آشنایی با رشته حشره شناسی پزشکی

کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

به منظور تحقق بند ۱۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بهداشت جامعه و با توجه به اینکه انتقال تعداد قابل توجهی از بیماریهای شناخته شده بومی ایران بوسیله حشرات و بندپایان صورت می گیرد و متاسفانه با همه اقدامتی که در نیم قرن اخیر برای از بین بردن و یا کاهش ذخائر انگلی صورت گرفته است نتوانسته است ریشه کنی هیچ یک از بیماریها به جز بیماری پیوک بیانجامد .

لذاغ نیا زبه تربیت افرادی است که بتوانند در این زمینه فعالیت نمایند . دوره کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی و مبارزه با ناقلین به منظور تامین این نیروی انسانی برنامه ریزی شده است .
هدف

هدف از دوره کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین تربیت افرادی است که بیماریهای منتقله و ناراحتی های ناشی از حشرات و دیگر بندپایان را شناسائس کرده و راه حل های مناسب برای رفع این مشکلات ارائه و در حسن اجرای آن نظارت نمایند .

طول دوره

طول متوسط دوره کارشناسی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ۲ سال و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورایعالی برنامه  ریزی است . دروس ان به صورت نظری ، عملی و کارآموزی ارائه می گردد .

واحدهای درسی :

تعداد واحدهای درسی این دوره ۷۰ واحد به شرح زیر می باشد .
 

الف ) واحدهای عمومی              ۹   واحد

ب ) واحدهای پایه                   ۱۶  واحد

ج ) واحدهای اصلی                   ۷  واحد

د ) واحدهای اختصاصی             ۲۶ واحد

ه ) کارآموزی در عرصه             ۱۲ واحد

لیست واحدهای درسی کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین‌:

 الف ) فهرست واحدهای عمومی کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

۱

معارف اسلامی (۲)

۲

۳۴

ــ

۳۴

۲

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

۲

۳۴

ــ

۳۴

۳

تاریخ اسلام

۲

۳۴

ــ

۳۴

۴

متون اسلامی

۲

۳۴

ــ

۳۴

۵

تربیت بدنی (۲)

۱

ــ

۳۴

۳۴

ب ) فهرست واحدهای پایه کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

۱

بیوشیمی

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۲

شیمی آلی

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۳

ژنتیک پایه

۳

۵۱

ــ

۵۱

۴

جانور شناسی

۴

۶۸

ــ

۶۸

۵

روشهای آماری (۱)

۳

۵۱

ــ

۵۱

ج ) فهرست دروس اصلی کارشناسی حشره شناسی پزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

۱

اکولوژی

۳

۵۱

ــ

۵۱

۲

اصول اپیدمیولوژی

۲

۳۴

ــ

۳۴

۳

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

۲

۳۴

ــ

۳۴

د ) فهرست دروس تخصصی کارشناسی حشره شناسی پزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

۱

حشره شناسی پزشکی

۴

۵۱

۳۴

۸۵

۲

مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۳

طبقه بندی حشرات

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۴

مبارزه با بندپایان

۳

۳۴

ــ

۳۴

۵

آفت کشها و کاربرد آنها

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۶

کلیات مالاریالوژی

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۷

کلیات لیشمانیوز

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۸

زبان تخصصی

۲

۳۴

ــ

۳۴

۹

حلزونهای ناقل بیماری

۱

۱۷

ــ

۱۷

۱۰

جونداگن مهم از نظر پزشکی

۲

۳۴

ــ

۳۴

۱۱

سمینار

۱

۱۷

ــ

۱۷

ه ) کارآموزی در عرصه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

۱

کارآموزی پایان دوره

۱۲

ــ

۸۱۶

۸۱۶

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …