خانه / اخبار انتصاب ها / دكتر مهدي فتحي به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران و دكتر مسعود ملكي به سمت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد منصوب شد. 15/9/84

دكتر مهدي فتحي به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران و دكتر مسعود ملكي به سمت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد منصوب شد. 15/9/84

انتخاب سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران منصوب شد.

طي احكامي جداگانه از سوي دكتر لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دكتر مهدي فتحي به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران و دكتر مسعود ملكي به سمت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد منصوب شد.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رييس جديد انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید