خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / دستورالعمل‌ آزمون‌ پذيرش‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ (فلوشيپ‌) 13/12/1384

دستورالعمل‌ آزمون‌ پذيرش‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ (فلوشيپ‌) 13/12/1384

دستورالعمل‌ آزمون‌ پذيرش‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ (فلوشيپ‌) 13/12/1384

1 ـ دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ كه‌ داراي‌ مجوز آموزش‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ هستند، مجاز مي‌باشند جهت‌ برگزاري‌ آزمون‌ اسفندماه‌ 1384 (با شروع‌ دوره‌ از اول‌ مهرماه‌ 1385)، با توجه‌ به‌ جدول‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ مورد تائيد دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ (جدول‌ پيوست‌) قبل‌ از نيمه‌ اول‌ ديماه‌ سالجاري‌ نسبت‌ به‌ درج‌ آگهي‌ در جرايد كثيرالانتشار اقدام‌ نمايند.

2- دانشگاه‌هاي‌ برگزار كننده‌ آزمون‌ موظفند شيوه‌ آزمون‌ پذيرش‌ فلو (كتبي‌، شفاهي‌ و يا تؤاماً) را كه‌ توسط‌ گروه‌ آموزشي‌ رشته‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ در آن‌ دانشگاه‌ تعيين‌ و برگزار مي‌گردد، قبل‌ از آزمون‌ و در هنگام‌ ثبت‌ نام‌ به‌ اطلاع‌ داوطلبان‌ برسانند.

3 ـ نظر به‌ اينكه‌ برگزاري‌ آزمون‌ در كليه‌ دانشگاه‌هاي‌ برگزار كننده‌ بطور همزمان‌ صورت‌ مي‌پذيرد لذا هر داوطلب‌ فقط‌ مي‌تواند در يك‌ رشته‌، و يك‌ دانشگاه‌ ثبت‌ نام‌ نمايد. در صورت‌ مشاهده‌ ثبت‌نام‌ خارج‌ از مفاد اين‌ بند، نام‌ متقاضي‌ بطور كلي‌ حذف‌ و هيچگونه‌ حقي‌ نسبت‌ به‌ شركت‌ در آزمون‌ مربوطه‌ را نخواهد داشت‌ .

4 ـ پس‌ از ثبت‌ نام‌ و انتخاب‌ رشته‌، تغيير رشته‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ مجاز نمي‌باشد.

5 ـ متقاضيان‌ واجد شرايط‌ شركت‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ مي‌توانند با رعايت‌ مقررات‌ مندرج‌ در آئين‌ نامه‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ در رشته‌هايي‌ كه‌ ظرفيت‌ آنان‌ براي‌ پذيرش‌ اسفندماه‌ 1384 مشخص‌ و تعيين‌ شده‌ است‌ از روز شنبه‌ مورخ‌ 10/10/1384 لغايت‌ سه‌شنبه‌ مورخ‌ 20/10/1384 به‌ دانشگاه‌ برگزار كننده‌ آزمون‌ مراجعه‌ و اقدام‌ به‌ ثبت‌ نام‌ نمايند.

6 ـ لازم‌ است‌ دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ مجري‌ آزمون‌ از فرم‌ ثبت‌نام‌ و در صورت‌ لزوم‌ آخرين‌ مصوبات‌ و آئين‌ نامه‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ مورد تائيد دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ به‌ تعداد متقاضيان‌ تكثير و در اختيار كليه‌ داوطلبان‌ قرار دهند تا با آگاهي‌ كامل‌ از مفاد آن‌ ثبت‌نام‌ صورت‌ پذيرد.

7 ـ فرم‌هاي‌ ارسالي‌ بايد با دقت‌ و بطور خوانا تكميل‌ شده‌ و همراه‌ با كليه‌ مدارك‌ ثبت‌نامي‌ تا تاريخ‌ 28/10/1384 توسط‌ نماينده‌ محترم‌ دانشگاه‌ مجري‌ به‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ تحويل‌ و رسيد دريافت‌ گردد. دبيرخانه‌ در مورد مداركي‌ كه‌ بعد از تاريخ‌ فوق‌ واصل‌ گردد مسئول‌ نمي‌باشد.

8 ـ با توجه‌ به‌ اينكه‌ فرم‌هاي‌ ثبت‌ نامي‌ و كليه‌ مدارك‌ تحويل‌ دبيرخانه‌ مي‌گردد، لازم‌ است‌ دانشگاهها جهت‌ هماهنگي‌ بعدي‌ با داوطلب‌ از تصوير فرم‌ ثبت‌نامي‌ متقاضيان‌ يك‌ نسخه‌ در اختيار داشته‌ باشند تا در جهت‌ رفع‌ هرگونه‌ نواقص‌ اعلام‌ شده‌ از سوي‌ دبيرخانه‌ مسئولين‌ محترم‌ ثبت‌نام‌ بتوانند با داوطلب‌ تماس‌ حاصل‌ نمايند.

9 ـ مهلت‌ ثبت‌ نام‌ قابل‌ تمديد نمي‌باشد.

10 ـ لازم‌ است‌ مشخصات‌ هر داوطلب‌ براساس‌ شناسنامه‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ پيوست‌ درج‌ گردد.

11 ـ تاريخ‌ توزيع‌ كارت‌ در محل‌هاي‌ مشخص‌ شده‌ و محل‌ آزمون‌ مي‌بايست‌ توسط‌ دانشگاه‌ برگزار كننده‌ آزمون‌ جهت‌ اطلاع‌ داوطلبان‌ اعلام‌ گردد.

12 ـ ليست‌ اسامي‌ افراد واجد شرايط‌ شركت‌ جهت‌ صدور كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ امتحان‌ تا تاريخ‌ 26/11/1384 از سوي‌ دبيرخانه‌ به‌ دانشگاه‌ محل‌ ثبت‌ نام‌ ارسال‌ خواهد شد.

13 ـ آزمون‌ پذيرش‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ رأس‌ ساعت‌ 9 صبح‌ روز شنبه‌ مورخ‌ 13/12/1384 در كليه‌ رشته‌هاي‌ اعلام‌ شده‌ و در مراكزي‌ كه‌ دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ داراي‌ مجوز آموزشي‌ اعلام‌ ظرفيت‌ نموده‌اند برگزار مي‌شود.

14 ـ لازم‌ است‌ دانشگاه‌ها پس‌ از برگزاري‌ آزمون‌ ليستهاي‌ ارسالي‌ از سوي‌ دبيرخانه‌ رابطور كامل‌ و خوانا با درج‌ نمرات‌ (كتبي‌ يا شفاهي‌ و تؤاماً) و نتيجه‌ نهائي‌ قبول‌ يا مردود تكميل‌ نموده‌ و ظرف‌ مدت‌ 2 هفته‌ بعد از برگزاري‌ آزمون‌ به‌ اين‌ دبيرخانه‌ ارائه‌ نمايند.

15 – مدارك‌ مورد نياز جهت‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌:

الف‌ ـ ارائه‌ فتوكپي‌ حكم‌ استادياري‌ (رسمي‌ قطعي‌ يا رسمي‌ آزمايشي‌ – پيماني‌ يا قراردادي‌) جهت‌ اعضاء هيأت‌ علمي‌ دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌.

ب‌ ـ كليه‌ داوطلبان‌ عضو هيأت‌ علمي‌ رسمي‌ (قطعي‌ يا آزمايشي‌) و كاركنان‌ رسمي‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها لازم‌ است‌ فرم‌ شماره‌ 1 مبني‌ بر موافقت‌ محل‌ خدمت‌ با صدور ماموريت‌ آموزشي‌ آنان‌ در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ را كه‌ به‌ امضاء رياست‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ و يا رياست‌ وزراتخانه‌، سازمان‌ يا نهاد مربوطه‌ رسيده‌ تكميل‌ نموده‌ و همراه‌ ساير مدارك‌ مورد نياز تحويل‌ دانشگاه‌ محل‌ ثبت‌نام‌ نمايند.

ج‌ ـ ارائه‌ تصوير دانشنامه‌ تخصصي‌ و يا گواهي‌ موفقيت‌ در آزمون‌ دانشنامه‌ تخصصي‌ و يا هرگونه‌ مدركي‌ كه‌ مؤيد دارا بودن‌ دانشنامه‌ تخصصي‌ رشته‌ پيش‌نياز باشد.

د ـ ارائه‌ تصوير برگ‌ پايان‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ و يا معافي‌ براي‌ آقايان‌ .

تبصره‌ 1: كلمه‌ معافي‌ به‌ مفهوم‌ معافيت‌ دائم‌ مي‌باشد و داوطلبان‌ داراي‌ معافيت‌ موقت‌ پزشكي‌ و يا كفالت‌ با مسئوليت‌ خود مي‌توانند در آزمون‌ پذيرش‌ شركت‌ نمايند. بديهي‌ است‌ در صورت‌ فراخوانده‌ شدن‌ به‌ انجام‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ اين‌ وزارتخانه‌ هيچگونه‌ تعهدي‌ براي‌ ترخيص‌ آنان‌ به‌ عهده‌ نخواهد گرفت‌ .

تبصره‌ 2: داوطلباني‌ كه‌ در حال‌ انجام‌ خدمت‌ قانوني‌ شامل‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ يا پيام‌آوران‌ بهداشت‌ مي‌باشند در صورت‌ ارائه‌ گواهي‌ مبني‌ بر اينكه‌ مدت‌ سربازي‌ آنان‌ تا تاريخ‌ 31 شهريور ماه‌ 1385 مي‌تواند به‌ اتمام‌ برسد مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ پذيرش‌ فلو خواهند بود.

تبصره‌ 3: آن‌ دسته‌ از متقاضياني‌ كه‌ بعنوان‌ ماده‌ يك‌ قانون‌ نحوه‌ تأمين‌ اعضاء هيأت‌ علمي‌ مشغول‌ انجام‌ خدمت‌ وظيفه‌ در دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ مي‌باشند در صورتي‌ كه‌ تا تاريخ‌ 31 شهريور ماه‌ 1385 حداقل‌ معادل‌ طول‌ دوره‌ خدمت‌ وظيفه‌ مصوب‌ ستاد فرماندهي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ را گذرانده‌ باشند مي‌توانند بطور مشروط‌ در آزمون‌ اسفندماه‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ نمايند و در صورت‌ قبولي‌ و نداشتن‌ منع‌ قانوني‌ از نظر اداره‌ نظام‌ وظيفه‌ طبق‌ مقررات‌ شروع‌ به‌ آموزش‌ نمايند.

تبصره‌ 4: از ميان‌ حائزين‌ رتبه‌هاي‌ اول‌ تا سوم‌ امتحانات‌ دانشنامه‌ تخصصي‌ هر رشته‌ پيش‌ نياز در هر سال‌ تحصيلي‌، در صورتيكه‌ مشمول‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ باشند با رعايت‌ ساير شرايط‌ مندرج‌ در آئين‌ نامه‌ مي‌توانند بطور مشروط‌ در آزمون‌ اسفند ماه‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ نمايند و در صورت‌ قبولي‌ با استفاده‌ از ماده‌ يك‌ قانون‌ نحوه‌ تأمين‌ اعضاء هيأت‌ علمي‌ تا تاريخ‌ 31 شهريور ماه‌ سال‌ بعد از خدمت‌ ترخيص‌ شده‌، شروع‌ به‌ آموزش‌ نمايند.

ه – ارائه‌ گواهي‌ شروع‌ به‌ انجام‌ خدمات‌ قانوني‌ (ضريب‌ K ) و يا گواهي‌ اتمام‌ خدمات‌ مذكور صادره‌ از سوي‌ معاونت‌ سلامت‌ مستقر در ساختمان‌ شماره‌ 1 وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ در هنگام‌ ثبت‌ نام‌ جهت‌ شركت‌ در آزمون‌ ضروري‌ مي‌باشد.

و – ارائه‌ 2 قطعه‌ عكس‌ 4*3 با پشت‌ نويسي‌ كامل‌ و ذكر رشته‌ انتخابي‌ .

ز – ارائه‌ يك‌ برگ‌ فتوكپي‌ از صفحه‌ اول‌ شناسنامه‌ و در صورت‌ هرگونه‌ تغييري‌ در مندرجات‌ آن‌، تصوير صفحات‌ مربوطه‌.

توجه‌: كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ (فلوشيپ‌) موظف‌ مي‌باشند پس‌ از اعلام‌ قبولي‌ در دوره‌ تا زمان‌ شروع‌ به‌ آموزش‌ در محل‌ خدمتي‌ خود به‌ انجام‌ وظيفه‌ محوله‌ مشغول‌ بوده‌ و اين‌ گروه‌ صرفاً در هنگام‌ شروع‌ به‌ دوره‌ آموزشي‌ با كسب‌ مجوز از معاونت‌ سلامت‌ مجاز به‌ ترخيص‌ از خدمت‌ مي‌باشند.

16 ـ كليه‌ مراحل‌ آزمون‌ پذيرش‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ اسفند ماه‌ تابع‌ مقررات‌ مندرج‌ در آئين‌ نامه‌ دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ (فلوشيپ‌) براي‌ شروع‌ دوره‌ مهرماه‌ 1385 بوده‌ و مطابق‌ مصوبات‌ نشست‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ انجام‌ مي‌شود.

دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌

همچنین بررسی کنید

مصرف سيگار در دانشگاه‌هاي کشور ایران ممنوع شد و در صورت تخلف تا دو ترم محروميت از تحصیل ، در انتظار سيگاري‌ها خواهد بود

هرچند طرح ممنوعيت فروش سيگار در 100 متري مدارس معلوم نشد به كجا كشيد اما …

2400 نفر در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی پذیرفته شده اند و ثبت‌نام آنان از 15تیر آغاز می‌شود

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ایران  گفت: نتایج سی ‌و هفتمین دوره پذیرش …