خانه / اخبار علمی پزشکی / مراقبت، پيشگيرى و كنترل بيماريهاى قابل انتقال در قبل و هنگام و پس از بروز بلایا

مراقبت، پيشگيرى و كنترل بيماريهاى قابل انتقال در قبل و هنگام و پس از بروز بلایا

مراقبت، پيشگيرى و كنترل بيماريهاى قابل انتقال در قبل و هنگام و پس از بروز بلایا

خطر انتشار بيماريها پس از وقوع بلايا :

بلاياي طبيعي غالبا” با پخش شايعاتي در مورد بروز همه گيريهاي ( حصبه و وبا ) و يا شرائط غير عادي مانند افزايش مارگزيدگي و غيره همراه مي باشند .
در حقيقت اپيدميولوژيست ها پس از بررسي هاي لازم در منطقه ، اينگونه شايعات را بندرت مورد تائيد قرار ميدهند . بدون توجه به شايعات به علت تغييراتي كه بلاياي طبيعي بوجود مي آورند و عدم دسترسي به تسهيلات مورد نياز ، احتمالا” مخاطرات ناشي از بيماريهاي قابل پيشگيري افزايش مي يابند ، بنابراين انتقال بيماريها كه در رابطه با تغييرات حاصله بوجود مي آيند به چهار عامل زير ارتباط دارد :


۱ ) تراكم جمعيت :
ارتباط نزديك تر جامعه در محيط هاي محدود ، به خودي خود موجب گسترش و انتشار بيماريهاي منتقله بوسيله هوا ميگردد ، به علاوه دسترسي به خدمات بهداشتي غالبا” با افزايش ناگهاني جمعيت منطبق نمي باشد .
۲ ) جابجائى جمعيت : جابجائي نجات يافتگان از بلايا ، در نواحي مجاور ، منجر به شيوع بيماريهاي واگير در بين مهاجرين و يا افراد بومي و جابجا نشده ميگردد .
۳ ) منهدم شدن سرويسهاى بهداشتى : امكانات بهداشتي موجود غالبا” در اثر وقوع بلاياي طبيعي از بين ميروند و شبكه هاي آب آشاميدني و نيروگاههاي برق در معرض آسيب هاي فراوان قرار ميگيرند .
۴ ) توقف برنامه هاى بهداشت عمومى :
پس از وقوع حوادث و بلاياي طبيعي ، كاربرد پرسنل ، و اعتبارات ضروري برنامه هاي بهداشت عمومي تغيير مسير داده و چنانچه اينگونه برنامه ها نتوانند ادامه يافته و پابرجا بمانند ،از شيوع بيماريهاي واگير در جامعه پيشگيري نشده و اين گونه بيماريها گسترش مي يابند .

فراوان ترين بيماريهائي كه پس از وقوع حوادث مشاهده ميگردد عبارتند از :
بيماريهاي روده اي كه به سه عامل يادآوري شده قبلي وابسته ميباشند ، نتايج دراز مدت مانند افزايش بيماريهاي منتقله بوسيله حشرات و بيماريهاي قابل پيشگيري كودكان بوسيله واكس در رابطه با عدم توجه به عامل چهارم يعني توقف برنامه هاي بهداشت عمومي ميباشد .

 

اصول پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير در پي وقوع حوادث طبيعي عبارتند از :


۱ ) توحه به رعايت كليه معيارهاي منطقي بهداشت عمومي جهت كاهش مخاطرات ناشي از انتقال توسط يكي از چهار عاملي كه در قسمت بالا ذكر شده .
۲ ) بررسي وتحقيق در مورد گزارشهاي ثابت نشده انتشار بيماريها به منظور جلوگيري از گسيختن و توقف برنامه هاي عادي .
۳ ) تنظيم و يا برقراري روشهاي قابل اعتماد و گزارشي جهت شناسائي و تشخيص فردي انتشار و شيوع بيماريها و آغاز اقدامات كنترل كننده و ادامه اجراي برنامه هاي بهداشت عمومي و بهسازي محيط .

برقرارى سيستمهاى مراقبتى :

بطور كلي تاسيس يك سيستم مراقبتي مستقل پس از وقوع حوادث طبيعي ضروري نيست، زيرا امكاناتي كه تكافوي تامين نيازهاي مراقبتي را بنمايد از گذشته در محل موجود مي باشد و اهالي محل اطلاع كافي از آنچه در منطقه آنها اتفاق افتاده را دارا بوده، و روشهاي محلي جمع آوري اطلاعات را ميدانند ولي مقامات مركزي بهداشت فاقد مكانيسمي جهت جمع آوري اينگونه اطلاعات منطقه‌اي و ملي بصورت منطقي و علمي مي باشند.
بايد در نظر داشت كه هدف از مراقبت ، جمع آوري اطلاعات پزشكي از منابع مختلف قراردادي ( رسمي ) و يا غير رسمي است ، بهرحال چنانچه يك سيستم گزارش دهي استاندارد وجود نداشته باشد ، بايد سعي نمود كه در طي دوره پس از وقوع موانع اقدام به تاسيس فوري چنين سيستمي نمود ، اطلاعات جمع آوري شده ، پس از وقوع حوادث در سه رده طبقه بندي ميشوند:
گزارشات استاندارد موجود ، منابع غير رسمي جامعه و گزارشهاي كاركنان امداد ، آمار جمع آوري شده از كليه منابع مذكور بايد به مركز هماهنگي امداد بهداشتي ارسال تا بتوانند بلافاصله اقدامات مناسبي را به مورد اجراء گذارند ، در بسياري از موارد آمار غالبا” بصورت كيفي تا كمي است.

بمنظور جمع آوري و تجزيه و تحليل و تفسيرآمار ، يك گروه شامل يك نفر اپيدميولوژيست و كاركنان مربوط بانضمام وسيله نقليه جهت اعزام به منطقه و دسترسي به امكانات عمومي و يا خصوصي آزمايشگاهي مور دنياز ميباشند . علاوه بر كاركنان اپيدميولوژي وابسته به دولت و دانشگاهها ، مراكز پژوهشي و آژانس‌هاي بين‌المللي ممكن است نسبت به تامين اپيدميولژيست‌هاي ورزيده و امكانات مورد نياز آزمايشگاهي اقدام نمايند.
يك نفر اپيدميلوژيست كه نماينده وزارت بهداشت ميباشد بايد در راس برنامه مراقبت هاي بهداشتي و كميته امداد بهداشتي قرار گيرد . كميته فرعي امداد بهداشتي شامل نمايندگان ارشد وزارت بهداشت ، بهسازي محيط ، امور خدمات سازمان آب ، آژانس هاي دواطلب و ساير وزارت خانه هاي دست اندركار برنامه هاي بهداشت و امداد رساني ميباشد.

مراقبت از بيماريها :

تحت شرائط عادي ، روشهاي مراقبتي شامل بررسي بيماريهاي بومي منطقه ، بيماريهاي مهم بهداشت عمومي و يا قابل توجه بين‌المللي ميباشد .
چنانچه به دليل وقوع حوادث طبيعي برنامه هاي مراقبتي از هم گسيخته شده و يا وجود ندارد ، بايد نسبت به برقراري يك سيستم مراقبتي مشابه اقدام و در زمينه بيماريهاي منطقه و بيماريهائي كه احتمالا” در موارد وقوع بلايا بوجود مي آيد و همچنين ساير بيماريهاي قابل كنترل مطالعه و بررسي نمود . اپيدميولوژيست دولتي و هماهنگ كننده برنامه هاي امداد بهداشتي بايد هرچه زودتر نسبت به مشخص نمودن بيماريها و عوارض ناشي از آنها اقدام نمايد.
علائم و عوارضي كه حائز اهميت مي باشند شامل :
تب ، تب و اسهال ، تب و سرفه ، ضربه ، سوختگي و سرخك

چنانچه گزارشهاي واحدهاي آمار خلاصه و همانطور به تشريح گرديد داراي هدف باشد ، ميزان اينگونه گزارشات افزايش مي يابد ، بهمين منظور يك فرم استاندارد طبق نمونه زير تنظيم گرديده كه با مسئوليت ، اپيدميولوژيست دولتي توزيع و تشريح و در جمع آوري آنها نظارت ميگردد و سپس به واحد آمار برگردانده ميشود.

گزارش روزانه مراقبت از بيماريها
عوارض مشخص بيماريهاى قابل تشخيص
وسيله بهداشتى يا گروه امداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تب هاى بدون اسهال و سرفه (۱)
تب هاى توام با اسهال (۲)
تب هاى توام با سرفه (۳)
مننژيت
سگ گزيدگى
مارگزيدگى
ضربه
سرخك
سوختگى ها
سوء تغذيه ناشى از پروتئين ،انرژى
سايربيماريها

جمع روزانه

تاريخ . . . . . . . . . . .
موارد بيمارى مرگ و مير
———————— ————————–
زير۱۵سال   بالاي ۱۵ سال زير۱۵ سال   بالاي ۱۵ سال
————————————————————————————–

گزارش :

(۱) مانند بيمارى مالاريا و تب
(۲) ميتواند براساس خون ، مخاط و حتي تجزيه شود
(۳) نمودار بيماريهاي ريوي

تجزيه وتحليل آمار جمع آورى شده :

با توجه به مراتب بالا ، واضح است كه مراقبت هاي پس از سوانح بهيچوجه نمي تواند نموداري دقيق از بروز بيماريها باشد ، برآورد نرخ ( تعداد موارد دريك جمعيت شناخته شده ) كه در شرائط عادي به قدر كافي مشكل است ، احتمالا” پس از وقوع حوادث طبيعي غير ممكن ميباشد ، ولي آنجه امكان پذير است تشخيص عوارض و علائم برخي بيماريهاي شناخته شده است كه دريك منطقه رخ ميدهد ، اينگونه علائم ، مبنائي جهت بررسيهاي جدي و دقيق تر فراهم مي نمايد ، در مناطقي كه اهالي آسيب ديده اسكان داده شده اند مانند كمپ ها و پناهگاهها تعيين ( نرخ ) حائز اهميت فراوان ميباشد .چنانچه روش فوق قابل اجرا و عملي باشند ، موجب افزايش گزارشهاي عادي و غير عادي و آگاهي عمومي و در نتيجه افزايش دخالت آنان ميگردد . اين امر ضرورتا” به دليل افزايش بيماري نبوده بلكه ممكن است به علت كشف بيماريهائي است كه در قبل از بروز حادثه وجود داشته است . از آنجائيكه اخبار منفي بهمان اندازه اخبار مثبت داراي اهميت ميباشد ، هريك از گزارشها بايد نمودار وجود يا عدم وجود بيماري باشد ، گزارشهاي منفي نشانه عملكرد واحدها بوده و تغيير مسيرفعاليتهاي بهداشتي را نشان ميدهد . اپيدميولوژيست هائي كه در رابطه نزديك با واحدهاي جمع آوري گزارشهاي محلي ميباشند بايد در صورت امكان فورا” در مورد انتشار بيماريهاي مشكوك و ازطريق سيستم مراقبت تحقيق و بررسي نمايند و قبل ازدسترسي به مساعدت و همكاري اپيدميولوژيست ، انجام تحقيقات اوليه و اجراي اقدامات كنترل از وظايف واحدهاي بهداشتي محل ميباشد .مركز اپيدمييولژي ملي بايد قبل از بروز هر نوع حادثه اي اقدام به تهيه و توزيع جزوه و نشريه هاي راهنمائي جهت واحدهاي آماري نمايد .

خدمات آزمايشگاهى :

دسترسي به خدمات آزمايشگاهي دقيق ، سريع و مستقل از ضروريات فعاليتهاي بهداشتي محسوب ميگردد ، در موارد اضطراري كه امكان انجام آزمايشها در مراكز محلي به تعداد زياد نمي باشد ، همكاري و مساعدت آزمايشگاههاي جايگزين و رفرانس ( مرجع ) مورد نياز ميباشد ، برخي آزمايشگاههاي تشخيصي مانند ( تشخيص تخم و انگل مدفوع و يا آزمايش خون ) را ميتوان با حداقل امكانات تكنولوژي توسط مامورين واحدهاي منطقه اي انجام داد ولي انجام آزمايشهاي باكتريولژي و ويرولوژي خاصي كه مورد نياز بررسيهاي مراقبتي ميباشد بايد از طريق آزمايشگاههاي رفرانس انجام گيرد .

واكسيناسيون و برنامه هاى ايمنسازى :

مقامات پزشكي غالبا” تحت فشار نسبتا” زياد عمومي و سياسي جهت آغاز اجراي برنامه هاي واكسيناسيون برعليه حصبه وبا و كزاز ميباشند ، اين فشارها ممكن است با اعلام گزارشهاي مبالغه آميز در مورد خطر انتشار بيماريها در نشريات محلي و بين المللي افزايش يابد .

تيفوئيد و وبا :

به چند دليل اقدام فوري در رابطه با انجام واكسيناسيون عمومي بر عليه تيفوئيد و وبا بايد جلوگيري گردد :

۱ ) هيچگونه مداركي كه دلالت بر انتشار وسيع اينگونه بيماريها پس از وقوع بلايا باشد وجود نداشته باشد .

۲ ) سازمان جهاني بهداشت انجام واكسيناسيون برعليه تيفوئيد و وبا را در مناطق بومي و بصورت روتين توصيه نمي نمايد .واكسن هاي تيفوئيد و كلرا تنها داراي تاثير جزئي و حفاظت هاي فردي كوتاه مدت بوده و در پيشگيري از انتشار بيماريهاي فوق تاثير ناچيزي دارند ولي بطور كلي حفاظت بيشتر و طولاني تر بصورت طبيعي در مناطق بومي و در نقاطي كه اهالي قبلا” در معرض بيماري بوده اند بوجود خواهد آمد ، با اين وجود ، ايمن سازي برعليه بيماريهاي فوق الذكر از نظر پيشگيري از گسترش و انتشار بيماري هاي فوق كافي نيستند . كنترل پزشكي مطلوب زماني بوجود مي آيد كه در شناسائي ، جداسازي و درمان موثر و جدي توجه خاص مبذول گردد.

۳ ) پوشش كامل ايمنسازي جمعيت ، حتي چنانچه در يك مرحله انجام گيرد در مدت زماني كوتاه مقدور نمي باشد و چنانچه اقدام به اجراي برنامه مصونسازي در مراحل دوم و سوم گردد بعلت كاهش علاقه عمومي ، پوشش كامل جمعيتي مشكل تر خواهد بود ، تجارب گذشته نشان داده است كه در شرائط اضطراري ثبت نام افراد واكسينه شده غير ممكن ميباشد و اين موضوع باعث دشواري بيشتر در پي گيري افراد مذكور ميگردد و بويژه چنانچه چندين موسسه بدون ارتباطات و هماهنگي بخواهند اين برنامه را بمود اجرا گذارند دراينصورت بايد بكلي از پي گيري خود داري گردد.

۴ ) اجراي برنامه هاي واكسيناسيون نياز به تعداد بي شماري از كاركنان دارد كه بايد نسبت به استخدام آنان اقدام گردد.

۵ ) كيفيت واكسن در دسترس بويژه چنانچه بطور عجولانه از منابع نامطمئن تامين گردد بايد مورد دقت كافي قرار گيرد .

۶ ) به غير از مواقعي كه از نيرل استفاده نمي گردد مانند استفاده از تزريق كننده هاي فشاري ، به احتمال زياد واكسيناسيون عمومي ممكن است ، بهره گيري از نيرل هائي كه كاملا” استريل نگرديده و امكان انتقال هپاتيت B وجود دارد انجام گيرد و حتي در مواردي چنانچه ملزومات يكبار مصرف در دسترس باشد احتمال دارد نظارت كافي بر روش تزريق انجام نگردد.

۷ ) برنامه هاي ايمن سازي عمومي ممكن است منجر به تشخيص و درك اشتباه عمومي در رابطه با ايمني از مخاطرات بيماريها و بي توجهي به معيارهاي موثر بهداشتي گردد.

كزاز :

به منظور حفاظت از بيماري كزار دو گونه آمادگي ضروري ميباشد ، ابتداء در دسترس بودن واكسن كزار كه يك عامل مصونسازي موثر دربين كودكان و همچنين زنان در سنين حاملگي است .
يكي از مهمترين روشهاي حفاظت جامعه برعليه بيماري كزاز ، حفظ سطح ايمني عمومي ، انجام ايمن سازي عادي پيش از وقوع بلايا و همچنين پاكيزه نمودن اوليه و كافي جراحات ميباشد ، چنانچه در بيماريهائي كه داراي جراحات باز ميباشند ، رعايت سطح كامل ايمني نگردد ، واكسن كزار يك روش پيشگيري موثر بشمار خواهد رفت .
درمورد آمادگي دوم ، انتي توكسين كزاز بايد بطور مجزا و تحت نظر پزشك به بيماران مجروحي كه قبلا” مايه كوبي نگرديده اند تجويز گردد.
افزايش فوق العاده بيماري كزاز معمولا” پس از بروز بلاياي طبيعي رخ نمي دهد بنابراين واكسيناسيون عمومي جامعه برعليه بيماري كزار ضروري نبوده و تصور نمي شود كه در كاهش بيماري مصدومان موثر باشد . واكسيناسيون عمومي ممكن است در كمپ ها و اردوگاههاي منطقه و جهت تعداد بيشماري از كودكان برعليه بيماري سرخك ، سياه سرفه ، و احتمالا” پوليو و ديفتري توصيه ميگردد.

تامين و ذخيره واكسن :

اغلب واكسن ها بويژه واكسن سرخك نياز به نگهداري در يخچال جهت خنك نگهداشتن و جابجائي دقيق ندارند تا موثر واقع شوند ، چنانچه ملزومات زنجيره سرد ناكافي باشد ، اجراكنندگان بايد از تسهيلات سردخانه كافي در كشور ، قبل از حمل واكسن مطمئن باشند ، در طي شرائط اضطراري پيشنهاد ميگردد كه كليه واكسن هاي وارداتي و حتي آنهائي كه مربوط به آژانسهاي داوطلبان ميباشد تحت نظر دولت ذخيره و نگهداري گردند .
تصميم گيري در مورد سياست هاي ايمن سازي بايد فقط در سطح ملي انجام گرفته و موسسات دواطلب نبايد دراين زمينه خاص تصميم گيري نمايند و خطمشي مطلوب آن است كه اين سياست به عنوان بخشي از طرح پيشگيري از حوادث منظور گردد

همچنین بررسی کنید

کاربرد شاک ویو تراپی چیست؟

درمان شاک ویو تراپی (ESWT) یک درمان غیر تهاجمی است که شامل تحویل امواج شوک …

علت ضعف عضلات چیست؟

استفاده بیش از حد از کامپیوتر و سیستم‌های مانیتورینگ می‌تواند باعث فشار روی ستون فقرات، …