تنها یک عامل موجب به وجود آمدن اعتیاد نیست بلکه عوامل متعددی باعث اعتیاد می شوند


محققین پس از بررسی و مطالعات زیاد دریافتند که تنها یک عامل موجب به وجود آمدن اعتیاد نیست بلکه عوامل متعددی باعث اعتیاد می شوند.

بطور مثال در جوانی عامل عمده ای که جوانان را به اعتیاد می کشد سرخوردگی فرد از اجتماع است، زورگویی- «ناروائیهائی که در باره فرد در اجتماع به عمل آید و شخص قادر به قبول و تحمل آنها نیست»- برای خلا ص از احساس ناراحت کننده خود به مواد مخدر پناه می برد.

همچنین عدم موفقیت و ناکامی در کار و در تحصیلا ت عامل دیگری برای مصرف مواد مخدر است. به نظر یکی از محققین مصرف مواد مخدریعنی فرار آنی و موقتی از مشکلا ت، لذا نباید تسلیم مشکلا ت شد و باید با آنها مبارزه نمود. یکی از محققین می نویسد عوامل اعتیاد عبارتند از:
▪ فردی: عقب ماندگی و محرومیت ها- بوالهوسی- کنجکاوی فرد در مورد مواد مخدر بیکاری، اجتماعی بودن، خودنمایی، بی سوادی و بی اطلا عی از تاثیر و عواقب مواد مخدر، کمبود محبت مخصوصا در دوران کودکی، شب زنده داریهای کاری، عیش ونوش و خوش گذرانی، احساس گناه از اعمال خود.
▪ اجتماعی: در دسترس بودن مواد مخدر، فقر، مهاجرتها، تنهایی، زورگویی و نابرابری در اجتماعی که زندگی می کند
▪ سیاسی: سیاست های ممالک استعمار گر در رابطه با مردم کشورهای عقب مانده و جنگ و آوارگی
▪ خانوادگی: اختلا فات خانوادگی، طلا ق، زندگی نوجوانان با نامادری یا ناپدری از بین رفتن احترامات و ارزشهای خانوادگی، سخت گیری ها و تنبیهات بدنی، ملا مت و سرزنشهای زیاد و مداوم، منحرف بودن پدرو مادر از اصول اخلا قی، اعتیاد یکی از اعضا ی خانواده، بی سوادی و نادانی، فقدان احساس مسوولیت در مقابل خانواده و بچه ها، داشتن پول و امکانات زیاد، تربیت غلط کودکان، هم چنین بچه هایی دردوران کودکی عاری از محبت و تشویق پدر و مادر بوده اند.
▪ معاشرتها: دوستی با فرد معتاد یکی از مهمترین عوامل اعتیاد است، آمار نشان می دهد ۹ درصد معتادان با دست دوستان خود به چاه اعتیاد افتاده اند.
▪ بیماری: بیماری های مزمن و لا علا ج، نقص عضو، بیماری روانی وشخصیتی
▪ ژن: در معتادان ژن اعتیاد نقش بزرگی را بازی می کند به طوری که آمارنشان می دهد بچه هائی که پدر و مادرشان معتاد بودند بیشتر معتاد می شوند تا بچه هایی که پدر و مادرشان معتاد نبودند.

همچنین بررسی کنید

چگونه می توانم از حس لرزش در بدن خلاص شوم ؟

لرزش بدن از داخل، یکی از پدیده هایی است که برخی افراد، ساده از آن …

دردهای خطرناکی که نشانه مرگ هستند

شاید بیشتر درد‌های شکمی را به درد معده نسبت دهیم، اما این درد متفاوت است. …