دستورالعمل‌ آزمون‌ پذیرش‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ (فلوشیپ‌) ۱۳/۱۲/۱۳۸۴

دستورالعمل‌ آزمون‌ پذیرش‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ (فلوشیپ‌) ۱۳/۱۲/۱۳۸۴

۱ ـ دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ که‌ دارای‌ مجوز آموزش‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ هستند، مجاز می‌باشند جهت‌ برگزاری‌ آزمون‌ اسفندماه‌ ۱۳۸۴ (با شروع‌ دوره‌ از اول‌ مهرماه‌ ۱۳۸۵)، با توجه‌ به‌ جدول‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ مورد تائید دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ (جدول‌ پیوست‌) قبل‌ از نیمه‌ اول‌ دیماه‌ سالجاری‌ نسبت‌ به‌ درج‌ آگهی‌ در جراید کثیرالانتشار اقدام‌ نمایند.

۲- دانشگاه‌های‌ برگزار کننده‌ آزمون‌ موظفند شیوه‌ آزمون‌ پذیرش‌ فلو (کتبی‌، شفاهی‌ و یا تؤاماً) را که‌ توسط‌ گروه‌ آموزشی‌ رشته‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ در آن‌ دانشگاه‌ تعیین‌ و برگزار می‌گردد، قبل‌ از آزمون‌ و در هنگام‌ ثبت‌ نام‌ به‌ اطلاع‌ داوطلبان‌ برسانند.

۳ ـ نظر به‌ اینکه‌ برگزاری‌ آزمون‌ در کلیه‌ دانشگاه‌های‌ برگزار کننده‌ بطور همزمان‌ صورت‌ می‌پذیرد لذا هر داوطلب‌ فقط‌ می‌تواند در یک‌ رشته‌، و یک‌ دانشگاه‌ ثبت‌ نام‌ نماید. در صورت‌ مشاهده‌ ثبت‌نام‌ خارج‌ از مفاد این‌ بند، نام‌ متقاضی‌ بطور کلی‌ حذف‌ و هیچگونه‌ حقی‌ نسبت‌ به‌ شرکت‌ در آزمون‌ مربوطه‌ را نخواهد داشت‌ .

۴ ـ پس‌ از ثبت‌ نام‌ و انتخاب‌ رشته‌، تغییر رشته‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ مجاز نمی‌باشد.

۵ ـ متقاضیان‌ واجد شرایط‌ شرکت‌ در آزمون‌ پذیرش‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ می‌توانند با رعایت‌ مقررات‌ مندرج‌ در آئین‌ نامه‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ در رشته‌هایی‌ که‌ ظرفیت‌ آنان‌ برای‌ پذیرش‌ اسفندماه‌ ۱۳۸۴ مشخص‌ و تعیین‌ شده‌ است‌ از روز شنبه‌ مورخ‌ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ لغایت‌ سه‌شنبه‌ مورخ‌ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ به‌ دانشگاه‌ برگزار کننده‌ آزمون‌ مراجعه‌ و اقدام‌ به‌ ثبت‌ نام‌ نمایند.

۶ ـ لازم‌ است‌ دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ مجری‌ آزمون‌ از فرم‌ ثبت‌نام‌ و در صورت‌ لزوم‌ آخرین‌ مصوبات‌ و آئین‌ نامه‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ مورد تائید دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ به‌ تعداد متقاضیان‌ تکثیر و در اختیار کلیه‌ داوطلبان‌ قرار دهند تا با آگاهی‌ کامل‌ از مفاد آن‌ ثبت‌نام‌ صورت‌ پذیرد.

۷ ـ فرم‌های‌ ارسالی‌ باید با دقت‌ و بطور خوانا تکمیل‌ شده‌ و همراه‌ با کلیه‌ مدارک‌ ثبت‌نامی‌ تا تاریخ‌ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ توسط‌ نماینده‌ محترم‌ دانشگاه‌ مجری‌ به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ تحویل‌ و رسید دریافت‌ گردد. دبیرخانه‌ در مورد مدارکی‌ که‌ بعد از تاریخ‌ فوق‌ واصل‌ گردد مسئول‌ نمی‌باشد.

۸ ـ با توجه‌ به‌ اینکه‌ فرم‌های‌ ثبت‌ نامی‌ و کلیه‌ مدارک‌ تحویل‌ دبیرخانه‌ می‌گردد، لازم‌ است‌ دانشگاهها جهت‌ هماهنگی‌ بعدی‌ با داوطلب‌ از تصویر فرم‌ ثبت‌نامی‌ متقاضیان‌ یک‌ نسخه‌ در اختیار داشته‌ باشند تا در جهت‌ رفع‌ هرگونه‌ نواقص‌ اعلام‌ شده‌ از سوی‌ دبیرخانه‌ مسئولین‌ محترم‌ ثبت‌نام‌ بتوانند با داوطلب‌ تماس‌ حاصل‌ نمایند.

۹ ـ مهلت‌ ثبت‌ نام‌ قابل‌ تمدید نمی‌باشد.

۱۰ ـ لازم‌ است‌ مشخصات‌ هر داوطلب‌ براساس‌ شناسنامه‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ پیوست‌ درج‌ گردد.

۱۱ ـ تاریخ‌ توزیع‌ کارت‌ در محل‌های‌ مشخص‌ شده‌ و محل‌ آزمون‌ می‌بایست‌ توسط‌ دانشگاه‌ برگزار کننده‌ آزمون‌ جهت‌ اطلاع‌ داوطلبان‌ اعلام‌ گردد.

۱۲ ـ لیست‌ اسامی‌ افراد واجد شرایط‌ شرکت‌ جهت‌ صدور کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ امتحان‌ تا تاریخ‌ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ از سوی‌ دبیرخانه‌ به‌ دانشگاه‌ محل‌ ثبت‌ نام‌ ارسال‌ خواهد شد.

۱۳ ـ آزمون‌ پذیرش‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ رأس‌ ساعت‌ ۹ صبح‌ روز شنبه‌ مورخ‌ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ در کلیه‌ رشته‌های‌ اعلام‌ شده‌ و در مراکزی‌ که‌ دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ دارای‌ مجوز آموزشی‌ اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند برگزار می‌شود.

۱۴ ـ لازم‌ است‌ دانشگاه‌ها پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ لیستهای‌ ارسالی‌ از سوی‌ دبیرخانه‌ رابطور کامل‌ و خوانا با درج‌ نمرات‌ (کتبی‌ یا شفاهی‌ و تؤاماً) و نتیجه‌ نهائی‌ قبول‌ یا مردود تکمیل‌ نموده‌ و ظرف‌ مدت‌ ۲ هفته‌ بعد از برگزاری‌ آزمون‌ به‌ این‌ دبیرخانه‌ ارائه‌ نمایند.

۱۵ – مدارک‌ مورد نیاز جهت‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌:

الف‌ ـ ارائه‌ فتوکپی‌ حکم‌ استادیاری‌ (رسمی‌ قطعی‌ یا رسمی‌ آزمایشی‌ – پیمانی‌ یا قراردادی‌) جهت‌ اعضاء هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌.

ب‌ ـ کلیه‌ داوطلبان‌ عضو هیأت‌ علمی‌ رسمی‌ (قطعی‌ یا آزمایشی‌) و کارکنان‌ رسمی‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها لازم‌ است‌ فرم‌ شماره‌ ۱ مبنی‌ بر موافقت‌ محل‌ خدمت‌ با صدور ماموریت‌ آموزشی‌ آنان‌ در صورت‌ پذیرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ را که‌ به‌ امضاء ریاست‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ و یا ریاست‌ وزراتخانه‌، سازمان‌ یا نهاد مربوطه‌ رسیده‌ تکمیل‌ نموده‌ و همراه‌ سایر مدارک‌ مورد نیاز تحویل‌ دانشگاه‌ محل‌ ثبت‌نام‌ نمایند.

ج‌ ـ ارائه‌ تصویر دانشنامه‌ تخصصی‌ و یا گواهی‌ موفقیت‌ در آزمون‌ دانشنامه‌ تخصصی‌ و یا هرگونه‌ مدرکی‌ که‌ مؤید دارا بودن‌ دانشنامه‌ تخصصی‌ رشته‌ پیش‌نیاز باشد.

د ـ ارائه‌ تصویر برگ‌ پایان‌ خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ و یا معافی‌ برای‌ آقایان‌ .

تبصره‌ ۱: کلمه‌ معافی‌ به‌ مفهوم‌ معافیت‌ دائم‌ می‌باشد و داوطلبان‌ دارای‌ معافیت‌ موقت‌ پزشکی‌ و یا کفالت‌ با مسئولیت‌ خود می‌توانند در آزمون‌ پذیرش‌ شرکت‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ فراخوانده‌ شدن‌ به‌ انجام‌ خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ این‌ وزارتخانه‌ هیچگونه‌ تعهدی‌ برای‌ ترخیص‌ آنان‌ به‌ عهده‌ نخواهد گرفت‌ .

تبصره‌ ۲: داوطلبانی‌ که‌ در حال‌ انجام‌ خدمت‌ قانونی‌ شامل‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ یا پیام‌آوران‌ بهداشت‌ می‌باشند در صورت‌ ارائه‌ گواهی‌ مبنی‌ بر اینکه‌ مدت‌ سربازی‌ آنان‌ تا تاریخ‌ ۳۱ شهریور ماه‌ ۱۳۸۵ می‌تواند به‌ اتمام‌ برسد مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون‌ پذیرش‌ فلو خواهند بود.

تبصره‌ ۳: آن‌ دسته‌ از متقاضیانی‌ که‌ بعنوان‌ ماده‌ یک‌ قانون‌ نحوه‌ تأمین‌ اعضاء هیأت‌ علمی‌ مشغول‌ انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ در دانشگاه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ می‌باشند در صورتی‌ که‌ تا تاریخ‌ ۳۱ شهریور ماه‌ ۱۳۸۵ حداقل‌ معادل‌ طول‌ دوره‌ خدمت‌ وظیفه‌ مصوب‌ ستاد فرماندهی‌ نیروهای‌ مسلح‌ را گذرانده‌ باشند می‌توانند بطور مشروط‌ در آزمون‌ اسفندماه‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ نمایند و در صورت‌ قبولی‌ و نداشتن‌ منع‌ قانونی‌ از نظر اداره‌ نظام‌ وظیفه‌ طبق‌ مقررات‌ شروع‌ به‌ آموزش‌ نمایند.

تبصره‌ ۴: از میان‌ حائزین‌ رتبه‌های‌ اول‌ تا سوم‌ امتحانات‌ دانشنامه‌ تخصصی‌ هر رشته‌ پیش‌ نیاز در هر سال‌ تحصیلی‌، در صورتیکه‌ مشمول‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ باشند با رعایت‌ سایر شرایط‌ مندرج‌ در آئین‌ نامه‌ می‌توانند بطور مشروط‌ در آزمون‌ اسفند ماه‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ نمایند و در صورت‌ قبولی‌ با استفاده‌ از ماده‌ یک‌ قانون‌ نحوه‌ تأمین‌ اعضاء هیأت‌ علمی‌ تا تاریخ‌ ۳۱ شهریور ماه‌ سال‌ بعد از خدمت‌ ترخیص‌ شده‌، شروع‌ به‌ آموزش‌ نمایند.

ه – ارائه‌ گواهی‌ شروع‌ به‌ انجام‌ خدمات‌ قانونی‌ (ضریب‌ K ) و یا گواهی‌ اتمام‌ خدمات‌ مذکور صادره‌ از سوی‌ معاونت‌ سلامت‌ مستقر در ساختمان‌ شماره‌ ۱ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ در هنگام‌ ثبت‌ نام‌ جهت‌ شرکت‌ در آزمون‌ ضروری‌ می‌باشد.

و – ارائه‌ ۲ قطعه‌ عکس‌ ۴*۳ با پشت‌ نویسی‌ کامل‌ و ذکر رشته‌ انتخابی‌ .

ز – ارائه‌ یک‌ برگ‌ فتوکپی‌ از صفحه‌ اول‌ شناسنامه‌ و در صورت‌ هرگونه‌ تغییری‌ در مندرجات‌ آن‌، تصویر صفحات‌ مربوطه‌.

توجه‌: کلیه‌ پذیرفته‌ شدگان‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ (فلوشیپ‌) موظف‌ می‌باشند پس‌ از اعلام‌ قبولی‌ در دوره‌ تا زمان‌ شروع‌ به‌ آموزش‌ در محل‌ خدمتی‌ خود به‌ انجام‌ وظیفه‌ محوله‌ مشغول‌ بوده‌ و این‌ گروه‌ صرفاً در هنگام‌ شروع‌ به‌ دوره‌ آموزشی‌ با کسب‌ مجوز از معاونت‌ سلامت‌ مجاز به‌ ترخیص‌ از خدمت‌ می‌باشند.

۱۶ ـ کلیه‌ مراحل‌ آزمون‌ پذیرش‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ اسفند ماه‌ تابع‌ مقررات‌ مندرج‌ در آئین‌ نامه‌ دوره‌های‌ تکمیلی‌ تخصصی‌ (فلوشیپ‌) برای‌ شروع‌ دوره‌ مهرماه‌ ۱۳۸۵ بوده‌ و مطابق‌ مصوبات‌ نشست‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ انجام‌ می‌شود.

دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌

همچنین بررسی کنید

مصرف سیگار در دانشگاه‌های کشور ایران ممنوع شد و در صورت تخلف تا دو ترم محرومیت از تحصیل ، در انتظار سیگاری‌ها خواهد بود

هرچند طرح ممنوعیت فروش سیگار در ۱۰۰ متری مدارس معلوم نشد به کجا کشید اما …

۲۴۰۰ نفر در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی پذیرفته شده اند و ثبت‌نام آنان از ۱۵تیر آغاز می‌شود

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ایران  گفت: نتایج سی ‌و هفتمین دوره پذیرش …