خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / جمع موارد قطعی گزارش شده آنفلوآنزای پرندگان به WHO تا تاریخ سوم فروردین 1385

جمع موارد قطعی گزارش شده آنفلوآنزای پرندگان به WHO تا تاریخ سوم فروردین 1385

کشور 
2003
2004
2005
2006
جمع
مورد
مرگ
مورد
مرگ
مورد
مرگ
مورد
مرگ
مورد
مرگ
اذربایجان
0
0
0
0
0
0
7
5
7
5
کامبوج
0
0
0
0
4
4
0
0
4
4
چین
0
0
0
0
8
5
7
5
15
10
اندونزی
0
0
0
0
17
11
12
11
29
22
عراق
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
تایلند
0
0
17
12
5
2
0
0
22
14
ترکیه
0
0
0
0
0
0
12
4
12
4
ویتنام
3
3
29
20
61
19
0
0
93
42
جمع
3
3
46
32
95
41
40
27
184
103

خبرنگار پزشکان بدون مرز 

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …