاي مطالعه در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري کاهش يافت.همچنبن اين نتايج تفاوت معني داري بين دانشجويان درون گرا و برون را در کاهش اضطراب امتحان از طريق اعمال شناخت درماني نشان داد.
در پايان بررسي و تحليل داده ها ، تفاوت معني داري در افزايش عملکرد تحصيلي دانشجويان از طريق آموزش مهارت هاي مطالعه به نفع دانشجويان درون گرا ديده شد، اما با اعمال شناخت درماني در افزايش عملکرد تحصيلي و با اعمال آموزش مهارت هاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان بين دانشجويان درون گرا و برون گرا تفاوت معني داري به دست نيامد.
اين تحقيق در قالب رساله دکتري تخصصي ناصر صبحي دانش آموخته مقطع دکتري رشته روانشناسي به راهنمايي دکتر کاظم رسول زاده طباطبايي انجام گرفت.

همچنین بررسی کنید

تاثیراندازه ماسک در مقابله باکرونا

بر اساس یک مطالعه جدید، اکثر مردم می‌توانند در موارد شدید بیماری ویروس کرونا، آنتی …

خبر خوش، شیر مادران مبتلا به کرونا، ویروس را خنثی می‌کند

نتایج بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد، شیر مادر مبتلا به کرونا نه تنها ویروس را به نوزاد …