خانه / طب ورزش / اصول ايمنی و كمكهای اوليه ورزشی

اصول ايمنی و كمكهای اوليه ورزشی

اصول ايمني و كمكهاي اوليه  ورزشی
  
 بروز صدمات و حوادث در ورزش امري اجتناب ناپذير است و همواره ورزشكاردرمعرض يكسري خطرات بالقوه اي قرار دارد كه در صورت اطلاع از مكانيسم آسيب و نحوه درمان اين صدمات ، از ناتوانيهاي بعدي ورزشكار كاسته مي شود.
اگر مربي و مددكار ورزشي در مورد اقدامات اوليه ورزشي تعليم درستي ببينند اين ناتوانيها به حداقل خواهد رسيد، كما اينكه امروزه در جامعه ورزشي مملكت ما مربيان ناآزموده بر صدمه حاصل از ورزش نيز دامن مي زنند.
در حال حاضر ، پيشگيري ، تشخيص و مراقبت صحيح از صدمات ورزشي داراي اهميت ويژه اي است.
 
* تعريف كمكهاي اوليه
 
 به مجموعه اقدامات ، عمليات و مراقبتهايي گفته مي شود كه بلافاصله بعد از حادثه و تصادف به آسيب ديدگان يا مجروحان حادثه صورت مي گيرد، تا از عواملي كه زندگي و سلامت آنها را تهديد مي كند ، جلوگيري كرده و از وخامت حادثه بكاهد و تا رسيدن پزشك به محل حادثه و يا رساندن آنها به مراكز درماني ادامه يابد.
منظور از اين كمكها نه تنها نجات مريض يا مصدوم از خطر مرگ است ، بلكه تقليل و كم كردن ناراحتي و درد مريض ، چه از لحاظ روحي و چه از نظر جسمي ، توسط اقدامات و مراقبتهاي كمك كننده كه آن نيز جزو كمكهاي اوليه محسوب مي شوند.
آشنايي با روشهاي صحيح كمكهاي اوليه به مصدومان ،سبب مي گردد كه فرد بهبود ي خود را سريهتر به دست آوردو بتواند به ادامه فعاليت مفيد و موثر خود بپردازد، آمااگر از روش صحيح كمكهاي اوليه و انتقال مصدومين به بيمارستان و مراكز درماني اطلاع و آگاهي كافي نداشته باشيم ، در صورت بروز هر گونه حادثه و صدمه اي ، ممكن است به دليل عدم جابجايي صحيح و رساندن بيموقع امدادهاي ضروري به وي ، موجب بروز صدمات و خطرات جاني جدي و خطرناكي براي او بشويم.
صدمات و جراحاتي كه به ورزشكاران وارد مي شود، به علل مشخصي از ضرباتي كه به افراد معمولي در اجتماع وارد مي شود، متمايز هستند و بايد به آنان توجه خاصي بشود. زيرا وجود قدرت جسماني و فيزيكي مناسبي كه در ورزشكاران جوان وجود دارد، اين قدرت بدني صدمات وارده را زودتر ترميم نموده و دوران نقاهت بيماري را كوهتاتر   مي كند.
تمامي تيمهاي ورزشي بايد حتماََ پزشك داشته و در تمرينات و مسابقات حضور داشته باشد و صدمات احتمالي را بموقع درمان كند، اتخاذ تصميم به عهده پزشك است كه بازي را ادامه دهد يا نه و بستگي مستقيمي به نظر وي دارد.
فشارواصراربه ورزشكار مجروح براي ادامه مسابقه صرفاََبراي بردوباخت خطرناك است.
بهتر است پزشك به كمك ديگران او را به كنار زمين بياورد و در انتقال مصدوم نيز بايد شرايط صحيح و اصولي رعايت شود تا آسيب جزيي به آسيب كلي تبديل نشود.
 
* نكاتي كه كمك كننده بايد آنها را رعايت كند
 
1- در زمان كمك رساني هر چه قدر حادثه بزرگ باشد، بايد كمك كننده آرامش و خونسردي خود را حفظ كند.
2- بايد مصدوم رااز نظر روحي چون بسيار ضعيف شده است كمك كردوكاري نكنيم كه او تحت فشار روحي بيشتري قرار گيرد.
3-به محض رسيدن به محل حادثه بايد ميزانجراحات و صدمات را مشخص نماييم.
4- كمكهاي اوليه را به ترتيب و با توجه به اهميت پشت سر هم انجام دهيم.
5- اگر مريض يا مصدوم در اثر آسيب هايي مانند غرق شدن ياصدمات ديگر دچار مشكلات تنفسي و قلبي شده باشد، بايد ابتدابه او ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي بدهيم .
توجه به نكات ديگر از جمله دور كردن مجروح از محيط خطر – كنترل راههاي تنفسي و بازرسي علائم حياتي بدن ( نبض – تنفس – فشار خون )اقدامات لازم جهت جلوگيري از خونريزي – كنترل شكستگيها – دررفتگيها بايد مد نظر باشد.
به عنوان يك مربي ما اغلب اولين كساني هستيم كه بايك آسيب ديدگي برخورد مي كنيم.
پس از آنجاكه اغلب ، پزشك حاضر نيست، ما مسئول انجام كمكهاي اوليه هستيم .
ما به عنوان يك مربي جهت رعايت اصول ايمني در هنگام فعاليت لازم است مواردي رامد نظر قرار دهيم .
– برنامه فعاليتي و تمريني را با دقت طراحي كنيم.
-دستور العمل صحيحي را در اختيار آنان بگذاريم.
-محيط ايمني را بوجود آوريم.
– وسايل مناسب و كافي در اختيار بازيكنان قرار دهيم .
– ورزشكاران را گروه بندي نماييم.
-بازيكنان را در زمينه آسيب ديدگيهاو ناتوانيها ارزيابي كنيم.
– فعاليت را به دقت دنبال كنيم .
– از ورزشكاران و والدينشان رضايتنامه كتبي تهيه نماييم.
– كمكهاي اوليه را بياموزيم.

* ما به عنوان يك مربي ، يكي از اعضاي مهم تيم پزشكي ورزشي هستيم و مي توانيم مراقبتهاي پزشكي ، ورزشي را در طي مراحل زير انجام دهيم .
– كمك به پيشگيري از آسيب ديدگيهابا استفاده از روشهاي آموزشي مناسب
– دستور العمل ايمن و موثر تكنيكهاي ورزشي و سرپرستي دقيق
– پيشگيري از وارد شدن آسيب بيشتر به بازيكن آسيب ديده
– مطمئن شويم كه يك بازيكن آسيب ديده تحت رسيدگي پزشكي صحيح قرار دارد.
– در مورد آسيب ديدگي بازيكن ياپيشرفت او در توانايي هايش اطلاعات كسب كنيم.
-به عنوان رابطي بين تيم پزشكي و بازيكن آسيب ديدهعمل كنيم.

* زماني كه گروه نجات مي رسد تابيمار را به اورژانس مي رسانيم ، ما نقش مهمي رابه عهده داريم از جمله:
1- موقعيت هاي شلوغ را بايد كنترل كنيم .
2- به حركت دادن بازيكن بايد كمك كنيم .
3-اطلاعاتي در موردچگونگي آسيب ديدگي جمع آوري كنيم.
4- بازيكن رااز صدمات بيشتر مراقبت كنيم.
5- شخصي رابراي مطلع كردن اورژانس بفرستيم .
6- آسيب ديدگي را ارزيابي كنيم .
7- كمكهاي اوليه را به كار گيريم.
در واقع،رفتار ما در اولين دقايق يك آسيب ديدگي بسيار مهم مي باشد.
ممكن است مصدوم دچار كم خوني ، تورم ، مشكل تنفسي و ساير مشكلات باشد. اگر ما صحيح و سريع عمل كنيم ، مي توانيم زيانهاي يك آسيب ديدگي رابه حداقل برسانيم.
هر چند به عنوان فردي كه كمكهاي اوليه را مي دانيم ، هيچوقت سعي نكنيم كه كار يك پزشك را انجام دهيم .بايدوظايف خود رابدانيم ،تازماني كه شايسته مراقبت ازفرد مصدوم نيستيم ، زير بار مسئوليت آن نبايدبرويم .در زماني كه كادر پزشكي حضور دارند ، كنترل كامل رابه آنان بايد بدهيم ودرصورت نياز به آنان كمك كنيم .چون ممكن است بازيرپاگذاشتن حدودو قوانين زياني را به بار آوريم و به مدت زيادي يك بازيكن رارنج دهيم و اگر غيرمسئولانه عمل كنيم و به ورزشكارآسيب برسانيم تحت تعقيب قانون قرارخواهيم گرفت.
 
* يادمان باشد كه هميشه از هر بازيكن 3 چيز را بخواهيم :
فرم رضايتنامه – فرم تاريخچه سلامتي – كارت اطلاعات اور‍انس ( شماره تماس با والدين يا پزشك )
 
در خصوص تاريخچه سلامتي بايدبدانيم كه مشكل جسماني دارد يا نه- درمان بخصوصي انجام داده يا نه – چه محدوديتهاي در انجام فعاليت ورزشي دارد.
موضوع مهم اينكه بايد در صورت وقوع حادثه ، وسايل خاصي كه شامل اولين مجموعه از لوازم كمكهاي اوليه مي شود، و به آن نياز داريم ، دقت كنيم كه اين لوازم هميشه در كنار محوطه بازي نگه داريم.
زماني كه لوازم كمكهاي اوليه راآماده مي كنيم ،تمامي داروهاراحذف كنيم .دادن   هر گونه دارو به بازيكن غير قانوني مي باشد و اين حتي شامل آسپرين و داروهاي مسكن ديگر نيز مي شود.
اگر نحوه انجام اقدامات اوليه براي ضايعات ناشي از تصادف رانمي دانيم بهتر است كه از درمان آسيب واردشده چشم پوشي كنيم.
 
* اصول اساسي كمكهاي اوليه در تربيت بدني
 
بطور كلي بايد به چند اصل اساسي توجه نمود:
1-گذاشتن كيسه يخ يا خود يخ به تنهايي كمك بزرگي براي جلوگيري از ورم در اثر خونريزي مي نمايد. بهتر است يخ را داخل كيسه نايلون يا با استفاده از يك پوشش در روي عضو قرار دهيم ، زيراممكن است در اثر يخ گذاشتن به صورت مستقيم روي پوست تحريك و آسيب پوست شود.
2- چون در اثر ضربه و خونريزي ورم ايجاد مي گردد، بهتر است عضو مجروح و مصدوم رابالاتر از حد معمول نگاه داشت ، تا بدين وسيله از شدت ورم كاسته و در نتيجه درد نيز كمتر مي شود.
3- انجام اقدامات اوليه كه مربوط به علائم حياتي ورزشكار مي شود (سيستمهاي راههاي هوايي، دستگاه تنفس -دستگاه گردش خون)
4- اگر ورزشكار تنفس نداشت و يا مشكلي در دستگاه قلبي و ريوي داشت بلافاصله او را به مركزفوريتهايي پزشكي بفرستيم .
6- در همان زمان كه مشغول ارزيابي هستيم ، مراحل ( HIT ) را كه شامل تاريخچه و مشاهده ولمس است انجام دهيم.
7-وقتي كه ما سعي مي كنيم كه نوع صدمه را معين كنيم در صورت لزوم به انجام كمكهاي اوليه نيز بپر دازيم
8- ورزشكاراني كه به صورت جدي آسيب ديده اند نبايد هيچ گاه حركت داده شوند.
9- تنهادر زماني كه ما مي توانيم ورزشكاري را كه داراي آسيب جدي است حركت دهيم كه وي در موقعيتي باشدكه مانع از ارزيابي  ABC شده باشد و نتوان كمكهاي اوليه ويژه براي نجات جان وي را ارائه كرد.
10 – اگر ورزشكاري بي هوش يا مشكوك به آسيبهاي سر و گردن ويا پشت سر ،قرار است حركت داده شود، ابتدا بايد سر و ستون فقرات ثابت شده ، بدن وي نيز به صورت واحد حركت داده شود.
11- ورزشكاراني كه دچار شكستگي ،دررفتگي،نيمه دررفتگي ياكشيدگي وپيچ خوردگي و ياپارگي ليگامنتها ي عضلاني شده اند ، تا هنگامي كه آسيب هاي وارده ثابت نشده و بسته نشده اندنبايد حركت داده شوند.
مواقعي كه ورزشكار نبايد به مسابقه ادامه دهد:
1- مواردي كه حركت كم شده باشد(نتواندبدود-حركت ياورزش كند – راه برود- بپرد)
2- زماني كه ورزشكار تب دارد.
3- زماني كه ورزشكار احساس سردرد، سرگيجه دارد و يا حافظه اش كم شده و هوشياري اوكم مي باشد.
4- موقعي كه ورزشكار از درد پاشكايت دارد.
در صورت وجودهريك از موارد فوق ورزشكار بايد توسط پزشك مورد معاينه قرار گرفته و سپس مرخص شود.

همچنین بررسی کنید

10 فعالیت توصیه شده برای بیماران هموفیلی

بیماران هموفیلی برای بهبود شرایط جسمی و زندگی خود باید ورزش کنند یک سری از …

تمرینات ورزشی موثر برای بزرگ شدن سرشانه ها

بزرگ شدن سرشانه ها تمرینات مخصوص خود را دارد ومی توان برای داشتن سرشانه های …