خانه / اخبار علمی پزشکی / آشنايي با رشته حشره شناسي پزشكي

آشنايي با رشته حشره شناسي پزشكي

كارشناسي ناپيوسته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

به منظور تحقق بند 12 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر بهداشت جامعه و با توجه به اينكه انتقال تعداد قابل توجهي از بيماريهاي شناخته شده بومي ايران بوسيله حشرات و بندپايان صورت مي گيرد و متاسفانه با همه اقدامتي كه در نيم قرن اخير براي از بين بردن و يا كاهش ذخائر انگلي صورت گرفته است نتوانسته است ريشه كني هيچ يك از بيماريها به جز بيماري پيوك بيانجامد .

لذاغ نيا زبه تربيت افرادي است كه بتوانند در اين زمينه فعاليت نمايند . دوره كارشناسي ناپيوسته حشره شناسي و مبارزه با ناقلين به منظور تامين اين نيروي انساني برنامه ريزي شده است .
هدف

هدف از دوره كارشناسي ناپيوسته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين تربيت افرادي است كه بيماريهاي منتقله و ناراحتي هاي ناشي از حشرات و ديگر بندپايان را شناسائس كرده و راه حل هاي مناسب براي رفع اين مشكلات ارائه و در حسن اجراي آن نظارت نمايند .

طول دوره

طول متوسط دوره كارشناسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين 2 سال و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب شورايعالي برنامه  ريزي است . دروس ان به صورت نظري ، عملي و كارآموزي ارائه مي گردد .

واحدهاي درسي :

تعداد واحدهاي درسي اين دوره 70 واحد به شرح زير مي باشد .
 

الف ) واحدهاي عمومي              9   واحد

ب ) واحدهاي پايه                   16  واحد

ج ) واحدهاي اصلي                   7  واحد

د ) واحدهاي اختصاصي             26 واحد

ه ) كارآموزي در عرصه             12 واحد

ليست واحدهاي درسي كارشناسي ناپيوسته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين‌:

 الف ) فهرست واحدهاي عمومي كارشناسي ناپيوسته حشره شناسي پزشكي

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

1

معارف اسلامي (2)

2

34

ــ

34

2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

34

ــ

34

3

تاريخ اسلام

2

34

ــ

34

4

متون اسلامي

2

34

ــ

34

5

تربيت بدني (2)

1

ــ

34

34

ب ) فهرست واحدهاي پايه كارشناسي ناپيوسته حشره شناسي پزشكي

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

1

بيوشيمي

3

34

34

68

2

شيمي آلي

3

34

34

68

3

ژنتيك پايه

3

51

ــ

51

4

جانور شناسي

4

68

ــ

68

5

روشهاي آماري (1)

3

51

ــ

51

ج ) فهرست دروس اصلي كارشناسي حشره شناسي پزشكي

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

1

اكولوژي

3

51

ــ

51

2

اصول اپيدميولوژي

2

34

ــ

34

3

اصول مديريت در خدمات بهداشتي

2

34

ــ

34

د ) فهرست دروس تخصصي كارشناسي حشره شناسي پزشكي

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

1

حشره شناسي پزشكي

4

51

34

85

2

مرفولوژي و فيزيولوژي حشرات

3

34

34

68

3

طبقه بندي حشرات

3

34

34

68

4

مبارزه با بندپايان

3

34

ــ

34

5

آفت كشها و كاربرد آنها

3

34

34

68

6

كليات مالاريالوژي

3

34

34

68

7

كليات ليشمانيوز

2

17

34

51

8

زبان تخصصي

2

34

ــ

34

9

حلزونهاي ناقل بيماري

1

17

ــ

17

10

جونداگن مهم از نظر پزشكي

2

34

ــ

34

11

سمينار

1

17

ــ

17

ه ) كارآموزي در عرصه

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

1

كارآموزي پايان دوره

12

ــ

816

816

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …